Sahasranamavali Surya Bhagavan Stotram

1000 Names of Sri Surya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Tamil

Shri Surya Sahasranamastotram 2 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஸூர்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 2 ॥
ஶ்ரீருத்³ரயாமலே தந்த்ரே ஶ்ரீதே³வீரஹஸ்யே

அத² சதுஸ்த்ரிம்ஶ: படல: ।

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ।
தே³வதே³வி மஹாதே³வி ஸர்வாப⁴யவரப்ரதே³ ।
த்வம் மே ப்ராணப்ரியா ப்ரீதா வரதோ³ঽஹம் தவ ஸ்தி²த: ॥ 1 ॥

கிஞ்சித் ப்ரார்த²ய மே ப்ரேம்ணா வக்ஷ்யே தத்தே த³தா³ம்யஹம் ।

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।
ப⁴க³வந் தே³வதே³வேஶ மஹாருத்³ர மஹேஶ்வர ॥ 2 ॥

யதி³ தே³யோ வரோ மஹ்யம் வரயோக்³யாஸ்ம்யஹம் யதி³ ।
தே³வதே³வஸ்ய ஸவிதுர்வத³ நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 3 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ।
ஏதத்³கு³ஹ்யதமம் தே³வி ஸர்வஸ்வம் மம பார்வதி ।
ரஹஸ்யம் ஸர்வதே³வாநாம் து³ர்லப⁴ம் காமநாவஹம் ॥ 4 ॥

யோ தே³வோ ப⁴க³வாந் ஸூர்யோ வேத³கர்தா ப்ரஜாபதி: ।
கர்மஸாக்ஷீ ஜக³ச்சக்ஷு: ஸ்தோதும் தம் கேந ஶக்யதே ॥ 5 ॥

யஸ்யாதி³ர்மத்⁴யமந்தம் ச ஸுரைரபி ந க³ம்யதே ।
தஸ்யாதி³தே³வதே³வஸ்ய ஸவிதுர்ஜக³தீ³ஶிது: ॥ 6 ॥

மந்த்ரநாமஸஹஸ்ரம் தே வக்ஷ்யே ஸாம்ராஜ்யஸித்³தி⁴த³ம் ।
ஸர்வபாபாபஹம் தே³வி தந்த்ரவேதா³க³மோத்³த்⁴ருʼதம் ॥ 7 ॥

மாங்க³ல்யம் பௌஷ்டிகம் சைவ ரக்ஷோக்⁴நம் பாவநம் மஹத் ।
ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யம் ஸர்வபாபப்ரணாஶநம் ॥ 8 ॥

த⁴நத³ம் புண்யத³ம் புண்யம் ஶ்ரேயஸ்கரம் யஶஸ்கரம் ।
வக்ஷ்யாமி பரமம் தத்த்வம் மூலவித்³யாத்மகம் பரம் ॥ 9 ॥

ப்³ரஹ்மணோ யத் பரம் ப்³ரஹ்ம பராணாமபி யத் பரம் ।
மந்த்ராணாமபி யத் தத்த்வம் மஹஸாமபி யந்மஹ: ॥ 10 ॥

ஶாந்தாநாமபி ய: ஶாந்தோ மநூநாமபி யோ மநு: ।
யோகி³நாமபி யோ யோகீ³ வேதா³நாம் ப்ரணவஶ்ச ய: ॥ 11 ॥

க்³ரஹாணாமபி யோ பா⁴ஸ்வாந் தே³வாநாமபி வாஸவ: ।
தாராணாமபி யோ ராஜா வாயூநாம் ச ப்ரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 12 ॥

இந்த்³ரியாணாமபி மநோ தே³வீநாமபி ய: பரா ।
நகா³நாமபி யோ மேரு: பந்நகா³நாம் ச வாஸுகி: ॥ 13 ॥

தேஜஸாமபி யோ வஹ்நி: காரணாநாம் ச ய: ஶிவ: ।
ஸவிதா யஸ்து கா³யத்ர்யா: பரமாத்மேதி கீர்த்யதே ॥ 14 ॥

வக்ஷ்யே பரமஹம்ஸஸ்ய தஸ்ய நாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஸர்வதா³ரித்³ர்யஶமநம் ஸர்வது:³க²விநாஶநம் ॥ 15 ॥

ஸர்வபாபப்ரஶமநம் ஸர்வதீர்த²ப²லப்ரத³ம் ।
ஜ்வரரோகா³பம்ருʼத்யுக்⁴நம் ஸதா³ ஸர்வாப⁴யப்ரத³ம் ॥ 16 ॥

தத்த்வம் பரமதத்த்வம் ச ஸர்வஸாரோத்தமோத்தமம் ।
ராஜப்ரஸாத³விஜய-லக்ஷ்மீவிப⁴வகாரணம் ॥ 17 ॥

ஆயுஷ்கரம் புஷ்டிகரம் ஸர்வயஜ்ஞப²லப்ரத³ம் ।
மோஹநஸ்தம்ப⁴நாக்ருʼஷ்டி-வஶீகரணகாரணம் ॥ 18 ॥

அதா³தவ்யமப⁴க்தாய ஸர்வகாமப்ரபூரகம் ।
ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதா பூ⁴த்வா ஸூர்யநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 19 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீஸூர்யநாமஸஹஸ்ரஸ்ய ஶ்ரீப்³ரஹ்மா ருʼஷி: । கா³யத்ர்யம் ச²ந்த:³ ।
ஶ்ரீப⁴க³வாந் ஸவிதா தே³வதா । ஹ்ராம் பீ³ஜம் । ஸ: ஶக்தி: । ஹ்ரீம் கீலகம் ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² ஸூர்யஸஹஸ்ரநாமபாடே² விநியோக:³ ॥

த்⁴யாநம் ॥

கல்பாந்தாநலகோடிபா⁴ஸ்வரமுக²ம் ஸிந்தூ³ரதூ⁴லீஜபா-
வர்ணம் ரத்நகிரீடிநம் த்³விநயநம் ஶ்வேதாப்³ஜமத்⁴யாஸநம் ।
நாநாபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதம் ஸ்மிதமுக²ம் ரக்தாம்ப³ரம் சிந்மயம்
ஸூர்யம் ஸ்வர்ணஸரோஜரத்நகலஶௌ தோ³ர்ப்⁴யாம் த³தா⁴நம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥

ப்ரத்யக்ஷதே³வம் விஶத³ம் ஸஹஸ்ரமரீசிபி:⁴ ஶோபி⁴தபூ⁴மிதே³ஶம் ।
ஸப்தாஶ்வக³ம் ஸத்³த்⁴வஜஹஸ்தமாத்³யம் தே³வம் ப⁴ஜேঽஹம் மிஹிரம் ஹ்ருʼத³ப்³ஜே ॥ 2 ॥

ௐஹ்ராம்ஹ்ரீம்ஸ:ஹம்ஸ:ஸோஹம் ஸவிதா பா⁴ஸ்கரோ ப⁴க:³ ।
ப⁴க³வாந் ஸர்வலோகேஶோ பூ⁴தேஶோ பூ⁴தபா⁴வந: ॥ 3 ॥

பூ⁴தாத்மா ஸ்ருʼஷ்டிக்ருʼத் ஸ்ரஷ்டா கர்தா ஹர்தா ஜக³த்பதி: ।
ஆதி³த்யோ வரதோ³ வீரோ வீரலோ விஶ்வதீ³பந: ॥ 4 ॥

விஶ்வக்ருʼத்³ விஶ்வஹ்ருʼத்³ ப⁴க்தோ போ⁴க்தா பீ⁴மோঽப⁴யாபஹ: ।
விஶ்வாத்மா புருஷ: ஸாக்ஷீ பரம் ப்³ரஹ்ம பராத் பர: ॥ 5 ॥

ப்ரதாபவாந் விஶ்வயோநிர்விஶ்வேஶோ விஶ்வதோமுக:² ।
காமீ யோகீ³ மஹாபு³த்³தி⁴ர்மநஸ்வீ மநுரவ்யய: ॥ 6 ॥

ப்ரஜாபதிர்விஶ்வவந்த்³யோ வந்தி³தோ பு⁴வநேஶ்வர: ।
பூ⁴தப⁴வ்யப⁴விஷ்யாத்மா தத்த்வாத்மா ஜ்ஞாநவாந் கு³ணீ ॥ 7 ॥

ஸாத்த்விகோ ராஜஸஸ்தாமஸ்தமவீ கருணாநிதி:⁴ ।
ஸஹஸ்ரகிரணோ பா⁴ஸ்வாந் பா⁴ர்க³வோ ப்⁴ருʼகு³ரீஶ்வர: ॥ 8 ॥

நிர்கு³ணோ நிர்மமோ நித்யோ நித்யாநந்தோ³ நிராஶ்ரய: ।
தபஸ்வீ காலக்ருʼத் கால: கமநீயதநு: க்ருʼஶ: ॥ 9 ॥

து³ர்த³ர்ஶ: ஸுத³ஶோ தா³ஶோ தீ³நப³ந்து⁴ர்த³யாகர: ।
த்³விபு⁴ஜோঽஷ்டபு⁴ஜோ தீ⁴ரோ த³ஶபா³ஹுர்த³ஶாதிக:³ ॥ 10 ॥

த³ஶாம்ஶப²லதோ³ விஷ்ணுர்ஜிகீ³ஷுர்ஜயவாஞ்ஜயீ ।
ஜடிலோ நிர்ப⁴யோ பா⁴நு: பத்³மஹஸ்த: குஶீரக: ॥ 11 ॥

ஸமாஹிதக³திர்தா⁴தா விதா⁴தா க்ருʼதமங்க³ள: ।
மார்தண்டோ³ லோகத்⁴ருʼத் த்ராதா ருத்³ரோ ப⁴த்³ரப்ரத:³ ப்ரபு:⁴ ॥ 12 ॥

அராதிஶமந: ஶாந்த: ஶங்கர: கமலாஸந: ।
அவிசிந்த்யவபு: (100) ஶ்ரேஷ்டோ² மஹாசீநக்ரமேஶ்வர: ॥ 13 ॥

மஹார்தித³மநோ தா³ந்தோ மஹாமோஹஹரோ ஹரி: ।
நியதாத்மா ச காலேஶோ தி³நேஶோ ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 14 ॥

கல்யாணகாரீ கமட²கர்கஶ: காமவல்லப:⁴ ।
வ்யோமசாரீ மஹாந் ஸத்ய: ஶம்பு⁴ரம்போ⁴ஜவல்லப:⁴ ॥ 15 ॥

ஸாமக:³ பஞ்சமோ த்³ரவ்யோ த்⁴ருவோ தீ³நஜநப்ரிய: ।
த்ரிஜடோ ரக்தவாஹஶ்ச ரக்தவஸ்த்ரோ ரதிப்ரிய: ॥ 16 ॥

காலயோகீ³ மஹாநாதோ³ நிஶ்சலோ த்³ருʼஶ்யரூபத்⁴ருʼக் ।
க³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷோ நிர்கோ⁴ஷோ க⁴டஹஸ்தோ மஹோமய: ॥ 17 ॥

ரக்தாம்ப³ரத⁴ரோ ரக்தோ ரக்தமால்யாநுலேபந: ।
ஸஹஸ்ரஹஸ்தோ விஜயோ ஹரிகா³மீ ஹரீஶ்வர: ॥ 18 ॥

முண்ட:³ குண்டீ³ பு⁴ஜங்கே³ஶோ ரதீ² ஸுரத²பூஜித: ।
ந்யக்³ரோத⁴வாஸீ ந்யக்³ரோதோ⁴ வ்ருʼக்ஷகர்ண: குலந்த⁴ர: ॥ 19 ॥

ஶிகீ² சண்டீ³ ஜடீ ஜ்வாலீ ஜ்வாலாதேஜோமயோ விபு:⁴ ।
ஹைமோ ஹேமகரோ ஹாரீ ஹரித்³ரலாஸநஸ்தி²த: ॥ 20 ॥

ஹரித்³ஶ்வோ ஜக³த்³வாஸீ ஜக³தாம் பதிரிங்கி³ல: ।
விரோசநோ விலாஸீ ச விரூபாக்ஷோ விகர்தந: ॥ 21 ॥

விநாயகோ விபா⁴ஸஶ்ச பா⁴ஸோ பா⁴ஸாம் பதி: ப்ரபு:⁴ ।
மதிமாந் ரதிமாந் ஸ்வக்ஷோ விஶாலாக்ஷோ விஶாம்பதி: ॥ 22 ॥

பா³லரூபோ கி³ரிசரோ கீ³ர்பதிர்கோ³மதீபதி: ।
க³ங்கா³த⁴ரோ க³ணாத்⁴யக்ஷோ க³ணஸேவ்யோ க³ணேஶ்வர: ॥ 23 ॥

கி³ரீஶநயநாவாஸீ ஸர்வவாஸீ ஸதீப்ரிய: ।
ஸத்யாத்மக: ஸத்யத⁴ர: ஸத்யஸந்த:⁴ ஸஹஸ்ரகு:³ ॥ 24 ॥

அபாரமஹிமா முக்தோ முக்திதோ³ மோக்ஷகாமத:³ ।
மூர்திமாந் ( 200) து³ர்த⁴ரோঽமூர்திஸ்துடிரூபோ லவாத்மக: ॥ 25 ॥

ப்ராணேஶோ வ்யாநதோ³ঽபாநஸமாநோதா³நரூபவாந் ।
சஷகோ க⁴டிகாரூபோ முஹூர்தோ தி³நரூபவாந் ॥ 26 ॥

