Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Pitambara | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Pitambarisahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીપીતામ્બરીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

અથવા શ્રીબગલામુખીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્

અથ શ્રીપીતામ્બરીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।

સુરાલયપ્રધાને તુ દેવદેવં મહેશ્વરમ્ ।
શૈલાધિરાજતનયા સઙ્ગ્રહે તમુવાચ હ ॥ ૧ ॥

શ્રીદેવ્યુવાચ
પરમેષ્ઠિન્પરન્ધામ પ્રધાન પરમેશ્વર ।
નામ્નાં સહસ્રમ્બગલામુખ્યાદ્યા બ્રૂહિ વલ્લભ ॥ ૨ ॥

ઈશ્વર ઉવાચ
શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ નામધેયસહસ્રકમ્ ।
પરબ્રહ્માસ્ત્રવિદ્યાયાશ્ચતુર્વર્ગફલપ્રદમ્ ॥ ૩ ॥

ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરન્દેવિ સર્વસિદ્ધૈકવન્દિતમ્ ।
અતિગુપ્તતરવ્વિદ્યા સર્વતન્ત્રેષુ ગોપિતા ॥ ૪ ॥

વિશેષતઃ કલિયુગે મહાસિદ્ધ્યૌઘદાયિની ।
ગોપનીયઙ્ગોપનીયઙ્ગોપનીયમ્પ્રયત્નતઃ ॥ ૫ ॥

અપ્રકાશ્યમિદં સત્યં સ્વયોનિરિવ સુવ્રતે ।
રોધિની વિઘ્નસઙ્ઘાનાં મોહિની પરયોષિતામ્ ॥ ૬ ॥

સ્તમ્ભિની રાજસૈન્યાનાવ્વાદિની પરવાદિનામ્ ।
પુરા ચૈકાર્ણવે ઘોરે કાલે પરમભૈરવઃ ॥ ૭ ॥

સુન્દરીસહિતો દેવઃ કેશવઃ ક્લેશનાશનઃ ।
ઉરગાસનમાસીનો યોગનિદ્રામુપાગમત્ ॥ ૮ ॥

નિદ્રાકાલે ચ તે કાલે મયા પ્રોક્તઃ સનાતનઃ ।
મહાસ્તમ્ભકરન્દેવિ સ્તોત્રવ્વા શતનામકમ્ ॥ ૯ ॥

સહસ્રનામ પરમવ્વદ દેવસ્ય કસ્યચિત્ ।

શ્રીભગવાનુવાચ
શૃણુ શઙ્કર દેવેશ પરમાતિરહસ્યકમ્ ॥ ૧૦ ॥

અજોહં યત્પ્રસાદેન વિષ્ણુઃ સર્વેશ્વરેશ્વરઃ ।
ગોપનીયમ્પ્રયત્નેન પ્રકાશાત્સિદ્ધિહાનિકૃત્ ॥ ૧૧ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીપીતામ્બરીસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય ભગવાન્સદાશિવ
ઋષિરનુષ્ટુપ્છન્દશ્શ્રીજગદ્વશ્યકરી પીતામ્બરી દેવતા
સર્વાભીષ્ટસિદ્ધ્યર્ત્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

અથ ધ્યાનમ્
પીતામ્બરપરીધાનાં પીનોન્નતપયોધરામ્ ।
જટામુકુટશોભાઢ્યામ્પીતભૂમિસુખાસનામ્ ॥ ૧૨ ॥

શત્રોર્જ્જિહ્વાં મુદ્ગરઞ્ચ બિભ્રતીમ્પરમાઙ્કલામ્ ।
સર્વાગમપુરાણેષુ વિખ્યાતામ્ભુવનત્રયે ॥ ૧૩ ॥

સૃષ્ટિસ્થિતિવિનાશાનામાદિ ભૂતામ્મહેશ્વરીમ્ ।
ગોપ્યા સર્વપ્રયત્નેન શૃણુ તાઙ્કથયામિ તે ॥ ૧૪ ॥

જગદ્વિધ્વંસિનીન્દેવીમજરામરકારિણીમ્ ।
તાન્નમામિ મહામાયામ્મહદૈશ્ચર્યદાયિનીમ્ ॥ ૧૫ ॥

પ્રણવમ્પૂર્વમુદ્ધૃત્ય સ્થિરમાયાન્તતો વદેત્ ।
બગલામુખી સર્વેતિ દુષ્ટાનાવ્વાચમેવ ચ ॥ ૧૬ ॥

મુખમ્પદં સ્તમ્ભયેતિ જિહ્વાઙ્કીલય બુદ્ધિમત્ ।
વિનાશયેતિ તારઞ્ચ સ્થિરમાયાન્તતો વદેત્ ॥ ૧૭ ॥

વહ્નિપ્રિયાન્તતો મન્ત્રશ્ચતુર્વર્ગફલપ્રદઃ ।
બ્રહ્માસ્ત્રમ્બ્રહ્મવિદ્યા ચ બ્રહ્મમાતા સનાતની ॥ ૧૮ ॥

બ્રહ્મેશી બ્રહ્મકૈવલ્યબગલા બ્રહ્મચારિણી ।
નિત્યાનન્દા નિત્યસિદ્ધા નિત્યરૂપા નિરામયા ॥ ૧૯ ॥

સન્ધારિણી મહામાયા કટાક્ષક્ષેમકારિણી ।
કમલા વિમલા નીલા રત્નકાન્તિગુણાશ્રિતા ॥ ૨૦ ॥

કામપ્રિયા કામરતા કામકામસ્વરૂપિણી ।
મઙ્ગલા વિજયા જાયા સર્વમઙ્ગલકારિણી ॥ ૨૧ ॥

કામિની કામિનીકામ્યા કામુકા કામચારિણી ।
કામપ્રિયા કામરતા કામાકામસ્વરૂપિણી ॥ ૨૨ ॥

કામાખ્યા કામબીજસ્થા કામપીઠનિવાસિની ।
કામદા કામહા કાલી કપાલી ચ કરાલિકા ॥ ૨૩ ॥

કંસારિઃ કમલા કામા કૈલાસેશ્વરવલ્લભા ।
કાત્યાયની કેશવા ચ કરુણા કામકેલિભુક્ ॥ ૨૪ ॥

ક્રિયાકીર્ત્તિઃ કૃત્તિકા ચ કાશિકા મથુરા શિવા ।
કાલાક્ષી કાલિકા કાલી ધવલાનનસુન્દરી ॥ ૨૫ ॥

ખેચરી ચ ખમૂર્ત્તિશ્ચ ક્ષુદ્રા ક્ષુદ્રક્ષુધાવરા ।
ખડ્ગહસ્તા ખડ્ગરતા ખડ્ગિની ખર્પરપ્રિયા ॥ ૨૬ ॥

ગઙ્ગા ગૌરી ગામિની ચ ગીતા ગોત્રવિવર્દ્ધિની ।
ગોધરા ગોકરા ગોધા ગન્ધર્વપુરવાસિની ॥ ૨૭ ॥

ગન્ધર્વા ગન્ધર્વકલા ગોપની ગરુડાસના ।
ગોવિન્દભાવા ગોવિન્દા ગાન્ધારી ગન્ધમાદિની ॥ ૨૮ ॥

ગૌરાઙ્ગી ગોપિકામૂર્ત્તિર્ગોપીગોષ્ઠનિવાસિની ।
ગન્ધા ગજેન્દ્રગામાન્યા ગદાધરપ્રિયા ગ્રહા ॥ ૨૯ ॥

ઘોરઘોરા ઘોરરૂપા ઘનશ્રોણી ઘનપ્રભા ।
દૈત્યેન્દ્રપ્રબલા ઘણ્ટાવાદિની ઘોરનિસ્સ્વના ॥ ૩૦ ॥

ડાકિન્યુમા ઉપેન્દ્રા ચ ઉર્વશી ઉરગાસના ।
ઉત્તમા ઉન્નતા ઉન્ના ઉત્તમસ્થાનવાસિની ॥ ૩૧ ॥

ચામુણ્ડા મુણ્ડિતા ચણ્ડી ચણ્ડદર્પહરેતિ ચ ।
ઉગ્રચણ્ડા ચણ્ડચણ્ડા ચણ્ડદૈત્યવિનાશિની ॥ ૩૨ ॥

ચણ્ડરૂપા પ્રચણ્ડા ચ ચણ્ડાચણ્ડશરીરિણી ।
ચતુર્બ્ભુજા પ્રચણ્ડા ચ ચરાચરનિવાસિની ॥ ૩૩ ॥

ક્ષત્રપ્રાયશ્શિરોવાહા છલા છલતરા છલી ।
ક્ષત્રરૂપા ક્ષત્રધરા ક્ષત્રિયક્ષયકારિણી ॥ ૩૪ ॥

જયા ચ જયદુર્ગા ચ જયન્તી જયદા પરા ।
જાયિની જયિની જ્યોત્સ્ના જટાધરપ્રિયા જિતા ॥ ૩૫ ॥

જિતેન્દ્રિયા જિતક્રોધા જયમાના જનેશ્વરી ।
જિતમૃત્યુર્જરાતીતા જાહ્નવી જનકાત્મજા ॥ ૩૬ ॥

ઝઙ્કારા ઝઞ્ઝરી ઝણ્ટા ઝઙ્કારી ઝકશોભિની ।
ઝખા ઝમેશા ઝઙ્કારી યોનિકલ્યાણદાયિની ॥ ૩૭ ॥

ઝઞ્ઝરા ઝમુરી ઝારા ઝરાઝરતરા પરા ।
ઝઞ્ઝા ઝમેતા ઝઙ્કારી ઝણાકલ્યાણદાયિની ॥ ૩૮ ॥

ઈમના માનસી ચિન્ત્યા ઈમુના શઙ્કરપ્રિયા ।
ટઙ્કારી ટિટિકા ટીકા ટઙ્કિની ચ ટવર્ગગા ॥ ૩૯ ॥

ટાપા ટોપા ટટપતિષ્ટમની ટમનપ્રિયા ।
ઠકારધારિણી ઠીકા ઠઙ્કરી ઠિકરપ્રિયા ॥ ૪૦ ॥

ઠેકઠાસા ઠકરતી ઠામિની ઠમનપ્રિયા ।
ડારહા ડાકિની ડારા ડામરા ડમરપ્રિયા ॥ ૪૧ ॥

ડખિની ડડયુક્તા ચ ડમરૂકરવલ્લભા ।
ઢક્કા ઢક્કી ઢક્કનાદા ઢોલશબ્દપ્રબોધિની ॥ ૪૨ ॥

ઢામિની ઢામનપ્રીતા ઢગતન્ત્રપ્રકાશિની ।
અનેકરૂપિણી અમ્બા અણિમાસિદ્ધિદાયિની ॥ ૪૩ ॥

અમન્ત્રિણી અણુકરી અણુમદ્ભાનુસંસ્થિતા ।
તારા તન્ત્રાવતી તન્ત્રતત્ત્વરૂપા તપસ્વિની ॥ ૪૪ ॥

તરઙ્ગિણી તત્ત્વપરા તન્ત્રિકા તન્ત્રવિગ્રહા ।
તપોરૂપા તત્ત્વદાત્રી તપઃપ્રીતિપ્રધર્ષિણી ॥ ૪૫ ॥

તન્ત્રા યન્ત્રાર્ચ્ચનપરા તલાતલનિવાસિની ।
તલ્પદા ત્વલ્પદા કામ્યા સ્થિરા સ્થિરતરા સ્થિતિઃ ॥ ૪૬ ॥

સ્થાણુપ્રિયા સ્થપરા સ્થિતા સ્થાનપ્રદાયિની ।
દિગમ્બરા દયારૂપા દાવાગ્નિ દમનીદમા ॥ ૪૭ ॥

દુર્ગા દુર્ગાપરા દેવી દુષ્ટદૈત્યવિનાશિની ।
દમનપ્રમદા દૈત્યદયાદાનપરાયણા ॥ ૪૮ ॥

દુર્ગાર્તિનાશિની દાન્તા દમ્ભિની દમ્ભવર્જિતા ।
દિગમ્બરપ્રિયા દમ્ભા દૈત્યદમ્ભવિદારિણી ॥ ૪૯ ॥

દમના દશનસૌન્દર્યા દાનવેન્દ્રવિનાશિની ।
દયા ધરા ચ દમની દર્બ્ભપત્રવિલાસિની ॥ ૫૦ ॥

ધરિણી ધારિણી ધાત્રી ધરાધરધરપ્રિયા ।
ધરાધરસુતા દેવી સુધર્મા ધર્મચારિણી ॥ ૫૧ ॥

ધર્મજ્ઞા ધવલા ધૂલા ધનદા ધનવર્દ્ધિની ।
ધીરા ધીરા ધીરતરા ધીરસિદ્ધિપ્રદાયિની ॥ ૫૨ ॥

ધન્વન્તરિધરાધીરા ધ્યેયા ધ્યાનસ્વરૂપિણી ।
નારાયણી નારસિંહી નિત્યાનન્દનરોત્તમા ॥ ૫૩ ॥

નક્તા નક્તાવતી નિત્યા નીલજીમૂતસન્નિભા ।
નીલાઙ્ગી નીલવસ્ત્રા ચ નીલપર્વતવાસિની ॥ ૫૪ ॥

સુનીલપુષ્પખચિતા નીલજમ્બુસમપ્રભા ।
નિત્યાખ્યા ષોડશી વિદ્યા નિત્યા નિત્યસુખાવહા ॥ ૫૫ ॥

નર્મદા નન્દનાનન્દા નન્દાનન્દવિવર્દ્ધિની ।
યશોદાનન્દતનયા નન્દનોદ્યાનવાસિની ॥ ૫૬ ॥

નાગાન્તકા નાગવૃદ્ધા નાગપત્ની ચ નાગિની ।
નમિતાશેષજનતા નમસ્કારવતી નમઃ ॥ ૫૭ ॥

પીતામ્બરા પાર્વતી ચ પીતામ્બરવિભૂષિતા ।
પીતમીલ્યામ્બરધરા પીતાભા પિઙ્ગમૂર્દ્ધજા ॥ ૫૮ ॥

પીતપુષ્પાર્ચ્ચનરતા પીતપુષ્પસમર્ચ્ચિતા ।
પરપ્રભા પિતૃપતિઃ પરસૈન્યવિનાશિની ॥ ૫૯ ॥

પરમા પરતન્ત્રા ચ પરમન્ત્રા પરાત્પરા ।
પરાવિદ્યા પરાસિદ્ધિઃ પરાસ્થાનપ્રદાયિની ॥ ૬૦ ॥

પુષ્પા પુષ્પવતી નિત્યા પુષ્પમાલાવિભૂષિતા ।
પુરાતના પૂર્વપરા પરસિદ્ધિપ્રદાયિની ॥ ૬૧ ॥

પીતાનિતમ્બિની પીતા પીનોન્નતપયસ્તની ।
પ્રેમાપ્રમધ્યમાશેષા પદ્મપત્રવિલાસિની ॥ ૬૨ ॥

પદ્માવતી પદ્મનેત્રા પદ્મા પદ્મમુખી પરા ।
પદ્માસના પદ્મપ્રિયા પદ્મરાગસ્વરૂપિણી ॥ ૬૩ ॥

પાવની પાલિકા પાત્રી પરદા વરદા શિવા ।
પ્રેતસંસ્થા પરાનન્દા પરબ્રહ્મસ્વરૂપુણી ॥ ૬૪ ॥

જિનેશ્વરપ્રિયા દેવી પશુરક્તરતપ્રિયા ।
પશુમાંસપ્રિયા પર્ણા પરામૃતપરાયણા ॥ ૬૫ ॥

પાશીની પાશિકા ચાપિ પશુઘ્ની પશુભાષિણી ।
ફુલ્લારવિન્દવદની ફુલ્લોત્પલશરીરિણી ॥ ૬૬ ॥

પરાનન્દપ્રદા વીણાપશુપાશવિનાશિની ।
ફૂત્કારા ફુત્પરા ફેણી ફુલ્લેન્દીવરલોચના ॥ ૬૭ ॥

ફટ્મન્ત્રા સ્ફટિકા સ્વાહા સ્ફોટા ચ ફટ્સ્વરૂપિણી ।
સ્ફાટિકા ઘુટિકા ઘોરા સ્ફટિકાદ્રિસ્વરૂપિણી ॥ ૬૮ ॥

વરાઙ્ગના વરધરા વારાહી વાસુકી વરા ।
બિન્દુસ્થા બિન્દુની વાણી બિન્દુચક્રનિવાસિની ॥ ૬૯ ॥

વિદ્યાધરી વિશાલાક્ષી કાશીવાસિજનપ્રિયા ।
વેદવિદ્યા વિરૂપાક્ષી વિશ્વયુગ્બહુરૂપિણી ॥ ૭૦ ॥

બ્રહ્મશક્તિર્વિષ્ણુશક્તિઃ પઞ્ચવક્ત્રા શિવપ્રિયા ।
વૈકુણ્ઠવાસિની દેવી વૈકુણ્ઠપદદાયિની ॥ ૭૧ ॥

બ્રહ્મરૂપા વિષ્ણુરૂપા પરબ્રહ્મમહેશ્વરી ।
ભવપ્રિયા ભવોદ્ભાવા ભવરૂપા ભવોત્તમા ॥ ૭૨ ॥

ભવપારા ભવધારા ભાગ્યવત્પ્રિયકારિણી ।
ભદ્રા સુભદ્રા ભવદા શુમ્ભદૈત્યવિનાશિની ॥ ૭૩ ॥

ભવાની ભૈરવી ભીમા ભદ્રકાલી સુભદ્રિકા ।
ભગિની ભગરૂપા ચ ભગમાના ભગોત્તમા ॥ ૭૪ ॥

ભગપ્રિયા ભગવતી ભગવાસા ભગાકરા ।
ભગસૃષ્ટા ભાગ્યવતી ભગરૂપા ભગાસિની ॥ ૭૫ ॥

ભગલિઙ્ગપ્રિયા દેવી ભગલિઙ્ગપરાયણા ।
ભગલિઙ્ગસ્વરૂપા ચ ભગલિઙ્ગવિનોદિની ॥ ૭૬ ॥

ભગલિઙ્ગરતા દેવી ભગલિઙ્ગનિવાસિની ।
ભગમાલા ભગકલા ભગાધારા ભગામ્બરા ॥ ૭૭ ॥

ભગવેગા ભગાભૂષા ભગેન્દ્રા ભાગ્યરૂપિણી ।
ભગલિઙ્ગાઙ્ગસમ્ભોગા ભગલિઙ્ગાસવાવહા ॥ ૭૮ ॥

ભગલિઙ્ગસમાધુર્યા ભગલિઙ્ગનિવેશિતા ।
ભગલિઙ્ગસુપૂજા ચ ભગલિઙ્ગસમન્વિતા ॥ ૭૯ ॥

ભગલિઙ્ગવિરક્તા ચ ભગલિઙ્ગસમાવૃતા ।
માધવી માધવીમાન્યા મધુરા મધુમાનિની ॥ ૮૦ ॥

મન્દહાસા મહામાયા મોહિની મહદુત્તમા ।
મહામોહા મહાવિદ્યા મહાઘોરા મહાસ્મૃતિઃ ॥ ૮૧ ॥

મનસ્વિની માનવતી મોદિની મધુરાનના ।
મેનિકા માનિની માન્યા મણિરત્નવિભૂષણા ॥ ૮૨ ॥

મલ્લિકા મૌલિકા માલા માલાધરમદોત્તમા ।
મદનાસુન્દરી મેધા મધુમત્તા મધુપ્રિયા ॥ ૮૩ ॥

મત્તહંસાસમોન્નાસા મત્તસિંહમહાસની ।
મહેન્દ્રવલ્લભા ભીમા મૌલ્યઞ્ચ મિથુનાત્મજા ॥ ૮૪ ॥

મહાકાલ્યા મહાકાલી મહાબુદ્ધિર્મહોત્કટા ।
માહેશ્વરી મહામાયા મહિષાસુરઘાતિની ॥ ૮૫ ॥

મધુરાકીર્ત્તિમત્તા ચ મત્તમાતઙ્ગગામિની ।
મદપ્રિયા માંસરતા મત્તયુક્કામકારિણી ॥ ૮૬ ॥

મૈથુન્યવલ્લભા દેવી મહાનન્દા મહ્વોત્સવા ।
મરીચિર્મારતિર્મ્માયા મનોબુદ્ધિપ્રદાયિની ॥ ૮૭ ॥

મોહા મોક્ષા મહાલક્ષ્મીર્મ્મહત્પદપ્રદાયિની ।
યમરૂપા ચ યમુના જયન્તી ચ જયપ્રદા ॥ ૮૮ ॥

યામ્યા યમવતી યુદ્ધા યદોઃ કુલવિવર્દ્ધિની ।
રમા રામા રામપત્ની રત્નમાલા રતિપ્રિયા ॥ ૮૯ ॥

રત્નસિંહાસનસ્થા ચ રત્નાભરણમણ્ડિતા ।
રમણી રમણીયા ચ રત્યારસપરાયણા ॥ ૯૦ ॥

રતાનન્દા રતવતી રધૂણાઙ્કુલવર્દ્ધિની ।
રમણારિપરિભ્રાજ્યા રૈધારાધિકરત્નજા ॥ ૯૧ ॥

રાવી રસસ્વરૂપા ચ રાત્રિરાજસુખાવહા ।
ઋતુજા ઋતુદા ઋદ્ધા ઋતુરૂપા ઋતુપ્રિયા ॥ ૯૨ ॥

રક્તપ્રિયા રક્તવતી રઙ્ગિણી રક્તદન્તિકા ।
લક્ષ્મીર્લ્લજ્જા લતિકા ચ લીલાલગ્નાનિતાક્ષિણી ॥ ૯૩ ॥

લીલા લીલાવતી લોમાહર્ષાહ્લાદનપટ્ટિકા ।
બ્રહ્મસ્થિતા બ્રહ્મરૂપા બ્રહ્મણા વેદવન્દિતા ॥ ૯૪ ॥

બ્રહ્મોદ્ભવા બ્રહ્મકલા બ્રહ્માણી બ્રહ્મબોધિની ।
વેદાઙ્ગના વેદરૂપા વનિતા વિનતા વસા ॥ ૯૫ ॥

બાલા ચ યુવતી વૃદ્ધા બ્રહ્મકર્મપરાયણા ।
વિન્ધ્યસ્થા વિન્ધ્યવાસી ચ બિન્દુયુગ્બિન્દુભૂષણા ॥ ૯૬ ॥

વિદ્યાવતી વેદધારી વ્યાપિકા બર્હિણી કલા ।
વામાચારપ્રિયા વહ્નિર્વામાચારપરાયણા ॥ ૯૭ ॥

વામાચારરતા દેવી વામદેવપ્રિયોત્તમા ।
બુદ્ધેન્દ્રિયા વિબુદ્ધા ચ બુદ્ધાચરણમાલિની ॥ ૯૮ ॥

બન્ધમોચનકર્ત્રી ચ વારુણા વરુણાલયા ।
શિવા શિવપ્રિયા શુદ્ધા શુદ્ધાઙ્ગી શુક્લવર્ણિકા ॥ ૯૯ ॥

શુક્લપુષ્પપ્રિયા શુક્લા શિવધર્મપરાયણા ।
શુક્લસ્થા શુક્લિની શુક્લરૂપશુક્લપશુપ્રિયા ॥ ૧૦૦ ॥

શુક્રસ્થા શુક્રિણી શુક્રા શુક્રરૂપા ચ શુક્રિકા ।
ષણ્મુખી ચ ષડઙ્ગા ચ ષટ્ચક્રવિનિવાસિની ॥ ૧૦૧ ॥

ષડ્ગ્રન્થિયુક્તા ષોઢા ચ ષણ્માતા ચ ષડાત્મિકા ।
ષડઙ્ગયુવતી દેવી ષડઙ્ગપ્રકૃતિર્વશી ॥ ૧૦૨ ॥

ષડાનના ષડ્રસા ચ ષષ્ઠી ષષ્ઠેશ્વરીપ્રિયા ।
ષઙ્ગવાદા ષોડશી ચ ષોઢાન્યાસસ્વરૂપિણી ॥ ૧૦૩ ॥

ષટ્ચક્રભેદનકરી ષટ્ચક્રસ્થસ્વરૂપિણી ।
ષોડશસ્વરરૂપા ચ ષણ્મુખી ષડ્રદાન્વિતા ॥ ૧૦૪ ॥

સનકાદિસ્વરૂપા ચ શિવધર્મષરાયણા ।
સિદ્ધા સપ્તસ્વરી શુદ્ધા સુરમાતા સ્વરોત્તમા ॥ ૧૦૫ ॥

સિદ્ધવિદ્યા સિધમાતા સિદ્ધા સિદ્ધસ્વરૂપિણી ।
હરા હરિપ્રિયા હારા હરિણી હારયુક્ તથા ॥ ૧૦૬ ॥

હરિરૂપા હરિધારા હરિણાક્ષી હરિપ્રિયા ।
હેતુપ્રિયા હેતુરતા હિતાહિતસ્વરૂપિણી ॥ ૧૦૭ ॥

ક્ષમા ક્ષમાવતી ક્ષીતા ક્ષુદ્રઘણ્ટાવિભૂષણા ।
ક્ષયઙ્કરી ક્ષિતીશા ચ ક્ષીણમધ્યસુશોભના ॥ ૧૦૮ ॥

અજાનન્તા અપર્ણા ચ અહલ્યાશેષશાયિની ।
સ્વાન્તર્ગતા ચ સાધૂનામન્તરાનન્તરૂપિણી ॥ ૧૦૯ ॥

અરૂપા અમલા ચાર્દ્ધા અનન્તગુણશાલિની ।
સ્વવિદ્યા વિદ્યકાવિદ્યા વિદ્યા ચાર્વિન્દલોચના ॥ ૧૧૦ ॥

અપરાજિતા જાતવેદા અજપા અમરાવતી ।
અલ્પા સ્વલ્પા અનલ્પાદ્યા અણિમાસિદ્ધિદાયિની ॥ ૧૧૧ ॥

અષ્ટસિદ્ધિપ્રદા દેવી રૂપલક્ષણસંય્યુતા ।
અરવિન્દમુખા દેવી ભોગસૌખ્યપ્રદાયિની ॥ ૧૧૨ ॥

આદિવિદ્યા આદિભૂતા આદિસિદ્ધિપ્રદાયિની ।
સીત્કારરૂપિણી દેવી સર્વાસનવિભૂષિતા ॥ ૧૧૩ ॥

ઇન્દ્રપ્રિયા ચ ઇન્દ્રાણી ઇન્દ્રપ્રસ્થનિવાસિની ।
ઇન્દ્રાક્ષી ઇન્દ્રવજ્રા ચ ઇન્દ્રમદ્યોક્ષણી તથા ॥ ૧૧૪ ॥

ઈલા કામનિવાસા ચ ઈશ્વરીશ્વરવલ્લભા ।
જનની ચેશ્વરી દીના ભેદાચેશ્વરકર્મકૃત્ ॥ ૧૧૫ ॥

ઉમા કાત્યાયની ઊર્દ્ધ્વા મીના ચોત્તરવાસિની ।
ઉમાપતિપ્રિયા દેવી શિવા ચોઙ્કારરૂપિણી ॥ ૧૧૬ ॥

ઉરગેન્દ્રશિરોરત્ના ઉરગોરગવલ્લભા ।
ઉદ્યાનવાસિની માલા પ્રશસ્તમણિભૂષણા ॥ ૧૧૭ ॥

ઉર્દ્ધ્વદન્તોત્તમાઙ્ગી ચ ઉત્તમા ચોર્ધ્વકેશિની ।
ઉમાસિદ્ધિપ્રદા યા ચ ઉરગાસનસંસ્થિતા ॥ ૧૧૮ ॥

ઋષિપુત્રી ઋષિચ્છન્દા ઋદ્ધિસિદ્ધિપ્રદાયિની ।
ઉત્સવોત્સવસીમન્તા કામિકા ચ ગુણાન્વિતા ॥ ૧૧૯ ॥

એલા એકારવિદ્યા ચ એણીવિદ્યાધરા તથા ।
ઓઙ્કારવલયોપેતા ઓઙ્કારપરમા કલા ॥ ૧૨૦ ॥

ઓંવદવદવાણી ચ ઓઙ્કારાક્ષરમણ્ડિતા ।
ઐન્દ્રી કુલિશહસ્તા ચ ઓંલોકપરવાસિની ॥ ૧૨૧ ॥

ઓઙ્કારમધ્યબીજા ચ ઓંનમોરૂપધારિણી ।
પ્રબ્રહ્મસ્વરૂપા ચ અંશુકાંશુકવલ્લભા ॥ ૧૨૨ ॥

ઓઙ્કારા અઃફડ્મન્ત્રા ચ અક્ષાક્ષરવિભૂષિતા ।
અમન્ત્રા મન્ત્રરૂપા ચ પદશોભાસમન્વિતા ॥ ૧૨૩ ॥

પ્રણવોઙ્કારરૂપા ચ પ્રણવોચ્ચારભાક્ પુનઃ ।
હ્રીઙ્કારરૂપા હ્રીંઙ્કારી વાગ્બીજાક્ષરભૂષણા ॥ ૧૨૪ ॥

હૃલ્લેખા સિદ્ધિ યોગા ચ હૃત્પદ્માસનસંસ્થિતા ।
બીજાખ્યા નેત્રહૃદયા હ્રીમ્બીજાભુવનેશ્વરી ॥ ૧૨૫ ॥

ક્લીઙ્કામરાજા ક્લિન્ના ચ ચતુર્વર્ગફલપ્રદા ।
ક્લીઙ્ક્લીઙ્ક્લીંરૂપિકા દેવી ક્રીઙ્ક્રીઙ્ક્રીંનામધારિણી ॥ ૧૨૬ ॥

કમલાશક્તિબીજા ચ પાશાઙ્કુશવિભૂષિતા ।
શ્રીંશ્રીઙ્કારા મહાવિદ્યા શ્રદ્ધા શ્રદ્ધાવતી તથા ॥ ૧૨૭ ॥

ઓં ઐં ક્લીંહ્રીંશ્રીમ્પરા ચ ક્લીઙ્કારી પરમા કલા ।
હ્રીઙ્ક્લીંશ્રીઙ્કારસ્વરૂપા સર્વકર્મફલપ્રદા ॥ ૧૨૮ ॥

સર્વાઢ્યા સર્વદેવી ચ સર્વસિદ્ધિપ્રદા તથા ।
સર્વજ્ઞા સર્વશક્તિશ્ચ વાગ્વિભૂતિપ્રદાયિની ॥ ૧૨૯ ॥

સર્વમોક્ષપ્રદા દેવી સર્વભોગપ્રદાયિની ।
ગુણેન્દ્રવલ્લભા વામા સર્વશક્તિપ્રદાયિની ॥ ૧૩૦ ॥

સર્વાનન્દમયી ચૈવ સર્વસિદ્ધિપ્રદાયિની ।
સર્વચક્રેશ્વરી દેવી સર્વસિદ્ધેશ્વરી તથા ॥ ૧૩૧ ॥

સર્વપ્રિયઙ્કરી ચૈવ સર્વસૌખ્યપ્રદાયિની ।
સર્વાનન્દપ્રદા દેવી બ્રહ્માનન્દપ્રદાયિની ॥ ૧૩૨ ॥

મનોવાઞ્છિતદાત્રી ચ મનોવૃદ્ધિસમન્વિતા ।
અકારાદિ-ક્ષકારાન્તા દુર્ગા દુર્ગાર્ત્તિનાશિની ॥ ૧૩૩ ॥

પદ્મનેત્રા સુનેત્રા ચ સ્વધાસ્વાહાવષટ્કરી ।
સ્વવર્ગા દેવવર્ગા ચ તવર્ગા ચ સમન્વિતા ॥ ૧૩૪ ॥

અન્તસ્સ્થા વેશ્મરૂપા ચ નવદુર્ગા નરોત્તમા ।
તત્ત્વસિદ્ધિપ્રદા નીલા તથા નીલપતાકિની ॥ ૧૩૫ ॥

નિત્યરૂપા નિશાકારી સ્તમ્ભિની મોહિનીતિ ચ ।
વશઙ્કરી તથોચ્ચાટી ઉન્માદી કર્ષિણીતિ ચ ॥ ૧૩૬ ॥

માતઙ્ગી મધુમત્તા ચ અણિમા લઘિમા તથા ।
સિદ્ધા મોક્ષપ્રદા નિત્યા નિત્યાનન્દપ્રદાયિની ॥ ૧૩૭ ॥

રક્તાઙ્ગી રક્તનેત્રા ચ રક્તચન્દનભૂષિતા ।
સ્વલ્પસિદ્ધિસ્સુકલ્પા ચ દિવ્યચારણશુક્રભા ॥ ૧૩૮ ॥

સઙ્ક્રાન્તિસ્સર્વવિદ્યા ચ સસ્યવાસરભૂષિતા ।
પ્રથમા ચ દ્વિતીયા ચ તૃતીયા ચ ચતુર્ત્થિકા ॥ ૧૩૯ ॥

પઞ્ચમી ચૈવ ષષ્ઠી ચ વિશુદ્ધા સપ્તમી તથા ।
અષ્ટમી નવમી ચૈવ દશમ્યેકાદશી તથા ॥ ૧૪૦ ॥

દ્વાદશી ત્રયોદશી ચ ચતુર્દ્દશ્યથ પૂર્ણિમા ।
આમાવસ્યા તથા પૂર્વા ઉત્તરા પરિપૂર્ણિમા ॥ ૧૪૧ ॥

ખડ્ગિની ચક્રિણી ઘોરા ગદિની શૂલિની તથા ।
ભુશુણ્ડી ચાપિની બાણા સર્વાયુધવિભૂષણા ॥ ૧૪૨ ॥

કુલેશ્વરી કુલવતી કુલાચારપરાયણા ।
કુલકર્મસુરક્તા ચ કુલાચારપ્રવર્દ્ધિની ॥ ૧૪૩ ॥

કીર્તિશ્શ્રીશ્ચ રમા રામા ધર્માયૈ સતતન્નમઃ ।
ક્ષમા ધૃતિઃ સ્મૃતિર્મેધા કલ્પવૃક્ષનિવાસિની ॥ ૧૪૪ ॥

ઉગ્રા ઉગ્રપ્રભા ગૌરી વેદવિદ્યાવિબોધિની ।
સાધ્યા સિદ્ધા સુસિદ્ધા ચ વિપ્રરૂપા તથૈવ ચ ॥ ૧૪૫ ॥

કાલી કરાલી કાલ્યા ચ કલાદૈત્યવિનાશિની ।
કૌલિની કાલિકી ચૈવ ક-ચ-ટ-ત-પવર્ણિકા ॥ ૧૪૬ ॥

જયિની જયયુક્તા ચ જયદા જૃમ્ભિની તથા ।
સ્રાવિણી દ્રાવિણી દેવી ભરુણ્ડા વિન્ધ્યવાસિની ॥ ૧૪૭ ॥

જ્યોતિર્બ્ભૂતા ચ જયદા જ્વાલામાલાસમાકુલા ।
ભિન્ના ભિન્નપ્રકાશા ચ વિભિન્ના ભિન્નરૂપિણી ॥ ૧૪૮ ॥

અશ્વિની ભરણી ચૈવ નક્ષત્રસમ્ભવાનિલા ।
કાશ્યપી વિનતા ખ્યાતા દિતિજાદિતિરેવ ચ ॥ ૧૪૯ ॥

કીર્ત્તિઃ કામપ્રિયા દેવી કીર્ત્ત્યા કીર્તિવિવર્દ્ધિની ।
સદ્યોમાંસસમાલબ્ધા સદ્યશ્છિન્નાસિશઙ્કરા ॥ ૧૫૦ ॥

દક્ષિણા ચોત્તરા પૂર્વા પશ્ચિમા દિક્ તથૈવ ચ ।
અગ્નિનૈરૃતિવાયવ્યા ઈશાન્યાદિક્ તથા સ્મૃતા ॥ ૧૫૧ ॥

ઊર્ધ્વાઙ્ગાધોગતા શ્વેતા કૃષ્ણા રક્તા ચ પીતકા ।
ચતુર્વર્ગા ચતુર્વર્ણા ચતુર્માત્રાત્મિકાક્ષરા ॥ ૧૫૨ ॥

ચતુર્મુખી ચતુર્વેદા ચતુર્વિદ્યા ચતુર્મુખા ।
ચતુર્ગણા ચતુર્માતા ચતુર્વર્ગફલપ્રદા ॥ ૧૫૩ ॥

ધાત્રી વિધાત્રી મિથુના નારી નાયકવાસિની ।
સુરામુદા મુદવતી મોદિની મેનકાત્મજા ॥ ૧૫૪ ॥

ઊર્દ્ધ્વકાલી સિદ્ધિકાલી દક્ષિણાકાલિકા શિવા ।
નીલ્યા સરસ્વતી સાત્વમ્બગલા છિન્નમસ્તકા ॥ ૧૫૫ ॥

સર્વેશ્વરી સિદ્ધવિદ્યા પરા પરમદેવતા ।
હિઙ્ગુલા હિઙ્ગુલાઙ્ગી ચ હિઙ્ગુલાધરવાસિની ॥ ૧૫૬ ॥

હિઙ્ગુલોત્તમવર્ણાભા હિઙ્ગુલાભરણા ચ સા ।
જાગ્રતી ચ જગન્માતા જગદીશ્વરવલ્લભા ॥ ૧૫૭ ॥

જનાર્દ્દનપ્રિયા દેવી જયયુક્તા જયપ્રદા ।
જગદાનન્દકરી ચ જગદાહ્લાદકારિણી ॥ ૧૫૮ ॥

જ્ઞાનદાનકરી યજ્ઞા જાનકી જનકપ્રિયા ।
જયન્તી જયદા નિત્યા જ્વલદગ્નિસમપ્રભા ॥ ૧૫૯ ॥

વિદ્યાધરા ચ બિમ્બોષ્ઠી કૈલાસચલવાસિની ।
વિભવા વડવાગ્નિશ્ચ અગ્નિહોત્રફલપ્રદા ॥ ૧૬૦ ॥

મન્ત્રરૂપા પરા દેવી તથૈવ ગુરુરૂપિણી ।
ગયા ગઙ્ગા ગોમતી ચ પ્રભાસા પુષ્કરાપિ ચ ॥ ૧૬૧ ॥

વિન્ધ્યાચલરતા દેવી વિન્ધ્યાચલનિવાસિની ।
બહૂ બહુસુન્દરી ચ કંસાસુરવિનાશિની ॥ ૧૬૨ ॥

શૂલિની શૂલહસ્તા ચ વજ્રા વજ્રહરાપિ ચ ।
દૂર્ગા શિવા શાન્તિકરી બ્રહ્માણી બ્રાહ્મણપ્રિયા ॥ ૧૬૩ ॥

સર્વલોકપ્રણેત્રી ચ સર્વરોગહરાપિ ચ ।
મઙ્ગલા શોભના શુદ્ધા નિષ્કલા પરમા કલા ॥ ૧૬૪ ॥

વિશ્વેશ્વરી વિશ્વમાતા લલિતા વસિતાનના ।
સદાશિવા ઉમા ક્ષેમા ચણ્ડિકા ચણ્ડવિક્રમા ॥ ૧૬૫ ॥

સર્વદેવમયી દેવી સર્વાગમભયાપહા ।
બ્રહ્મેશવિષ્ણુનમિતા સર્વકલ્યાણકારિણી ॥ ૧૬૬ ॥

યોગિની યોગમાતા ચ યોગીન્દ્રહૃદયસ્થિતા ।
યોગિજાયા યોગવતી યોગીન્દ્રાનન્દયોગિની ॥ ૧૬૭ ॥

ઇન્દ્રાદિનમિતા દેવી ઈશ્વરી ચેશ્વરપ્રિયા ।
વિશુદ્ધિદા ભયહરા ભક્તદ્વેષિભયઙ્કરી ॥ ૧૬૮ ॥

ભવવેષા કામિની ચ ભરુણ્ડા ભયકારિણી ।
બલભદ્રપ્રિયાકારા સંસારાર્ણવતારિણી ॥ ૧૬૯ ॥

પઞ્ચભૂતા સર્વભૂતા વિભૂતિર્બ્ભૂતિધારિણી ।
સિંહવાહા મહામોહા મોહપાશવિનાશિની ॥ ૧૭૦ ॥

મન્દુરા મદિરા મુદ્રા મુદ્રામુદ્ગરધારિણી ।
સાવિત્રી ચ મહાદેવી પરપ્રિયનિનાયિકા ॥ ૧૭૧ ॥

યમદૂતી ચ પિઙ્ગાક્ષી વૈષ્ણવી શઙ્કરી તથા ।
ચન્દ્રપ્રિયા ચન્દ્રરતા ચન્દનારણ્યવાસિની ॥ ૧૭૨ ॥

ચન્દનેન્દ્રસમાયુક્તા ચણ્ડદૈત્યવિનાશિની ।
સર્વેશ્વરી યક્ષિણી ચ કિરાતી રાક્ષસી તથા ॥ ૧૭૩ ॥

મહાભોગવતી દેવી મહામોક્ષપ્રદાયિની ।
વિશ્વહન્ત્રી વિશ્વરૂપા વિશ્વસંહારકારિણી ॥ ૧૭૪ ॥

ધાત્રી ચ સર્વલોકાનાં હિતકારણકામિની ।
કમલા સૂક્ષ્મદા દેવી ધાત્રી હરવિનાશિની ॥ ૧૭૫ ॥

સુરેન્દ્રપૂજિતા સિદ્ધા મહાતેજોવતીતિ ચ ।
પરારૂપવતી દેવી ત્રૈલોક્યાકર્ષકારિણી ॥ ૧૭૬ ॥

ઇતિ તે કથિતન્દેવિ પીતાનામ સહસ્રકમ્ ।
પઠેદ્વા પાઠયેદ્વાપિ સર્વસિદ્ધિર્ભવેત્પ્રિયે ॥ ૧૭૭ ॥

ઇતિ મે વિષ્ણુના પ્રોક્તમ્મહાસ્તમ્ભકરમ્પરમ્ ।
પ્રાતઃ કાલે ચ મધ્યાહ્ને સન્ધ્યાકાલે ચ પાર્વતિ ॥ ૧૭૮ ॥

એકચિત્તઃ પઠેદેતત્સર્વસિદ્ધિર્બ્ભવિષ્યતિ ।
એકવારમ્પઠેદ્યસ્તુ સર્વપાપક્ષયો ભવેત્ ॥ ૧૭૯ ॥

દ્વિવારમ્પ્રપઠેદ્યસ્તુ વિઘ્નેશ્વરસમો ભવેત્ ।
ત્રિવારમ્પઠનાદ્દેવિ સર્વં સિદ્ધ્યતિ સર્વથા ॥ ૧૮૦ ॥

સ્તવસ્યાસ્ય પ્રભાવેણ સાક્ષાદ્ભવતિ સુવ્રતે ।
મોક્ષાર્ત્થી લભતે મોક્ષન્ધનાર્થી લભતે ધનમ્ ॥ ૧૮૧ ॥

વિદ્યાર્ત્થી લભતે વિદ્યાન્તર્કવ્યાકરણાન્વિતામ્ ।
મહિત્વવ્વત્સરાન્તાચ્ચ શત્રુહાનિઃ પ્રજાયતે ॥ ૧૮૨ ॥

ક્ષોણીપતિર્વશસ્તસ્ય સ્મરણે સદૃશો ભવેત્ ।
યઃ પઠેત્સર્વદા ભક્ત્યા શ્રેયસ્તુ ભવતિ પ્રિયે ॥ ૧૮૩ ॥

ગણાધ્યક્ષપ્રતિનિધિઃ કવિકાવ્યપરો વરઃ ।
ગોપનીયમ્પ્રયત્નેન જનનીજારવત્સદા ॥ ૧૮૪ ॥

હેતુયુક્તો ભવેન્નિત્યં શક્તિયુક્તઃ સદા ભવેત્ ।
ય ઇદમ્પઠતે નિત્યં શિવેન સદૃશો ભવેત્ ॥ ૧૮૫ ॥

જીવન્ધર્માર્ત્થભોગી સ્યાન્મૃતો મોક્ષપતિર્બ્ભવેત્ ।
સત્યં સત્યમ્મહાદેવિ સત્યં સત્યન્ન સંશયઃ ॥ ૧૮૬ ॥

સ્તવસ્યાસ્ય પ્રભાવેણ દેવેન સહ મોદતે ।
સુચિત્તાશ્ચ સુરાસ્સર્વે સ્તવરાજસ્ય કીર્ત્તનાત્ ॥ ૧૮૭ ॥

પીતામ્બરપરીધાના પીતગન્ધાનુલેપના ।
પરમોદયકીર્ત્તિઃ સ્યાત્પરતસ્સુરસુન્દરિ ॥ ૧૮૮ ॥

ઇતિ શ્રીઉત્કટશમ્બરે નાગેન્દ્રપ્રયાણતન્ત્રે ષોડશસહસ્રે
વિષ્ણુશઙ્કરસંવાદે પીતામ્બરીસહસ્રનામસ્તોત્રં સમાપ્તમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Pitambara:

1000 Names of Parshvanatha | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Pitambara | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top