1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Pitambara | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Shri Pitambarisahasranamastotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀପୀତାମ୍ବରୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଅଥଵା ଶ୍ରୀବଗଲାମୁଖୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍

ଅଥ ଶ୍ରୀପୀତାମ୍ବରୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।

ସୁରାଲୟପ୍ରଧାନେ ତୁ ଦେଵଦେଵଂ ମହେଶ୍ଵରମ୍ ।
ଶୈଲାଧିରାଜତନୟା ସଙ୍ଗ୍ରହେ ତମୁଵାଚ ହ ॥ ୧ ॥

ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟୁଵାଚ
ପରମେଷ୍ଠିନ୍ପରନ୍ଧାମ ପ୍ରଧାନ ପରମେଶ୍ଵର ।
ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରମ୍ବଗଲାମୁଖ୍ୟାଦ୍ୟା ବ୍ରୂହି ଵଲ୍ଲଭ ॥ ୨ ॥

ଈଶ୍ଵର ଉଵାଚ
ଶୃଣୁ ଦେଵି ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ନାମଧେୟସହସ୍ରକମ୍ ।
ପରବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଵିଦ୍ୟାୟାଶ୍ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୩ ॥

ଗୁହ୍ୟାଦ୍ଗୁହ୍ୟତରନ୍ଦେଵି ସର୍ଵସିଦ୍ଧୈକଵନ୍ଦିତମ୍ ।
ଅତିଗୁପ୍ତତରଵ୍ଵିଦ୍ୟା ସର୍ଵତନ୍ତ୍ରେଷୁ ଗୋପିତା ॥ ୪ ॥

ଵିଶେଷତଃ କଲିୟୁଗେ ମହାସିଦ୍ଧ୍ୟୌଘଦାୟିନୀ ।
ଗୋପନୀୟଙ୍ଗୋପନୀୟଙ୍ଗୋପନୀୟମ୍ପ୍ରୟତ୍ନତଃ ॥ ୫ ॥

ଅପ୍ରକାଶ୍ୟମିଦଂ ସତ୍ୟଂ ସ୍ଵୟୋନିରିଵ ସୁଵ୍ରତେ ।
ରୋଧିନୀ ଵିଘ୍ନସଙ୍ଘାନାଂ ମୋହିନୀ ପରୟୋଷିତାମ୍ ॥ ୬ ॥

ସ୍ତମ୍ଭିନୀ ରାଜସୈନ୍ୟାନାଵ୍ଵାଦିନୀ ପରଵାଦିନାମ୍ ।
ପୁରା ଚୈକାର୍ଣଵେ ଘୋରେ କାଲେ ପରମଭୈରଵଃ ॥ ୭ ॥

ସୁନ୍ଦରୀସହିତୋ ଦେଵଃ କେଶଵଃ କ୍ଲେଶନାଶନଃ ।
ଉରଗାସନମାସୀନୋ ୟୋଗନିଦ୍ରାମୁପାଗମତ୍ ॥ ୮ ॥

ନିଦ୍ରାକାଲେ ଚ ତେ କାଲେ ମୟା ପ୍ରୋକ୍ତଃ ସନାତନଃ ।
ମହାସ୍ତମ୍ଭକରନ୍ଦେଵି ସ୍ତୋତ୍ରଵ୍ଵା ଶତନାମକମ୍ ॥ ୯ ॥

ସହସ୍ରନାମ ପରମଵ୍ଵଦ ଦେଵସ୍ୟ କସ୍ୟଚିତ୍ ।

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ
ଶୃଣୁ ଶଙ୍କର ଦେଵେଶ ପରମାତିରହସ୍ୟକମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଅଜୋହଂ ୟତ୍ପ୍ରସାଦେନ ଵିଷ୍ଣୁଃ ସର୍ଵେଶ୍ଵରେଶ୍ଵରଃ ।
ଗୋପନୀୟମ୍ପ୍ରୟତ୍ନେନ ପ୍ରକାଶାତ୍ସିଦ୍ଧିହାନିକୃତ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀପୀତାମ୍ବରୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଭଗଵାନ୍ସଦାଶିଵ
ଋଷିରନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଶ୍ଶ୍ରୀଜଗଦ୍ଵଶ୍ୟକରୀ ପୀତାମ୍ବରୀ ଦେଵତା
ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ତ୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ଅଥ ଧ୍ୟାନମ୍
ପୀତାମ୍ବରପରୀଧାନାଂ ପୀନୋନ୍ନତପୟୋଧରାମ୍ ।
ଜଟାମୁକୁଟଶୋଭାଢ୍ୟାମ୍ପୀତଭୂମିସୁଖାସନାମ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଶତ୍ରୋର୍ଜ୍ଜିହ୍ଵାଂ ମୁଦ୍ଗରଞ୍ଚ ବିଭ୍ରତୀମ୍ପରମାଙ୍କଲାମ୍ ।
ସର୍ଵାଗମପୁରାଣେଷୁ ଵିଖ୍ୟାତାମ୍ଭୁଵନତ୍ରୟେ ॥ ୧୩ ॥

ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିଵିନାଶାନାମାଦି ଭୂତାମ୍ମହେଶ୍ଵରୀମ୍ ।
ଗୋପ୍ୟା ସର୍ଵପ୍ରୟତ୍ନେନ ଶୃଣୁ ତାଙ୍କଥୟାମି ତେ ॥ ୧୪ ॥

ଜଗଦ୍ଵିଧ୍ଵଂସିନୀନ୍ଦେଵୀମଜରାମରକାରିଣୀମ୍ ।
ତାନ୍ନମାମି ମହାମାୟାମ୍ମହଦୈଶ୍ଚର୍ୟଦାୟିନୀମ୍ ॥ ୧୫ ॥

ପ୍ରଣଵମ୍ପୂର୍ଵମୁଦ୍ଧୃତ୍ୟ ସ୍ଥିରମାୟାନ୍ତତୋ ଵଦେତ୍ ।
ବଗଲାମୁଖୀ ସର୍ଵେତି ଦୁଷ୍ଟାନାଵ୍ଵାଚମେଵ ଚ ॥ ୧୬ ॥

ମୁଖମ୍ପଦଂ ସ୍ତମ୍ଭୟେତି ଜିହ୍ଵାଙ୍କୀଲୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ ।
ଵିନାଶୟେତି ତାରଞ୍ଚ ସ୍ଥିରମାୟାନ୍ତତୋ ଵଦେତ୍ ॥ ୧୭ ॥

ଵହ୍ନିପ୍ରିୟାନ୍ତତୋ ମନ୍ତ୍ରଶ୍ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲପ୍ରଦଃ ।
ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରମ୍ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟା ଚ ବ୍ରହ୍ମମାତା ସନାତନୀ ॥ ୧୮ ॥

ବ୍ରହ୍ମେଶୀ ବ୍ରହ୍ମକୈଵଲ୍ୟବଗଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ।
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦା ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧା ନିତ୍ୟରୂପା ନିରାମୟା ॥ ୧୯ ॥

ସନ୍ଧାରିଣୀ ମହାମାୟା କଟାକ୍ଷକ୍ଷେମକାରିଣୀ ।
କମଲା ଵିମଲା ନୀଲା ରତ୍ନକାନ୍ତିଗୁଣାଶ୍ରିତା ॥ ୨୦ ॥

କାମପ୍ରିୟା କାମରତା କାମକାମସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ମଙ୍ଗଲା ଵିଜୟା ଜାୟା ସର୍ଵମଙ୍ଗଲକାରିଣୀ ॥ ୨୧ ॥

କାମିନୀ କାମିନୀକାମ୍ୟା କାମୁକା କାମଚାରିଣୀ ।
କାମପ୍ରିୟା କାମରତା କାମାକାମସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୨୨ ॥

କାମାଖ୍ୟା କାମବୀଜସ୍ଥା କାମପୀଠନିଵାସିନୀ ।
କାମଦା କାମହା କାଲୀ କପାଲୀ ଚ କରାଲିକା ॥ ୨୩ ॥

କଂସାରିଃ କମଲା କାମା କୈଲାସେଶ୍ଵରଵଲ୍ଲଭା ।
କାତ୍ୟାୟନୀ କେଶଵା ଚ କରୁଣା କାମକେଲିଭୁକ୍ ॥ ୨୪ ॥

କ୍ରିୟାକୀର୍ତ୍ତିଃ କୃତ୍ତିକା ଚ କାଶିକା ମଥୁରା ଶିଵା ।
କାଲାକ୍ଷୀ କାଲିକା କାଲୀ ଧଵଲାନନସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୨୫ ॥

ଖେଚରୀ ଚ ଖମୂର୍ତ୍ତିଶ୍ଚ କ୍ଷୁଦ୍ରା କ୍ଷୁଦ୍ରକ୍ଷୁଧାଵରା ।
ଖଡ୍ଗହସ୍ତା ଖଡ୍ଗରତା ଖଡ୍ଗିନୀ ଖର୍ପରପ୍ରିୟା ॥ ୨୬ ॥

ଗଙ୍ଗା ଗୌରୀ ଗାମିନୀ ଚ ଗୀତା ଗୋତ୍ରଵିଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ଗୋଧରା ଗୋକରା ଗୋଧା ଗନ୍ଧର୍ଵପୁରଵାସିନୀ ॥ ୨୭ ॥

ଗନ୍ଧର୍ଵା ଗନ୍ଧର୍ଵକଲା ଗୋପନୀ ଗରୁଡାସନା ।
ଗୋଵିନ୍ଦଭାଵା ଗୋଵିନ୍ଦା ଗାନ୍ଧାରୀ ଗନ୍ଧମାଦିନୀ ॥ ୨୮ ॥

ଗୌରାଙ୍ଗୀ ଗୋପିକାମୂର୍ତ୍ତିର୍ଗୋପୀଗୋଷ୍ଠନିଵାସିନୀ ।
ଗନ୍ଧା ଗଜେନ୍ଦ୍ରଗାମାନ୍ୟା ଗଦାଧରପ୍ରିୟା ଗ୍ରହା ॥ ୨୯ ॥

ଘୋରଘୋରା ଘୋରରୂପା ଘନଶ୍ରୋଣୀ ଘନପ୍ରଭା ।
ଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରପ୍ରବଲା ଘଣ୍ଟାଵାଦିନୀ ଘୋରନିସ୍ସ୍ଵନା ॥ ୩୦ ॥

ଡାକିନ୍ୟୁମା ଉପେନ୍ଦ୍ରା ଚ ଉର୍ଵଶୀ ଉରଗାସନା ।
ଉତ୍ତମା ଉନ୍ନତା ଉନ୍ନା ଉତ୍ତମସ୍ଥାନଵାସିନୀ ॥ ୩୧ ॥

ଚାମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିତା ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡଦର୍ପହରେତି ଚ ।
ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡଦୈତ୍ୟଵିନାଶିନୀ ॥ ୩୨ ॥

ଚଣ୍ଡରୂପା ପ୍ରଚଣ୍ଡା ଚ ଚଣ୍ଡାଚଣ୍ଡଶରୀରିଣୀ ।
ଚତୁର୍ବ୍ଭୁଜା ପ୍ରଚଣ୍ଡା ଚ ଚରାଚରନିଵାସିନୀ ॥ ୩୩ ॥

କ୍ଷତ୍ରପ୍ରାୟଶ୍ଶିରୋଵାହା ଛଲା ଛଲତରା ଛଲୀ ।
କ୍ଷତ୍ରରୂପା କ୍ଷତ୍ରଧରା କ୍ଷତ୍ରିୟକ୍ଷୟକାରିଣୀ ॥ ୩୪ ॥

ଜୟା ଚ ଜୟଦୁର୍ଗା ଚ ଜୟନ୍ତୀ ଜୟଦା ପରା ।
ଜାୟିନୀ ଜୟିନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜଟାଧରପ୍ରିୟା ଜିତା ॥ ୩୫ ॥

ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟା ଜିତକ୍ରୋଧା ଜୟମାନା ଜନେଶ୍ଵରୀ ।
ଜିତମୃତ୍ୟୁର୍ଜରାତୀତା ଜାହ୍ନଵୀ ଜନକାତ୍ମଜା ॥ ୩୬ ॥

ଝଙ୍କାରା ଝଞ୍ଝରୀ ଝଣ୍ଟା ଝଙ୍କାରୀ ଝକଶୋଭିନୀ ।
ଝଖା ଝମେଶା ଝଙ୍କାରୀ ୟୋନିକଲ୍ୟାଣଦାୟିନୀ ॥ ୩୭ ॥

ଝଞ୍ଝରା ଝମୁରୀ ଝାରା ଝରାଝରତରା ପରା ।
ଝଞ୍ଝା ଝମେତା ଝଙ୍କାରୀ ଝଣାକଲ୍ୟାଣଦାୟିନୀ ॥ ୩୮ ॥

ଈମନା ମାନସୀ ଚିନ୍ତ୍ୟା ଈମୁନା ଶଙ୍କରପ୍ରିୟା ।
ଟଙ୍କାରୀ ଟିଟିକା ଟୀକା ଟଙ୍କିନୀ ଚ ଟଵର୍ଗଗା ॥ ୩୯ ॥

ଟାପା ଟୋପା ଟଟପତିଷ୍ଟମନୀ ଟମନପ୍ରିୟା ।
ଠକାରଧାରିଣୀ ଠୀକା ଠଙ୍କରୀ ଠିକରପ୍ରିୟା ॥ ୪୦ ॥

ଠେକଠାସା ଠକରତୀ ଠାମିନୀ ଠମନପ୍ରିୟା ।
ଡାରହା ଡାକିନୀ ଡାରା ଡାମରା ଡମରପ୍ରିୟା ॥ ୪୧ ॥

ଡଖିନୀ ଡଡୟୁକ୍ତା ଚ ଡମରୂକରଵଲ୍ଲଭା ।
ଢକ୍କା ଢକ୍କୀ ଢକ୍କନାଦା ଢୋଲଶବ୍ଦପ୍ରବୋଧିନୀ ॥ ୪୨ ॥

ଢାମିନୀ ଢାମନପ୍ରୀତା ଢଗତନ୍ତ୍ରପ୍ରକାଶିନୀ ।
ଅନେକରୂପିଣୀ ଅମ୍ବା ଅଣିମାସିଦ୍ଧିଦାୟିନୀ ॥ ୪୩ ॥

ଅମନ୍ତ୍ରିଣୀ ଅଣୁକରୀ ଅଣୁମଦ୍ଭାନୁସଂସ୍ଥିତା ।
ତାରା ତନ୍ତ୍ରାଵତୀ ତନ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ଵରୂପା ତପସ୍ଵିନୀ ॥ ୪୪ ॥

ତରଙ୍ଗିଣୀ ତତ୍ତ୍ଵପରା ତନ୍ତ୍ରିକା ତନ୍ତ୍ରଵିଗ୍ରହା ।
ତପୋରୂପା ତତ୍ତ୍ଵଦାତ୍ରୀ ତପଃପ୍ରୀତିପ୍ରଧର୍ଷିଣୀ ॥ ୪୫ ॥

ତନ୍ତ୍ରା ୟନ୍ତ୍ରାର୍ଚ୍ଚନପରା ତଲାତଲନିଵାସିନୀ ।
ତଲ୍ପଦା ତ୍ଵଲ୍ପଦା କାମ୍ୟା ସ୍ଥିରା ସ୍ଥିରତରା ସ୍ଥିତିଃ ॥ ୪୬ ॥

ସ୍ଥାଣୁପ୍ରିୟା ସ୍ଥପରା ସ୍ଥିତା ସ୍ଥାନପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଦିଗମ୍ବରା ଦୟାରୂପା ଦାଵାଗ୍ନି ଦମନୀଦମା ॥ ୪୭ ॥

ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗାପରା ଦେଵୀ ଦୁଷ୍ଟଦୈତ୍ୟଵିନାଶିନୀ ।
ଦମନପ୍ରମଦା ଦୈତ୍ୟଦୟାଦାନପରାୟଣା ॥ ୪୮ ॥

ଦୁର୍ଗାର୍ତିନାଶିନୀ ଦାନ୍ତା ଦମ୍ଭିନୀ ଦମ୍ଭଵର୍ଜିତା ।
ଦିଗମ୍ବରପ୍ରିୟା ଦମ୍ଭା ଦୈତ୍ୟଦମ୍ଭଵିଦାରିଣୀ ॥ ୪୯ ॥

ଦମନା ଦଶନସୌନ୍ଦର୍ୟା ଦାନଵେନ୍ଦ୍ରଵିନାଶିନୀ ।
ଦୟା ଧରା ଚ ଦମନୀ ଦର୍ବ୍ଭପତ୍ରଵିଲାସିନୀ ॥ ୫୦ ॥

ଧରିଣୀ ଧାରିଣୀ ଧାତ୍ରୀ ଧରାଧରଧରପ୍ରିୟା ।
ଧରାଧରସୁତା ଦେଵୀ ସୁଧର୍ମା ଧର୍ମଚାରିଣୀ ॥ ୫୧ ॥

ଧର୍ମଜ୍ଞା ଧଵଲା ଧୂଲା ଧନଦା ଧନଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ଧୀରା ଧୀରା ଧୀରତରା ଧୀରସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୫୨ ॥

ଧନ୍ଵନ୍ତରିଧରାଧୀରା ଧ୍ୟେୟା ଧ୍ୟାନସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ନାରାୟଣୀ ନାରସିଂହୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦନରୋତ୍ତମା ॥ ୫୩ ॥

ନକ୍ତା ନକ୍ତାଵତୀ ନିତ୍ୟା ନୀଲଜୀମୂତସନ୍ନିଭା ।
ନୀଲାଙ୍ଗୀ ନୀଲଵସ୍ତ୍ରା ଚ ନୀଲପର୍ଵତଵାସିନୀ ॥ ୫୪ ॥

ସୁନୀଲପୁଷ୍ପଖଚିତା ନୀଲଜମ୍ବୁସମପ୍ରଭା ।
ନିତ୍ୟାଖ୍ୟା ଷୋଡଶୀ ଵିଦ୍ୟା ନିତ୍ୟା ନିତ୍ୟସୁଖାଵହା ॥ ୫୫ ॥

ନର୍ମଦା ନନ୍ଦନାନନ୍ଦା ନନ୍ଦାନନ୍ଦଵିଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ୟଶୋଦାନନ୍ଦତନୟା ନନ୍ଦନୋଦ୍ୟାନଵାସିନୀ ॥ ୫୬ ॥

ନାଗାନ୍ତକା ନାଗଵୃଦ୍ଧା ନାଗପତ୍ନୀ ଚ ନାଗିନୀ ।
ନମିତାଶେଷଜନତା ନମସ୍କାରଵତୀ ନମଃ ॥ ୫୭ ॥

ପୀତାମ୍ବରା ପାର୍ଵତୀ ଚ ପୀତାମ୍ବରଵିଭୂଷିତା ।
ପୀତମୀଲ୍ୟାମ୍ବରଧରା ପୀତାଭା ପିଙ୍ଗମୂର୍ଦ୍ଧଜା ॥ ୫୮ ॥

ପୀତପୁଷ୍ପାର୍ଚ୍ଚନରତା ପୀତପୁଷ୍ପସମର୍ଚ୍ଚିତା ।
ପରପ୍ରଭା ପିତୃପତିଃ ପରସୈନ୍ୟଵିନାଶିନୀ ॥ ୫୯ ॥

ପରମା ପରତନ୍ତ୍ରା ଚ ପରମନ୍ତ୍ରା ପରାତ୍ପରା ।
ପରାଵିଦ୍ୟା ପରାସିଦ୍ଧିଃ ପରାସ୍ଥାନପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୬୦ ॥

ପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପଵତୀ ନିତ୍ୟା ପୁଷ୍ପମାଲାଵିଭୂଷିତା ।
ପୁରାତନା ପୂର୍ଵପରା ପରସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୬୧ ॥

ପୀତାନିତମ୍ବିନୀ ପୀତା ପୀନୋନ୍ନତପୟସ୍ତନୀ ।
ପ୍ରେମାପ୍ରମଧ୍ୟମାଶେଷା ପଦ୍ମପତ୍ରଵିଲାସିନୀ ॥ ୬୨ ॥

ପଦ୍ମାଵତୀ ପଦ୍ମନେତ୍ରା ପଦ୍ମା ପଦ୍ମମୁଖୀ ପରା ।
ପଦ୍ମାସନା ପଦ୍ମପ୍ରିୟା ପଦ୍ମରାଗସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୬୩ ॥

ପାଵନୀ ପାଲିକା ପାତ୍ରୀ ପରଦା ଵରଦା ଶିଵା ।
ପ୍ରେତସଂସ୍ଥା ପରାନନ୍ଦା ପରବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପୁଣୀ ॥ ୬୪ ॥

ଜିନେଶ୍ଵରପ୍ରିୟା ଦେଵୀ ପଶୁରକ୍ତରତପ୍ରିୟା ।
ପଶୁମାଂସପ୍ରିୟା ପର୍ଣା ପରାମୃତପରାୟଣା ॥ ୬୫ ॥

ପାଶୀନୀ ପାଶିକା ଚାପି ପଶୁଘ୍ନୀ ପଶୁଭାଷିଣୀ ।
ଫୁଲ୍ଲାରଵିନ୍ଦଵଦନୀ ଫୁଲ୍ଲୋତ୍ପଲଶରୀରିଣୀ ॥ ୬୬ ॥

ପରାନନ୍ଦପ୍ରଦା ଵୀଣାପଶୁପାଶଵିନାଶିନୀ ।
ଫୂତ୍କାରା ଫୁତ୍ପରା ଫେଣୀ ଫୁଲ୍ଲେନ୍ଦୀଵରଲୋଚନା ॥ ୬୭ ॥

ଫଟ୍ମନ୍ତ୍ରା ସ୍ଫଟିକା ସ୍ଵାହା ସ୍ଫୋଟା ଚ ଫଟ୍ସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ସ୍ଫାଟିକା ଘୁଟିକା ଘୋରା ସ୍ଫଟିକାଦ୍ରିସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୬୮ ॥

ଵରାଙ୍ଗନା ଵରଧରା ଵାରାହୀ ଵାସୁକୀ ଵରା ।
ବିନ୍ଦୁସ୍ଥା ବିନ୍ଦୁନୀ ଵାଣୀ ବିନ୍ଦୁଚକ୍ରନିଵାସିନୀ ॥ ୬୯ ॥

ଵିଦ୍ୟାଧରୀ ଵିଶାଲାକ୍ଷୀ କାଶୀଵାସିଜନପ୍ରିୟା ।
ଵେଦଵିଦ୍ୟା ଵିରୂପାକ୍ଷୀ ଵିଶ୍ଵୟୁଗ୍ବହୁରୂପିଣୀ ॥ ୭୦ ॥

ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତିର୍ଵିଷ୍ଣୁଶକ୍ତିଃ ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରା ଶିଵପ୍ରିୟା ।
ଵୈକୁଣ୍ଠଵାସିନୀ ଦେଵୀ ଵୈକୁଣ୍ଠପଦଦାୟିନୀ ॥ ୭୧ ॥

ବ୍ରହ୍ମରୂପା ଵିଷ୍ଣୁରୂପା ପରବ୍ରହ୍ମମହେଶ୍ଵରୀ ।
ଭଵପ୍ରିୟା ଭଵୋଦ୍ଭାଵା ଭଵରୂପା ଭଵୋତ୍ତମା ॥ ୭୨ ॥

ଭଵପାରା ଭଵଧାରା ଭାଗ୍ୟଵତ୍ପ୍ରିୟକାରିଣୀ ।
ଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା ଭଵଦା ଶୁମ୍ଭଦୈତ୍ୟଵିନାଶିନୀ ॥ ୭୩ ॥

ଭଵାନୀ ଭୈରଵୀ ଭୀମା ଭଦ୍ରକାଲୀ ସୁଭଦ୍ରିକା ।
ଭଗିନୀ ଭଗରୂପା ଚ ଭଗମାନା ଭଗୋତ୍ତମା ॥ ୭୪ ॥

ଭଗପ୍ରିୟା ଭଗଵତୀ ଭଗଵାସା ଭଗାକରା ।
ଭଗସୃଷ୍ଟା ଭାଗ୍ୟଵତୀ ଭଗରୂପା ଭଗାସିନୀ ॥ ୭୫ ॥

ଭଗଲିଙ୍ଗପ୍ରିୟା ଦେଵୀ ଭଗଲିଙ୍ଗପରାୟଣା ।
ଭଗଲିଙ୍ଗସ୍ଵରୂପା ଚ ଭଗଲିଙ୍ଗଵିନୋଦିନୀ ॥ ୭୬ ॥

ଭଗଲିଙ୍ଗରତା ଦେଵୀ ଭଗଲିଙ୍ଗନିଵାସିନୀ ।
ଭଗମାଲା ଭଗକଲା ଭଗାଧାରା ଭଗାମ୍ବରା ॥ ୭୭ ॥

ଭଗଵେଗା ଭଗାଭୂଷା ଭଗେନ୍ଦ୍ରା ଭାଗ୍ୟରୂପିଣୀ ।
ଭଗଲିଙ୍ଗାଙ୍ଗସମ୍ଭୋଗା ଭଗଲିଙ୍ଗାସଵାଵହା ॥ ୭୮ ॥

ଭଗଲିଙ୍ଗସମାଧୁର୍ୟା ଭଗଲିଙ୍ଗନିଵେଶିତା ।
ଭଗଲିଙ୍ଗସୁପୂଜା ଚ ଭଗଲିଙ୍ଗସମନ୍ଵିତା ॥ ୭୯ ॥

ଭଗଲିଙ୍ଗଵିରକ୍ତା ଚ ଭଗଲିଙ୍ଗସମାଵୃତା ।
ମାଧଵୀ ମାଧଵୀମାନ୍ୟା ମଧୁରା ମଧୁମାନିନୀ ॥ ୮୦ ॥

ମନ୍ଦହାସା ମହାମାୟା ମୋହିନୀ ମହଦୁତ୍ତମା ।
ମହାମୋହା ମହାଵିଦ୍ୟା ମହାଘୋରା ମହାସ୍ମୃତିଃ ॥ ୮୧ ॥

ମନସ୍ଵିନୀ ମାନଵତୀ ମୋଦିନୀ ମଧୁରାନନା ।
ମେନିକା ମାନିନୀ ମାନ୍ୟା ମଣିରତ୍ନଵିଭୂଷଣା ॥ ୮୨ ॥

ମଲ୍ଲିକା ମୌଲିକା ମାଲା ମାଲାଧରମଦୋତ୍ତମା ।
ମଦନାସୁନ୍ଦରୀ ମେଧା ମଧୁମତ୍ତା ମଧୁପ୍ରିୟା ॥ ୮୩ ॥

ମତ୍ତହଂସାସମୋନ୍ନାସା ମତ୍ତସିଂହମହାସନୀ ।
ମହେନ୍ଦ୍ରଵଲ୍ଲଭା ଭୀମା ମୌଲ୍ୟଞ୍ଚ ମିଥୁନାତ୍ମଜା ॥ ୮୪ ॥

ମହାକାଲ୍ୟା ମହାକାଲୀ ମହାବୁଦ୍ଧିର୍ମହୋତ୍କଟା ।
ମାହେଶ୍ଵରୀ ମହାମାୟା ମହିଷାସୁରଘାତିନୀ ॥ ୮୫ ॥

ମଧୁରାକୀର୍ତ୍ତିମତ୍ତା ଚ ମତ୍ତମାତଙ୍ଗଗାମିନୀ ।
ମଦପ୍ରିୟା ମାଂସରତା ମତ୍ତୟୁକ୍କାମକାରିଣୀ ॥ ୮୬ ॥

ମୈଥୁନ୍ୟଵଲ୍ଲଭା ଦେଵୀ ମହାନନ୍ଦା ମହ୍ଵୋତ୍ସଵା ।
ମରୀଚିର୍ମାରତିର୍ମ୍ମାୟା ମନୋବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୮୭ ॥

ମୋହା ମୋକ୍ଷା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ମ୍ମହତ୍ପଦପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ୟମରୂପା ଚ ୟମୁନା ଜୟନ୍ତୀ ଚ ଜୟପ୍ରଦା ॥ ୮୮ ॥

ୟାମ୍ୟା ୟମଵତୀ ୟୁଦ୍ଧା ୟଦୋଃ କୁଲଵିଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ରମା ରାମା ରାମପତ୍ନୀ ରତ୍ନମାଲା ରତିପ୍ରିୟା ॥ ୮୯ ॥

ରତ୍ନସିଂହାସନସ୍ଥା ଚ ରତ୍ନାଭରଣମଣ୍ଡିତା ।
ରମଣୀ ରମଣୀୟା ଚ ରତ୍ୟାରସପରାୟଣା ॥ ୯୦ ॥

ରତାନନ୍ଦା ରତଵତୀ ରଧୂଣାଙ୍କୁଲଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ରମଣାରିପରିଭ୍ରାଜ୍ୟା ରୈଧାରାଧିକରତ୍ନଜା ॥ ୯୧ ॥

ରାଵୀ ରସସ୍ଵରୂପା ଚ ରାତ୍ରିରାଜସୁଖାଵହା ।
ଋତୁଜା ଋତୁଦା ଋଦ୍ଧା ଋତୁରୂପା ଋତୁପ୍ରିୟା ॥ ୯୨ ॥

ରକ୍ତପ୍ରିୟା ରକ୍ତଵତୀ ରଙ୍ଗିଣୀ ରକ୍ତଦନ୍ତିକା ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଲ୍ଲଜ୍ଜା ଲତିକା ଚ ଲୀଲାଲଗ୍ନାନିତାକ୍ଷିଣୀ ॥ ୯୩ ॥

ଲୀଲା ଲୀଲାଵତୀ ଲୋମାହର୍ଷାହ୍ଲାଦନପଟ୍ଟିକା ।
ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତା ବ୍ରହ୍ମରୂପା ବ୍ରହ୍ମଣା ଵେଦଵନ୍ଦିତା ॥ ୯୪ ॥

ବ୍ରହ୍ମୋଦ୍ଭଵା ବ୍ରହ୍ମକଲା ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବ୍ରହ୍ମବୋଧିନୀ ।
ଵେଦାଙ୍ଗନା ଵେଦରୂପା ଵନିତା ଵିନତା ଵସା ॥ ୯୫ ॥

ବାଲା ଚ ୟୁଵତୀ ଵୃଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମକର୍ମପରାୟଣା ।
ଵିନ୍ଧ୍ୟସ୍ଥା ଵିନ୍ଧ୍ୟଵାସୀ ଚ ବିନ୍ଦୁୟୁଗ୍ବିନ୍ଦୁଭୂଷଣା ॥ ୯୬ ॥

ଵିଦ୍ୟାଵତୀ ଵେଦଧାରୀ ଵ୍ୟାପିକା ବର୍ହିଣୀ କଲା ।
ଵାମାଚାରପ୍ରିୟା ଵହ୍ନିର୍ଵାମାଚାରପରାୟଣା ॥ ୯୭ ॥

ଵାମାଚାରରତା ଦେଵୀ ଵାମଦେଵପ୍ରିୟୋତ୍ତମା ।
ବୁଦ୍ଧେନ୍ଦ୍ରିୟା ଵିବୁଦ୍ଧା ଚ ବୁଦ୍ଧାଚରଣମାଲିନୀ ॥ ୯୮ ॥

ବନ୍ଧମୋଚନକର୍ତ୍ରୀ ଚ ଵାରୁଣା ଵରୁଣାଲୟା ।
ଶିଵା ଶିଵପ୍ରିୟା ଶୁଦ୍ଧା ଶୁଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ ଶୁକ୍ଲଵର୍ଣିକା ॥ ୯୯ ॥

ଶୁକ୍ଲପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା ଶୁକ୍ଲା ଶିଵଧର୍ମପରାୟଣା ।
ଶୁକ୍ଲସ୍ଥା ଶୁକ୍ଲିନୀ ଶୁକ୍ଲରୂପଶୁକ୍ଲପଶୁପ୍ରିୟା ॥ ୧୦୦ ॥

ଶୁକ୍ରସ୍ଥା ଶୁକ୍ରିଣୀ ଶୁକ୍ରା ଶୁକ୍ରରୂପା ଚ ଶୁକ୍ରିକା ।
ଷଣ୍ମୁଖୀ ଚ ଷଡଙ୍ଗା ଚ ଷଟ୍ଚକ୍ରଵିନିଵାସିନୀ ॥ ୧୦୧ ॥

ଷଡ୍ଗ୍ରନ୍ଥିୟୁକ୍ତା ଷୋଢା ଚ ଷଣ୍ମାତା ଚ ଷଡାତ୍ମିକା ।
ଷଡଙ୍ଗୟୁଵତୀ ଦେଵୀ ଷଡଙ୍ଗପ୍ରକୃତିର୍ଵଶୀ ॥ ୧୦୨ ॥

ଷଡାନନା ଷଡ୍ରସା ଚ ଷଷ୍ଠୀ ଷଷ୍ଠେଶ୍ଵରୀପ୍ରିୟା ।
ଷଙ୍ଗଵାଦା ଷୋଡଶୀ ଚ ଷୋଢାନ୍ୟାସସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୦୩ ॥

ଷଟ୍ଚକ୍ରଭେଦନକରୀ ଷଟ୍ଚକ୍ରସ୍ଥସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ଷୋଡଶସ୍ଵରରୂପା ଚ ଷଣ୍ମୁଖୀ ଷଡ୍ରଦାନ୍ଵିତା ॥ ୧୦୪ ॥

ସନକାଦିସ୍ଵରୂପା ଚ ଶିଵଧର୍ମଷରାୟଣା ।
ସିଦ୍ଧା ସପ୍ତସ୍ଵରୀ ଶୁଦ୍ଧା ସୁରମାତା ସ୍ଵରୋତ୍ତମା ॥ ୧୦୫ ॥

ସିଦ୍ଧଵିଦ୍ୟା ସିଧମାତା ସିଦ୍ଧା ସିଦ୍ଧସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ହରା ହରିପ୍ରିୟା ହାରା ହରିଣୀ ହାରୟୁକ୍ ତଥା ॥ ୧୦୬ ॥

ହରିରୂପା ହରିଧାରା ହରିଣାକ୍ଷୀ ହରିପ୍ରିୟା ।
ହେତୁପ୍ରିୟା ହେତୁରତା ହିତାହିତସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୦୭ ॥

କ୍ଷମା କ୍ଷମାଵତୀ କ୍ଷୀତା କ୍ଷୁଦ୍ରଘଣ୍ଟାଵିଭୂଷଣା ।
କ୍ଷୟଙ୍କରୀ କ୍ଷିତୀଶା ଚ କ୍ଷୀଣମଧ୍ୟସୁଶୋଭନା ॥ ୧୦୮ ॥

ଅଜାନନ୍ତା ଅପର୍ଣା ଚ ଅହଲ୍ୟାଶେଷଶାୟିନୀ ।
ସ୍ଵାନ୍ତର୍ଗତା ଚ ସାଧୂନାମନ୍ତରାନନ୍ତରୂପିଣୀ ॥ ୧୦୯ ॥

ଅରୂପା ଅମଲା ଚାର୍ଦ୍ଧା ଅନନ୍ତଗୁଣଶାଲିନୀ ।
ସ୍ଵଵିଦ୍ୟା ଵିଦ୍ୟକାଵିଦ୍ୟା ଵିଦ୍ୟା ଚାର୍ଵିନ୍ଦଲୋଚନା ॥ ୧୧୦ ॥

ଅପରାଜିତା ଜାତଵେଦା ଅଜପା ଅମରାଵତୀ ।
ଅଲ୍ପା ସ୍ଵଲ୍ପା ଅନଲ୍ପାଦ୍ୟା ଅଣିମାସିଦ୍ଧିଦାୟିନୀ ॥ ୧୧୧ ॥

ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିପ୍ରଦା ଦେଵୀ ରୂପଲକ୍ଷଣସଂୟ୍ୟୁତା ।
ଅରଵିନ୍ଦମୁଖା ଦେଵୀ ଭୋଗସୌଖ୍ୟପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୧୨ ॥

ଆଦିଵିଦ୍ୟା ଆଦିଭୂତା ଆଦିସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ସୀତ୍କାରରୂପିଣୀ ଦେଵୀ ସର୍ଵାସନଵିଭୂଷିତା ॥ ୧୧୩ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟା ଚ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥନିଵାସିନୀ ।
ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଇନ୍ଦ୍ରଵଜ୍ରା ଚ ଇନ୍ଦ୍ରମଦ୍ୟୋକ୍ଷଣୀ ତଥା ॥ ୧୧୪ ॥

ଈଲା କାମନିଵାସା ଚ ଈଶ୍ଵରୀଶ୍ଵରଵଲ୍ଲଭା ।
ଜନନୀ ଚେଶ୍ଵରୀ ଦୀନା ଭେଦାଚେଶ୍ଵରକର୍ମକୃତ୍ ॥ ୧୧୫ ॥

ଉମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵା ମୀନା ଚୋତ୍ତରଵାସିନୀ ।
ଉମାପତିପ୍ରିୟା ଦେଵୀ ଶିଵା ଚୋଙ୍କାରରୂପିଣୀ ॥ ୧୧୬ ॥

ଉରଗେନ୍ଦ୍ରଶିରୋରତ୍ନା ଉରଗୋରଗଵଲ୍ଲଭା ।
ଉଦ୍ୟାନଵାସିନୀ ମାଲା ପ୍ରଶସ୍ତମଣିଭୂଷଣା ॥ ୧୧୭ ॥

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵଦନ୍ତୋତ୍ତମାଙ୍ଗୀ ଚ ଉତ୍ତମା ଚୋର୍ଧ୍ଵକେଶିନୀ ।
ଉମାସିଦ୍ଧିପ୍ରଦା ୟା ଚ ଉରଗାସନସଂସ୍ଥିତା ॥ ୧୧୮ ॥

ଋଷିପୁତ୍ରୀ ଋଷିଚ୍ଛନ୍ଦା ଋଦ୍ଧିସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଉତ୍ସଵୋତ୍ସଵସୀମନ୍ତା କାମିକା ଚ ଗୁଣାନ୍ଵିତା ॥ ୧୧୯ ॥

ଏଲା ଏକାରଵିଦ୍ୟା ଚ ଏଣୀଵିଦ୍ୟାଧରା ତଥା ।
ଓଙ୍କାରଵଲୟୋପେତା ଓଙ୍କାରପରମା କଲା ॥ ୧୨୦ ॥

ଓଂଵଦଵଦଵାଣୀ ଚ ଓଙ୍କାରାକ୍ଷରମଣ୍ଡିତା ।
ଐନ୍ଦ୍ରୀ କୁଲିଶହସ୍ତା ଚ ଓଂଲୋକପରଵାସିନୀ ॥ ୧୨୧ ॥

ଓଙ୍କାରମଧ୍ୟବୀଜା ଚ ଓଂନମୋରୂପଧାରିଣୀ ।
ପ୍ରବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପା ଚ ଅଂଶୁକାଂଶୁକଵଲ୍ଲଭା ॥ ୧୨୨ ॥

ଓଙ୍କାରା ଅଃଫଡ୍ମନ୍ତ୍ରା ଚ ଅକ୍ଷାକ୍ଷରଵିଭୂଷିତା ।
ଅମନ୍ତ୍ରା ମନ୍ତ୍ରରୂପା ଚ ପଦଶୋଭାସମନ୍ଵିତା ॥ ୧୨୩ ॥

ପ୍ରଣଵୋଙ୍କାରରୂପା ଚ ପ୍ରଣଵୋଚ୍ଚାରଭାକ୍ ପୁନଃ ।
ହ୍ରୀଙ୍କାରରୂପା ହ୍ରୀଂଙ୍କାରୀ ଵାଗ୍ବୀଜାକ୍ଷରଭୂଷଣା ॥ ୧୨୪ ॥

ହୃଲ୍ଲେଖା ସିଦ୍ଧି ୟୋଗା ଚ ହୃତ୍ପଦ୍ମାସନସଂସ୍ଥିତା ।
ବୀଜାଖ୍ୟା ନେତ୍ରହୃଦୟା ହ୍ରୀମ୍ବୀଜାଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୨୫ ॥

କ୍ଲୀଙ୍କାମରାଜା କ୍ଲିନ୍ନା ଚ ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲପ୍ରଦା ।
କ୍ଲୀଙ୍କ୍ଲୀଙ୍କ୍ଲୀଂରୂପିକା ଦେଵୀ କ୍ରୀଙ୍କ୍ରୀଙ୍କ୍ରୀଂନାମଧାରିଣୀ ॥ ୧୨୬ ॥

କମଲାଶକ୍ତିବୀଜା ଚ ପାଶାଙ୍କୁଶଵିଭୂଷିତା ।
ଶ୍ରୀଂଶ୍ରୀଙ୍କାରା ମହାଵିଦ୍ୟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧାଵତୀ ତଥା ॥ ୧୨୭ ॥

ଓଂ ଐଂ କ୍ଲୀଂହ୍ରୀଂଶ୍ରୀମ୍ପରା ଚ କ୍ଲୀଙ୍କାରୀ ପରମା କଲା ।
ହ୍ରୀଙ୍କ୍ଲୀଂଶ୍ରୀଙ୍କାରସ୍ଵରୂପା ସର୍ଵକର୍ମଫଲପ୍ରଦା ॥ ୧୨୮ ॥

ସର୍ଵାଢ୍ୟା ସର୍ଵଦେଵୀ ଚ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦା ତଥା ।
ସର୍ଵଜ୍ଞା ସର୍ଵଶକ୍ତିଶ୍ଚ ଵାଗ୍ଵିଭୂତିପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୨୯ ॥

ସର୍ଵମୋକ୍ଷପ୍ରଦା ଦେଵୀ ସର୍ଵଭୋଗପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଗୁଣେନ୍ଦ୍ରଵଲ୍ଲଭା ଵାମା ସର୍ଵଶକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୩୦ ॥

ସର୍ଵାନନ୍ଦମୟୀ ଚୈଵ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ସର୍ଵଚକ୍ରେଶ୍ଵରୀ ଦେଵୀ ସର୍ଵସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରୀ ତଥା ॥ ୧୩୧ ॥

ସର୍ଵପ୍ରିୟଙ୍କରୀ ଚୈଵ ସର୍ଵସୌଖ୍ୟପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ସର୍ଵାନନ୍ଦପ୍ରଦା ଦେଵୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୩୨ ॥

ମନୋଵାଞ୍ଛିତଦାତ୍ରୀ ଚ ମନୋଵୃଦ୍ଧିସମନ୍ଵିତା ।
ଅକାରାଦି-କ୍ଷକାରାନ୍ତା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗାର୍ତ୍ତିନାଶିନୀ ॥ ୧୩୩ ॥

ପଦ୍ମନେତ୍ରା ସୁନେତ୍ରା ଚ ସ୍ଵଧାସ୍ଵାହାଵଷଟ୍କରୀ ।
ସ୍ଵଵର୍ଗା ଦେଵଵର୍ଗା ଚ ତଵର୍ଗା ଚ ସମନ୍ଵିତା ॥ ୧୩୪ ॥

ଅନ୍ତସ୍ସ୍ଥା ଵେଶ୍ମରୂପା ଚ ନଵଦୁର୍ଗା ନରୋତ୍ତମା ।
ତତ୍ତ୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦା ନୀଲା ତଥା ନୀଲପତାକିନୀ ॥ ୧୩୫ ॥

ନିତ୍ୟରୂପା ନିଶାକାରୀ ସ୍ତମ୍ଭିନୀ ମୋହିନୀତି ଚ ।
ଵଶଙ୍କରୀ ତଥୋଚ୍ଚାଟୀ ଉନ୍ମାଦୀ କର୍ଷିଣୀତି ଚ ॥ ୧୩୬ ॥

ମାତଙ୍ଗୀ ମଧୁମତ୍ତା ଚ ଅଣିମା ଲଘିମା ତଥା ।
ସିଦ୍ଧା ମୋକ୍ଷପ୍ରଦା ନିତ୍ୟା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୩୭ ॥

ରକ୍ତାଙ୍ଗୀ ରକ୍ତନେତ୍ରା ଚ ରକ୍ତଚନ୍ଦନଭୂଷିତା ।
ସ୍ଵଲ୍ପସିଦ୍ଧିସ୍ସୁକଲ୍ପା ଚ ଦିଵ୍ୟଚାରଣଶୁକ୍ରଭା ॥ ୧୩୮ ॥

ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତିସ୍ସର୍ଵଵିଦ୍ୟା ଚ ସସ୍ୟଵାସରଭୂଷିତା ।
ପ୍ରଥମା ଚ ଦ୍ଵିତୀୟା ଚ ତୃତୀୟା ଚ ଚତୁର୍ତ୍ଥିକା ॥ ୧୩୯ ॥

ପଞ୍ଚମୀ ଚୈଵ ଷଷ୍ଠୀ ଚ ଵିଶୁଦ୍ଧା ସପ୍ତମୀ ତଥା ।
ଅଷ୍ଟମୀ ନଵମୀ ଚୈଵ ଦଶମ୍ୟେକାଦଶୀ ତଥା ॥ ୧୪୦ ॥

ଦ୍ଵାଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଚ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ୍ୟଥ ପୂର୍ଣିମା ।
ଆମାଵସ୍ୟା ତଥା ପୂର୍ଵା ଉତ୍ତରା ପରିପୂର୍ଣିମା ॥ ୧୪୧ ॥

ଖଡ୍ଗିନୀ ଚକ୍ରିଣୀ ଘୋରା ଗଦିନୀ ଶୂଲିନୀ ତଥା ।
ଭୁଶୁଣ୍ଡୀ ଚାପିନୀ ବାଣା ସର୍ଵାୟୁଧଵିଭୂଷଣା ॥ ୧୪୨ ॥

କୁଲେଶ୍ଵରୀ କୁଲଵତୀ କୁଲାଚାରପରାୟଣା ।
କୁଲକର୍ମସୁରକ୍ତା ଚ କୁଲାଚାରପ୍ରଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ॥ ୧୪୩ ॥

କୀର୍ତିଶ୍ଶ୍ରୀଶ୍ଚ ରମା ରାମା ଧର୍ମାୟୈ ସତତନ୍ନମଃ ।
କ୍ଷମା ଧୃତିଃ ସ୍ମୃତିର୍ମେଧା କଲ୍ପଵୃକ୍ଷନିଵାସିନୀ ॥ ୧୪୪ ॥

ଉଗ୍ରା ଉଗ୍ରପ୍ରଭା ଗୌରୀ ଵେଦଵିଦ୍ୟାଵିବୋଧିନୀ ।
ସାଧ୍ୟା ସିଦ୍ଧା ସୁସିଦ୍ଧା ଚ ଵିପ୍ରରୂପା ତଥୈଵ ଚ ॥ ୧୪୫ ॥

କାଲୀ କରାଲୀ କାଲ୍ୟା ଚ କଲାଦୈତ୍ୟଵିନାଶିନୀ ।
କୌଲିନୀ କାଲିକୀ ଚୈଵ କ-ଚ-ଟ-ତ-ପଵର୍ଣିକା ॥ ୧୪୬ ॥

ଜୟିନୀ ଜୟୟୁକ୍ତା ଚ ଜୟଦା ଜୃମ୍ଭିନୀ ତଥା ।
ସ୍ରାଵିଣୀ ଦ୍ରାଵିଣୀ ଦେଵୀ ଭରୁଣ୍ଡା ଵିନ୍ଧ୍ୟଵାସିନୀ ॥ ୧୪୭ ॥

ଜ୍ୟୋତିର୍ବ୍ଭୂତା ଚ ଜୟଦା ଜ୍ଵାଲାମାଲାସମାକୁଲା ।
ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନପ୍ରକାଶା ଚ ଵିଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନରୂପିଣୀ ॥ ୧୪୮ ॥

ଅଶ୍ଵିନୀ ଭରଣୀ ଚୈଵ ନକ୍ଷତ୍ରସମ୍ଭଵାନିଲା ।
କାଶ୍ୟପୀ ଵିନତା ଖ୍ୟାତା ଦିତିଜାଦିତିରେଵ ଚ ॥ ୧୪୯ ॥

କୀର୍ତ୍ତିଃ କାମପ୍ରିୟା ଦେଵୀ କୀର୍ତ୍ତ୍ୟା କୀର୍ତିଵିଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ସଦ୍ୟୋମାଂସସମାଲବ୍ଧା ସଦ୍ୟଶ୍ଛିନ୍ନାସିଶଙ୍କରା ॥ ୧୫୦ ॥

ଦକ୍ଷିଣା ଚୋତ୍ତରା ପୂର୍ଵା ପଶ୍ଚିମା ଦିକ୍ ତଥୈଵ ଚ ।
ଅଗ୍ନିନୈରୃତିଵାୟଵ୍ୟା ଈଶାନ୍ୟାଦିକ୍ ତଥା ସ୍ମୃତା ॥ ୧୫୧ ॥

ଊର୍ଧ୍ଵାଙ୍ଗାଧୋଗତା ଶ୍ଵେତା କୃଷ୍ଣା ରକ୍ତା ଚ ପୀତକା ।
ଚତୁର୍ଵର୍ଗା ଚତୁର୍ଵର୍ଣା ଚତୁର୍ମାତ୍ରାତ୍ମିକାକ୍ଷରା ॥ ୧୫୨ ॥

ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଚତୁର୍ଵେଦା ଚତୁର୍ଵିଦ୍ୟା ଚତୁର୍ମୁଖା ।
ଚତୁର୍ଗଣା ଚତୁର୍ମାତା ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲପ୍ରଦା ॥ ୧୫୩ ॥

ଧାତ୍ରୀ ଵିଧାତ୍ରୀ ମିଥୁନା ନାରୀ ନାୟକଵାସିନୀ ।
ସୁରାମୁଦା ମୁଦଵତୀ ମୋଦିନୀ ମେନକାତ୍ମଜା ॥ ୧୫୪ ॥

ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵକାଲୀ ସିଦ୍ଧିକାଲୀ ଦକ୍ଷିଣାକାଲିକା ଶିଵା ।
ନୀଲ୍ୟା ସରସ୍ଵତୀ ସାତ୍ଵମ୍ବଗଲା ଛିନ୍ନମସ୍ତକା ॥ ୧୫୫ ॥

ସର୍ଵେଶ୍ଵରୀ ସିଦ୍ଧଵିଦ୍ୟା ପରା ପରମଦେଵତା ।
ହିଙ୍ଗୁଲା ହିଙ୍ଗୁଲାଙ୍ଗୀ ଚ ହିଙ୍ଗୁଲାଧରଵାସିନୀ ॥ ୧୫୬ ॥

ହିଙ୍ଗୁଲୋତ୍ତମଵର୍ଣାଭା ହିଙ୍ଗୁଲାଭରଣା ଚ ସା ।
ଜାଗ୍ରତୀ ଚ ଜଗନ୍ମାତା ଜଗଦୀଶ୍ଵରଵଲ୍ଲଭା ॥ ୧୫୭ ॥

ଜନାର୍ଦ୍ଦନପ୍ରିୟା ଦେଵୀ ଜୟୟୁକ୍ତା ଜୟପ୍ରଦା ।
ଜଗଦାନନ୍ଦକରୀ ଚ ଜଗଦାହ୍ଲାଦକାରିଣୀ ॥ ୧୫୮ ॥

ଜ୍ଞାନଦାନକରୀ ୟଜ୍ଞା ଜାନକୀ ଜନକପ୍ରିୟା ।
ଜୟନ୍ତୀ ଜୟଦା ନିତ୍ୟା ଜ୍ଵଲଦଗ୍ନିସମପ୍ରଭା ॥ ୧୫୯ ॥

ଵିଦ୍ୟାଧରା ଚ ବିମ୍ବୋଷ୍ଠୀ କୈଲାସଚଲଵାସିନୀ ।
ଵିଭଵା ଵଡଵାଗ୍ନିଶ୍ଚ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରଫଲପ୍ରଦା ॥ ୧୬୦ ॥

ମନ୍ତ୍ରରୂପା ପରା ଦେଵୀ ତଥୈଵ ଗୁରୁରୂପିଣୀ ।
ଗୟା ଗଙ୍ଗା ଗୋମତୀ ଚ ପ୍ରଭାସା ପୁଷ୍କରାପି ଚ ॥ ୧୬୧ ॥

ଵିନ୍ଧ୍ୟାଚଲରତା ଦେଵୀ ଵିନ୍ଧ୍ୟାଚଲନିଵାସିନୀ ।
ବହୂ ବହୁସୁନ୍ଦରୀ ଚ କଂସାସୁରଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୬୨ ॥

ଶୂଲିନୀ ଶୂଲହସ୍ତା ଚ ଵଜ୍ରା ଵଜ୍ରହରାପି ଚ ।
ଦୂର୍ଗା ଶିଵା ଶାନ୍ତିକରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରିୟା ॥ ୧୬୩ ॥

ସର୍ଵଲୋକପ୍ରଣେତ୍ରୀ ଚ ସର୍ଵରୋଗହରାପି ଚ ।
ମଙ୍ଗଲା ଶୋଭନା ଶୁଦ୍ଧା ନିଷ୍କଲା ପରମା କଲା ॥ ୧୬୪ ॥

ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଵିଶ୍ଵମାତା ଲଲିତା ଵସିତାନନା ।
ସଦାଶିଵା ଉମା କ୍ଷେମା ଚଣ୍ଡିକା ଚଣ୍ଡଵିକ୍ରମା ॥ ୧୬୫ ॥

ସର୍ଵଦେଵମୟୀ ଦେଵୀ ସର୍ଵାଗମଭୟାପହା ।
ବ୍ରହ୍ମେଶଵିଷ୍ଣୁନମିତା ସର୍ଵକଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ ॥ ୧୬୬ ॥

ୟୋଗିନୀ ୟୋଗମାତା ଚ ୟୋଗୀନ୍ଦ୍ରହୃଦୟସ୍ଥିତା ।
ୟୋଗିଜାୟା ୟୋଗଵତୀ ୟୋଗୀନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦୟୋଗିନୀ ॥ ୧୬୭ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରାଦିନମିତା ଦେଵୀ ଈଶ୍ଵରୀ ଚେଶ୍ଵରପ୍ରିୟା ।
ଵିଶୁଦ୍ଧିଦା ଭୟହରା ଭକ୍ତଦ୍ଵେଷିଭୟଙ୍କରୀ ॥ ୧୬୮ ॥

ଭଵଵେଷା କାମିନୀ ଚ ଭରୁଣ୍ଡା ଭୟକାରିଣୀ ।
ବଲଭଦ୍ରପ୍ରିୟାକାରା ସଂସାରାର୍ଣଵତାରିଣୀ ॥ ୧୬୯ ॥

ପଞ୍ଚଭୂତା ସର୍ଵଭୂତା ଵିଭୂତିର୍ବ୍ଭୂତିଧାରିଣୀ ।
ସିଂହଵାହା ମହାମୋହା ମୋହପାଶଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୭୦ ॥

ମନ୍ଦୁରା ମଦିରା ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରାମୁଦ୍ଗରଧାରିଣୀ ।
ସାଵିତ୍ରୀ ଚ ମହାଦେଵୀ ପରପ୍ରିୟନିନାୟିକା ॥ ୧୭୧ ॥

ୟମଦୂତୀ ଚ ପିଙ୍ଗାକ୍ଷୀ ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଶଙ୍କରୀ ତଥା ।
ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟା ଚନ୍ଦ୍ରରତା ଚନ୍ଦନାରଣ୍ୟଵାସିନୀ ॥ ୧୭୨ ॥

ଚନ୍ଦନେନ୍ଦ୍ରସମାୟୁକ୍ତା ଚଣ୍ଡଦୈତ୍ୟଵିନାଶିନୀ ।
ସର୍ଵେଶ୍ଵରୀ ୟକ୍ଷିଣୀ ଚ କିରାତୀ ରାକ୍ଷସୀ ତଥା ॥ ୧୭୩ ॥

ମହାଭୋଗଵତୀ ଦେଵୀ ମହାମୋକ୍ଷପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଵିଶ୍ଵହନ୍ତ୍ରୀ ଵିଶ୍ଵରୂପା ଵିଶ୍ଵସଂହାରକାରିଣୀ ॥ ୧୭୪ ॥

ଧାତ୍ରୀ ଚ ସର୍ଵଲୋକାନାଂ ହିତକାରଣକାମିନୀ ।
କମଲା ସୂକ୍ଷ୍ମଦା ଦେଵୀ ଧାତ୍ରୀ ହରଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୭୫ ॥

ସୁରେନ୍ଦ୍ରପୂଜିତା ସିଦ୍ଧା ମହାତେଜୋଵତୀତି ଚ ।
ପରାରୂପଵତୀ ଦେଵୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାକର୍ଷକାରିଣୀ ॥ ୧୭୬ ॥

ଇତି ତେ କଥିତନ୍ଦେଵି ପୀତାନାମ ସହସ୍ରକମ୍ ।
ପଠେଦ୍ଵା ପାଠୟେଦ୍ଵାପି ସର୍ଵସିଦ୍ଧିର୍ଭଵେତ୍ପ୍ରିୟେ ॥ ୧୭୭ ॥

ଇତି ମେ ଵିଷ୍ଣୁନା ପ୍ରୋକ୍ତମ୍ମହାସ୍ତମ୍ଭକରମ୍ପରମ୍ ।
ପ୍ରାତଃ କାଲେ ଚ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଲେ ଚ ପାର୍ଵତି ॥ ୧୭୮ ॥

ଏକଚିତ୍ତଃ ପଠେଦେତତ୍ସର୍ଵସିଦ୍ଧିର୍ବ୍ଭଵିଷ୍ୟତି ।
ଏକଵାରମ୍ପଠେଦ୍ୟସ୍ତୁ ସର୍ଵପାପକ୍ଷୟୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୧୭୯ ॥

ଦ୍ଵିଵାରମ୍ପ୍ରପଠେଦ୍ୟସ୍ତୁ ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵରସମୋ ଭଵେତ୍ ।
ତ୍ରିଵାରମ୍ପଠନାଦ୍ଦେଵି ସର୍ଵଂ ସିଦ୍ଧ୍ୟତି ସର୍ଵଥା ॥ ୧୮୦ ॥

ସ୍ତଵସ୍ୟାସ୍ୟ ପ୍ରଭାଵେଣ ସାକ୍ଷାଦ୍ଭଵତି ସୁଵ୍ରତେ ।
ମୋକ୍ଷାର୍ତ୍ଥୀ ଲଭତେ ମୋକ୍ଷନ୍ଧନାର୍ଥୀ ଲଭତେ ଧନମ୍ ॥ ୧୮୧ ॥

ଵିଦ୍ୟାର୍ତ୍ଥୀ ଲଭତେ ଵିଦ୍ୟାନ୍ତର୍କଵ୍ୟାକରଣାନ୍ଵିତାମ୍ ।
ମହିତ୍ଵଵ୍ଵତ୍ସରାନ୍ତାଚ୍ଚ ଶତ୍ରୁହାନିଃ ପ୍ରଜାୟତେ ॥ ୧୮୨ ॥

କ୍ଷୋଣୀପତିର୍ଵଶସ୍ତସ୍ୟ ସ୍ମରଣେ ସଦୃଶୋ ଭଵେତ୍ ।
ୟଃ ପଠେତ୍ସର୍ଵଦା ଭକ୍ତ୍ୟା ଶ୍ରେୟସ୍ତୁ ଭଵତି ପ୍ରିୟେ ॥ ୧୮୩ ॥

ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷପ୍ରତିନିଧିଃ କଵିକାଵ୍ୟପରୋ ଵରଃ ।
ଗୋପନୀୟମ୍ପ୍ରୟତ୍ନେନ ଜନନୀଜାରଵତ୍ସଦା ॥ ୧୮୪ ॥

ହେତୁୟୁକ୍ତୋ ଭଵେନ୍ନିତ୍ୟଂ ଶକ୍ତିୟୁକ୍ତଃ ସଦା ଭଵେତ୍ ।
ୟ ଇଦମ୍ପଠତେ ନିତ୍ୟଂ ଶିଵେନ ସଦୃଶୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୧୮୫ ॥

ଜୀଵନ୍ଧର୍ମାର୍ତ୍ଥଭୋଗୀ ସ୍ୟାନ୍ମୃତୋ ମୋକ୍ଷପତିର୍ବ୍ଭଵେତ୍ ।
ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟମ୍ମହାଦେଵି ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟନ୍ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୮୬ ॥

ସ୍ତଵସ୍ୟାସ୍ୟ ପ୍ରଭାଵେଣ ଦେଵେନ ସହ ମୋଦତେ ।
ସୁଚିତ୍ତାଶ୍ଚ ସୁରାସ୍ସର୍ଵେ ସ୍ତଵରାଜସ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନାତ୍ ॥ ୧୮୭ ॥

ପୀତାମ୍ବରପରୀଧାନା ପୀତଗନ୍ଧାନୁଲେପନା ।
ପରମୋଦୟକୀର୍ତ୍ତିଃ ସ୍ୟାତ୍ପରତସ୍ସୁରସୁନ୍ଦରି ॥ ୧୮୮ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଉତ୍କଟଶମ୍ବରେ ନାଗେନ୍ଦ୍ରପ୍ରୟାଣତନ୍ତ୍ରେ ଷୋଡଶସହସ୍ରେ
ଵିଷ୍ଣୁଶଙ୍କରସଂଵାଦେ ପୀତାମ୍ବରୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମାପ୍ତମ୍ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Pitambara:

1000 Names of Parshvanatha | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment