Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shanmukha or Aghora Mukha Sahasranamavali 3 in Telugu

Shri Shanmukha Sahasranamavali 3 in Telugu:

॥ శ్రీషణ్ముఖ అథవా అఘోరముఖసహస్రనామావలిః ౩ ॥

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।

అఘోర ముఖపూజా ।
ఓం విశ్వభువే నమః । హరాయ । శమ్భవే । మహాదేవాయ । నీలకణ్ఠాయ ।
సదాశివాయ । భక్తవరాయ । పాణ్డురఙ్గాయ । కృతానన్దాయ ।
శాన్తవిగ్రహాయ । ఏకస్మై । అమృతధరాయ । శూలపాణయే । భవాయ ।
శివాయ । వహ్నిమధ్యనటనాయ । ముక్తాయ । స్వయమ్భువే । నమినర్తకాయ ।
నన్దినే నమః । ౨౦ ।

ఓం పరశుపాణయే నమః । జ్యోతిషే । నిష్కలాయ । వేదాన్తాయ । కృపాకరాయ ।
అమ్బికాపతయే । భస్మాఙ్గరాగభృతే । గన్ధోకపాటినే । కపాలినే ।
నిత్యసిద్ధాయ । అగ్నిధారకాయ । శఙ్కరాయ । మేరుకోదణ్డాయ । మార్తాణ్డాయ ।
వృషవాహనాయ । ఉత్పత్తిశూన్యాయ । భూతేశాయ । నాగాభరణధారిణే ।
ఉమార్ధదేహినే । హిమవజ్జామాత్రే నమః । ౪౦ ।

ఓం గర్భాయ నమః । ఉమాపతయే । వహ్నిపాణయే । అరిచ్ఛేత్రే । ప్రలయోదయాయ ।
ఏకరుద్రాయ । సార్థబాణప్రదాయ । రుద్రాయ । అతివీర్యవతే ।
రవిచక్రరథాయ । సోమచక్రరథస్థితాయ । దిగమ్బరాయ । సర్వనేత్రాయ ।
విష్ణుమన్నిబర్హణాయ । మధ్యనేత్రధరాయ । మధ్యమనేత్రవిభూషణాయ ।
మత్స్యపూజితపాదాయ । మత్స్యేశాయ । కమలాసనాయ । వేదాన్తాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం అమృతాయ నమః । వేదాశ్వాయ । రథినే । వేదదృశ్వనే । వేదకాపిలాయ ।
వేదనూపురాధారకాయ । వేదవాచ్యాయ । వేదమూర్తయే । వేదాన్తాయ ।
వేదపూజితాయ । ఏకధరాయ । దేవార్చ్యాయ । బ్రహ్మమూర్ధ్ని కృతాసనాయ ।
తాణ్డవాయ । అమృతాయ । ఊర్ధ్వతాణ్డవపణ్డితాయ । ఆనన్దతాణ్డవాయ ।
లోకతాణ్డవాయ । పూషదన్తభిదే । భగనేత్రహరాయ నమః । ౮౦ ।

ఓం గజచర్మామ్బరప్రియాయ నమః । జీవాయ । జీవాన్తకాయ । వ్యాఘ్రభేదినే ।
అనేకాఙ్గాయ । నిర్వికారాయ । పశుపతయే । సర్వాత్మనే । సర్వగోచరాయ ।
అగ్నినేత్రాయ । భానునేత్రాయ । చన్ద్రనేత్రాయ । కూర్మకాయ ।
కూర్మకపాలాభరణాయ । వ్యాఘ్రచర్మామ్బరాయ । పాశవిమోచకాయ ।
ఓఙ్కాంరాయ । భద్రకాయ । ద్వన్ద్వభఞ్జనాయ । భక్తవత్సలాయ నమః । ౧౦౦ ।

ఓం విష్ణుబాణాయ నమః । గణపతయే । ప్రీతాయ । స్వతన్త్రాయ । పురాతనాయ ।
భూతనాథాయ । కృపామూర్తయే । విష్ణుపాతకపాటినే । విధాత్రే ।
బ్రహ్మపిత్రే । స్థాణవే । అపైతృకాయ । అత్యర్థక్షీరజలాదిప్రదాయ ।
పోత్రిదానవహారిణే । పోత్రిదన్తవిభూషణాయ । పోత్రిపూజితపాదాయ ।
శీతాంశుకుసుమప్రియాయ । సర్వదానకృతే । కృపామయాయ ।
అగ్నిసమప్రభాయ నమః । ౧౨౦ ।

మాతాపితృవిహీనాయ । ధర్మాధర్మవివర్జితాయ । నియుద్ధరథవిధాయకాయ ।
ఆకుఞ్చితపాదవతే । రక్తపిఙ్గచూడాయ । విష్ణుబృన్దకాయ ।
భానుదీపవతే । భూతసేనాయ । మహాయోగినే । యోగినే । కాలిన్దీనృత్తకాయ ।
గీతప్రియాయ । నారసింహనిగృహీత్రే । నారసింహత్వఙ్కరాయ ।
నారసింహపాటినే । నారసింహసుపూజితాయ । మహారూపిణే । అతులరూపిణే ।
రతిమఞ్జులవిగ్రహాయ । ఆచార్యాయ నమః । ౧౪౦ ।

ఓం పుష్పాయుధాయ నమః । లోకాచార్యాయ । భిక్షుమర్దక కోటికాయ ।
గణగిరిష్వాచార్యాయ । భావితాష్టమహాసిద్ధయే । అన్ధకాన్తకారణాయ ।
ఘోరాయ । అఘోరాయ । ఘోరఘోరాయ । అఘోరకాయ । వృషధ్వజాయ ।
డమరుకధారకాయ । వృష్ణవవిష్ణ్వ ।క్షిధారకాయ । కోపాయ ।
బ్రహ్మసృట్పాదాయ । కృతమాలవిభూషణాయ । విష్ణురక్షాప్రదాయ ।
అష్టైశ్వర్యసమన్వితాయ । అష్టాగుణాయ । శేషాయ నమః । ౧౬౦ ।

ఓం అష్టమఙ్గలవిగ్రహాయ నమః । సింహికాసురాసుహన్త్రే । కాకపక్షధరాయ ।
మన్మథనాశాయ । వాసుదేవసుతప్రదాయ । మహాప్రదాయ । ఊర్ధ్వవీర్యాయ ।
త్యక్తకేతకాయ । మహావ్రతాయ । బిల్వధారిణే । పాశుపతాయ । త్రయాభాసాయ ।
పరస్మై జ్యోతిషే పరఞ్జ్యోతిషే । । ద్విసహస్రదాయ । ద్విజాయ ।
త్రివిక్రమసుపూజితాయ । త్రివిక్రమజగత్క్రామిణే । త్రివిక్రమాయ ।
చర్మధారకాయ । విక్రమస్థదణ్డినే నమః । ౧౮౦ ।

ఓం సర్వస్మై నమః । మధ్యస్థలాయ । వటమూలాయ । వేణీజటాయ । వికృతాయ ।
విజయాయ । భక్తకృపాకరాయ । స్తోత్రపూజాప్రియాయ । రామవరదాయ ।
హృదయామ్బుజాయ । పరశురామసుపూజితాయ । దేవపూజితాయ । రుద్రాక్షమాలినే ।
భోగినే । మహాభోగినే । భోగాతీతాయ । సర్వేశాయ । యోగాతీతాయ ।
హరిప్రియాయ । వేద వేదాన్తకర్త్రే నమః । ౨౦౦ ।

ఓం త్ర్యమ్బకాయ నమః । వినాయకాయ । మనోహరాయ । వితరణాయ । విచిత్రాయ ।
వృతాయ । పరమేశాయ । విరూపాక్షాయ । దేవదేవాయ । త్రిలోచనాయ ।
వైణికస్థితాయ । విష్టరస్థాయ । క్షీరసమాకృతయే । ఆభరణాయ ।
కువికాయ । సుముఖాయ । అమృతవాచే । ధుత్తూరపుష్పధారిణే । ఋగ్వేదినే ।
యజుర్వేదినే నమః । ౨౨౦ ।

ఓం సామవేదినే నమః । అథర్వవేదినే । కామికాయ । కారణాయ । విమలాయ ।
మకుటాయ । వాతూలాయ । చిన్త్యాగమాయ । యోగానన్దాయ । ద్విపదాయ ।
సూక్ష్మాయ । వీరాయ । కిరణాయ । అన్ధాన్తా ।తీతాయ । సహస్రాయ । అంశుమతే ।
సుప్రభేదాయ । విజయాయ । విశ్వాసాయ । స్వాయమ్భువాయ నమః । ౨౪౦ ।

ఓం అనలాయ నమః । రౌరవాయ । చన్ద్రజ్ఞానాయ । బిమ్బాయ । ప్రోద్గీతాయ ।
లమ్బితాయ । సిద్ధాయ । సన్తానాయ । సర్వోత్తమాయ । పరమేశ్వరాయ ।
ఉపాగమసమాఖ్యాయ । పురాణాయ । భవిష్యతే । మార్తాణ్డాయ । లిఙ్గాయ ।
స్కన్దాయ । వరాహాయ । మత్స్యాయ । కూర్మాయ । బ్రహ్మాణ్డాయ నమః । ౨౬౦ ।

ఓం బ్రహ్మణే నమః । పద్మాయ । గిరిమయాయ । విష్ణవే । నారదాయ । భాగవతాయ ।
ఆగ్నేయాయ । బ్రహ్మకైవర్తాయ । ఉపపురాణాయ । రామాస్త్రప్రదాయ ।
రామస్య చాపహారిణే । రామపూజితపదే । మాయినే । శుద్ధమాయినే ।
వైఖర్యై । మధ్యమాయై । పశ్యన్త్యై । సూక్ష్మాయై ।
ప్రణవచాపవతే । జ్ఞానాస్త్రాయ నమః । ౨౮౦ ।

ఓం సకలాయ నమః । నిష్కలాయ । విష్ణుపతయే । నారదాయ । భగవతే ।
బలభద్రబలప్రదాయ । బలచాపహర్త్రే । బలపూజితపదాయ ।
దణ్డాయుధాయ । అవాఙ్మనసగోచరాయ । సుగన్ధినే । శ్రీకణ్ఠాయ ।
ఆచారాయ । ఖట్వాఙ్గాయ । పాశభృతే । స్వర్ణరూపిణే ।
సకలాధిపాయ । ప్రలయాయ । కాలనాథాయ । విజ్ఞానాయ నమః । ౩౦౦ ।

ఓం కాలనాయకాయ నమః । పినాకపాణయే । సుకృతాయ । వీష్టరాయ ।
విష్ణురక్తపాయ । విష్ణుపక్షకాయ । విష్ణుజ్ఞానప్రదాయ ।
త్వష్ట్రా యుద్ధదాయ । త్వష్ట్రే । త్వష్ట్టపూజితశ్వభఞ్జనాయ ।
అనిర్విణ్ణాగ్నిభఞ్జనాయ । కర్కిపూజితపాదాయ । వహ్నిజిహ్వానిష్క్రాన్తాయ ।
భారతీనాసికానేత్రాయ । పావనాయ । జితేన్ద్రియాయ । శిష్టకర్త్రే ।
శివతత్వాయ । విద్యాతత్వాయ । పఞ్చాక్షరాయ నమః । ౩౨౦ ।

ఓం పఞ్చవక్త్రాయ నమః । సితశిరోధారిణే । బ్రహ్మాస్త్రభూషణాయ ।
ఆత్మతత్వాయ । అదృశ్యసహాయాయ । రసవృద్ధిమతే । అదృగష్టదృశే ।
మేనకాజామాత్రే । షడఙ్గపతయే । దశశిరశ్ఛేత్రే ।
తత్పురుషాయ । బ్రాహ్మణాయ । శిఖినే । అష్టమూర్తయే ।
అష్టతేజసే । షడక్షరసమాహ్వయాయ । పఞ్చకృత్యాయ ।
పఞ్చధేనవే । పఞ్చపక్షాయ । అగ్నికాయాయ నమః । ౩౪౦ ।

ఓం శఙ్ఖవర్ణాయ నమః । సర్పశయాయ । నిరహఙ్కారాయ । స్వాహాకారాయ ।
స్వధాకారాయ । ఫట్కారాయ । సుముఖాయ । దీనానాఙ్కృపాలవే । వామదేవాయ ।
శరకల్పాయ । యుగవర్షాయ । మాసఋతవే । యోగవాసరాయ । నక్షత్రయోగాయ ।
కరణాయ । ఘటికాయై । కాష్ఠాయై । వినాడ్యై । ప్రాణగురవే ।
నిమిషాత్మకాయ నమః । ౩౬౦ ।

ఓం శ్రవణాక్షకాయ నమః । మేఘవాహనాయ । బ్రహ్మాణ్డసృజే । జాఘ్రత్స్వప్నాయ ।
సుషుప్తితుర్యాయ । అమృతన్ధయాయ । కేవలావస్థాయ । సకలావస్థాయ ।
శుద్ధావస్థాయ । ఉత్తమగోసృష్టయే । నక్షత్రవిధాయినే । సంహన్త్రే ।
తిరోభూతాయ । అనుగ్రహకరాయ । పాశుపతాస్త్రకరాయ । ఈశ్వరాయ । అఘోరాయ ।
క్షురికాస్త్రాయ । ప్రత్యఙ్గాస్త్రాయ । పాదోత్సృష్టచక్రాయ నమః । ౩౮౦ ।

ఓం మోక్షకాయ నమః । విష్ణుసేవ్యజఙ్ఘాయ । నాగయజ్ఞోపవీతినే ।
పఞ్చవర్ణాయ । వాగీశవాయవే । పఞ్చమూర్తయే । భోగాయ ।
విష్ణుశిరశ్ఛేత్రే । శేషాద్యాయ । బిన్దునాదకాయ । సర్వజ్ఞాయ ।
విష్ణునిగళమోక్షకాయ । బీజావర్ణకాయ । బిల్వపత్రధరాయ ।
బిన్దునాదపీఠాయ । శక్తిదాయ । రావణనిష్పేష్ట్రే । భైరవోత్పాదకాయ ।
యజ్ఞవినాశినే । త్రిపురశిక్షకాయ నమః । ౪౦౦ ।

ఓం సిన్దూరపద్మధారిణే నమః । మన్దారస్రగలఙ్గారాయ । సువీర్యాయ ।
భావనాతీతాయ । భూతగణేశ్వరాయ । విష్ణుశ్రీధర్మాయ ।
సర్వోపాదానకారణాయ । సహకారిణే । నిమిత్తకారణాయ ।
సర్వస్మై । వ్యాసకరచ్ఛేత్రే । శూలప్రోతహరయే । భేదాయ ।
వేతాలపతికణ్ఠచ్ఛేత్రే । పఞ్చబ్రహ్మస్వరూపాయ ।
భేదాభేదోభయాత్మవతే । బ్రహ్మభస్మావలేపనాయ ।
నిర్దగ్ధవిష్ణుభస్మాఙ్గరాగాయ । పిఙ్గరాగజటాధరాయ ।
చణ్డార్పితప్రసాదాయ నమః । ౪౨౦ ।

ఓం ధాతృభీవర్జితాయ నమః । కల్పాతీతాయ । కల్పభస్మనే ।
అనుకల్పభస్మనే । అగస్త్యకుసుమప్రియాయ । ఉపకల్పాయ ।
సకల్పవేదపతయే । విష్ణుకేశోపవీతపతయే ।
బ్రహ్మశ్మశాననటనాయ । విష్ణుశ్మశాన నటనాయ ।
పఞ్చావరణఘాతకాయ । పఞ్చదిశాన్తరాయ ।
అనలాసురఘాతకాయ । మహిషాసురహన్త్రే । నాడీదూర్వాసకాయ ।
దేవర్షినరదైత్యేశాయ । రాక్షసేసశాయ । శనైశ్చరాయ ।
చరాచరేశాయ । అనుపాదాయ నమః । ౪౪౦ ।

ఓం త్రిమూర్తయే నమః । ఛన్దఃస్వరూపిణే । ఏకద్వింత్రిచతుష్పఞ్చాయ ।
విక్రమశ్రమాయ । బ్రహ్మవిష్ణుకపాలాయ । పూజ్యాగ్నిశ్రేణికాయ ।
సుఘోరాట్టహాసాయ । సర్వాసంహారకాయ । సంహారనేత్రాగ్నిసృష్టికృతే ।
వజ్రమనోయుతాయ । సంహారచక్రశూలాయ । రక్షాకృత్పాణిపదే ।
భ్రుఙ్గినాట్యప్రియాయ । శఙ్ఖపద్మనిధిధ్యేయాయ । సర్వాన్తకరాయ ।
భక్తవత్సలాయ । భక్తచిన్తతార్థదాయ । భక్తాపరాధసౌమ్యాయ ।
నాసీరాసిజటాయ । జటామకుటధారిణే నమః । ౪౬౦ ।

ఓం విశదహాస్యాయ నమః । అపస్మారీకృతావిద్యాయ । పుష్టాఘ్రేయాయ ।
స్థౌల్యవర్జితాయ । నిత్యవృద్ధార్థాయ । శక్తియుక్తాయ । శక్త్యుత్పాదినే ।
సత్తాసత్యాయ । నిత్యయూనే । వృద్ధాయ । విష్ణుపాదాయ । అద్వన్ద్వాయ ।
సత్యసత్యాయ । మూలాధారాయ । స్వాధిష్ఠానాయ । మణిపూరకాయ । అనాహతాయ ।
విశుద్ధాయ । ఆజ్ఞాయై । బ్రహ్మబిలాయ నమః । ౪౮౦ ।

ఓం వరాభయకరాయ నమః । శాస్త్రవిదే । తారకమారకాయ ।
సాలోక్యదాయ । సామీప్యలోక్యాయ । సారూప్యాయ । సాయుజ్యాయ ।
హరికన్ధరపాదుకాయ । నికృత్తబ్రహ్మమూర్తయే ।
శాకినీడాకినీశ్వరాయ । యోగినీమోహినీశ్వరాయ ।
యోగినీమోహినీనాథాయ । దుర్గానాథాయ । యజ్ఞస్వరూపాయ ।
యజ్ఞహవిషే । యజ్ఞానాం ప్రియాయ । విష్ణుశాపహర్త్రే ।
చన్ద్రశాపహర్త్రే । వేదాగమపురాణాయ । విష్ణుబ్రహ్మోపదేష్ట్రే । ౫౦౦ ।

ఓం స్కన్దోమాదేవికార్యాయ నమః । విఘ్నేశస్యోపదేష్ట్రే ।
నన్దికేశగురవే । జ్యేష్ఠగురవే । సర్వగురవే ।
దశదిగీశ్వరాయ । దశాయుధాయ । దిగీశాయ ।
నాగయజ్ఞోపవీతిపతయే । బ్రహ్మవిష్ణుశిరోముణ్డమణ్డకాయ ।
పరమేశ్వరాయ । జ్ఞానచర్యాక్రియానియతాయ ।
శఙ్ఖకుణ్డలాయ । బ్రహ్మతాలప్రియాయ । విష్ణుపదదాయకాయ ।
భణ్డాసురహన్త్రే । చమ్పకపత్రధరాయ ।
అర్ఘ్యపాద్యరతాయ । అర్కపుష్పప్రియాయ ।
విష్ణ్వాస్యముక్తవీర్యాయ నమః । ౫౨౦ ।

దేవ్యగ్రకృత్తాణ్డవాయ । జ్ఞానాన్వితాయ । జ్ఞానభూషాయ ।
విష్ణుశఙ్ఖప్రియాయ । విష్ణూదరవికృతాత్మవీర్యాయ । పరాత్పరాయ ।
మహేశ్వరాయ । ఈశ్వరాయ । లిఙ్గోద్భవాయ । సువాససే । ఉమాసఖాయ ।
చన్ద్రచూడాయ । చన్ద్రార్ధనారీశ్వరాయ । సోమాస్కన్దాయ ।
చక్రప్రసాదినే । త్రిమూర్తకాయ । అర్ధదేహవిభవే । దక్షిణామూర్తయే ।
అవ్యయాయ । భిక్షాటనాయ నమః । ౫౪౦ ।

ఓం కఙ్కాళాయ నమః । కామారయే । కాలశాసనాయ । జలజరాశయే ।
త్రిపురహన్త్రే । ఏకపదే । భైరవాయ । వృషారూఢాయ । సదానన్దాయ ।
గఙ్గాధరాయ । షణ్ణవతిధరాయ । అష్టాదశభేదమూర్తయే ।
అష్టోత్తరశతాయ । అష్టతాలరాగకృతే । సహస్రాఖ్యాయ । సహస్రాక్షాయ ।
సహస్రముఖాయ । సహస్రబాహవే । తన్మూర్తయే । అనన్తముఖాయ నమః । ౫౬౦ ।

ఓం అనన్తనామ్నే నమః । అనన్తశ్రుతయే । అనన్తనయనాయ ।
అనన్తఘ్రాణమణ్డితాయ । అనన్తరూపాయ । అనన్తైశ్వర్యవతే ।
అనన్తశక్తిమతే । అనన్తజ్ఞానవతే । అనన్తానన్దసన్దోహాయ ।
అనన్తౌదార్యవతే । పృథివీమూర్తయే । పృథివీశాయ । పృథివీధరాయ ।
పృథివ్యన్తరాయ । పృథివ్యతీతాయ । పృథివీజాగరిణే ।
దణ్డకపురీహృదయకమలాయ । దణ్డకవనేశాయ । తచ్ఛక్తిధరాత్మకాయ ।
తచ్ఛక్తిధరణాయ నమః । ౫౮౦ ।

ఓం ఆధారశక్తయే నమః । అధిష్ఠానాయ । అనన్తాయ । కాలాగ్నయే ।
కాలాగ్నిరుద్రాయ । అనన్తభువనపతయే । ఈశశఙ్కరాయ । పద్మపిఙ్గలాయ ।
కాలజలజాయ । క్రోధాయ । అతిబలాయ । ధనదాయ । అతికూర్మాణ్డగహనేశాయ ।
సప్తపాతాలనాయకాయ । ఈశానాయ । అతిబలినే । బలవికరణాయ । బలేశాయ ।
బలేశ్వరాయ । బలాధ్యక్షాయ నమః । ౬౦౦ ।

ఓం బలపతయే నమః । హృత్కేశాయ । భవనేశానాయ । అష్టగజేశ్వరాయ ।
అష్టనాగేశ్వరాయ । భూలోకేశాయ । మేర్వీశాయ । మేరుశిఖరరాజాయ ।
అవనీపతయే । త్ర్యమ్బకాయ । అష్టమూలపర్వతాయ । మానసోక్తరాగినే ।
విశ్వేశాయ । సువర్ణలోకాయ । చక్రవాలగిరివాసాయ । విరామకాయ ।
ధర్మాయ । వివిధధామ్నే । శఙ్ఖపాలినే । కనకరామేణమయాయ నమః । ౬౨౦ ।

ఓం పర్జన్యాయ నమః । కౌతుకవతే । విరోచనాయ । హరితచ్ఛాయాయ ।
రక్తచ్ఛాయాయ । మహాన్ధకారనయాయ । అణ్డభిన్తీశ్వరాయ । ప్రాచ్యై । ?
వ్రజేశ్వరాయ । దక్షిణప్రాచీదిశాయై । అనీశ్వరాయ । దక్షిణాయ ।
దిగీశాయ । యజ్ఞరఞ్జనాయ । దక్షిణదిశాపతయే । నిరృతీశాయ ।
పశ్చిమాశాపతయే । వరుణేశాయ । ఉదగ్దిశేశాయ । వాయ్వీశాయ నమః । ౬౪౦ ।

ఓం ఉత్తరదిగిన్ద్రనాథాయ నమః । కుబేరాయ । ఉత్తరపూర్వేశాయ । ఈశానేశాయ ।
కైలాసశిఖరినాథాయ । శ్రీకణ్ఠపరమేశ్వరాయ । మహాకైలాసనాథాయ ।
మహాసదాశివాయ । భవలోకేశాయ । శమ్భవే ఉగ్రాయ । సూర్యమణ్డలాయ ।
ప్రకాశాయ । రుద్రాయ । చన్ద్రమణ్డలేశాయ । చన్ద్రాయ । మహాదేవాయ ।
నక్షత్రాణామధీశ్వరాయ । గ్రహలోకేశాయ । గన్ధర్వాయ ।
సిద్ధవిద్యాధరేశాయ నమః । ౬౬౦ ।

ఓం కిన్నరేశాయ నమః । యక్షామరాయ । స్వర్గలోకేశాయ । భీమాయ ।
మహర్లోకనాథాయ । మహాభవాయ । మహాలోకేశ్వరాయ । జ్ఞానపాదాయ ।
జననవర్జితాయ । అతిపిఙ్గలాయ । ఆశ్చర్యాయ । భౌతికాయ । శ్రౌతాయ ।
తమోలికేశ్వరాయ । గన్ధవతే । మహాదేవాయ । సత్యలోకాయ । బ్రహ్మేశానాయ ।
విష్ణులోకేశాయ । విష్ణ్వీశాయ నమః । ౬౮౦ ।

ఓం శివలోకేశాయ నమః । పరశ్శివాయ । అణ్డదణ్డేశాయ । దణ్డపాణయే ।
అణ్డవృష్టీశ్వరాయ । శ్వేతాయ । వాయువేగాయ । సుపుత్రాయ ।
విద్యాహ్వయాత్మకాయ । కాలాగ్నయే । మహాసంహారకాయ । మహాకాలాయ ।
మహానిరృతయే । మహావరుణాయ । వీరభద్రాయ । మహతే । శతరుద్రాయ ।
భద్రకాల్యై । మహావీరభద్రాయ । కమణ్డలుధరాయ నమః । ౭౦౦ ।

ఓం భువనేశాయ నమః । లక్ష్మీనాథాయ । సరస్వతీశాయ । దేవేశాయ ।
ప్రభవేశాయ । డిణ్డివల్యైకనాథాయ । పుష్కరనాథాయ । ముణ్డీశాయ ।
భారభూతేశాయ । బిలాలమహేశ్వరాయ । తేజోమణ్డలనాథాయ ।
తేజోమణ్డలమూర్తయే । తేజోమణ్డలవిశ్వేశాయ । శివాశ్రయాయ ।
వాయుమణ్డలమూర్తయే । వాయుమణ్డలధారకాయ । వాయుమణ్డలనాథాయ ।
వాయుమణ్డలరక్షకాయ । మహావాయుసువేగాయ । ఆకాశమణ్డలేశ్వరాయ నమః । ౭౨౦ ।

ఓం ఆకాశమణ్డలధరాయ నమః । తన్మూర్తయే । ఆకాశమణ్డలాతీతాయ ।
తన్మణ్డలభువనపదాయ । మహారుద్రాయ । మణ్డలేశాయ । మణ్డలపతయే ।
మహాశర్వాయ । మహాభవాయ । మహాపశుపతయే । మహాభీమాయ । మహాహరాయ ।
కర్మేన్ద్రియమణ్డలేశ్వరాయ । తన్మణ్డలభూపతయే । క్రియాసరస్వతీనాథాయ ।
క్రియాశ్రయాయ । లక్ష్మీపతయే । క్రియేన్ద్రియాయ । క్రియామిత్రాయ ।
క్రియాబ్రహ్మపతయే నమః । ౭౪౦ ।

ఓం జ్ఞానేన్ద్రియమణ్డలాధీశాయ నమః । తన్మణ్డలభువనాయ । మహారుద్రాయ ।
భూమిదేవాయ । శివేశస్వరూపిణే । వరుణాయ । వహ్నిపాయ । వాతేశాయ ।
వివిధావిష్టమణ్డలాయ । విషయమణ్డలాయ । గన్ధర్వేశ్వరాయ ।
మూలేశ్వరాయ । ప్రసాదబలభద్రాయ । సూక్ష్మేశాయ । మానవేశ్వరాయ ।
అన్తః కోణమణ్డలేశ్వరాయ । బుద్ధిపతయే । చిత్తపతయే । మనః పతయే ।
అహఙ్కారేశ్వరాయ నమః । ౭౬౦ ।

ఓం గుణమణ్డలనాయకాయ నమః । సంవర్తాయ । తామసగుణపతయే ।
తద్భువనాధిపాయ । ఏకవీరాయ । కృతాన్తాయ । సన్న్యాసినే ।
సర్వశఙ్కరాయ । పురుమృగానుగ్రహదాయ । సాక్షికరుణాధిపాయ ।
భువనేశాయ । కృతాయ । కృతభైరవాయ । బ్రహ్మణే ।
శ్రీగణాధిపతయే । దేవరాజసుగుణేశ్వరాయ । బలాద్యక్షాయ ।
గణాద్యక్షాయ । మహేశానాయ । మహాత్రిపురఘాతకాయ । ౭౮౦ ।

ఓం సర్వరూపిణే నమః । నిమేషాయ । ఉన్మేషాయ । వక్రతుణ్డమణ్డలేశ్వరాయ ।
తన్మణ్డలభువనపాయ । శుభారామాయ । శుభభీమాయ । శుద్ధోగ్రాయ ।
శమ్భవే । శుద్ధశర్వాయ । భుచణ్డపురుషాయ । శుభగన్ధాయ ।
జనగణితాయ । నాగమణ్డలేశాయ । హరీశాయ । నాగమణ్డలభువనేశాయ ।
అప్రతిష్ఠకాయ । ప్రతిష్ఠకాయ । ఖట్వాఙ్గాయ ।
మహాభీమస్వరూపాయ నమః । ౮౦౦ ।

ఓం కల్యాణబహువీరాయ నమః । బలమయాయాతిచేతనాయ ।
దక్షనియతిమణ్డలేశాయ । నియతిమణ్డలభువనాయ । వాసుదేవాయ ।
వజ్రిణే । విధాత్రే । కలవికరణాయ । బలవికరణాయ ।
బలప్రమథనాయ । సర్వభూతదమనాయ । విద్యామణ్డలభువనాయ ।
విద్యామణ్డలేశాయ । మహాదేవాయ । మహాజ్యోతిషే । మహాదేవేశాయ ।
తలమణ్డలేశాయ । కాలమణ్డలభువనాయ । విశుద్ధదాయ ।
శుద్ధప్రబుద్ధాయ నమః । ౮౨౦ ।

ఓం శుచివర్ణప్రకాశాయ నమః । మహాయక్షోమణయే । మాయాతపశ్చరాయ ।
మాయానృపనివేశాయ । సుశక్తిమతే । విద్యాతనవే । విశ్వబీజాయ ।
జ్యోతీరూపాయ । గోపతయే । బ్రహ్మకర్త్రే । అనన్తేశాయ । శుద్ధవిద్యేశాయ ।
శుద్ధవిద్యాతన్తువహనాయ । వామేశాయ । సర్వజ్యేష్ఠేశాయ । రౌద్రిణే ।
కాలేశ్వరాయ । కలవికరణీశ్వరాయ । బలప్రమథనీశ్వరాయ ।
సర్వభూతదమనేశాయ నమః । ౮౪౦ ।

ఓం మనోన్మనేశాయ నమః । భువనేశ్వరాయ । తత్వతత్వేశాయ ।
మహామహేశ్వరాయ । సదాశివతత్వేశ్వరాయ । సదాశివభువనేశ్వరాయ ।
జ్ఞానవైరాగ్యనాయకాయ । ఐశ్వర్యేశాయ । ధర్మేశాయ । సదాశివాయ ।
అణుసదాశివాయ । అష్టవిద్యేశ్వరాయ । శక్తిభువనేశ్వరాయ ।
శక్తిభువనేశాయ । శక్తితత్వేశ్వరాయ । బిన్దుమూర్తయే ।
సప్తకోటిమహామన్త్రస్వరూపాయ । నివృత్తీశాయ । ప్రతిష్ఠేశాయ ।
విద్యేశాయ నమః । ౮౬౦ ।

ఓం శాన్తినాయకాయ నమః । శాన్తికేశ్వరాయ । అర్ద్ధచన్ద్రేశ్వరాయ ।
శివాగ్రేనియమస్థాయ । యోజనాతీతనాయకాయ । సుప్రభేదాయ । నిరోధీశాయ ।
ఇన్ద్రవిరోచనేశ్వరాయ । రౌద్రీశాయ । జ్ఞానబోధేశాయ । తమోపహాయ ।
నాదతత్వేశ్వరాయ । నాదాఖ్యభువనేశ్వరాయ । నన్దికేశాయ । దీపకేశాయ ।
మోచికేశాయ । ఊర్ధ్వగామినే । సుషుమ్నేశాయ । పిఙ్గలేశాయ ।
బ్రహ్మరన్ధ్రస్వరూపాయ నమః । ౮౮౦ ।

ఓం పఞ్చబీజేశ్వరాయ నమః । అమృతేశాయ । శక్తీశాయ । సూక్ష్మేశాయ ।
భూతేశాయ । వ్యాపినీశాయ । పరనాదేశ్వరాయ । వ్యోమ్నే । అనశితాయ ।
వ్యోమరూపిణే । అనాశ్రితాయ । అనన్తనాథాయ । మునీశ్వరాయ । ఉన్మనీశాయ ।
మన్త్రమూర్తయే । మన్త్రేశాయ । మన్త్రధారకాయ । మన్త్రాతీతాయ । పదమూర్తయే ।
పదేశాయ నమః । ౯౦౦ ।

ఓం పదాతీతాయ నమః । అక్షరాత్మనే । అక్షరేశాయ । అక్షరేశ్వరాయ ।
కలాతీతాయ । ఓంకారాత్మనే । ఓంకారేశాయ । ఓంకారాసనాయ । పరాశక్తిపతయే ।
ఆదిశక్తిపతయే । జ్ఞానశక్తిపతయే । ఇచ్ఛాశక్తిపతయే ।
క్రియాశక్తిపతయే । శివసాదాఖ్యాయ । అమూర్తిసాదాఖ్యాయ । మూర్తిసాదాఖ్యాయ ।
కర్తృసాదాఖ్యాయ । కర్మసాదాఖ్యాయ । సర్వసృష్టయే ।
సర్వరక్షాకరాయ నమః । ౯౨౦ ।

ఓం సర్వసంహారకాయ నమః । తిరోభావకృతే । సర్వానుగ్రాహకాయ ।
నిరఞ్జనాయ । అచఞ్చలాయ । విమలాయ । అనలాయ । సచ్చిదానన్దరూపిణే ।
విష్ణుచక్రప్రసాదకృతే । సర్వవ్యాపినే । అద్వైతాయ । విశిష్టాద్వైతాయ ।
పరిపూర్ణాయ । లిఙ్గరూపిణే । మహాలిఙ్గస్వరూపపతయే । పఞ్చాన్తకాయ ।
శ్రీసామ్బసదాశివాయ । అమరేశాయ । ఆరాధ్యాయ । ఇన్ద్రపూజితాయ నమః । ౯౪౦ ।

ఓం ఈశ్వరాయ నమః । ఉమాసూనవే । ఊర్ధ్వరేతసే । ఋషిప్రియాయ । ఋణోద్ధర్త్రే ।
లుబన్ధ్యాయ । లుహన్త్రే । ఏకనాయకాయ । ఐశ్వర్యప్రదాయ । ఓజస్వినే ।
అనుత్పత్తయే । అమ్బికాసుతాయ । ఆక్షిపాత్తేజసే । కమణ్డలుధరాయ ।
ఖడ్గహస్తాయ । గాఙ్గేయాయ । ఘణ్టాపాణయే । ఇన్ద్రప్రియాయ ।
చన్ద్రచూడాయ । ఛన్దోమయాయ నమః । ౯౬౦ ।

ఓం జగద్భువే నమః । సుకేతుజితే । జ్ఞానమూర్తయే । టఙ్కహస్తాయ ।
టఙ్కప్రియాయ । డమ్బరాయ । ఢక్కాప్రియాయ । అగమ్యాయ । తత్వరూపాయ ।
స్థవిష్టకాయ । దణ్డపాణయే । ధనుష్పాణయే । నగరన్ద్రకరాయ ।
పద్మహస్తాయ । ఫణిభుగ్వాహనాయ । బహులాసుతాయ । భవాత్మజాయ ।
మహాసేనాయ । యజ్ఞమూర్తయే । రమణీయాయ నమః । ౯౮౦ ।

ఓం లమ్బోదరానుజాయ నమః । వచోభువే । శరసమ్భవాయ । షణ్ముఖాయ ।
సర్వలోకేశాయ । హరాత్మజాయ । లక్షప్రియాయ । ఫాలనేత్రసుతాయ ।
కృత్తికాసూనవే । పావకాత్మజాయ । అగ్నిగర్భాయ । భక్తవత్సలాయ ।
శరసమ్భవాయ । సర్వలోకేశాయ । ద్విషడ్భుజాయ । సర్వస్వామినే ।
గణస్వామినే । పిశితాశప్రభఞ్జనాయ । రక్షోబలవిమర్దనాయ ।
అనన్తశక్తయే నమః । ౧౦౦౦ ।

ఓం ఆహూతాయ నమః । బహులాసుతాయ । గఙ్గాసుతాయ । సకలాసనసంస్థితాయ ।
కారణాతీతవిగ్రహాయ । సుమనోహరాయ । కారణప్రియాయ ।
వంశవృద్ధికరాయ । బ్రాహ్మణప్రియాయ । ప్రాణాయామపరాయణాయ ।
క్షమాక్షేత్రాయ । దక్షిణాయ నమః । ౧౦౧౨ ।

అఘోరముఖపూజనం సమ్పూర్ణమ్ ।
ఇతి షణ్ముఖసహస్రనామావలిః సమ్పూర్ణా ।
ఓం శరవణభవాయ నమః ।
ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ।

Also Read:

1000 Names Sri Shanmukha 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shanmukha or Aghora Mukha Sahasranamavali 3 in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top