Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Subrahmanya Swamy Stotram Lyrics in Kannada

Sri Subramanya Sahasranamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ॥

ಧ್ಯಾನಂ –
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಷಣ್ಮುಖಮಿಂದುಕೋಟಿಸದೃಶಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಶೋಭಿತಂ
ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಷಟ್ಕಿರೀಟವಿಲಸತ್ಕೇಯೂರಹಾರಾನ್ವಿತಂ ॥ 1 ॥

ಕರ್ಣಾಲಂಬಿತಕುಂಡಲಪ್ರವಿಲಸದ್ಗಂಡಸ್ಥಲಾಶೋಭಿತಂ
ಕಾಂಚೀಕಂಕಣಕಿಂಕಿಣೀರವಯುತಂ ಶೃಂಗಾರಸಾರೋದಯಂ ॥ 2 ॥

ಧ್ಯಾಯೇದೀಪ್ಸಿತಸಿದ್ಧಿದಂ ಶಿವಸುತಂ ಶ್ರೀದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಂ ಗುಹಂ
ಖೇಟಂ ಕುಕ್ಕುಟಮಂಕುಶಂ ಚ ವರದಂ ಪಾಶಂ ಧನುಶ್ಚಕ್ರಕಂ ॥ 3 ॥

ವಜ್ರಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಶೂಲಮಭಯಂ ದೋರ್ಭಿರ್ಧೃತಂ ಷಣ್ಮುಖಂ
ದೇವಂ ಚಿತ್ರಮಯೂರವಾಹನಗತಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಲಂಕೃತಂ ॥ 4 ॥

॥ ಅಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾಥವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶೋಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಜರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅತ್ಯುದಾರಾಯ ನಮಃ 10
ಓಂ ಅಘಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅದ್ರಿಜಾಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾದಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ 20
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭಿರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾಥನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ 30
ಓಂ ಅರಿಂದಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಖಿಲಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಚಂಚಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮರಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮಿತಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ನಿಭುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನವದ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮಃ 40
ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅತೀಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಪದ್ವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಢ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಗಮಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ 50
ಓಂ ಆರ್ತಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆರ್ಯಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಶ್ರಿತೇಷ್ಟಾರ್ಥವರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆನಂದಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆರ್ತಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಶ್ಚರ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಪನ್ನಾರ್ತಿವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ 60
ಓಂ ಇಭವಕ್ತ್ರಾನುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಭಾಸುರಹರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇತಿಹಾಸಶ್ರುತಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದ್ರಭೋಗಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಫಲಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಇಷ್ಟೇಷ್ಟವರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಹಾಮುತ್ರೇಷ್ಟಫಲದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದ್ರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ 70
ಓಂ ಈಡನೀಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಈಶಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಈತಿಭೀತಿಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಈಡ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಈಷಣಾತ್ರ್ಯವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಉದ್ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟೋರುಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ 80
ಓಂ ಉತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉದಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉತ್ಸವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಜ್ಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಉದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉದಗ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಗ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಗ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ 90
ಓಂ ಉದ್ವೇಗಘ್ನೋರಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉರುಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉದೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉದಾರಧಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಃಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗತಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಜಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕೈಕನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಜಾವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಜಿತೋದಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಊರ್ಜಿತೋರ್ಜಿತಶಾಸನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಷಿದೇವಗಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಣತ್ರ್ಯವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಜುರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಜುಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಜುಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ 110
ಓಂ ಋತಂಬರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಜುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋಷಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಋತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲುಲಿತೋದ್ಧಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೂತಭವಪಾಶಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಣಾಂಕಧರಸತ್ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕಸ್ಮೈ ನಮಃ
ಓಂ ಏನೋವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ 120
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಐಂದ್ರಭೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಐತಿಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಐಂದ್ರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಓಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಓಷಧಿಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಓಜೋದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಓದನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಔದಾರ್ಯಶೀಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಔಮೇಯಾಯ ನಮಃ 130
ಓಂ ಔಗ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಔನ್ನತ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಔದಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಔಷಧಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಔಷಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಔಷಧಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಶುಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಶುಮಾಲೀಡ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾತನಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನ್ನದಾಯ ನಮಃ 140
ಓಂ ಅಂಧಕಾರಿಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಧತ್ವಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಬುಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಸ್ತಮಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಸ್ತೋಕಪುಣ್ಯದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಸ್ತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಸ್ತರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಸ್ಖಲತ್ಸುಗತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ 150
ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಪಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯ ನಮಃ 160
ಓಂ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೀರ್ತಿಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಕ್ಕುಟಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುವಲೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಲಮಹರಾಯ ನಮಃ 170
ಓಂ ಕುಶಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಶಾನುಸಂಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ರೂರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಿತಾಪಹೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಪತರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಿತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ 180
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಪಾಲವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲುಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಠೋರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕವಚಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ 190
ಓಂ ಕುಶಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುತ್ಸಿತಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖೇಟಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಖಲನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖ್ಯಾತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖೇಚರೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 200 ॥

ಓಂ ಖ್ಯಾತೇಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖೇಚರಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖರತಾಪಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖೇಚರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖೇಚರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖಂಡೇಂದುಮೌಲಿತನಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖೇಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖೇಚರಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖಸ್ಥಲಾಯ ನಮಃ 210
ಓಂ ಖಂಡಿತಾರ್ಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖೇಚರೀಜನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಾಂಗೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಿರಿಜಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣನಾಥಾನುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ 220
ಓಂ ಗತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಿರಿಜಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೂಢರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗದಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ 230
ಓಂ ಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ವಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀತಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗತಾತಂಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ 240
ಓಂ ಗೋಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಗನೇಚರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣನೀಯಚರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗತಕ್ಲೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘೂರ್ಣಿತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘೃಣಿನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಘನಗಂಭೀರಘೋಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘಂಟಾನಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘೋಷಾಯ ನಮಃ 250
ಓಂ ಘೋರಾಘೌಘವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘನಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘರ್ಮಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಘೃಣಾವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಘೃಷ್ಟಿಪಾತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘೃಣಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಘೃಣಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘೋರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘೋರದೈತ್ಯಪ್ರಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘಟಿತೈಶ್ವರ್ಯಸಂದೋಹಾಯ ನಮಃ 260
ಓಂ ಘನಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘನಸಂಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಚಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಪಲದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿರಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿರಂತನಾಯ ನಮಃ 270
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೇಲಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರತರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿಂತನೀಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಮತ್ಕೄತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚೋರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾಮೀಕರವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಕೋಟಿಸದೃಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಮೌಲಿತನೂಭವಾಯ ನಮಃ 280
ಓಂ ಚಾದಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಛದ್ಮಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಛೇದಿತಾಖಿಲಪಾತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಛೇದೀಕೃತತಮಃಕ್ಲೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಛತ್ರೀಕೃತಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಛಾದಿತಾಶೇಷಸಂತಾಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಛರಿತಾಮೃತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಛನ್ನತ್ರೈಗುಣ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಛಾತೇಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ 290
ಓಂ ಛಂದೋಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಛಂದಗಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಛಿನ್ನಪಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಛವಿಶ್ಛದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಾಹ್ನವೀಸೂನವೇ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜೈತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗಜ್ಜೀವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ 310
ಓಂ ಜಗತ್ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಂಭಾರಿವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗಜ್ಜನಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದಾನಂದಜನಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಜಾಡ್ಯಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ 320
ಓಂ ಜನಲೋಚನಶೋಭನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಜನ್ಮನಿಬರ್ಹಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಂತುತಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತದೈತ್ಯಮಹಾವ್ರಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತಮಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತಸಂಗಾಯ ನಮಃ 330
ಓಂ ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಝಂಜಾನಿಲಮಹಾವೇಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಝರಿತಾಶೇಷಪಾತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಝರ್ಝರೀಕೃತದೈತ್ಯೌಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಸಂಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮಹಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಟಂಖ಼ಾರನೃತ್ತವಿಭವಾಯ ನಮಃ 340
ಓಂ ಟಂಕವಜ್ರಧ್ವಜಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಟಂಕಿತಾಖಿಲಲೋಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಟಂಕಿತೈನಸ್ತಮೋರವಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಡಂಬರಪ್ರಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಡಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಡಂಬಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಡಮರುಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಡಮರೋತ್ಕಟಸನ್ನಾದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಡಿಂಬರೂಪಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಢಕ್ಕಾನಾದಪ್ರೀತಿಕರಾಯ ನಮಃ 350
ಓಂ ಢಾಲಿತಾಸುರಸಂಕುಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಢೌಕಿತಾಮರಸಂದೋಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಢುಂಡಿವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾನುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೀವ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಪೋರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಪೋಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ 360
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿದಶೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾರಕಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾಪಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತುಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತುಷ್ಟಿಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಪೋರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲವಿದೇ ನಮಃ 370
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ತವಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ತುತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ 380
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥವಿರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥಾನದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥೈರ್ಯದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾತ್ರೇ ನಮಃ 390
ಓಂ ದುರಿತಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದರ್ಶನೀಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ವಿಗಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದರ್ಪಣಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 400 ॥

ಓಂ ದುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾನಶೀಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿಷಟ್ಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೀನಸಂತಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಂದಶೂಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯ ನಮಃ 410
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೀರ್ಘಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಂಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಮಯಿತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ದರ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ 420
ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಗಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಮಂಡನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರೋದರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುಃಖಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರಾರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿಶಾಂಪತಯೇ ನಮಃ 430
ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಸೇನೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರತಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವರ್ಷಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೈವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೈವಚಿಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ 440
ಓಂ ಧರ್ಮಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೃತವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧನಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ 450
ಓಂ ಧೂತಕಿಲ್ಬಿಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಹೇತವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಶೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮವಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧ್ರುವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ 460
ಓಂ ಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೃತವ್ರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಸತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಸ್ಚಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ 470
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಮೋಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರೀಹಾಯ ನಮಃ 480
ಓಂ ನಿರ್ದರ್ಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಜರೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಃಸಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಗಮಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಷ್ಕಂಟಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಲಂಬಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ 490
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನೈಕರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನದೀಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಲಿಂದಕನ್ಯಾರಮಣಾಯ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಓಂ ಪುರುಜಿತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಪುಣ್ಯದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ 510
ಓಂ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರತರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶಾಯ ನಮಃ 520
ಓಂ ಪನ್ನಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಪನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವಾಯ ನಮಃ 530
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಿವೃಢಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ 540
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಪಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಶಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತಾಸುರಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾವಕಾಯ ನಮಃ 550
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂರ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರೋಗಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಣಿಜನಕಾಯ ನಮಃ 560
ಓಂ ಪ್ರದಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾವಕೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರರ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ 570
ಓಂ ಪೃಥುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೃಥುಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಣೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಣಿವಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಣಾಮಣಿವಿಭುಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಲದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಲಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫುಲ್ಲಾಂಬುಜವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಡುಚ್ಚಾಟಿತಪಾಪೌಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಣಿಲೋಕವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ 580
ಓಂ ಬಾಹುಲೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಲರೂಪಾಯ ನಮಃ var ಬಲರೂಪಾಯ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ 590
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬುಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಹುಶೃತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಹುಮತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಹುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 600 ॥

ಓಂ ಬೃಹದ್ಭಾನುತನೂದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹತ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಿಲೇಶಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಹುಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಹುದೈತ್ಯವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಿಲದ್ವಾರಾಂತರಾಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹಚ್ಛಕ್ತಿಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ 610
ಓಂ ಬೃಹದ್ವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಹದ್ಧನುಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವನಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಯಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ 620
ಓಂ ಭಕ್ತಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ 630
ಓಂ ಭೂತಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಿಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಕೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ 640
ಓಂ ಭವತಾಪಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಜ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭ್ರಾಂತಿನಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾನುಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭುವನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂರಿಭೋಗಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಜನೀಯಾಯ ನಮಃ 650
ಓಂ ಭಿಷಗ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಿನೇ ನಮಃ 660
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೇಧಾವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೇಖಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೋರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನನಿಧಯೇ ನಮಃ 670
ಓಂ ಮನೋರಥಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೋದಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮತಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮುಖ್ಯಾಯ ನಮಃ 680
ಓಂ ಮಹರ್ದ್ಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೋಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂಗಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುದಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯ ನಮಃ 690
ಓಂ ಮಹೋರಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಶಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಯೋನಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮಿನಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮಿನೇ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಓಂ ಯತಿಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗವಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಂತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಂತ್ರವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಂತ್ರವಾಹಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಾತನಾರಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ 710
ಓಂ ಯೋಗೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಮಣೀಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಮ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಸಭಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಗಿಣೇ ನಮಃ 720
ಓಂ ರುಚಿರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರುದ್ರಸಂಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಣೋದಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಗದ್ವೇಷವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರತ್ನಾರ್ಚಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ರುಚಿರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರೂಪಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರತ್ನಾಂಗದಧರಾಯ ನಮಃ 730
ಓಂ ರತ್ನಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಮಣೀಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರುಚಿಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ರೋಚಮಾನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರೋಗನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಜದ್ವೇದಾಗಮಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ 740
ಓಂ ರಜಃಸತ್ತ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಜನೀಶಕಲಾರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರತ್ನಸನ್ಮೌಲಿಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಣನ್ಮಂಜೀರಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕೈಕನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಲಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕರಕ್ಷಾಯ ನಮಃ 750
ಓಂ ಲೋಕಶಿಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕಲೋಚನರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕಬಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕತ್ರಯಮಹಾಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೀಲಾವತೇ ನಮಃ 760
ಓಂ ಲೋಕೋತ್ತರಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಬುಧಾಗ್ರಚರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕಲ್ಪಪರಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ 770
ಓಂ ವಿಪಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಗತಾತಂಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಬುಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಚಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ 780
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿನಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರೋಧಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಗತರಾಗವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೀತಭಾವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿನೀತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ 790
ಓಂ ವಿಶ್ವದೀಪ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಜಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಭಾವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಧೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೀತದೋಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದವಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ ॥ 800 ॥

ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಸವಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೀರಧ್ವಂಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವರಾಸನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಾಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಮಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದುಷೇ ನಮಃ 810
ಓಂ ವೇದಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಟವೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೀರಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ಯೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಜಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿನಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವರೀಯಸೇ ನಮಃ 820
ಓಂ ವಿರಜಾಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೀರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಜ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇಗವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೀರ್ಯವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವರಶೀಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವರಗುಣಾಯ ನಮಃ 830
ಓಂ ವಿಶೋಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರಧಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರಜನ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ 840
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂಲಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ 850
ಓಂ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೋಕನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಾಣ್ಮಾತುರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ 860
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಂಗಶ್ರುತಿಪಾರಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಭಾವರಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಮೃತಿಪಾರಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಗದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡ್ಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡರಿಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ 870
ಓಂ ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಂಡತ್ವಪರಿಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತಾಂ ಗತಯೇ ನಮಃ 880
ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಾಯ ನಮಃ 890
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸಾಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದೃಶೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಧಾಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಯಂಭುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಕೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಘೋಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಖದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಹೃದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ 910
ಓಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಶೀಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಮನಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುವೀರಾಯ ನಮಃ 920
ಓಂ ಸುಜನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ್ಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಧಾಪಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಮತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ 930
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಧೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಯ ನಮಃ 940
ಓಂ ಸರ್ಪರಾಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾಶುಚಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರ್ಭುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಸ್ತಿಚರ್ಮಾಂಬರಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಸ್ತಿವಾಹನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಸ್ತಚಿತ್ರಾಯುಧಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೃತಾಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಸಿತಾನನಾಯ ನಮಃ 950
ಓಂ ಹೇಮಭೂಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೇಮಾದ್ರಿಭಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹಂಸರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹುಂಕಾರಹತಕಿಲ್ಬಿಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿಮಾದ್ರಿಜಾತಾತನುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯಾಯ ನಮಃ 960
ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿಸಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಂಸಗತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿತಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹರ್ಷದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೇಮಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ 970
ಓಂ ಹರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿತಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹತಪಾಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷೇಮದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಾಮವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ 980
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಾಂತಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಿತಿಭೂಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಾಲಿತಾಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಿತಿಧರಾಯ ನಮಃ 990
ಓಂ ಕ್ಷೀಣಸಂರಕ್ಷಣಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಣಭಂಗುರಸನ್ನದ್ಧಘನಶೋಭಿಕಪರ್ದಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಿತಿಭೃನ್ನಾಥತನಯಾಮುಖಪಂಕಜಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷತಾಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷತದೋಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಮಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಪಿತಾಖಿಲಸಂತಾಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ಷಪಾನಾಥಸಮಾನನಾಯ ನಮಃ ॥ 1000 ॥

ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಕಲಜೀವಾಧಾರಪ್ರಾಣವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶವೈಶ್ವಾನರತನೂದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಮಸ್ತಕವಿಲಸದ್ಗಂಗಾಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರಾತ್ಮಕಕೃತ್ತಿಕಾಪ್ರಿಯಸೂನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೌರೀಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಭಾವಿತತಿಲಕಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವರಾಜರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿದೇವಸೇನಾಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ॥ 1008 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಈಶ್ವರಪ್ರೋಕ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾರದಸಂವಾದೇ
ಷಣ್ಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

ಫಲಶ್ರುತಿ –
ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಚ ನಾರದ
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ ॥ 1 ॥

ಸ ಸದ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ಪಾಪೈರ್ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಸಂಭವೈಃ
ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿಕರಂ ಪುಂಸಾಂ ಸ್ಥೈರ್ಯವೀರ್ಯವಿವರ್ಧನಂ ॥ 2 ॥

ವಾಕ್ಯೇನೈಕೇನ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಿಯಮೇನ ಜಪೇತ್ಸುಧೀಃ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅರ್ಚನಾ
ಓಂ ಭವಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಈಶಾನಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಶುಪತೇರ್ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರುದ್ರಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಗ್ರಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹತೋ ದೇವಸ್ಯ ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿದೇವಸೇನಾಸಮೇತ ಶ್ರೀಶಿವಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ
ನಾನಾವಿಧಪರಿಮಲಪತ್ರಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಸಮಸ್ತೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

Also Read:

1000 Names of Sri Subrahmanya Swamy Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Subrahmanya Swamy Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top