Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Pitambara | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Pitambarisahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਪੀਤਾਮ੍ਬਰੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਅਥਵਾ ਸ਼੍ਰੀਬਗਲਾਮੁਖੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਪੀਤਾਮ੍ਬਰੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

ਸੁਰਾਲਯਪ੍ਰਧਾਨੇ ਤੁ ਦੇਵਦੇਵਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਸ਼ੈਲਾਧਿਰਾਜਤਨਯਾ ਸਙ੍ਗ੍ਰਹੇ ਤਮੁਵਾਚ ਹ ॥ ੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ
ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨ੍ਪਰਨ੍ਧਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਮ੍ਬਗਲਾਮੁਖ੍ਯਾਦ੍ਯਾ ਬ੍ਰੂਹਿ ਵਲ੍ਲਭ ॥ ੨ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰ ਉਵਾਚ
ਸ਼ਣੁ ਦੇਵਿ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਨਾਮਧੇਯਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾਯਾਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਗੁਹ੍ਯਾਦ੍ਗੁਹ੍ਯਤਰਨ੍ਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧੈਕਵਨ੍ਦਿਤਮ੍ ।
ਅਤਿਗੁਪ੍ਤਤਰਵ੍ਵਿਦ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਗੋਪਿਤਾ ॥ ੪ ॥

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ਕਲਿਯੁਗੇ ਮਹਾਸਿਦ੍ਧ੍ਯੌਘਦਾਯਿਨੀ ।
ਗੋਪਨੀਯਙ੍ਗੋਪਨੀਯਙ੍ਗੋਪਨੀਯਮ੍ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ ॥ ੫ ॥

ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਮਿਦਂ ਸਤ੍ਯਂ ਸ੍ਵਯੋਨਿਰਿਵ ਸੁਵ੍ਰਤੇ ।
ਰੋਧਿਨੀ ਵਿਘ੍ਨਸਙ੍ਘਾਨਾਂ ਮੋਹਿਨੀ ਪਰਯੋਸ਼ਿਤਾਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਸ੍ਤਮ੍ਭਿਨੀ ਰਾਜਸੈਨ੍ਯਾਨਾਵ੍ਵਾਦਿਨੀ ਪਰਵਾਦਿਨਾਮ੍ ।
ਪੁਰਾ ਚੈਕਾਰ੍ਣਵੇ ਘੋਰੇ ਕਾਲੇ ਪਰਮਭੈਰਵਃ ॥ ੭ ॥

ਸੁਨ੍ਦਰੀਸਹਿਤੋ ਦੇਵਃ ਕੇਸ਼ਵਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਉਰਗਾਸਨਮਾਸੀਨੋ ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾਮੁਪਾਗਮਤ੍ ॥ ੮ ॥

ਨਿਦ੍ਰਾਕਾਲੇ ਚ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਃ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਮਹਾਸ੍ਤਮ੍ਭਕਰਨ੍ਦੇਵਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਵ੍ਵਾ ਸ਼ਤਨਾਮਕਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਪਰਮਵ੍ਵਦ ਦੇਵਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਚਿਤ੍ ।

ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਾਨੁਵਾਚ
ਸ਼ਣੁ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਿਰਹਸ੍ਯਕਮ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਅਜੋਹਂ ਯਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਗੋਪਨੀਯਮ੍ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਸਿਦ੍ਧਿਹਾਨਿਕਤ੍ ॥ ੧੧ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਪੀਤਾਮ੍ਬਰੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਭਗਵਾਨ੍ਸਦਾਸ਼ਿਵ
ऋਸ਼ਿਰਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਜਗਦ੍ਵਸ਼੍ਯਕਰੀ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰੀ ਦੇਵਤਾ
ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਤ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਪਰੀਧਾਨਾਂ ਪੀਨੋਨ੍ਨਤਪਯੋਧਰਾਮ੍ ।
ਜਟਾਮੁਕੁਟਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾਮ੍ਪੀਤਭੂਮਿਸੁਖਾਸਨਾਮ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਸ਼ਤ੍ਰੋਰ੍ਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਮੁਦ੍ਗਰਞ੍ਚ ਬਿਭ੍ਰਤੀਮ੍ਪਰਮਾਙ੍ਕਲਾਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਗਮਪੁਰਾਣੇਸ਼ੁ ਵਿਖ੍ਯਾਤਾਮ੍ਭੁਵਨਤ੍ਰਯੇ ॥ ੧੩ ॥

ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਵਿਨਾਸ਼ਾਨਾਮਾਦਿ ਭੂਤਾਮ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ।
ਗੋਪ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਸ਼ਣੁ ਤਾਙ੍ਕਥਯਾਮਿ ਤੇ ॥ ੧੪ ॥

ਜਗਦ੍ਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੀਨ੍ਦੇਵੀਮਜਰਾਮਰਕਾਰਿਣੀਮ੍ ।
ਤਾਨ੍ਨਮਾਮਿ ਮਹਾਮਾਯਾਮ੍ਮਹਦੈਸ਼੍ਚਰ੍ਯਦਾਯਿਨੀਮ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਪ੍ਰਣਵਮ੍ਪੂਰ੍ਵਮੁਦ੍ਧਤ੍ਯ ਸ੍ਥਿਰਮਾਯਾਨ੍ਤਤੋ ਵਦੇਤ੍ ।
ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਸਰ੍ਵੇਤਿ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਵ੍ਵਾਚਮੇਵ ਚ ॥ ੧੬ ॥

ਮੁਖਮ੍ਪਦਂ ਸ੍ਤਮ੍ਭਯੇਤਿ ਜਿਹ੍ਵਾਙ੍ਕੀਲਯ ਬੁਦ੍ਧਿਮਤ੍ ।
ਵਿਨਾਸ਼ਯੇਤਿ ਤਾਰਞ੍ਚ ਸ੍ਥਿਰਮਾਯਾਨ੍ਤਤੋ ਵਦੇਤ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਵਹ੍ਨਿਪ੍ਰਿਯਾਨ੍ਤਤੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰਮ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮਾਤਾ ਸਨਾਤਨੀ ॥ ੧੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕੈਵਲ੍ਯਬਗਲਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੀ ।
ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾ ਨਿਤ੍ਯਸਿਦ੍ਧਾ ਨਿਤ੍ਯਰੂਪਾ ਨਿਰਾਮਯਾ ॥ ੧੯ ॥

ਸਨ੍ਧਾਰਿਣੀ ਮਹਾਮਾਯਾ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਕ੍ਸ਼ੇਮਕਾਰਿਣੀ ।
ਕਮਲਾ ਵਿਮਲਾ ਨੀਲਾ ਰਤ੍ਨਕਾਨ੍ਤਿਗੁਣਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ॥ ੨੦ ॥

ਕਾਮਪ੍ਰਿਯਾ ਕਾਮਰਤਾ ਕਾਮਕਾਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਮਙ੍ਗਲਾ ਵਿਜਯਾ ਜਾਯਾ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਕਾਰਿਣੀ ॥ ੨੧ ॥

ਕਾਮਿਨੀ ਕਾਮਿਨੀਕਾਮ੍ਯਾ ਕਾਮੁਕਾ ਕਾਮਚਾਰਿਣੀ ।
ਕਾਮਪ੍ਰਿਯਾ ਕਾਮਰਤਾ ਕਾਮਾਕਾਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੨੨ ॥

ਕਾਮਾਖ੍ਯਾ ਕਾਮਬੀਜਸ੍ਥਾ ਕਾਮਪੀਠਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਾਮਦਾ ਕਾਮਹਾ ਕਾਲੀ ਕਪਾਲੀ ਚ ਕਰਾਲਿਕਾ ॥ ੨੩ ॥

ਕਂਸਾਰਿਃ ਕਮਲਾ ਕਾਮਾ ਕੈਲਾਸੇਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਕੇਸ਼ਵਾ ਚ ਕਰੁਣਾ ਕਾਮਕੇਲਿਭੁਕ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਕ੍ਰਿਯਾਕੀਰ੍ਤ੍ਤਿਃ ਕਤ੍ਤਿਕਾ ਚ ਕਾਸ਼ਿਕਾ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਿਵਾ ।
ਕਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਾਲਿਕਾ ਕਾਲੀ ਧਵਲਾਨਨਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੨੫ ॥

ਖੇਚਰੀ ਚ ਖਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਾ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ੁਧਾਵਰਾ ।
ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤਾ ਖਡ੍ਗਰਤਾ ਖਡ੍ਗਿਨੀ ਖਰ੍ਪਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੨੬ ॥

ਗਙ੍ਗਾ ਗੌਰੀ ਗਾਮਿਨੀ ਚ ਗੀਤਾ ਗੋਤ੍ਰਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਗੋਧਰਾ ਗੋਕਰਾ ਗੋਧਾ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੭ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਕਲਾ ਗੋਪਨੀ ਗਰੁਡਾਸਨਾ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦਭਾਵਾ ਗੋਵਿਨ੍ਦਾ ਗਾਨ੍ਧਾਰੀ ਗਨ੍ਧਮਾਦਿਨੀ ॥ ੨੮ ॥

ਗੌਰਾਙ੍ਗੀ ਗੋਪਿਕਾਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਰ੍ਗੋਪੀਗੋਸ਼੍ਠਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਗਨ੍ਧਾ ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਗਾਮਾਨ੍ਯਾ ਗਦਾਧਰਪ੍ਰਿਯਾ ਗ੍ਰਹਾ ॥ ੨੯ ॥

ਘੋਰਘੋਰਾ ਘੋਰਰੂਪਾ ਘਨਸ਼੍ਰੋਣੀ ਘਨਪ੍ਰਭਾ ।
ਦੈਤ੍ਯੇਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਬਲਾ ਘਣ੍ਟਾਵਾਦਿਨੀ ਘੋਰਨਿਸ੍ਸ੍ਵਨਾ ॥ ੩੦ ॥

ਡਾਕਿਨ੍ਯੁਮਾ ਉਪੇਨ੍ਦ੍ਰਾ ਚ ਉਰ੍ਵਸ਼ੀ ਉਰਗਾਸਨਾ ।
ਉਤ੍ਤਮਾ ਉਨ੍ਨਤਾ ਉਨ੍ਨਾ ਉਤ੍ਤਮਸ੍ਥਾਨਵਾਸਿਨੀ ॥ ੩੧ ॥

ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਮੁਣ੍ਡਿਤਾ ਚਣ੍ਡੀ ਚਣ੍ਡਦਰ੍ਪਹਰੇਤਿ ਚ ।
ਉਗ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੩੨ ॥

ਚਣ੍ਡਰੂਪਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਚ ਚਣ੍ਡਾਚਣ੍ਡਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ।
ਚਤੁਰ੍ਬ੍ਭੁਜਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਚ ਚਰਾਚਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੩੩ ॥

ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਸ਼ਿਰੋਵਾਹਾ ਛਲਾ ਛਲਤਰਾ ਛਲੀ ।
ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਰੂਪਾ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਧਰਾ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਕ੍ਸ਼ਯਕਾਰਿਣੀ ॥ ੩੪ ॥

ਜਯਾ ਚ ਜਯਦੁਰ੍ਗਾ ਚ ਜਯਨ੍ਤੀ ਜਯਦਾ ਪਰਾ ।
ਜਾਯਿਨੀ ਜਯਿਨੀ ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ਜਟਾਧਰਪ੍ਰਿਯਾ ਜਿਤਾ ॥ ੩੫ ॥

ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧਾ ਜਯਮਾਨਾ ਜਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਜਿਤਮਤ੍ਯੁਰ੍ਜਰਾਤੀਤਾ ਜਾਹ੍ਨਵੀ ਜਨਕਾਤ੍ਮਜਾ ॥ ੩੬ ॥

ਝਙ੍ਕਾਰਾ ਝਞ੍ਝਰੀ ਝਣ੍ਟਾ ਝਙ੍ਕਾਰੀ ਝਕਸ਼ੋਭਿਨੀ ।
ਝਖਾ ਝਮੇਸ਼ਾ ਝਙ੍ਕਾਰੀ ਯੋਨਿਕਲ੍ਯਾਣਦਾਯਿਨੀ ॥ ੩੭ ॥

ਝਞ੍ਝਰਾ ਝਮੁਰੀ ਝਾਰਾ ਝਰਾਝਰਤਰਾ ਪਰਾ ।
ਝਞ੍ਝਾ ਝਮੇਤਾ ਝਙ੍ਕਾਰੀ ਝਣਾਕਲ੍ਯਾਣਦਾਯਿਨੀ ॥ ੩੮ ॥

ਈਮਨਾ ਮਾਨਸੀ ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾ ਈਮੁਨਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਟਙ੍ਕਾਰੀ ਟਿਟਿਕਾ ਟੀਕਾ ਟਙ੍ਕਿਨੀ ਚ ਟਵਰ੍ਗਗਾ ॥ ੩੯ ॥

ਟਾਪਾ ਟੋਪਾ ਟਟਪਤਿਸ਼੍ਟਮਨੀ ਟਮਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਠਕਾਰਧਾਰਿਣੀ ਠੀਕਾ ਠਙ੍ਕਰੀ ਠਿਕਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੪੦ ॥

ਠੇਕਠਾਸਾ ਠਕਰਤੀ ਠਾਮਿਨੀ ਠਮਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਡਾਰਹਾ ਡਾਕਿਨੀ ਡਾਰਾ ਡਾਮਰਾ ਡਮਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੪੧ ॥

ਡਖਿਨੀ ਡਡਯੁਕ੍ਤਾ ਚ ਡਮਰੂਕਰਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਢਕ੍ਕਾ ਢਕ੍ਕੀ ਢਕ੍ਕਨਾਦਾ ਢੋਲਸ਼ਬ੍ਦਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ ॥ ੪੨ ॥

ਢਾਮਿਨੀ ਢਾਮਨਪ੍ਰੀਤਾ ਢਗਤਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਅਨੇਕਰੂਪਿਣੀ ਅਮ੍ਬਾ ਅਣਿਮਾਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੪੩ ॥

ਅਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ ਅਣੁਕਰੀ ਅਣੁਮਦ੍ਭਾਨੁਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਤਾਰਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਾਵਤੀ ਤਨ੍ਤ੍ਰਤਤ੍ਤ੍ਵਰੂਪਾ ਤਪਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੪੪ ॥

ਤਰਙ੍ਗਿਣੀ ਤਤ੍ਤ੍ਵਪਰਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਿਕਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਤਪੋਰੂਪਾ ਤਤ੍ਤ੍ਵਦਾਤ੍ਰੀ ਤਪਃਪ੍ਰੀਤਿਪ੍ਰਧਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੪੫ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਚ੍ਚਨਪਰਾ ਤਲਾਤਲਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਤਲ੍ਪਦਾ ਤ੍ਵਲ੍ਪਦਾ ਕਾਮ੍ਯਾ ਸ੍ਥਿਰਾ ਸ੍ਥਿਰਤਰਾ ਸ੍ਥਿਤਿਃ ॥ ੪੬ ॥

ਸ੍ਥਾਣੁਪ੍ਰਿਯਾ ਸ੍ਥਪਰਾ ਸ੍ਥਿਤਾ ਸ੍ਥਾਨਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਦਿਗਮ੍ਬਰਾ ਦਯਾਰੂਪਾ ਦਾਵਾਗ੍ਨਿ ਦਮਨੀਦਮਾ ॥ ੪੭ ॥

ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੁਰ੍ਗਾਪਰਾ ਦੇਵੀ ਦੁਸ਼੍ਟਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਦਮਨਪ੍ਰਮਦਾ ਦੈਤ੍ਯਦਯਾਦਾਨਪਰਾਯਣਾ ॥ ੪੮ ॥

ਦੁਰ੍ਗਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ਦਾਨ੍ਤਾ ਦਮ੍ਭਿਨੀ ਦਮ੍ਭਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਦਿਗਮ੍ਬਰਪ੍ਰਿਯਾ ਦਮ੍ਭਾ ਦੈਤ੍ਯਦਮ੍ਭਵਿਦਾਰਿਣੀ ॥ ੪੯ ॥

ਦਮਨਾ ਦਸ਼ਨਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਾ ਦਾਨਵੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਦਯਾ ਧਰਾ ਚ ਦਮਨੀ ਦਰ੍ਬ੍ਭਪਤ੍ਰਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ ੫੦ ॥

ਧਰਿਣੀ ਧਾਰਿਣੀ ਧਾਤ੍ਰੀ ਧਰਾਧਰਧਰਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਧਰਾਧਰਸੁਤਾ ਦੇਵੀ ਸੁਧਰ੍ਮਾ ਧਰ੍ਮਚਾਰਿਣੀ ॥ ੫੧ ॥

ਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾ ਧਵਲਾ ਧੂਲਾ ਧਨਦਾ ਧਨਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਧੀਰਾ ਧੀਰਾ ਧੀਰਤਰਾ ਧੀਰਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੫੨ ॥

ਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰਿਧਰਾਧੀਰਾ ਧ੍ਯੇਯਾ ਧ੍ਯਾਨਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਨਾਰਾਯਣੀ ਨਾਰਸਿਂਹੀ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਨਰੋਤ੍ਤਮਾ ॥ ੫੩ ॥

ਨਕ੍ਤਾ ਨਕ੍ਤਾਵਤੀ ਨਿਤ੍ਯਾ ਨੀਲਜੀਮੂਤਸਨ੍ਨਿਭਾ ।
ਨੀਲਾਙ੍ਗੀ ਨੀਲਵਸ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਨੀਲਪਰ੍ਵਤਵਾਸਿਨੀ ॥ ੫੪ ॥

ਸੁਨੀਲਪੁਸ਼੍ਪਖਚਿਤਾ ਨੀਲਜਮ੍ਬੁਸਮਪ੍ਰਭਾ ।
ਨਿਤ੍ਯਾਖ੍ਯਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਸੁਖਾਵਹਾ ॥ ੫੫ ॥

ਨਰ੍ਮਦਾ ਨਨ੍ਦਨਾਨਨ੍ਦਾ ਨਨ੍ਦਾਨਨ੍ਦਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਯਸ਼ੋਦਾਨਨ੍ਦਤਨਯਾ ਨਨ੍ਦਨੋਦ੍ਯਾਨਵਾਸਿਨੀ ॥ ੫੬ ॥

ਨਾਗਾਨ੍ਤਕਾ ਨਾਗਵਦ੍ਧਾ ਨਾਗਪਤ੍ਨੀ ਚ ਨਾਗਿਨੀ ।
ਨਮਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਜਨਤਾ ਨਮਸ੍ਕਾਰਵਤੀ ਨਮਃ ॥ ੫੭ ॥

ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਚ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਪੀਤਮੀਲ੍ਯਾਮ੍ਬਰਧਰਾ ਪੀਤਾਭਾ ਪਿਙ੍ਗਮੂਰ੍ਦ੍ਧਜਾ ॥ ੫੮ ॥

ਪੀਤਪੁਸ਼੍ਪਾਰ੍ਚ੍ਚਨਰਤਾ ਪੀਤਪੁਸ਼੍ਪਸਮਰ੍ਚ੍ਚਿਤਾ ।
ਪਰਪ੍ਰਭਾ ਪਿਤਪਤਿਃ ਪਰਸੈਨ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੫੯ ॥

ਪਰਮਾ ਪਰਤਨ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਪਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾ ।
ਪਰਾਵਿਦ੍ਯਾ ਪਰਾਸਿਦ੍ਧਿਃ ਪਰਾਸ੍ਥਾਨਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੬੦ ॥

ਪੁਸ਼੍ਪਾ ਪੁਸ਼੍ਪਵਤੀ ਨਿਤ੍ਯਾ ਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਪੁਰਾਤਨਾ ਪੂਰ੍ਵਪਰਾ ਪਰਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੬੧ ॥

ਪੀਤਾਨਿਤਮ੍ਬਿਨੀ ਪੀਤਾ ਪੀਨੋਨ੍ਨਤਪਯਸ੍ਤਨੀ ।
ਪ੍ਰੇਮਾਪ੍ਰਮਧ੍ਯਮਾਸ਼ੇਸ਼ਾ ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ ੬੨ ॥

ਪਦ੍ਮਾਵਤੀ ਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰਾ ਪਦ੍ਮਾ ਪਦ੍ਮਮੁਖੀ ਪਰਾ ।
ਪਦ੍ਮਾਸਨਾ ਪਦ੍ਮਪ੍ਰਿਯਾ ਪਦ੍ਮਰਾਗਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੬੩ ॥

ਪਾਵਨੀ ਪਾਲਿਕਾ ਪਾਤ੍ਰੀ ਪਰਦਾ ਵਰਦਾ ਸ਼ਿਵਾ ।
ਪ੍ਰੇਤਸਂਸ੍ਥਾ ਪਰਾਨਨ੍ਦਾ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪੁਣੀ ॥ ੬੪ ॥

ਜਿਨੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ਦੇਵੀ ਪਸ਼ੁਰਕ੍ਤਰਤਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਪਸ਼ੁਮਾਂਸਪ੍ਰਿਯਾ ਪਰ੍ਣਾ ਪਰਾਮਤਪਰਾਯਣਾ ॥ ੬੫ ॥

ਪਾਸ਼ੀਨੀ ਪਾਸ਼ਿਕਾ ਚਾਪਿ ਪਸ਼ੁਘ੍ਨੀ ਪਸ਼ੁਭਾਸ਼ਿਣੀ ।
ਫੁਲ੍ਲਾਰਵਿਨ੍ਦਵਦਨੀ ਫੁਲ੍ਲੋਤ੍ਪਲਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ॥ ੬੬ ॥

ਪਰਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਾ ਵੀਣਾਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਫੂਤ੍ਕਾਰਾ ਫੁਤ੍ਪਰਾ ਫੇਣੀ ਫੁਲ੍ਲੇਨ੍ਦੀਵਰਲੋਚਨਾ ॥ ੬੭ ॥

ਫਟ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਸ੍ਫਟਿਕਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ੍ਫੋਟਾ ਚ ਫਟ੍ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਸ੍ਫਾਟਿਕਾ ਘੁਟਿਕਾ ਘੋਰਾ ਸ੍ਫਟਿਕਾਦ੍ਰਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੬੮ ॥

ਵਰਾਙ੍ਗਨਾ ਵਰਧਰਾ ਵਾਰਾਹੀ ਵਾਸੁਕੀ ਵਰਾ ।
ਬਿਨ੍ਦੁਸ੍ਥਾ ਬਿਨ੍ਦੁਨੀ ਵਾਣੀ ਬਿਨ੍ਦੁਚਕ੍ਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੬੯ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਿਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਵਯੁਗ੍ਬਹੁਰੂਪਿਣੀ ॥ ੭੦ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਵੈਕੁਣ੍ਠਵਾਸਿਨੀ ਦੇਵੀ ਵੈਕੁਣ੍ਠਪਦਦਾਯਿਨੀ ॥ ੭੧ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਭਵਪ੍ਰਿਯਾ ਭਵੋਦ੍ਭਾਵਾ ਭਵਰੂਪਾ ਭਵੋਤ੍ਤਮਾ ॥ ੭੨ ॥

ਭਵਪਾਰਾ ਭਵਧਾਰਾ ਭਾਗ੍ਯਵਤ੍ਪ੍ਰਿਯਕਾਰਿਣੀ ।
ਭਦ੍ਰਾ ਸੁਭਦ੍ਰਾ ਭਵਦਾ ਸ਼ੁਮ੍ਭਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੭੩ ॥

ਭਵਾਨੀ ਭੈਰਵੀ ਭੀਮਾ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਸੁਭਦ੍ਰਿਕਾ ।
ਭਗਿਨੀ ਭਗਰੂਪਾ ਚ ਭਗਮਾਨਾ ਭਗੋਤ੍ਤਮਾ ॥ ੭੪ ॥

ਭਗਪ੍ਰਿਯਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵਾਸਾ ਭਗਾਕਰਾ ।
ਭਗਸਸ਼੍ਟਾ ਭਾਗ੍ਯਵਤੀ ਭਗਰੂਪਾ ਭਗਾਸਿਨੀ ॥ ੭੫ ॥

ਭਗਲਿਙ੍ਗਪ੍ਰਿਯਾ ਦੇਵੀ ਭਗਲਿਙ੍ਗਪਰਾਯਣਾ ।
ਭਗਲਿਙ੍ਗਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਭਗਲਿਙ੍ਗਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੭੬ ॥

ਭਗਲਿਙ੍ਗਰਤਾ ਦੇਵੀ ਭਗਲਿਙ੍ਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਭਗਮਾਲਾ ਭਗਕਲਾ ਭਗਾਧਾਰਾ ਭਗਾਮ੍ਬਰਾ ॥ ੭੭ ॥

ਭਗਵੇਗਾ ਭਗਾਭੂਸ਼ਾ ਭਗੇਨ੍ਦ੍ਰਾ ਭਾਗ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ।
ਭਗਲਿਙ੍ਗਾਙ੍ਗਸਮ੍ਭੋਗਾ ਭਗਲਿਙ੍ਗਾਸਵਾਵਹਾ ॥ ੭੮ ॥

ਭਗਲਿਙ੍ਗਸਮਾਧੁਰ੍ਯਾ ਭਗਲਿਙ੍ਗਨਿਵੇਸ਼ਿਤਾ ।
ਭਗਲਿਙ੍ਗਸੁਪੂਜਾ ਚ ਭਗਲਿਙ੍ਗਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੭੯ ॥

ਭਗਲਿਙ੍ਗਵਿਰਕ੍ਤਾ ਚ ਭਗਲਿਙ੍ਗਸਮਾਵਤਾ ।
ਮਾਧਵੀ ਮਾਧਵੀਮਾਨ੍ਯਾ ਮਧੁਰਾ ਮਧੁਮਾਨਿਨੀ ॥ ੮੦ ॥

ਮਨ੍ਦਹਾਸਾ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮੋਹਿਨੀ ਮਹਦੁਤ੍ਤਮਾ ।
ਮਹਾਮੋਹਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਘੋਰਾ ਮਹਾਸ੍ਮਤਿਃ ॥ ੮੧ ॥

ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ਮਾਨਵਤੀ ਮੋਦਿਨੀ ਮਧੁਰਾਨਨਾ ।
ਮੇਨਿਕਾ ਮਾਨਿਨੀ ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਣਿਰਤ੍ਨਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੮੨ ॥

ਮਲ੍ਲਿਕਾ ਮੌਲਿਕਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲਾਧਰਮਦੋਤ੍ਤਮਾ ।
ਮਦਨਾਸੁਨ੍ਦਰੀ ਮੇਧਾ ਮਧੁਮਤ੍ਤਾ ਮਧੁਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੮੩ ॥

ਮਤ੍ਤਹਂਸਾਸਮੋਨ੍ਨਾਸਾ ਮਤ੍ਤਸਿਂਹਮਹਾਸਨੀ ।
ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਵਲ੍ਲਭਾ ਭੀਮਾ ਮੌਲ੍ਯਞ੍ਚ ਮਿਥੁਨਾਤ੍ਮਜਾ ॥ ੮੪ ॥

ਮਹਾਕਾਲ੍ਯਾ ਮਹਾਕਾਲੀ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹੋਤ੍ਕਟਾ ।
ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਘਾਤਿਨੀ ॥ ੮੫ ॥

ਮਧੁਰਾਕੀਰ੍ਤ੍ਤਿਮਤ੍ਤਾ ਚ ਮਤ੍ਤਮਾਤਙ੍ਗਗਾਮਿਨੀ ।
ਮਦਪ੍ਰਿਯਾ ਮਾਂਸਰਤਾ ਮਤ੍ਤਯੁਕ੍ਕਾਮਕਾਰਿਣੀ ॥ ੮੬ ॥

ਮੈਥੁਨ੍ਯਵਲ੍ਲਭਾ ਦੇਵੀ ਮਹਾਨਨ੍ਦਾ ਮਹ੍ਵੋਤ੍ਸਵਾ ।
ਮਰੀਚਿਰ੍ਮਾਰਤਿਰ੍ਮ੍ਮਾਯਾ ਮਨੋਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੮੭ ॥

ਮੋਹਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਾ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮ੍ਮਹਤ੍ਪਦਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਯਮਰੂਪਾ ਚ ਯਮੁਨਾ ਜਯਨ੍ਤੀ ਚ ਜਯਪ੍ਰਦਾ ॥ ੮੮ ॥

ਯਾਮ੍ਯਾ ਯਮਵਤੀ ਯੁਦ੍ਧਾ ਯਦੋਃ ਕੁਲਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਰਾਮਪਤ੍ਨੀ ਰਤ੍ਨਮਾਲਾ ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੮੯ ॥

ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਾ ਚ ਰਤ੍ਨਾਭਰਣਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਰਮਣੀ ਰਮਣੀਯਾ ਚ ਰਤ੍ਯਾਰਸਪਰਾਯਣਾ ॥ ੯੦ ॥

ਰਤਾਨਨ੍ਦਾ ਰਤਵਤੀ ਰਧੂਣਾਙ੍ਕੁਲਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਰਮਣਾਰਿਪਰਿਭ੍ਰਾਜ੍ਯਾ ਰੈਧਾਰਾਧਿਕਰਤ੍ਨਜਾ ॥ ੯੧ ॥

ਰਾਵੀ ਰਸਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਰਾਤ੍ਰਿਰਾਜਸੁਖਾਵਹਾ ।
ऋਤੁਜਾ ऋਤੁਦਾ ऋਦ੍ਧਾ ऋਤੁਰੂਪਾ ऋਤੁਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੯੨ ॥

ਰਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਾ ਰਕ੍ਤਵਤੀ ਰਙ੍ਗਿਣੀ ਰਕ੍ਤਦਨ੍ਤਿਕਾ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਲ੍ਲਜ੍ਜਾ ਲਤਿਕਾ ਚ ਲੀਲਾਲਗ੍ਨਾਨਿਤਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੯੩ ॥

ਲੀਲਾ ਲੀਲਾਵਤੀ ਲੋਮਾਹਰ੍ਸ਼ਾਹ੍ਲਾਦਨਪਟ੍ਟਿਕਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਥਿਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਾ ਵੇਦਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੯੪ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਦ੍ਭਵਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਲਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਬੋਧਿਨੀ ।
ਵੇਦਾਙ੍ਗਨਾ ਵੇਦਰੂਪਾ ਵਨਿਤਾ ਵਿਨਤਾ ਵਸਾ ॥ ੯੫ ॥

ਬਾਲਾ ਚ ਯੁਵਤੀ ਵਦ੍ਧਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਰ੍ਮਪਰਾਯਣਾ ।
ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਵਾਸੀ ਚ ਬਿਨ੍ਦੁਯੁਗ੍ਬਿਨ੍ਦੁਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੯੬ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਵਤੀ ਵੇਦਧਾਰੀ ਵ੍ਯਾਪਿਕਾ ਬਰ੍ਹਿਣੀ ਕਲਾ ।
ਵਾਮਾਚਾਰਪ੍ਰਿਯਾ ਵਹ੍ਨਿਰ੍ਵਾਮਾਚਾਰਪਰਾਯਣਾ ॥ ੯੭ ॥

ਵਾਮਾਚਾਰਰਤਾ ਦੇਵੀ ਵਾਮਦੇਵਪ੍ਰਿਯੋਤ੍ਤਮਾ ।
ਬੁਦ੍ਧੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾ ਵਿਬੁਦ੍ਧਾ ਚ ਬੁਦ੍ਧਾਚਰਣਮਾਲਿਨੀ ॥ ੯੮ ॥

ਬਨ੍ਧਮੋਚਨਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਵਾਰੁਣਾ ਵਰੁਣਾਲਯਾ ।
ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਙ੍ਗੀ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍ਣਿਕਾ ॥ ੯੯ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਲਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾ ਸ਼ਿਵਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਾ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਲਸ੍ਥਾ ਸ਼ੁਕ੍ਲਿਨੀ ਸ਼ੁਕ੍ਲਰੂਪਸ਼ੁਕ੍ਲਪਸ਼ੁਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਸ੍ਥਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਿਣੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਰੂਪਾ ਚ ਸ਼ੁਕ੍ਰਿਕਾ ।
ਸ਼ਣ੍ਮੁਖੀ ਚ ਸ਼ਡਙ੍ਗਾ ਚ ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਵਿਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੦੧ ॥

ਸ਼ਡ੍ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਯੁਕ੍ਤਾ ਸ਼ੋਢਾ ਚ ਸ਼ਣ੍ਮਾਤਾ ਚ ਸ਼ਡਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਸ਼ਡਙ੍ਗਯੁਵਤੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਡਙ੍ਗਪ੍ਰਕਤਿਰ੍ਵਸ਼ੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਸ਼ਡਾਨਨਾ ਸ਼ਡ੍ਰਸਾ ਚ ਸ਼ਸ਼੍ਠੀ ਸ਼ਸ਼੍ਠੇਸ਼੍ਵਰੀਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸ਼ਙ੍ਗਵਾਦਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀ ਚ ਸ਼ੋਢਾਨ੍ਯਾਸਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੩ ॥

ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਭੇਦਨਕਰੀ ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਸ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਵਰਰੂਪਾ ਚ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖੀ ਸ਼ਡ੍ਰਦਾਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ਸਨਕਾਦਿਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਸ਼ਿਵਧਰ੍ਮਸ਼ਰਾਯਣਾ ।
ਸਿਦ੍ਧਾ ਸਪ੍ਤਸ੍ਵਰੀ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਸੁਰਮਾਤਾ ਸ੍ਵਰੋਤ੍ਤਮਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾ ਸਿਧਮਾਤਾ ਸਿਦ੍ਧਾ ਸਿਦ੍ਧਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਹਰਾ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਾ ਹਾਰਾ ਹਰਿਣੀ ਹਾਰਯੁਕ੍ ਤਥਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ਹਰਿਰੂਪਾ ਹਰਿਧਾਰਾ ਹਰਿਣਾਕ੍ਸ਼ੀ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਹੇਤੁਪ੍ਰਿਯਾ ਹੇਤੁਰਤਾ ਹਿਤਾਹਿਤਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੭ ॥

ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਕ੍ਸ਼ਮਾਵਤੀ ਕ੍ਸ਼ੀਤਾ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਘਣ੍ਟਾਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ਕ੍ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਾ ਚ ਕ੍ਸ਼ੀਣਮਧ੍ਯਸੁਸ਼ੋਭਨਾ ॥ ੧੦੮ ॥

ਅਜਾਨਨ੍ਤਾ ਅਪਰ੍ਣਾ ਚ ਅਹਲ੍ਯਾਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯਿਨੀ ।
ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਾ ਚ ਸਾਧੂਨਾਮਨ੍ਤਰਾਨਨ੍ਤਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੯ ॥

ਅਰੂਪਾ ਅਮਲਾ ਚਾਰ੍ਦ੍ਧਾ ਅਨਨ੍ਤਗੁਣਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਸ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਕਾਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਚਾਰ੍ਵਿਨ੍ਦਲੋਚਨਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜਾਤਵੇਦਾ ਅਜਪਾ ਅਮਰਾਵਤੀ ।
ਅਲ੍ਪਾ ਸ੍ਵਲ੍ਪਾ ਅਨਲ੍ਪਾਦ੍ਯਾ ਅਣਿਮਾਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੧੧ ॥

ਅਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾ ਦੇਵੀ ਰੂਪਲਕ੍ਸ਼ਣਸਂਯ੍ਯੁਤਾ ।
ਅਰਵਿਨ੍ਦਮੁਖਾ ਦੇਵੀ ਭੋਗਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੧੨ ॥

ਆਦਿਵਿਦ੍ਯਾ ਆਦਿਭੂਤਾ ਆਦਿਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਸੀਤ੍ਕਾਰਰੂਪਿਣੀ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਾਸਨਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੧੩ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਚ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ ਇਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਸ੍ਥਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਇਨ੍ਦ੍ਰਵਜ੍ਰਾ ਚ ਇਨ੍ਦ੍ਰਮਦ੍ਯੋਕ੍ਸ਼ਣੀ ਤਥਾ ॥ ੧੧੪ ॥

ਈਲਾ ਕਾਮਨਿਵਾਸਾ ਚ ਈਸ਼੍ਵਰੀਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਜਨਨੀ ਚੇਸ਼੍ਵਰੀ ਦੀਨਾ ਭੇਦਾਚੇਸ਼੍ਵਰਕਰ੍ਮਕਤ੍ ॥ ੧੧੫ ॥

ਉਮਾ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਊਰ੍ਦ੍ਧ੍ਵਾ ਮੀਨਾ ਚੋਤ੍ਤਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਉਮਾਪਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਿਵਾ ਚੋਙ੍ਕਾਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੧੬ ॥

ਉਰਗੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਰੋਰਤ੍ਨਾ ਉਰਗੋਰਗਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਉਦ੍ਯਾਨਵਾਸਿਨੀ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਮਣਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੧੭ ॥

ਉਰ੍ਦ੍ਧ੍ਵਦਨ੍ਤੋਤ੍ਤਮਾਙ੍ਗੀ ਚ ਉਤ੍ਤਮਾ ਚੋਰ੍ਧ੍ਵਕੇਸ਼ਿਨੀ ।
ਉਮਾਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾ ਯਾ ਚ ਉਰਗਾਸਨਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੧੮ ॥

ऋਸ਼ਿਪੁਤ੍ਰੀ ऋਸ਼ਿਚ੍ਛਨ੍ਦਾ ऋਦ੍ਧਿਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਉਤ੍ਸਵੋਤ੍ਸਵਸੀਮਨ੍ਤਾ ਕਾਮਿਕਾ ਚ ਗੁਣਾਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੧੧੯ ॥

ਏਲਾ ਏਕਾਰਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਏਣੀਵਿਦ੍ਯਾਧਰਾ ਤਥਾ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਵਲਯੋਪੇਤਾ ਓਙ੍ਕਾਰਪਰਮਾ ਕਲਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਓਂਵਦਵਦਵਾਣੀ ਚ ਓਙ੍ਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਐਨ੍ਦ੍ਰੀ ਕੁਲਿਸ਼ਹਸ੍ਤਾ ਚ ਓਂਲੋਕਪਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੨੧ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਮਧ੍ਯਬੀਜਾ ਚ ਓਂਨਮੋਰੂਪਧਾਰਿਣੀ ।
ਪ੍ਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਅਂਸ਼ੁਕਾਂਸ਼ੁਕਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੧੨੨ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਾ ਅਃਫਡ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਅਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਅਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਾ ਚ ਪਦਸ਼ੋਭਾਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਪ੍ਰਣਵੋਙ੍ਕਾਰਰੂਪਾ ਚ ਪ੍ਰਣਵੋਚ੍ਚਾਰਭਾਕ੍ ਪੁਨਃ ।
ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਰੂਪਾ ਹ੍ਰੀਂਙ੍ਕਾਰੀ ਵਾਗ੍ਬੀਜਾਕ੍ਸ਼ਰਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਹਲ੍ਲੇਖਾ ਸਿਦ੍ਧਿ ਯੋਗਾ ਚ ਹਤ੍ਪਦ੍ਮਾਸਨਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਬੀਜਾਖ੍ਯਾ ਨੇਤ੍ਰਹਦਯਾ ਹ੍ਰੀਮ੍ਬੀਜਾਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੨੫ ॥

ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਮਰਾਜਾ ਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾ ਚ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਕ੍ਲੀਙ੍ਕ੍ਲੀਙ੍ਕ੍ਲੀਂਰੂਪਿਕਾ ਦੇਵੀ ਕ੍ਰੀਙ੍ਕ੍ਰੀਙ੍ਕ੍ਰੀਂਨਾਮਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨੬ ॥

ਕਮਲਾਸ਼ਕ੍ਤਿਬੀਜਾ ਚ ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਂਸ਼੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਵਤੀ ਤਥਾ ॥ ੧੨੭ ॥

ਓਂ ਐਂ ਕ੍ਲੀਂਹ੍ਰੀਂਸ਼੍ਰੀਮ੍ਪਰਾ ਚ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰੀ ਪਰਮਾ ਕਲਾ ।
ਹ੍ਰੀਙ੍ਕ੍ਲੀਂਸ਼੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਸ੍ਵਰੂਪਾ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੨੮ ॥

ਸਰ੍ਵਾਢ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਦੇਵੀ ਚ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾ ਤਥਾ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਵਾਗ੍ਵਿਭੂਤਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੨੯ ॥

ਸਰ੍ਵਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਭੋਗਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਗੁਣੇਨ੍ਦ੍ਰਵਲ੍ਲਭਾ ਵਾਮਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੩੦ ॥

ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਮਯੀ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਚਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰੀ ਤਥਾ ॥ ੧੩੧ ॥

ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਾ ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੩੨ ॥

ਮਨੋਵਾਞ੍ਛਿਤਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਮਨੋਵਦ੍ਧਿਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਅਕਾਰਾਦਿ-ਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੁਰ੍ਗਾਰ੍ਤ੍ਤਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੩੩ ॥

ਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰਾ ਸੁਨੇਤ੍ਰਾ ਚ ਸ੍ਵਧਾਸ੍ਵਾਹਾਵਸ਼ਟ੍ਕਰੀ ।
ਸ੍ਵਵਰ੍ਗਾ ਦੇਵਵਰ੍ਗਾ ਚ ਤਵਰ੍ਗਾ ਚ ਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਅਨ੍ਤਸ੍ਸ੍ਥਾ ਵੇਸ਼੍ਮਰੂਪਾ ਚ ਨਵਦੁਰ੍ਗਾ ਨਰੋਤ੍ਤਮਾ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾ ਨੀਲਾ ਤਥਾ ਨੀਲਪਤਾਕਿਨੀ ॥ ੧੩੫ ॥

ਨਿਤ੍ਯਰੂਪਾ ਨਿਸ਼ਾਕਾਰੀ ਸ੍ਤਮ੍ਭਿਨੀ ਮੋਹਿਨੀਤਿ ਚ ।
ਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ਤਥੋਚ੍ਚਾਟੀ ਉਨ੍ਮਾਦੀ ਕਰ੍ਸ਼ਿਣੀਤਿ ਚ ॥ ੧੩੬ ॥

ਮਾਤਙ੍ਗੀ ਮਧੁਮਤ੍ਤਾ ਚ ਅਣਿਮਾ ਲਘਿਮਾ ਤਥਾ ।
ਸਿਦ੍ਧਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੩੭ ॥

ਰਕ੍ਤਾਙ੍ਗੀ ਰਕ੍ਤਨੇਤ੍ਰਾ ਚ ਰਕ੍ਤਚਨ੍ਦਨਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਸ੍ਵਲ੍ਪਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਸੁਕਲ੍ਪਾ ਚ ਦਿਵ੍ਯਚਾਰਣਸ਼ੁਕ੍ਰਭਾ ॥ ੧੩੮ ॥

ਸਙ੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਿਸ੍ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਸਸ੍ਯਵਾਸਰਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਪ੍ਰਥਮਾ ਚ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ ਚ ਤਤੀਯਾ ਚ ਚਤੁਰ੍ਤ੍ਥਿਕਾ ॥ ੧੩੯ ॥

ਪਞ੍ਚਮੀ ਚੈਵ ਸ਼ਸ਼੍ਠੀ ਚ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਸਪ੍ਤਮੀ ਤਥਾ ।
ਅਸ਼੍ਟਮੀ ਨਵਮੀ ਚੈਵ ਦਸ਼ਮ੍ਯੇਕਾਦਸ਼ੀ ਤਥਾ ॥ ੧੪੦ ॥

ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਚ ਚਤੁਰ੍ਦ੍ਦਸ਼੍ਯਥ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ ।
ਆਮਾਵਸ੍ਯਾ ਤਥਾ ਪੂਰ੍ਵਾ ਉਤ੍ਤਰਾ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਿਮਾ ॥ ੧੪੧ ॥

ਖਡ੍ਗਿਨੀ ਚਕ੍ਰਿਣੀ ਘੋਰਾ ਗਦਿਨੀ ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਤਥਾ ।
ਭੁਸ਼ੁਣ੍ਡੀ ਚਾਪਿਨੀ ਬਾਣਾ ਸਰ੍ਵਾਯੁਧਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੪੨ ॥

ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕੁਲਵਤੀ ਕੁਲਾਚਾਰਪਰਾਯਣਾ ।
ਕੁਲਕਰ੍ਮਸੁਰਕ੍ਤਾ ਚ ਕੁਲਾਚਾਰਪ੍ਰਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੪੩ ॥

ਕੀਰ੍ਤਿਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਚ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਧਰ੍ਮਾਯੈ ਸਤਤਨ੍ਨਮਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਧਤਿਃ ਸ੍ਮਤਿਰ੍ਮੇਧਾ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੪੪ ॥

ਉਗ੍ਰਾ ਉਗ੍ਰਪ੍ਰਭਾ ਗੌਰੀ ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾਵਿਬੋਧਿਨੀ ।
ਸਾਧ੍ਯਾ ਸਿਦ੍ਧਾ ਸੁਸਿਦ੍ਧਾ ਚ ਵਿਪ੍ਰਰੂਪਾ ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੧੪੫ ॥

ਕਾਲੀ ਕਰਾਲੀ ਕਾਲ੍ਯਾ ਚ ਕਲਾਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕੌਲਿਨੀ ਕਾਲਿਕੀ ਚੈਵ ਕ-ਚ-ਟ-ਤ-ਪਵਰ੍ਣਿਕਾ ॥ ੧੪੬ ॥

ਜਯਿਨੀ ਜਯਯੁਕ੍ਤਾ ਚ ਜਯਦਾ ਜਮ੍ਭਿਨੀ ਤਥਾ ।
ਸ੍ਰਾਵਿਣੀ ਦ੍ਰਾਵਿਣੀ ਦੇਵੀ ਭਰੁਣ੍ਡਾ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੪੭ ॥

ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਬ੍ਭੂਤਾ ਚ ਜਯਦਾ ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਾਸਮਾਕੁਲਾ ।
ਭਿਨ੍ਨਾ ਭਿਨ੍ਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਚ ਵਿਭਿਨ੍ਨਾ ਭਿਨ੍ਨਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੪੮ ॥

ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ ਭਰਣੀ ਚੈਵ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਸਮ੍ਭਵਾਨਿਲਾ ।
ਕਾਸ਼੍ਯਪੀ ਵਿਨਤਾ ਖ੍ਯਾਤਾ ਦਿਤਿਜਾਦਿਤਿਰੇਵ ਚ ॥ ੧੪੯ ॥

ਕੀਰ੍ਤ੍ਤਿਃ ਕਾਮਪ੍ਰਿਯਾ ਦੇਵੀ ਕੀਰ੍ਤ੍ਤ੍ਯਾ ਕੀਰ੍ਤਿਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਸਦ੍ਯੋਮਾਂਸਸਮਾਲਬ੍ਧਾ ਸਦ੍ਯਸ਼੍ਛਿਨ੍ਨਾਸਿਸ਼ਙ੍ਕਰਾ ॥ ੧੫੦ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਚੋਤ੍ਤਰਾ ਪੂਰ੍ਵਾ ਪਸ਼੍ਚਿਮਾ ਦਿਕ੍ ਤਥੈਵ ਚ ।
ਅਗ੍ਨਿਨੈਰਤਿਵਾਯਵ੍ਯਾ ਈਸ਼ਾਨ੍ਯਾਦਿਕ੍ ਤਥਾ ਸ੍ਮਤਾ ॥ ੧੫੧ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਾਙ੍ਗਾਧੋਗਤਾ ਸ਼੍ਵੇਤਾ ਕਸ਼੍ਣਾ ਰਕ੍ਤਾ ਚ ਪੀਤਕਾ ।
ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਾ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣਾ ਚਤੁਰ੍ਮਾਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾਕ੍ਸ਼ਰਾ ॥ ੧੫੨ ॥

ਚਤੁਰ੍ਮੁਖੀ ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਾ ਚਤੁਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾ ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਾ ।
ਚਤੁਰ੍ਗਣਾ ਚਤੁਰ੍ਮਾਤਾ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੫੩ ॥

ਧਾਤ੍ਰੀ ਵਿਧਾਤ੍ਰੀ ਮਿਥੁਨਾ ਨਾਰੀ ਨਾਯਕਵਾਸਿਨੀ ।
ਸੁਰਾਮੁਦਾ ਮੁਦਵਤੀ ਮੋਦਿਨੀ ਮੇਨਕਾਤ੍ਮਜਾ ॥ ੧੫੪ ॥

ਊਰ੍ਦ੍ਧ੍ਵਕਾਲੀ ਸਿਦ੍ਧਿਕਾਲੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਕਾਲਿਕਾ ਸ਼ਿਵਾ ।
ਨੀਲ੍ਯਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਸਾਤ੍ਵਮ੍ਬਗਲਾ ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਕਾ ॥ ੧੫੫ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾ ਪਰਾ ਪਰਮਦੇਵਤਾ ।
ਹਿਙ੍ਗੁਲਾ ਹਿਙ੍ਗੁਲਾਙ੍ਗੀ ਚ ਹਿਙ੍ਗੁਲਾਧਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੫੬ ॥

ਹਿਙ੍ਗੁਲੋਤ੍ਤਮਵਰ੍ਣਾਭਾ ਹਿਙ੍ਗੁਲਾਭਰਣਾ ਚ ਸਾ ।
ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਚ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੧੫੭ ॥

ਜਨਾਰ੍ਦ੍ਦਨਪ੍ਰਿਯਾ ਦੇਵੀ ਜਯਯੁਕ੍ਤਾ ਜਯਪ੍ਰਦਾ ।
ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਕਰੀ ਚ ਜਗਦਾਹ੍ਲਾਦਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੫੮ ॥

ਜ੍ਞਾਨਦਾਨਕਰੀ ਯਜ੍ਞਾ ਜਾਨਕੀ ਜਨਕਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਜਯਨ੍ਤੀ ਜਯਦਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਜ੍ਵਲਦਗ੍ਨਿਸਮਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੫੯ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਧਰਾ ਚ ਬਿਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠੀ ਕੈਲਾਸਚਲਵਾਸਿਨੀ ।
ਵਿਭਵਾ ਵਡਵਾਗ੍ਨਿਸ਼੍ਚ ਅਗ੍ਨਿਹੋਤ੍ਰਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੬੦ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਾ ਪਰਾ ਦੇਵੀ ਤਥੈਵ ਗੁਰੁਰੂਪਿਣੀ ।
ਗਯਾ ਗਙ੍ਗਾ ਗੋਮਤੀ ਚ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਪਿ ਚ ॥ ੧੬੧ ॥

ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਚਲਰਤਾ ਦੇਵੀ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਚਲਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਬਹੂ ਬਹੁਸੁਨ੍ਦਰੀ ਚ ਕਂਸਾਸੁਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੬੨ ॥

ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਾ ਚ ਵਜ੍ਰਾ ਵਜ੍ਰਹਰਾਪਿ ਚ ।
ਦੂਰ੍ਗਾ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੬੩ ॥

ਸਰ੍ਵਲੋਕਪ੍ਰਣੇਤ੍ਰੀ ਚ ਸਰ੍ਵਰੋਗਹਰਾਪਿ ਚ ।
ਮਙ੍ਗਲਾ ਸ਼ੋਭਨਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਾ ਪਰਮਾ ਕਲਾ ॥ ੧੬੪ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤਾ ਲਲਿਤਾ ਵਸਿਤਾਨਨਾ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵਾ ਉਮਾ ਕ੍ਸ਼ੇਮਾ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚਣ੍ਡਵਿਕ੍ਰਮਾ ॥ ੧੬੫ ॥

ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਯੀ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਾਗਮਭਯਾਪਹਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਮਿਤਾ ਸਰ੍ਵਕਲ੍ਯਾਣਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੬੬ ॥

ਯੋਗਿਨੀ ਯੋਗਮਾਤਾ ਚ ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਯੋਗਿਜਾਯਾ ਯੋਗਵਤੀ ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨ੍ਦਯੋਗਿਨੀ ॥ ੧੬੭ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਨਮਿਤਾ ਦੇਵੀ ਈਸ਼੍ਵਰੀ ਚੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਦਾ ਭਯਹਰਾ ਭਕ੍ਤਦ੍ਵੇਸ਼ਿਭਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੧੬੮ ॥

ਭਵਵੇਸ਼ਾ ਕਾਮਿਨੀ ਚ ਭਰੁਣ੍ਡਾ ਭਯਕਾਰਿਣੀ ।
ਬਲਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਕਾਰਾ ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਤਾਰਿਣੀ ॥ ੧੬੯ ॥

ਪਞ੍ਚਭੂਤਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾ ਵਿਭੂਤਿਰ੍ਬ੍ਭੂਤਿਧਾਰਿਣੀ ।
ਸਿਂਹਵਾਹਾ ਮਹਾਮੋਹਾ ਮੋਹਪਾਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੭੦ ॥

ਮਨ੍ਦੁਰਾ ਮਦਿਰਾ ਮੁਦ੍ਰਾ ਮੁਦ੍ਰਾਮੁਦ੍ਗਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਚ ਮਹਾਦੇਵੀ ਪਰਪ੍ਰਿਯਨਿਨਾਯਿਕਾ ॥ ੧੭੧ ॥

ਯਮਦੂਤੀ ਚ ਪਿਙ੍ਗਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ਤਥਾ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਰਤਾ ਚਨ੍ਦਨਾਰਣ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੭੨ ॥

ਚਨ੍ਦਨੇਨ੍ਦ੍ਰਸਮਾਯੁਕ੍ਤਾ ਚਣ੍ਡਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਯਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਚ ਕਿਰਾਤੀ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੀ ਤਥਾ ॥ ੧੭੩ ॥

ਮਹਾਭੋਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਮਹਾਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸਂਹਾਰਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੭੪ ॥

ਧਾਤ੍ਰੀ ਚ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਨਾਂ ਹਿਤਕਾਰਣਕਾਮਿਨੀ ।
ਕਮਲਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਦਾ ਦੇਵੀ ਧਾਤ੍ਰੀ ਹਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੭੫ ॥

ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ਸਿਦ੍ਧਾ ਮਹਾਤੇਜੋਵਤੀਤਿ ਚ ।
ਪਰਾਰੂਪਵਤੀ ਦੇਵੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਾਕਰ੍ਸ਼ਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੭੬ ॥

ਇਤਿ ਤੇ ਕਥਿਤਨ੍ਦੇਵਿ ਪੀਤਾਨਾਮ ਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਪਠੇਦ੍ਵਾ ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵੇਤ੍ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੧੭੭ ॥

ਇਤਿ ਮੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮ੍ਮਹਾਸ੍ਤਮ੍ਭਕਰਮ੍ਪਰਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਤਃ ਕਾਲੇ ਚ ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨੇ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਕਾਲੇ ਚ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ॥ ੧੭੮ ॥

ਏਕਚਿਤ੍ਤਃ ਪਠੇਦੇਤਤ੍ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਬ੍ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਏਕਵਾਰਮ੍ਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਸਰ੍ਵਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੭੯ ॥

ਦ੍ਵਿਵਾਰਮ੍ਪ੍ਰਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰਸਮੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਤ੍ਰਿਵਾਰਮ੍ਪਠਨਾਦ੍ਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵਂ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਤਿ ਸਰ੍ਵਥਾ ॥ ੧੮੦ ॥

ਸ੍ਤਵਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵੇਣ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਭਵਤਿ ਸੁਵ੍ਰਤੇ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਤ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਮੋਕ੍ਸ਼ਨ੍ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਧਨਮ੍ ॥ ੧੮੧ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਤ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਵਿਦ੍ਯਾਨ੍ਤਰ੍ਕਵ੍ਯਾਕਰਣਾਨ੍ਵਿਤਾਮ੍ ।
ਮਹਿਤ੍ਵਵ੍ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ਤਾਚ੍ਚ ਸ਼ਤ੍ਰੁਹਾਨਿਃ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ॥ ੧੮੨ ॥

ਕ੍ਸ਼ੋਣੀਪਤਿਰ੍ਵਸ਼ਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਮਰਣੇ ਸਦਸ਼ੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਸਰ੍ਵਦਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੇਯਸ੍ਤੁ ਭਵਤਿ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੧੮੩ ॥

ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਃ ਕਵਿਕਾਵ੍ਯਪਰੋ ਵਰਃ ।
ਗੋਪਨੀਯਮ੍ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਜਨਨੀਜਾਰਵਤ੍ਸਦਾ ॥ ੧੮੪ ॥

ਹੇਤੁਯੁਕ੍ਤੋ ਭਵੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤਃ ਸਦਾ ਭਵੇਤ੍ ।
ਯ ਇਦਮ੍ਪਠਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਿਵੇਨ ਸਦਸ਼ੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੮੫ ॥

ਜੀਵਨ੍ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਤ੍ਥਭੋਗੀ ਸ੍ਯਾਨ੍ਮਤੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਪਤਿਰ੍ਬ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਮ੍ਮਹਾਦੇਵਿ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਨ੍ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੮੬ ॥

ਸ੍ਤਵਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵੇਣ ਦੇਵੇਨ ਸਹ ਮੋਦਤੇ ।
ਸੁਚਿਤ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਸੁਰਾਸ੍ਸਰ੍ਵੇ ਸ੍ਤਵਰਾਜਸ੍ਯ ਕੀਰ੍ਤ੍ਤਨਾਤ੍ ॥ ੧੮੭ ॥

ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਪਰੀਧਾਨਾ ਪੀਤਗਨ੍ਧਾਨੁਲੇਪਨਾ ।
ਪਰਮੋਦਯਕੀਰ੍ਤ੍ਤਿਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ਪਰਤਸ੍ਸੁਰਸੁਨ੍ਦਰਿ ॥ ੧੮੮ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਉਤ੍ਕਟਸ਼ਮ੍ਬਰੇ ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਯਾਣਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਸ਼ੋਡਸ਼ਸਹਸ੍ਰੇ
ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਙ੍ਕਰਸਂਵਾਦੇ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Pitambara:

1000 Names of Parshvanatha | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top