Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Subramanya Sahasranama Stotram in Malayalam:

॥ ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ഋഷയ ഊചുഃ –
സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥതത്ത്വജ്ഞ സര്‍വലോകോപകാരക ।
വയം ചാതിഥയഃ പ്രാപ്താ ആതിഥേയോഽസി സുവ്രത ॥ 1 ॥

ജ്ഞാനദാനേന സംസാരസാഗരാത്താരയസ്വ നഃ ।
കലൌ കലുഷചിത്താ യേ നരാഃ പാപരതാഃ സദാ ॥ 2 ॥

കേന സ്തോത്രേണ മുച്യന്തേ സര്‍വപാതകബന്ധനൈഃ ।
ഇഷ്ടസിദ്ധികരം പുണ്യം ദുഃഖദാരിദ്ര്യനാശനം ॥ 3 ॥

സര്‍വരോഗഹരം സ്തോത്രം സൂത നോ വക്തുമര്‍ഹസി ।
ശ്രീസൂത ഉവാച –
ശൃണുധ്വം ഋഷയഃ സര്‍വേ നൈമിഷാരണ്യവാസിനഃ ॥ 4 ॥

തത്ത്വജ്ഞാനതപോനിഷ്ഠാഃ സര്‍വശാസ്ത്രവിശാരദാഃ ।
സ്വയംഭുവാ പുരാ പ്രോക്തം നാരദായ മഹാത്മനേ ॥ 5 ॥

തദഹം സമ്പ്രവക്ഷ്യാമി ശ്രോതും കൌതൂഹലം യദി ।
ഋഷയ ഊചുഃ –
കിമാഹ ഭഗവാന്‍ബ്രഹ്മാ നാരദായ മഹാത്മനേ ॥ 6 ॥

സൂതപുത്ര മഹാഭാഗ വക്തുമര്‍ഹസി സാമ്പ്രതം ।
ശ്രീസൂത ഉവാച –
ദിവ്യസിംഹാസനാസീനം സര്‍വദേവൈരഭിഷ്ടുതം ॥ 7 ॥

സാഷ്ടാങ്ഗപ്രണിപത്യൈനം ബ്രഹ്മാണം ഭുവനേശ്വരം ।
നാരദഃ പരിപപ്രച്ഛ കൃതാഞ്ജലിരുപസ്ഥിതഃ ॥ 8 ॥

നാരദ ഉവാച –
ലോകനാഥ സുരശ്രേഷ്ഠ സര്‍വജ്ഞ കരുണാകര ।
ഷണ്‍മുഖസ്യ പരം സ്തോത്രം പാവനം പാപനാശനം ॥ 9 ॥

ധാതസ്ത്വം പുത്രവാത്സല്യാത്തദ്വദ പ്രണതായ മേ ।
ഉപദിശ്യ തു മാം ദേവ രക്ഷ രക്ഷ കൃപാനിധേ ॥ 10 ॥

ബ്രഹ്മാ ഉവാച –
ശൃണു വക്ഷ്യാമി ദേവര്‍ഷേ സ്തവരാജമിമം പരം ।
മാതൃകാമാലികായുക്തം ജ്ഞാനമോക്ഷസുഖപ്രദം ॥ 11 ॥

സഹസ്രാണി ച നാമാനി ഷണ്‍മുഖസ്യ മഹാത്മനഃ ।
യാനി നാമാനി ദിവ്യാനി ദുഃഖരോഗഹരാണി ച ॥ 12 ॥

താനി നാമാനി വക്ഷ്യാമി കൃപയാ ത്വയി നാരദ ।
ജപമാത്രേണ സിധ്യന്തി മനസാ ചിന്തിതാന്യപി ॥ 13 ॥

ഇഹാമുത്ര പരം ഭോഗം ലഭതേ നാത്ര സംശയഃ ।
ഇദം സ്തോത്രം പരം പുണ്യം കോടിയജ്ഞഫലപ്രദം ।
സന്ദേഹോ നാത്ര കര്‍തവ്യഃ ശൃണു മേ നിശ്ചിതം വചഃ ॥ 14 ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ ।
ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । സുബ്രഹ്മണ്യോ ദേവതാ ।
ശരജന്‍മാക്ഷയ ഇതി ബീജം । ശക്തിധരോഽക്ഷയ ഇതി ശക്തിഃ ।
കാര്‍തികേയ ഇതി കീലകം । ക്രൌചംഭേദീത്യര്‍ഗലം ।
ശിഖിവാഹന ഇതി കവചം । ഷണ്‍മുഖ ഇതി ധ്യാനം ।
ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യപ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

ധ്യാനം –
ധ്യായേത്ഷണ്‍മുഖമിന്ദുകോടിസദൃശം രത്നപ്രഭാശോഭിതം ।
ബാലാര്‍കദ്യുതിഷട്കിരീടവിലസത്കേയൂരഹാരാന്വിതം ॥ 1 ॥

കര്‍ണാലംബിതകുണ്ഡലപ്രവിലസദ്ഗണ്ഡസ്ഥലാശോഭിതം ।
കാഞ്ചീകങ്കണകിംകിണീരവയുതം ശൃങ്ഗാരസാരോദയം ॥ 2 ॥

ധ്യായേദീപ്സിതസിദ്ധിദം ശിവസുതം ശ്രീദ്വാദശാക്ഷം ഗുഹം ।
ഖേടം കുക്കുടമംകുശം ച വരദം പാശം ധനുശ്ചക്രകം ॥

3 ॥

വജ്രം ശക്തിമസിം ച ശൂലമഭയം ദോര്‍ഭിര്‍ധൃതം ഷണ്‍മുഖം ।
ദേവം ചിത്രമയൂരവാഹനഗതം ചിത്രാംബരാലംകൃതം ॥ 4 ॥

॥ സുബ്രഹ്മണ്യ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ॥

അചിന്ത്യശക്തിരനഘസ്ത്വക്ഷോഭ്യസ്ത്വപരാജിതഃ ।
അനാഥവത്സലോഽമോഘസ്ത്വശോകോഽപ്യജരോഽഭയഃ ॥ 1 ॥

അത്യുദാരോ ഹ്യഘഹരസ്ത്വഗ്രഗണ്യോഽദ്രിജാസുതഃ ।
അനന്തമഹിമാഽപാരോഽനന്തസൌഖ്യപ്രദോഽവ്യയഃ ॥ 2 ॥

അനന്തമോക്ഷദോഽനാദിരപ്രമേയോഽക്ഷരോഽച്യുതഃ ।
അകല്‍മഷോഽഭിരാമോഽഗ്രധുര്യശ്ചാമിതവിക്രമഃ ॥ 3 ॥

അനാഥനാഥോ ഹ്യമലോ ഹ്യപ്രമത്തോഽമരപ്രഭുഃ ।
അരിന്ദമോഽഖിലാധാരസ്ത്വണിമാദിഗുണോഽഗ്രണീഃ ॥ 4 ॥

അചഞ്ചലോഽമരസ്തുത്യോ ഹ്യകലങ്കോഽമിതാശനഃ ।
അഗ്നിഭൂരനവദ്യാങ്ഗോ ഹ്യദ്ഭുതോഽഭീഷ്ടദായകഃ ॥ 5 ॥

അതീന്ദ്രിയോഽപ്രമേയാത്മാ ഹ്യദൃശ്യോഽവ്യക്തലക്ഷണഃ ।
ആപദ്വിനാശകസ്ത്വാര്യ ആഢ്യ ആഗമസംസ്തുതഃ ॥ 6 ॥

ആര്‍തസംരക്ഷണസ്ത്വാദ്യ ആനന്ദസ്ത്വാര്യസേവിതഃ ।
ആശ്രിതേഷ്ടാര്‍ഥവരദ ആനന്ദ്യാര്‍തഫലപ്രദഃ ॥ 7 ॥

ആശ്ചര്യരൂപ ആനന്ദ ആപന്നാര്‍തിവിനാശനഃ ।
ഇഭവക്ത്രാനുജസ്ത്വിഷ്ട ഇഭാസുരഹരാത്മജഃ ॥ 8 ॥

ഇതിഹാസശ്രുതിസ്തുത്യ ഇന്ദ്രഭോഗഫലപ്രദഃ ।
ഇഷ്ടാപൂര്‍തഫലപ്രാപ്തിരിഷ്ടേഷ്ടവരദായകഃ ॥ 9 ॥

ഇഹാമുത്രേഷ്ടഫലദ ഇഷ്ടദസ്ത്വിന്ദ്രവന്ദിതഃ ।
ഈഡനീയസ്ത്വീശപുത്ര ഈപ്സിതാര്‍ഥപ്രദായകഃ ॥ 10 ॥

ഈതിഭീതിഹരശ്ചേഡ്യ ഈഷണാത്രയവര്‍ജിതഃ ।
ഉദാരകീര്‍തിരുദ്യോഗീ ചോത്കൃഷ്ടോരുപരാക്രമഃ ॥ 11 ॥

ഉത്കൃഷ്ടശക്തിരുത്സാഹ ഉദാരശ്ചോത്സവപ്രിയഃ ।
ഉജ്ജൃംഭ ഉദ്ഭവശ്ചോഗ്ര ഉദഗ്രശ്ചോഗ്രലോചനഃ ॥ 12 ॥

ഉന്‍മത്ത ഉഗ്രശമന ഉദ്വേഗഘ്നോരഗേശ്വരഃ ।
ഉരുപ്രഭാവശ്ചോദീര്‍ണ ഉമാപുത്ര ഉദാരധീഃ ॥ 13 ॥

ഊര്‍ധ്വരേതഃസുതസ്തൂര്‍ധ്വഗതിദസ്തൂര്‍ജപാലകഃ ।
ഊര്‍ജിതസ്തൂര്‍ധ്വഗസ്തൂര്‍ധ്വ ഊര്‍ധ്വലോകൈകനായകഃ ॥ 14 ॥

ഊര്‍ജിവാനൂര്‍ജിതോദാര ഊര്‍ജിതോര്‍ജിതശാസനഃ ।
ഋഷിദേവഗണസ്തുത്യ ഋണത്രയവിമോചനഃ ॥ 15 ॥

ഋജുരൂപോ ഹ്യൃജുകര ഋജുമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശനഃ ।
ഋതംഭരോ ഹ്യൃജുപ്രീത ഋഷഭസ്ത്വൃദ്ധിദസ്ത്വൃതഃ ॥ 16 ॥

ലുലിതോദ്ധാരകോ ലൂതഭവപാശപ്രഭഞ്ജനഃ ।
ഏണാങ്കധരസത്പുത്ര ഏക ഏനോവിനാശനഃ ॥ 17 ॥

ഐശ്വര്യദശ്ചൈന്ദ്രഭോഗീ ചൈതിഹ്യശ്ചൈന്ദ്രവന്ദിതഃ ।
ഓജസ്വീ ചൌഷധിസ്ഥാനമോജോദശ്ചൌദനപ്രദഃ ॥ 18 ॥

ഔദാര്യശീല ഔമേയ ഔഗ്ര ഔന്നത്യദായകഃ ।
ഔദാര്യ ഔഷധകര ഔഷധം ചൌഷധാകരഃ ॥ 19 ॥

അംശുമാല്യംശുമാലീഡ്യ അംബികാതനയോഽന്നദഃ ।
അന്ധകാരിസുതോഽന്ധത്വഹാരീ ചാംബുജലോചനഃ ॥ 20 ॥

അസ്തമായോഽമരാധീശോ ഹ്യസ്പഷ്ടോഽസ്തോകപുണ്യദഃ ।
അസ്താമിത്രോഽസ്തരൂപശ്ചാസ്ഖലത്സുഗതിദായകഃ ॥ 21 ॥

കാര്‍തികേയഃ കാമരൂപഃ കുമാരഃ ക്രൌഞ്ചദാരണഃ ।
കാമദഃ കാരണം കാംയഃ കമനീയഃ കൃപാകരഃ ॥ 22 ॥

കാഞ്ചനാഭഃ കാന്തിയുക്തഃ കാമീ കാമപ്രദഃ കവിഃ ।
കീര്‍തികൃത്കുക്കുടധരഃ കൂടസ്ഥഃ കുവലേക്ഷണഃ ॥ 23 ॥

കുങ്കുമാങ്ഗഃ ക്ലമഹരഃ കുശലഃ കുക്കുടധ്വജഃ ।
കുശാനുസംഭവഃ ക്രൂരഃ ക്രൂരഘ്നഃ കലിതാപഹൃത് ॥ 24 ॥

കാമരൂപഃ കല്‍പതരുഃ കാന്തഃ കാമിതദായകഃ ।
കല്യാണകൃത്ക്ലേശനാശഃ കൃപാലുഃ കരുണാകരഃ ॥ 25 ॥

കലുഷഘ്നഃ ക്രിയാശക്തിഃ കഠോരഃ കവചീ കൃതീ ।
കോമലാങ്ഗഃ കുശപ്രീതഃ കുത്സിതഘ്നഃ കലാധരഃ ॥ 26 ॥

ഖ്യാതഃ ഖേടധരഃ ഖഡ്ഗീ ഖട്വാങ്ഗീ ഖലനിഗ്രഹഃ ।
ഖ്യാതിപ്രദഃ ഖേചരേശഃ ഖ്യാതേഹഃ ഖേചരസ്തുതഃ ॥ 27 ॥

ഖരതാപഹരഃ സ്വസ്ഥഃ ഖേചരഃ ഖേചരാശ്രയഃ ।
ഖണ്ഡേന്ദുമൌലിതനയഃ ഖേലഃ ഖേചരപാലകഃ ॥ 28 ॥

ഖസ്ഥലഃ ഖണ്ഡിതാര്‍കശ്ച ഖേചരീജനപൂജിതഃ ।
ഗാങ്ഗേയോ ഗിരിജാപുത്രോ ഗണനാഥാനുജോ ഗുഹഃ ॥ 29 ॥

ഗോപ്താ ഗീര്‍വാണസംസേവ്യോ ഗുണാതീതോ ഗുഹാശ്രയഃ ।
ഗതിപ്രദോ ഗുണനിധിഃ ഗംഭീരോ ഗിരിജാത്മജഃ ॥ 30 ॥

ഗൂഢരൂപോ ഗദഹരോ ഗുണാധീശോ ഗുണാഗ്രണീഃ ।
ഗോധരോ ഗഹനോ ഗുപ്തോ ഗര്‍വഘ്നോ ഗുണവര്‍ധനഃ ॥ 31 ॥

ഗുഹ്യോ ഗുണജ്ഞോ ഗീതിജ്ഞോ ഗതാതങ്കോ ഗുണാശ്രയഃ ।
ഗദ്യപദ്യപ്രിയോ ഗുണ്യോ ഗോസ്തുതോ ഗഗനേചരഃ ॥ 32 ॥

ഗണനീയചരിത്രശ്ച ഗതക്ലേശോ ഗുണാര്‍ണവഃ ।
ഘൂര്‍ണിതാക്ഷോ ഘൃണിനിധിഃ ഘനഗംഭീരഘോഷണഃ ॥ 33 ॥

ഘണ്ടാനാദപ്രിയോ ഘോഷോ ഘോരാഘൌഘവിനാശനഃ ।
ഘനാനന്ദോ ഘര്‍മഹന്താ ഘൃണാവാന്‍ ഘൃഷ്ടിപാതകഃ ॥ 34 ॥

ഘൃണീ ഘൃണാകരോ ഘോരോ ഘോരദൈത്യപ്രഹാരകഃ ।
ഘടിതൈശ്വര്യസംദോഹോ ഘനാര്‍ഥോ ഘനസംക്രമഃ ॥ 35 ॥

ചിത്രകൃച്ചിത്രവര്‍ണശ്ച ചഞ്ചലശ്ചപലദ്യുതിഃ ।
ചിന്‍മയശ്ചിത്സ്വരൂപശ്ച ചിരാനന്ദശ്ചിരംതനഃ ॥ 36 ॥

ചിത്രകേലിശ്ചിത്രതരശ്ചിന്തനീയശ്ചമത്കൃതിഃ ।
ചോരഘ്നശ്ചതുരശ്ചാരുശ്ചാമീകരവിഭൂഷണഃ ॥ 37 ॥

ചന്ദ്രാര്‍കകോടിസദൃശശ്ചന്ദ്രമൌലിതനൂഭവഃ ।
ഛാദിതാങ്ഗശ്ഛദ്മഹന്താ ഛേദിതാഖിലപാതകഃ ॥ 38 ॥

ഛേദീകൃതതമഃക്ലേശശ്ഛത്രീകൃതമഹായശാഃ ।
ഛാദിതാശേഷസംതാപശ്ഛരിതാമൃതസാഗരഃ ॥ 39 ॥

ഛന്നത്രൈഗുണ്യരൂപശ്ച ഛാതേഹശ്ഛിന്നസംശയഃ ।
ഛന്ദോമയശ്ഛന്ദഗാമീ ഛിന്നപാശശ്ഛവിശ്ഛദഃ ॥ 40 ॥

ജഗദ്ധിതോ ജഗത്പൂജ്യോ ജഗജ്ജ്യേഷ്ഠോ ജഗന്‍മയഃ ।
ജനകോ ജാഹ്നവീസൂനുര്‍ജിതാമിത്രോ ജഗദ്ഗുരുഃ ॥ 41 ॥

ജയീ ജിതേന്ദ്രിയോ ജൈത്രോ ജരാമരണവര്‍ജിതഃ ।
ജ്യോതിര്‍മയോ ജഗന്നാഥോ ജഗജ്ജീവോ ജനാശ്രയഃ ॥ 42 ॥

ജഗത്സേവ്യോ ജഗത്കര്‍താ ജഗത്സാക്ഷീ ജഗത്പ്രിയഃ ।
ജംഭാരിവന്ദ്യോ ജയദോ ജഗഞ്ജനമനോഹരഃ ॥ 43 ॥

ജഗദാനന്ദജനകോ ജനജാഡ്യാപഹാരകഃ ।
ജപാകുസുമസംകാശോ ജനലോചനശോഭനഃ ॥ 44 ॥

ജനേശ്വരോ ജിതക്രോധോ ജനജന്‍മനിബര്‍ഹണഃ ।
ജയദോ ജന്തുതാപഘ്നോ ജിതദൈത്യമഹാവ്രജഃ ॥ 45 ॥

ജിതമായോ ജിതക്രോധോ ജിതസങ്ഗോ ജനപ്രിയഃ ।
ഝംഝാനിലമഹാവേഗോ ഝരിതാശേഷപാതകഃ ॥ 46 ॥

ഝര്‍ഝരീകൃതദൈത്യൌഘോ ഝല്ലരീവാദ്യസമ്പ്രിയഃ ।
ജ്ഞാനമൂര്‍തിര്‍ജ്ഞാനഗംയോ ജ്ഞാനീ ജ്ഞാനമഹാനിധിഃ ॥ 47 ॥

ടംകാരനൃത്തവിഭവഃ ടംകവജ്രധ്വജാങ്കിതഃ ।
ടംകിതാഖിലലോകശ്ച ടംകിതൈനസ്തമോരവിഃ ॥ 48 ॥

ഡംബരപ്രഭവോ ഡംഭോ ഡംബോ ഡമരുകപ്രിയഃ ।
ഡമരോത്കടസന്നാദോ ഡിംഭരൂപസ്വരൂപകഃ ॥ 49 ॥

ഢക്കാനാദപ്രീതികരോ ഢാലിതാസുരസംകുലഃ ।
ഢൌകിതാമരസംദോഹോ ഢുണ്ഡിവിഘ്നേശ്വരാനുജഃ ॥ 50 ॥

തത്ത്വജ്ഞസ്തത്വഗസ്തീവ്രസ്തപോരൂപസ്തപോമയഃ ।
ത്രയീമയസ്ത്രികാലജ്ഞസ്ത്രിമൂര്‍തിസ്ത്രിഗുണാത്മകഃ ॥ 51 ॥

ത്രിദശേശസ്താരകാരിസ്താപഘ്നസ്താപസപ്രിയഃ ।
തുഷ്ടിദസ്തുഷ്ടികൃത്തീക്ഷ്ണസ്തപോരൂപസ്ത്രികാലവിത് ॥ 52 ॥

സ്തോതാ സ്തവ്യഃ സ്തവപ്രീതഃ സ്തുതിഃ സ്തോത്രം സ്തുതിപ്രിയഃ ।
സ്ഥിതഃ സ്ഥായീ സ്ഥാപകശ്ച സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 53 ॥

സ്ഥവിഷ്ഠഃ സ്ഥവിരഃ സ്ഥൂലഃ സ്ഥാനദഃ സ്ഥൈര്യദഃ സ്ഥിരഃ ।
ദാന്തോ ദയാപരോ ദാതാ ദുരിതഘ്നോ ദുരാസദഃ ॥ 54 ॥

ദര്‍ശനീയോ ദയാസാരോ ദേവദേവോ ദയാനിധിഃ ।
ദുരാധര്‍ഷോ ദുര്‍വിഗാഹ്യോ ദക്ഷോ ദര്‍പണശോഭിതഃ ॥ 55 ॥

ദുര്‍ധരോ ദാനശീലശ്ച ദ്വാദശാക്ഷോ ദ്വിഷഡ്ഭുജഃ ।
ദ്വിഷട്കര്‍ണോ ദ്വിഷഡ്ബാഹുര്‍ദീനസംതാപനാശനഃ ॥ 56 ॥

ദന്ദശൂകേശ്വരോ ദേവോ ദിവ്യോ ദിവ്യാകൃതിര്‍ദമഃ ।
ദീര്‍ഘവൃത്തോ ദീര്‍ഘബാഹുര്‍ദീര്‍ഘദൃഷ്ടിര്‍ദിവസ്പതിഃ ॥ 57 ॥

ദണ്ഡോ ദമയിതാ ദര്‍പോ ദേവസിംഹോ ദൃഢവ്രതഃ ।
ദുര്ലഭോ ദുര്‍ഗമോ ദീപ്തോ ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യോ ദിവ്യമണ്ഡനഃ ॥ 58 ॥

ദുരോദരഘ്നോ ദുഃഖഘ്നോ ദുരാരിഘ്നോ ദിശാമ്പതിഃ ।
ദുര്‍ജയോ ദേവസേനേശോ ദുര്‍ജ്ഞേയോ ദുരതിക്രമഃ ॥ 59 ॥

ദംഭോ ദൃപ്തശ്ച ദേവര്‍ഷിര്‍ദൈവജ്ഞോ ദൈവചിന്തകഃ ।
ധുരംധരോ ധര്‍മപരോ ധനദോ ധൃതിവര്‍ധനഃ ॥ 60 ॥

ധര്‍മേശോ ധര്‍മശാസ്ത്രജ്ഞോ ധന്വീ ധര്‍മപരായണഃ ।
ധനാധ്യക്ഷോ ധനപതിര്‍ധൃതിമാന്ധൂതകില്‍ബിഷഃ ॥ 61 ॥

ധര്‍മഹേതുര്‍ധര്‍മശൂരോ ധര്‍മകൃദ്ധര്‍മവിദ് ധ്രുവഃ ।
ധാതാ ധീമാന്ധര്‍മചാരീ ധന്യോ ധുര്യോ ധൃതവ്രതഃ ॥ 62 ॥

നിത്യോത്സവോ നിത്യതൃപ്തോ നിര്ലേപോ നിശ്ചലാത്മകഃ ।
നിരവദ്യോ നിരാധാരോ നിഷ്കലങ്കോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 63 ॥

നിര്‍മമോ നിരഹംകാരോ നിര്‍മോഹോ നിരുപദ്രവഃ ।
നിത്യാനന്ദോ നിരാതങ്കോ നിഷ്പ്രപഞ്ചോ നിരാമയഃ ॥ 64 ॥

നിരവദ്യോ നിരീഹശ്ച നിര്‍ദര്‍ശോ നിര്‍മലാത്മകഃ ।
നിത്യാനന്ദോ നിര്‍ജരേശോ നിഃസങ്ഗോ നിഗമസ്തുതഃ ॥ 65 ॥

നിഷ്കണ്ടകോ നിരാലംബോ നിഷ്പ്രത്യൂഹോ നിരുദ്ഭവഃ ।
നിത്യോ നിയതകല്യാണോ നിര്‍വികല്‍പോ നിരാശ്രയഃ ॥ 66 ॥

നേതാ നിധിര്‍നൈകരൂപോ നിരാകാരോ നദീസുതഃ ।
പുലിന്ദകന്യാരമണഃ പുരുജിത്പരമപ്രിയഃ ॥ 67 ॥

പ്രത്യക്ഷമൂര്‍തിഃ പ്രത്യക്ഷഃ പരേശഃ പൂര്‍ണപുണ്യദഃ ।
പുണ്യാകരഃ പുണ്യരൂപഃ പുണ്യഃ പുണ്യപരായണഃ ॥ 68 ॥

പുണ്യോദയഃ പരം ജ്യോതിഃ പുണ്യകൃത്പുണ്യവര്‍ധനഃ ।
പരാനന്ദഃ പരതരഃ പുണ്യകീര്‍തിഃ പുരാതനഃ ॥ 69 ॥

പ്രസന്നരൂപഃ പ്രാണേശഃ പന്നഗഃ പാപനാശനഃ ।
പ്രണതാര്‍തിഹരഃ പൂര്‍ണഃ പാര്‍വതീനന്ദനഃ പ്രഭുഃ ॥ 70 ॥

പൂതാത്മാ പുരുഷഃ പ്രാണഃ പ്രഭവഃ പുരുഷോത്തമഃ ।
പ്രസന്നഃ പരമസ്പഷ്ടഃ പരഃ പരിവൃഢഃ പരഃ ॥ 71 ॥

പരമാത്മാ പരബ്രഹ്മ പരാര്‍ഥഃ പ്രിയദര്‍ശനഃ ।
പവിത്രഃ പുഷ്ടിദഃ പൂര്‍തിഃ പിങ്ഗലഃ പുഷ്ടിവര്‍ധനഃ ॥ 72 ॥

പാപഹാരീ പാശധരഃ പ്രമത്താസുരശിക്ഷകഃ ।
പാവനഃ പാവകഃ പൂജ്യഃ പൂര്‍ണാനന്ദഃ പരാത്പരഃ ॥ 73 ॥

പുഷ്കലഃ പ്രവരഃ പൂര്‍വഃ പിതൃഭക്തഃ പുരോഗമഃ ।
പ്രാണദഃ പ്രാണിജനകഃ പ്രദിഷ്ടഃ പാവകോദ്ഭവഃ ॥ 74 ॥

പരബ്രഹ്മസ്വരൂപശ്ച പരമൈശ്വര്യകാരണം ।
പരര്‍ദ്ധിദഃ പുഷ്ടികരഃ പ്രകാശാത്മാ പ്രതാപവാന്‍ ॥ 75 ॥

പ്രജ്ഞാപരഃ പ്രകൃഷ്ടാര്‍ഥഃ പൃഥുഃ പൃഥുപരാക്രമഃ ।
ഫണീശ്വരഃ ഫണിവരഃ ഫണാമണിവിഭൂഷണഃ ॥ 76 ॥

ഫലദഃ ഫലഹസ്തശ്ച ഫുല്ലാംബുജവിലോചനഃ ।
ഫഡുച്ചാടിതപാപൌഘഃ ഫണിലോകവിഭൂഷണഃ ॥ 77 ॥

ബാഹുലേയോ ബൃഹദ്രൂപോ ബലിഷ്ഠോ ബലവാന്‍ ബലീ ।
ബ്രഹ്മേശവിഷ്ണുരൂപശ്ച ബുദ്ധോ ബുദ്ധിമതാം വരഃ ॥ 78 ॥

ബാലരൂപോ ബ്രഹ്മഗര്‍ഭോ ബ്രഹ്മചാരീ ബുധപ്രിയഃ ।
ബഹുശ്രുതോ ബഹുമതോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രാഹ്മണപ്രിയഃ ॥ 79 ॥

ബലപ്രമഥനോ ബ്രഹ്മാ ബഹുരൂപോ ബഹുപ്രദഃ ।
ബൃഹദ്ഭാനുതനൂദ്ഭൂതോ ബൃഹത്സേനോ ബിലേശയഃ ॥ 80 ॥

ബഹുബാഹുര്‍ബലശ്രീമാന്‍ ബഹുദൈത്യവിനാശകഃ ।
ബിലദ്വാരാന്തരാലസ്ഥോ ബൃഹച്ഛക്തിധനുര്‍ധരഃ ॥ 81 ॥

ബാലാര്‍കദ്യുതിമാന്‍ ബാലോ ബൃഹദ്വക്ഷാ ബൃഹദ്ധനുഃ ।
ഭവ്യോ ഭോഗീശ്വരോ ഭാവ്യോ ഭവനാശോ ഭവപ്രിയഃ ॥ 82 ॥

ഭക്തിഗംയോ ഭയഹരോ ഭാവജ്ഞോ ഭക്തസുപ്രിയഃ ।
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദോ ഭോഗീ ഭഗവാന്‍ ഭാഗ്യവര്‍ധനഃ ॥ 83 ॥

ഭ്രാജിഷ്ണുര്‍ഭാവനോ ഭര്‍താ ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ ।
ഭൂതിദോ ഭൂതികൃദ്ഭോക്താ ഭൂതാത്മാ ഭുവനേശ്വരഃ ॥ 84 ॥

ഭാവകോ ഭീകരോ ഭീഷ്മോ ഭാവകേഷ്ടോ ഭവോദ്ഭവഃ ।
ഭവതാപപ്രശമനോ ഭോഗവാന്‍ ഭൂതഭാവനഃ ॥ 85 ॥

ഭോജ്യപ്രദോ ഭ്രാന്തിനാശോ ഭാനുമാന്‍ ഭുവനാശ്രയഃ ।
ഭൂരിഭോഗപ്രദോ ഭദ്രോ ഭജനീയോ ഭിഷഗ്വരഃ ॥ 86 ॥

മഹാസേനോ മഹോദാരോ മഹാശക്തിര്‍മഹാദ്യുതിഃ ।
മഹാബുദ്ധിര്‍മഹാവീര്യോ മഹോത്സാഹോ മഹാബലഃ ॥ 87 ॥

മഹാഭോഗീ മഹാമായീ മേധാവീ മേഖലീ മഹാന്‍ ।
മുനിസ്തുതോ മഹാമാന്യോ മഹാനന്ദോ മഹായശാഃ ॥ 88 ॥

മഹോര്‍ജിതോ മാനനിധിര്‍മനോരഥഫലപ്രദഃ ।
മഹോദയോ മഹാപുണ്യോ മഹാബലപരാക്രമഃ ॥ 89 ॥

മാനദോ മതിദോ മാലീ മുക്താമാലാവിഭൂഷണഃ ।
മനോഹരോ മഹാമുഖ്യോ മഹര്‍ദ്ധിര്‍മൂര്‍തിമാന്‍മുനിഃ ॥ 90 ॥

മഹോത്തമോ മഹോപായോ മോക്ഷദോ മങ്ഗലപ്രദഃ ।
മുദാകരോ മുക്തിദാതാ മഹാഭോഗോ മഹോരഗഃ ॥ 91 ॥

യശസ്കരോ യോഗയോനിര്യോഗിഷ്ഠോ യമിനാം വരഃ ।
യശസ്വീ യോഗപുരുഷോ യോഗ്യോ യോഗനിധിര്യമീ ॥ 92 ॥

യതിസേവ്യോ യോഗയുക്തോ യോഗവിദ്യോഗസിദ്ധിദഃ ।
യന്ത്രോ യന്ത്രീ ച യന്ത്രജ്ഞോ യന്ത്രവാന്യന്ത്രവാഹകഃ ॥ 93 ॥

യാതനാരഹിതോ യോഗീ യോഗീശോ യോഗിനാം വരഃ ।
രമണീയോ രംയരൂപോ രസജ്ഞോ രസഭാവനഃ ॥ 94 ॥

രഞ്ജനോ രഞ്ജിതോ രാഗീ രുചിരോ രുദ്രസംഭവഃ ।
രണപ്രിയോ രണോദാരോ രാഗദ്വേഷവിനാശനഃ ॥ 95 ॥

രത്നാര്‍ചീ രുചിരോ രംയോ രൂപലാവണ്യവിഗ്രഹഃ ।
രത്നാങ്ഗദധരോ രത്നഭൂഷണോ രമണീയകഃ ॥ 96 ॥

രുചികൃദ്രോചമാനശ്ച രഞ്ജിതോ രോഗനാശനഃ ।
രാജീവാക്ഷോ രാജരാജോ രക്തമാല്യാനുലേപനഃ ॥ 97 ॥

രാജദ്വേദാഗമസ്തുത്യോ രജഃസത്ത്വഗുണാന്വിതഃ ।
രജനീശകലാരംയോ രത്നകുണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ॥ 98 ॥

രത്നസന്‍മൌലിശോഭാഢ്യോ രണന്‍മഞ്ജീരഭൂഷണഃ ।
ലോകൈകനാഥോ ലോകേശോ ലലിതോ ലോകനായകഃ ॥ 99 ॥

ലോകരക്ഷോ ലോകശിക്ഷോ ലോകലോചനരഞ്ജിതഃ ।
ലോകബന്ധുര്ലോകധാതാ ലോകത്രയമഹാഹിതഃ ॥ 100 ॥

ലോകചൂഡാമണിര്ലോകവന്ദ്യോ ലാവണ്യവിഗ്രഹഃ ।
ലോകാധ്യക്ഷസ്തു ലീലാവാന്ലോകോത്തരഗുണാന്വിതഃ ॥ 101 ॥

വരിഷ്ഠോ വരദോ വൈദ്യോ വിശിഷ്ടോ വിക്രമോ വിഭുഃ ।
വിബുധാഗ്രചരോ വശ്യോ വികല്‍പപരിവര്‍ജിതഃ ॥ 102 ॥

വിപാശോ വിഗതാതങ്കോ വിചിത്രാങ്ഗോ വിരോചനഃ ।
വിദ്യാധരോ വിശുദ്ധാത്മാ വേദാങ്ഗോ വിബുധപ്രിയഃ ॥ 103 ॥

വചസ്കരോ വ്യാപകശ്ച വിജ്ഞാനീ വിനയാന്വിതഃ ।
വിദ്വത്തമോ വിരോധിഘ്നോ വീരോ വിഗതരാഗവാന്‍ ॥ 104 ॥

വീതഭാവോ വിനീതാത്മാ വേദഗര്‍ഭോ വസുപ്രദഃ ।
വിശ്വദീപ്തിര്‍വിശാലാക്ഷോ വിജിതാത്മാ വിഭാവനഃ ॥ 105 ॥

വേദവേദ്യോ വിധേയാത്മാ വീതദോഷശ്ച വേദവിത് ।
വിശ്വകര്‍മാ വീതഭയോ വാഗീശോ വാസവാര്‍ചിതഃ ॥ 106 ॥

വീരധ്വംസോ വിശ്വമൂര്‍തിര്‍വിശ്വരൂപോ വരാസനഃ ।
വിശാഖോ വിമലോ വാഗ്മീ വിദ്വാന്വേദധരോ വടുഃ ॥ 107 ॥

വീരചൂഡാമണിര്‍വീരോ വിദ്യേശോ വിബുധാശ്രയഃ ।
വിജയീ വിനയീ വേത്താ വരീയാന്വിരജാ വസുഃ ॥ 108 ॥

വീരഘ്നോ വിജ്വരോ വേദ്യോ വേഗവാന്വീര്യവാന്വശീ ।
വരശീലോ വരഗുണോ വിശോകോ വജ്രധാരകഃ ॥ 109 ॥

ശരജന്‍മാ ശക്തിധരഃ ശത്രുഘ്നഃ ശിഖിവാഹനഃ ।
ശ്രീമാന്‍ശിഷ്ടഃ ശുചിഃ ശുദ്ധഃ ശാശ്വതോ ശ്രുതിസാഗരഃ ॥ 110 ॥

ശരണ്യഃ ശുഭദഃ ശര്‍മ ശിഷ്ടേഷ്ടഃ ശുഭലക്ഷണഃ ।
ശാന്തഃ ശൂലധരഃ ശ്രേഷ്ഠഃ ശുദ്ധാത്മാ ശങ്കരഃ ശിവഃ ॥ 111 ॥

ശിതികണ്ഠാത്മജഃ ശൂരഃ ശാന്തിദഃ ശോകനാശനഃ ।
ഷാണ്‍മാതുരഃ ഷണ്‍മുഖശ്ച ഷഡ്ഗുണൈശ്വര്യസംയുതഃ ॥ 112 ॥

ഷട്ചക്രസ്ഥഃ ഷഡൂര്‍മിഘ്നഃ ഷഡങ്ഗശ്രുതിപാരഗഃ ।
ഷഡ്ഭാവരഹിതഃ ഷട്കഃ ഷട്ശാസ്ത്രസ്മൃതിപാരഗഃ ॥ 113 ॥

ഷഡ്വര്‍ഗദാതാ ഷഡ്ഗ്രീവഃ ഷഡരിഘ്നഃ ഷഡാശ്രയഃ ।
ഷട്കിരീടധരഃ ശ്രീമാന്‍ ഷഡാധാരശ്ച ഷട്ക്രമഃ ॥ 114 ॥

ഷട്കോണമധ്യനിലയഃ ഷണ്ഡത്വപരിഹാരകഃ ।
സേനാനീഃ സുഭഗഃ സ്കന്ദഃ സുരാനന്ദഃ സതാം ഗതിഃ ॥ 115 ॥

സുബ്രഹ്മണ്യഃ സുരാധ്യക്ഷഃ സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വദഃ സുഖീ ।
സുലഭഃ സിദ്ധിദഃ സൌംയഃ സിദ്ധേശഃ സിദ്ധിസാധനഃ ॥ 116 ॥

സിദ്ധാര്‍ഥഃ സിദ്ധസംകല്‍പഃ സിദ്ധസാധുഃ സുരേശ്വരഃ ।
സുഭുജഃ സര്‍വദൃക്സാക്ഷീ സുപ്രസാദഃ സനാതനഃ ॥ 117 ॥

സുധാപതിഃ സ്വയംജ്യോതിഃ സ്വയംഭൂഃ സര്‍വതോമുഖഃ ।
സമര്‍ഥഃ സത്കൃതിഃ സൂക്ഷ്മഃ സുഘോഷഃ സുഖദഃ സുഹൃത് ॥ 118 ॥

സുപ്രസന്നഃ സുരശ്രേഷ്ഠഃ സുശീലഃ സത്യസാധകഃ ।
സംഭാവ്യഃ സുമനാഃ സേവ്യഃ സകലാഗമപാരഗഃ ॥ 119 ॥

സുവ്യക്തഃ സച്ചിദാനന്ദഃ സുവീരഃ സുജനാശ്രയഃ ।
സര്‍വലക്ഷണസമ്പന്നഃ സത്യധര്‍മപരായണഃ ॥ 120 ॥

സര്‍വദേവമയഃ സത്യഃ സദാ മൃഷ്ടാന്നദായകഃ ।
സുധാപീ സുമതിഃ സത്യഃ സര്‍വവിഘ്നവിനാശനഃ ॥ 121 ॥

സര്‍വദുഃഖപ്രശമനഃ സുകുമാരഃ സുലോചനഃ ।
സുഗ്രീവഃ സുധൃതിഃ സാരഃ സുരാരാധ്യഃ സുവിക്രമഃ ॥ 122 ॥

സുരാരിഘ്നഃ സ്വര്‍ണവര്‍ണഃ സര്‍പരാജഃ സദാ ശുചിഃ ।
സപ്താര്‍ചിര്‍ഭൂഃ സുരവരഃ സര്‍വായുധവിശാരദഃ ॥ 123 ॥

ഹസ്തിചര്‍മാംബരസുതോ ഹസ്തിവാഹനസേവിതഃ ।
ഹസ്തചിത്രായുധധരോ ഹൃതാഘോ ഹസിതാനനഃ ॥ 124 ॥

ഹേമഭൂഷോ ഹരിദ്വര്‍ണോ ഹൃഷ്ടിദോ ഹൃഷ്ടിവര്‍ധനഃ ।
ഹേമാദ്രിഭിദ്ധംസരൂപോ ഹുംകാരഹതകില്‍ബിഷഃ ॥ 125 ॥

ഹിമാദ്രിജാതാതനുജോ ഹരികേശോ ഹിരണ്‍മയഃ ।
ഹൃദ്യോ ഹൃഷ്ടോ ഹരിസഖോ ഹംസോ ഹംസഗതിര്‍ഹവിഃ ॥ 126 ॥

ഹിരണ്യവര്‍ണോ ഹിതകൃദ്ധര്‍ഷദോ ഹേമഭൂഷണഃ ।
ഹരപ്രിയോ ഹിതകരോ ഹതപാപോ ഹരോദ്ഭവഃ ॥ 127 ॥

ക്ഷേമദഃ ക്ഷേമകൃത്ക്ഷേംയഃ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ക്ഷാമവര്‍ജിതഃ ।
ക്ഷേത്രപാലഃ ക്ഷമാധാരഃ ക്ഷേമക്ഷേത്രഃ ക്ഷമാകരഃ ॥ 128 ॥

ക്ഷുദ്രഘ്നഃ ക്ഷാന്തിദഃ ക്ഷേമഃ ക്ഷിതിഭൂഷഃ ക്ഷമാശ്രയഃ ।
ക്ഷാലിതാഘഃ ക്ഷിതിധരഃ ക്ഷീണസംരക്ഷണക്ഷമഃ ॥ 129 ॥

ക്ഷണഭങ്ഗുരസന്നദ്ധഘനശോഭികപര്‍ദകഃ ।
ക്ഷിതിഭൃന്നാഥതനയാമുഖപങ്കജഭാസ്കരഃ ॥ 130 ॥

ക്ഷതാഹിതഃ ക്ഷരഃ ക്ഷന്താ ക്ഷതദോഷഃ ക്ഷമാനിധിഃ ।
ക്ഷപിതാഖിലസംതാപഃ ക്ഷപാനാഥസമാനനഃ ॥ 131 ॥

ഫലശ്രുതി –
ഇതി നാംനാം സഹസ്രാണി ഷണ്‍മുഖസ്യ ച നാരദ ।
യഃ പഠേച്ഛൃണുയാദ്വാപി ഭക്തിയുക്തേന ചേതസാ ॥ 1 ॥

സ സദ്യോ മുച്യതേ പാപൈര്‍മനോവാക്കായസംഭവൈഃ ।
ആയുര്‍വൃദ്ധികരം പുംസാം സ്ഥൈര്യവീര്യവിവര്‍ധനം ॥ 2 ॥

വാക്യേനൈകേന വക്ഷ്യാമി വാഞ്ഛിതാര്‍ഥം പ്രയച്ഛതി ।
തസ്മാത്സര്‍വാത്മനാ ബ്രഹ്മന്നിയമേന ജപേത്സുധീഃ ॥ 3 ॥

॥ ഇതി ശ്രീസ്കാന്ദേ മഹാപുരാണേ ഈശ്വരപ്രോക്തേ ബ്രഹ്മനാരദസംവാദേ
ഷണ്‍മുഖസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top