Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shanmukha or Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 in Kannada

Shri Shanmukha Sahasranamavali 4 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಷಣ್ಮುಖ ಅಥವಾ ವಾಮದೇವಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 4 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ವಾಮದೇವಮುಖಪೂಜಾ

ಓಂ ರುದ್ರಭುವನಾಯ ನಮಃ । ಅನನ್ತಶಕ್ತಯೇ । ಬಹುಲಾಸುತಾಯ । ಆಹೂತಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಪತಯೇ । ಸೇನಾನ್ಯೇ । ದಿಕ್ಪತಯೇ । ತರುರಾಜೇ । ಮಹೋರಸೇ । ಹರಿಕೇಶಾಯ ।
ಪಶುಪತಯೇ । ಮಹತೇ । ಸಸ್ಪಿಂಜರಾಯ । ಮೃಡಾಯ । ಪಿಪ್ಯಾಯ । ಬಭ್ಲುಶಾಯ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ । ಸನಾತನಾಯ । ಸರ್ವಾನ್ನರಾಜೇ ನಮಃ ।20 ।

ಓಂ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ವೃಷೀಶಾಯ । ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಾಯ । ಅಮೃತದಾಯಿನೇ ।
ಮಹಾರುದ್ರಾಯ । ಗಂಗಾಸುತಾಯ । ಸಕಲಾಗಮಸಂಸ್ತುತಾಯ ।
ಕಾರಣಾತೀತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಸುಮನೋಹರಾಯ । ಕಾರಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸನ್ನಹನಾಸ್ತ್ರಸುರೇಶ್ವರಾಯ । ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರಾಯ । ಉಪವೀತಯೇ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಹನ್ತಾತ್ಮನೇ । ಕ್ಷೇತ್ರೇಶಾಯ । ವನನಾಯಕಾಯ ।
ರೋಹಿತಾಯ । ಸ್ಥಪತಯೇ । ಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ವಾಣಿಜಾಯ ನಮಃ । ಮನುಜಾಯ । ಉನ್ನತಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರೇಶಾಯ । ಹುತಭುಜೇ ।
ದೇವಾಯ । ಭುವನ್ತಯೇ । ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾಯ । ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯ ।
ಘೋರರೂಪಾಯ । ಪಾರ್ವತೀಶಸೇವಿತಾಯ । ವಾಙ್ಮೋಚಕಾಯ । ಓಷಧೀಶಾಯ ।
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ । ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಕ್ಷಯಾಯ । ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಯ ।
ಅಘನಾಶನಾಯ । ಸಹಮಾನಾಯ । ಸ್ವರ್ಣರೇತಸೇ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ನಿರ್ವಿಧಯೇ ನಮಃ । ನಿರುಪಪ್ಲವಾಯ । ಅವ್ಯಯನಿಧೀಶಾಯ । ಕಕುಭಾಯ ।
ನಿಷಂಗಿಣೇ । ಸ್ತೇನರಕ್ಷಕಾಯ । ಮಾನ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಸ್ಮರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ವಂಚಕಾಯ । ಪರಿವಂಚಕಾಯ । ನಿಚೇರವೇ । ಸ್ತಾಯುರಕ್ಷಕಾಯ ।
ಪ್ರಕೃತೀಶಾಯ । ಗಿರಿರಕ್ಷಕಾಯ । ಕುಲುಂಚೇಶಾಯ । ಗುಹೇಷ್ಟದಾಯ ।
ಭವಾಯ । ಶರ್ವಾಯ । ನೀಲಕಂಠಾಯ । ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ । ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶಾಯ । ಗಿರೀಶಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಪದೇ । ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ । ಚನ್ದ್ರಮೌಲಯೇ । ಹ್ರಸ್ವಾಯ ।
ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯ । ಅನಘಾಯ । ವಾಮನಾಯ । ವ್ಯಾಪಕಾಯ । ಶೂಲಿನೇ ।
ವಿಷ್ಣುಯಶಸೇ । ಅಜಡಾಯ । ಅನಣವೇ । ಊರ್ಮ್ಯಾಯ । ಸೂರ್ಮ್ಯಾಯ । ಅಗ್ರಿಯಾಯ ।
ಶೀಭ್ಯಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಯ ನಮಃ । ಪಾವನಾತ್ಮಪತಯೇ । ಅಚರಾಯ । ತಾರಕಾಯ । ತಾರಾಯ ।
ಅಪಗತಾನ್ಯಾಯಾಯ । ಅನನ್ತವಿಗ್ರಹಾಯ । ದ್ವೀಪ್ಯಾಯ । ಸ್ರೋತಸ್ಯಾಯ । ಈಶಾನಾಯ ।
ಧುರ್ಯಾಯ । ಗವ್ಯಾಯ । ಮನೋನ್ಮನಾಯ । ಪೂರ್ವಜಾಯ-ಅಪರಜಾಯ । ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ।
ಕನಿಷ್ಠಾಯ । ವಿಶ್ವಲೋಚನಾಯ । ಅಪಗಲ್ಭಾಯ । ಮಧ್ಯಮಾಯ ।
ಊರ್ಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಜಘನ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಬುಧ್ನಿಯಾಯ । ಶುಭಾಯ । ಪ್ರತಿಸರ್ಯಾಯ ।
ಅನನ್ತರೂಪಾಯ । ಸೌಮ್ಯಾಯ । ಸುರಾಶ್ರಯಾಯ । ಓಲ್ಯಾಯ । ಪರ್ಯಾಯ । ಸುರಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಅಭಯಾಯ । ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯ । ಶ್ರೋತ್ಯಾತ್ರ್ಯಾ ।ಯ । ವೀಥ್ಯಾಯ । ನಭಸೇ ।
ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ । ವನ್ಯಾಯ । ಅವಸಾನ್ಯಾಯ । ಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಶ್ರವಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಕಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರತಿಶ್ರಯಾಯ । ಆಶುಷೇಣಾಯ । ಮಹಾಸೇನಾಯ ।
ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ । ಮಹಾರಥಾಯ-ಶೂರಾಯ । ಅತಿಘಾತಕಾಯ । ವರ್ಮಿಣೇ ।
ವರೂಥಿನೇ । ಬಲಿನೇ । ಉದ್ಯತಾಯ । ಶ್ರುತಸೇನಾಯ । ಶ್ರಿತಾಯ । ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ಕವಚಿನೇ । ಪ್ರಕೃತಯೇ । ವಶಿನೇ । ಆಹನನ್ಯಾಯ । ಅನನ್ಯನಾಥಾಯ ।
ದುನ್ದುಭ್ಯಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಅರಿಷ್ಟನಾಶಕಾಯ ನಮಃ । ಧೃಷ್ಣವೇ । ಪ್ರಮೃಶಾಯ । ರಂಜ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ವದಾನ್ಯಾಯ । ವೇದಸಮ್ಭೃತಯೇ । ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷುಪಾಣಯೇ । ಪ್ರಹಿತಾಯ ।
ಸ್ವಾಯುಧಾಯ । ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ರುಮಾಯ । ಸುಧನ್ವಾತ್ಮಕಾಯ । ವಿಶ್ವವಕ್ತ್ರಾಯ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ । ಸದಾಗತಯೇ । ಸ್ರುತ್ಯಾಯ । ವಿಶ್ವಬಾಹವೇ । ಗದ್ಯಪದ್ಯಾಯ ।
ನೀಪ್ಯಾಯ । ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯ । ಸೂದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಸರಸ್ಯಾಯ ನಮಃ । ವೈಶನ್ತಾಯ । ಅನಾದ್ಯಾಯ । ಆಪ್ಯಾಯ । ಋಷಯೇ । ಮುನಯೇ ।
ವಿದ್ಯಾಯೈ । ವಷಟ್ಖ್ಯಾಯ । ವರ್ಣರೂಪಾಯ । ಕುಮಾರಾಯ । ಕುಶಲಾಯ ।
ಅಮೂಲಾಯ । ಮೇಧ್ಯಾಯ । ಮೇಘ್ಯಾಯ । ಮೇಧಾಶಕ್ತಯೇ । ವಿದ್ಯುತ್ಯಾಯ ।
ಮೇಘವಿಕ್ರಮಾಯ । ವಿಧ್ಯುಕ್ತಾಯ । ದುರಾಧರಾಯ । ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಗಾಯ ನಮಃ । ದುಸ್ಸಹಪ್ರದಾಯ । ಧ್ರಿಯಾಯ । ಕ್ರೋಧಶಮನಾಯ ।
ಜಾತುಕಂಠಾಯ । ಪುರ್ಯಷ್ಟಕಾಯ । ಕೃತಪ್ಯಾಯ । ಅಜನತ್ವಾಯ ।
ಪಾತ್ಯಾಯ । ಕಾತ್ಯಾಯನೀಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ । ವಾಸ್ತುಪಾಯ । ರೇಷ್ಮ್ಯಾಯ ।
ವಿಶ್ವಮೂರ್ಧ್ನೇ । ವಸುಪ್ರದಾಯ । ತಾಮ್ರಾಯ । ಅರಣಿಯಾಯ । ಶಮ್ಭವೇ ।
ರುದ್ರಾಯ । ಸುಖಕರಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಸುಹೃದೇ ನಮಃ । ಉಗ್ರಕರಾಯ । ಭೀಮಕರ್ಮಣೇ । ಭೀಮಾಯ । ಅಗ್ರೇವಧಾಯ ।
ಹುನೇಯಾತ್ಮನೇ । ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯ । ದುರವಯಾಯ । ಅವಯಾಯ । ಶಮ್ಭವೇ ।
ಮಯೋಭುವೇ । ನಿತ್ಯಾಯ । ಶಂಕರಾಯ । ಕೀರ್ತಿಸಾಗರಾಯ । ಮಯಸ್ಕರಾಯ ।
ಖಂಡಾಯ । ಪರಶುಜಾಯ । ಶುಚಯೇ । ಕೀರ್ತ್ಯಾಯ । ಅಮೃತಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಪಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅವಾರ್ಯಾಯ । ಅಮೃತಾಕರಾಯ । ಶುದ್ಧಾಯ । ಪ್ರತರಣಾಯ ।
ಮುಖ್ಯಾಯ । ಶುದ್ಧಪಾಣಯೇ । ಲೋಲುಪಾಯ । ಉಚ್ಚಾಯ । ಉತ್ತರಣಾಯ ।
ತಾರ್ಯಾಯ । ತಾರ್ಯಜ್ಞಾಯ । ತಾಧ್ಯರ್ಯ ।ಹೃದ್ಗತಯೇ । ತ್ರಿಕಾರ್ಯಾಯ ।
ಸಾರಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಸಾರಗ್ರಾಹಿಣೇ । ದುರತ್ಯಯಾಯ । ಆದ್ಯಾಯ । ಮೋಕ್ಷದಾಯ ।
ಪಥ್ಯಾಯ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಅನರ್ಥಘ್ನೇ ನಮಃ । ಸತ್ಯಸಂಗರಾಯ । ಶರಣ್ಯಾಯ । ಚೇನ್ಯಾತ್ಯಾ ।ಯ ।
ಪ್ರವಾಹ್ಯಾಯ । ಸಿಕತ್ಯಾಯ । ಸೈಕತಾಶ್ರಯಾಯ । ಗುಣ್ಯಾಯ । ಗ್ರಾಮಣ್ಯೇ ।
ಶರಣ್ಯಾಯ । ಶುದ್ಧಶಾಸನಾಯ । ವರೇಣ್ಯಾಯ । ಯಜ್ಞಪುರೀಶ್ವರಾಯ ।
ಯಜ್ಞೇಶಾಯ । ಯಜ್ಞನಾಯಕಾಯ । ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೇ । ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೇ ।
ಯಜ್ಞವಿಘ್ನನಾಶಕಾಯ । ಯಜ್ಞಕರ್ಮಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಅನಾತುರಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಪ್ರಪಥ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಕಿಶಿನೇ । ಗೇಹ್ಯಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ । ತುಲ್ಯಾಯ । ಸನಾಗರಾಯ ।
ಪುಲಸ್ತ್ಯಾಯ । ಕ್ಷಪಣಾಯ । ಗೋಷ್ಠಯೈ । ಗೋವಿನ್ದಾಯ । ಭೀತಸತ್ಕ್ರಿಯಾಯ ।
ಹೃದಯಾಯ-ಹೃದಧ್ವನೇ । ಹೃದ್ಯಾಯ । ಹೃದಕೃತೇ । ಹೃದ್ಭವಾಯ ।
ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ । ಪ್ರಭಾಕರಾಯ । ನಿಷೇವ್ಯಾಯ । ನಿಯತಾಯ । ಯನ್ತ್ರೇ ।
ಅಪಾಂಸುಲಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರತಾಪನಾಯ ನಮಃ । ಶುಷ್ಕ್ಯಾಯ । ಹರಿತ್ಯಾಯ । ಹತಾಮ್ನೇ ।
ರಾಜಸಪ್ರಿಯಾಯ । ಸಾತ್ವಿಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಲೋಪ್ಯಾಯ । ಉಲಪ್ಯಾಯ । ಪರ್ಣಶದ್ಯಾಯ ।
ಪರ್ಣ್ಯಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಪುರಾತನಾಯ । ಭೂತಾಯ । ಭೂತಪತಯೇ । ಭೂಪಾಯ ।
ಭೂಧರಾಯ । ಭೂಧರಾಯುಧಾಯ । ಭೂತಸಂಗಾಯ । ಭೂತಮೂರ್ತಯೇ ।
ಭೂತಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಭೂತಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । ಮದನಾಯ । ಮಾದಕಾಯ । ಮಾದ್ಯಾಯ । ಮಾದಘ್ನೇ ।
ದಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಧವೇ । ಮಧುಕರಾಯ । ಕ್ರೂರಾಯ । ಮಧುರಾಕಾರಾಯ ।
ಮದನಾಕಾರಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ । ನಿರಾಧಾರಾಯ । ಲಿಪ್ತಾಯ । ನಿರುಪಾಧಿಕಾಯ ।
ನಿಷ್ಪ್ರಪನ್ನಾಯ । ನಿರೂಹಾಯ । ನಿರುಪದ್ರವಾಯ । ನಿರೀಶಾಯ ।
ಸಪ್ತಗುಣೋಪೇತಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಸಾತ್ವಿಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಸಾಮಿಷ್ಠಾಯ । ಸತ್ವೇಶಾಯ ।
ಸತ್ವವಿತ್ತಮಾಯ । ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಾಯ । ಸಮಸ್ತಗಣಸಂಕರಾಯ ।
ಸಮಸ್ತದುಃಖವಿಧ್ವಂಸಿನೇ । ಸಮಸ್ತಾನನ್ದಕಾರಣಾಯ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಾಭರಣಮಾಲಾಯ । ರುದ್ರಾಕ್ಷಪ್ರಿಯವತ್ಸಲಾಯ । ರುದ್ರಾಕ್ಷವಕ್ಷಸೇ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷರೂಪಾಯ । ರುದಾಕ್ಷಪಕ್ಷಕಾಯ । ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ।
ವೀರಭದ್ರಾಯ । ಸಮ್ರಾಜೇ । ದಕ್ಷಮಖಾನ್ತಕಾಯ । ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ।
ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ । ಗುರವೇ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ದೇವಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮಃ । ಭುಜಂಗೇನ್ದ್ರಲಸತ್ಕರ್ಣಾಯ ।
ಭುಜಂಗಾಭರಣಪ್ರಿಯಾಯ । ಭುಜಂಗವಿಲಸತ್ಕರಾಯ ।
ಭುಜಂಗಚವ ।ಲಯಾಯ । ಮುನಿವನ್ದ್ಯಾಯ । ಮುನಿಶ್ರೇಶ್ಠಾಯ ।
ಮುನಿಬೃನ್ದಮಿತಾಯ । ಮುನಿಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಸ್ಥಾಯ । ಮುನಿಸಂಘೈಕಜೀವನಾಯ ।
ಮುನಿಮುಖ್ಯಾಯ । ವೇದಮೃಗ್ಯಾಯ । ಮೃಗಹಸ್ತಕಾಯ ।
ಮೃಗೇನ್ದ್ರಚರ್ಮವಸನಾಯ । ನಾರಸಿಂಹನಿವಿನಾಯ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ । ಅಪಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಕಾಯ । ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯವೇ ।
ದುಷ್ಟಮೃತ್ಯವೇ । ಅದೃಷ್ಟೋಷ್ಠಕಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಃ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಮೃತ್ಯುಪೂರ್ಘ್ನಾಯ । ಊರ್ಧ್ವಗಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಯ । ಪರಮಾಯ । ನಿಧನೇಶಾಯ । ಧನಾಧಿಪಾಯ । ಯಜುರ್ಮೂತಯೇ ।
ಮೂರ್ತಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಋತವೇ । ಋತುಮೂರ್ತಯೇ । ವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ।
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಮಯಾಯ । ಜೀವಿನೇ । ಲಿಂಗಾತ್ಮನೇ । ಲಿಂಗಮೂರ್ತಯೇ ।
ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಾತ್ಮವಿಗ್ರಹಾಯ । ಗೃಹಾಧಾರಾಯ । ಗೃಹಕಾರಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಗೃಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಗೃಹಪತಯೇ । ಗೃಹಗೃಹಾಯ ।
ಗೃಹಿಣೇ । ಗ್ರಾಹಗ್ರಹವಿಲಕ್ಷಣಾಯ । ಕಾಲಾಗ್ನಿಧರಯ । ಕಲಾಕೃತೇ ।
ಕಲಾಲಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯ । ಕಲಾಪಾಯ । ಕಲ್ಪತತ್ವಪತಯೇ । ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾಯ ।
ಪರಮಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರಧಾನಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರಧಾನವಪುಷೇ । ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾಯ ।
ಶಿವಾಯ । ವೇದ್ಯಾಯ । ವೇದಾನ್ತಸ್ಥಾಯ । ವೈದ್ಯಾಯ । ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ವೇದಜಿಹ್ವಾಯ । ವಿಜಿಹ್ವಾಯ । ಸಿಂಹನಾಶನಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣರೂಪಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಾಶ್ರಯಾಯ । ಭಕ್ತಕಲ್ಯಾಣದಾಯ ।
ಭಕ್ತಕಾಮಧೇನವೇ । ಸುರಾಧಿಪಾಯ । ಪಾವನಾಯ । ಪಾವಕಾಯ । ಮಹಾಕಲ್ಯಾಯ ।
ಮದಾಪಹಾಯ । ಘೋರಪಾತಕದಾವಾಗ್ನಯೇ । ಜಪಭಸ್ಮಗಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಅನನ್ತಸೋಮಸೂರ್ಯಾಯ । ಅಗ್ನಿಮಂಡಲಪ್ರತಿಮಪ್ರಭಾಯ ।
ಜಯದೇಕಪ್ರಭವೇ ಜಗದೇಕಪ್ರಭವೇ । । ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಜಗನ್ಮಯಾಯ । ಜಗದಾನನ್ದಾಯ ।
ಜನ್ಮಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ । ಖಟ್ವಾಂಗನಿರ್ಮಿತಾಯ । ಸತ್ಯಾಯ ।
ದೇವಾತ್ಮನೇ । ಆತ್ಮಸಮ್ಭವಾಯ । ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಾಯ ।
ಕಪಾಲಿನೇ । ಕಮಲಾಸನಪೂಜಿತಾಯ । ಕಪಾಲೀಶಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ।
ದುಷ್ಟಾವಗ್ರಹಕಾರಕಾಯ । ನಾಟ್ಯಕರ್ತ್ರೇ । ನಟವರಾಯ ।
ಮಹಾನಾಟ್ಯವಿಶಾರದಾಯ । ವಿರಾಡ್ರೂಪಧರಾಯ । ವೃಷಭಸಂಹಾರಿಣೇ ।
ಧೀರಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ವೃಷಾಂಕಾಯ । ವೃಷಾಧೀಶಾಯ । ವೃಷಾತ್ಮನೇ । ವೃಷಭಧ್ವಜಾಯ ।
ಮಹೋನ್ನತಾಯ । ಮಹಾಕಾಯಾಯ । ಮಹಾವಕ್ಷಸೇ । ಮಹಾಭುಜಾಯ ।
ಮಹಾಸ್ಕನ್ಧಾಯ । ಮಹಾರ್ಣವಾಯ । ಮಹಾವಕ್ರಾಯ । ಮಹಾಶಿರಸೇ । ಮಹಾಹರಯೇ ।
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ಮಹಾಕ್ಷೇಮಾಯ । ಸುನ್ದರಪ್ರಭವೇ । ಸುನನ್ದನಾಯ ।
ಸುಲಲಿತಾಯ । ಸುಕನ್ಧರಾಯ । ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಧರ್ಮವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಸತ್ಯವಿತ್ತಮಾಯ । ಧರ್ಮಪತಯೇ ।
ಧರ್ಮನಿಪುಣಾಯ । ಧರ್ಮಾಧರ್ಮನಿಪುಣಾಯ । ಕೃತಜ್ಞಾಯ ।
ಕೃತಕೃತ್ಯಜನ್ಮನೇ । ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ । ಕೃತಾಗಮಾಯ । ಕೃತವಿದೇ ।
ಕೃತ್ಯವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಕೃತಜ್ಞಾಯ । ಪ್ರಿಯನೃತ್ಕೃತ್ತಮಾಯ ।
ವ್ರತವಿದೇ । ವ್ರತವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಪ್ರಿಯಕೃದಾತ್ಮನೇ । ವ್ರತವಿದುಷೇ ।
ಸಕ್ರೋಧಾಯ । ಕ್ರೋಧಸ್ಥಾಯ । ಕ್ರೋಧಘ್ನೇ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಕ್ರೋಧಕರಣಾಯ ನಮಃ । ಗುಣವತೇ । ಗುಣವಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಸ್ವಸಂವಿತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗುಣಾಧಾರಾಯ । ಗುಣಾಕರಾಯ । ಗುಣಕೃತೇ । ಗುಣವಿದೇ । ದುರ್ಗುಣನಾಶಕಾಯ ।
ವಿಧಿವಿದೇ । ವಿಧಿವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ವೀರ್ಯಸಂಶ್ರಯಾಯ । ವೀರ್ಯಘ್ನೇ ।
ಕಾಲಧೃತೇ । ಕಾಲವಿದೇ । ಕಾಲಾತೀತಾಯ । ಬಲಕೃತೇ । ಬಲವಿದೇ । ಬಲಿನೇ ।
ಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಮನೋರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ।
ಬಲಾಯ । ವಿದ್ಯಾವಿಧಾತ್ರೇ । ವಿದ್ಯೇಶಾಯ । ವಿದ್ಯಾಮಾತ್ರೈಕಸಂಶ್ರಯಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾಕಾರಾಯ । ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯ । ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ । ವಸನ್ತಕೃತೇ ।
ವಸನ್ತಾತ್ಮನೇ । ವಸನ್ತೇಶಾಯ । ವಸನ್ತಾಯ । ಗ್ರೀಷ್ಮಾತ್ಮನೇ ।
ಗ್ರೀಷ್ಮಕೃತೇ । ಗ್ರೀಷ್ಮವರ್ದ್ಧಕಾಯ । ಗ್ರೀಷ್ಮನಾಶಕಾಯ । ಪರಪ್ರಕೃತಯೇ ।
ಪ್ರಾವೃಟ್ಕಾಲಾಯ । ಪ್ರಾವೃಟ್ಪರಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಪ್ರಾವೃಷೇ ನಮಃ । ಪ್ರಾವೃಷೇಣ್ಯಾಯ । ಪ್ರಾಣನಾಶಕಾಯ ।
ಶರದಾತ್ಮಕಾಯ । ಶರದ್ಧೇತವೇ । ಶರತ್ಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಶರನ್ನಾಥಾಯ । ಶರತ್ಕಾಲನಾಶಾಯ । ಶರದಾಶ್ರಯಾಯ । ಹಿಮಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಹಿಮದಾಯ । ಹಿಮಪತಯೇ । ಹಿಮನಾಶಕಾಯ । ಪ್ರಾಚ್ಯಾತ್ಮನೇ । ದಕ್ಷಿಣಾಕಾರಾಯ ।
ಪ್ರತೀಚ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಅನನ್ತಾಕೃತಯೇ । ಆಗ್ನೇಯಾತ್ಮನೇ । ನಿಋತೀಶಾಯ ।
ವಾಯವ್ಯಾತ್ಮೇಶಾನಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಾಯ ಸುದಿಕ್ಕರಾಯ ನಮಃ । ನಾನಾದೇಶೈಕನಾಯಕಾಯ ।
ಸರ್ವಪಕ್ಷಿಮೃಗಕರಾಯ । ಸರ್ವಪಕ್ಷಿಮೃಗಾಧಿಪಾಯ ।
ಮೃಗಾದ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣಾಯ । ಜೀವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಜೀವವನ್ದ್ಯಾಯ ।
ಜೀವಿನಾಂ ಜೀವರಕ್ಷಕಾಯ । ಜೀವಕೃತೇ । ಜೀವಘ್ನೇ । ಜೀವನಾವನಾಯ ।
ಜೀವಸಂಶ್ರಯಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಾಯ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ । ವಿಯತ್ಪತಯೇ ।
ವಜ್ರಾತ್ಮನೇ । । ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯ । ಸರ್ವಪಕ್ಷಿಮೃಗಾಧಾರಾಯ । ವ್ರಜೇಶಾಯ ।
ವಜ್ರಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ । ಗುರವೇ । ಈಶಾನಾಯ । ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಗಣಾಧಿಪಾಯ ।
ಪಿನಾಕಪಾಣಯೇ । ಧುರ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ । ಪಾರರಹಿತಾಯ ।
ಶಾನ್ತಾಯ । ದಮಯಿತ್ರೇ । ಋಷಯೇ । ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ । ಪುರುಷೇಷಾಯ ।
ಪುರವನ್ದ್ಯಾಯ । ಕಾಲಶ್ರೀರುದ್ರಾಯ । ಸರ್ವೇಶಾಯ । ಶಮಲಪಾಯ ।
ಶಮೇಶ್ವರಾಯ । ಪ್ರಲಯಾನಿಲಕೃತೇ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಲಯಾನಿಲನಾಶಕಾಯ । ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ ।
ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗನಾಶಕಾಯ । ಧನದಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ।
ಕ್ಷೋಭರಹಿತಾಯ । ಕ್ಷೋಭದಾಯ । ಕ್ಷೋಭನಾಶಕಾಯ ।
ಸದಂಗಾಯ । ದಮ್ಭರಹಿತಾಯ । ದಮ್ಭಾಯ । ದಮ್ಭನಾಶಕಾಯ ।
ಕುನ್ದೇನ್ದುಶಂಖಧವಲಾಯ । ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಭಸ್ಮಧಾರಣಹೃಷ್ಟಾತ್ಮನೇ । ತುಷ್ಟಯೇ । ವೃಷ್ಟಿನಿಷೂದನಾಯ ।
ಸ್ಥಾಣವೇ । ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ । ಭಗನೇತ್ರಭಿದೇ । ಉಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ।
ಕಾಲಾಗ್ನಯೇ । ಅಧ್ವಾತೀತಾಯ । ಮಹಾಯಶಸೇ । ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಸಾಮವೇತ್ರೇ ।
ಸಾಮಗಾಯ । ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಶರಾಯ । ದಾನ್ತಾಯ । ಮಹಾಧೀರಾಯ ।
ಧೈರ್ಯದಾಯ । ಲಾವಣ್ಯರಾಶಯೇ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಬುದ್ಧಯೇ । ಬುದ್ಧಿಮತೇ ।
ವರಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ತುಮ್ಬವೀಣಾಯ ನಮಃ । ಕಮ್ಬುಕರ್ಣಾಯ । ಶಮ್ಬರಾರಿಕೃತಾನ್ತಾಯ ।
ಓಂ ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮವಸನಾಯ ನಮಃ । ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಾಯ । ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಜಯಪ್ರದಾಯ । ಜಯಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಜಯಾತ್ಮನೇ । ಜಯಕರುಣಾಯ ।
ಜಂಗಮಾಜಂಗಮಾಕಾರಾಯ । ಜಗತ್ಪತಯೇ । ಜಗದ್ರಕ್ಷಣಾಯ । ವಶ್ಯಾಯ ।
ಜಗತ್ಪ್ರಲಯಕಾರಣಾಯ । ಪುಷ್ಪಪೂಷ ।ದನ್ತಭಿದೇ । ಮೃತ್ಕೃಷ್ಟಾಯ ।
ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಭಂಜನಾಯ । ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ । ವಿಶ್ವಮುರ್ತಯೇ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಅತಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಅತಿಮೂರ್ತಿಮತೇ । ಕೈಲಾಸಶಿಖರವಾಸಾಯ ।
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಪ್ರಜ್ಞಾಯ । ಭಕ್ತಕೈಲಾಸದಾಯಕಾಯ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಕಾಯ । ಸೋಮಾಯ । ಸೋಮಕಲಾಯೈ । ಮಹಾತೇಜಸೇ ।
ಮಹಾತಪಸೇ । ಹಿರಣ್ಯಯುಗ್ಮಾಶ್ರಯಾಯ । ಆನನ್ದಾಯ । ಸ್ವರ್ಣಕೇಶಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ವಿಶ್ವಹೃದೇ । ಉರ್ವೀಶಾಯ । ಮೋಚಕಾಯ । ಬನ್ಧವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವತನ್ತ್ರಾತ್ಮನೇ । ದ್ಯುತಿಮತೇ । ಅಮಿತಪ್ರಭಾಯ ।
ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ । ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ । ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ । ಪುಣ್ಯದಾತ್ರೇ ।
ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ । ಸಾರಭೂತಾಯ । ಸ್ವರಮಯಾಯ । ರಸಭೂತಾಯ ।
ರಸಾಧರಾಯ । ಓಂಕಾರಾಯ । ಪ್ರಣವಾಯ । ನಾದಾಯ । ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ।
ನೀಪ್ಯಾಯ । ಅತಿದೂರಸ್ಥಾಯ । ವಶಿನೇ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಮನ್ದಾರಮೂಲನಿಲಯಾಯ । ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಬೃನ್ದಾರಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಬೃನ್ದಾರಕವಿರಾಜಿತಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ ।
ಅನನ್ತಕಲ್ಯಾಣಾಯ । ಪರಿಪೂರ್ಣಮಹೋದಯಾಯ । ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ । ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ ।
ವಿಶ್ವಸಾರಪರಿಪೂರಕಾಯ । ಸುಲಭಾಯ । ಸುಲಭಾಲಭ್ಯಾಯ । ಲಭ್ಯಾಯ ।
ಲಾಭಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಲಾಭಾತ್ಮನೇ । ಲಾಭದಾಯ । ವರಾಯ । ದ್ಯುತಿಮತೇ ।
ಅನಸೂಯಕಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । ದೃಢಚಾರಿಣೇ । ದೇವಸಿಂಹಾಯ । ಧನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವೇದತತ್ವಾಯ । ದೇವದೇವೇಶಾಯ । ದೇವದೇವೋತ್ತಮಾಯ । ಭುಜರಾಜಾಯ ।
ಬೀಜಹೇತವೇ । ಬೀಜದಾಯ । ಬೀಜವೃದ್ಧಿದಾಯ । ಬೀಜಾಧಾರಾಯ । ಬೀಜರೂಪಾಯ ।
ನಿರ್ಬೀಜಾಯ । ಬೀಜನಾಶಕಾಯ । ಪರಾಪರೇಶಾಯ । ವರದಾಯ । ಪಿಂಗಲಾಯ ।
ಪರಮಗುರವೇ । ಗುರುಗುರುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಯುಗಾಪಹಾಯ ನಮಃ । ಯುಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಯುಗಕೃತೇ । ಯುಗನಾಶಕಾಯ ।
ಕರ್ಪೂರಗೌರಾಯ । ಗಿರಿಶಾಯ । ಗೌರೀಶಸಖಾಶ್ರಯಾಯ । ಧೂರ್ಜಟಯೇ ।
ಪಿಂಗಲಜಟಿನೇ । ಜಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ । ಮನೋಜಾಪಾಯ । ಜೀವಹೇತವೇ ।
ಅನ್ಧಕಾಸುರಸೂದನಾಯ । ಲೋಕಗುರವೇ । ಲೋಕನಾಥಾಯ । ಪಾಂಡುರಾಯ ।
ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಾಯ । ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಯ । ಯೋಗಿನೇ । ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಯೋಗಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ । ಭೂತವಾಸಾಯ । ವಾಸುದೇವಾಯ । ನಿರಾಭಾಸಾಯ ।
ಸುಮಂಗಲಾಯ । ಭವವೈದ್ಯಾಯ । ಯೋಗಿವೇದ್ಯಾಯ । ಯೋಗಿವಾಹೃದಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಉತ್ತಮಾಯ । ಅನುತ್ತಮಾಯ । ಶಕ್ತಾಯ । ಕಾಲಕೂಟನಿಷೂದನಾಯ । ಅಸಾಧ್ಯಾಯ ।
ಕಮನೀಯಾತ್ಮನೇ । ಶುಭಾಯ । ಸುನ್ದರವಿಗ್ರಹಾಯ । ಭಕ್ತಕಲ್ಪತರವೇ ।
ಸ್ತೋತ್ರತರವೇ । ಸ್ತವ್ಯಾಯ । ಸ್ತೋತ್ರವರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಗುಣಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । ವೇದಕೃತೇ । ವೇದವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಕೀರ್ತ್ಯಾಧಾರಾಯ । ಭಕ್ತಿಹೇತವೇ । ಅಹೇತುಕಾಯ । ಅಪ್ರಧೃಷ್ಯಾಯ ।
ಶಾನ್ತಿಭದ್ರಾಯ । ಕೀರ್ತಿಸ್ತಮ್ಭಾಯ । ಮನೋಮಯಾಯ । ಭೂಶಯಾಯ ।
ಅಶಮಾಯ । ಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಮಹೇಷ್ವಾಸಾಯ । ಮಹಾತನವೇ । ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾಯ ।
ಆನನ್ದಮಯಾಯ । ಮನೋಮಯಾಯ । ಪ್ರಾಣಮಯಾಯ । ಅನ್ನಮಯಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಯಾಯ ನಮಃ । ದಂಷ್ಟ್ರೇ । ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಅನಿರ್ವಾಣಾಯ । ಶಗ ।ಣಗ್ರಾಹಿಣೇ । ಸರ್ವಧರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ । ಯನ್ತ್ರೇ ।
ಸುಧಾತುರಾಯ । ನಿರಾಶಿಷೇ । ಅಪರಿಗ್ರಹಾಯ । ಪರಾರ್ಥಪ್ರವೃತ್ತಯೇ ।
ಮಧುರಾಯ । ಮಧುರಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ । ಮುಕ್ತಾದಾಮಪರೀತಾಯ ।
ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ । ಮಂಗಲಾಕಾರಾಯ । ಸುಖಪ್ರದಾಯ । ಸುಖದುಃಖವರ್ಜಿತಾಯ ।
ವಿಶೃಂಖಲಾಯ । ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಜಿತಸಂಖ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಪಿತಾಮಹಾಯ । ಅನಾಮಯಾಯ । ಅಕ್ಷಯಾಯ । ಮುಂಡಿನೇ ।
ಸುರೂಪಾಯ । ರೂಪವರ್ಜಿತಾಯ । ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಮಹಾಮಾಯಾಯ । ಮಾಯಾವಿನೇ ।
ವಿಗತಸ್ಮರಾಯ । ಅಮೃತಾಯ । ಶಾಶ್ವತಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ । ಮೃತ್ಯುಘ್ನಾಯ ।
ಮೃತ್ಯುನಾಶಕಾಯ । ಮಹಾಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾಯ । ಪಿಶಾಚಾನುವೃತಾಯ ।
ಗೌರೀವಿಲಾಸ ಸದನಾಯ । ನಾನಾಗಾನವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಸನಾಯ ನಮಃ । ದಿವ್ಯಚನ್ದನ ಚರ್ಚಿತಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಚನಪ್ರಿಯಾಯ । ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ ।
ಕಿರೀಟಕೋಟಿಬಾಲೇನ್ದುಮಣಿಕಂಕಣಭೂಷಿತಾಯ । ರತ್ನಾಂಗದಾಯ ।
ರತ್ನೇಶಾಯ । ರತ್ನರಂಜಿತಪಾದುಕಾಯ । ನವರತ್ನಗಣೋಪೇತಾಯ ।
ಕಿರೀಟಿನೇ । ರತ್ನಕಮ್ಬುಕಾಯ । ನಾನಾವಿಧಾನೇಕರತ್ನಲಸತ್ಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ।
ಆಭರಣಭೂಷಿತಾಯ । ನವಕಾಲಮಣಯೇ । ನಾಸಾಪುಟಭ್ರಾಜಿತಮೌಕ್ತಿಕಾಯ ।
ರತ್ನಾಂಗುಲೀಯವಿಲಸತ್ಸುಶೋಭನ ನಖಪ್ರಭಾಯ ।
ರತ್ನಬೀಜಮಧ್ಯಮವಿಚಿತ್ರ ವಿಲಸತ್ಕಟಿತಟಾಯ । ವೀಟಯೇ ।
ವಾಮಾಂಗಭಾಗವಿಲಾಸಿನೀವಿಲಸ- ದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಲೀಲಾವಿಲಮ್ಬಿತವಪುಷೇ । ಭಕ್ತಮಾನಸಮನ್ದಿರಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಕುನ್ದಮನ್ದಾರಪುಷ್ಪೌಘಲಸದ್ವಾಯುನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀವಿಲಸತ್ಫಾಲಾಯ । ದಿವ್ಯವೇಷವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ದಿವ್ಯದೇಹಪ್ರಭಾಕೂಟಾಸುದೀಪಿತದಿಗನ್ತರಾಯ । ದೇವಾಸುರಗುರವೇ ।
ಸ್ತವ್ಯಾಯ । ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ । ಹಸ್ತರಾಜತ್ಪುಂಡರೀಕಾಯ ।
ಪುಂಡರೀಕನಿಭೇಕ್ಷಣಾಯ । ಅಜೇಯಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕೇಷ್ಟಾಭೂಷಣಾಯ ।
ಸರ್ವೇಷ್ಟದಾತ್ರೇ । ಸರ್ವೇಷ್ಟಸ್ಫುರನ್ಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಅವಿದ್ಯಾಲೇಶರಹಿತಾಯ । ನಾನಾವಿದ್ಯೈಕಸಂಶ್ರಯಾಯ । ಮುಕ್ತಯೇ । ಭವಾಯ ।
ಕೃಪಾಪೂರಾಯ । ಭಕ್ತೇಷ್ಟಫಲಪೂರಕಾಯ । ಸಮ್ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಸೋಮಾಗ್ನಿನಿಧಯೇ ನಮಃ । ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯ । ಹಿತೈಷಿಣೇ ।
ಹಿತಕೃತೇ । ಸೌಮ್ಯಾಯ । ಪರಾರ್ಥೈಕವ್ರತಾಂಚಿತಾಯ ।
ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯ । ವಿಷ್ಣವೇ । ನೇತ್ರೇ । ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ।
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ । ಭೋಜನಾಯ । ಹವಿಷೇ । ಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಭೋಜಯಿತ್ರೇ । ಜೇತ್ರೇ ।
ಜಿತಾರಯೇ । ಜಿತಮಾನಸಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಯ । ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಕ್ರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಶ್ಯಾಮರದಾಯ । ಶಾರದೇನ್ದ್ವಾಸ್ಯಾಯ । ಗಮ್ಭೀರಾಯ ।
ಕವಯೇ । ದುರಸ್ವಪ್ನನಾಶಕಾಯ । ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಬೃಹತ್ತ್ವಪತಯೇ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಾಯ । ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ । ಭೀಮವೇಷಾಯ ।
ಗೌರೀಪತಯೇ । ಅನಾಮಯಾಯ । ಭವಬ್ಧಿತರಣೋಪಾಯಾಯ । ಭಗವತೇ ।
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ । ವರಾಯ । ವರಿಷ್ಠಾಯ । ನೇದಿಷ್ಠಾಯ । ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ವಿಪತೇದ್ಧ್ಯೇ ।ಯಾಯ । ಸುಧಿಯೇ । ಯವಿಷ್ಠಾಯ । ಕ್ಷೋದಿಷ್ಠಾಯ ।
ಸ್ಥವಿಷ್ಠಾಯ । ಯಮಶಾಸನಾಯ । ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ । ಹೇಮಾಂಗಾಯ ।
ಹೇಮರೂಪಾಯ । ಹಿರಣ್ಯದಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಅನಾವೇಷ್ಟ್ಯಾಯ ।
ಚಾಮುಂಡೀಜನಕಾಯ । ಅವಧಯೇ । ಮೋಕ್ಷಾಧ್ವಗಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಮೋಕ್ಷದಾಯ ।
ಮಹಾಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಾಯ । ವೇದಾಶ್ವಾಯ । ಭೂರಥಾಯ । ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಮೃಗವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಧರ್ಮಧಾಮ್ನೇ । ಅವೃಜಿನೇಷ್ಟಾಯ । ರವಯೇ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಶ್ರಯಾಯ । ವಿಧಯೇ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಮಹಾದೇವಾಯ । ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಸದಾಶಿವಾಯ ।
ಶ್ರೀಕಾನ್ತಿಮತೀತ್ಯಮ್ಬಾಸಮೇತಶ್ರೀವೇಣುವನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿನೇ । ಪ್ರಥಾವಿದುಷೇ ।
ಮಹಾವ್ರತಿನೇ । ವ್ರತವಿದ್ಯಾಯ । ವ್ರತಾಧಾರಾಯ । ವ್ರತಾಕಾರಾಯ ।
ವ್ರತೇಶ್ವರಾಯ । ಅತಿರಾಗಿಣೇ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ವೀತರಾಗಿಣೇ ನಮಃ । ವಿರಾಗವಿದೇ । ರಾಗಘ್ನಾಯ । ರಾಗಶಮನಾಯ । ರಾಗದಾಯ ।
ರಾಗರಾಗವಿದೇ । ವಿದುಷೇ । ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ । ವಿದ್ವಜ್ಜನಮಾನಸಸಂಶ್ರಯಾಯ ।
ವಿದ್ವಜ್ಜನಸನ್ತೋಷ್ಟವ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ನೀತಿಕೃತೇ । ನೀತಿವಿದೇ । ನೀತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ।
ನಿಯಾಮಕಾಯ । ನಿಷ್ಕಳರೂಪಾಯ । ಮಹಾತೇಜಸೇ । ನೀತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಶ್ವರೇತಸೇ ।
ನೀತಿವತ್ಸಲಾಯ । ನೀತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ನೀತಿಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । ಕ್ರೋಧವಿದೇ । ಶ್ರೀಷಣ್ಮುಖಾಯ । ಇಷ್ಟಾಯ ।
ಸಮಿಧೇ । ಕಾಮಯಿತ್ರೇ । ಕಾತರ್ಯಹರಣಾಯ । ನಾನಾರೂಪಾಯ । ಸರ್ವಸಾಧಾರಣಾಯ ।
ಸನಾತನಾಯ । ಸನ್ಧಾಯೈ । ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ । ಛಾನ್ದಸೇಡಿತಾಯ । ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಾಯ ।
ಪಶವೇ । ಪಾಶಾಯ । ಸಂಸ್ಕೃತಯೇ । ಅರ್ಥವಾದಾಯ । ಪುರೋಡಾಶಾಯ ।
ಹವಿಷೇ । ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ವಾಮದೇವಮುಖಪೂಜನಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।
ಇತಿ ಷಣ್ಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।
ಓಂ ಶರವಣಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

Also Read:

1000 Names of Sri Shanmukha or Muruga or Subramanyam 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shanmukha or Vamadeva Mukham Sahasranamavali 4 in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top