Sahasranamavali Surya Bhagavan Stotram

1000 Names of Sri Surya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Kannada

Shri Surya Sahasranamastotram 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 ॥
ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತನ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀದೇವೀರಹಸ್ಯೇ

ಅಥ ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಪಟಲಃ ।

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ ।
ದೇವದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಾಭಯವರಪ್ರದೇ ।
ತ್ವಂ ಮೇ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರೀತಾ ವರದೋಽಹಂ ತವ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 1 ॥

ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯ ಮೇ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ವಕ್ಷ್ಯೇ ತತ್ತೇ ದದಾಮ್ಯಹಮ್ ।

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಮಹಾರುದ್ರ ಮಹೇಶ್ವರ ॥ 2 ॥

ಯದಿ ದೇಯೋ ವರೋ ಮಹ್ಯಂ ವರಯೋಗ್ಯಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಯದಿ ।
ದೇವದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುರ್ವದ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ ।
ಏತದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಮಮ ಪಾರ್ವತಿ ।
ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ದುರ್ಲಭಂ ಕಾಮನಾವಹಮ್ ॥ 4 ॥

ಯೋ ದೇವೋ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯೋ ವೇದಕರ್ತಾ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುಃ ಸ್ತೋತುಂ ತಂ ಕೇನ ಶಕ್ಯತೇ ॥ 5 ॥

ಯಸ್ಯಾದಿರ್ಮಧ್ಯಮನ್ತಂ ಚ ಸುರೈರಪಿ ನ ಗಮ್ಯತೇ ।
ತಸ್ಯಾದಿದೇವದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುರ್ಜಗದೀಶಿತುಃ ॥ 6 ॥

ಮನ್ತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ಸರ್ವಪಾಪಾಪಹಂ ದೇವಿ ತನ್ತ್ರವೇದಾಗಮೋದ್ಧೃತಮ್ ॥ 7 ॥

ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಪೌಷ್ಟಿಕಂ ಚೈವ ರಕ್ಷೋಘ್ನಂ ಪಾವನಂ ಮಹತ್ ।
ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ ॥ 8 ॥

ಧನದಂ ಪುಣ್ಯದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಮ್ ।
ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪರಮಂ ತತ್ತ್ವಂ ಮೂಲವಿದ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಪರಮ್ ॥ 9 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಯತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾಣಾಮಪಿ ಯತ್ ಪರಮ್ ।
ಮನ್ತ್ರಾಣಾಮಪಿ ಯತ್ ತತ್ತ್ವಂ ಮಹಸಾಮಪಿ ಯನ್ಮಹಃ ॥ 10 ॥

ಶಾನ್ತಾನಾಮಪಿ ಯಃ ಶಾನ್ತೋ ಮನೂನಾಮಪಿ ಯೋ ಮನುಃ ।
ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಯೋ ಯೋಗೀ ವೇದಾನಾಂ ಪ್ರಣವಶ್ಚ ಯಃ ॥ 11 ॥

ಗ್ರಹಾಣಾಮಪಿ ಯೋ ಭಾಸ್ವಾನ್ ದೇವಾನಾಮಪಿ ವಾಸವಃ ।
ತಾರಾಣಾಮಪಿ ಯೋ ರಾಜಾ ವಾಯೂನಾಂ ಚ ಪ್ರಭಂಜನಃ ॥ 12 ॥

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮಪಿ ಮನೋ ದೇವೀನಾಮಪಿ ಯಃ ಪರಾ ।
ನಗಾನಾಮಪಿ ಯೋ ಮೇರುಃ ಪನ್ನಗಾನಾಂ ಚ ವಾಸುಕಿಃ ॥ 13 ॥

ತೇಜಸಾಮಪಿ ಯೋ ವಹ್ನಿಃ ಕಾರಣಾನಾಂ ಚ ಯಃ ಶಿವಃ ।
ಸವಿತಾ ಯಸ್ತು ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ॥ 14 ॥

ವಕ್ಷ್ಯೇ ಪರಮಹಂಸಸ್ಯ ತಸ್ಯ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಂ ಸರ್ವದುಃಖವಿನಾಶನಮ್ ॥ 15 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಜ್ವರರೋಗಾಪಮೃತ್ಯುಘ್ನಂ ಸದಾ ಸರ್ವಾಭಯಪ್ರದಮ್ ॥ 16 ॥

ತತ್ತ್ವಂ ಪರಮತತ್ತ್ವಂ ಚ ಸರ್ವಸಾರೋತ್ತಮೋತ್ತಮಮ್ ।
ರಾಜಪ್ರಸಾದವಿಜಯ-ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಭವಕಾರಣಮ್ ॥ 17 ॥

ಆಯುಷ್ಕರಂ ಪುಷ್ಟಿಕರಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಮೋಹನಸ್ತಮ್ಭನಾಕೃಷ್ಟಿ-ವಶೀಕರಣಕಾರಣಮ್ ॥ 18 ॥

ಅದಾತವ್ಯಮಭಕ್ತಾಯ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರಪೂರಕಮ್ ।
ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತಾ ಭೂತ್ವಾ ಸೂರ್ಯನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 19 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ । ಗಾಯತ್ರ್ಯಂ ಛನ್ದಃ ।
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಸವಿತಾ ದೇವತಾ । ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ । ಸಃ ಶಕ್ತಿಃ । ಹ್ರೀಂ ಕೀಲಕಂ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಸೂರ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಕಲ್ಪಾನ್ತಾನಲಕೋಟಿಭಾಸ್ವರಮುಖಂ ಸಿನ್ದೂರಧೂಲೀಜಪಾ-
ವರ್ಣಂ ರತ್ನಕಿರೀಟಿನಂ ದ್ವಿನಯನಂ ಶ್ವೇತಾಬ್ಜಮಧ್ಯಾಸನಮ್ ।
ನಾನಾಭೂಷಣಭೂಷಿತಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಂ ರಕ್ತಾಮ್ಬರಂ ಚಿನ್ಮಯಂ
ಸೂರ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಣಸರೋಜರತ್ನಕಲಶೌ ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ದಧಾನಂ ಭಜೇ ॥ 1 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವಂ ವಿಶದಂ ಸಹಸ್ರಮರೀಚಿಭಿಃ ಶೋಭಿತಭೂಮಿದೇಶಮ್ ।
ಸಪ್ತಾಶ್ವಗಂ ಸದ್ಧ್ವಜಹಸ್ತಮಾದ್ಯಂ ದೇವಂ ಭಜೇಽಹಂ ಮಿಹಿರಂ ಹೃದಬ್ಜೇ ॥ 2 ॥

ಓಂಹ್ರಾಂಹ್ರೀಂಸಃಹಂಸಃಸೋಹಂ ಸವಿತಾ ಭಾಸ್ಕರೋ ಭಗಃ ।
ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೋ ಭೂತೇಶೋ ಭೂತಭಾವನಃ ॥ 3 ॥

ಭೂತಾತ್ಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಕೃತ್ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಕರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ಆದಿತ್ಯೋ ವರದೋ ವೀರೋ ವೀರಲೋ ವಿಶ್ವದೀಪನಃ ॥ 4 ॥

ವಿಶ್ವಕೃದ್ ವಿಶ್ವಹೃದ್ ಭಕ್ತೋ ಭೋಕ್ತಾ ಭೀಮೋಽಭಯಾಪಹಃ ।
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ ಪರಃ ॥ 5 ॥

ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ।
ಕಾಮೀ ಯೋಗೀ ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮನಸ್ವೀ ಮನುರವ್ಯಯಃ ॥ 6 ॥

ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯೋ ವನ್ದಿತೋ ಭುವನೇಶ್ವರಃ ।
ಭೂತಭವ್ಯಭವಿಷ್ಯಾತ್ಮಾ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಗುಣೀ ॥ 7 ॥

ಸಾತ್ತ್ವಿಕೋ ರಾಜಸಸ್ತಾಮಸ್ತಮವೀ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ ।
ಸಹಸ್ರಕಿರಣೋ ಭಾಸ್ವಾನ್ ಭಾರ್ಗವೋ ಭೃಗುರೀಶ್ವರಃ ॥ 8 ॥

ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನನ್ದೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ।
ತಪಸ್ವೀ ಕಾಲಕೃತ್ ಕಾಲಃ ಕಮನೀಯತನುಃ ಕೃಶಃ ॥ 9 ॥

ದುರ್ದರ್ಶಃ ಸುದಶೋ ದಾಶೋ ದೀನಬನ್ಧುರ್ದಯಾಕರಃ ।
ದ್ವಿಭುಜೋಽಷ್ಟಭುಜೋ ಧೀರೋ ದಶಬಾಹುರ್ದಶಾತಿಗಃ ॥ 10 ॥

ದಶಾಂಶಫಲದೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಗೀಷುರ್ಜಯವಾಂಜಯೀ ।
ಜಟಿಲೋ ನಿರ್ಭಯೋ ಭಾನುಃ ಪದ್ಮಹಸ್ತಃ ಕುಶೀರಕಃ ॥ 11 ॥

ಸಮಾಹಿತಗತಿರ್ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಕೃತಮಂಗಲಃ ।
ಮಾರ್ತಂಡೋ ಲೋಕಧೃತ್ ತ್ರಾತಾ ರುದ್ರೋ ಭದ್ರಪ್ರದಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 12 ॥

ಅರಾತಿಶಮನಃ ಶಾನ್ತಃ ಶಂಕರಃ ಕಮಲಾಸನಃ ।
ಅವಿಚಿನ್ತ್ಯವಪುಃ (100) ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಾಚೀನಕ್ರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 13 ॥

ಮಹಾರ್ತಿದಮನೋ ದಾನ್ತೋ ಮಹಾಮೋಹಹರೋ ಹರಿಃ ।
ನಿಯತಾತ್ಮಾ ಚ ಕಾಲೇಶೋ ದಿನೇಶೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 14 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಕಾರೀ ಕಮಠಕರ್ಕಶಃ ಕಾಮವಲ್ಲಭಃ ।
ವ್ಯೋಮಚಾರೀ ಮಹಾನ್ ಸತ್ಯಃ ಶಮ್ಭುರಮ್ಭೋಜವಲ್ಲಭಃ ॥ 15 ॥

ಸಾಮಗಃ ಪಂಚಮೋ ದ್ರವ್ಯೋ ಧ್ರುವೋ ದೀನಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ತ್ರಿಜಟೋ ರಕ್ತವಾಹಶ್ಚ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರೋ ರತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 16 ॥

ಕಾಲಯೋಗೀ ಮಹಾನಾದೋ ನಿಶ್ಚಲೋ ದೃಶ್ಯರೂಪಧೃಕ್ ।
ಗಮ್ಭೀರಘೋಷೋ ನಿರ್ಘೋಷೋ ಘಟಹಸ್ತೋ ಮಹೋಮಯಃ ॥ 17 ॥

ರಕ್ತಾಮ್ಬರಧರೋ ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ ।
ಸಹಸ್ರಹಸ್ತೋ ವಿಜಯೋ ಹರಿಗಾಮೀ ಹರೀಶ್ವರಃ ॥ 18 ॥

ಮುಂಡಃ ಕುಂಡೀ ಭುಜಂಗೇಶೋ ರಥೀ ಸುರಥಪೂಜಿತಃ ।
ನ್ಯಗ್ರೋಧವಾಸೀ ನ್ಯಗ್ರೋಧೋ ವೃಕ್ಷಕರ್ಣಃ ಕುಲನ್ಧರಃ ॥ 19 ॥

ಶಿಖೀ ಚಂಡೀ ಜಟೀ ಜ್ವಾಲೀ ಜ್ವಾಲಾತೇಜೋಮಯೋ ವಿಭುಃ ।
ಹೈಮೋ ಹೇಮಕರೋ ಹಾರೀ ಹರಿದ್ರಲಾಸನಸ್ಥಿತಃ ॥ 20 ॥

ಹರಿದ್ಶ್ವೋ ಜಗದ್ವಾಸೀ ಜಗತಾಂ ಪತಿರಿಂಗಿಲಃ ।
ವಿರೋಚನೋ ವಿಲಾಸೀ ಚ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿಕರ್ತನಃ ॥ 21 ॥

ವಿನಾಯಕೋ ವಿಭಾಸಶ್ಚ ಭಾಸೋ ಭಾಸಾಂ ಪತಿಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಮತಿಮಾನ್ ರತಿಮಾನ್ ಸ್ವಕ್ಷೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ವಿಶಾಮ್ಪತಿಃ ॥ 22 ॥

ಬಾಲರೂಪೋ ಗಿರಿಚರೋ ಗೀರ್ಪತಿರ್ಗೋಮತೀಪತಿಃ ।
ಗಂಗಾಧರೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಣಸೇವ್ಯೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ ॥ 23 ॥

ಗಿರೀಶನಯನಾವಾಸೀ ಸರ್ವವಾಸೀ ಸತೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಸತ್ಯಾತ್ಮಕಃ ಸತ್ಯಧರಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಸಹಸ್ರಗುಃ ॥ 24 ॥

ಅಪಾರಮಹಿಮಾ ಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತಿದೋ ಮೋಕ್ಷಕಾಮದಃ ।
ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ( 200) ದುರ್ಧರೋಽಮೂರ್ತಿಸ್ತುಟಿರೂಪೋ ಲವಾತ್ಮಕಃ ॥ 25 ॥

ಪ್ರಾಣೇಶೋ ವ್ಯಾನದೋಽಪಾನಸಮಾನೋದಾನರೂಪವಾನ್ ।
ಚಷಕೋ ಘಟಿಕಾರೂಪೋ ಮುಹೂರ್ತೋ ದಿನರೂಪವಾನ್ ॥ 26 ॥

ಪಕ್ಷೋ ಮಾಸ ಋತುರ್ವರ್ಷಾ ದಿನಕಾಲೇಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ।
ಅಯನಂ ಯುಗರೂಪಶ್ಚ ಕೃತಂ ತ್ರೇತಾಯುಗಸ್ತ್ರಿಪಾತ್ ॥ 27 ॥

ದ್ವಾಪರಶ್ಚ ಕಲಿಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಲಿನಾಶನಃ ।
ಮನ್ವನ್ತರಾತ್ಮಕೋ ದೇವಃ ಶಕ್ರಸ್ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 28 ॥

ವಾಸವೋಽಗ್ನಿರ್ಯಮೋ ರಕ್ಷೋ ವರುಣೋ ಯಾದಸಾಂ ಪತಿಃ ।
ವಾಯುರ್ವೈಶ್ರವಣಂ ಶೈವ್ಯೋ ಗಿರಿಜೋ ಜಲಜಾಸನಃ ॥ 23 ॥

ಅನನ್ತೋಽನನ್ತಮಹಿಮಾ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಗತಜ್ವರಃ ।
ಕಲ್ಪಾನ್ತಕಲನಃ ಕ್ರೂರಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಕಾಲಸೂದನಃ ॥ 30 ॥

ಮಹಾಪ್ರಲಯಕೃತ್ ಕೃತ್ಯಃ ಕುತ್ಯಾಶೀರ್ಯುಗವರ್ತನಃ ।
ಕಾಲಾವರ್ತೋ ಯುಗಧರೋ ಯುಗಾದಿಃ ಶಹಕೇಶ್ವರಃ ॥ 31 ॥

ಆಕಾಶನಿಧಿರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಃ ಸುಬಲೋ ಬಾಲೋ ಬಲಾಕಾವಲ್ಲಭೋ ವರಃ ॥ 32 ॥

ವರದೋ ವೀರ್ಯದೋ ವಾಗ್ಮೀ ವಾಕ್ಪತಿರ್ವಾಗ್ವಿಲಾಸದಃ ।
ಸಾಂಖ್ಯೇಶ್ವರೋ ವೇದಗಮ್ಯೋ ಮನ್ತ್ರೇಶಸ್ತನ್ತ್ರನಾಯಕಃ ॥ 33 ॥

ಕುಲಾಚಾರಪರೋ ನುತ್ಯೋ ನುತಿತುಷ್ಟೋ ನುತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಅಲಸಸ್ತುಲಸೀಸೇವ್ಯಸ್ತುಷ್ಟಾ ರೋಗನಿವರ್ಹಣಃ ॥ 34 ॥

ಪ್ರಸ್ಕನ್ದನೋ ವಿಭಾಗಶ್ಚ ನೀರಾಗೋ ದಶದಿಕ್ಪತಿಃ ।
ವೈರಾಗ್ಯದೋ ವಿಮಾನಸ್ಥೋ ರತ್ನಕುಮ್ಭಧರಾಯುಧಃ ॥ 35 ॥

ಮಹಾಪಾದೋ ಮಹಾಹಸ್ತೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾಶಯಃ ।
ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮರೂಪಶ್ಚ ತ್ವಷ್ಟಾಥರ್ವಣಶಾಖಿಲಃ ॥ 36 ॥

ಸಹಸ್ರಶಾಖೀ ಸದ್ವೃಕ್ಷೋ ಮಹಾಕಲ್ಪಪ್ರಿಯಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಶ್ಚ ಮನ್ದಾರೋ ( 300) ಮನ್ದಾರಾಚಲಶೋಭನಃ ॥ 37 ॥

ಮೇರುರ್ಹಿಮಾಲಯೋ ಮಾಲೀ ಮಲಯೋ ಮಲಯದ್ರುಮಃ ।
ಸನ್ತಾನಕುಸುಮಚ್ಛನ್ನಃ ಸನ್ತಾನಫಲದೋ ವಿರಾಟ್ ॥ 38 ॥

ಕ್ಷೀರಾಮ್ಭೋಧಿರ್ಘೃತಾಮ್ಭೋಧಿರ್ಜಲಧಿಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶನಃ ।
ರತ್ನಾಕರೋ ಮಹಾಮಾನ್ಯೋ ವೈಣ್ಯೋ ವೇಣುಧರೋ ವಣಿಕ್ ॥ 39 ॥

ವಸನ್ತೋ ಮಾರಸಾಮನ್ತೋ ಗ್ರೀಷ್ಮಃ ಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ ।
ವರ್ಷಾಕಾಲೋ ವರ್ಷಪತಿಃ ಶರದಮ್ಭೋಜವಲ್ಲಭಃ ॥ 40 ॥

ಹೇಮನ್ತೋ ಹೇಮಕೇಯೂರಃ ಶಿಶಿರಃ ಶಿಶುವೀರ್ಯದಃ ।
ಸುಮತಿಃ ಸುಗತಿಃ ಸಾಧುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಸಾಮ್ಬೋಽಮ್ಬಿಕಾಸುತಃ ॥ 41 ॥

ಸಾರಗ್ರೀವೋ ಮಹಾರಾಜಃ ಸುನನ್ದೋ ನನ್ದಿಸೇವಿತಃ ।
ಸುಮೇರುಶಿಖರಾವಾಸೀ ಸಪ್ತಪಾತಾಲಗೋಚರಃ ॥ 42 ॥

ಆಕಾಶಚಾರೀ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ವಿಭುತ್ವವಿಜಯಪ್ರದಃ ।
ಕುಲಕಾನ್ತಃ ಕುಲಾದ್ರೀಶೋ ವಿನಯೀ ವಿಜಯೀ ವಿಯತ್ ॥ 43 ॥

ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾ ವಿಯಚ್ಚಾರೀ ವಿಯದ್ರೂಪೋ ವಿಯದ್ರಥಃ ।
ಸುರಥಃ ಸುಗತಸ್ತುತ್ಯೋ ವೇಣುವಾದನತತ್ಪರಃ ॥ 44 ॥

ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಮಯೋ ಗೋಪ್ತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೀ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಆವೇದನೀಯೋ ವೇದಾಕ್ಷೋ ಮಹಾದಿವ್ಯವಪುಃ ಸುರಾಟ್ ॥ 45 ॥

ನಿರ್ಜೀವೋ ಜೀವನೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಮಹಾರ್ಣವನಿನಾದಭೃತ್ ।
ವಸುರಾವರ್ತನೋ ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಾಮ್ನಾಯಪ್ರಭುಃ ಸುಧೀಃ ॥ 46 ॥

ನ್ಯಾಯನಿರ್ವಾಪಣಃ ಶೂಲೀ ಕಪಾಲೀ ಪದ್ಮಮಧ್ಯಗಃ ।
ತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಶ್ಚೇತ್ಯೋ ಬಿನ್ದುಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ ॥ 47 ॥

ಬಹುಮಾಲೋ ಮಹಾಮಾಲೋ ದಿವ್ಯಮಾಲಾಧರೋ ಜಪಃ ।
ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶೋ ಜಪಪೂಜಾಫಲಪ್ರದಃ ॥ 48 ॥

ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ದೇವೇನ್ದ್ರಃ ಸಹಸ್ರನಯನೋ ರವಿಃ ।
ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾಶ್ರಯೋ ಬ್ರಧ್ನೋ ವೀರವನ್ದ್ಯೋ ವಿಭಾವಸುಃ ॥ 49 ॥

ವಿಶ್ವಾವಸುರ್ವಸುಪತಿರ್ವಸುನಾಥೋ ವಿಸರ್ಗವಾನ್ ।
ಆದಿರಾದಿತ್ಯಲೋಕೇಶಃ ಸರ್ವಗಾಮೀ (400) ಕಲಾಶ್ರಯಃ ॥ 50 ॥

ಭೋಗೇಶೋ ದೇವದೇವೇನ್ದ್ರೋ ನರೇನ್ದ್ರೋ ಹವ್ಯವಾಹನಃ ।
ವಿದ್ಯಾಧರೇಶೋ ವಿದ್ಯೇಶೋ ಯಕ್ಷೇಶೋ ರಕ್ಷಣೋ ಗುರುಃ ॥ 51 ॥

ರಕ್ಷಃಕುಲೈಕವರದೋ ಗನ್ಧರ್ವಕುಲಪೂಜಿತಃ ।
ಅಪ್ಸರೋವನ್ದಿತೋಽಜಯ್ಯೋ ಜೇತಾ ದೈತ್ಯನಿವರ್ಹಣಃ ॥ 52 ॥

ಗುಹ್ಯಕೇಶಃ ಪಿಶಾಚೇಶಃ ಕಿನ್ನರೀಪೂಜಿತಃ ಕುಜಃ ।
ಸಿದ್ಧಸೇವ್ಯಃ ಸಮಾಮ್ನಾಯಃ ಸಾಧುಸೇವ್ಯಃ ಸರಿತ್ಪತಿಃ ॥ 53 ॥

ಲಲಾಟಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವದೇಹೋ ನಿಯಮೀ ನಿಯತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ।
ಅರ್ಕೋಽರ್ಕಕಾನ್ತರತ್ರೇಶೋಽನನ್ತಬಾಹುರಲೋಪಕಃ ॥ 54 ॥

ಅಲಿಪಾತ್ರಧರೋಽನಂಗೋಽಪ್ಯಮ್ಬರೇಶೋಽಮ್ಬರಾಶ್ರಯಃ ।
ಅಕಾರಮಾತೃಕಾನಾಥೋ ದೇವಾನಾಮಾದಿರಾಕೃತಿಃ ॥ 55 ॥

ಆರೋಗ್ಯಕಾರೀ ಚಾನನ್ದವಿಗ್ರಹೋ ನಿಗ್ರಹೋ ಗ್ರಹಃ ।
ಆಲೋಕಕೃತ್ ತಥಾದಿತ್ಯೋ ವೀರಾದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಜಾಧಿಪಃ ॥ 56 ॥

ಆಕಾಶರೂಪಃ ಸ್ವಾಕಾರ ಇನ್ದ್ರಾದಿಸುರಪೂಜಿತಃ ।
ಇನ್ದಿರಾಪೂಜಿತಶ್ಚೇನ್ದುರಿನ್ದ್ರಲೋಕಾಶ್ರಯಸ್ತ್ವಿನಃ ॥ 57 ॥

ಈಶಾನ ಈಶ್ವರಶ್ಚನ್ದ್ರ ಈಶ ಈಕಾರವಲ್ಲಭಃ ।
ಉನ್ನತಾಸ್ಯೋಽಪ್ಯುರುವಪುರುನ್ನತಾದ್ರಿಚರೋ ಗುರುಃ ॥ 58 ॥

ಉತ್ಪಲೋಽಪ್ಯುಚ್ಚಲತ್ಕೇತುರುಚ್ಚೈರ್ಹಯಗತಿಃ ಸುಖೀ ।
ಉಕಾರಾಕಾರಸುಖಿತಸ್ತಥೋಷ್ಮಾ ನಿಧಿರೂಷಣಃ ॥ 59 ॥

ಅನೂರುಸಾರಥಿಶ್ಚೋಷ್ಣಭಾನುರೂಕಾರವಲ್ಲಭಃ ।
ಋಣಹರ್ತಾ ೠಲಿಹಸ್ತ ಋೠಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ॥ 60 ॥

ಲೃಪ್ತಾಂಗ ಲೄಮನುಸ್ಥಾಯೀ ಲೃಲೄಗಂಡಯುಗೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಏಣಾಂಕಾಮೃತದಶ್ಚೀನಪಟ್ಟಭೃದ್ ಬಹುಗೋಚರಃ ॥ 61 ॥

ಏಕಚಕ್ರಧರಶ್ಚೈಕೋಽನೇಕಚಕ್ಷುಸ್ತಥೈಕ್ಯದಃ ।
ಏಕಾರಬೀಜರಮಣ ಏಐಓಷ್ಠಾಮೃತಾಕರಃ ॥ 62 ॥

ಓಂಕಾರಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಔಕಾರೌಚಿತ್ಯಮಂಡನಃ ।
ಓಔದನ್ತಾಲಿರಹಿತೋ ಮಹಿತೋ ಮಹತಾಂ ಪತಿಃ ॥ 63 ॥

ಅಂವಿದ್ಯಾಭೂಷಣೋ ಭೂಷ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋಽಮ್ಬೀಜರೂಪವಾನ್ ।
ಅಃಸ್ವರೂಪಃ (500) ಸ್ವರಮಯಃ ಸರ್ವಸ್ವರಪರಾತ್ಮಕಃ ॥ 64 ॥

ಅಂಅಃಸ್ವರೂಪಮನ್ತ್ರಾಂಗಃ ಕಲಿಕಾಲನಿವರ್ತಕಃ ।
ಕರ್ಮೈಕವರದಃ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ ॥ 65 ॥

ಕಚಧ್ವಂಸೀ ಚ ಕಪಿಲಃ ಕನಕಾಚಲಚಾರಕಃ ।
ಕಾನ್ತಃ ಕಾಮಃ ಕಪಿಃ ಕ್ರೂರಃ ಕೀರಃ ಕೇಶನಿಸೂದನಃ ॥ 66 ॥

ಕೃಷ್ಣಃ ಕಾಪಾಲಿಕಃ ಕುಬ್ಜಃ ಕಮಲಾಶ್ರಯಣಃ ಕುಲೀ ।
ಕಪಾಲಮೋಚಕಃ ಕಾಶಃ ಕಾಶ್ಮೀರಘನಸಾರಭೃತ್ ॥ 67 ॥

ಕೂಜತ್ಕಿನ್ನರಗೀತೇಷ್ಟಃ ಕುರುರಾಜಃ ಕುಲನ್ಧರಃ ।
ಕುವಾಸೀ ಕುಲಕೌಲೇಶಃ ಕಕಾರಾಕ್ಷರಮಂಡನಃ ॥ 68 ॥

ಖವಾಸೀ ಖೇಟಕೇಶಾನಃ ಖಂಗಮುಂಡಧರಃ ಖಗಃ ।
ಖಗೇಶ್ವರಶ್ಚ ಖಚರಃ ಖೇಚರೀಗಣಸೇವಿತಃ ॥ 69 ॥

ಖರಾಂಶುಃ ಖೇಟಕಧರಃ ಖಲಹರ್ತಾ ಖವರ್ಣಕಃ ।
ಗನ್ತಾ ಗೀತಪ್ರಿಯೋ ಗೇಯೋ ಗಯಾವಾಸೀ ಗಣಾಶ್ರಯಃ ॥ 70 ॥

ಗುಣಾತೀತೋ ಗೋಲಗತಿರ್ಗುಚ್ಛಲೋ ಗುಣಿಸೇವಿತಃ ।
ಗದಾಧರೋ ಗದಹರೋ ಗಾಂಗೇಯವರದಃ ಪ್ರಗೀ ॥ 71 ॥

ಗಿಂಗಿಲೋ ಗಟಿಲೋ ಗಾನ್ತೋ ಗಕಾರಾಕ್ಷರಭಾಸ್ಕರಃ
ಘೃಣಿಮಾನ್ ಘುರ್ಘುರಾರಾವೋ ಘಂಟಾಹಸ್ತೋ ಘಟಾಕರಃ ॥ 72 ॥

ಘನಚ್ಛನ್ನೋ ಘನಗತಿರ್ಘನವಾಹನತರ್ಪಿತಃ ।
ಙಾನ್ತೋ ಙೇಶೋ ಙಕಾರಾಂಗಶ್ಚನ್ದ್ರಕುಂಕುಮವಾಸಿತಃ ॥ 73 ॥

ಚನ್ದ್ರಾಶ್ರಯಶ್ಚನ್ದ್ರಧರೋಽಚ್ಯುತಶ್ಚಮ್ಪಕಸನ್ನಿಭಃ ।
ಚಾಮೀಕರಪ್ರಭಶ್ಚಂಡಭಾನುಶ್ಚಂಡೇಶವಲ್ಲಭಃ ॥ 74 ॥

ಚಂಚಚ್ಚಕೋರಕೋಕೇಷ್ಟಶ್ಚಪಲಶ್ಚಪಲಾಶ್ರಯಃ ।
ಚಲತ್ಪತಾಕಶ್ಚಂಡಾದ್ರಿಶ್ಚೀವರೈಕಧರೋಽಚರಃ ॥ 75 ॥

ಚಿತ್ಕಲಾವರ್ಧಿತಶ್ಚಿನ್ತ್ಯಶ್ಚಿನ್ತಾಧ್ವಂಸೀ ಚವರ್ಣವಾನ್ ।
ಛತ್ರಭೃಚ್ಛಲಹೃಚ್ಛನ್ದಚ್ಛುರಿಕಾಚ್ಛಿನ್ನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 76 ॥

ಜಾಮ್ಬೂನದಾಂಗದೋಽಜಾತೋ ಜಿನೇನ್ದ್ರೋ ಜಮ್ಬುವಲ್ಲಭಃ ।
ಜಮ್ವಾರಿರ್ಜಂಗಿಟೋ ಜಂಗೀ ಜನಲೋಕತಮೋಪಹಃ ॥ 77 ॥

ಜಯಕಾರೀ (600) ಜಗದ್ಧರ್ತಾ ಜರಾಮೃತ್ಯುವಿನಾಶನಃ ।
ಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಜಗದ್ಧಾತಾ ಜಗದ್ಧ್ಯೇಯೋ ಜಗನ್ನಿಧಿಃ ॥ 78 ॥

ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುರ್ಜಗನ್ನಾಥಪ್ರಿಯೋಽಜಿತಃ ।
ಜಕಾರಾಕಾರಮುಕುಟೋ ಝಂಜಾಛನ್ನಾಕೃತಿರ್ಝಟಃ ॥ 79 ॥

ಝಿಲ್ಲೀಶ್ವರೋ ಝಕಾರೇಶೋ ಝಂಜಾಂಗುಲಿಕರಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಝಞಾಕ್ಷರಾಂಚಿತಷ್ಟಂಕಷ್ಟಿಟ್ಟಿಭಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 80 ॥

ಟೀತ್ಕಾರಷ್ಟಂಕಧಾರೀ ಚ ಠಃಸ್ವರೂಪಷ್ಠಠಾಧಿಪಃ ।
ಡಮ್ಭರೋ ಡಾಮರುರ್ಡಿಂಡೀ ಡಾಮರೀಶೋ ಡಲಾಕೃತಿಃ ॥ 81 ॥

ಡಾಕಿನೀಸೇವಿತೋ ಡಾಢೀ ಡಢಗುಲ್ಫಾಂಗುಲಿಪ್ರಭಃ ।
ಣೇಶಪ್ರಿಯೋ ಣವರ್ಣೇಶೋ ಣಕಾರಪದಪಂಕಜಃ ॥ 82 ॥

ತಾರಾಧಿಪೇಶ್ವರಸ್ತಥ್ಯಸ್ತನ್ತ್ರೀವಾದನತತ್ಪರಃ ।
ತ್ರಿಪುರೇಶಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರೇಶಸ್ತ್ರಯೀತನುರಧೋಕ್ಷಜಃ ॥ 83 ॥

ತಾಮಸ್ತಾಮರಸೇಷ್ಟಶ್ಚ ತಮೋಹರ್ತಾ ತಮೋರಿಪುಃ ।
ತನ್ದ್ರಾಹರ್ತಾ ತಮೋರೂಪಸ್ತಪಸಾಂ ಫಲದಾಯಕಃ ॥ 84 ॥

ತುಟ್ಯಾದಿಕಲನಾಕಾನ್ತಸ್ತಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಣಃ ।
ಸ್ಥಾಣುಸ್ಥಲೀಸ್ಥಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಥವಿರಃ ಸ್ಥಂಡಿಲ ಸ್ಥುಲಃ ॥ 85 ॥

ಥಕಾರಜಾನುರಧ್ಯಾತ್ಮಾ ದೇವನಾಯಕನಾಯಕಃ ।
ದುರ್ಜಯೋ ದುಃಖಹಾ ದಾತಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯಚ್ಛೇದನೋ ದಮೀ ॥ 86 ॥

ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಹರ್ತಾ ದೇವೇನ್ದ್ರೋ ದ್ವಾದಶಾರಾಬ್ಜಮಧ್ಯಗಃ ।
ದ್ವಾದಶಾನ್ತೈಕವಸತಿರ್ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ದಿವಸ್ಪತಿಃ ॥ 87 ॥

ದುರ್ಗಮೋ ದೈತ್ಯಶಮನೋ ದೂರಗೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ ।
ದುರ್ಧ್ಯೇಯೋ ದುಷ್ಟವಂಶಘ್ನೋ ದಯಾನಾಥೋ ದಯಾಕುಲಃ ॥ 88 ॥

ದಾಮೋದರೋ ದೀಧಿತಿಮಾನ್ ದಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಃ ।
ಧರ್ಮಬನ್ಧುರ್ಧರ್ಮನಿಧಿರ್ಧರ್ಮರಾಜೋ ಧನಪ್ರದಃ ॥ 89 ॥

ಧನದೇಷ್ಟೋ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರಾದರ್ಶೋ ಧುರನ್ಧರಃ ।
ಧೂರ್ಜಟೀಕ್ಷಣವಾಸೀ ಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೋ ಧರಾಧಿಪಃ ॥ 90 ॥

ಧಾರಾಧರೋ ಧುರೀಣಶ್ಚ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮವತ್ಸಲಃ ।
ಧರಾಭೃದ್ವಲ್ಲಭೋ ಧರ್ಮೀ ಧಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಣಃ ॥ 91 ॥

ನಮಪ್ರಿಯೋ ನನ್ದಿರುದ್ರೋ ( 700) ನೇತಾ ನೀತಿಪ್ರಿಯೋ ನಯೀ ।
ನಲಿನೀವಲ್ಲಭೋ ನುನ್ನೋ ನಾಟ್ಯಕೃನ್ನಾಟ್ಯವರ್ಧನಃ ॥ 92 ॥

ನರನಾಥೋ ನೃಪಸ್ತುತ್ಯೋ ನಭೋಗಾಮೀ ನಮಃಪ್ರಿಯಃ ।
ನಮೋನ್ತೋ ನಮಿತಾರಾತಿರ್ನರನಾರಾಯಣಾಶ್ರಯಃ ॥ 93 ॥

ನಾರಾಯಣೋ ನೀಲರುಚಿರ್ನಮ್ರಾಂಗೋ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ।
ನಾದರೂಪೋ ನಾದಮಯೋ ನಾದಬಿನ್ದುಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 94 ॥

ನಾಥೋ ನಾಗಪತಿರ್ನಾಗೋ ನಗರಾಜಾಶ್ರಿತೋ ನಗಃ ।
ನಾಕಸ್ಥಿತೋಽನೇಕವಪುರ್ನಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಃ ॥ 95 ॥

ಪದ್ಮಾಶ್ರಯಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪೀವರಾಂಸಃ ಪುಟೇಶ್ವರಃ ।
ಪ್ರೀತಿಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರೇಮಕರಃ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಭಯಾಪಹಃ ॥ 96 ॥

ಪರತ್ರಾತಾ ಪರಧ್ವಂಸೀ ಪುರಾರಿಃ ಪುರಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಮಯಃ ಪೂರ್ಣತೇಜಾಃ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀಶ್ವರಃ ॥ 97 ॥

ಪಟೋಲವರ್ಣಃ ಪಟಿಮಾ ಪಾಟಲೇಶಃ ಪರಾತ್ಮವಾನ್ ।
ಪರಮೇಶವಪುಃ ಪ್ರಾಂಶುಃ ಪ್ರಮತ್ತಃ ಪ್ರಣತೇಷ್ಟದಃ ॥ 98 ॥

ಅಪಾರಪಾರದಃ ಪೀನಃ ಪೀತಾಮ್ಬರಪ್ರಿಯಃ ಪವಿಃ ।
ಪಾಚನಃ ಪಿಚುಲಃ ಪ್ಲುಷ್ಟಃ ಪ್ರಮದಾಜನಸೌಖ್ಯದಃ ॥ 99 ॥

ಪ್ರಮೋದೀ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಘ್ನಃ ಪಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಃ ।
ಫಲಂ ಭೋಗಾಪವರ್ಗಸ್ಯ ಫಲಿನೀಶಃ ಫಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 100 ॥

ಫುಲ್ಲದಮ್ಭೋಜಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಫುಲ್ಲದಮ್ಭೋಜಧಾರಕಃ ।
ಸ್ಫುಟದ್ಯೋತಿಃ ಸ್ಫುಟಾಕಾರಃ ಸ್ಫಟಿಕಾಚಲಚಾರಕಃ ॥ 102 ॥

ಸ್ಫೂರ್ಜತ್ಕಿರಣಮಾಲೀ ಚ ಫಕಾರಾಕ್ಷರಪಾರ್ಶ್ವಕಃ ।
ಬಾಲೋ ಬಲಪ್ರಿಯೋ ಬಾನ್ತೋ ಬಿಲಧ್ವಾನ್ತಹರೋ ಬಲೀ ॥ 103 ॥

ಬಾಲಾದಿರ್ಬರ್ಬರಧ್ವಂಸೀ ಬಬೋಲಾಮೃತಪಾನಕಃ ।
ಬುಧೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ವೃಕ್ಷೋ ಬೃಹದಶ್ವೋ ಬೃಹದ್ಗತಿಃ ॥ 104 ॥

ಬಪೃಷ್ಠೋ ಭೀಮರೂಪಶ್ಚ ಭಾಮಯೋ ಭೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಃ ।
ಭಗೋ ಭೃಗುರ್ಭೃಗುಸ್ಥಾಯೀ ಭಾರ್ಗವಃ ಕವಿಶೇಖರಃ ॥ 105 ॥

ಭಾಗ್ಯದೋ ಭಾನುದೀಪ್ತಾಂಗೋ ಭನಾಭಿಶ್ಚ ಭಮಾತೃಕಃ ।
ಮಹಾಕಾಲೋ (800) ಮಹಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾನಾದೋ ಮಹಾಮತಿಃ ॥ 106 ॥

ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲೋ ಮನೋಹಾರೀ ಮನೋಗಾಮೀ ಮನೋಭವಃ ।
ಮಾನದೋ ಮಲ್ಲಹಾ ಮಲ್ಲೋ ಮೇರುಮನ್ದರಮನ್ದಿರಃ ॥ 107 ॥

ಮನ್ದಾರಮಾಲಾಭರಣೋ ಮಾನನೀಯೋ ಮನೋಮಯಃ ।
ಮೋದಿತೋ ಮದಿರಾಹಾರೋ ಮಾರ್ತಂಡೋ ಮುಂಡಮುಂಡಿತಃ ॥ 108 ॥

ಮಹಾವರಾಹೋ ಮೀನೇಶೋ ಮೇಷಗೋ ಮಿಥುನೇಷ್ಟದಃ ।
ಮದಾಲಸೋಽಮರಸ್ತುತ್ಯೋ ಮುರಾರಿವರದೋ ಮನುಃ ॥ 109 ॥

ಮಾಧವೋ ಮೇದಿನೀಶಶ್ಚ ಮಧುಕೈಟಭನಾಶನಃ ।
ಮಾಲ್ಯವಾನ್ ಮೇಧನೋ ಮಾರೋ ಮೇಧಾವೀ ಮುಸಲಾಯುಧಃ ॥ 110 ॥

ಮುಕುನ್ದೋ ಮುರರೀಶಾನೋ ಮರಾಲಫಲದೋ ಮದಃ ।
ಮದನೋ ಮೋದಕಾಹಾರೋ ಮಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಃ ॥ 111 ॥

ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಯಾನ್ತೋ ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಯಾತ್ರಿಕೋ ಯಜ್ಞಫಲದೋ ಯಾಯೀ ಯಾಮಲನಾಯಕಃ ॥ 112 ॥

ಯೋಗನಿದ್ರಾಪ್ರಿಯೋ ಯೋಗಕಾರಣಂ ಯೋಗಿವತ್ಸಲಃ ।
ಯಷ್ಟಿಧಾರೀ ಚ ಯನ್ತ್ರೇಶೋ ಯೋನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ ॥ 113 ॥

ಯುಯುತ್ಸುಜಯದೋ ಯೋದ್ಧಾ ಯುಗಧರ್ಮಾನುವರ್ತಕಃ ।
ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಯುಗಲೇಶ್ವರಪೂಜಿತಃ ॥ 114 ॥

ಯಾನ್ತೋ ಯಕ್ಷೈಕತಿಲಕೋ ಯಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಣಃ ।
ರಾಮೋ ರಮಣಶೀಲಶ್ಚ ರತ್ನಭಾನೂ ರುರುಪ್ರಿಯಃ ॥ 115 ॥

ರತ್ನಮೌಲೀ ರತ್ನತುಂಗೋ ರತ್ನಪೀಠಾನ್ತರಸ್ಥಿತಃ ।
ರತ್ನಾಂಶುಮಾಲೀ ರತ್ನಾಢ್ಯೋ ರತ್ನಕಂಕಣನೂಪುರಃ ॥ 116 ॥

ರತ್ನಾಂಗದಲಸದ್ಬಾಹೂ ರತ್ನಪಾದುಕಮಂಡಿತಃ ।
ರೋಹಿಣೀಶಾಶ್ರಯೋ ರಕ್ಷಾಕರೋ ರಾತ್ರಿಂಚರಾನ್ತಕಃ ॥ 117 ॥

ರಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಶ್ಚ ಲಜ್ಜಾಬೀಜಾಶ್ರಿತೋ ಲವಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಭಾನುರ್ಲತಾವಾಸೀ ಲಸತ್ಕಾನ್ತಿಶ್ಚ ಲೋಕಭೃತ್ ॥ 118 ॥

ಲೋಕಾನ್ತಕಹರೋ ಲಾಮಾವಲ್ಲಭೋ ಲೋಮಶೋಽಲಿಗಃ ।
ಲಿಂಗೇಶ್ವರೋ ಲಿಂಗನಾದೋ ಲೀಲಾಕಾರೀ ಲಲಮ್ಬುಸಃ ॥ 119 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾँಲ್ಲೋಕವಿಧ್ವಂಸೀ ಲಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಣಃ ।
ವಾಮನೋ ವೀರವೀರೇನ್ದ್ರೋ ವಾಚಾಲೋ (900) ವಾಕ್ಪತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 120 ॥

ವಾಚಾಮಗೋಚರೋ ವಾನ್ತೋ ವೀಣಾವೇಣುಧರೋ ವನಮ್ ।
ವಾಗ್ಭವೋ ವಾಲಿಶಧ್ವಂಸೀ ವಿದ್ಯಾನಾಯಕನಾಯಕಃ ॥ 121 ॥

ವಕಾರಮಾತೃಕಾಮೌಲಿಃ ಶಾಮ್ಭವೇಷ್ಟಪ್ರದಃ ಶುಕಃ ।
ಶಶೀ ಶೋಭಾಕರಃ ಶಾನ್ತಃ ಶಾನ್ತಿಕೃಚ್ಛಮನಪ್ರಿಯಃ ॥ 122 ॥

ಶುಭಂಕರಃ ಶುಕ್ಲವಸ್ತ್ರಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀಯುತಃ ಶ್ರುತಃ ।
ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಃ ಶರದ್ಬೀಜಮಂಡಿತಃ ಶಿಷ್ಟಸೇವಿತಃ ॥ 123 ॥

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಃ ಶುಭಾಚಾರಃ ಶೇಷಃ ಶೇವಾಲತಾಡನಃ ।
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಶಿಬಿಃ ಶುಕ್ರಸೇವ್ಯಃ ಶಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಃ ॥ 124 ॥

ಷಡಾನನಃ ಷಟ್ಕರಕಃ ಷೋಡಶಸ್ವರಭೂಷಿತಃ ।
ಷಟ್ಪದಸ್ವನಸನ್ತೋಷೀ ಷಡಾಮ್ನಾಯಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 125 ॥

ಷಡ್ಸಾಸ್ವಾದಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಷಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಃ ।
ಸೂರ್ಯಭಾನುಃ ಸೂರಭಾನುಃ ಸೂರಿಭಾನುಃ ಸುಖಾಕರಃ ॥ 126 ॥

ಸಮಸ್ತದೈತ್ಯವಂಶಘ್ನಃ ಸಮಸ್ತಸುರಸೇವಿತಃ ।
ಸಮಸ್ತಸಾಧಕೇಶಾನಃ ಸಮಸ್ತಕುಲಶೇಖರಃ ॥ 127 ॥

ಸುರಸೂರ್ಯಃ ಸುಧಾಸೂರ್ಯಃ ಸ್ವಃಸೂರ್ಯಃ ಸಾಕ್ಷರೇಶ್ವರಃ ।
ಹರಿತ್ಸೂರ್ಯೋ ಹರಿದ್ಭಾನುರ್ಹವಿರ್ಭುಗ್ ಹವ್ಯವಾಹನಃ ॥ 128 ॥

ಹಾಲಾಸೂರ್ಯೋ ಹೋಮಸೂರ್ಯೋ ಹುತಸೂರ್ಯೋ ಹರೀಶ್ವರಃ ।
ಹ್ರಾಮ್ಬೀಜಸೂರ್ಯೋ ಹ್ರೀಂಸೂರ್ಯೋ ಹಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಃ ॥ 129 ॥

ಳಮ್ಬೀಜಮಂಡಿತಃ ಸೂರ್ಯಃ ಕ್ಷೋಣೀಸೂರ್ಯಃ ಕ್ಷಮಾಪತಿಃ ।
ಕ್ಷುತ್ಸೂರ್ಯಃ ಕ್ಷಾನ್ತಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಳಂಕ್ಷಃಸೂರ್ಯಃ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 130 ॥

ಅಕಾರಸೂರ್ಯಃ ಕ್ಷಃಸೂರ್ಯಃ ಸರ್ವಸೂರ್ಯಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ।
ಭೂಃಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಭುವಃಸೂರ್ಯಃ ಸ್ವಃಸೂರ್ಯಃ ಸೂರ್ಯನಾಯಕಃ ॥ 131 ॥

ಗ್ರಹಸೂರ್ಯ ಋಕ್ಷಸೂರ್ಯೋ ಲಗ್ನಸೂರ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ರಾಶಿಸೂರ್ಯೋ ಯೋಗಸೂರ್ಯೋ ಮನ್ತ್ರಸೂರ್ಯೋ ಮನೂತ್ತಮಃ ॥ 132 ॥

ತತ್ತ್ವಸೂರ್ಯಃ ಪರಾಸೂರ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಸೂರ್ಯಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ರುದ್ರಸೂರ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಸೂರ್ಯೋ ವೀರಸೂರ್ಯೋ ವರೋತ್ತಮಃ ॥ 133 ॥

ಧರ್ಮಸೂರ್ಯಃ ಕರ್ಮಸೂರ್ಯೋ ವಿಶ್ವಸೂರ್ಯೋ ವಿನಾಯಕಃ । (1000)
ಇತೀದಂ ದೇವದೇವೇಶಿ ಮತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 134 ॥

ದೇವದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುಃ ಸೂರ್ಯಸ್ಯಾಮಿತತೇಜಸಃ ।
ಸರ್ವಸಾರಮಯಂ ದಿವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋವಿವರ್ಧನಮ್ ॥ 135 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಸರ್ವಯಜ್ಞಫಲೈಸ್ತುಲ್ಯಂ ಸರ್ವಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಮ್ ॥ 136 ॥

ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂ ಲೋಕೇ ಕೀರ್ತಿದಂ ಧನದಂ ಪರಮ್ ।
ಸರ್ವವ್ರತಫಲೋದ್ರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 137 ॥

ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ದೇವಿ ಶರೀರಾರೋಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ ।
ಪ್ರಭಾವಮಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಕಸ್ಯ ಚ ॥ 138 ॥

ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈರ್ವರ್ಷೈರ್ನೈವ ಶಕ್ನೋಮಿ ವರ್ಣಿತುಮ್ ।
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಭಿಧ್ಯಾಯೇದ್ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 139 ॥

ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಹಸಾ ಪಠನೇನಾಸ್ಯ ಪಾರ್ವತಿ ।
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛ್ರಾವಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣೋತಿ ನಿಯತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 140 ॥

ಸ ವೀರೋ ಧರ್ಮಿಣಾಂ ರಾಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನಪಿ ಜಾಯತೇ ।
ಧನವಾಂಜಾಯತೇ ಲೋಕೇ ಪುತ್ರವಾನ್ ರಾಜವಲ್ಲಭಃ ॥ 141 ॥

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವಾನ್ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಭವೇತ್ ಸಮ್ಪದಾಂ ಪದಮ್ ।
ರವೌ ಪಠೇನ್ಮಹಾದೇವಿ ಸೂರ್ಯಂ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಕೌಲಿಕಃ ॥ 142 ॥

ಸೂರ್ಯೋದಯೇ ರವಿಂ ಧ್ಯಾತಾ ಲಭೇತ್ ಕಾಮಾನ್ ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ ।
ಸಂಕ್ರಾನ್ತೌ ಯಃ ಪಠೇದ್ ದೇವಿ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮ್ ॥ 143 ॥

ಇಹ ಲೋಕೇ ಶ್ರಿಯಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವರೋಗೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಯಃ ಪಠದಸ್ತಂಗತೇ ರವೌ ॥ 144 ॥

ಸರ್ವಾರೋಗ್ಯಮಯಂ ದೇಹಂ ಧಾರಯೇತ್ ಕೌಲಿಕೋತ್ತಮಃ ।
ವ್ಯತೀಪಾತೇ ಪಠೇದ್ ದೇವಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸಂಯತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 145 ॥

ಧನಂ ಪುತ್ರಾನ್ ಯಶೋ ಮಾನಂ ಲಭೇತ್ ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದತಃ ।
ಚಕ್ರಾರ್ಚನೇ ಪಠೇದ್ ದೇವಿ ಜಪನ್ ಮೂಲಂ ರವಿಂ ಸ್ಮರನ್ ॥ 146 ॥

ರವೀಭೂತ್ವಾ ಮಹಾಚೀನಕ್ರಮಾಚಾರವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಸರ್ವಶತ್ರೂನ್ ವಿಜಿತ್ಯಾಶು ಲಭೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 147 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪರದೇಶಸ್ಥೋ ವಟುಕಾರ್ಚನತತ್ಪರಃ ।
ಕಾನ್ತಾಶ್ರಿತೋ ವೀತಭಯೋ ಭವೇತ್ ಸ ಶಿವಸನ್ನಿಭಃ ॥ 148 ॥

ಶತಾವರ್ತಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯಯುಗಾನ್ತರೇ ।
ಸವಿತಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೋ ವರದಃ ಸಹಸಾ ಭವೇತ್ ॥ 149 ॥

ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಪಠನಾದಸ್ಯ ಪಾರ್ವತಿ ।
ಇಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸದಾ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಪರತ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ಪದಮ್ ॥ 150 ॥

ರವೌ ದೇವಿ ಲಿಖೇದ್ಭೂರ್ಜೇ ಮನ್ತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಅಷ್ಟಗನ್ಧೇನ ದಿವ್ಯೇನ ನೀಲಪುಷ್ಪಹರಿದ್ರಯಾ ॥ 151 ॥

ಪಂಚಾಮೃತೌಷಧೀಭಿಶ್ಚ ನೃಯುಕ್ಪೀಯೂಷಬಿನ್ದುಭಿಃ ।
ವಿಲಿಖ್ಯ ವಿಧಿವನ್ಮನ್ತ್ರೀ ಯನ್ತ್ರಮಧ್ಯೇಽರ್ಣವೇಷ್ಟಿತಮ್ ॥ 152 ॥

ಗುಟೀಂ ವಿಧಾಯ ಸಂವೇಷ್ಟ್ಯ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಮನುಸ್ಮರನ್ ।
ಕನ್ಯಾಕರ್ತಿತಸೂತ್ರೇಣ ವೇಷ್ಟಯೇದ್ರಕ್ತಲಾಕ್ಷಯಾ ॥ 153 ॥

ಸುವರ್ಣೇನ ಚ ಸಂವೇಷ್ಟ್ಯ ಪಂಚಗವ್ಯೇನ ಶೋಧಯೇತ್ ।
ಸಾಧಯೇನ್ಮನ್ತ್ರರಾಜೇನ ಧಾರಯೇನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಾ ಭುಜೇ ॥ 154 ॥

ಕಿಂ ಕಿಂ ನ ಸಾಧಯೇದ್ ದೇವಿ ಯನ್ಮಮಾಪಿ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಕುಷ್ಠರೋಗೀ ಚ ಶೂಲೀ ಚ ಪ್ರಮೇಹೀ ಕುಕ್ಷಿರೋಗವಾನ್ ॥ 155 ॥

ಭಗನ್ಧರಾತುರೋಽಪ್ಯರ್ಶೀ ಅಶ್ಮರೀವಾಂಶ್ಚ ಕೃಚ್ಛ್ರವಾನ್ ।
ಮುಚ್ಯತೇ ಸಹಸಾ ಧೃತ್ವಾ ಗುಟೀಮೇತಾಂ ಸುದುರ್ಲಭಾಮ್ ॥ 156 ॥

ವನ್ಧ್ಯಾ ಚ ಕಾಕವನ್ಧ್ಯಾ ಚ ಮೃತವತ್ಸಾ ಚ ಕಾಮಿನೀ ।
ಧಾರಯೇದ್ಗುಟಿಕಾಮೇತಾಂ ವಕ್ಷಸಿ ಸ್ಮಯತರ್ಪಿತಾ ॥ 157 ॥

ವನ್ಧ್ಯಾ ಲಭೇತ್ ಸುತಂ ಕಾನ್ತಂ ಕಾಕವನ್ಧ್ಯಾಪಿ ಪಾರ್ವತಿ ।
ಮೃತವತ್ಸಾ ಬಹೂನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಸುರೂಪಾಂಶ್ಚ ಚಿರಾಯುಶಃ ॥ 158 ॥

ರಣೇ ಗತ್ವಾ ಗುಟೀಂ ಧೃತ್ವಾ ಶತ್ರೂಂಜಿತ್ವಾ ಲಭೇಚ್ಛ್ರಿಯಮ್ ।
ಅಕ್ಷತಾಂಗೋ ಮಹಾರಾಜಃ ಸುಖೀ ಸ್ವಪುರಮಾವಿಶೇತ್ ॥ 159 ॥

ಯೋ ಧಾರಯೇದ್ ಭುಜೇ ನಿತ್ಯಂ ರಾಜಲೋಕವಶಂಕರೀಮ್ ।
ಗುಟಿಕಾಂ ಮೋಹನಾಕರ್ಷಸ್ತಮ್ಭನೋಚ್ಚಾಟನಕ್ಷಮಾಮ್ ॥ 150 ॥

ಸ ಭವೇತ್ ಸೂರ್ಯಸಂಕಾಶೋ ಮಹಸಾ ಮಹಸಾಂ ನಿಧಿಃ ।
ಧನೇನ ಧನದೋ ದೇವಿ ವಿಭವೇನ ಚ ಶಂಕರಃ ॥ 161 ॥

ಶ್ರಿಯೇನ್ದ್ರೋ ಯಶಸಾ ರಾಮಃ ಪೌರುಷೇಣ ಚ ಭಾರ್ಗವಃ ।
ಗಿರಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದೇವಿ ನಯೇನ ಭೃಗುನನ್ದನಃ ॥ 162 ॥

ಬಲೇನ ವಾಯುಸಂಕಾಶೋ ದಯಯಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಆರೋಗ್ಯೇಣ ಘಟೋದ್ಭೂತಿಃ ಕಾನ್ತ್ಯಾ ಪೂರ್ಣೇನ್ದುಸನ್ನಿಭಃ ॥ 163 ॥

ಧರ್ಮೇಣ ಧರ್ಮರಾಜಶ್ಚ ರತ್ನೈ ರತ್ನಾಕರೋಪಮಃ ।
ಗಾಮ್ಭೀರ್ಯೇಣ ತಥಾಮ್ಭೋಧಿರ್ದಾತೃತ್ವೇನ ಬಲಿಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 164 ॥

ಸಿದ್ಧ್ಯಾ ಶ್ರೀಭೈರವಃ ಸಾಕ್ಷಾದಾನನ್ದೇನ ಚಿದೀಶ್ವರಃ ।
ಕಿಂ ಪ್ರಲಾಪೇನ ಬಹುನಾ ಪಠೇದ್ವಾ ಧಾರಯೇಚ್ಛಿವೇ ॥ 165 ॥

ಶೃಣುಯಾದ್ ಯಃ ಪರಂ ದಿವ್ಯಂ ಸೂರ್ಯನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಸ ಭವೇದ್ ಭಾಸ್ಕರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 166 ॥

ಸ್ವತನ್ತ್ರಃ ಸ ಪ್ರಯಾತ್ಯನ್ತೇ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ।
ಇದಂ ದಿವ್ಯಂ ಮಹತ್ ತತ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 167 ॥

ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಮದಾತವ್ಯಮವಕ್ತವ್ಯಂ ದುರಾತ್ಮನೇ ।
ಅಭಕ್ತಾಯ ಕುಚೈಲಾಯ ಪರಶಿಷ್ಯಾಯ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 168 ॥

ಕರ್ಕಶಾಯಾಕುಲೀನಾಯ ದುರ್ಜನಾಯಾಘಬುದ್ಧಯೇ ।
ಗುರುಭಕ್ತಿವಿಹೀನಾಯ ನಿನ್ದಕಾಯ ಶಿವಾಗಮೇ ॥ 169 ॥

ದೇಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಗುರುಭಕ್ತಿಪರಾಯ ಚ ।
ಕುಲೀನಾಯ ಸುಭಕ್ತಾಯ ಸೂರ್ಯಭಕ್ತಿರತಾಯ ಚ ॥ 170 ॥

ಇದಂ ತತ್ತ್ವಂ ಹಿ ತತ್ತ್ವಾನಾಂ ವೇದಾಗಮರಹಸ್ಯಕಮ್ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯಂ ಗೋಪ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಸ್ವಯೋನಿವತ್ ॥ 171 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತನ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀದೇವೀರಹಸ್ಯೇ
ಸೂರ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರನಾಮನಿರೂಪಣಂ ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಪಟಲಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ॥ 34 ॥

Also Read 1000 Names of Shri Surya Bhagavan 2:

1000 Names of Sri Surya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil