Sahasranamavali Surya Bhagavan Stotram

1000 Names of Sri Surya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Telugu

Shri Surya Sahasranamastotram 2 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీసూర్యసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౨ ॥
శ్రీరుద్రయామలే తన్త్రే శ్రీదేవీరహస్యే

అథ చతుస్త్రింశః పటలః ।

శ్రీభైరవ ఉవాచ ।
దేవదేవి మహాదేవి సర్వాభయవరప్రదే ।
త్వం మే ప్రాణప్రియా ప్రీతా వరదోఽహం తవ స్థితః ॥ ౧ ॥

కిఞ్చిత్ ప్రార్థయ మే ప్రేమ్ణా వక్ష్యే తత్తే దదామ్యహమ్ ।

శ్రీదేవ్యువాచ ।
భగవన్ దేవదేవేశ మహారుద్ర మహేశ్వర ॥ ౨ ॥

యది దేయో వరో మహ్యం వరయోగ్యాస్మ్యహం యది ।
దేవదేవస్య సవితుర్వద నామసహస్రకమ్ ॥ ౩ ॥

శ్రీభైరవ ఉవాచ ।
ఏతద్గుహ్యతమం దేవి సర్వస్వం మమ పార్వతి ।
రహస్యం సర్వదేవానాం దుర్లభం కామనావహమ్ ॥ ౪ ॥

యో దేవో భగవాన్ సూర్యో వేదకర్తా ప్రజాపతిః ।
కర్మసాక్షీ జగచ్చక్షుః స్తోతుం తం కేన శక్యతే ॥ ౫ ॥

యస్యాదిర్మధ్యమన్తం చ సురైరపి న గమ్యతే ।
తస్యాదిదేవదేవస్య సవితుర్జగదీశితుః ॥ ౬ ॥

మన్త్రనామసహస్రం తే వక్ష్యే సామ్రాజ్యసిద్ధిదమ్ ।
సర్వపాపాపహం దేవి తన్త్రవేదాగమోద్ధృతమ్ ॥ ౭ ॥

మాఙ్గల్యం పౌష్టికం చైవ రక్షోఘ్నం పావనం మహత్ ।
సర్వమఙ్గలమాఙ్గల్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ॥ ౮ ॥

ధనదం పుణ్యదం పుణ్యం శ్రేయస్కరం యశస్కరమ్ ।
వక్ష్యామి పరమం తత్త్వం మూలవిద్యాత్మకం పరమ్ ॥ ౯ ॥

బ్రహ్మణో యత్ పరం బ్రహ్మ పరాణామపి యత్ పరమ్ ।
మన్త్రాణామపి యత్ తత్త్వం మహసామపి యన్మహః ॥ ౧౦ ॥

శాన్తానామపి యః శాన్తో మనూనామపి యో మనుః ।
యోగినామపి యో యోగీ వేదానాం ప్రణవశ్చ యః ॥ ౧౧ ॥

గ్రహాణామపి యో భాస్వాన్ దేవానామపి వాసవః ।
తారాణామపి యో రాజా వాయూనాం చ ప్రభఞ్జనః ॥ ౧౨ ॥

ఇన్ద్రియాణామపి మనో దేవీనామపి యః పరా ।
నగానామపి యో మేరుః పన్నగానాం చ వాసుకిః ॥ ౧౩ ॥

తేజసామపి యో వహ్నిః కారణానాం చ యః శివః ।
సవితా యస్తు గాయత్ర్యాః పరమాత్మేతి కీర్త్యతే ॥ ౧౪ ॥

వక్ష్యే పరమహంసస్య తస్య నామసహస్రకమ్ ।
సర్వదారిద్ర్యశమనం సర్వదుఃఖవినాశనమ్ ॥ ౧౫ ॥

సర్వపాపప్రశమనం సర్వతీర్థఫలప్రదమ్ ।
జ్వరరోగాపమృత్యుఘ్నం సదా సర్వాభయప్రదమ్ ॥ ౧౬ ॥

తత్త్వం పరమతత్త్వం చ సర్వసారోత్తమోత్తమమ్ ।
రాజప్రసాదవిజయ-లక్ష్మీవిభవకారణమ్ ॥ ౧౭ ॥

ఆయుష్కరం పుష్టికరం సర్వయజ్ఞఫలప్రదమ్ ।
మోహనస్తమ్భనాకృష్టి-వశీకరణకారణమ్ ॥ ౧౮ ॥

అదాతవ్యమభక్తాయ సర్వకామప్రపూరకమ్ ।
శృణుష్వావహితా భూత్వా సూర్యనామసహస్రకమ్ ॥ ౧౯ ॥

అస్య శ్రీసూర్యనామసహస్రస్య శ్రీబ్రహ్మా ఋషిః । గాయత్ర్యం ఛన్దః ।
శ్రీభగవాన్ సవితా దేవతా । హ్రాం బీజం । సః శక్తిః । హ్రీం కీలకం ।
ధర్మార్థకామమోక్షార్థే సూర్యసహస్రనామపాఠే వినియోగః ॥

ధ్యానమ్ ॥

కల్పాన్తానలకోటిభాస్వరముఖం సిన్దూరధూలీజపా-
వర్ణం రత్నకిరీటినం ద్వినయనం శ్వేతాబ్జమధ్యాసనమ్ ।
నానాభూషణభూషితం స్మితముఖం రక్తామ్బరం చిన్మయం
సూర్యం స్వర్ణసరోజరత్నకలశౌ దోర్భ్యాం దధానం భజే ॥ ౧ ॥

ప్రత్యక్షదేవం విశదం సహస్రమరీచిభిః శోభితభూమిదేశమ్ ।
సప్తాశ్వగం సద్ధ్వజహస్తమాద్యం దేవం భజేఽహం మిహిరం హృదబ్జే ॥ ౨ ॥

ఓంహ్రాంహ్రీంసఃహంసఃసోహం సవితా భాస్కరో భగః ।
భగవాన్ సర్వలోకేశో భూతేశో భూతభావనః ॥ ౩ ॥

భూతాత్మా సృష్టికృత్ స్రష్టా కర్తా హర్తా జగత్పతిః ।
ఆదిత్యో వరదో వీరో వీరలో విశ్వదీపనః ॥ ౪ ॥

విశ్వకృద్ విశ్వహృద్ భక్తో భోక్తా భీమోఽభయాపహః ।
విశ్వాత్మా పురుషః సాక్షీ పరం బ్రహ్మ పరాత్ పరః ॥ ౫ ॥

ప్రతాపవాన్ విశ్వయోనిర్విశ్వేశో విశ్వతోముఖః ।
కామీ యోగీ మహాబుద్ధిర్మనస్వీ మనురవ్యయః ॥ ౬ ॥

ప్రజాపతిర్విశ్వవన్ద్యో వన్దితో భువనేశ్వరః ।
భూతభవ్యభవిష్యాత్మా తత్త్వాత్మా జ్ఞానవాన్ గుణీ ॥ ౭ ॥

సాత్త్వికో రాజసస్తామస్తమవీ కరుణానిధిః ।
సహస్రకిరణో భాస్వాన్ భార్గవో భృగురీశ్వరః ॥ ౮ ॥

నిర్గుణో నిర్మమో నిత్యో నిత్యానన్దో నిరాశ్రయః ।
తపస్వీ కాలకృత్ కాలః కమనీయతనుః కృశః ॥ ౯ ॥

దుర్దర్శః సుదశో దాశో దీనబన్ధుర్దయాకరః ।
ద్విభుజోఽష్టభుజో ధీరో దశబాహుర్దశాతిగః ॥ ౧౦ ॥

దశాంశఫలదో విష్ణుర్జిగీషుర్జయవాఞ్జయీ ।
జటిలో నిర్భయో భానుః పద్మహస్తః కుశీరకః ॥ ౧౧ ॥

సమాహితగతిర్ధాతా విధాతా కృతమఙ్గలః ।
మార్తణ్డో లోకధృత్ త్రాతా రుద్రో భద్రప్రదః ప్రభుః ॥ ౧౨ ॥

అరాతిశమనః శాన్తః శఙ్కరః కమలాసనః ।
అవిచిన్త్యవపుః (౧౦౦) శ్రేష్ఠో మహాచీనక్రమేశ్వరః ॥ ౧౩ ॥

మహార్తిదమనో దాన్తో మహామోహహరో హరిః ।
నియతాత్మా చ కాలేశో దినేశో భక్తవత్సలః ॥ ౧౪ ॥

కల్యాణకారీ కమఠకర్కశః కామవల్లభః ।
వ్యోమచారీ మహాన్ సత్యః శమ్భురమ్భోజవల్లభః ॥ ౧౫ ॥

సామగః పఞ్చమో ద్రవ్యో ధ్రువో దీనజనప్రియః ।
త్రిజటో రక్తవాహశ్చ రక్తవస్త్రో రతిప్రియః ॥ ౧౬ ॥

కాలయోగీ మహానాదో నిశ్చలో దృశ్యరూపధృక్ ।
గమ్భీరఘోషో నిర్ఘోషో ఘటహస్తో మహోమయః ॥ ౧౭ ॥

రక్తామ్బరధరో రక్తో రక్తమాల్యానులేపనః ।
సహస్రహస్తో విజయో హరిగామీ హరీశ్వరః ॥ ౧౮ ॥

ముణ్డః కుణ్డీ భుజఙ్గేశో రథీ సురథపూజితః ।
న్యగ్రోధవాసీ న్యగ్రోధో వృక్షకర్ణః కులన్ధరః ॥ ౧౯ ॥

శిఖీ చణ్డీ జటీ జ్వాలీ జ్వాలాతేజోమయో విభుః ।
హైమో హేమకరో హారీ హరిద్రలాసనస్థితః ॥ ౨౦ ॥

హరిద్శ్వో జగద్వాసీ జగతాం పతిరిఙ్గిలః ।
విరోచనో విలాసీ చ విరూపాక్షో వికర్తనః ॥ ౨౧ ॥

వినాయకో విభాసశ్చ భాసో భాసాం పతిః ప్రభుః ।
మతిమాన్ రతిమాన్ స్వక్షో విశాలాక్షో విశామ్పతిః ॥ ౨౨ ॥

బాలరూపో గిరిచరో గీర్పతిర్గోమతీపతిః ।
గఙ్గాధరో గణాధ్యక్షో గణసేవ్యో గణేశ్వరః ॥ ౨౩ ॥

గిరీశనయనావాసీ సర్వవాసీ సతీప్రియః ।
సత్యాత్మకః సత్యధరః సత్యసన్ధః సహస్రగుః ॥ ౨౪ ॥

అపారమహిమా ముక్తో ముక్తిదో మోక్షకామదః ।
మూర్తిమాన్ ( ౨౦౦) దుర్ధరోఽమూర్తిస్తుటిరూపో లవాత్మకః ॥ ౨౫ ॥

ప్రాణేశో వ్యానదోఽపానసమానోదానరూపవాన్ ।
చషకో ఘటికారూపో ముహూర్తో దినరూపవాన్ ॥ ౨౬ ॥

పక్షో మాస ఋతుర్వర్షా దినకాలేశ్వరేశ్వరః ।
అయనం యుగరూపశ్చ కృతం త్రేతాయుగస్త్రిపాత్ ॥ ౨౭ ॥

ద్వాపరశ్చ కలిః కాలః కాలాత్మా కలినాశనః ।
మన్వన్తరాత్మకో దేవః శక్రస్త్రిభువనేశ్వరః ॥ ౨౮ ॥

వాసవోఽగ్నిర్యమో రక్షో వరుణో యాదసాం పతిః ।
వాయుర్వైశ్రవణం శైవ్యో గిరిజో జలజాసనః ॥ ౨౩ ॥

అనన్తోఽనన్తమహిమా పరమేష్ఠీ గతజ్వరః ।
కల్పాన్తకలనః క్రూరః కాలాగ్నిః కాలసూదనః ॥ ౩౦ ॥

మహాప్రలయకృత్ కృత్యః కుత్యాశీర్యుగవర్తనః ।
కాలావర్తో యుగధరో యుగాదిః శహకేశ్వరః ॥ ౩౧ ॥

ఆకాశనిధిరూపశ్చ సర్వకాలప్రవర్తకః ।
అచిన్త్యః సుబలో బాలో బలాకావల్లభో వరః ॥ ౩౨ ॥

వరదో వీర్యదో వాగ్మీ వాక్పతిర్వాగ్విలాసదః ।
సాఙ్ఖ్యేశ్వరో వేదగమ్యో మన్త్రేశస్తన్త్రనాయకః ॥ ౩౩ ॥

కులాచారపరో నుత్యో నుతితుష్టో నుతిప్రియః ।
అలసస్తులసీసేవ్యస్తుష్టా రోగనివర్హణః ॥ ౩౪ ॥

ప్రస్కన్దనో విభాగశ్చ నీరాగో దశదిక్పతిః ।
వైరాగ్యదో విమానస్థో రత్నకుమ్భధరాయుధః ॥ ౩౫ ॥

మహాపాదో మహాహస్తో మహాకాయో మహాశయః ।
ఋగ్యజుఃసామరూపశ్చ త్వష్టాథర్వణశాఖిలః ॥ ౩౬ ॥

సహస్రశాఖీ సద్వృక్షో మహాకల్పప్రియః పుమాన్ ।
కల్పవృక్షశ్చ మన్దారో ( ౩౦౦) మన్దారాచలశోభనః ॥ ౩౭ ॥

మేరుర్హిమాలయో మాలీ మలయో మలయద్రుమః ।
సన్తానకుసుమచ్ఛన్నః సన్తానఫలదో విరాట్ ॥ ౩౮ ॥

క్షీరామ్భోధిర్ఘృతామ్భోధిర్జలధిః క్లేశనాశనః ।
రత్నాకరో మహామాన్యో వైణ్యో వేణుధరో వణిక్ ॥ ౩౯ ॥

వసన్తో మారసామన్తో గ్రీష్మః కల్మషనాశనః ।
వర్షాకాలో వర్షపతిః శరదమ్భోజవల్లభః ॥ ౪౦ ॥

హేమన్తో హేమకేయూరః శిశిరః శిశువీర్యదః ।
సుమతిః సుగతిః సాధుర్విష్ణుః సామ్బోఽమ్బికాసుతః ॥ ౪౧ ॥

సారగ్రీవో మహారాజః సునన్దో నన్దిసేవితః ।
సుమేరుశిఖరావాసీ సప్తపాతాలగోచరః ॥ ౪౨ ॥

ఆకాశచారీ నిత్యాత్మా విభుత్వవిజయప్రదః ।
కులకాన్తః కులాద్రీశో వినయీ విజయీ వియత్ ॥ ౪౩ ॥

విశ్వమ్భరా వియచ్చారీ వియద్రూపో వియద్రథః ।
సురథః సుగతస్తుత్యో వేణువాదనతత్పరః ॥ ౪౪ ॥

గోపాలో గోమయో గోప్తా ప్రతిష్ఠాయీ ప్రజాపతిః ।
ఆవేదనీయో వేదాక్షో మహాదివ్యవపుః సురాట్ ॥ ౪౫ ॥

నిర్జీవో జీవనో మన్త్రీ మహార్ణవనినాదభృత్ ।
వసురావర్తనో నిత్యః సర్వామ్నాయప్రభుః సుధీః ॥ ౪౬ ॥

న్యాయనిర్వాపణః శూలీ కపాలీ పద్మమధ్యగః ।
త్రికోణనిలయశ్చేత్యో బిన్దుమణ్డలమధ్యగః ॥ ౪౭ ॥

బహుమాలో మహామాలో దివ్యమాలాధరో జపః ।
జపాకుసుమసఙ్కాశో జపపూజాఫలప్రదః ॥ ౪౮ ॥

సహస్రమూర్ధా దేవేన్ద్రః సహస్రనయనో రవిః ।
సర్వతత్త్వాశ్రయో బ్రధ్నో వీరవన్ద్యో విభావసుః ॥ ౪౯ ॥

విశ్వావసుర్వసుపతిర్వసునాథో విసర్గవాన్ ।
ఆదిరాదిత్యలోకేశః సర్వగామీ (౪౦౦) కలాశ్రయః ॥ ౫౦ ॥

భోగేశో దేవదేవేన్ద్రో నరేన్ద్రో హవ్యవాహనః ।
విద్యాధరేశో విద్యేశో యక్షేశో రక్షణో గురుః ॥ ౫౧ ॥

రక్షఃకులైకవరదో గన్ధర్వకులపూజితః ।
అప్సరోవన్దితోఽజయ్యో జేతా దైత్యనివర్హణః ॥ ౫౨ ॥

గుహ్యకేశః పిశాచేశః కిన్నరీపూజితః కుజః ।
సిద్ధసేవ్యః సమామ్నాయః సాధుసేవ్యః సరిత్పతిః ॥ ౫౩ ॥

లలాటాక్షో విశ్వదేహో నియమీ నియతేన్ద్రియః ।
అర్కోఽర్కకాన్తరత్రేశోఽనన్తబాహురలోపకః ॥ ౫౪ ॥

అలిపాత్రధరోఽనఙ్గోఽప్యమ్బరేశోఽమ్బరాశ్రయః ।
అకారమాతృకానాథో దేవానామాదిరాకృతిః ॥ ౫౫ ॥

ఆరోగ్యకారీ చానన్దవిగ్రహో నిగ్రహో గ్రహః ।
ఆలోకకృత్ తథాదిత్యో వీరాదిత్యః ప్రజాధిపః ॥ ౫౬ ॥

ఆకాశరూపః స్వాకార ఇన్ద్రాదిసురపూజితః ।
ఇన్దిరాపూజితశ్చేన్దురిన్ద్రలోకాశ్రయస్త్వినః ॥ ౫౭ ॥

ఈశాన ఈశ్వరశ్చన్ద్ర ఈశ ఈకారవల్లభః ।
ఉన్నతాస్యోఽప్యురువపురున్నతాద్రిచరో గురుః ॥ ౫౮ ॥

ఉత్పలోఽప్యుచ్చలత్కేతురుచ్చైర్హయగతిః సుఖీ ।
ఉకారాకారసుఖితస్తథోష్మా నిధిరూషణః ॥ ౫౯ ॥

అనూరుసారథిశ్చోష్ణభానురూకారవల్లభః ।
ఋణహర్తా ౠలిహస్త ఋౠభూషణభూషితః ॥ ౬౦ ॥

లృప్తాఙ్గ లౄమనుస్థాయీ లృలౄగణ్డయుగోజ్జ్వలః ।
ఏణాఙ్కామృతదశ్చీనపట్టభృద్ బహుగోచరః ॥ ౬౧ ॥

ఏకచక్రధరశ్చైకోఽనేకచక్షుస్తథైక్యదః ।
ఏకారబీజరమణ ఏఐఓష్ఠామృతాకరః ॥ ౬౨ ॥

ఓఙ్కారకారణం బ్రహ్మ ఔకారౌచిత్యమణ్డనః ।
ఓఔదన్తాలిరహితో మహితో మహతాం పతిః ॥ ౬౩ ॥

అంవిద్యాభూషణో భూష్యో లక్ష్మీశోఽమ్బీజరూపవాన్ ।
అఃస్వరూపః (౫౦౦) స్వరమయః సర్వస్వరపరాత్మకః ॥ ౬౪ ॥

అంఅఃస్వరూపమన్త్రాఙ్గః కలికాలనివర్తకః ।
కర్మైకవరదః కర్మసాక్షీ కల్మషనాశనః ॥ ౬౫ ॥

కచధ్వంసీ చ కపిలః కనకాచలచారకః ।
కాన్తః కామః కపిః క్రూరః కీరః కేశనిసూదనః ॥ ౬౬ ॥

కృష్ణః కాపాలికః కుబ్జః కమలాశ్రయణః కులీ ।
కపాలమోచకః కాశః కాశ్మీరఘనసారభృత్ ॥ ౬౭ ॥

కూజత్కిన్నరగీతేష్టః కురురాజః కులన్ధరః ।
కువాసీ కులకౌలేశః కకారాక్షరమణ్డనః ॥ ౬౮ ॥

ఖవాసీ ఖేటకేశానః ఖఙ్గముణ్డధరః ఖగః ।
ఖగేశ్వరశ్చ ఖచరః ఖేచరీగణసేవితః ॥ ౬౯ ॥

ఖరాంశుః ఖేటకధరః ఖలహర్తా ఖవర్ణకః ।
గన్తా గీతప్రియో గేయో గయావాసీ గణాశ్రయః ॥ ౭౦ ॥

గుణాతీతో గోలగతిర్గుచ్ఛలో గుణిసేవితః ।
గదాధరో గదహరో గాఙ్గేయవరదః ప్రగీ ॥ ౭౧ ॥

గిఙ్గిలో గటిలో గాన్తో గకారాక్షరభాస్కరః
ఘృణిమాన్ ఘుర్ఘురారావో ఘణ్టాహస్తో ఘటాకరః ॥ ౭౨ ॥

ఘనచ్ఛన్నో ఘనగతిర్ఘనవాహనతర్పితః ।
ఙాన్తో ఙేశో ఙకారాఙ్గశ్చన్ద్రకుఙ్కుమవాసితః ॥ ౭౩ ॥

చన్ద్రాశ్రయశ్చన్ద్రధరోఽచ్యుతశ్చమ్పకసన్నిభః ।
చామీకరప్రభశ్చణ్డభానుశ్చణ్డేశవల్లభః ॥ ౭౪ ॥

చఞ్చచ్చకోరకోకేష్టశ్చపలశ్చపలాశ్రయః ।
చలత్పతాకశ్చణ్డాద్రిశ్చీవరైకధరోఽచరః ॥ ౭౫ ॥

చిత్కలావర్ధితశ్చిన్త్యశ్చిన్తాధ్వంసీ చవర్ణవాన్ ।
ఛత్రభృచ్ఛలహృచ్ఛన్దచ్ఛురికాచ్ఛిన్నవిగ్రహః ॥ ౭౬ ॥

జామ్బూనదాఙ్గదోఽజాతో జినేన్ద్రో జమ్బువల్లభః ।
జమ్వారిర్జఙ్గిటో జఙ్గీ జనలోకతమోపహః ॥ ౭౭ ॥

జయకారీ (౬౦౦) జగద్ధర్తా జరామృత్యువినాశనః ।
జగత్త్రాతా జగద్ధాతా జగద్ధ్యేయో జగన్నిధిః ॥ ౭౮ ॥

జగత్సాక్షీ జగచ్చక్షుర్జగన్నాథప్రియోఽజితః ।
జకారాకారముకుటో ఝఞ్జాఛన్నాకృతిర్ఝటః ॥ ౭౯ ॥

ఝిల్లీశ్వరో ఝకారేశో ఝఞ్జాఙ్గులికరామ్బుజః ।
ఝఞాక్షరాఞ్చితష్టఙ్కష్టిట్టిభాసనసంస్థితః ॥ ౮౦ ॥

టీత్కారష్టఙ్కధారీ చ ఠఃస్వరూపష్ఠఠాధిపః ।
డమ్భరో డామరుర్డిణ్డీ డామరీశో డలాకృతిః ॥ ౮౧ ॥

డాకినీసేవితో డాఢీ డఢగుల్ఫాఙ్గులిప్రభః ।
ణేశప్రియో ణవర్ణేశో ణకారపదపఙ్కజః ॥ ౮౨ ॥

తారాధిపేశ్వరస్తథ్యస్తన్త్రీవాదనతత్పరః ।
త్రిపురేశస్త్రినేత్రేశస్త్రయీతనురధోక్షజః ॥ ౮౩ ॥

తామస్తామరసేష్టశ్చ తమోహర్తా తమోరిపుః ।
తన్ద్రాహర్తా తమోరూపస్తపసాం ఫలదాయకః ॥ ౮౪ ॥

తుట్యాదికలనాకాన్తస్తకారాక్షరభూషణః ।
స్థాణుస్థలీస్థితో నిత్యం స్థవిరః స్థణ్డిల స్థులః ॥ ౮౫ ॥

థకారజానురధ్యాత్మా దేవనాయకనాయకః ।
దుర్జయో దుఃఖహా దాతా దారిద్ర్యచ్ఛేదనో దమీ ॥ ౮౬ ॥

దౌర్భాగ్యహర్తా దేవేన్ద్రో ద్వాదశారాబ్జమధ్యగః ।
ద్వాదశాన్తైకవసతిర్ద్వాదశాత్మా దివస్పతిః ॥ ౮౭ ॥

దుర్గమో దైత్యశమనో దూరగో దురతిక్రమః ।
దుర్ధ్యేయో దుష్టవంశఘ్నో దయానాథో దయాకులః ॥ ౮౮ ॥

దామోదరో దీధితిమాన్ దకారాక్షరమాతృకః ।
ధర్మబన్ధుర్ధర్మనిధిర్ధర్మరాజో ధనప్రదః ॥ ౮౯ ॥

ధనదేష్టో ధనాధ్యక్షో ధరాదర్శో ధురన్ధరః ।
ధూర్జటీక్షణవాసీ చ ధర్మక్షేత్రో ధరాధిపః ॥ ౯౦ ॥

ధారాధరో ధురీణశ్చ ధర్మాత్మా ధర్మవత్సలః ।
ధరాభృద్వల్లభో ధర్మీ ధకారాక్షరభూషణః ॥ ౯౧ ॥

నమప్రియో నన్దిరుద్రో ( ౭౦౦) నేతా నీతిప్రియో నయీ ।
నలినీవల్లభో నున్నో నాట్యకృన్నాట్యవర్ధనః ॥ ౯౨ ॥

నరనాథో నృపస్తుత్యో నభోగామీ నమఃప్రియః ।
నమోన్తో నమితారాతిర్నరనారాయణాశ్రయః ॥ ౯౩ ॥

నారాయణో నీలరుచిర్నమ్రాఙ్గో నీలలోహితః ।
నాదరూపో నాదమయో నాదబిన్దుస్వరూపకః ॥ ౯౪ ॥

నాథో నాగపతిర్నాగో నగరాజాశ్రితో నగః ।
నాకస్థితోఽనేకవపుర్నకారాక్షరమాతృకః ॥ ౯౫ ॥

పద్మాశ్రయః పరం జ్యోతిః పీవరాంసః పుటేశ్వరః ।
ప్రీతిప్రియః ప్రేమకరః ప్రణతార్తిభయాపహః ॥ ౯౬ ॥

పరత్రాతా పరధ్వంసీ పురారిః పురసంస్థితః ।
పూర్ణానన్దమయః పూర్ణతేజాః పూర్ణేశ్వరీశ్వరః ॥ ౯౭ ॥

పటోలవర్ణః పటిమా పాటలేశః పరాత్మవాన్ ।
పరమేశవపుః ప్రాంశుః ప్రమత్తః ప్రణతేష్టదః ॥ ౯౮ ॥

అపారపారదః పీనః పీతామ్బరప్రియః పవిః ।
పాచనః పిచులః ప్లుష్టః ప్రమదాజనసౌఖ్యదః ॥ ౯౯ ॥

ప్రమోదీ ప్రతిపక్షఘ్నః పకారాక్షరమాతృకః ।
ఫలం భోగాపవర్గస్య ఫలినీశః ఫలాత్మకః ॥ ౧౦౦ ॥

ఫుల్లదమ్భోజమధ్యస్థః ఫుల్లదమ్భోజధారకః ।
స్ఫుటద్యోతిః స్ఫుటాకారః స్ఫటికాచలచారకః ॥ ౧౦౨ ॥

స్ఫూర్జత్కిరణమాలీ చ ఫకారాక్షరపార్శ్వకః ।
బాలో బలప్రియో బాన్తో బిలధ్వాన్తహరో బలీ ॥ ౧౦౩ ॥

బాలాదిర్బర్బరధ్వంసీ బబోలామృతపానకః ।
బుధో బృహస్పతిర్వృక్షో బృహదశ్వో బృహద్గతిః ॥ ౧౦౪ ॥

బపృష్ఠో భీమరూపశ్చ భామయో భేశ్వరప్రియః ।
భగో భృగుర్భృగుస్థాయీ భార్గవః కవిశేఖరః ॥ ౧౦౫ ॥

భాగ్యదో భానుదీప్తాఙ్గో భనాభిశ్చ భమాతృకః ।
మహాకాలో (౮౦౦) మహాధ్యక్షో మహానాదో మహామతిః ॥ ౧౦౬ ॥

మహోజ్జ్వలో మనోహారీ మనోగామీ మనోభవః ।
మానదో మల్లహా మల్లో మేరుమన్దరమన్దిరః ॥ ౧౦౭ ॥

మన్దారమాలాభరణో మాననీయో మనోమయః ।
మోదితో మదిరాహారో మార్తణ్డో ముణ్డముణ్డితః ॥ ౧౦౮ ॥

మహావరాహో మీనేశో మేషగో మిథునేష్టదః ।
మదాలసోఽమరస్తుత్యో మురారివరదో మనుః ॥ ౧౦౯ ॥

మాధవో మేదినీశశ్చ మధుకైటభనాశనః ।
మాల్యవాన్ మేధనో మారో మేధావీ ముసలాయుధః ॥ ౧౧౦ ॥

ముకున్దో మురరీశానో మరాలఫలదో మదః ।
మదనో మోదకాహారో మకారాక్షరమాతృకః ॥ ౧౧౧ ॥

యజ్వా యజ్ఞేశ్వరో యాన్తో యోగినాం హృదయస్థితః ।
యాత్రికో యజ్ఞఫలదో యాయీ యామలనాయకః ॥ ౧౧౨ ॥

యోగనిద్రాప్రియో యోగకారణం యోగివత్సలః ।
యష్టిధారీ చ యన్త్రేశో యోనిమణ్డలమధ్యగః ॥ ౧౧౩ ॥

యుయుత్సుజయదో యోద్ధా యుగధర్మానువర్తకః ।
యోగినీచక్రమధ్యస్థో యుగలేశ్వరపూజితః ॥ ౧౧౪ ॥

యాన్తో యక్షైకతిలకో యకారాక్షరభూషణః ।
రామో రమణశీలశ్చ రత్నభానూ రురుప్రియః ॥ ౧౧౫ ॥

రత్నమౌలీ రత్నతుఙ్గో రత్నపీఠాన్తరస్థితః ।
రత్నాంశుమాలీ రత్నాఢ్యో రత్నకఙ్కణనూపురః ॥ ౧౧౬ ॥

రత్నాఙ్గదలసద్బాహూ రత్నపాదుకమణ్డితః ।
రోహిణీశాశ్రయో రక్షాకరో రాత్రిఞ్చరాన్తకః ॥ ౧౧౭ ॥

రకారాక్షరరూపశ్చ లజ్జాబీజాశ్రితో లవః ।
లక్ష్మీభానుర్లతావాసీ లసత్కాన్తిశ్చ లోకభృత్ ॥ ౧౧౮ ॥

లోకాన్తకహరో లామావల్లభో లోమశోఽలిగః ।
లిఙ్గేశ్వరో లిఙ్గనాదో లీలాకారీ లలమ్బుసః ॥ ౧౧౯ ॥

లక్ష్మీవాఁల్లోకవిధ్వంసీ లకారాక్షరభూషణః ।
వామనో వీరవీరేన్ద్రో వాచాలో (౯౦౦) వాక్పతిప్రియః ॥ ౧౨౦ ॥

వాచామగోచరో వాన్తో వీణావేణుధరో వనమ్ ।
వాగ్భవో వాలిశధ్వంసీ విద్యానాయకనాయకః ॥ ౧౨౧ ॥

వకారమాతృకామౌలిః శామ్భవేష్టప్రదః శుకః ।
శశీ శోభాకరః శాన్తః శాన్తికృచ్ఛమనప్రియః ॥ ౧౨౨ ॥

శుభఙ్కరః శుక్లవస్త్రః శ్రీపతిః శ్రీయుతః శ్రుతః ।
శ్రుతిగమ్యః శరద్బీజమణ్డితః శిష్టసేవితః ॥ ౧౨౩ ॥

శిష్టాచారః శుభాచారః శేషః శేవాలతాడనః ।
శిపివిష్టః శిబిః శుక్రసేవ్యః శాక్షరమాతృకః ॥ ౧౨౪ ॥

షడాననః షట్కరకః షోడశస్వరభూషితః ।
షట్పదస్వనసన్తోషీ షడామ్నాయప్రవర్తకః ॥ ౧౨౫ ॥

షడ్సాస్వాదసన్తుష్టః షకారాక్షరమాతృకః ।
సూర్యభానుః సూరభానుః సూరిభానుః సుఖాకరః ॥ ౧౨౬ ॥

సమస్తదైత్యవంశఘ్నః సమస్తసురసేవితః ।
సమస్తసాధకేశానః సమస్తకులశేఖరః ॥ ౧౨౭ ॥

సురసూర్యః సుధాసూర్యః స్వఃసూర్యః సాక్షరేశ్వరః ।
హరిత్సూర్యో హరిద్భానుర్హవిర్భుగ్ హవ్యవాహనః ॥ ౧౨౮ ॥

హాలాసూర్యో హోమసూర్యో హుతసూర్యో హరీశ్వరః ।
హ్రామ్బీజసూర్యో హ్రీంసూర్యో హకారాక్షరమాతృకః ॥ ౧౨౯ ॥

ళమ్బీజమణ్డితః సూర్యః క్షోణీసూర్యః క్షమాపతిః ।
క్షుత్సూర్యః క్షాన్తసూర్యశ్చ ళఙ్క్షఃసూర్యః సదాశివః ॥ ౧౩౦ ॥

అకారసూర్యః క్షఃసూర్యః సర్వసూర్యః కృపానిధిః ।
భూఃసూర్యశ్చ భువఃసూర్యః స్వఃసూర్యః సూర్యనాయకః ॥ ౧౩౧ ॥

గ్రహసూర్య ఋక్షసూర్యో లగ్నసూర్యో మహేశ్వరః ।
రాశిసూర్యో యోగసూర్యో మన్త్రసూర్యో మనూత్తమః ॥ ౧౩౨ ॥

తత్త్వసూర్యః పరాసూర్యో విష్ణుసూర్యః ప్రతాపవాన్ ।
రుద్రసూర్యో బ్రహ్మసూర్యో వీరసూర్యో వరోత్తమః ॥ ౧౩౩ ॥

ధర్మసూర్యః కర్మసూర్యో విశ్వసూర్యో వినాయకః । (౧౦౦౦)
ఇతీదం దేవదేవేశి మత్రనామసహస్రకమ్ ॥ ౧౩౪ ॥

దేవదేవస్య సవితుః సూర్యస్యామితతేజసః ।
సర్వసారమయం దివ్యం బ్రహ్మతేజోవివర్ధనమ్ ॥ ౧౩౫ ॥

బ్రహ్మజ్ఞానమయం పుణ్యం పుణ్యతీర్థఫలప్రదమ్ ।
సర్వయజ్ఞఫలైస్తుల్యం సర్వసారస్వతప్రదమ్ ॥ ౧౩౬ ॥

సర్వశ్రేయస్కరం లోకే కీర్తిదం ధనదం పరమ్ ।
సర్వవ్రతఫలోద్రిక్తం సర్వధర్మఫలప్రదమ్ ॥ ౧౩౭ ॥

సర్వరోగహరం దేవి శరీరారోగ్యవర్ధనమ్ ।
ప్రభావమస్య దేవేశి నామ్నాం సహస్రకస్య చ ॥ ౧౩౮ ॥

కల్పకోటిశతైర్వర్షైర్నైవ శక్నోమి వర్ణితుమ్ ।
యం యం కామమభిధ్యాయేద్ దేవానామపి దుర్లభమ్ ॥ ౧౩౯ ॥

తం తం ప్రాప్నోతి సహసా పఠనేనాస్య పార్వతి ।
యః పఠేచ్ఛ్రావయేద్వాపి శృణోతి నియతేన్ద్రియః ॥ ౧౪౦ ॥

స వీరో ధర్మిణాం రాజా లక్ష్మీవానపి జాయతే ।
ధనవాఞ్జాయతే లోకే పుత్రవాన్ రాజవల్లభః ॥ ౧౪౧ ॥

ఆయురారోగ్యవాన్ నిత్యం స భవేత్ సమ్పదాం పదమ్ ।
రవౌ పఠేన్మహాదేవి సూర్యం సమ్పూజ్య కౌలికః ॥ ౧౪౨ ॥

సూర్యోదయే రవిం ధ్యాతా లభేత్ కామాన్ యథేప్సితాన్ ।
సఙ్క్రాన్తౌ యః పఠేద్ దేవి త్రికాలం భక్తిపూర్వకమ్ ॥ ౧౪౩ ॥

ఇహ లోకే శ్రియం భుక్త్వా సర్వరోగైః ప్రముచ్యతే ।
సప్తమ్యాం శుక్లపక్షే యః పఠదస్తఙ్గతే రవౌ ॥ ౧౪౪ ॥

సర్వారోగ్యమయం దేహం ధారయేత్ కౌలికోత్తమః ।
వ్యతీపాతే పఠేద్ దేవి మధ్యాహ్నే సంయతేన్ద్రియః ॥ ౧౪౫ ॥

ధనం పుత్రాన్ యశో మానం లభేత్ సూర్యప్రసాదతః ।
చక్రార్చనే పఠేద్ దేవి జపన్ మూలం రవిం స్మరన్ ॥ ౧౪౬ ॥

రవీభూత్వా మహాచీనక్రమాచారవిచక్షణః ।
సర్వశత్రూన్ విజిత్యాశు లభేల్లక్ష్మీం ప్రతాపవాన్ ॥ ౧౪౭ ॥

యః పఠేత్ పరదేశస్థో వటుకార్చనతత్పరః ।
కాన్తాశ్రితో వీతభయో భవేత్ స శివసన్నిభః ॥ ౧౪౮ ॥

శతావర్తం పఠేద్యస్తు సూర్యోదయయుగాన్తరే ।
సవితా సర్వలోకేశో వరదః సహసా భవేత్ ॥ ౧౪౯ ॥

బహునాత్ర కిముక్తేన పఠనాదస్య పార్వతి ।
ఇహ లక్ష్మీం సదా భుక్త్వా పరత్రాప్నోతి తత్పదమ్ ॥ ౧౫౦ ॥

రవౌ దేవి లిఖేద్భూర్జే మన్త్రనామసహస్రకమ్ ।
అష్టగన్ధేన దివ్యేన నీలపుష్పహరిద్రయా ॥ ౧౫౧ ॥

పఞ్చామృతౌషధీభిశ్చ నృయుక్పీయూషబిన్దుభిః ।
విలిఖ్య విధివన్మన్త్రీ యన్త్రమధ్యేఽర్ణవేష్టితమ్ ॥ ౧౫౨ ॥

గుటీం విధాయ సంవేష్ట్య మూలమన్త్రమనుస్మరన్ ।
కన్యాకర్తితసూత్రేణ వేష్టయేద్రక్తలాక్షయా ॥ ౧౫౩ ॥

సువర్ణేన చ సంవేష్ట్య పఞ్చగవ్యేన శోధయేత్ ।
సాధయేన్మన్త్రరాజేన ధారయేన్మూర్ధ్ని వా భుజే ॥ ౧౫౪ ॥

కిం కిం న సాధయేద్ దేవి యన్మమాపి సుదుర్లభమ్ ।
కుష్ఠరోగీ చ శూలీ చ ప్రమేహీ కుక్షిరోగవాన్ ॥ ౧౫౫ ॥

భగన్ధరాతురోఽప్యర్శీ అశ్మరీవాంశ్చ కృచ్ఛ్రవాన్ ।
ముచ్యతే సహసా ధృత్వా గుటీమేతాం సుదుర్లభామ్ ॥ ౧౫౬ ॥

వన్ధ్యా చ కాకవన్ధ్యా చ మృతవత్సా చ కామినీ ।
ధారయేద్గుటికామేతాం వక్షసి స్మయతర్పితా ॥ ౧౫౭ ॥

వన్ధ్యా లభేత్ సుతం కాన్తం కాకవన్ధ్యాపి పార్వతి ।
మృతవత్సా బహూన్ పుత్రాన్ సురూపాంశ్చ చిరాయుశః ॥ ౧౫౮ ॥

రణే గత్వా గుటీం ధృత్వా శత్రూఞ్జిత్వా లభేచ్ఛ్రియమ్ ।
అక్షతాఙ్గో మహారాజః సుఖీ స్వపురమావిశేత్ ॥ ౧౫౯ ॥

యో ధారయేద్ భుజే నిత్యం రాజలోకవశఙ్కరీమ్ ।
గుటికాం మోహనాకర్షస్తమ్భనోచ్చాటనక్షమామ్ ॥ ౧౫౦ ॥

స భవేత్ సూర్యసఙ్కాశో మహసా మహసాం నిధిః ।
ధనేన ధనదో దేవి విభవేన చ శఙ్కరః ॥ ౧౬౧ ॥

శ్రియేన్ద్రో యశసా రామః పౌరుషేణ చ భార్గవః ।
గిరా బృహస్పతిర్దేవి నయేన భృగునన్దనః ॥ ౧౬౨ ॥

బలేన వాయుసఙ్కాశో దయయా పురుషోత్తమః ।
ఆరోగ్యేణ ఘటోద్భూతిః కాన్త్యా పూర్ణేన్దుసన్నిభః ॥ ౧౬౩ ॥

ధర్మేణ ధర్మరాజశ్చ రత్నై రత్నాకరోపమః ।
గామ్భీర్యేణ తథామ్భోధిర్దాతృత్వేన బలిః స్వయమ్ ॥ ౧౬౪ ॥

సిద్ధ్యా శ్రీభైరవః సాక్షాదానన్దేన చిదీశ్వరః ।
కిం ప్రలాపేన బహునా పఠేద్వా ధారయేచ్ఛివే ॥ ౧౬౫ ॥

శృణుయాద్ యః పరం దివ్యం సూర్యనామసహస్రకమ్ ।
స భవేద్ భాస్కరః సాక్షాత్ పరమానన్దవిగ్రహః ॥ ౧౬౬ ॥

స్వతన్త్రః స ప్రయాత్యన్తే తద్విష్ణోః పరమం పదమ్ ।
ఇదం దివ్యం మహత్ తత్త్వం సూర్యనామసహస్రకమ్ ॥ ౧౬౭ ॥

అప్రకాశ్యమదాతవ్యమవక్తవ్యం దురాత్మనే ।
అభక్తాయ కుచైలాయ పరశిష్యాయ పార్వతి ॥ ౧౬౮ ॥

కర్కశాయాకులీనాయ దుర్జనాయాఘబుద్ధయే ।
గురుభక్తివిహీనాయ నిన్దకాయ శివాగమే ॥ ౧౬౯ ॥

దేయం శిష్యాయ శాన్తాయ గురుభక్తిపరాయ చ ।
కులీనాయ సుభక్తాయ సూర్యభక్తిరతాయ చ ॥ ౧౭౦ ॥

ఇదం తత్త్వం హి తత్త్వానాం వేదాగమరహస్యకమ్ ।
సర్వమన్త్రమయం గోప్యం గోపనీయం స్వయోనివత్ ॥ ౧౭౧ ॥

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తన్త్రే శ్రీదేవీరహస్యే
సూర్యసహస్రనామస్తోత్రనామనిరూపణం చతుస్త్రింశః పటలః సమ్పూర్ణః ॥ ౩౪ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Surya Bhagavan 2:

1000 Names of Sri Surya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil