Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shanmukha or Aghora Mukha Sahasranamavali 3 in Oriya

Shri Shanmukha Sahasranamavali 3 in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଷଣ୍ମୁଖ ଅଥଵା ଅଘୋରମୁଖସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ୩ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ଅଘୋର ମୁଖପୂଜା ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଭୁଵେ ନମଃ । ହରାୟ । ଶମ୍ଭଵେ । ମହାଦେଵାୟ । ନୀଲକଣ୍ଠାୟ ।
ସଦାଶିଵାୟ । ଭକ୍ତଵରାୟ । ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗାୟ । କୃତାନନ୍ଦାୟ ।
ଶାନ୍ତଵିଗ୍ରହାୟ । ଏକସ୍ମୈ । ଅମୃତଧରାୟ । ଶୂଲପାଣୟେ । ଭଵାୟ ।
ଶିଵାୟ । ଵହ୍ନିମଧ୍ୟନଟନାୟ । ମୁକ୍ତାୟ । ସ୍ଵୟମ୍ଭୁଵେ । ନମିନର୍ତକାୟ ।
ନନ୍ଦିନେ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ପରଶୁପାଣୟେ ନମଃ । ଜ୍ୟୋତିଷେ । ନିଷ୍କଲାୟ । ଵେଦାନ୍ତାୟ । କୃପାକରାୟ ।
ଅମ୍ବିକାପତୟେ । ଭସ୍ମାଙ୍ଗରାଗଭୃତେ । ଗନ୍ଧୋକପାଟିନେ । କପାଲିନେ ।
ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧାୟ । ଅଗ୍ନିଧାରକାୟ । ଶଙ୍କରାୟ । ମେରୁକୋଦଣ୍ଡାୟ । ମାର୍ତାଣ୍ଡାୟ ।
ଵୃଷଵାହନାୟ । ଉତ୍ପତ୍ତିଶୂନ୍ୟାୟ । ଭୂତେଶାୟ । ନାଗାଭରଣଧାରିଣେ ।
ଉମାର୍ଧଦେହିନେ । ହିମଵଜ୍ଜାମାତ୍ରେ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ଗର୍ଭାୟ ନମଃ । ଉମାପତୟେ । ଵହ୍ନିପାଣୟେ । ଅରିଚ୍ଛେତ୍ରେ । ପ୍ରଲୟୋଦୟାୟ ।
ଏକରୁଦ୍ରାୟ । ସାର୍ଥବାଣପ୍ରଦାୟ । ରୁଦ୍ରାୟ । ଅତିଵୀର୍ୟଵତେ ।
ରଵିଚକ୍ରରଥାୟ । ସୋମଚକ୍ରରଥସ୍ଥିତାୟ । ଦିଗମ୍ବରାୟ । ସର୍ଵନେତ୍ରାୟ ।
ଵିଷ୍ଣୁମନ୍ନିବର୍ହଣାୟ । ମଧ୍ୟନେତ୍ରଧରାୟ । ମଧ୍ୟମନେତ୍ରଵିଭୂଷଣାୟ ।
ମତ୍ସ୍ୟପୂଜିତପାଦାୟ । ମତ୍ସ୍ୟେଶାୟ । କମଲାସନାୟ । ଵେଦାନ୍ତାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଅମୃତାୟ ନମଃ । ଵେଦାଶ୍ଵାୟ । ରଥିନେ । ଵେଦଦୃଶ୍ଵନେ । ଵେଦକାପିଲାୟ ।
ଵେଦନୂପୁରାଧାରକାୟ । ଵେଦଵାଚ୍ୟାୟ । ଵେଦମୂର୍ତୟେ । ଵେଦାନ୍ତାୟ ।
ଵେଦପୂଜିତାୟ । ଏକଧରାୟ । ଦେଵାର୍ଚ୍ୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ଧ୍ନି କୃତାସନାୟ ।
ତାଣ୍ଡଵାୟ । ଅମୃତାୟ । ଊର୍ଧ୍ଵତାଣ୍ଡଵପଣ୍ଡିତାୟ । ଆନନ୍ଦତାଣ୍ଡଵାୟ ।
ଲୋକତାଣ୍ଡଵାୟ । ପୂଷଦନ୍ତଭିଦେ । ଭଗନେତ୍ରହରାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ଗଜଚର୍ମାମ୍ବରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ଜୀଵାୟ । ଜୀଵାନ୍ତକାୟ । ଵ୍ୟାଘ୍ରଭେଦିନେ ।
ଅନେକାଙ୍ଗାୟ । ନିର୍ଵିକାରାୟ । ପଶୁପତୟେ । ସର୍ଵାତ୍ମନେ । ସର୍ଵଗୋଚରାୟ ।
ଅଗ୍ନିନେତ୍ରାୟ । ଭାନୁନେତ୍ରାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରନେତ୍ରାୟ । କୂର୍ମକାୟ ।
କୂର୍ମକପାଲାଭରଣାୟ । ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମାମ୍ବରାୟ । ପାଶଵିମୋଚକାୟ ।
ଓଙ୍କାଂରାୟ । ଭଦ୍ରକାୟ । ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵଭଞ୍ଜନାୟ । ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁବାଣାୟ ନମଃ । ଗଣପତୟେ । ପ୍ରୀତାୟ । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରାୟ । ପୁରାତନାୟ ।
ଭୂତନାଥାୟ । କୃପାମୂର୍ତୟେ । ଵିଷ୍ଣୁପାତକପାଟିନେ । ଵିଧାତ୍ରେ ।
ବ୍ରହ୍ମପିତ୍ରେ । ସ୍ଥାଣଵେ । ଅପୈତୃକାୟ । ଅତ୍ୟର୍ଥକ୍ଷୀରଜଲାଦିପ୍ରଦାୟ ।
ପୋତ୍ରିଦାନଵହାରିଣେ । ପୋତ୍ରିଦନ୍ତଵିଭୂଷଣାୟ । ପୋତ୍ରିପୂଜିତପାଦାୟ ।
ଶୀତାଂଶୁକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ । ସର୍ଵଦାନକୃତେ । କୃପାମୟାୟ ।
ଅଗ୍ନିସମପ୍ରଭାୟ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ମାତାପିତୃଵିହୀନାୟ । ଧର୍ମାଧର୍ମଵିଵର୍ଜିତାୟ । ନିୟୁଦ୍ଧରଥଵିଧାୟକାୟ ।
ଆକୁଞ୍ଚିତପାଦଵତେ । ରକ୍ତପିଙ୍ଗଚୂଡାୟ । ଵିଷ୍ଣୁବୃନ୍ଦକାୟ ।
ଭାନୁଦୀପଵତେ । ଭୂତସେନାୟ । ମହାୟୋଗିନେ । ୟୋଗିନେ । କାଲିନ୍ଦୀନୃତ୍ତକାୟ ।
ଗୀତପ୍ରିୟାୟ । ନାରସିଂହନିଗୃହୀତ୍ରେ । ନାରସିଂହତ୍ଵଙ୍କରାୟ ।
ନାରସିଂହପାଟିନେ । ନାରସିଂହସୁପୂଜିତାୟ । ମହାରୂପିଣେ । ଅତୁଲରୂପିଣେ ।
ରତିମଞ୍ଜୁଲଵିଗ୍ରହାୟ । ଆଚାର୍ୟାୟ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଓଂ ପୁଷ୍ପାୟୁଧାୟ ନମଃ । ଲୋକାଚାର୍ୟାୟ । ଭିକ୍ଷୁମର୍ଦକ କୋଟିକାୟ ।
ଗଣଗିରିଷ୍ଵାଚାର୍ୟାୟ । ଭାଵିତାଷ୍ଟମହାସିଦ୍ଧୟେ । ଅନ୍ଧକାନ୍ତକାରଣାୟ ।
ଘୋରାୟ । ଅଘୋରାୟ । ଘୋରଘୋରାୟ । ଅଘୋରକାୟ । ଵୃଷଧ୍ଵଜାୟ ।
ଡମରୁକଧାରକାୟ । ଵୃଷ୍ଣଵଵିଷ୍ଣ୍ଵ ।କ୍ଷିଧାରକାୟ । କୋପାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମସୃଟ୍ପାଦାୟ । କୃତମାଲଵିଭୂଷଣାୟ । ଵିଷ୍ଣୁରକ୍ଷାପ୍ରଦାୟ ।
ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଵର୍ୟସମନ୍ଵିତାୟ । ଅଷ୍ଟାଗୁଣାୟ । ଶେଷାୟ ନମଃ । ୧୬୦ ।

ଓଂ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଲଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ । ସିଂହିକାସୁରାସୁହନ୍ତ୍ରେ । କାକପକ୍ଷଧରାୟ ।
ମନ୍ମଥନାଶାୟ । ଵାସୁଦେଵସୁତପ୍ରଦାୟ । ମହାପ୍ରଦାୟ । ଊର୍ଧ୍ଵଵୀର୍ୟାୟ ।
ତ୍ୟକ୍ତକେତକାୟ । ମହାଵ୍ରତାୟ । ବିଲ୍ଵଧାରିଣେ । ପାଶୁପତାୟ । ତ୍ରୟାଭାସାୟ ।
ପରସ୍ମୈ ଜ୍ୟୋତିଷେ ପରଞ୍ଜ୍ୟୋତିଷେ । । ଦ୍ଵିସହସ୍ରଦାୟ । ଦ୍ଵିଜାୟ ।
ତ୍ରିଵିକ୍ରମସୁପୂଜିତାୟ । ତ୍ରିଵିକ୍ରମଜଗତ୍କ୍ରାମିଣେ । ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ।
ଚର୍ମଧାରକାୟ । ଵିକ୍ରମସ୍ଥଦଣ୍ଡିନେ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵସ୍ମୈ ନମଃ । ମଧ୍ୟସ୍ଥଲାୟ । ଵଟମୂଲାୟ । ଵେଣୀଜଟାୟ । ଵିକୃତାୟ ।
ଵିଜୟାୟ । ଭକ୍ତକୃପାକରାୟ । ସ୍ତୋତ୍ରପୂଜାପ୍ରିୟାୟ । ରାମଵରଦାୟ ।
ହୃଦୟାମ୍ବୁଜାୟ । ପରଶୁରାମସୁପୂଜିତାୟ । ଦେଵପୂଜିତାୟ । ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲିନେ ।
ଭୋଗିନେ । ମହାଭୋଗିନେ । ଭୋଗାତୀତାୟ । ସର୍ଵେଶାୟ । ୟୋଗାତୀତାୟ ।
ହରିପ୍ରିୟାୟ । ଵେଦ ଵେଦାନ୍ତକର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ ନମଃ । ଵିନାୟକାୟ । ମନୋହରାୟ । ଵିତରଣାୟ । ଵିଚିତ୍ରାୟ ।
ଵୃତାୟ । ପରମେଶାୟ । ଵିରୂପାକ୍ଷାୟ । ଦେଵଦେଵାୟ । ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ।
ଵୈଣିକସ୍ଥିତାୟ । ଵିଷ୍ଟରସ୍ଥାୟ । କ୍ଷୀରସମାକୃତୟେ । ଆଭରଣାୟ ।
କୁଵିକାୟ । ସୁମୁଖାୟ । ଅମୃତଵାଚେ । ଧୁତ୍ତୂରପୁଷ୍ପଧାରିଣେ । ଋଗ୍ଵେଦିନେ ।
ୟଜୁର୍ଵେଦିନେ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ଓଂ ସାମଵେଦିନେ ନମଃ । ଅଥର୍ଵଵେଦିନେ । କାମିକାୟ । କାରଣାୟ । ଵିମଲାୟ ।
ମକୁଟାୟ । ଵାତୂଲାୟ । ଚିନ୍ତ୍ୟାଗମାୟ । ୟୋଗାନନ୍ଦାୟ । ଦ୍ଵିପଦାୟ ।
ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ । ଵୀରାୟ । କିରଣାୟ । ଅନ୍ଧାନ୍ତା ।ତୀତାୟ । ସହସ୍ରାୟ । ଅଂଶୁମତେ ।
ସୁପ୍ରଭେଦାୟ । ଵିଜୟାୟ । ଵିଶ୍ଵାସାୟ । ସ୍ଵାୟମ୍ଭୁଵାୟ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ଓଂ ଅନଲାୟ ନମଃ । ରୌରଵାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ଞାନାୟ । ବିମ୍ବାୟ । ପ୍ରୋଦ୍ଗୀତାୟ ।
ଲମ୍ବିତାୟ । ସିଦ୍ଧାୟ । ସନ୍ତାନାୟ । ସର୍ଵୋତ୍ତମାୟ । ପରମେଶ୍ଵରାୟ ।
ଉପାଗମସମାଖ୍ୟାୟ । ପୁରାଣାୟ । ଭଵିଷ୍ୟତେ । ମାର୍ତାଣ୍ଡାୟ । ଲିଙ୍ଗାୟ ।
ସ୍କନ୍ଦାୟ । ଵରାହାୟ । ମତ୍ସ୍ୟାୟ । କୂର୍ମାୟ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାୟ ନମଃ । ୨୬୦ ।

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ । ପଦ୍ମାୟ । ଗିରିମୟାୟ । ଵିଷ୍ଣଵେ । ନାରଦାୟ । ଭାଗଵତାୟ ।
ଆଗ୍ନେୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମକୈଵର୍ତାୟ । ଉପପୁରାଣାୟ । ରାମାସ୍ତ୍ରପ୍ରଦାୟ ।
ରାମସ୍ୟ ଚାପହାରିଣେ । ରାମପୂଜିତପଦେ । ମାୟିନେ । ଶୁଦ୍ଧମାୟିନେ ।
ଵୈଖର୍ୟୈ । ମଧ୍ୟମାୟୈ । ପଶ୍ୟନ୍ତ୍ୟୈ । ସୂକ୍ଷ୍ମାୟୈ ।
ପ୍ରଣଵଚାପଵତେ । ଜ୍ଞାନାସ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଓଂ ସକଲାୟ ନମଃ । ନିଷ୍କଲାୟ । ଵିଷ୍ଣୁପତୟେ । ନାରଦାୟ । ଭଗଵତେ ।
ବଲଭଦ୍ରବଲପ୍ରଦାୟ । ବଲଚାପହର୍ତ୍ରେ । ବଲପୂଜିତପଦାୟ ।
ଦଣ୍ଡାୟୁଧାୟ । ଅଵାଙ୍ମନସଗୋଚରାୟ । ସୁଗନ୍ଧିନେ । ଶ୍ରୀକଣ୍ଠାୟ ।
ଆଚାରାୟ । ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗାୟ । ପାଶଭୃତେ । ସ୍ଵର୍ଣରୂପିଣେ ।
ସକଲାଧିପାୟ । ପ୍ରଲୟାୟ । କାଲନାଥାୟ । ଵିଜ୍ଞାନାୟ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ଓଂ କାଲନାୟକାୟ ନମଃ । ପିନାକପାଣୟେ । ସୁକୃତାୟ । ଵୀଷ୍ଟରାୟ ।
ଵିଷ୍ଣୁରକ୍ତପାୟ । ଵିଷ୍ଣୁପକ୍ଷକାୟ । ଵିଷ୍ଣୁଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟ ।
ତ୍ଵଷ୍ଟ୍ରା ୟୁଦ୍ଧଦାୟ । ତ୍ଵଷ୍ଟ୍ରେ । ତ୍ଵଷ୍ଟ୍ଟପୂଜିତଶ୍ଵଭଞ୍ଜନାୟ ।
ଅନିର୍ଵିଣ୍ଣାଗ୍ନିଭଞ୍ଜନାୟ । କର୍କିପୂଜିତପାଦାୟ । ଵହ୍ନିଜିହ୍ଵାନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତାୟ ।
ଭାରତୀନାସିକାନେତ୍ରାୟ । ପାଵନାୟ । ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ । ଶିଷ୍ଟକର୍ତ୍ରେ ।
ଶିଵତତ୍ଵାୟ । ଵିଦ୍ୟାତତ୍ଵାୟ । ପଞ୍ଚାକ୍ଷରାୟ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ଓଂ ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ । ସିତଶିରୋଧାରିଣେ । ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଭୂଷଣାୟ ।
ଆତ୍ମତତ୍ଵାୟ । ଅଦୃଶ୍ୟସହାୟାୟ । ରସଵୃଦ୍ଧିମତେ । ଅଦୃଗଷ୍ଟଦୃଶେ ।
ମେନକାଜାମାତ୍ରେ । ଷଡଙ୍ଗପତୟେ । ଦଶଶିରଶ୍ଛେତ୍ରେ ।
ତତ୍ପୁରୁଷାୟ । ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ । ଶିଖିନେ । ଅଷ୍ଟମୂର୍ତୟେ ।
ଅଷ୍ଟତେଜସେ । ଷଡକ୍ଷରସମାହ୍ଵୟାୟ । ପଞ୍ଚକୃତ୍ୟାୟ ।
ପଞ୍ଚଧେନଵେ । ପଞ୍ଚପକ୍ଷାୟ । ଅଗ୍ନିକାୟାୟ ନମଃ । ୩୪୦ ।

ଓଂ ଶଙ୍ଖଵର୍ଣାୟ ନମଃ । ସର୍ପଶୟାୟ । ନିରହଙ୍କାରାୟ । ସ୍ଵାହାକାରାୟ ।
ସ୍ଵଧାକାରାୟ । ଫଟ୍କାରାୟ । ସୁମୁଖାୟ । ଦୀନାନାଙ୍କୃପାଲଵେ । ଵାମଦେଵାୟ ।
ଶରକଲ୍ପାୟ । ୟୁଗଵର୍ଷାୟ । ମାସଋତଵେ । ୟୋଗଵାସରାୟ । ନକ୍ଷତ୍ରୟୋଗାୟ ।
କରଣାୟ । ଘଟିକାୟୈ । କାଷ୍ଠାୟୈ । ଵିନାଡ୍ୟୈ । ପ୍ରାଣଗୁରଵେ ।
ନିମିଷାତ୍ମକାୟ ନମଃ । ୩୬୦ ।

ଓଂ ଶ୍ରଵଣାକ୍ଷକାୟ ନମଃ । ମେଘଵାହନାୟ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡସୃଜେ । ଜାଘ୍ରତ୍ସ୍ଵପ୍ନାୟ ।
ସୁଷୁପ୍ତିତୁର୍ୟାୟ । ଅମୃତନ୍ଧୟାୟ । କେଵଲାଵସ୍ଥାୟ । ସକଲାଵସ୍ଥାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧାଵସ୍ଥାୟ । ଉତ୍ତମଗୋସୃଷ୍ଟୟେ । ନକ୍ଷତ୍ରଵିଧାୟିନେ । ସଂହନ୍ତ୍ରେ ।
ତିରୋଭୂତାୟ । ଅନୁଗ୍ରହକରାୟ । ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ରକରାୟ । ଈଶ୍ଵରାୟ । ଅଘୋରାୟ ।
କ୍ଷୁରିକାସ୍ତ୍ରାୟ । ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗାସ୍ତ୍ରାୟ । ପାଦୋତ୍ସୃଷ୍ଟଚକ୍ରାୟ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଓଂ ମୋକ୍ଷକାୟ ନମଃ । ଵିଷ୍ଣୁସେଵ୍ୟଜଙ୍ଘାୟ । ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତିନେ ।
ପଞ୍ଚଵର୍ଣାୟ । ଵାଗୀଶଵାୟଵେ । ପଞ୍ଚମୂର୍ତୟେ । ଭୋଗାୟ ।
ଵିଷ୍ଣୁଶିରଶ୍ଛେତ୍ରେ । ଶେଷାଦ୍ୟାୟ । ବିନ୍ଦୁନାଦକାୟ । ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ।
ଵିଷ୍ଣୁନିଗଳମୋକ୍ଷକାୟ । ବୀଜାଵର୍ଣକାୟ । ବିଲ୍ଵପତ୍ରଧରାୟ ।
ବିନ୍ଦୁନାଦପୀଠାୟ । ଶକ୍ତିଦାୟ । ରାଵଣନିଷ୍ପେଷ୍ଟ୍ରେ । ଭୈରଵୋତ୍ପାଦକାୟ ।
ୟଜ୍ଞଵିନାଶିନେ । ତ୍ରିପୁରଶିକ୍ଷକାୟ ନମଃ । ୪୦୦ ।

ଓଂ ସିନ୍ଦୂରପଦ୍ମଧାରିଣେ ନମଃ । ମନ୍ଦାରସ୍ରଗଲଙ୍ଗାରାୟ । ସୁଵୀର୍ୟାୟ ।
ଭାଵନାତୀତାୟ । ଭୂତଗଣେଶ୍ଵରାୟ । ଵିଷ୍ଣୁଶ୍ରୀଧର୍ମାୟ ।
ସର୍ଵୋପାଦାନକାରଣାୟ । ସହକାରିଣେ । ନିମିତ୍ତକାରଣାୟ ।
ସର୍ଵସ୍ମୈ । ଵ୍ୟାସକରଚ୍ଛେତ୍ରେ । ଶୂଲପ୍ରୋତହରୟେ । ଭେଦାୟ ।
ଵେତାଲପତିକଣ୍ଠଚ୍ଛେତ୍ରେ । ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପାୟ ।
ଭେଦାଭେଦୋଭୟାତ୍ମଵତେ । ବ୍ରହ୍ମଭସ୍ମାଵଲେପନାୟ ।
ନିର୍ଦଗ୍ଧଵିଷ୍ଣୁଭସ୍ମାଙ୍ଗରାଗାୟ । ପିଙ୍ଗରାଗଜଟାଧରାୟ ।
ଚଣ୍ଡାର୍ପିତପ୍ରସାଦାୟ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ଓଂ ଧାତୃଭୀଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ । କଲ୍ପାତୀତାୟ । କଲ୍ପଭସ୍ମନେ ।
ଅନୁକଲ୍ପଭସ୍ମନେ । ଅଗସ୍ତ୍ୟକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ । ଉପକଲ୍ପାୟ ।
ସକଲ୍ପଵେଦପତୟେ । ଵିଷ୍ଣୁକେଶୋପଵୀତପତୟେ ।
ବ୍ରହ୍ମଶ୍ମଶାନନଟନାୟ । ଵିଷ୍ଣୁଶ୍ମଶାନ ନଟନାୟ ।
ପଞ୍ଚାଵରଣଘାତକାୟ । ପଞ୍ଚଦିଶାନ୍ତରାୟ ।
ଅନଲାସୁରଘାତକାୟ । ମହିଷାସୁରହନ୍ତ୍ରେ । ନାଡୀଦୂର୍ଵାସକାୟ ।
ଦେଵର୍ଷିନରଦୈତ୍ୟେଶାୟ । ରାକ୍ଷସେସଶାୟ । ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ।
ଚରାଚରେଶାୟ । ଅନୁପାଦାୟ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ଓଂ ତ୍ରିମୂର୍ତୟେ ନମଃ । ଛନ୍ଦଃସ୍ଵରୂପିଣେ । ଏକଦ୍ଵିଂତ୍ରିଚତୁଷ୍ପଞ୍ଚାୟ ।
ଵିକ୍ରମଶ୍ରମାୟ । ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁକପାଲାୟ । ପୂଜ୍ୟାଗ୍ନିଶ୍ରେଣିକାୟ ।
ସୁଘୋରାଟ୍ଟହାସାୟ । ସର୍ଵାସଂହାରକାୟ । ସଂହାରନେତ୍ରାଗ୍ନିସୃଷ୍ଟିକୃତେ ।
ଵଜ୍ରମନୋୟୁତାୟ । ସଂହାରଚକ୍ରଶୂଲାୟ । ରକ୍ଷାକୃତ୍ପାଣିପଦେ ।
ଭ୍ରୁଙ୍ଗିନାଟ୍ୟପ୍ରିୟାୟ । ଶଙ୍ଖପଦ୍ମନିଧିଧ୍ୟେୟାୟ । ସର୍ଵାନ୍ତକରାୟ ।
ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ । ଭକ୍ତଚିନ୍ତତାର୍ଥଦାୟ । ଭକ୍ତାପରାଧସୌମ୍ୟାୟ ।
ନାସୀରାସିଜଟାୟ । ଜଟାମକୁଟଧାରିଣେ ନମଃ । ୪୬୦ ।

ଓଂ ଵିଶଦହାସ୍ୟାୟ ନମଃ । ଅପସ୍ମାରୀକୃତାଵିଦ୍ୟାୟ । ପୁଷ୍ଟାଘ୍ରେୟାୟ ।
ସ୍ଥୌଲ୍ୟଵର୍ଜିତାୟ । ନିତ୍ୟଵୃଦ୍ଧାର୍ଥାୟ । ଶକ୍ତିୟୁକ୍ତାୟ । ଶକ୍ତ୍ୟୁତ୍ପାଦିନେ ।
ସତ୍ତାସତ୍ୟାୟ । ନିତ୍ୟୟୂନେ । ଵୃଦ୍ଧାୟ । ଵିଷ୍ଣୁପାଦାୟ । ଅଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵାୟ ।
ସତ୍ୟସତ୍ୟାୟ । ମୂଲାଧାରାୟ । ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନାୟ । ମଣିପୂରକାୟ । ଅନାହତାୟ ।
ଵିଶୁଦ୍ଧାୟ । ଆଜ୍ଞାୟୈ । ବ୍ରହ୍ମବିଲାୟ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ଓଂ ଵରାଭୟକରାୟ ନମଃ । ଶାସ୍ତ୍ରଵିଦେ । ତାରକମାରକାୟ ।
ସାଲୋକ୍ୟଦାୟ । ସାମୀପ୍ୟଲୋକ୍ୟାୟ । ସାରୂପ୍ୟାୟ । ସାୟୁଜ୍ୟାୟ ।
ହରିକନ୍ଧରପାଦୁକାୟ । ନିକୃତ୍ତବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତୟେ ।
ଶାକିନୀଡାକିନୀଶ୍ଵରାୟ । ୟୋଗିନୀମୋହିନୀଶ୍ଵରାୟ ।
ୟୋଗିନୀମୋହିନୀନାଥାୟ । ଦୁର୍ଗାନାଥାୟ । ୟଜ୍ଞସ୍ଵରୂପାୟ ।
ୟଜ୍ଞହଵିଷେ । ୟଜ୍ଞାନାଂ ପ୍ରିୟାୟ । ଵିଷ୍ଣୁଶାପହର୍ତ୍ରେ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଶାପହର୍ତ୍ରେ । ଵେଦାଗମପୁରାଣାୟ । ଵିଷ୍ଣୁବ୍ରହ୍ମୋପଦେଷ୍ଟ୍ରେ । ୫୦୦ ।

ଓଂ ସ୍କନ୍ଦୋମାଦେଵିକାର୍ୟାୟ ନମଃ । ଵିଘ୍ନେଶସ୍ୟୋପଦେଷ୍ଟ୍ରେ ।
ନନ୍ଦିକେଶଗୁରଵେ । ଜ୍ୟେଷ୍ଠଗୁରଵେ । ସର୍ଵଗୁରଵେ ।
ଦଶଦିଗୀଶ୍ଵରାୟ । ଦଶାୟୁଧାୟ । ଦିଗୀଶାୟ ।
ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତିପତୟେ । ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିରୋମୁଣ୍ଡମଣ୍ଡକାୟ ।
ପରମେଶ୍ଵରାୟ । ଜ୍ଞାନଚର୍ୟାକ୍ରିୟାନିୟତାୟ ।
ଶଙ୍ଖକୁଣ୍ଡଲାୟ । ବ୍ରହ୍ମତାଲପ୍ରିୟାୟ । ଵିଷ୍ଣୁପଦଦାୟକାୟ ।
ଭଣ୍ଡାସୁରହନ୍ତ୍ରେ । ଚମ୍ପକପତ୍ରଧରାୟ ।
ଅର୍ଘ୍ୟପାଦ୍ୟରତାୟ । ଅର୍କପୁଷ୍ପପ୍ରିୟାୟ ।
ଵିଷ୍ଣ୍ଵାସ୍ୟମୁକ୍ତଵୀର୍ୟାୟ ନମଃ । ୫୨୦ ।

ଦେଵ୍ୟଗ୍ରକୃତ୍ତାଣ୍ଡଵାୟ । ଜ୍ଞାନାନ୍ଵିତାୟ । ଜ୍ଞାନଭୂଷାୟ ।
ଵିଷ୍ଣୁଶଙ୍ଖପ୍ରିୟାୟ । ଵିଷ୍ଣୂଦରଵିକୃତାତ୍ମଵୀର୍ୟାୟ । ପରାତ୍ପରାୟ ।
ମହେଶ୍ଵରାୟ । ଈଶ୍ଵରାୟ । ଲିଙ୍ଗୋଦ୍ଭଵାୟ । ସୁଵାସସେ । ଉମାସଖାୟ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଧନାରୀଶ୍ଵରାୟ । ସୋମାସ୍କନ୍ଦାୟ ।
ଚକ୍ରପ୍ରସାଦିନେ । ତ୍ରିମୂର୍ତକାୟ । ଅର୍ଧଦେହଵିଭଵେ । ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ ।
ଅଵ୍ୟୟାୟ । ଭିକ୍ଷାଟନାୟ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ଓଂ କଙ୍କାଳାୟ ନମଃ । କାମାରୟେ । କାଲଶାସନାୟ । ଜଲଜରାଶୟେ ।
ତ୍ରିପୁରହନ୍ତ୍ରେ । ଏକପଦେ । ଭୈରଵାୟ । ଵୃଷାରୂଢାୟ । ସଦାନନ୍ଦାୟ ।
ଗଙ୍ଗାଧରାୟ । ଷଣ୍ଣଵତିଧରାୟ । ଅଷ୍ଟାଦଶଭେଦମୂର୍ତୟେ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତାୟ । ଅଷ୍ଟତାଲରାଗକୃତେ । ସହସ୍ରାଖ୍ୟାୟ । ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ।
ସହସ୍ରମୁଖାୟ । ସହସ୍ରବାହଵେ । ତନ୍ମୂର୍ତୟେ । ଅନନ୍ତମୁଖାୟ ନମଃ । ୫୬୦ ।

ଓଂ ଅନନ୍ତନାମ୍ନେ ନମଃ । ଅନନ୍ତଶ୍ରୁତୟେ । ଅନନ୍ତନୟନାୟ ।
ଅନନ୍ତଘ୍ରାଣମଣ୍ଡିତାୟ । ଅନନ୍ତରୂପାୟ । ଅନନ୍ତୈଶ୍ଵର୍ୟଵତେ ।
ଅନନ୍ତଶକ୍ତିମତେ । ଅନନ୍ତଜ୍ଞାନଵତେ । ଅନନ୍ତାନନ୍ଦସନ୍ଦୋହାୟ ।
ଅନନ୍ତୌଦାର୍ୟଵତେ । ପୃଥିଵୀମୂର୍ତୟେ । ପୃଥିଵୀଶାୟ । ପୃଥିଵୀଧରାୟ ।
ପୃଥିଵ୍ୟନ୍ତରାୟ । ପୃଥିଵ୍ୟତୀତାୟ । ପୃଥିଵୀଜାଗରିଣେ ।
ଦଣ୍ଡକପୁରୀହୃଦୟକମଲାୟ । ଦଣ୍ଡକଵନେଶାୟ । ତଚ୍ଛକ୍ତିଧରାତ୍ମକାୟ ।
ତଚ୍ଛକ୍ତିଧରଣାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

ଓଂ ଆଧାରଶକ୍ତୟେ ନମଃ । ଅଧିଷ୍ଠାନାୟ । ଅନନ୍ତାୟ । କାଲାଗ୍ନୟେ ।
କାଲାଗ୍ନିରୁଦ୍ରାୟ । ଅନନ୍ତଭୁଵନପତୟେ । ଈଶଶଙ୍କରାୟ । ପଦ୍ମପିଙ୍ଗଲାୟ ।
କାଲଜଲଜାୟ । କ୍ରୋଧାୟ । ଅତିବଲାୟ । ଧନଦାୟ । ଅତିକୂର୍ମାଣ୍ଡଗହନେଶାୟ ।
ସପ୍ତପାତାଲନାୟକାୟ । ଈଶାନାୟ । ଅତିବଲିନେ । ବଲଵିକରଣାୟ । ବଲେଶାୟ ।
ବଲେଶ୍ଵରାୟ । ବଲାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ଓଂ ବଲପତୟେ ନମଃ । ହୃତ୍କେଶାୟ । ଭଵନେଶାନାୟ । ଅଷ୍ଟଗଜେଶ୍ଵରାୟ ।
ଅଷ୍ଟନାଗେଶ୍ଵରାୟ । ଭୂଲୋକେଶାୟ । ମେର୍ଵୀଶାୟ । ମେରୁଶିଖରରାଜାୟ ।
ଅଵନୀପତୟେ । ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ । ଅଷ୍ଟମୂଲପର୍ଵତାୟ । ମାନସୋକ୍ତରାଗିନେ ।
ଵିଶ୍ଵେଶାୟ । ସୁଵର୍ଣଲୋକାୟ । ଚକ୍ରଵାଲଗିରିଵାସାୟ । ଵିରାମକାୟ ।
ଧର୍ମାୟ । ଵିଵିଧଧାମ୍ନେ । ଶଙ୍ଖପାଲିନେ । କନକରାମେଣମୟାୟ ନମଃ । ୬୨୦ ।

ଓଂ ପର୍ଜନ୍ୟାୟ ନମଃ । କୌତୁକଵତେ । ଵିରୋଚନାୟ । ହରିତଚ୍ଛାୟାୟ ।
ରକ୍ତଚ୍ଛାୟାୟ । ମହାନ୍ଧକାରନୟାୟ । ଅଣ୍ଡଭିନ୍ତୀଶ୍ଵରାୟ । ପ୍ରାଚ୍ୟୈ । ?
ଵ୍ରଜେଶ୍ଵରାୟ । ଦକ୍ଷିଣପ୍ରାଚୀଦିଶାୟୈ । ଅନୀଶ୍ଵରାୟ । ଦକ୍ଷିଣାୟ ।
ଦିଗୀଶାୟ । ୟଜ୍ଞରଞ୍ଜନାୟ । ଦକ୍ଷିଣଦିଶାପତୟେ । ନିରୃତୀଶାୟ ।
ପଶ୍ଚିମାଶାପତୟେ । ଵରୁଣେଶାୟ । ଉଦଗ୍ଦିଶେଶାୟ । ଵାୟ୍ଵୀଶାୟ ନମଃ । ୬୪୦ ।

ଓଂ ଉତ୍ତରଦିଗିନ୍ଦ୍ରନାଥାୟ ନମଃ । କୁବେରାୟ । ଉତ୍ତରପୂର୍ଵେଶାୟ । ଈଶାନେଶାୟ ।
କୈଲାସଶିଖରିନାଥାୟ । ଶ୍ରୀକଣ୍ଠପରମେଶ୍ଵରାୟ । ମହାକୈଲାସନାଥାୟ ।
ମହାସଦାଶିଵାୟ । ଭଵଲୋକେଶାୟ । ଶମ୍ଭଵେ ଉଗ୍ରାୟ । ସୂର୍ୟମଣ୍ଡଲାୟ ।
ପ୍ରକାଶାୟ । ରୁଦ୍ରାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲେଶାୟ । ଚନ୍ଦ୍ରାୟ । ମହାଦେଵାୟ ।
ନକ୍ଷତ୍ରାଣାମଧୀଶ୍ଵରାୟ । ଗ୍ରହଲୋକେଶାୟ । ଗନ୍ଧର୍ଵାୟ ।
ସିଦ୍ଧଵିଦ୍ୟାଧରେଶାୟ ନମଃ । ୬୬୦ ।

ଓଂ କିନ୍ନରେଶାୟ ନମଃ । ୟକ୍ଷାମରାୟ । ସ୍ଵର୍ଗଲୋକେଶାୟ । ଭୀମାୟ ।
ମହର୍ଲୋକନାଥାୟ । ମହାଭଵାୟ । ମହାଲୋକେଶ୍ଵରାୟ । ଜ୍ଞାନପାଦାୟ ।
ଜନନଵର୍ଜିତାୟ । ଅତିପିଙ୍ଗଲାୟ । ଆଶ୍ଚର୍ୟାୟ । ଭୌତିକାୟ । ଶ୍ରୌତାୟ ।
ତମୋଲିକେଶ୍ଵରାୟ । ଗନ୍ଧଵତେ । ମହାଦେଵାୟ । ସତ୍ୟଲୋକାୟ । ବ୍ରହ୍ମେଶାନାୟ ।
ଵିଷ୍ଣୁଲୋକେଶାୟ । ଵିଷ୍ଣ୍ଵୀଶାୟ ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଓଂ ଶିଵଲୋକେଶାୟ ନମଃ । ପରଶ୍ଶିଵାୟ । ଅଣ୍ଡଦଣ୍ଡେଶାୟ । ଦଣ୍ଡପାଣୟେ ।
ଅଣ୍ଡଵୃଷ୍ଟୀଶ୍ଵରାୟ । ଶ୍ଵେତାୟ । ଵାୟୁଵେଗାୟ । ସୁପୁତ୍ରାୟ ।
ଵିଦ୍ୟାହ୍ଵୟାତ୍ମକାୟ । କାଲାଗ୍ନୟେ । ମହାସଂହାରକାୟ । ମହାକାଲାୟ ।
ମହାନିରୃତୟେ । ମହାଵରୁଣାୟ । ଵୀରଭଦ୍ରାୟ । ମହତେ । ଶତରୁଦ୍ରାୟ ।
ଭଦ୍ରକାଲ୍ୟୈ । ମହାଵୀରଭଦ୍ରାୟ । କମଣ୍ଡଲୁଧରାୟ ନମଃ । ୭୦୦ ।

ଓଂ ଭୁଵନେଶାୟ ନମଃ । ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥାୟ । ସରସ୍ଵତୀଶାୟ । ଦେଵେଶାୟ ।
ପ୍ରଭଵେଶାୟ । ଡିଣ୍ଡିଵଲ୍ୟୈକନାଥାୟ । ପୁଷ୍କରନାଥାୟ । ମୁଣ୍ଡୀଶାୟ ।
ଭାରଭୂତେଶାୟ । ବିଲାଲମହେଶ୍ଵରାୟ । ତେଜୋମଣ୍ଡଲନାଥାୟ ।
ତେଜୋମଣ୍ଡଲମୂର୍ତୟେ । ତେଜୋମଣ୍ଡଲଵିଶ୍ଵେଶାୟ । ଶିଵାଶ୍ରୟାୟ ।
ଵାୟୁମଣ୍ଡଲମୂର୍ତୟେ । ଵାୟୁମଣ୍ଡଲଧାରକାୟ । ଵାୟୁମଣ୍ଡଲନାଥାୟ ।
ଵାୟୁମଣ୍ଡଲରକ୍ଷକାୟ । ମହାଵାୟୁସୁଵେଗାୟ । ଆକାଶମଣ୍ଡଲେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ଓଂ ଆକାଶମଣ୍ଡଲଧରାୟ ନମଃ । ତନ୍ମୂର୍ତୟେ । ଆକାଶମଣ୍ଡଲାତୀତାୟ ।
ତନ୍ମଣ୍ଡଲଭୁଵନପଦାୟ । ମହାରୁଦ୍ରାୟ । ମଣ୍ଡଲେଶାୟ । ମଣ୍ଡଲପତୟେ ।
ମହାଶର୍ଵାୟ । ମହାଭଵାୟ । ମହାପଶୁପତୟେ । ମହାଭୀମାୟ । ମହାହରାୟ ।
କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମଣ୍ଡଲେଶ୍ଵରାୟ । ତନ୍ମଣ୍ଡଲଭୂପତୟେ । କ୍ରିୟାସରସ୍ଵତୀନାଥାୟ ।
କ୍ରିୟାଶ୍ରୟାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମୀପତୟେ । କ୍ରିୟେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ । କ୍ରିୟାମିତ୍ରାୟ ।
କ୍ରିୟାବ୍ରହ୍ମପତୟେ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ଓଂ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟମଣ୍ଡଲାଧୀଶାୟ ନମଃ । ତନ୍ମଣ୍ଡଲଭୁଵନାୟ । ମହାରୁଦ୍ରାୟ ।
ଭୂମିଦେଵାୟ । ଶିଵେଶସ୍ଵରୂପିଣେ । ଵରୁଣାୟ । ଵହ୍ନିପାୟ । ଵାତେଶାୟ ।
ଵିଵିଧାଵିଷ୍ଟମଣ୍ଡଲାୟ । ଵିଷୟମଣ୍ଡଲାୟ । ଗନ୍ଧର୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ।
ମୂଲେଶ୍ଵରାୟ । ପ୍ରସାଦବଲଭଦ୍ରାୟ । ସୂକ୍ଷ୍ମେଶାୟ । ମାନଵେଶ୍ଵରାୟ ।
ଅନ୍ତଃ କୋଣମଣ୍ଡଲେଶ୍ଵରାୟ । ବୁଦ୍ଧିପତୟେ । ଚିତ୍ତପତୟେ । ମନଃ ପତୟେ ।
ଅହଙ୍କାରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ଓଂ ଗୁଣମଣ୍ଡଲନାୟକାୟ ନମଃ । ସଂଵର୍ତାୟ । ତାମସଗୁଣପତୟେ ।
ତଦ୍ଭୁଵନାଧିପାୟ । ଏକଵୀରାୟ । କୃତାନ୍ତାୟ । ସନ୍ନ୍ୟାସିନେ ।
ସର୍ଵଶଙ୍କରାୟ । ପୁରୁମୃଗାନୁଗ୍ରହଦାୟ । ସାକ୍ଷିକରୁଣାଧିପାୟ ।
ଭୁଵନେଶାୟ । କୃତାୟ । କୃତଭୈରଵାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣେ ।
ଶ୍ରୀଗଣାଧିପତୟେ । ଦେଵରାଜସୁଗୁଣେଶ୍ଵରାୟ । ବଲାଦ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ଗଣାଦ୍ୟକ୍ଷାୟ । ମହେଶାନାୟ । ମହାତ୍ରିପୁରଘାତକାୟ । ୭୮୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ । ନିମେଷାୟ । ଉନ୍ମେଷାୟ । ଵକ୍ରତୁଣ୍ଡମଣ୍ଡଲେଶ୍ଵରାୟ ।
ତନ୍ମଣ୍ଡଲଭୁଵନପାୟ । ଶୁଭାରାମାୟ । ଶୁଭଭୀମାୟ । ଶୁଦ୍ଧୋଗ୍ରାୟ ।
ଶମ୍ଭଵେ । ଶୁଦ୍ଧଶର୍ଵାୟ । ଭୁଚଣ୍ଡପୁରୁଷାୟ । ଶୁଭଗନ୍ଧାୟ ।
ଜନଗଣିତାୟ । ନାଗମଣ୍ଡଲେଶାୟ । ହରୀଶାୟ । ନାଗମଣ୍ଡଲଭୁଵନେଶାୟ ।
ଅପ୍ରତିଷ୍ଠକାୟ । ପ୍ରତିଷ୍ଠକାୟ । ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗାୟ ।
ମହାଭୀମସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ଓଂ କଲ୍ୟାଣବହୁଵୀରାୟ ନମଃ । ବଲମୟାୟାତିଚେତନାୟ ।
ଦକ୍ଷନିୟତିମଣ୍ଡଲେଶାୟ । ନିୟତିମଣ୍ଡଲଭୁଵନାୟ । ଵାସୁଦେଵାୟ ।
ଵଜ୍ରିଣେ । ଵିଧାତ୍ରେ । କଲଵିକରଣାୟ । ବଲଵିକରଣାୟ ।
ବଲପ୍ରମଥନାୟ । ସର୍ଵଭୂତଦମନାୟ । ଵିଦ୍ୟାମଣ୍ଡଲଭୁଵନାୟ ।
ଵିଦ୍ୟାମଣ୍ଡଲେଶାୟ । ମହାଦେଵାୟ । ମହାଜ୍ୟୋତିଷେ । ମହାଦେଵେଶାୟ ।
ତଲମଣ୍ଡଲେଶାୟ । କାଲମଣ୍ଡଲଭୁଵନାୟ । ଵିଶୁଦ୍ଧଦାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧପ୍ରବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଓଂ ଶୁଚିଵର୍ଣପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ । ମହାୟକ୍ଷୋମଣୟେ । ମାୟାତପଶ୍ଚରାୟ ।
ମାୟାନୃପନିଵେଶାୟ । ସୁଶକ୍ତିମତେ । ଵିଦ୍ୟାତନଵେ । ଵିଶ୍ଵବୀଜାୟ ।
ଜ୍ୟୋତୀରୂପାୟ । ଗୋପତୟେ । ବ୍ରହ୍ମକର୍ତ୍ରେ । ଅନନ୍ତେଶାୟ । ଶୁଦ୍ଧଵିଦ୍ୟେଶାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧଵିଦ୍ୟାତନ୍ତୁଵହନାୟ । ଵାମେଶାୟ । ସର୍ଵଜ୍ୟେଷ୍ଠେଶାୟ । ରୌଦ୍ରିଣେ ।
କାଲେଶ୍ଵରାୟ । କଲଵିକରଣୀଶ୍ଵରାୟ । ବଲପ୍ରମଥନୀଶ୍ଵରାୟ ।
ସର୍ଵଭୂତଦମନେଶାୟ ନମଃ । ୮୪୦ ।

ଓଂ ମନୋନ୍ମନେଶାୟ ନମଃ । ଭୁଵନେଶ୍ଵରାୟ । ତତ୍ଵତତ୍ଵେଶାୟ ।
ମହାମହେଶ୍ଵରାୟ । ସଦାଶିଵତତ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ । ସଦାଶିଵଭୁଵନେଶ୍ଵରାୟ ।
ଜ୍ଞାନଵୈରାଗ୍ୟନାୟକାୟ । ଐଶ୍ଵର୍ୟେଶାୟ । ଧର୍ମେଶାୟ । ସଦାଶିଵାୟ ।
ଅଣୁସଦାଶିଵାୟ । ଅଷ୍ଟଵିଦ୍ୟେଶ୍ଵରାୟ । ଶକ୍ତିଭୁଵନେଶ୍ଵରାୟ ।
ଶକ୍ତିଭୁଵନେଶାୟ । ଶକ୍ତିତତ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ । ବିନ୍ଦୁମୂର୍ତୟେ ।
ସପ୍ତକୋଟିମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପାୟ । ନିଵୃତ୍ତୀଶାୟ । ପ୍ରତିଷ୍ଠେଶାୟ ।
ଵିଦ୍ୟେଶାୟ ନମଃ । ୮୬୦ ।

ଓଂ ଶାନ୍ତିନାୟକାୟ ନମଃ । ଶାନ୍ତିକେଶ୍ଵରାୟ । ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ଵରାୟ ।
ଶିଵାଗ୍ରେନିୟମସ୍ଥାୟ । ୟୋଜନାତୀତନାୟକାୟ । ସୁପ୍ରଭେଦାୟ । ନିରୋଧୀଶାୟ ।
ଇନ୍ଦ୍ରଵିରୋଚନେଶ୍ଵରାୟ । ରୌଦ୍ରୀଶାୟ । ଜ୍ଞାନବୋଧେଶାୟ । ତମୋପହାୟ ।
ନାଦତତ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ । ନାଦାଖ୍ୟଭୁଵନେଶ୍ଵରାୟ । ନନ୍ଦିକେଶାୟ । ଦୀପକେଶାୟ ।
ମୋଚିକେଶାୟ । ଊର୍ଧ୍ଵଗାମିନେ । ସୁଷୁମ୍ନେଶାୟ । ପିଙ୍ଗଲେଶାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ । ୮୮୦ ।

ଓଂ ପଞ୍ଚବୀଜେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ଅମୃତେଶାୟ । ଶକ୍ତୀଶାୟ । ସୂକ୍ଷ୍ମେଶାୟ ।
ଭୂତେଶାୟ । ଵ୍ୟାପିନୀଶାୟ । ପରନାଦେଶ୍ଵରାୟ । ଵ୍ୟୋମ୍ନେ । ଅନଶିତାୟ ।
ଵ୍ୟୋମରୂପିଣେ । ଅନାଶ୍ରିତାୟ । ଅନନ୍ତନାଥାୟ । ମୁନୀଶ୍ଵରାୟ । ଉନ୍ମନୀଶାୟ ।
ମନ୍ତ୍ରମୂର୍ତୟେ । ମନ୍ତ୍ରେଶାୟ । ମନ୍ତ୍ରଧାରକାୟ । ମନ୍ତ୍ରାତୀତାୟ । ପଦମୂର୍ତୟେ ।
ପଦେଶାୟ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ଓଂ ପଦାତୀତାୟ ନମଃ । ଅକ୍ଷରାତ୍ମନେ । ଅକ୍ଷରେଶାୟ । ଅକ୍ଷରେଶ୍ଵରାୟ ।
କଲାତୀତାୟ । ଓଂକାରାତ୍ମନେ । ଓଂକାରେଶାୟ । ଓଂକାରାସନାୟ । ପରାଶକ୍ତିପତୟେ ।
ଆଦିଶକ୍ତିପତୟେ । ଜ୍ଞାନଶକ୍ତିପତୟେ । ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିପତୟେ ।
କ୍ରିୟାଶକ୍ତିପତୟେ । ଶିଵସାଦାଖ୍ୟାୟ । ଅମୂର୍ତିସାଦାଖ୍ୟାୟ । ମୂର୍ତିସାଦାଖ୍ୟାୟ ।
କର୍ତୃସାଦାଖ୍ୟାୟ । କର୍ମସାଦାଖ୍ୟାୟ । ସର୍ଵସୃଷ୍ଟୟେ ।
ସର୍ଵରକ୍ଷାକରାୟ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵସଂହାରକାୟ ନମଃ । ତିରୋଭାଵକୃତେ । ସର୍ଵାନୁଗ୍ରାହକାୟ ।
ନିରଞ୍ଜନାୟ । ଅଚଞ୍ଚଲାୟ । ଵିମଲାୟ । ଅନଲାୟ । ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପିଣେ ।
ଵିଷ୍ଣୁଚକ୍ରପ୍ରସାଦକୃତେ । ସର୍ଵଵ୍ୟାପିନେ । ଅଦ୍ଵୈତାୟ । ଵିଶିଷ୍ଟାଦ୍ଵୈତାୟ ।
ପରିପୂର୍ଣାୟ । ଲିଙ୍ଗରୂପିଣେ । ମହାଲିଙ୍ଗସ୍ଵରୂପପତୟେ । ପଞ୍ଚାନ୍ତକାୟ ।
ଶ୍ରୀସାମ୍ବସଦାଶିଵାୟ । ଅମରେଶାୟ । ଆରାଧ୍ୟାୟ । ଇନ୍ଦ୍ରପୂଜିତାୟ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ଓଂ ଈଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ଉମାସୂନଵେ । ଊର୍ଧ୍ଵରେତସେ । ଋଷିପ୍ରିୟାୟ । ଋଣୋଦ୍ଧର୍ତ୍ରେ ।
ଲୁବନ୍ଧ୍ୟାୟ । ଲୁହନ୍ତ୍ରେ । ଏକନାୟକାୟ । ଐଶ୍ଵର୍ୟପ୍ରଦାୟ । ଓଜସ୍ଵିନେ ।
ଅନୁତ୍ପତ୍ତୟେ । ଅମ୍ବିକାସୁତାୟ । ଆକ୍ଷିପାତ୍ତେଜସେ । କମଣ୍ଡଲୁଧରାୟ ।
ଖଡ୍ଗହସ୍ତାୟ । ଗାଙ୍ଗେୟାୟ । ଘଣ୍ଟାପାଣୟେ । ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟାୟ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାୟ । ଛନ୍ଦୋମୟାୟ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ଓଂ ଜଗଦ୍ଭୁଵେ ନମଃ । ସୁକେତୁଜିତେ । ଜ୍ଞାନମୂର୍ତୟେ । ଟଙ୍କହସ୍ତାୟ ।
ଟଙ୍କପ୍ରିୟାୟ । ଡମ୍ବରାୟ । ଢକ୍କାପ୍ରିୟାୟ । ଅଗମ୍ୟାୟ । ତତ୍ଵରୂପାୟ ।
ସ୍ଥଵିଷ୍ଟକାୟ । ଦଣ୍ଡପାଣୟେ । ଧନୁଷ୍ପାଣୟେ । ନଗରନ୍ଦ୍ରକରାୟ ।
ପଦ୍ମହସ୍ତାୟ । ଫଣିଭୁଗ୍ଵାହନାୟ । ବହୁଲାସୁତାୟ । ଭଵାତ୍ମଜାୟ ।
ମହାସେନାୟ । ୟଜ୍ଞମୂର୍ତୟେ । ରମଣୀୟାୟ ନମଃ । ୯୮୦ ।

ଓଂ ଲମ୍ବୋଦରାନୁଜାୟ ନମଃ । ଵଚୋଭୁଵେ । ଶରସମ୍ଭଵାୟ । ଷଣ୍ମୁଖାୟ ।
ସର୍ଵଲୋକେଶାୟ । ହରାତ୍ମଜାୟ । ଲକ୍ଷପ୍ରିୟାୟ । ଫାଲନେତ୍ରସୁତାୟ ।
କୃତ୍ତିକାସୂନଵେ । ପାଵକାତ୍ମଜାୟ । ଅଗ୍ନିଗର୍ଭାୟ । ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ।
ଶରସମ୍ଭଵାୟ । ସର୍ଵଲୋକେଶାୟ । ଦ୍ଵିଷଡ୍ଭୁଜାୟ । ସର୍ଵସ୍ଵାମିନେ ।
ଗଣସ୍ଵାମିନେ । ପିଶିତାଶପ୍ରଭଞ୍ଜନାୟ । ରକ୍ଷୋବଲଵିମର୍ଦନାୟ ।
ଅନନ୍ତଶକ୍ତୟେ ନମଃ । ୧୦୦୦ ।

ଓଂ ଆହୂତାୟ ନମଃ । ବହୁଲାସୁତାୟ । ଗଙ୍ଗାସୁତାୟ । ସକଲାସନସଂସ୍ଥିତାୟ ।
କାରଣାତୀତଵିଗ୍ରହାୟ । ସୁମନୋହରାୟ । କାରଣପ୍ରିୟାୟ ।
ଵଂଶଵୃଦ୍ଧିକରାୟ । ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରିୟାୟ । ପ୍ରାଣାୟାମପରାୟଣାୟ ।
କ୍ଷମାକ୍ଷେତ୍ରାୟ । ଦକ୍ଷିଣାୟ ନମଃ । ୧୦୧୨ ।

ଅଘୋରମୁଖପୂଜନଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।
ଇତି ଷଣ୍ମୁଖସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣା ।
ଓଂ ଶରଵଣଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତତ୍ସତ୍ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମସ୍ତୁ ।

Also Read:

1000 Names Sri Shanmukha 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shanmukha or Aghora Mukha Sahasranamavali 3 in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top