பக்ஷோ மாஸ ருʼதுர்வர்ஷா தி³நகாலேஶ்வரேஶ்வர: ।
அயநம் யுக³ரூபஶ்ச க்ருʼதம் த்ரேதாயுக³ஸ்த்ரிபாத் ॥ 27 ॥

த்³வாபரஶ்ச கலி: கால: காலாத்மா கலிநாஶந: ।
மந்வந்தராத்மகோ தே³வ: ஶக்ரஸ்த்ரிபு⁴வநேஶ்வர: ॥ 28 ॥

வாஸவோঽக்³நிர்யமோ ரக்ஷோ வருணோ யாத³ஸாம் பதி: ।
வாயுர்வைஶ்ரவணம் ஶைவ்யோ கி³ரிஜோ ஜலஜாஸந: ॥ 23 ॥

அநந்தோঽநந்தமஹிமா பரமேஷ்டீ² க³தஜ்வர: ।
கல்பாந்தகலந: க்ரூர: காலாக்³நி: காலஸூத³ந: ॥ 30 ॥

மஹாப்ரலயக்ருʼத் க்ருʼத்ய: குத்யாஶீர்யுக³வர்தந: ।
காலாவர்தோ யுக³த⁴ரோ யுகா³தி:³ ஶஹகேஶ்வர: ॥ 31 ॥

ஆகாஶநிதி⁴ரூபஶ்ச ஸர்வகாலப்ரவர்தக: ।
அசிந்த்ய: ஸுப³லோ பா³லோ ப³லாகாவல்லபோ⁴ வர: ॥ 32 ॥

வரதோ³ வீர்யதோ³ வாக்³மீ வாக்பதிர்வாக்³விலாஸத:³ ।
ஸாங்க்²யேஶ்வரோ வேத³க³ம்யோ மந்த்ரேஶஸ்தந்த்ரநாயக: ॥ 33 ॥

குலாசாரபரோ நுத்யோ நுதிதுஷ்டோ நுதிப்ரிய: ।
அலஸஸ்துளஸீஸேவ்யஸ்துஷ்டா ரோக³நிவர்ஹண: ॥ 34 ॥

ப்ரஸ்கந்த³நோ விபா⁴க³ஶ்ச நீராகோ³ த³ஶதி³க்பதி: ।
வைராக்³யதோ³ விமாநஸ்தோ² ரத்நகும்ப⁴த⁴ராயுத:⁴ ॥ 35 ॥

மஹாபாதோ³ மஹாஹஸ்தோ மஹாகாயோ மஹாஶய: ।
ருʼக்³யஜு:ஸாமரூபஶ்ச த்வஷ்டாத²ர்வணஶாகி²ல: ॥ 36 ॥

ஸஹஸ்ரஶாகீ² ஸத்³வ்ருʼக்ஷோ மஹாகல்பப்ரிய: புமாந் ।
கல்பவ்ருʼக்ஷஶ்ச மந்தா³ரோ ( 300) மந்தா³ராசலஶோப⁴ந: ॥ 37 ॥

மேருர்ஹிமாலயோ மாலீ மலயோ மலயத்³ரும: ।
ஸந்தாநகுஸுமச்ச²ந்ந: ஸந்தாநப²லதோ³ விராட் ॥ 38 ॥

க்ஷீராம்போ⁴தி⁴ர்க்⁴ருʼதாம்போ⁴தி⁴ர்ஜலதி:⁴ க்லேஶநாஶந: ।
ரத்நாகரோ மஹாமாந்யோ வைண்யோ வேணுத⁴ரோ வணிக் ॥ 39 ॥

வஸந்தோ மாரஸாமந்தோ க்³ரீஷ்ம: கல்மஷநாஶந: ।
வர்ஷாகாலோ வர்ஷபதி: ஶரத³ம்போ⁴ஜவல்லப:⁴ ॥ 40 ॥

ஹேமந்தோ ஹேமகேயூர: ஶிஶிர: ஶிஶுவீர்யத:³ ।
ஸுமதி: ஸுக³தி: ஸாது⁴ர்விஷ்ணு: ஸாம்போ³ঽம்பி³காஸுத: ॥ 41 ॥

ஸாரக்³ரீவோ மஹாராஜ: ஸுநந்தோ³ நந்தி³ஸேவித: ।
ஸுமேருஶிக²ராவாஸீ ஸப்தபாதாலகோ³சர: ॥ 42 ॥

ஆகாஶசாரீ நித்யாத்மா விபு⁴த்வவிஜயப்ரத:³ ।
குலகாந்த: குலாத்³ரீஶோ விநயீ விஜயீ வியத் ॥ 43 ॥

விஶ்வம்ப⁴ரா வியச்சாரீ வியத்³ரூபோ வியத்³ரத:² ।
ஸுரத:² ஸுக³தஸ்துத்யோ வேணுவாத³நதத்பர: ॥ 44 ॥

கோ³பாலோ கோ³மயோ கோ³ப்தா ப்ரதிஷ்டா²யீ ப்ரஜாபதி: ।
ஆவேத³நீயோ வேதா³க்ஷோ மஹாதி³வ்யவபு: ஸுராட் ॥ 45 ॥

நிர்ஜீவோ ஜீவநோ மந்த்ரீ மஹார்ணவநிநாத³ப்⁴ருʼத் ।
வஸுராவர்தநோ நித்ய: ஸர்வாம்நாயப்ரபு:⁴ ஸுதீ:⁴ ॥ 46 ॥

ந்யாயநிர்வாபண: ஶூலீ கபாலீ பத்³மமத்⁴யக:³ ।
த்ரிகோணநிலயஶ்சேத்யோ பி³ந்து³மண்ட³லமத்⁴யக:³ ॥ 47 ॥

ப³ஹுமாலோ மஹாமாலோ தி³வ்யமாலாத⁴ரோ ஜப: ।
ஜபாகுஸுமஸங்காஶோ ஜபபூஜாப²லப்ரத:³ ॥ 48 ॥

ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ தே³வேந்த்³ர: ஸஹஸ்ரநயநோ ரவி: ।
ஸர்வதத்த்வாஶ்ரயோ ப்³ரத்⁴நோ வீரவந்த்³யோ விபா⁴வஸு: ॥ 49 ॥

விஶ்வாவஸுர்வஸுபதிர்வஸுநாதோ² விஸர்க³வாந் ।
ஆதி³ராதி³த்யலோகேஶ: ஸர்வகா³மீ (400) கலாஶ்ரய: ॥ 50 ॥

போ⁴கே³ஶோ தே³வதே³வேந்த்³ரோ நரேந்த்³ரோ ஹவ்யவாஹந: ।
வித்³யாத⁴ரேஶோ வித்³யேஶோ யக்ஷேஶோ ரக்ஷணோ கு³ரு: ॥ 51 ॥

ரக்ஷ:குலைகவரதோ³ க³ந்த⁴ர்வகுலபூஜித: ।
அப்ஸரோவந்தி³தோঽஜய்யோ ஜேதா தை³த்யநிவர்ஹண: ॥ 52 ॥

கு³ஹ்யகேஶ: பிஶாசேஶ: கிந்நரீபூஜித: குஜ: ।
ஸித்³த⁴ஸேவ்ய: ஸமாம்நாய: ஸாது⁴ஸேவ்ய: ஸரித்பதி: ॥ 53 ॥

லலாடாக்ஷோ விஶ்வதே³ஹோ நியமீ நியதேந்த்³ரிய: ।
அர்கோঽர்ககாந்தரத்ரேஶோঽநந்தபா³ஹுரலோபக: ॥ 54 ॥

அலிபாத்ரத⁴ரோঽநங்கோ³ঽப்யம்ப³ரேஶோঽம்ப³ராஶ்ரய: ।
அகாரமாத்ருʼகாநாதோ² தே³வாநாமாதி³ராக்ருʼதி: ॥ 55 ॥

ஆரோக்³யகாரீ சாநந்த³விக்³ரஹோ நிக்³ரஹோ க்³ரஹ: ।
ஆலோகக்ருʼத் ததா²தி³த்யோ வீராதி³த்ய: ப்ரஜாதி⁴ப: ॥ 56 ॥

ஆகாஶரூப: ஸ்வாகார இந்த்³ராதி³ஸுரபூஜித: ।
இந்தி³ராபூஜிதஶ்சேந்து³ரிந்த்³ரலோகாஶ்ரயஸ்த்விந: ॥ 57 ॥

ஈஶாந ஈஶ்வரஶ்சந்த்³ர ஈஶ ஈகாரவல்லப:⁴ ।
உந்நதாஸ்யோঽப்யுருவபுருந்நதாத்³ரிசரோ கு³ரு: ॥ 58 ॥

உத்பலோঽப்யுச்சலத்கேதுருச்சைர்ஹயக³தி: ஸுகீ² ।
உகாராகாரஸுகி²தஸ்ததோ²ஷ்மா நிதி⁴ரூஷண: ॥ 59 ॥

அநூருஸாரதி²ஶ்சோஷ்ணபா⁴நுரூகாரவல்லப:⁴ ।
ருʼணஹர்தா ரூʼலிஹஸ்த ருʼரூʼபூ⁴ஷணபூ⁴ஷித: ॥ 60 ॥

ல்ருʼப்தாங்க³ ல்ரூʼமநுஸ்தா²யீ ல்ருʼல்ரூʼக³ண்ட³யுகோ³ஜ்ஜ்வல: ।
ஏணாங்காம்ருʼதத³ஶ்சீநபட்டப்⁴ருʼத்³ ப³ஹுகோ³சர: ॥ 61 ॥

ஏகசக்ரத⁴ரஶ்சைகோঽநேகசக்ஷுஸ்ததை²க்யத:³ ।
ஏகாரபீ³ஜரமண ஏஐஓஷ்டா²ம்ருʼதாகர: ॥ 62 ॥

ஓங்காரகாரணம் ப்³ரஹ்ம ஔகாரௌசித்யமண்ட³ந: ।
ஓஔத³ந்தாலிரஹிதோ மஹிதோ மஹதாம் பதி: ॥ 63 ॥

அம்வித்³யாபூ⁴ஷணோ பூ⁴ஷ்யோ லக்ஷ்மீஶோঽம்பீ³ஜரூபவாந் ।
அ:ஸ்வரூப: (500) ஸ்வரமய: ஸர்வஸ்வரபராத்மக: ॥ 64 ॥

அம்அ:ஸ்வரூபமந்த்ராங்க:³ கலிகாலநிவர்தக: ।
கர்மைகவரத:³ கர்மஸாக்ஷீ கல்மஷநாஶந: ॥ 65 ॥

கசத்⁴வம்ஸீ ச கபில: கநகாசலசாரக: ।
காந்த: காம: கபி: க்ரூர: கீர: கேஶநிஸூத³ந: ॥ 66 ॥

க்ருʼஷ்ண: காபாலிக: குப்³ஜ: கமலாஶ்ரயண: குலீ ।
கபாலமோசக: காஶ: காஶ்மீரக⁴நஸாரப்⁴ருʼத் ॥ 67 ॥

கூஜத்கிந்நரகீ³தேஷ்ட: குருராஜ: குலந்த⁴ர: ।
குவாஸீ குலகௌலேஶ: ககாராக்ஷரமண்ட³ந: ॥ 68 ॥

க²வாஸீ கே²டகேஶாந: க²ங்க³முண்ட³த⁴ர: க²க:³ ।
க²கே³ஶ்வரஶ்ச க²சர: கே²சரீக³ணஸேவித: ॥ 69 ॥

க²ராம்ஶு: கே²டகத⁴ர: க²லஹர்தா க²வர்ணக: ।
க³ந்தா கீ³தப்ரியோ கே³யோ க³யாவாஸீ க³ணாஶ்ரய: ॥ 70 ॥

கு³ணாதீதோ கோ³லக³திர்கு³ச்ச²லோ கு³ணிஸேவித: ।
க³தா³த⁴ரோ க³த³ஹரோ கா³ங்கே³யவரத:³ ப்ரகீ³ ॥ 71 ॥

கி³ங்கி³லோ க³டிலோ கா³ந்தோ க³காராக்ஷரபா⁴ஸ்கர:
க்⁴ருʼணிமாந் கு⁴ர்கு⁴ராராவோ க⁴ண்டாஹஸ்தோ க⁴டாகர: ॥ 72 ॥

க⁴நச்ச²ந்நோ க⁴நக³திர்க⁴நவாஹநதர்பித: ।
ஙாந்தோ ஙேஶோ ஙகாராங்க³ஶ்சந்த்³ரகுங்குமவாஸித: ॥ 73 ॥

சந்த்³ராஶ்ரயஶ்சந்த்³ரத⁴ரோঽச்யுதஶ்சம்பகஸந்நிப:⁴ ।
சாமீகரப்ரப⁴ஶ்சண்ட³பா⁴நுஶ்சண்டே³ஶவல்லப:⁴ ॥ 74 ॥

சஞ்சச்சகோரகோகேஷ்டஶ்சபலஶ்சபலாஶ்ரய: ।
சலத்பதாகஶ்சண்டா³த்³ரிஶ்சீவரைகத⁴ரோঽசர: ॥ 75 ॥

சித்கலாவர்தி⁴தஶ்சிந்த்யஶ்சிந்தாத்⁴வம்ஸீ சவர்ணவாந் ।
ச²த்ரப்⁴ருʼச்ச²லஹ்ருʼச்ச²ந்த³ச்சு²ரிகாச்சி²ந்நவிக்³ரஹ: ॥ 76 ॥

ஜாம்பூ³நதா³ங்க³தோ³ঽஜாதோ ஜிநேந்த்³ரோ ஜம்பு³வல்லப:⁴ ।
ஜம்வாரிர்ஜங்கி³டோ ஜங்கீ³ ஜநலோகதமோபஹ: ॥ 77 ॥

ஜயகாரீ (600) ஜக³த்³த⁴ர்தா ஜராம்ருʼத்யுவிநாஶந: ।
ஜக³த்த்ராதா ஜக³த்³தா⁴தா ஜக³த்³த்⁴யேயோ ஜக³ந்நிதி:⁴ ॥ 78 ॥

ஜக³த்ஸாக்ஷீ ஜக³ச்சக்ஷுர்ஜக³ந்நாத²ப்ரியோঽஜித: ।
ஜகாராகாரமுகுடோ ஜ²ஞ்ஜாச²ந்நாக்ருʼதிர்ஜ²ட: ॥ 79 ॥

ஜி²ல்லீஶ்வரோ ஜ²காரேஶோ ஜ²ஞ்ஜாங்கு³லிகராம்பு³ஜ: ।
ஜ²ஞாக்ஷராஞ்சிதஷ்டங்கஷ்டிட்டிபா⁴ஸநஸம்ஸ்தி²த: ॥ 80 ॥

டீத்காரஷ்டங்கதா⁴ரீ ச ட:²ஸ்வரூபஷ்ட²டா²தி⁴ப: ।
ட³ம்ப⁴ரோ டா³மருர்டி³ண்டீ³ டா³மரீஶோ ட³லாக்ருʼதி: ॥ 81 ॥

டா³கிநீஸேவிதோ டா³டீ⁴ ட³ட⁴கு³ல்பா²ங்கு³லிப்ரப:⁴ ।
ணேஶப்ரியோ ணவர்ணேஶோ ணகாரபத³பங்கஜ: ॥ 82 ॥

தாராதி⁴பேஶ்வரஸ்தத்²யஸ்தந்த்ரீவாத³நதத்பர: ।
த்ரிபுரேஶஸ்த்ரிநேத்ரேஶஸ்த்ரயீதநுரதோ⁴க்ஷஜ: ॥ 83 ॥

தாமஸ்தாமரஸேஷ்டஶ்ச தமோஹர்தா தமோரிபு: ।
தந்த்³ராஹர்தா தமோரூபஸ்தபஸாம் ப²லதா³யக: ॥ 84 ॥

துட்யாதி³கலநாகாந்தஸ்தகாராக்ஷரபூ⁴ஷண: ।
ஸ்தா²ணுஸ்த²லீஸ்தி²தோ நித்யம் ஸ்த²விர: ஸ்த²ண்டி³ல ஸ்து²ல: ॥ 85 ॥

த²காரஜாநுரத்⁴யாத்மா தே³வநாயகநாயக: ।
து³ர்ஜயோ து:³க²ஹா தா³தா தா³ரித்³ர்யச்சே²த³நோ த³மீ ॥ 86 ॥

தௌ³ர்பா⁴க்³யஹர்தா தே³வேந்த்³ரோ த்³வாத³ஶாராப்³ஜமத்⁴யக:³ ।
த்³வாத³ஶாந்தைகவஸதிர்த்³வாத³ஶாத்மா தி³வஸ்பதி: ॥ 87 ॥

து³ர்க³மோ தை³த்யஶமநோ தூ³ரகோ³ து³ரதிக்ரம: ।
து³ர்த்⁴யேயோ து³ஷ்டவம்ஶக்⁴நோ த³யாநாதோ² த³யாகுல: ॥ 88 ॥

தா³மோத³ரோ தீ³தி⁴திமாந் த³காராக்ஷரமாத்ருʼக: ।
த⁴ர்மப³ந்து⁴ர்த⁴ர்மநிதி⁴ர்த⁴ர்மராஜோ த⁴நப்ரத:³ ॥ 89 ॥

த⁴நதே³ஷ்டோ த⁴நாத்⁴யக்ஷோ த⁴ராத³ர்ஶோ து⁴ரந்த⁴ர: ।
தூ⁴ர்ஜடீக்ஷணவாஸீ ச த⁴ர்மக்ஷேத்ரோ த⁴ராதி⁴ப: ॥ 90 ॥

தா⁴ராத⁴ரோ து⁴ரீணஶ்ச த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மவத்ஸல: ।
த⁴ராப்⁴ருʼத்³வல்லபோ⁴ த⁴ர்மீ த⁴காராக்ஷரபூ⁴ஷண: ॥ 91 ॥

நமப்ரியோ நந்தி³ருத்³ரோ ( 700) நேதா நீதிப்ரியோ நயீ ।
நலிநீவல்லபோ⁴ நுந்நோ நாட்யக்ருʼந்நாட்யவர்த⁴ந: ॥ 92 ॥

நரநாதோ² ந்ருʼபஸ்துத்யோ நபோ⁴கா³மீ நம:ப்ரிய: ।
நமோந்தோ நமிதாராதிர்நரநாராயணாஶ்ரய: ॥ 93 ॥

நாராயணோ நீலருசிர்நம்ராங்கோ³ நீலலோஹித: ।
நாத³ரூபோ நாத³மயோ நாத³பி³ந்து³ஸ்வரூபக: ॥ 94 ॥

நாதோ² நாக³பதிர்நாகோ³ நக³ராஜாஶ்ரிதோ நக:³ ।
நாகஸ்தி²தோঽநேகவபுர்நகாராக்ஷரமாத்ருʼக: ॥ 95 ॥

பத்³மாஶ்ரய: பரம் ஜ்யோதி: பீவராம்ஸ: புடேஶ்வர: ।
ப்ரீதிப்ரிய: ப்ரேமகர: ப்ரணதார்திப⁴யாபஹ: ॥ 96 ॥

பரத்ராதா பரத்⁴வம்ஸீ புராரி: புரஸம்ஸ்தி²த: ।
பூர்ணாநந்த³மய: பூர்ணதேஜா: பூர்ணேஶ்வரீஶ்வர: ॥ 97 ॥

படோலவர்ண: படிமா பாடலேஶ: பராத்மவாந் ।
பரமேஶவபு: ப்ராம்ஶு: ப்ரமத்த: ப்ரணதேஷ்டத:³ ॥ 98 ॥

அபாரபாரத:³ பீந: பீதாம்ப³ரப்ரிய: பவி: ।
பாசந: பிசுல: ப்லுஷ்ட: ப்ரமதா³ஜநஸௌக்²யத:³ ॥ 99 ॥

ப்ரமோதீ³ ப்ரதிபக்ஷக்⁴ந: பகாராக்ஷரமாத்ருʼக: ।
ப²லம் போ⁴கா³பவர்க³ஸ்ய ப²லிநீஶ: ப²லாத்மக: ॥ 100 ॥

பு²ல்லத³ம்போ⁴ஜமத்⁴யஸ்த:² பு²ல்லத³ம்போ⁴ஜதா⁴ரக: ।
ஸ்பு²டத்³யோதி: ஸ்பு²டாகார: ஸ்ப²டிகாசலசாரக: ॥ 102 ॥

ஸ்பூ²ர்ஜத்கிரணமாலீ ச ப²காராக்ஷரபார்ஶ்வக: ।
பா³லோ ப³லப்ரியோ பா³ந்தோ பி³லத்⁴வாந்தஹரோ ப³லீ ॥ 103 ॥

பா³லாதி³ர்ப³ர்ப³ரத்⁴வம்ஸீ ப³போ³லாம்ருʼதபாநக: ।
பு³தோ⁴ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்வ்ருʼக்ஷோ ப்³ருʼஹத³ஶ்வோ ப்³ருʼஹத்³க³தி: ॥ 104 ॥

ப³ப்ருʼஷ்டோ² பீ⁴மரூபஶ்ச பா⁴மயோ பே⁴ஶ்வரப்ரிய: ।
ப⁴கோ³ ப்⁴ருʼகு³ர்ப்⁴ருʼகு³ஸ்தா²யீ பா⁴ர்க³வ: கவிஶேக²ர: ॥ 105 ॥

பா⁴க்³யதோ³ பா⁴நுதீ³ப்தாங்கோ³ ப⁴நாபி⁴ஶ்ச ப⁴மாத்ருʼக: ।
மஹாகாலோ (800) மஹாத்⁴யக்ஷோ மஹாநாதோ³ மஹாமதி: ॥ 106 ॥

மஹோஜ்ஜ்வலோ மநோஹாரீ மநோகா³மீ மநோப⁴வ: ।
மாநதோ³ மல்லஹா மல்லோ மேருமந்த³ரமந்தி³ர: ॥ 107 ॥

மந்தா³ரமாலாப⁴ரணோ மாநநீயோ மநோமய: ।
மோதி³தோ மதி³ராஹாரோ மார்தண்டோ³ முண்ட³முண்டி³த: ॥ 108 ॥

மஹாவராஹோ மீநேஶோ மேஷகோ³ மிது²நேஷ்டத:³ ।
மதா³லஸோঽமரஸ்துத்யோ முராரிவரதோ³ மநு: ॥ 109 ॥

மாத⁴வோ மேதி³நீஶஶ்ச மது⁴கைடப⁴நாஶந: ।
மால்யவாந் மேத⁴நோ மாரோ மேதா⁴வீ முஸலாயுத:⁴ ॥ 110 ॥

முகுந்தோ³ முரரீஶாநோ மராலப²லதோ³ மத:³ ।
மத³நோ மோத³காஹாரோ மகாராக்ஷரமாத்ருʼக: ॥ 111 ॥

யஜ்வா யஜ்ஞேஶ்வரோ யாந்தோ யோகி³நாம் ஹ்ருʼத³யஸ்தி²த: ।
யாத்ரிகோ யஜ்ஞப²லதோ³ யாயீ யாமலநாயக: ॥ 112 ॥

யோக³நித்³ராப்ரியோ யோக³காரணம் யோகி³வத்ஸல: ।
யஷ்டிதா⁴ரீ ச யந்த்ரேஶோ யோநிமண்ட³லமத்⁴யக:³ ॥ 113 ॥

யுயுத்ஸுஜயதோ³ யோத்³தா⁴ யுக³த⁴ர்மாநுவர்தக: ।
யோகி³நீசக்ரமத்⁴யஸ்தோ² யுக³ளேஶ்வரபூஜித: ॥ 114 ॥

யாந்தோ யக்ஷைகதிலகோ யகாராக்ஷரபூ⁴ஷண: ।
ராமோ ரமணஶீலஶ்ச ரத்நபா⁴நூ ருருப்ரிய: ॥ 115 ॥

ரத்நமௌலீ ரத்நதுங்கோ³ ரத்நபீடா²ந்தரஸ்தி²த: ।
ரத்நாம்ஶுமாலீ ரத்நாட்⁴யோ ரத்நகங்கணநூபுர: ॥ 116 ॥

ரத்நாங்க³த³லஸத்³பா³ஹூ ரத்நபாது³கமண்டி³த: ।
ரோஹிணீஶாஶ்ரயோ ரக்ஷாகரோ ராத்ரிஞ்சராந்தக: ॥ 117 ॥

ரகாராக்ஷரரூபஶ்ச லஜ்ஜாபீ³ஜாஶ்ரிதோ லவ: ।
லக்ஷ்மீபா⁴நுர்லதாவாஸீ லஸத்காந்திஶ்ச லோகப்⁴ருʼத் ॥ 118 ॥

லோகாந்தகஹரோ லாமாவல்லபோ⁴ லோமஶோঽலிக:³ ।
லிங்கே³ஶ்வரோ லிங்க³நாதோ³ லீலாகாரீ லலம்பு³ஸ: ॥ 119 ॥

லக்ஷ்மீவாँல்லோகவித்⁴வம்ஸீ லகாராக்ஷரபூ⁴ஷண: ।
வாமநோ வீரவீரேந்த்³ரோ வாசாலோ (900) வாக்பதிப்ரிய: ॥ 120 ॥

வாசாமகோ³சரோ வாந்தோ வீணாவேணுத⁴ரோ வநம் ।
வாக்³ப⁴வோ வாலிஶத்⁴வம்ஸீ வித்³யாநாயகநாயக: ॥ 121 ॥

வகாரமாத்ருʼகாமௌலி: ஶாம்ப⁴வேஷ்டப்ரத:³ ஶுக: ।
ஶஶீ ஶோபா⁴கர: ஶாந்த: ஶாந்திக்ருʼச்ச²மநப்ரிய: ॥ 122 ॥

ஶுப⁴ங்கர: ஶுக்லவஸ்த்ர: ஶ்ரீபதி: ஶ்ரீயுத: ஶ்ருத: ।
ஶ்ருதிக³ம்ய: ஶரத்³பீ³ஜமண்டி³த: ஶிஷ்டஸேவித: ॥ 123 ॥

ஶிஷ்டாசார: ஶுபா⁴சார: ஶேஷ: ஶேவாலதாட³ந: ।
ஶிபிவிஷ்ட: ஶிபி:³ ஶுக்ரஸேவ்ய: ஶாக்ஷரமாத்ருʼக: ॥ 124 ॥

ஷடா³நந: ஷட்கரக: ஷோட³ஶஸ்வரபூ⁴ஷித: ।
ஷட்பத³ஸ்வநஸந்தோஷீ ஷடா³ம்நாயப்ரவர்தக: ॥ 125 ॥

ஷட்³ஸாஸ்வாத³ஸந்துஷ்ட: ஷகாராக்ஷரமாத்ருʼக: ।
ஸூர்யபா⁴நு: ஸூரபா⁴நு: ஸூரிபா⁴நு: ஸுகா²கர: ॥ 126 ॥

ஸமஸ்ததை³த்யவம்ஶக்⁴ந: ஸமஸ்தஸுரஸேவித: ।
ஸமஸ்தஸாத⁴கேஶாந: ஸமஸ்தகுலஶேக²ர: ॥ 127 ॥

ஸுரஸூர்ய: ஸுதா⁴ஸூர்ய: ஸ்வ:ஸூர்ய: ஸாக்ஷரேஶ்வர: ।
ஹரித்ஸூர்யோ ஹரித்³பா⁴நுர்ஹவிர்பு⁴க்³ ஹவ்யவாஹந: ॥ 128 ॥

ஹாலாஸூர்யோ ஹோமஸூர்யோ ஹுதஸூர்யோ ஹரீஶ்வர: ।
ஹ்ராம்பீ³ஜஸூர்யோ ஹ்ரீம்ஸூர்யோ ஹகாராக்ஷரமாத்ருʼக: ॥ 129 ॥

ளம்பீ³ஜமண்டி³த: ஸூர்ய: க்ஷோணீஸூர்ய: க்ஷமாபதி: ।
க்ஷுத்ஸூர்ய: க்ஷாந்தஸூர்யஶ்ச ளங்க்ஷ:ஸூர்ய: ஸதா³ஶிவ: ॥ 130 ॥

அகாரஸூர்ய: க்ஷ:ஸூர்ய: ஸர்வஸூர்ய: க்ருʼபாநிதி:⁴ ।
பூ:⁴ஸூர்யஶ்ச பு⁴வ:ஸூர்ய: ஸ்வ:ஸூர்ய: ஸூர்யநாயக: ॥ 131 ॥

க்³ரஹஸூர்ய ருʼக்ஷஸூர்யோ லக்³நஸூர்யோ மஹேஶ்வர: ।
ராஶிஸூர்யோ யோக³ஸூர்யோ மந்த்ரஸூர்யோ மநூத்தம: ॥ 132 ॥

தத்த்வஸூர்ய: பராஸூர்யோ விஷ்ணுஸூர்ய: ப்ரதாபவாந் ।
ருத்³ரஸூர்யோ ப்³ரஹ்மஸூர்யோ வீரஸூர்யோ வரோத்தம: ॥ 133 ॥

த⁴ர்மஸூர்ய: கர்மஸூர்யோ விஶ்வஸூர்யோ விநாயக: । (1000)
இதீத³ம் தே³வதே³வேஶி மத்ரநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 134 ॥

தே³வதே³வஸ்ய ஸவிது: ஸூர்யஸ்யாமிததேஜஸ: ।
ஸர்வஸாரமயம் தி³வ்யம் ப்³ரஹ்மதேஜோவிவர்த⁴நம் ॥ 135 ॥

ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநமயம் புண்யம் புண்யதீர்த²ப²லப்ரத³ம் ।
ஸர்வயஜ்ஞப²லைஸ்துல்யம் ஸர்வஸாரஸ்வதப்ரத³ம் ॥ 136 ॥

ஸர்வஶ்ரேயஸ்கரம் லோகே கீர்தித³ம் த⁴நத³ம் பரம் ।
ஸர்வவ்ரதப²லோத்³ரிக்தம் ஸர்வத⁴ர்மப²லப்ரத³ம் ॥ 137 ॥

ஸர்வரோக³ஹரம் தே³வி ஶரீராரோக்³யவர்த⁴நம் ।
ப்ரபா⁴வமஸ்ய தே³வேஶி நாம்நாம் ஸஹஸ்ரகஸ்ய ச ॥ 138 ॥

கல்பகோடிஶதைர்வர்ஷைர்நைவ ஶக்நோமி வர்ணிதும் ।
யம் யம் காமமபி⁴த்⁴யாயேத்³ தே³வாநாமபி து³ர்லப⁴ம் ॥ 139 ॥

தம் தம் ப்ராப்நோதி ஸஹஸா பட²நேநாஸ்ய பார்வதி ।
ய: படே²ச்ச்²ராவயேத்³வாபி ஶ்ருʼணோதி நியதேந்த்³ரிய: ॥ 140 ॥

ஸ வீரோ த⁴ர்மிணாம் ராஜா லக்ஷ்மீவாநபி ஜாயதே ।
த⁴நவாஞ்ஜாயதே லோகே புத்ரவாந் ராஜவல்லப:⁴ ॥ 141 ॥

ஆயுராரோக்³யவாந் நித்யம் ஸ ப⁴வேத் ஸம்பதா³ம் பத³ம் ।
ரவௌ படே²ந்மஹாதே³வி ஸூர்யம் ஸம்பூஜ்ய கௌலிக: ॥ 142 ॥

ஸூர்யோத³யே ரவிம் த்⁴யாதா லபே⁴த் காமாந் யதே²ப்ஸிதாந் ।
ஸங்க்ராந்தௌ ய: படே²த்³ தே³வி த்ரிகாலம் ப⁴க்திபூர்வகம் ॥ 143 ॥

இஹ லோகே ஶ்ரியம் பு⁴க்த்வா ஸர்வரோகை:³ ப்ரமுச்யதே ।
ஸப்தம்யாம் ஶுக்லபக்ஷே ய: பட²த³ஸ்தங்க³தே ரவௌ ॥ 144 ॥

ஸர்வாரோக்³யமயம் தே³ஹம் தா⁴ரயேத் கௌலிகோத்தம: ।
வ்யதீபாதே படே²த்³ தே³வி மத்⁴யாஹ்நே ஸம்யதேந்த்³ரிய: ॥ 145 ॥

த⁴நம் புத்ராந் யஶோ மாநம் லபே⁴த் ஸூர்யப்ரஸாத³த: ।
சக்ரார்சநே படே²த்³ தே³வி ஜபந் மூலம் ரவிம் ஸ்மரந் ॥ 146 ॥

ரவீபூ⁴த்வா மஹாசீநக்ரமாசாரவிசக்ஷண: ।
ஸர்வஶத்ரூந் விஜித்யாஶு லபே⁴ல்லக்ஷ்மீம் ப்ரதாபவாந் ॥ 147 ॥

ய: படே²த் பரதே³ஶஸ்தோ² வடுகார்சநதத்பர: ।
காந்தாஶ்ரிதோ வீதப⁴யோ ப⁴வேத் ஸ ஶிவஸந்நிப:⁴ ॥ 148 ॥

ஶதாவர்தம் படே²த்³யஸ்து ஸூர்யோத³யயுகா³ந்தரே ।
ஸவிதா ஸர்வலோகேஶோ வரத:³ ஸஹஸா ப⁴வேத் ॥ 149 ॥

ப³ஹுநாத்ர கிமுக்தேந பட²நாத³ஸ்ய பார்வதி ।
இஹ லக்ஷ்மீம் ஸதா³ பு⁴க்த்வா பரத்ராப்நோதி தத்பத³ம் ॥ 150 ॥

ரவௌ தே³வி லிகே²த்³பூ⁴ர்ஜே மந்த்ரநாமஸஹஸ்ரகம் ।
அஷ்டக³ந்தே⁴ந தி³வ்யேந நீலபுஷ்பஹரித்³ரயா ॥ 151 ॥

பஞ்சாம்ருʼதௌஷதீ⁴பி⁴ஶ்ச ந்ருʼயுக்பீயூஷபி³ந்து³பி:⁴ ।
விலிக்²ய விதி⁴வந்மந்த்ரீ யந்த்ரமத்⁴யேঽர்ணவேஷ்டிதம் ॥ 152 ॥

கு³டீம் விதா⁴ய ஸம்வேஷ்ட்ய மூலமந்த்ரமநுஸ்மரந் ।
கந்யாகர்திதஸூத்ரேண வேஷ்டயேத்³ரக்தலாக்ஷயா ॥ 153 ॥

ஸுவர்ணேந ச ஸம்வேஷ்ட்ய பஞ்சக³வ்யேந ஶோத⁴யேத் ।
ஸாத⁴யேந்மந்த்ரராஜேந தா⁴ரயேந்மூர்த்⁴நி வா பு⁴ஜே ॥ 154 ॥

கிம் கிம் ந ஸாத⁴யேத்³ தே³வி யந்மமாபி ஸுது³ர்லப⁴ம் ।
குஷ்ட²ரோகீ³ ச ஶூலீ ச ப்ரமேஹீ குக்ஷிரோக³வாந் ॥ 155 ॥

ப⁴க³ந்த⁴ராதுரோঽப்யர்ஶீ அஶ்மரீவாம்ஶ்ச க்ருʼச்ச்²ரவாந் ।
முச்யதே ஸஹஸா த்⁴ருʼத்வா கு³டீமேதாம் ஸுது³ர்லபா⁴ம் ॥ 156 ॥

வந்த்⁴யா ச காகவந்த்⁴யா ச ம்ருʼதவத்ஸா ச காமிநீ ।
தா⁴ரயேத்³கு³டிகாமேதாம் வக்ஷஸி ஸ்மயதர்பிதா ॥ 157 ॥

வந்த்⁴யா லபே⁴த் ஸுதம் காந்தம் காகவந்த்⁴யாபி பார்வதி ।
ம்ருʼதவத்ஸா ப³ஹூந் புத்ராந் ஸுரூபாம்ஶ்ச சிராயுஶ: ॥ 158 ॥

ரணே க³த்வா கு³டீம் த்⁴ருʼத்வா ஶத்ரூஞ்ஜித்வா லபே⁴ச்ச்²ரியம் ।
அக்ஷதாங்கோ³ மஹாராஜ: ஸுகீ² ஸ்வபுரமாவிஶேத் ॥ 159 ॥

யோ தா⁴ரயேத்³ பு⁴ஜே நித்யம் ராஜலோகவஶங்கரீம் ।
கு³டிகாம் மோஹநாகர்ஷஸ்தம்ப⁴நோச்சாடநக்ஷமாம் ॥ 150 ॥

ஸ ப⁴வேத் ஸூர்யஸங்காஶோ மஹஸா மஹஸாம் நிதி:⁴ ।
த⁴நேந த⁴நதோ³ தே³வி விப⁴வேந ச ஶங்கர: ॥ 161 ॥

ஶ்ரியேந்த்³ரோ யஶஸா ராம: பௌருஷேண ச பா⁴ர்க³வ: ।
கி³ரா ப்³ருʼஹஸ்பதிர்தே³வி நயேந ப்⁴ருʼகு³நந்த³ந: ॥ 162 ॥

ப³லேந வாயுஸங்காஶோ த³யயா புருஷோத்தம: ।
ஆரோக்³யேண க⁴டோத்³பூ⁴தி: காந்த்யா பூர்ணேந்து³ஸந்நிப:⁴ ॥ 163 ॥

த⁴ர்மேண த⁴ர்மராஜஶ்ச ரத்நை ரத்நாகரோபம: ।
கா³ம்பீ⁴ர்யேண ததா²ம்போ⁴தி⁴ர்தா³த்ருʼத்வேந ப³லி: ஸ்வயம் ॥ 164 ॥

ஸித்³த்⁴யா ஶ்ரீபை⁴ரவ: ஸாக்ஷாதா³நந்தே³ந சிதீ³ஶ்வர: ।
கிம் ப்ரலாபேந ப³ஹுநா படே²த்³வா தா⁴ரயேச்சி²வே ॥ 165 ॥

ஶ்ருʼணுயாத்³ ய: பரம் தி³வ்யம் ஸூர்யநாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஸ ப⁴வேத்³ பா⁴ஸ்கர: ஸாக்ஷாத் பரமாநந்த³விக்³ரஹ: ॥ 166 ॥

ஸ்வதந்த்ர: ஸ ப்ரயாத்யந்தே தத்³விஷ்ணோ: பரமம் பத³ம் ।
இத³ம் தி³வ்யம் மஹத் தத்த்வம் ஸூர்யநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 167 ॥

அப்ரகாஶ்யமதா³தவ்யமவக்தவ்யம் து³ராத்மநே ।
அப⁴க்தாய குசைலாய பரஶிஷ்யாய பார்வதி ॥ 168 ॥

கர்கஶாயாகுலீநாய து³ர்ஜநாயாக⁴பு³த்³த⁴யே ।
கு³ருப⁴க்திவிஹீநாய நிந்த³காய ஶிவாக³மே ॥ 169 ॥

தே³யம் ஶிஷ்யாய ஶாந்தாய கு³ருப⁴க்திபராய ச ।
குலீநாய ஸுப⁴க்தாய ஸூர்யப⁴க்திரதாய ச ॥ 170 ॥

இத³ம் தத்த்வம் ஹி தத்த்வாநாம் வேதா³க³மரஹஸ்யகம் ।
ஸர்வமந்த்ரமயம் கோ³ப்யம் கோ³பநீயம் ஸ்வயோநிவத் ॥ 171 ॥

॥ இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே தந்த்ரே ஶ்ரீதே³வீரஹஸ்யே
ஸூர்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரநாமநிரூபணம் சதுஸ்த்ரிம்ஶ: படல: ஸம்பூர்ண: ॥ 34 ॥

Also Read 1000 Names of Shri Surya Bhagavan 2:

1000 Names of Sri Surya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil