Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Pitambara | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Pitambarisahasranamastotram Lyrics in English:

॥ sripitambarisahasranamastotram ॥

athava sribagalamukhisahasranamastotram

atha sripitambarisahasranamastotram ।

suralayapradhane tu devadevam mahesvaram ।
sailadhirajatanaya sangrahe tamuvaca ha ॥ 1 ॥

sridevyuvaca
paramesthinparandhama pradhana paramesvara ।
namnam sahasrambagalamukhyadya bruhi vallabha ॥ 2 ॥

isvara uvaca
srnu devi pravaksyami namadheyasahasrakam ।
parabrahmastravidyayascaturvargaphalapradam ॥ 3 ॥

guhyadguhyatarandevi sarvasiddhaikavanditam ।
atiguptataravvidya sarvatantresu gopita ॥ 4 ॥

visesatah kaliyuge mahasiddhyaughadayini ।
gopaniyangopaniyangopaniyamprayatnatah ॥ 5 ॥

aprakasyamidam satyam svayoniriva suvrate ।
rodhini vighnasanghanam mohini parayositam ॥ 6 ॥

stambhini rajasainyanavvadini paravadinam ।
pura caikarnave ghore kale paramabhairavah ॥ 7 ॥

sundarisahito devah kesavah klesanasanah ।
uragasanamasino yoganidramupagamat ॥ 8 ॥

nidrakale ca te kale maya proktah sanatanah ।
mahastambhakarandevi stotravva satanamakam ॥ 9 ॥

sahasranama paramavvada devasya kasyacit ।

sribhagavanuvaca
srnu sankara devesa paramatirahasyakam ॥ 10 ॥

ajoham yatprasadena visnuh sarvesvaresvarah ।
gopaniyamprayatnena prakasatsiddhihanikrt ॥ 11 ॥

Om asya sripitambarisahasranamastotramantrasya bhagavansadasiva
rsiranustupchandassrijagadvasyakari pitambari devata
sarvabhistasiddhyartthe jape viniyogah ॥

atha dhyanam
pitambaraparidhanam pinonnatapayodharam ।
jatamukutasobhadhyampitabhumisukhasanam ॥ 12 ॥

satrorjjihvam mudgaranca bibhratimparamankalam ।
sarvagamapuranesu vikhyatambhuvanatraye ॥ 13 ॥

srstisthitivinasanamadi bhutammahesvarim ।
gopya sarvaprayatnena srnu tankathayami te ॥ 14 ॥

jagadvidhvamsinindevimajaramarakarinim ।
tannamami mahamayammahadaiscaryadayinim ॥ 15 ॥

pranavampurvamuddhrtya sthiramayantato vadet ।
bagalamukhi sarveti dustanavvacameva ca ॥ 16 ॥

mukhampadam stambhayeti jihvankilaya buddhimat ।
vinasayeti taranca sthiramayantato vadet ॥ 17 ॥

vahnipriyantato mantrascaturvargaphalapradah ।
brahmastrambrahmavidya ca brahmamata sanatani ॥ 18 ॥

brahmesi brahmakaivalyabagala brahmacarini ।
nityananda nityasiddha nityarupa niramaya ॥ 19 ॥

sandharini mahamaya kataksaksemakarini ।
kamala vimala nila ratnakantigunasrita ॥ 20 ॥

kamapriya kamarata kamakamasvarupini ।
mangala vijaya jaya sarvamangalakarini ॥ 21 ॥

kamini kaminikamya kamuka kamacarini ।
kamapriya kamarata kamakamasvarupini ॥ 22 ॥

kamakhya kamabijastha kamapithanivasini ।
kamada kamaha kali kapali ca karalika ॥ 23 ॥

kamsarih kamala kama kailasesvaravallabha ।
katyayani kesava ca karuna kamakelibhuk ॥ 24 ॥

kriyakirttih krttika ca kasika mathura siva ।
kalaksi kalika kali dhavalananasundari ॥ 25 ॥

khecari ca khamurttisca ksudra ksudraksudhavara ।
khadgahasta khadgarata khadgini kharparapriya ॥ 26 ॥

ganga gauri gamini ca gita gotravivarddhini ।
godhara gokara godha gandharvapuravasini ॥ 27 ॥

gandharva gandharvakala gopani garudasana ।
govindabhava govinda gandhari gandhamadini ॥ 28 ॥

gaurangi gopikamurttirgopigosthanivasini ।
gandha gajendragamanya gadadharapriya graha ॥ 29 ॥

ghoraghora ghorarupa ghanasroni ghanaprabha ।
daityendraprabala ghantavadini ghoranissvana ॥ 30 ॥

dakinyuma upendra ca urvasi uragasana ।
uttama unnata unna uttamasthanavasini ॥ 31 ॥

camunda mundita candi candadarpahareti ca ।
ugracanda candacanda candadaityavinasini ॥ 32 ॥

candarupa pracanda ca candacandasaririni ।
caturbbhuja pracanda ca caracaranivasini ॥ 33 ॥

ksatraprayassirovaha chala chalatara chali ।
ksatrarupa ksatradhara ksatriyaksayakarini ॥ 34 ॥

jaya ca jayadurga ca jayanti jayada para ।
jayini jayini jyotsna jatadharapriya jita ॥ 35 ॥

jitendriya jitakrodha jayamana janesvari ।
jitamrtyurjaratita jahnavi janakatmaja ॥ 36 ॥

jhankara jhanjhari jhanta jhankari jhakasobhini ।
jhakha jhamesa jhankari yonikalyanadayini ॥ 37 ॥

jhanjhara jhamuri jhara jharajharatara para ।
jhanjha jhameta jhankari jhanakalyanadayini ॥ 38 ॥

imana manasi cintya imuna sankarapriya ।
tankari titika tika tankini ca tavargaga ॥ 39 ॥

tapa topa tatapatistamani tamanapriya ।
thakaradharini thika thankari thikarapriya ॥ 40 ॥

thekathasa thakarati thamini thamanapriya ।
daraha dakini dara damara damarapriya ॥ 41 ॥

dakhini dadayukta ca damarukaravallabha ।
dhakka dhakki dhakkanada dholasabdaprabodhini ॥ 42 ॥

dhamini dhamanaprita dhagatantraprakasini ।
anekarupini amba animasiddhidayini ॥ 43 ॥

amantrini anukari anumadbhanusamsthita ।
tara tantravati tantratattvarupa tapasvini ॥ 44 ॥

tarangini tattvapara tantrika tantravigraha ।
taporupa tattvadatri tapahpritipradharsini ॥ 45 ॥

tantra yantrarccanapara talatalanivasini ।
talpada tvalpada kamya sthira sthiratara sthitih ॥ 46 ॥

sthanupriya sthapara sthita sthanapradayini ।
digambara dayarupa davagni damanidama ॥ 47 ॥

durga durgapara devi dustadaityavinasini ।
damanapramada daityadayadanaparayana ॥ 48 ॥

durgartinasini danta dambhini dambhavarjita ।
digambarapriya dambha daityadambhavidarini ॥ 49 ॥

damana dasanasaundarya danavendravinasini ।
daya dhara ca damani darbbhapatravilasini ॥ 50 ॥

dharini dharini dhatri dharadharadharapriya ।
dharadharasuta devi sudharma dharmacarini ॥ 51 ॥

dharmajna dhavala dhula dhanada dhanavarddhini ।
dhira dhira dhiratara dhirasiddhipradayini ॥ 52 ॥

dhanvantaridharadhira dhyeya dhyanasvarupini ।
narayani narasimhi nityanandanarottama ॥ 53 ॥

nakta naktavati nitya nilajimutasannibha ।
nilangi nilavastra ca nilaparvatavasini ॥ 54 ॥

sunilapuspakhacita nilajambusamaprabha ।
nityakhya sodasi vidya nitya nityasukhavaha ॥ 55 ॥

narmada nandanananda nandanandavivarddhini ।
yasodanandatanaya nandanodyanavasini ॥ 56 ॥

nagantaka nagavrddha nagapatni ca nagini ।
namitasesajanata namaskaravati namah ॥ 57 ॥

pitambara parvati ca pitambaravibhusita ।
pitamilyambaradhara pitabha pingamurddhaja ॥ 58 ॥

pitapusparccanarata pitapuspasamarccita ।
paraprabha pitrpatih parasainyavinasini ॥ 59 ॥

parama paratantra ca paramantra paratpara ।
paravidya parasiddhih parasthanapradayini ॥ 60 ॥

puspa puspavati nitya puspamalavibhusita ।
puratana purvapara parasiddhipradayini ॥ 61 ॥

pitanitambini pita pinonnatapayastani ।
premapramadhyamasesa padmapatravilasini ॥ 62 ॥

padmavati padmanetra padma padmamukhi para ।
padmasana padmapriya padmaragasvarupini ॥ 63 ॥

pavani palika patri parada varada siva ।
pretasamstha parananda parabrahmasvarupuni ॥ 64 ॥

jinesvarapriya devi pasuraktaratapriya ।
pasumamsapriya parna paramrtaparayana ॥ 65 ॥

pasini pasika capi pasughni pasubhasini ।
phullaravindavadani phullotpalasaririni ॥ 66 ॥

paranandaprada vinapasupasavinasini ।
phutkara phutpara pheni phullendivaralocana ॥ 67 ॥

phatmantra sphatika svaha sphota ca phatsvarupini ।
sphatika ghutika ghora sphatikadrisvarupini ॥ 68 ॥

varangana varadhara varahi vasuki vara ।
bindustha binduni vani binducakranivasini ॥ 69 ॥

vidyadhari visalaksi kasivasijanapriya ।
vedavidya virupaksi visvayugbahurupini ॥ 70 ॥

brahmasaktirvisnusaktih pancavaktra sivapriya ।
vaikunthavasini devi vaikunthapadadayini ॥ 71 ॥

brahmarupa visnurupa parabrahmamahesvari ।
bhavapriya bhavodbhava bhavarupa bhavottama ॥ 72 ॥

bhavapara bhavadhara bhagyavatpriyakarini ।
bhadra subhadra bhavada sumbhadaityavinasini ॥ 73 ॥

bhavani bhairavi bhima bhadrakali subhadrika ।
bhagini bhagarupa ca bhagamana bhagottama ॥ 74 ॥

bhagapriya bhagavati bhagavasa bhagakara ।
bhagasrsta bhagyavati bhagarupa bhagasini ॥ 75 ॥

bhagalingapriya devi bhagalingaparayana ।
bhagalingasvarupa ca bhagalingavinodini ॥ 76 ॥

bhagalingarata devi bhagalinganivasini ।
bhagamala bhagakala bhagadhara bhagambara ॥ 77 ॥

bhagavega bhagabhusa bhagendra bhagyarupini ।
bhagalingangasambhoga bhagalingasavavaha ॥ 78 ॥

bhagalingasamadhurya bhagalinganivesita ।
bhagalingasupuja ca bhagalingasamanvita ॥ 79 ॥

bhagalingavirakta ca bhagalingasamavrta ।
madhavi madhavimanya madhura madhumanini ॥ 80 ॥

mandahasa mahamaya mohini mahaduttama ।
mahamoha mahavidya mahaghora mahasmrtih ॥ 81 ॥

manasvini manavati modini madhuranana ।
menika manini manya maniratnavibhusana ॥ 82 ॥

mallika maulika mala maladharamadottama ।
madanasundari medha madhumatta madhupriya ॥ 83 ॥

mattahamsasamonnasa mattasimhamahasani ।
mahendravallabha bhima maulyanca mithunatmaja ॥ 84 ॥

mahakalya mahakali mahabuddhirmahotkata ।
mahesvari mahamaya mahisasuraghatini ॥ 85 ॥

madhurakirttimatta ca mattamatangagamini ।
madapriya mamsarata mattayukkamakarini ॥ 86 ॥

maithunyavallabha devi mahananda mahvotsava ।
maricirmaratirmmaya manobuddhipradayini ॥ 87 ॥

moha moksa mahalaksmirmmahatpadapradayini ।
yamarupa ca yamuna jayanti ca jayaprada ॥ 88 ॥

yamya yamavati yuddha yadoh kulavivarddhini ।
rama rama ramapatni ratnamala ratipriya ॥ 89 ॥

ratnasimhasanastha ca ratnabharanamandita ।
ramani ramaniya ca ratyarasaparayana ॥ 90 ॥

ratananda ratavati radhunankulavarddhini ।
ramanariparibhrajya raidharadhikaratnaja ॥ 91 ॥

ravi rasasvarupa ca ratrirajasukhavaha ।
rtuja rtuda rddha rturupa rtupriya ॥ 92 ॥

raktapriya raktavati rangini raktadantika ।
laksmirllajja latika ca lilalagnanitaksini ॥ 93 ॥

lila lilavati lomaharsahladanapattika ।
brahmasthita brahmarupa brahmana vedavandita ॥ 94 ॥

brahmodbhava brahmakala brahmani brahmabodhini ।
vedangana vedarupa vanita vinata vasa ॥ 95 ॥

bala ca yuvati vrddha brahmakarmaparayana ।
vindhyastha vindhyavasi ca binduyugbindubhusana ॥ 96 ॥

vidyavati vedadhari vyapika barhini kala ।
vamacarapriya vahnirvamacaraparayana ॥ 97 ॥

vamacararata devi vamadevapriyottama ।
buddhendriya vibuddha ca buddhacaranamalini ॥ 98 ॥

bandhamocanakartri ca varuna varunalaya ।
siva sivapriya suddha suddhangi suklavarnika ॥ 99 ॥

suklapuspapriya sukla sivadharmaparayana ।
suklastha suklini suklarupasuklapasupriya ॥ 100 ॥

sukrastha sukrini sukra sukrarupa ca sukrika ।
sanmukhi ca sadanga ca satcakravinivasini ॥ 101 ॥

sadgranthiyukta sodha ca sanmata ca sadatmika ।
sadangayuvati devi sadangaprakrtirvasi ॥ 102 ॥

sadanana sadrasa ca sasthi sasthesvaripriya ।
sangavada sodasi ca sodhanyasasvarupini ॥ 103 ॥

satcakrabhedanakari satcakrasthasvarupini ।
sodasasvararupa ca sanmukhi sadradanvita ॥ 104 ॥

sanakadisvarupa ca sivadharmasarayana ।
siddha saptasvari suddha suramata svarottama ॥ 105 ॥

siddhavidya sidhamata siddha siddhasvarupini ।
hara haripriya hara harini harayuk tatha ॥ 106 ॥

harirupa haridhara harinaksi haripriya ।
hetupriya heturata hitahitasvarupini ॥ 107 ॥

ksama ksamavati ksita ksudraghantavibhusana ।
ksayankari ksitisa ca ksinamadhyasusobhana ॥ 108 ॥

ajananta aparna ca ahalyasesasayini ।
svantargata ca sadhunamantaranantarupini ॥ 109 ॥

arupa amala carddha anantagunasalini ।
svavidya vidyakavidya vidya carvindalocana ॥ 110 ॥

aparajita jataveda ajapa amaravati ।
alpa svalpa analpadya animasiddhidayini ॥ 111 ॥

astasiddhiprada devi rupalaksanasamyyuta ।
aravindamukha devi bhogasaukhyapradayini ॥ 112 ॥

adividya adibhuta adisiddhipradayini ।
sitkararupini devi sarvasanavibhusita ॥ 113 ॥

indrapriya ca indrani indraprasthanivasini ।
indraksi indravajra ca indramadyoksani tatha ॥ 114 ॥

ila kamanivasa ca isvarisvaravallabha ।
janani cesvari dina bhedacesvarakarmakrt ॥ 115 ॥

uma katyayani urddhva mina cottaravasini ।
umapatipriya devi siva conkararupini ॥ 116 ॥

uragendrasiroratna uragoragavallabha ।
udyanavasini mala prasastamanibhusana ॥ 117 ॥

urddhvadantottamangi ca uttama cordhvakesini ।
umasiddhiprada ya ca uragasanasamsthita ॥ 118 ॥

rsiputri rsicchanda rddhisiddhipradayini ।
utsavotsavasimanta kamika ca gunanvita ॥ 119 ॥

ela ekaravidya ca enividyadhara tatha ।
onkaravalayopeta onkaraparama kala ॥ 120 ॥

omvadavadavani ca onkaraksaramandita ।
aindri kulisahasta ca omlokaparavasini ॥ 121 ॥

onkaramadhyabija ca omnamorupadharini ।
prabrahmasvarupa ca amsukamsukavallabha ॥ 122 ॥

onkara ahphadmantra ca aksaksaravibhusita ।
amantra mantrarupa ca padasobhasamanvita ॥ 123 ॥

pranavonkararupa ca pranavoccarabhak punah ।
hrinkararupa hrimnkari vagbijaksarabhusana ॥ 124 ॥

hrllekha siddhi yoga ca hrtpadmasanasamsthita ।
bijakhya netrahrdaya hrimbijabhuvanesvari ॥ 125 ॥

klinkamaraja klinna ca caturvargaphalaprada ।
klinklinklimrupika devi krinkrinkrimnamadharini ॥ 126 ॥

kamalasaktibija ca pasankusavibhusita ।
srimsrinkara mahavidya sraddha sraddhavati tatha ॥ 127 ॥

om aim klimhrimsrimpara ca klinkari parama kala ।
hrinklimsrinkarasvarupa sarvakarmaphalaprada ॥ 128 ॥

sarvadhya sarvadevi ca sarvasiddhiprada tatha ।
sarvajna sarvasaktisca vagvibhutipradayini ॥ 129 ॥

sarvamoksaprada devi sarvabhogapradayini ।
gunendravallabha vama sarvasaktipradayini ॥ 130 ॥

sarvanandamayi caiva sarvasiddhipradayini ।
sarvacakresvari devi sarvasiddhesvari tatha ॥ 131 ॥

sarvapriyankari caiva sarvasaukhyapradayini ।
sarvanandaprada devi brahmanandapradayini ॥ 132 ॥

manovanchitadatri ca manovrddhisamanvita ।
akaradi-ksakaranta durga durgarttinasini ॥ 133 ॥

padmanetra sunetra ca svadhasvahavasatkari ।
svavarga devavarga ca tavarga ca samanvita ॥ 134 ॥

antasstha vesmarupa ca navadurga narottama ।
tattvasiddhiprada nila tatha nilapatakini ॥ 135 ॥

nityarupa nisakari stambhini mohiniti ca ।
vasankari tathoccati unmadi karsiniti ca ॥ 136 ॥

matangi madhumatta ca anima laghima tatha ।
siddha moksaprada nitya nityanandapradayini ॥ 137 ॥

raktangi raktanetra ca raktacandanabhusita ।
svalpasiddhissukalpa ca divyacaranasukrabha ॥ 138 ॥

sankrantissarvavidya ca sasyavasarabhusita ।
prathama ca dvitiya ca trtiya ca caturtthika ॥ 139 ॥

pancami caiva sasthi ca visuddha saptami tatha ।
astami navami caiva dasamyekadasi tatha ॥ 140 ॥

dvadasi trayodasi ca caturddasyatha purnima ।
amavasya tatha purva uttara paripurnima ॥ 141 ॥

khadgini cakrini ghora gadini sulini tatha ।
bhusundi capini bana sarvayudhavibhusana ॥ 142 ॥

kulesvari kulavati kulacaraparayana ।
kulakarmasurakta ca kulacarapravarddhini ॥ 143 ॥

kirtissrisca rama rama dharmayai satatannamah ।
ksama dhrtih smrtirmedha kalpavrksanivasini ॥ 144 ॥

ugra ugraprabha gauri vedavidyavibodhini ।
sadhya siddha susiddha ca viprarupa tathaiva ca ॥ 145 ॥

kali karali kalya ca kaladaityavinasini ।
kaulini kaliki caiva ka-ca-ta-ta-pavarnika ॥ 146 ॥

jayini jayayukta ca jayada jrmbhini tatha ।
sravini dravini devi bharunda vindhyavasini ॥ 147 ॥

jyotirbbhuta ca jayada jvalamalasamakula ।
bhinna bhinnaprakasa ca vibhinna bhinnarupini ॥ 148 ॥

asvini bharani caiva naksatrasambhavanila ।
kasyapi vinata khyata ditijaditireva ca ॥ 149 ॥

kirttih kamapriya devi kirttya kirtivivarddhini ।
sadyomamsasamalabdha sadyaschinnasisankara ॥ 150 ॥

daksina cottara purva pascima dik tathaiva ca ।
agninairrtivayavya isanyadik tatha smrta ॥ 151 ॥

urdhvangadhogata sveta krsna rakta ca pitaka ।
caturvarga caturvarna caturmatratmikaksara ॥ 152 ॥

caturmukhi caturveda caturvidya caturmukha ।
caturgana caturmata caturvargaphalaprada ॥ 153 ॥

dhatri vidhatri mithuna nari nayakavasini ।
suramuda mudavati modini menakatmaja ॥ 154 ॥

urddhvakali siddhikali daksinakalika siva ।
nilya sarasvati satvambagala chinnamastaka ॥ 155 ॥

sarvesvari siddhavidya para paramadevata ।
hingula hingulangi ca hinguladharavasini ॥ 156 ॥

hingulottamavarnabha hingulabharana ca sa ।
jagrati ca jaganmata jagadisvaravallabha ॥ 157 ॥

janarddanapriya devi jayayukta jayaprada ।
jagadanandakari ca jagadahladakarini ॥ 158 ॥

jnanadanakari yajna janaki janakapriya ।
jayanti jayada nitya jvaladagnisamaprabha ॥ 159 ॥

vidyadhara ca bimbosthi kailasacalavasini ।
vibhava vadavagnisca agnihotraphalaprada ॥ 160 ॥

mantrarupa para devi tathaiva gururupini ।
gaya ganga gomati ca prabhasa puskarapi ca ॥ 161 ॥

vindhyacalarata devi vindhyacalanivasini ।
bahu bahusundari ca kamsasuravinasini ॥ 162 ॥

sulini sulahasta ca vajra vajraharapi ca ।
durga siva santikari brahmani brahmanapriya ॥ 163 ॥

sarvalokapranetri ca sarvarogaharapi ca ।
mangala sobhana suddha niskala parama kala ॥ 164 ॥

visvesvari visvamata lalita vasitanana ।
sadasiva uma ksema candika candavikrama ॥ 165 ॥

sarvadevamayi devi sarvagamabhayapaha ।
brahmesavisnunamita sarvakalyanakarini ॥ 166 ॥

yogini yogamata ca yogindrahrdayasthita ।
yogijaya yogavati yogindranandayogini ॥ 167 ॥

indradinamita devi isvari cesvarapriya ।
visuddhida bhayahara bhaktadvesibhayankari ॥ 168 ॥

bhavavesa kamini ca bharunda bhayakarini ।
balabhadrapriyakara samsararnavatarini ॥ 169 ॥

pancabhuta sarvabhuta vibhutirbbhutidharini ।
simhavaha mahamoha mohapasavinasini ॥ 170 ॥

mandura madira mudra mudramudgaradharini ।
savitri ca mahadevi parapriyaninayika ॥ 171 ॥

yamaduti ca pingaksi vaisnavi sankari tatha ।
candrapriya candrarata candanaranyavasini ॥ 172 ॥

candanendrasamayukta candadaityavinasini ।
sarvesvari yaksini ca kirati raksasi tatha ॥ 173 ॥

mahabhogavati devi mahamoksapradayini ।
visvahantri visvarupa visvasamharakarini ॥ 174 ॥

dhatri ca sarvalokanam hitakaranakamini ।
kamala suksmada devi dhatri haravinasini ॥ 175 ॥

surendrapujita siddha mahatejovatiti ca ।
pararupavati devi trailokyakarsakarini ॥ 176 ॥

iti te kathitandevi pitanama sahasrakam ।
pathedva pathayedvapi sarvasiddhirbhavetpriye ॥ 177 ॥

iti me visnuna proktammahastambhakaramparam ।
pratah kale ca madhyahne sandhyakale ca parvati ॥ 178 ॥

ekacittah pathedetatsarvasiddhirbbhavisyati ।
ekavarampathedyastu sarvapapaksayo bhavet ॥ 179 ॥

dvivaramprapathedyastu vighnesvarasamo bhavet ।
trivarampathanaddevi sarvam siddhyati sarvatha ॥ 180 ॥

stavasyasya prabhavena saksadbhavati suvrate ।
moksartthi labhate moksandhanarthi labhate dhanam ॥ 181 ॥

vidyartthi labhate vidyantarkavyakarananvitam ।
mahitvavvatsarantacca satruhanih prajayate ॥ 182 ॥

ksonipatirvasastasya smarane sadrso bhavet ।
yah pathetsarvada bhaktya sreyastu bhavati priye ॥ 183 ॥

ganadhyaksapratinidhih kavikavyaparo varah ।
gopaniyamprayatnena jananijaravatsada ॥ 184 ॥

hetuyukto bhavennityam saktiyuktah sada bhavet ।
ya idampathate nityam sivena sadrso bhavet ॥ 185 ॥

jivandharmartthabhogi syanmrto moksapatirbbhavet ।
satyam satyammahadevi satyam satyanna samsayah ॥ 186 ॥

stavasyasya prabhavena devena saha modate ।
sucittasca surassarve stavarajasya kirttanat ॥ 187 ॥

pitambaraparidhana pitagandhanulepana ।
paramodayakirttih syatparatassurasundari ॥ 188 ॥

iti sriutkatasambare nagendraprayanatantre sodasasahasre
visnusankarasamvade pitambarisahasranamastotram samaptam ॥

Also Read 1000 Names of Shri Pitambara:

1000 Names of Parshvanatha | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Pitambara | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top