Sahasranamavali Surya Bhagavan Stotram

1000 Names of Sri Surya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Punjabi

Shri Surya Sahasranamastotram 2 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੂਰ੍ਯਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੨ ॥
ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲੇ ਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀਰਹਸ੍ਯੇ

ਅਥ ਚਤੁਸ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਃ ਪਟਲਃ ।

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ ।
ਦੇਵਦੇਵਿ ਮਹਾਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵਾਭਯਵਰਪ੍ਰਦੇ ।
ਤ੍ਵਂ ਮੇ ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰੀਤਾ ਵਰਦੋऽਹਂ ਤਵ ਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧ ॥

ਕਿਞ੍ਚਿਤ੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯ ਮੇ ਪ੍ਰੇਮ੍ਣਾ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਤਤ੍ਤੇ ਦਦਾਮ੍ਯਹਮ੍ ।

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ ।
ਭਗਵਨ੍ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ ਮਹਾਰੁਦ੍ਰ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ ॥ ੨ ॥

ਯਦਿ ਦੇਯੋ ਵਰੋ ਮਹ੍ਯਂ ਵਰਯੋਗ੍ਯਾਸ੍ਮ੍ਯਹਂ ਯਦਿ ।
ਦੇਵਦੇਵਸ੍ਯ ਸਵਿਤੁਰ੍ਵਦ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ ।
ਏਤਦ੍ਗੁਹ੍ਯਤਮਂ ਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਮਮ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ।
ਰਹਸ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਨਾਂ ਦੁਰ੍ਲਭਂ ਕਾਮਨਾਵਹਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਯੋ ਦੇਵੋ ਭਗਵਾਨ੍ ਸੂਰ੍ਯੋ ਵੇਦਕਰ੍ਤਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ।
ਕਰ੍ਮਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਜਗਚ੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਃ ਸ੍ਤੋਤੁਂ ਤਂ ਕੇਨ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ॥ ੫ ॥

ਯਸ੍ਯਾਦਿਰ੍ਮਧ੍ਯਮਨ੍ਤਂ ਚ ਸੁਰੈਰਪਿ ਨ ਗਮ੍ਯਤੇ ।
ਤਸ੍ਯਾਦਿਦੇਵਦੇਵਸ੍ਯ ਸਵਿਤੁਰ੍ਜਗਦੀਸ਼ਿਤੁਃ ॥ ੬ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੇ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਾਪਹਂ ਦੇਵਿ ਤਨ੍ਤ੍ਰਵੇਦਾਗਮੋਦ੍ਧਤਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਂ ਪੌਸ਼੍ਟਿਕਂ ਚੈਵ ਰਕ੍ਸ਼ੋਘ੍ਨਂ ਪਾਵਨਂ ਮਹਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਧਨਦਂ ਪੁਣ੍ਯਦਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੇਯਸ੍ਕਰਂ ਯਸ਼ਸ੍ਕਰਮ੍ ।
ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਪਰਮਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਮੂਲਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ਮਕਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੋ ਯਤ੍ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਾਣਾਮਪਿ ਯਤ੍ ਪਰਮ੍ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਮਪਿ ਯਤ੍ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਮਹਸਾਮਪਿ ਯਨ੍ਮਹਃ ॥ ੧੦ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਨਾਮਪਿ ਯਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਮਨੂਨਾਮਪਿ ਯੋ ਮਨੁਃ ।
ਯੋਗਿਨਾਮਪਿ ਯੋ ਯੋਗੀ ਵੇਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਣਵਸ਼੍ਚ ਯਃ ॥ ੧੧ ॥

ਗ੍ਰਹਾਣਾਮਪਿ ਯੋ ਭਾਸ੍ਵਾਨ੍ ਦੇਵਾਨਾਮਪਿ ਵਾਸਵਃ ।
ਤਾਰਾਣਾਮਪਿ ਯੋ ਰਾਜਾ ਵਾਯੂਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੧੨ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਾਮਪਿ ਮਨੋ ਦੇਵੀਨਾਮਪਿ ਯਃ ਪਰਾ ।
ਨਗਾਨਾਮਪਿ ਯੋ ਮੇਰੁਃ ਪਨ੍ਨਗਾਨਾਂ ਚ ਵਾਸੁਕਿਃ ॥ ੧੩ ॥

ਤੇਜਸਾਮਪਿ ਯੋ ਵਹ੍ਨਿਃ ਕਾਰਣਾਨਾਂ ਚ ਯਃ ਸ਼ਿਵਃ ।
ਸਵਿਤਾ ਯਸ੍ਤੁ ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯਾਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮੇਤਿ ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਤੇ ॥ ੧੪ ॥

ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਪਰਮਹਂਸਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਜ੍ਵਰਰੋਗਾਪਮਤ੍ਯੁਘ੍ਨਂ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਾਭਯਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੧੬ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਪਰਮਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਚ ਸਰ੍ਵਸਾਰੋਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਰਾਜਪ੍ਰਸਾਦਵਿਜਯ-ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਿਭਵਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਆਯੁਸ਼੍ਕਰਂ ਪੁਸ਼੍ਟਿਕਰਂ ਸਰ੍ਵਯਜ੍ਞਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਮੋਹਨਸ੍ਤਮ੍ਭਨਾਕਸ਼੍ਟਿ-ਵਸ਼ੀਕਰਣਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੧੮ ॥

ਅਦਾਤਵ੍ਯਮਭਕ੍ਤਾਯ ਸਰ੍ਵਕਾਮਪ੍ਰਪੂਰਕਮ੍ ।
ਸ਼ਣੁਸ਼੍ਵਾਵਹਿਤਾ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸੂਰ੍ਯਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਸੂਰ੍ਯਨਾਮਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ऋਸ਼ਿਃ । ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯਂ ਛਨ੍ਦਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਾਨ੍ ਸਵਿਤਾ ਦੇਵਤਾ । ਹ੍ਰਾਂ ਬੀਜਂ । ਸਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਹ੍ਰੀਂ ਕੀਲਕਂ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੇ ਸੂਰ੍ਯਸਹਸ੍ਰਨਾਮਪਾਠੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਾਨਲਕੋਟਿਭਾਸ੍ਵਰਮੁਖਂ ਸਿਨ੍ਦੂਰਧੂਲੀਜਪਾ-
ਵਰ੍ਣਂ ਰਤ੍ਨਕਿਰੀਟਿਨਂ ਦ੍ਵਿਨਯਨਂ ਸ਼੍ਵੇਤਾਬ੍ਜਮਧ੍ਯਾਸਨਮ੍ ।
ਨਾਨਾਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਂ ਸ੍ਮਿਤਮੁਖਂ ਰਕ੍ਤਾਮ੍ਬਰਂ ਚਿਨ੍ਮਯਂ
ਸੂਰ੍ਯਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਸਰੋਜਰਤ੍ਨਕਲਸ਼ੌ ਦੋਰ੍ਭ੍ਯਾਂ ਦਧਾਨਂ ਭਜੇ ॥ ੧ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਦੇਵਂ ਵਿਸ਼ਦਂ ਸਹਸ੍ਰਮਰੀਚਿਭਿਃ ਸ਼ੋਭਿਤਭੂਮਿਦੇਸ਼ਮ੍ ।
ਸਪ੍ਤਾਸ਼੍ਵਗਂ ਸਦ੍ਧ੍ਵਜਹਸ੍ਤਮਾਦ੍ਯਂ ਦੇਵਂ ਭਜੇऽਹਂ ਮਿਹਿਰਂ ਹਦਬ੍ਜੇ ॥ ੨ ॥

ॐਹ੍ਰਾਂਹ੍ਰੀਂਸਃਹਂਸਃਸੋਹਂ ਸਵਿਤਾ ਭਾਸ੍ਕਰੋ ਭਗਃ ।
ਭਗਵਾਨ੍ ਸਰ੍ਵਲੋਕੇਸ਼ੋ ਭੂਤੇਸ਼ੋ ਭੂਤਭਾਵਨਃ ॥ ੩ ॥

ਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਸਸ਼੍ਟਿਕਤ੍ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਕਰ੍ਤਾ ਹਰ੍ਤਾ ਜਗਤ੍ਪਤਿਃ ।
ਆਦਿਤ੍ਯੋ ਵਰਦੋ ਵੀਰੋ ਵੀਰਲੋ ਵਿਸ਼੍ਵਦੀਪਨਃ ॥ ੪ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਕਦ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਹਦ੍ ਭਕ੍ਤੋ ਭੋਕ੍ਤਾ ਭੀਮੋऽਭਯਾਪਹਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਾਤ੍ ਪਰਃ ॥ ੫ ॥

ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਨਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਃ ।
ਕਾਮੀ ਯੋਗੀ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਨਸ੍ਵੀ ਮਨੁਰਵ੍ਯਯਃ ॥ ੬ ॥

ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਨ੍ਦਿਤੋ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਭੂਤਭਵ੍ਯਭਵਿਸ਼੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਜ੍ਞਾਨਵਾਨ੍ ਗੁਣੀ ॥ ੭ ॥

ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕੋ ਰਾਜਸਸ੍ਤਾਮਸ੍ਤਮਵੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧਿਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਕਿਰਣੋ ਭਾਸ੍ਵਾਨ੍ ਭਾਰ੍ਗਵੋ ਭਗੁਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੮ ॥

ਨਿਰ੍ਗੁਣੋ ਨਿਰ੍ਮਮੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦੋ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਤਪਸ੍ਵੀ ਕਾਲਕਤ੍ ਕਾਲਃ ਕਮਨੀਯਤਨੁਃ ਕਸ਼ਃ ॥ ੯ ॥

ਦੁਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਃ ਸੁਦਸ਼ੋ ਦਾਸ਼ੋ ਦੀਨਬਨ੍ਧੁਰ੍ਦਯਾਕਰਃ ।
ਦ੍ਵਿਭੁਜੋऽਸ਼੍ਟਭੁਜੋ ਧੀਰੋ ਦਸ਼ਬਾਹੁਰ੍ਦਸ਼ਾਤਿਗਃ ॥ ੧੦ ॥

ਦਸ਼ਾਂਸ਼ਫਲਦੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਿਗੀਸ਼ੁਰ੍ਜਯਵਾਞ੍ਜਯੀ ।
ਜਟਿਲੋ ਨਿਰ੍ਭਯੋ ਭਾਨੁਃ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਃ ਕੁਸ਼ੀਰਕਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸਮਾਹਿਤਗਤਿਰ੍ਧਾਤਾ ਵਿਧਾਤਾ ਕਤਮਙ੍ਗਲਃ ।
ਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡੋ ਲੋਕਧਤ੍ ਤ੍ਰਾਤਾ ਰੁਦ੍ਰੋ ਭਦ੍ਰਪ੍ਰਦਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੨ ॥

ਅਰਾਤਿਸ਼ਮਨਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਕਮਲਾਸਨਃ ।
ਅਵਿਚਿਨ੍ਤ੍ਯਵਪੁਃ (੧੦੦) ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮਹਾਚੀਨਕ੍ਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੩ ॥

ਮਹਾਰ੍ਤਿਦਮਨੋ ਦਾਨ੍ਤੋ ਮਹਾਮੋਹਹਰੋ ਹਰਿਃ ।
ਨਿਯਤਾਤ੍ਮਾ ਚ ਕਾਲੇਸ਼ੋ ਦਿਨੇਸ਼ੋ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੧੪ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਕਾਰੀ ਕਮਠਕਰ੍ਕਸ਼ਃ ਕਾਮਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਵ੍ਯੋਮਚਾਰੀ ਮਹਾਨ੍ ਸਤ੍ਯਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰਮ੍ਭੋਜਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੧੫ ॥

ਸਾਮਗਃ ਪਞ੍ਚਮੋ ਦ੍ਰਵ੍ਯੋ ਧ੍ਰੁਵੋ ਦੀਨਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਤ੍ਰਿਜਟੋ ਰਕ੍ਤਵਾਹਸ਼੍ਚ ਰਕ੍ਤਵਸ੍ਤ੍ਰੋ ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੬ ॥

ਕਾਲਯੋਗੀ ਮਹਾਨਾਦੋ ਨਿਸ਼੍ਚਲੋ ਦਸ਼੍ਯਰੂਪਧਕ੍ ।
ਗਮ੍ਭੀਰਘੋਸ਼ੋ ਨਿਰ੍ਘੋਸ਼ੋ ਘਟਹਸ੍ਤੋ ਮਹੋਮਯਃ ॥ ੧੭ ॥

ਰਕ੍ਤਾਮ੍ਬਰਧਰੋ ਰਕ੍ਤੋ ਰਕ੍ਤਮਾਲ੍ਯਾਨੁਲੇਪਨਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਹਸ੍ਤੋ ਵਿਜਯੋ ਹਰਿਗਾਮੀ ਹਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੮ ॥

ਮੁਣ੍ਡਃ ਕੁਣ੍ਡੀ ਭੁਜਙ੍ਗੇਸ਼ੋ ਰਥੀ ਸੁਰਥਪੂਜਿਤਃ ।
ਨ੍ਯਗ੍ਰੋਧਵਾਸੀ ਨ੍ਯਗ੍ਰੋਧੋ ਵਕ੍ਸ਼ਕਰ੍ਣਃ ਕੁਲਨ੍ਧਰਃ ॥ ੧੯ ॥

ਸ਼ਿਖੀ ਚਣ੍ਡੀ ਜਟੀ ਜ੍ਵਾਲੀ ਜ੍ਵਾਲਾਤੇਜੋਮਯੋ ਵਿਭੁਃ ।
ਹੈਮੋ ਹੇਮਕਰੋ ਹਾਰੀ ਹਰਿਦ੍ਰਲਾਸਨਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੨੦ ॥

ਹਰਿਦ੍ਸ਼੍ਵੋ ਜਗਦ੍ਵਾਸੀ ਜਗਤਾਂ ਪਤਿਰਿਙ੍ਗਿਲਃ ।
ਵਿਰੋਚਨੋ ਵਿਲਾਸੀ ਚ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਕਰ੍ਤਨਃ ॥ ੨੧ ॥

ਵਿਨਾਯਕੋ ਵਿਭਾਸਸ਼੍ਚ ਭਾਸੋ ਭਾਸਾਂ ਪਤਿਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਮਤਿਮਾਨ੍ ਰਤਿਮਾਨ੍ ਸ੍ਵਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼ਾਮ੍ਪਤਿਃ ॥ ੨੨ ॥

ਬਾਲਰੂਪੋ ਗਿਰਿਚਰੋ ਗੀਰ੍ਪਤਿਰ੍ਗੋਮਤੀਪਤਿਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਧਰੋ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗਣਸੇਵ੍ਯੋ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੩ ॥

ਗਿਰੀਸ਼ਨਯਨਾਵਾਸੀ ਸਰ੍ਵਵਾਸੀ ਸਤੀਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸਤ੍ਯਾਤ੍ਮਕਃ ਸਤ੍ਯਧਰਃ ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਃ ਸਹਸ੍ਰਗੁਃ ॥ ੨੪ ॥

ਅਪਾਰਮਹਿਮਾ ਮੁਕ੍ਤੋ ਮੁਕ੍ਤਿਦੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਕਾਮਦਃ ।
ਮੂਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ( ੨੦੦) ਦੁਰ੍ਧਰੋऽਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤੁਟਿਰੂਪੋ ਲਵਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੨੫ ॥

ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼ੋ ਵ੍ਯਾਨਦੋऽਪਾਨਸਮਾਨੋਦਾਨਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਚਸ਼ਕੋ ਘਟਿਕਾਰੂਪੋ ਮੁਹੂਰ੍ਤੋ ਦਿਨਰੂਪਵਾਨ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਪਕ੍ਸ਼ੋ ਮਾਸ ऋਤੁਰ੍ਵਰ੍ਸ਼ਾ ਦਿਨਕਾਲੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਅਯਨਂ ਯੁਗਰੂਪਸ਼੍ਚ ਕਤਂ ਤ੍ਰੇਤਾਯੁਗਸ੍ਤ੍ਰਿਪਾਤ੍ ॥ ੨੭ ॥

ਦ੍ਵਾਪਰਸ਼੍ਚ ਕਲਿਃ ਕਾਲਃ ਕਾਲਾਤ੍ਮਾ ਕਲਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਮਨ੍ਵਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਕੋ ਦੇਵਃ ਸ਼ਕ੍ਰਸ੍ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੮ ॥

ਵਾਸਵੋऽਗ੍ਨਿਰ੍ਯਮੋ ਰਕ੍ਸ਼ੋ ਵਰੁਣੋ ਯਾਦਸਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਵਾਯੁਰ੍ਵੈਸ਼੍ਰਵਣਂ ਸ਼ੈਵ੍ਯੋ ਗਿਰਿਜੋ ਜਲਜਾਸਨਃ ॥ ੨੩ ॥

ਅਨਨ੍ਤੋऽਨਨ੍ਤਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠੀ ਗਤਜ੍ਵਰਃ ।
ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਕਲਨਃ ਕ੍ਰੂਰਃ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਃ ਕਾਲਸੂਦਨਃ ॥ ੩੦ ॥

ਮਹਾਪ੍ਰਲਯਕਤ੍ ਕਤ੍ਯਃ ਕੁਤ੍ਯਾਸ਼ੀਰ੍ਯੁਗਵਰ੍ਤਨਃ ।
ਕਾਲਾਵਰ੍ਤੋ ਯੁਗਧਰੋ ਯੁਗਾਦਿਃ ਸ਼ਹਕੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩੧ ॥

ਆਕਾਸ਼ਨਿਧਿਰੂਪਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਕਾਲਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਃ ਸੁਬਲੋ ਬਾਲੋ ਬਲਾਕਾਵਲ੍ਲਭੋ ਵਰਃ ॥ ੩੨ ॥

ਵਰਦੋ ਵੀਰ੍ਯਦੋ ਵਾਗ੍ਮੀ ਵਾਕ੍ਪਤਿਰ੍ਵਾਗ੍ਵਿਲਾਸਦਃ ।
ਸਾਙ੍ਖ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵੇਦਗਮ੍ਯੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਨਾਯਕਃ ॥ ੩੩ ॥

ਕੁਲਾਚਾਰਪਰੋ ਨੁਤ੍ਯੋ ਨੁਤਿਤੁਸ਼੍ਟੋ ਨੁਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਅਲਸਸ੍ਤੁਲਸੀਸੇਵ੍ਯਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਰੋਗਨਿਵਰ੍ਹਣਃ ॥ ੩੪ ॥

ਪ੍ਰਸ੍ਕਨ੍ਦਨੋ ਵਿਭਾਗਸ਼੍ਚ ਨੀਰਾਗੋ ਦਸ਼ਦਿਕ੍ਪਤਿਃ ।
ਵੈਰਾਗ੍ਯਦੋ ਵਿਮਾਨਸ੍ਥੋ ਰਤ੍ਨਕੁਮ੍ਭਧਰਾਯੁਧਃ ॥ ੩੫ ॥

ਮਹਾਪਾਦੋ ਮਹਾਹਸ੍ਤੋ ਮਹਾਕਾਯੋ ਮਹਾਸ਼ਯਃ ।
ऋਗ੍ਯਜੁਃਸਾਮਰੂਪਸ਼੍ਚ ਤ੍ਵਸ਼੍ਟਾਥਰ੍ਵਣਸ਼ਾਖਿਲਃ ॥ ੩੬ ॥

ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਾਖੀ ਸਦ੍ਵਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਕਲ੍ਪਪ੍ਰਿਯਃ ਪੁਮਾਨ੍ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਦਾਰੋ ( ੩੦੦) ਮਨ੍ਦਾਰਾਚਲਸ਼ੋਭਨਃ ॥ ੩੭ ॥

ਮੇਰੁਰ੍ਹਿਮਾਲਯੋ ਮਾਲੀ ਮਲਯੋ ਮਲਯਦ੍ਰੁਮਃ ।
ਸਨ੍ਤਾਨਕੁਸੁਮਚ੍ਛਨ੍ਨਃ ਸਨ੍ਤਾਨਫਲਦੋ ਵਿਰਾਟ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਮ੍ਭੋਧਿਰ੍ਘਤਾਮ੍ਭੋਧਿਰ੍ਜਲਧਿਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਰਤ੍ਨਾਕਰੋ ਮਹਾਮਾਨ੍ਯੋ ਵੈਣ੍ਯੋ ਵੇਣੁਧਰੋ ਵਣਿਕ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਵਸਨ੍ਤੋ ਮਾਰਸਾਮਨ੍ਤੋ ਗ੍ਰੀਸ਼੍ਮਃ ਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਵਰ੍ਸ਼ਾਕਾਲੋ ਵਰ੍ਸ਼ਪਤਿਃ ਸ਼ਰਦਮ੍ਭੋਜਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੪੦ ॥

ਹੇਮਨ੍ਤੋ ਹੇਮਕੇਯੂਰਃ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਃ ਸ਼ਿਸ਼ੁਵੀਰ੍ਯਦਃ ।
ਸੁਮਤਿਃ ਸੁਗਤਿਃ ਸਾਧੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸਾਮ੍ਬੋऽਮ੍ਬਿਕਾਸੁਤਃ ॥ ੪੧ ॥

ਸਾਰਗ੍ਰੀਵੋ ਮਹਾਰਾਜਃ ਸੁਨਨ੍ਦੋ ਨਨ੍ਦਿਸੇਵਿਤਃ ।
ਸੁਮੇਰੁਸ਼ਿਖਰਾਵਾਸੀ ਸਪ੍ਤਪਾਤਾਲਗੋਚਰਃ ॥ ੪੨ ॥

ਆਕਾਸ਼ਚਾਰੀ ਨਿਤ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਵਿਭੁਤ੍ਵਵਿਜਯਪ੍ਰਦਃ ।
ਕੁਲਕਾਨ੍ਤਃ ਕੁਲਾਦ੍ਰੀਸ਼ੋ ਵਿਨਯੀ ਵਿਜਯੀ ਵਿਯਤ੍ ॥ ੪੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾ ਵਿਯਚ੍ਚਾਰੀ ਵਿਯਦ੍ਰੂਪੋ ਵਿਯਦ੍ਰਥਃ ।
ਸੁਰਥਃ ਸੁਗਤਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਵੇਣੁਵਾਦਨਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੪੪ ॥

ਗੋਪਾਲੋ ਗੋਮਯੋ ਗੋਪ੍ਤਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਯੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ।
ਆਵੇਦਨੀਯੋ ਵੇਦਾਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਦਿਵ੍ਯਵਪੁਃ ਸੁਰਾਟ੍ ॥ ੪੫ ॥

ਨਿਰ੍ਜੀਵੋ ਜੀਵਨੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਮਹਾਰ੍ਣਵਨਿਨਾਦਭਤ੍ ।
ਵਸੁਰਾਵਰ੍ਤਨੋ ਨਿਤ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਪ੍ਰਭੁਃ ਸੁਧੀਃ ॥ ੪੬ ॥

ਨ੍ਯਾਯਨਿਰ੍ਵਾਪਣਃ ਸ਼ੂਲੀ ਕਪਾਲੀ ਪਦ੍ਮਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਤ੍ਰਿਕੋਣਨਿਲਯਸ਼੍ਚੇਤ੍ਯੋ ਬਿਨ੍ਦੁਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੪੭ ॥

ਬਹੁਮਾਲੋ ਮਹਾਮਾਲੋ ਦਿਵ੍ਯਮਾਲਾਧਰੋ ਜਪਃ ।
ਜਪਾਕੁਸੁਮਸਙ੍ਕਾਸ਼ੋ ਜਪਪੂਜਾਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੪੮ ॥

ਸਹਸ੍ਰਮੂਰ੍ਧਾ ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸਹਸ੍ਰਨਯਨੋ ਰਵਿਃ ।
ਸਰ੍ਵਤਤ੍ਤ੍ਵਾਸ਼੍ਰਯੋ ਬ੍ਰਧ੍ਨੋ ਵੀਰਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਿਭਾਵਸੁਃ ॥ ੪੯ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਵਸੁਰ੍ਵਸੁਪਤਿਰ੍ਵਸੁਨਾਥੋ ਵਿਸਰ੍ਗਵਾਨ੍ ।
ਆਦਿਰਾਦਿਤ੍ਯਲੋਕੇਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਗਾਮੀ (੪੦੦) ਕਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੫੦ ॥

ਭੋਗੇਸ਼ੋ ਦੇਵਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਨਰੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਹਵ੍ਯਵਾਹਨਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਧਰੇਸ਼ੋ ਵਿਦ੍ਯੇਸ਼ੋ ਯਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ੋ ਰਕ੍ਸ਼ਣੋ ਗੁਰੁਃ ॥ ੫੧ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ਃਕੁਲੈਕਵਰਦੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਕੁਲਪੂਜਿਤਃ ।
ਅਪ੍ਸਰੋਵਨ੍ਦਿਤੋऽਜਯ੍ਯੋ ਜੇਤਾ ਦੈਤ੍ਯਨਿਵਰ੍ਹਣਃ ॥ ੫੨ ॥

ਗੁਹ੍ਯਕੇਸ਼ਃ ਪਿਸ਼ਾਚੇਸ਼ਃ ਕਿਨ੍ਨਰੀਪੂਜਿਤਃ ਕੁਜਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਸੇਵ੍ਯਃ ਸਮਾਮ੍ਨਾਯਃ ਸਾਧੁਸੇਵ੍ਯਃ ਸਰਿਤ੍ਪਤਿਃ ॥ ੫੩ ॥

ਲਲਾਟਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਦੇਹੋ ਨਿਯਮੀ ਨਿਯਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ।
ਅਰ੍ਕੋऽਰ੍ਕਕਾਨ੍ਤਰਤ੍ਰੇਸ਼ੋऽਨਨ੍ਤਬਾਹੁਰਲੋਪਕਃ ॥ ੫੪ ॥

ਅਲਿਪਾਤ੍ਰਧਰੋऽਨਙ੍ਗੋऽਪ੍ਯਮ੍ਬਰੇਸ਼ੋऽਮ੍ਬਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਅਕਾਰਮਾਤਕਾਨਾਥੋ ਦੇਵਾਨਾਮਾਦਿਰਾਕਤਿਃ ॥ ੫੫ ॥

ਆਰੋਗ੍ਯਕਾਰੀ ਚਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹੋ ਨਿਗ੍ਰਹੋ ਗ੍ਰਹਃ ।
ਆਲੋਕਕਤ੍ ਤਥਾਦਿਤ੍ਯੋ ਵੀਰਾਦਿਤ੍ਯਃ ਪ੍ਰਜਾਧਿਪਃ ॥ ੫੬ ॥

ਆਕਾਸ਼ਰੂਪਃ ਸ੍ਵਾਕਾਰ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਸੁਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਇਨ੍ਦਿਰਾਪੂਜਿਤਸ਼੍ਚੇਨ੍ਦੁਰਿਨ੍ਦ੍ਰਲੋਕਾਸ਼੍ਰਯਸ੍ਤ੍ਵਿਨਃ ॥ ੫੭ ॥

ਈਸ਼ਾਨ ਈਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰ ਈਸ਼ ਈਕਾਰਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਉਨ੍ਨਤਾਸ੍ਯੋऽਪ੍ਯੁਰੁਵਪੁਰੁਨ੍ਨਤਾਦ੍ਰਿਚਰੋ ਗੁਰੁਃ ॥ ੫੮ ॥

ਉਤ੍ਪਲੋऽਪ੍ਯੁਚ੍ਚਲਤ੍ਕੇਤੁਰੁਚ੍ਚੈਰ੍ਹਯਗਤਿਃ ਸੁਖੀ ।
ਉਕਾਰਾਕਾਰਸੁਖਿਤਸ੍ਤਥੋਸ਼੍ਮਾ ਨਿਧਿਰੂਸ਼ਣਃ ॥ ੫੯ ॥

ਅਨੂਰੁਸਾਰਥਿਸ਼੍ਚੋਸ਼੍ਣਭਾਨੁਰੂਕਾਰਵਲ੍ਲਭਃ ।
ऋਣਹਰ੍ਤਾ ॠਲਿਹਸ੍ਤ ऋॠਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੬੦ ॥

ਲਪ੍ਤਾਙ੍ਗ ਲਮਨੁਸ੍ਥਾਯੀ ਲਲਗਣ੍ਡਯੁਗੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ਏਣਾਙ੍ਕਾਮਤਦਸ਼੍ਚੀਨਪਟ੍ਟਭਦ੍ ਬਹੁਗੋਚਰਃ ॥ ੬੧ ॥

ਏਕਚਕ੍ਰਧਰਸ਼੍ਚੈਕੋऽਨੇਕਚਕ੍ਸ਼ੁਸ੍ਤਥੈਕ੍ਯਦਃ ।
ਏਕਾਰਬੀਜਰਮਣ ਏਐਓਸ਼੍ਠਾਮਤਾਕਰਃ ॥ ੬੨ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਕਾਰਣਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਔਕਾਰੌਚਿਤ੍ਯਮਣ੍ਡਨਃ ।
ਓਔਦਨ੍ਤਾਲਿਰਹਿਤੋ ਮਹਿਤੋ ਮਹਤਾਂ ਪਤਿਃ ॥ ੬੩ ॥

ਅਂਵਿਦ੍ਯਾਭੂਸ਼ਣੋ ਭੂਸ਼੍ਯੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼ੋऽਮ੍ਬੀਜਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਅਃਸ੍ਵਰੂਪਃ (੫੦੦) ਸ੍ਵਰਮਯਃ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਰਪਰਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੬੪ ॥

ਅਂਅਃਸ੍ਵਰੂਪਮਨ੍ਤ੍ਰਾਙ੍ਗਃ ਕਲਿਕਾਲਨਿਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਕਰ੍ਮੈਕਵਰਦਃ ਕਰ੍ਮਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੬੫ ॥

ਕਚਧ੍ਵਂਸੀ ਚ ਕਪਿਲਃ ਕਨਕਾਚਲਚਾਰਕਃ ।
ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਾਮਃ ਕਪਿਃ ਕ੍ਰੂਰਃ ਕੀਰਃ ਕੇਸ਼ਨਿਸੂਦਨਃ ॥ ੬੬ ॥

ਕਸ਼੍ਣਃ ਕਾਪਾਲਿਕਃ ਕੁਬ੍ਜਃ ਕਮਲਾਸ਼੍ਰਯਣਃ ਕੁਲੀ ।
ਕਪਾਲਮੋਚਕਃ ਕਾਸ਼ਃ ਕਾਸ਼੍ਮੀਰਘਨਸਾਰਭਤ੍ ॥ ੬੭ ॥

ਕੂਜਤ੍ਕਿਨ੍ਨਰਗੀਤੇਸ਼੍ਟਃ ਕੁਰੁਰਾਜਃ ਕੁਲਨ੍ਧਰਃ ।
ਕੁਵਾਸੀ ਕੁਲਕੌਲੇਸ਼ਃ ਕਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਣ੍ਡਨਃ ॥ ੬੮ ॥

ਖਵਾਸੀ ਖੇਟਕੇਸ਼ਾਨਃ ਖਙ੍ਗਮੁਣ੍ਡਧਰਃ ਖਗਃ ।
ਖਗੇਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚ ਖਚਰਃ ਖੇਚਰੀਗਣਸੇਵਿਤਃ ॥ ੬੯ ॥

ਖਰਾਂਸ਼ੁਃ ਖੇਟਕਧਰਃ ਖਲਹਰ੍ਤਾ ਖਵਰ੍ਣਕਃ ।
ਗਨ੍ਤਾ ਗੀਤਪ੍ਰਿਯੋ ਗੇਯੋ ਗਯਾਵਾਸੀ ਗਣਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੭੦ ॥

ਗੁਣਾਤੀਤੋ ਗੋਲਗਤਿਰ੍ਗੁਚ੍ਛਲੋ ਗੁਣਿਸੇਵਿਤਃ ।
ਗਦਾਧਰੋ ਗਦਹਰੋ ਗਾਙ੍ਗੇਯਵਰਦਃ ਪ੍ਰਗੀ ॥ ੭੧ ॥

ਗਿਙ੍ਗਿਲੋ ਗਟਿਲੋ ਗਾਨ੍ਤੋ ਗਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਭਾਸ੍ਕਰਃ
ਘਣਿਮਾਨ੍ ਘੁਰ੍ਘੁਰਾਰਾਵੋ ਘਣ੍ਟਾਹਸ੍ਤੋ ਘਟਾਕਰਃ ॥ ੭੨ ॥

ਘਨਚ੍ਛਨ੍ਨੋ ਘਨਗਤਿਰ੍ਘਨਵਾਹਨਤਰ੍ਪਿਤਃ ।
ਙਾਨ੍ਤੋ ਙੇਸ਼ੋ ਙਕਾਰਾਙ੍ਗਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੁਙ੍ਕੁਮਵਾਸਿਤਃ ॥ ੭੩ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਰਯਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਧਰੋऽਚ੍ਯੁਤਸ਼੍ਚਮ੍ਪਕਸਨ੍ਨਿਭਃ ।
ਚਾਮੀਕਰਪ੍ਰਭਸ਼੍ਚਣ੍ਡਭਾਨੁਸ਼੍ਚਣ੍ਡੇਸ਼ਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੭੪ ॥

ਚਞ੍ਚਚ੍ਚਕੋਰਕੋਕੇਸ਼੍ਟਸ਼੍ਚਪਲਸ਼੍ਚਪਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਚਲਤ੍ਪਤਾਕਸ਼੍ਚਣ੍ਡਾਦ੍ਰਿਸ਼੍ਚੀਵਰੈਕਧਰੋऽਚਰਃ ॥ ੭੫ ॥

ਚਿਤ੍ਕਲਾਵਰ੍ਧਿਤਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾਧ੍ਵਂਸੀ ਚਵਰ੍ਣਵਾਨ੍ ।
ਛਤ੍ਰਭਚ੍ਛਲਹਚ੍ਛਨ੍ਦਚ੍ਛੁਰਿਕਾਚ੍ਛਿਨ੍ਨਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੭੬ ॥

ਜਾਮ੍ਬੂਨਦਾਙ੍ਗਦੋऽਜਾਤੋ ਜਿਨੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਜਮ੍ਬੁਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਜਮ੍ਵਾਰਿਰ੍ਜਙ੍ਗਿਟੋ ਜਙ੍ਗੀ ਜਨਲੋਕਤਮੋਪਹਃ ॥ ੭੭ ॥

ਜਯਕਾਰੀ (੬੦੦) ਜਗਦ੍ਧਰ੍ਤਾ ਜਰਾਮਤ੍ਯੁਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਜਗਦ੍ਧਾਤਾ ਜਗਦ੍ਧ੍ਯੇਯੋ ਜਗਨ੍ਨਿਧਿਃ ॥ ੭੮ ॥

ਜਗਤ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਜਗਚ੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਜਗਨ੍ਨਾਥਪ੍ਰਿਯੋऽਜਿਤਃ ।
ਜਕਾਰਾਕਾਰਮੁਕੁਟੋ ਝਞ੍ਜਾਛਨ੍ਨਾਕਤਿਰ੍ਝਟਃ ॥ ੭੯ ॥

ਝਿਲ੍ਲੀਸ਼੍ਵਰੋ ਝਕਾਰੇਸ਼ੋ ਝਞ੍ਜਾਙ੍ਗੁਲਿਕਰਾਮ੍ਬੁਜਃ ।
ਝਞਾਕ੍ਸ਼ਰਾਞ੍ਚਿਤਸ਼੍ਟਙ੍ਕਸ਼੍ਟਿਟ੍ਟਿਭਾਸਨਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੮੦ ॥

ਟੀਤ੍ਕਾਰਸ਼੍ਟਙ੍ਕਧਾਰੀ ਚ ਠਃਸ੍ਵਰੂਪਸ਼੍ਠਠਾਧਿਪਃ ।
ਡਮ੍ਭਰੋ ਡਾਮਰੁਰ੍ਡਿਣ੍ਡੀ ਡਾਮਰੀਸ਼ੋ ਡਲਾਕਤਿਃ ॥ ੮੧ ॥

ਡਾਕਿਨੀਸੇਵਿਤੋ ਡਾਢੀ ਡਢਗੁਲ੍ਫਾਙ੍ਗੁਲਿਪ੍ਰਭਃ ।
ਣੇਸ਼ਪ੍ਰਿਯੋ ਣਵਰ੍ਣੇਸ਼ੋ ਣਕਾਰਪਦਪਙ੍ਕਜਃ ॥ ੮੨ ॥

ਤਾਰਾਧਿਪੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਥ੍ਯਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰੀਵਾਦਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਯੀਤਨੁਰਧੋਕ੍ਸ਼ਜਃ ॥ ੮੩ ॥

ਤਾਮਸ੍ਤਾਮਰਸੇਸ਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਤਮੋਹਰ੍ਤਾ ਤਮੋਰਿਪੁਃ ।
ਤਨ੍ਦ੍ਰਾਹਰ੍ਤਾ ਤਮੋਰੂਪਸ੍ਤਪਸਾਂ ਫਲਦਾਯਕਃ ॥ ੮੪ ॥

ਤੁਟ੍ਯਾਦਿਕਲਨਾਕਾਨ੍ਤਸ੍ਤਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਸ੍ਥਾਣੁਸ੍ਥਲੀਸ੍ਥਿਤੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ੍ਥਵਿਰਃ ਸ੍ਥਣ੍ਡਿਲ ਸ੍ਥੁਲਃ ॥ ੮੫ ॥

ਥਕਾਰਜਾਨੁਰਧ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਦੇਵਨਾਯਕਨਾਯਕਃ ।
ਦੁਰ੍ਜਯੋ ਦੁਃਖਹਾ ਦਾਤਾ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਚ੍ਛੇਦਨੋ ਦਮੀ ॥ ੮੬ ॥

ਦੌਰ੍ਭਾਗ੍ਯਹਰ੍ਤਾ ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਰਾਬ੍ਜਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨ੍ਤੈਕਵਸਤਿਰ੍ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਦਿਵਸ੍ਪਤਿਃ ॥ ੮੭ ॥

ਦੁਰ੍ਗਮੋ ਦੈਤ੍ਯਸ਼ਮਨੋ ਦੂਰਗੋ ਦੁਰਤਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਦੁਰ੍ਧ੍ਯੇਯੋ ਦੁਸ਼੍ਟਵਂਸ਼ਘ੍ਨੋ ਦਯਾਨਾਥੋ ਦਯਾਕੁਲਃ ॥ ੮੮ ॥

ਦਾਮੋਦਰੋ ਦੀਧਿਤਿਮਾਨ੍ ਦਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਾਤਕਃ ।
ਧਰ੍ਮਬਨ੍ਧੁਰ੍ਧਰ੍ਮਨਿਧਿਰ੍ਧਰ੍ਮਰਾਜੋ ਧਨਪ੍ਰਦਃ ॥ ੮੯ ॥

ਧਨਦੇਸ਼੍ਟੋ ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਧਰਾਦਰ੍ਸ਼ੋ ਧੁਰਨ੍ਧਰਃ ।
ਧੂਰ੍ਜਟੀਕ੍ਸ਼ਣਵਾਸੀ ਚ ਧਰ੍ਮਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੋ ਧਰਾਧਿਪਃ ॥ ੯੦ ॥

ਧਾਰਾਧਰੋ ਧੁਰੀਣਸ਼੍ਚ ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਧਰ੍ਮਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਧਰਾਭਦ੍ਵਲ੍ਲਭੋ ਧਰ੍ਮੀ ਧਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੯੧ ॥

ਨਮਪ੍ਰਿਯੋ ਨਨ੍ਦਿਰੁਦ੍ਰੋ ( ੭੦੦) ਨੇਤਾ ਨੀਤਿਪ੍ਰਿਯੋ ਨਯੀ ।
ਨਲਿਨੀਵਲ੍ਲਭੋ ਨੁਨ੍ਨੋ ਨਾਟ੍ਯਕਨ੍ਨਾਟ੍ਯਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੯੨ ॥

ਨਰਨਾਥੋ ਨਪਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਨਭੋਗਾਮੀ ਨਮਃਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਮੋਨ੍ਤੋ ਨਮਿਤਾਰਾਤਿਰ੍ਨਰਨਾਰਾਯਣਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੯੩ ॥

ਨਾਰਾਯਣੋ ਨੀਲਰੁਚਿਰ੍ਨਮ੍ਰਾਙ੍ਗੋ ਨੀਲਲੋਹਿਤਃ ।
ਨਾਦਰੂਪੋ ਨਾਦਮਯੋ ਨਾਦਬਿਨ੍ਦੁਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੯੪ ॥

ਨਾਥੋ ਨਾਗਪਤਿਰ੍ਨਾਗੋ ਨਗਰਾਜਾਸ਼੍ਰਿਤੋ ਨਗਃ ।
ਨਾਕਸ੍ਥਿਤੋऽਨੇਕਵਪੁਰ੍ਨਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਾਤਕਃ ॥ ੯੫ ॥

ਪਦ੍ਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪੀਵਰਾਂਸਃ ਪੁਟੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਪ੍ਰੀਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ਪ੍ਰੇਮਕਰਃ ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਭਯਾਪਹਃ ॥ ੯੬ ॥

ਪਰਤ੍ਰਾਤਾ ਪਰਧ੍ਵਂਸੀ ਪੁਰਾਰਿਃ ਪੁਰਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਮਯਃ ਪੂਰ੍ਣਤੇਜਾਃ ਪੂਰ੍ਣੇਸ਼੍ਵਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੯੭ ॥

ਪਟੋਲਵਰ੍ਣਃ ਪਟਿਮਾ ਪਾਟਲੇਸ਼ਃ ਪਰਾਤ੍ਮਵਾਨ੍ ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਪੁਃ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਮਤ੍ਤਃ ਪ੍ਰਣਤੇਸ਼੍ਟਦਃ ॥ ੯੮ ॥

ਅਪਾਰਪਾਰਦਃ ਪੀਨਃ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਪ੍ਰਿਯਃ ਪਵਿਃ ।
ਪਾਚਨਃ ਪਿਚੁਲਃ ਪ੍ਲੁਸ਼੍ਟਃ ਪ੍ਰਮਦਾਜਨਸੌਖ੍ਯਦਃ ॥ ੯੯ ॥

ਪ੍ਰਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਕ੍ਸ਼ਘ੍ਨਃ ਪਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਾਤਕਃ ।
ਫਲਂ ਭੋਗਾਪਵਰ੍ਗਸ੍ਯ ਫਲਿਨੀਸ਼ਃ ਫਲਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਫੁਲ੍ਲਦਮ੍ਭੋਜਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਫੁਲ੍ਲਦਮ੍ਭੋਜਧਾਰਕਃ ।
ਸ੍ਫੁਟਦ੍ਯੋਤਿਃ ਸ੍ਫੁਟਾਕਾਰਃ ਸ੍ਫਟਿਕਾਚਲਚਾਰਕਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਸ੍ਫੂਰ੍ਜਤ੍ਕਿਰਣਮਾਲੀ ਚ ਫਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਕਃ ।
ਬਾਲੋ ਬਲਪ੍ਰਿਯੋ ਬਾਨ੍ਤੋ ਬਿਲਧ੍ਵਾਨ੍ਤਹਰੋ ਬਲੀ ॥ ੧੦੩ ॥

ਬਾਲਾਦਿਰ੍ਬਰ੍ਬਰਧ੍ਵਂਸੀ ਬਬੋਲਾਮਤਪਾਨਕਃ ।
ਬੁਧੋ ਬਹਸ੍ਪਤਿਰ੍ਵਕ੍ਸ਼ੋ ਬਹਦਸ਼੍ਵੋ ਬਹਦ੍ਗਤਿਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਬਪਸ਼੍ਠੋ ਭੀਮਰੂਪਸ਼੍ਚ ਭਾਮਯੋ ਭੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਭਗੋ ਭਗੁਰ੍ਭਗੁਸ੍ਥਾਯੀ ਭਾਰ੍ਗਵਃ ਕਵਿਸ਼ੇਖਰਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਭਾਗ੍ਯਦੋ ਭਾਨੁਦੀਪ੍ਤਾਙ੍ਗੋ ਭਨਾਭਿਸ਼੍ਚ ਭਮਾਤਕਃ ।
ਮਹਾਕਾਲੋ (੮੦੦) ਮਹਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਨਾਦੋ ਮਹਾਮਤਿਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਮਹੋਜ੍ਜ੍ਵਲੋ ਮਨੋਹਾਰੀ ਮਨੋਗਾਮੀ ਮਨੋਭਵਃ ।
ਮਾਨਦੋ ਮਲ੍ਲਹਾ ਮਲ੍ਲੋ ਮੇਰੁਮਨ੍ਦਰਮਨ੍ਦਿਰਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਮਨ੍ਦਾਰਮਾਲਾਭਰਣੋ ਮਾਨਨੀਯੋ ਮਨੋਮਯਃ ।
ਮੋਦਿਤੋ ਮਦਿਰਾਹਾਰੋ ਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡੋ ਮੁਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਮਹਾਵਰਾਹੋ ਮੀਨੇਸ਼ੋ ਮੇਸ਼ਗੋ ਮਿਥੁਨੇਸ਼੍ਟਦਃ ।
ਮਦਾਲਸੋऽਮਰਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਮੁਰਾਰਿਵਰਦੋ ਮਨੁਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਮਾਧਵੋ ਮੇਦਿਨੀਸ਼ਸ਼੍ਚ ਮਧੁਕੈਟਭਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਮਾਲ੍ਯਵਾਨ੍ ਮੇਧਨੋ ਮਾਰੋ ਮੇਧਾਵੀ ਮੁਸਲਾਯੁਧਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਮੁਕੁਨ੍ਦੋ ਮੁਰਰੀਸ਼ਾਨੋ ਮਰਾਲਫਲਦੋ ਮਦਃ ।
ਮਦਨੋ ਮੋਦਕਾਹਾਰੋ ਮਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਾਤਕਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਯਜ੍ਵਾ ਯਜ੍ਞੇਸ਼੍ਵਰੋ ਯਾਨ੍ਤੋ ਯੋਗਿਨਾਂ ਹਦਯਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਯਾਤ੍ਰਿਕੋ ਯਜ੍ਞਫਲਦੋ ਯਾਯੀ ਯਾਮਲਨਾਯਕਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾਪ੍ਰਿਯੋ ਯੋਗਕਾਰਣਂ ਯੋਗਿਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਯਸ਼੍ਟਿਧਾਰੀ ਚ ਯਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੋ ਯੋਨਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਯੁਯੁਤ੍ਸੁਜਯਦੋ ਯੋਦ੍ਧਾ ਯੁਗਧਰ੍ਮਾਨੁਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਯੋਗਿਨੀਚਕ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਯੁਗਲੇਸ਼੍ਵਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਯਾਨ੍ਤੋ ਯਕ੍ਸ਼ੈਕਤਿਲਕੋ ਯਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਰਾਮੋ ਰਮਣਸ਼ੀਲਸ਼੍ਚ ਰਤ੍ਨਭਾਨੂ ਰੁਰੁਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਰਤ੍ਨਮੌਲੀ ਰਤ੍ਨਤੁਙ੍ਗੋ ਰਤ੍ਨਪੀਠਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਰਤ੍ਨਾਂਸ਼ੁਮਾਲੀ ਰਤ੍ਨਾਢ੍ਯੋ ਰਤ੍ਨਕਙ੍ਕਣਨੂਪੁਰਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਰਤ੍ਨਾਙ੍ਗਦਲਸਦ੍ਬਾਹੂ ਰਤ੍ਨਪਾਦੁਕਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਰੋਹਿਣੀਸ਼ਾਸ਼੍ਰਯੋ ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੋ ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਰਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਰੂਪਸ਼੍ਚ ਲਜ੍ਜਾਬੀਜਾਸ਼੍ਰਿਤੋ ਲਵਃ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਭਾਨੁਰ੍ਲਤਾਵਾਸੀ ਲਸਤ੍ਕਾਨ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਲੋਕਭਤ੍ ॥ ੧੧੮ ॥

ਲੋਕਾਨ੍ਤਕਹਰੋ ਲਾਮਾਵਲ੍ਲਭੋ ਲੋਮਸ਼ੋऽਲਿਗਃ ।
ਲਿਙ੍ਗੇਸ਼੍ਵਰੋ ਲਿਙ੍ਗਨਾਦੋ ਲੀਲਾਕਾਰੀ ਲਲਮ੍ਬੁਸਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਁਲ੍ਲੋਕਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਲਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਵਾਮਨੋ ਵੀਰਵੀਰੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਵਾਚਾਲੋ (੯੦੦) ਵਾਕ੍ਪਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਵਾਚਾਮਗੋਚਰੋ ਵਾਨ੍ਤੋ ਵੀਣਾਵੇਣੁਧਰੋ ਵਨਮ੍ ।
ਵਾਗ੍ਭਵੋ ਵਾਲਿਸ਼ਧ੍ਵਂਸੀ ਵਿਦ੍ਯਾਨਾਯਕਨਾਯਕਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਵਕਾਰਮਾਤਕਾਮੌਲਿਃ ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੇਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਃ ਸ਼ੁਕਃ ।
ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੋਭਾਕਰਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਚ੍ਛਮਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਸ਼ੁਭਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਸ੍ਤ੍ਰਃ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਯੁਤਃ ਸ਼੍ਰੁਤਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਗਮ੍ਯਃ ਸ਼ਰਦ੍ਬੀਜਮਣ੍ਡਿਤਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਸੇਵਿਤਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਚਾਰਃ ਸ਼ੁਭਾਚਾਰਃ ਸ਼ੇਸ਼ਃ ਸ਼ੇਵਾਲਤਾਡਨਃ ।
ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਬਿਃ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸੇਵ੍ਯਃ ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਮਾਤਕਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਸ਼ਡਾਨਨਃ ਸ਼ਟ੍ਕਰਕਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਵਰਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਸ਼ਟ੍ਪਦਸ੍ਵਨਸਨ੍ਤੋਸ਼ੀ ਸ਼ਡਾਮ੍ਨਾਯਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਸ਼ਡ੍ਸਾਸ੍ਵਾਦਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਾਤਕਃ ।
ਸੂਰ੍ਯਭਾਨੁਃ ਸੂਰਭਾਨੁਃ ਸੂਰਿਭਾਨੁਃ ਸੁਖਾਕਰਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਸਮਸ੍ਤਦੈਤ੍ਯਵਂਸ਼ਘ੍ਨਃ ਸਮਸ੍ਤਸੁਰਸੇਵਿਤਃ ।
ਸਮਸ੍ਤਸਾਧਕੇਸ਼ਾਨਃ ਸਮਸ੍ਤਕੁਲਸ਼ੇਖਰਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਸੁਰਸੂਰ੍ਯਃ ਸੁਧਾਸੂਰ੍ਯਃ ਸ੍ਵਃਸੂਰ੍ਯਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਹਰਿਤ੍ਸੂਰ੍ਯੋ ਹਰਿਦ੍ਭਾਨੁਰ੍ਹਵਿਰ੍ਭੁਗ੍ ਹਵ੍ਯਵਾਹਨਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਹਾਲਾਸੂਰ੍ਯੋ ਹੋਮਸੂਰ੍ਯੋ ਹੁਤਸੂਰ੍ਯੋ ਹਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਹ੍ਰਾਮ੍ਬੀਜਸੂਰ੍ਯੋ ਹ੍ਰੀਂਸੂਰ੍ਯੋ ਹਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਾਤਕਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਲ਼ਮ੍ਬੀਜਮਣ੍ਡਿਤਃ ਸੂਰ੍ਯਃ ਕ੍ਸ਼ੋਣੀਸੂਰ੍ਯਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾਪਤਿਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੁਤ੍ਸੂਰ੍ਯਃ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਸੂਰ੍ਯਸ਼੍ਚ ਲ਼ਙ੍ਕ੍ਸ਼ਃਸੂਰ੍ਯਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਅਕਾਰਸੂਰ੍ਯਃ ਕ੍ਸ਼ਃਸੂਰ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਸੂਰ੍ਯਃ ਕਪਾਨਿਧਿਃ ।
ਭੂਃਸੂਰ੍ਯਸ਼੍ਚ ਭੁਵਃਸੂਰ੍ਯਃ ਸ੍ਵਃਸੂਰ੍ਯਃ ਸੂਰ੍ਯਨਾਯਕਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਗ੍ਰਹਸੂਰ੍ਯ ऋਕ੍ਸ਼ਸੂਰ੍ਯੋ ਲਗ੍ਨਸੂਰ੍ਯੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਰਾਸ਼ਿਸੂਰ੍ਯੋ ਯੋਗਸੂਰ੍ਯੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸੂਰ੍ਯੋ ਮਨੂਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਸੂਰ੍ਯਃ ਪਰਾਸੂਰ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸੂਰ੍ਯਃ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ।
ਰੁਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸੂਰ੍ਯੋ ਵੀਰਸੂਰ੍ਯੋ ਵਰੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਧਰ੍ਮਸੂਰ੍ਯਃ ਕਰ੍ਮਸੂਰ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਸੂਰ੍ਯੋ ਵਿਨਾਯਕਃ । (੧੦੦੦)
ਇਤੀਦਂ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ਿ ਮਤ੍ਰਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੩੪ ॥

ਦੇਵਦੇਵਸ੍ਯ ਸਵਿਤੁਃ ਸੂਰ੍ਯਸ੍ਯਾਮਿਤਤੇਜਸਃ ।
ਸਰ੍ਵਸਾਰਮਯਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਤੇਜੋਵਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੧੩੫ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਮਯਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਪੁਣ੍ਯਤੀਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਯਜ੍ਞਫਲੈਸ੍ਤੁਲ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਸਾਰਸ੍ਵਤਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੧੩੬ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼੍ਰੇਯਸ੍ਕਰਂ ਲੋਕੇ ਕੀਰ੍ਤਿਦਂ ਧਨਦਂ ਪਰਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਵ੍ਰਤਫਲੋਦ੍ਰਿਕ੍ਤਂ ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੧੩੭ ॥

ਸਰ੍ਵਰੋਗਹਰਂ ਦੇਵਿ ਸ਼ਰੀਰਾਰੋਗ੍ਯਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਪ੍ਰਭਾਵਮਸ੍ਯ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਕਸ੍ਯ ਚ ॥ ੧੩੮ ॥

ਕਲ੍ਪਕੋਟਿਸ਼ਤੈਰ੍ਵਰ੍ਸ਼ੈਰ੍ਨੈਵ ਸ਼ਕ੍ਨੋਮਿ ਵਰ੍ਣਿਤੁਮ੍ ।
ਯਂ ਯਂ ਕਾਮਮਭਿਧ੍ਯਾਯੇਦ੍ ਦੇਵਾਨਾਮਪਿ ਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ॥ ੧੩੯ ॥

ਤਂ ਤਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸਹਸਾ ਪਠਨੇਨਾਸ੍ਯ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ।
ਯਃ ਪਠੇਚ੍ਛ੍ਰਾਵਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸ਼ਣੋਤਿ ਨਿਯਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਸ ਵੀਰੋ ਧਰ੍ਮਿਣਾਂ ਰਾਜਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਨਪਿ ਜਾਯਤੇ ।
ਧਨਵਾਞ੍ਜਾਯਤੇ ਲੋਕੇ ਪੁਤ੍ਰਵਾਨ੍ ਰਾਜਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਆਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਵਾਨ੍ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ ਭਵੇਤ੍ ਸਮ੍ਪਦਾਂ ਪਦਮ੍ ।
ਰਵੌ ਪਠੇਨ੍ਮਹਾਦੇਵਿ ਸੂਰ੍ਯਂ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਕੌਲਿਕਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਸੂਰ੍ਯੋਦਯੇ ਰਵਿਂ ਧ੍ਯਾਤਾ ਲਭੇਤ੍ ਕਾਮਾਨ੍ ਯਥੇਪ੍ਸਿਤਾਨ੍ ।
ਸਙ੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤੌ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ ਦੇਵਿ ਤ੍ਰਿਕਾਲਂ ਭਕ੍ਤਿਪੂਰ੍ਵਕਮ੍ ॥ ੧੪੩ ॥

ਇਹ ਲੋਕੇ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਰੋਗੈਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ।
ਸਪ੍ਤਮ੍ਯਾਂ ਸ਼ੁਕ੍ਲਪਕ੍ਸ਼ੇ ਯਃ ਪਠਦਸ੍ਤਙ੍ਗਤੇ ਰਵੌ ॥ ੧੪੪ ॥

ਸਰ੍ਵਾਰੋਗ੍ਯਮਯਂ ਦੇਹਂ ਧਾਰਯੇਤ੍ ਕੌਲਿਕੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਵ੍ਯਤੀਪਾਤੇ ਪਠੇਦ੍ ਦੇਵਿ ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨੇ ਸਂਯਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਧਨਂ ਪੁਤ੍ਰਾਨ੍ ਯਸ਼ੋ ਮਾਨਂ ਲਭੇਤ੍ ਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ।
ਚਕ੍ਰਾਰ੍ਚਨੇ ਪਠੇਦ੍ ਦੇਵਿ ਜਪਨ੍ ਮੂਲਂ ਰਵਿਂ ਸ੍ਮਰਨ੍ ॥ ੧੪੬ ॥

ਰਵੀਭੂਤ੍ਵਾ ਮਹਾਚੀਨਕ੍ਰਮਾਚਾਰਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੂਨ੍ ਵਿਜਿਤ੍ਯਾਸ਼ੁ ਲਭੇਲ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ॥ ੧੪੭ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਪਰਦੇਸ਼ਸ੍ਥੋ ਵਟੁਕਾਰ੍ਚਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਕਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਰਿਤੋ ਵੀਤਭਯੋ ਭਵੇਤ੍ ਸ ਸ਼ਿਵਸਨ੍ਨਿਭਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤਂ ਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਸੂਰ੍ਯੋਦਯਯੁਗਾਨ੍ਤਰੇ ।
ਸਵਿਤਾ ਸਰ੍ਵਲੋਕੇਸ਼ੋ ਵਰਦਃ ਸਹਸਾ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੪੯ ॥

ਬਹੁਨਾਤ੍ਰ ਕਿਮੁਕ੍ਤੇਨ ਪਠਨਾਦਸ੍ਯ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ।
ਇਹ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਸਦਾ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪਰਤ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਤਤ੍ਪਦਮ੍ ॥ ੧੫੦ ॥

ਰਵੌ ਦੇਵਿ ਲਿਖੇਦ੍ਭੂਰ੍ਜੇ ਮਨ੍ਤ੍ਰਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਗਨ੍ਧੇਨ ਦਿਵ੍ਯੇਨ ਨੀਲਪੁਸ਼੍ਪਹਰਿਦ੍ਰਯਾ ॥ ੧੫੧ ॥

ਪਞ੍ਚਾਮਤੌਸ਼ਧੀਭਿਸ਼੍ਚ ਨਯੁਕ੍ਪੀਯੂਸ਼ਬਿਨ੍ਦੁਭਿਃ ।
ਵਿਲਿਖ੍ਯ ਵਿਧਿਵਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਯਨ੍ਤ੍ਰਮਧ੍ਯੇऽਰ੍ਣਵੇਸ਼੍ਟਿਤਮ੍ ॥ ੧੫੨ ॥

ਗੁਟੀਂ ਵਿਧਾਯ ਸਂਵੇਸ਼੍ਟ੍ਯ ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਮਨੁਸ੍ਮਰਨ੍ ।
ਕਨ੍ਯਾਕਰ੍ਤਿਤਸੂਤ੍ਰੇਣ ਵੇਸ਼੍ਟਯੇਦ੍ਰਕ੍ਤਲਾਕ੍ਸ਼ਯਾ ॥ ੧੫੩ ॥

ਸੁਵਰ੍ਣੇਨ ਚ ਸਂਵੇਸ਼੍ਟ੍ਯ ਪਞ੍ਚਗਵ੍ਯੇਨ ਸ਼ੋਧਯੇਤ੍ ।
ਸਾਧਯੇਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜੇਨ ਧਾਰਯੇਨ੍ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਵਾ ਭੁਜੇ ॥ ੧੫੪ ॥

ਕਿਂ ਕਿਂ ਨ ਸਾਧਯੇਦ੍ ਦੇਵਿ ਯਨ੍ਮਮਾਪਿ ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ।
ਕੁਸ਼੍ਠਰੋਗੀ ਚ ਸ਼ੂਲੀ ਚ ਪ੍ਰਮੇਹੀ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਰੋਗਵਾਨ੍ ॥ ੧੫੫ ॥

ਭਗਨ੍ਧਰਾਤੁਰੋऽਪ੍ਯਰ੍ਸ਼ੀ ਅਸ਼੍ਮਰੀਵਾਂਸ਼੍ਚ ਕਚ੍ਛ੍ਰਵਾਨ੍ ।
ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਸਹਸਾ ਧਤ੍ਵਾ ਗੁਟੀਮੇਤਾਂ ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਾਮ੍ ॥ ੧੫੬ ॥

ਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਚ ਕਾਕਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਚ ਮਤਵਤ੍ਸਾ ਚ ਕਾਮਿਨੀ ।
ਧਾਰਯੇਦ੍ਗੁਟਿਕਾਮੇਤਾਂ ਵਕ੍ਸ਼ਸਿ ਸ੍ਮਯਤਰ੍ਪਿਤਾ ॥ ੧੫੭ ॥

ਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਲਭੇਤ੍ ਸੁਤਂ ਕਾਨ੍ਤਂ ਕਾਕਵਨ੍ਧ੍ਯਾਪਿ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ।
ਮਤਵਤ੍ਸਾ ਬਹੂਨ੍ ਪੁਤ੍ਰਾਨ੍ ਸੁਰੂਪਾਂਸ਼੍ਚ ਚਿਰਾਯੁਸ਼ਃ ॥ ੧੫੮ ॥

ਰਣੇ ਗਤ੍ਵਾ ਗੁਟੀਂ ਧਤ੍ਵਾ ਸ਼ਤ੍ਰੂਞ੍ਜਿਤ੍ਵਾ ਲਭੇਚ੍ਛ੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਤਾਙ੍ਗੋ ਮਹਾਰਾਜਃ ਸੁਖੀ ਸ੍ਵਪੁਰਮਾਵਿਸ਼ੇਤ੍ ॥ ੧੫੯ ॥

ਯੋ ਧਾਰਯੇਦ੍ ਭੁਜੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਰਾਜਲੋਕਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀਮ੍ ।
ਗੁਟਿਕਾਂ ਮੋਹਨਾਕਰ੍ਸ਼ਸ੍ਤਮ੍ਭਨੋਚ੍ਚਾਟਨਕ੍ਸ਼ਮਾਮ੍ ॥ ੧੫੦ ॥

ਸ ਭਵੇਤ੍ ਸੂਰ੍ਯਸਙ੍ਕਾਸ਼ੋ ਮਹਸਾ ਮਹਸਾਂ ਨਿਧਿਃ ।
ਧਨੇਨ ਧਨਦੋ ਦੇਵਿ ਵਿਭਵੇਨ ਚ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ॥ ੧੬੧ ॥

ਸ਼੍ਰਿਯੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਯਸ਼ਸਾ ਰਾਮਃ ਪੌਰੁਸ਼ੇਣ ਚ ਭਾਰ੍ਗਵਃ ।
ਗਿਰਾ ਬਹਸ੍ਪਤਿਰ੍ਦੇਵਿ ਨਯੇਨ ਭਗੁਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਬਲੇਨ ਵਾਯੁਸਙ੍ਕਾਸ਼ੋ ਦਯਯਾ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਆਰੋਗ੍ਯੇਣ ਘਟੋਦ੍ਭੂਤਿਃ ਕਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਸਨ੍ਨਿਭਃ ॥ ੧੬੩ ॥

ਧਰ੍ਮੇਣ ਧਰ੍ਮਰਾਜਸ਼੍ਚ ਰਤ੍ਨੈ ਰਤ੍ਨਾਕਰੋਪਮਃ ।
ਗਾਮ੍ਭੀਰ੍ਯੇਣ ਤਥਾਮ੍ਭੋਧਿਰ੍ਦਾਤਤ੍ਵੇਨ ਬਲਿਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੧੬੪ ॥

ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦਾਨਨ੍ਦੇਨ ਚਿਦੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਕਿਂ ਪ੍ਰਲਾਪੇਨ ਬਹੁਨਾ ਪਠੇਦ੍ਵਾ ਧਾਰਯੇਚ੍ਛਿਵੇ ॥ ੧੬੫ ॥

ਸ਼ਣੁਯਾਦ੍ ਯਃ ਪਰਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਸੂਰ੍ਯਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਸ ਭਵੇਦ੍ ਭਾਸ੍ਕਰਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੬੬ ॥

ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸ ਪ੍ਰਯਾਤ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਦ੍ਵਿਸ਼੍ਣੋਃ ਪਰਮਂ ਪਦਮ੍ ।
ਇਦਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਮਹਤ੍ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਸੂਰ੍ਯਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੬੭ ॥

ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਮਦਾਤਵ੍ਯਮਵਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਦੁਰਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਅਭਕ੍ਤਾਯ ਕੁਚੈਲਾਯ ਪਰਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਯ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ॥ ੧੬੮ ॥

ਕਰ੍ਕਸ਼ਾਯਾਕੁਲੀਨਾਯ ਦੁਰ੍ਜਨਾਯਾਘਬੁਦ੍ਧਯੇ ।
ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਿਵਿਹੀਨਾਯ ਨਿਨ੍ਦਕਾਯ ਸ਼ਿਵਾਗਮੇ ॥ ੧੬੯ ॥

ਦੇਯਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯ ਚ ।
ਕੁਲੀਨਾਯ ਸੁਭਕ੍ਤਾਯ ਸੂਰ੍ਯਭਕ੍ਤਿਰਤਾਯ ਚ ॥ ੧੭੦ ॥

ਇਦਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਨਾਂ ਵੇਦਾਗਮਰਹਸ੍ਯਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯਂ ਗੋਪ੍ਯਂ ਗੋਪਨੀਯਂ ਸ੍ਵਯੋਨਿਵਤ੍ ॥ ੧੭੧ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲੇ ਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀਰਹਸ੍ਯੇ
ਸੂਰ੍ਯਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਨਾਮਨਿਰੂਪਣਂ ਚਤੁਸ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਃ ਪਟਲਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ॥ ੩੪ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Surya Bhagavan 2:

1000 Names of Sri Surya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil