Sahasranamavali Surya Bhagavan Stotram

1000 Names of Sri Surya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Malayalam

Shri Surya Sahasranamastotram 2 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീസൂര്യസഹസ്രനാമസ്തോത്രം 2 ॥
ശ്രീരുദ്രയാമലേ തന്ത്രേ ശ്രീദേവീരഹസ്യേ

അഥ ചതുസ്ത്രിംശഃ പടലഃ ।

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച ।
ദേവദേവി മഹാദേവി സര്‍വാഭയവരപ്രദേ ।
ത്വം മേ പ്രാണപ്രിയാ പ്രീതാ വരദോഽഹം തവ സ്ഥിതഃ ॥ 1 ॥

കിഞ്ചിത് പ്രാര്‍ഥയ മേ പ്രേംണാ വക്ഷ്യേ തത്തേ ദദാംയഹം ।

ശ്രീദേവ്യുവാച ।
ഭഗവന്‍ ദേവദേവേശ മഹാരുദ്ര മഹേശ്വര ॥ 2 ॥

യദി ദേയോ വരോ മഹ്യം വരയോഗ്യാസ്ംയഹം യദി ।
ദേവദേവസ്യ സവിതുര്‍വദ നാമസഹസ്രകം ॥ 3 ॥

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച ।
ഏതദ്ഗുഹ്യതമം ദേവി സര്‍വസ്വം മമ പാര്‍വതി ।
രഹസ്യം സര്‍വദേവാനാം ദുര്ലഭം കാമനാവഹം ॥ 4 ॥

യോ ദേവോ ഭഗവാന്‍ സൂര്യോ വേദകര്‍താ പ്രജാപതിഃ ।
കര്‍മസാക്ഷീ ജഗച്ചക്ഷുഃ സ്തോതും തം കേന ശക്യതേ ॥ 5 ॥

യസ്യാദിര്‍മധ്യമന്തം ച സുരൈരപി ന ഗംയതേ ।
തസ്യാദിദേവദേവസ്യ സവിതുര്‍ജഗദീശിതുഃ ॥ 6 ॥

മന്ത്രനാമസഹസ്രം തേ വക്ഷ്യേ സാംരാജ്യസിദ്ധിദം ।
സര്‍വപാപാപഹം ദേവി തന്ത്രവേദാഗമോദ്ധൃതം ॥ 7 ॥

മാങ്ഗല്യം പൌഷ്ടികം ചൈവ രക്ഷോഘ്നം പാവനം മഹത് ।
സര്‍വമങ്ഗലമാങ്ഗല്യം സര്‍വപാപപ്രണാശനം ॥ 8 ॥

ധനദം പുണ്യദം പുണ്യം ശ്രേയസ്കരം യശസ്കരം ।
വക്ഷ്യാമി പരമം തത്ത്വം മൂലവിദ്യാത്മകം പരം ॥ 9 ॥

ബ്രഹ്മണോ യത് പരം ബ്രഹ്മ പരാണാമപി യത് പരം ।
മന്ത്രാണാമപി യത് തത്ത്വം മഹസാമപി യന്‍മഹഃ ॥ 10 ॥

ശാന്താനാമപി യഃ ശാന്തോ മനൂനാമപി യോ മനുഃ ।
യോഗിനാമപി യോ യോഗീ വേദാനാം പ്രണവശ്ച യഃ ॥ 11 ॥

ഗ്രഹാണാമപി യോ ഭാസ്വാന്‍ ദേവാനാമപി വാസവഃ ।
താരാണാമപി യോ രാജാ വായൂനാം ച പ്രഭഞ്ജനഃ ॥ 12 ॥

ഇന്ദ്രിയാണാമപി മനോ ദേവീനാമപി യഃ പരാ ।
നഗാനാമപി യോ മേരുഃ പന്നഗാനാം ച വാസുകിഃ ॥ 13 ॥

തേജസാമപി യോ വഹ്നിഃ കാരണാനാം ച യഃ ശിവഃ ।
സവിതാ യസ്തു ഗായത്ര്യാഃ പരമാത്മേതി കീര്‍ത്യതേ ॥ 14 ॥

വക്ഷ്യേ പരമഹംസസ്യ തസ്യ നാമസഹസ്രകം ।
സര്‍വദാരിദ്ര്യശമനം സര്‍വദുഃഖവിനാശനം ॥ 15 ॥

സര്‍വപാപപ്രശമനം സര്‍വതീര്‍ഥഫലപ്രദം ।
ജ്വരരോഗാപമൃത്യുഘ്നം സദാ സര്‍വാഭയപ്രദം ॥ 16 ॥

തത്ത്വം പരമതത്ത്വം ച സര്‍വസാരോത്തമോത്തമം ।
രാജപ്രസാദവിജയ-ലക്ഷ്മീവിഭവകാരണം ॥ 17 ॥

ആയുഷ്കരം പുഷ്ടികരം സര്‍വയജ്ഞഫലപ്രദം ।
മോഹനസ്തംഭനാകൃഷ്ടി-വശീകരണകാരണം ॥ 18 ॥

അദാതവ്യമഭക്തായ സര്‍വകാമപ്രപൂരകം ।
ശൃണുഷ്വാവഹിതാ ഭൂത്വാ സൂര്യനാമസഹസ്രകം ॥ 19 ॥

അസ്യ ശ്രീസൂര്യനാമസഹസ്രസ്യ ശ്രീബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ । ഗായത്ര്യം ഛന്ദഃ ।
ശ്രീഭഗവാന്‍ സവിതാ ദേവതാ । ഹ്രാം ബീജം । സഃ ശക്തിഃ । ഹ്രീം കീലകം ।
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാര്‍ഥേ സൂര്യസഹസ്രനാമപാഠേ വിനിയോഗഃ ॥

ധ്യാനം ॥

കല്‍പാന്താനലകോടിഭാസ്വരമുഖം സിന്ദൂരധൂലീജപാ-
വര്‍ണം രത്നകിരീടിനം ദ്വിനയനം ശ്വേതാബ്ജമധ്യാസനം ।
നാനാഭൂഷണഭൂഷിതം സ്മിതമുഖം രക്താംബരം ചിന്‍മയം
സൂര്യം സ്വര്‍ണസരോജരത്നകലശൌ ദോര്‍ഭ്യാം ദധാനം ഭജേ ॥ 1 ॥

പ്രത്യക്ഷദേവം വിശദം സഹസ്രമരീചിഭിഃ ശോഭിതഭൂമിദേശം ।
സപ്താശ്വഗം സദ്ധ്വജഹസ്തമാദ്യം ദേവം ഭജേഽഹം മിഹിരം ഹൃദബ്ജേ ॥ 2 ॥

ഓംഹ്രാംഹ്രീംസഃഹംസഃസോഹം സവിതാ ഭാസ്കരോ ഭഗഃ ।
ഭഗവാന്‍ സര്‍വലോകേശോ ഭൂതേശോ ഭൂതഭാവനഃ ॥ 3 ॥

ഭൂതാത്മാ സൃഷ്ടികൃത് സ്രഷ്ടാ കര്‍താ ഹര്‍താ ജഗത്പതിഃ ।
ആദിത്യോ വരദോ വീരോ വീരലോ വിശ്വദീപനഃ ॥ 4 ॥

വിശ്വകൃദ് വിശ്വഹൃദ് ഭക്തോ ഭോക്താ ഭീമോഽഭയാപഹഃ ।
വിശ്വാത്മാ പുരുഷഃ സാക്ഷീ പരം ബ്രഹ്മ പരാത് പരഃ ॥ 5 ॥

പ്രതാപവാന്‍ വിശ്വയോനിര്‍വിശ്വേശോ വിശ്വതോമുഖഃ ।
കാമീ യോഗീ മഹാബുദ്ധിര്‍മനസ്വീ മനുരവ്യയഃ ॥ 6 ॥

പ്രജാപതിര്‍വിശ്വവന്ദ്യോ വന്ദിതോ ഭുവനേശ്വരഃ ।
ഭൂതഭവ്യഭവിഷ്യാത്മാ തത്ത്വാത്മാ ജ്ഞാനവാന്‍ ഗുണീ ॥ 7 ॥

സാത്ത്വികോ രാജസസ്താമസ്തമവീ കരുണാനിധിഃ ।
സഹസ്രകിരണോ ഭാസ്വാന്‍ ഭാര്‍ഗവോ ഭൃഗുരീശ്വരഃ ॥ 8 ॥

നിര്‍ഗുണോ നിര്‍മമോ നിത്യോ നിത്യാനന്ദോ നിരാശ്രയഃ ।
തപസ്വീ കാലകൃത് കാലഃ കമനീയതനുഃ കൃശഃ ॥ 9 ॥

ദുര്‍ദര്‍ശഃ സുദശോ ദാശോ ദീനബന്ധുര്‍ദയാകരഃ ।
ദ്വിഭുജോഽഷ്ടഭുജോ ധീരോ ദശബാഹുര്‍ദശാതിഗഃ ॥ 10 ॥

ദശാംശഫലദോ വിഷ്ണുര്‍ജിഗീഷുര്‍ജയവാഞ്ജയീ ।
ജടിലോ നിര്‍ഭയോ ഭാനുഃ പദ്മഹസ്തഃ കുശീരകഃ ॥ 11 ॥

സമാഹിതഗതിര്‍ധാതാ വിധാതാ കൃതമങ്ഗലഃ ।
മാര്‍തണ്ഡോ ലോകധൃത് ത്രാതാ രുദ്രോ ഭദ്രപ്രദഃ പ്രഭുഃ ॥ 12 ॥

അരാതിശമനഃ ശാന്തഃ ശങ്കരഃ കമലാസനഃ ।
അവിചിന്ത്യവപുഃ (100) ശ്രേഷ്ഠോ മഹാചീനക്രമേശ്വരഃ ॥ 13 ॥

മഹാര്‍തിദമനോ ദാന്തോ മഹാമോഹഹരോ ഹരിഃ ।
നിയതാത്മാ ച കാലേശോ ദിനേശോ ഭക്തവത്സലഃ ॥ 14 ॥

കല്യാണകാരീ കമഠകര്‍കശഃ കാമവല്ലഭഃ ।
വ്യോമചാരീ മഹാന്‍ സത്യഃ ശംഭുരംഭോജവല്ലഭഃ ॥ 15 ॥

സാമഗഃ പഞ്ചമോ ദ്രവ്യോ ധ്രുവോ ദീനജനപ്രിയഃ ।
ത്രിജടോ രക്തവാഹശ്ച രക്തവസ്ത്രോ രതിപ്രിയഃ ॥ 16 ॥

കാലയോഗീ മഹാനാദോ നിശ്ചലോ ദൃശ്യരൂപധൃക് ।
ഗംഭീരഘോഷോ നിര്‍ഘോഷോ ഘടഹസ്തോ മഹോമയഃ ॥ 17 ॥

രക്താംബരധരോ രക്തോ രക്തമാല്യാനുലേപനഃ ।
സഹസ്രഹസ്തോ വിജയോ ഹരിഗാമീ ഹരീശ്വരഃ ॥ 18 ॥

മുണ്ഡഃ കുണ്ഡീ ഭുജങ്ഗേശോ രഥീ സുരഥപൂജിതഃ ।
ന്യഗ്രോധവാസീ ന്യഗ്രോധോ വൃക്ഷകര്‍ണഃ കുലന്ധരഃ ॥ 19 ॥

ശിഖീ ചണ്ഡീ ജടീ ജ്വാലീ ജ്വാലാതേജോമയോ വിഭുഃ ।
ഹൈമോ ഹേമകരോ ഹാരീ ഹരിദ്രലാസനസ്ഥിതഃ ॥ 20 ॥

ഹരിദ്ശ്വോ ജഗദ്വാസീ ജഗതാം പതിരിങ്ഗിലഃ ।
വിരോചനോ വിലാസീ ച വിരൂപാക്ഷോ വികര്‍തനഃ ॥ 21 ॥

വിനായകോ വിഭാസശ്ച ഭാസോ ഭാസാം പതിഃ പ്രഭുഃ ।
മതിമാന്‍ രതിമാന്‍ സ്വക്ഷോ വിശാലാക്ഷോ വിശാമ്പതിഃ ॥ 22 ॥

ബാലരൂപോ ഗിരിചരോ ഗീര്‍പതിര്‍ഗോമതീപതിഃ ।
ഗങ്ഗാധരോ ഗണാധ്യക്ഷോ ഗണസേവ്യോ ഗണേശ്വരഃ ॥ 23 ॥

ഗിരീശനയനാവാസീ സര്‍വവാസീ സതീപ്രിയഃ ।
സത്യാത്മകഃ സത്യധരഃ സത്യസന്ധഃ സഹസ്രഗുഃ ॥ 24 ॥

അപാരമഹിമാ മുക്തോ മുക്തിദോ മോക്ഷകാമദഃ ।
മൂര്‍തിമാന്‍ ( 200) ദുര്‍ധരോഽമൂര്‍തിസ്തുടിരൂപോ ലവാത്മകഃ ॥ 25 ॥

പ്രാണേശോ വ്യാനദോഽപാനസമാനോദാനരൂപവാന്‍ ।
ചഷകോ ഘടികാരൂപോ മുഹൂര്‍തോ ദിനരൂപവാന്‍ ॥ 26 ॥

പക്ഷോ മാസ ഋതുര്‍വര്‍ഷാ ദിനകാലേശ്വരേശ്വരഃ ।
അയനം യുഗരൂപശ്ച കൃതം ത്രേതായുഗസ്ത്രിപാത് ॥ 27 ॥

ദ്വാപരശ്ച കലിഃ കാലഃ കാലാത്മാ കലിനാശനഃ ।
മന്വന്തരാത്മകോ ദേവഃ ശക്രസ്ത്രിഭുവനേശ്വരഃ ॥ 28 ॥

വാസവോഽഗ്നിര്യമോ രക്ഷോ വരുണോ യാദസാം പതിഃ ।
വായുര്‍വൈശ്രവണം ശൈവ്യോ ഗിരിജോ ജലജാസനഃ ॥ 23 ॥

അനന്തോഽനന്തമഹിമാ പരമേഷ്ഠീ ഗതജ്വരഃ ।
കല്‍പാന്തകലനഃ ക്രൂരഃ കാലാഗ്നിഃ കാലസൂദനഃ ॥ 30 ॥

മഹാപ്രലയകൃത് കൃത്യഃ കുത്യാശീര്യുഗവര്‍തനഃ ।
കാലാവര്‍തോ യുഗധരോ യുഗാദിഃ ശഹകേശ്വരഃ ॥ 31 ॥

ആകാശനിധിരൂപശ്ച സര്‍വകാലപ്രവര്‍തകഃ ।
അചിന്ത്യഃ സുബലോ ബാലോ ബലാകാവല്ലഭോ വരഃ ॥ 32 ॥

വരദോ വീര്യദോ വാഗ്മീ വാക്പതിര്‍വാഗ്വിലാസദഃ ।
സാങ്ഖ്യേശ്വരോ വേദഗംയോ മന്ത്രേശസ്തന്ത്രനായകഃ ॥ 33 ॥

കുലാചാരപരോ നുത്യോ നുതിതുഷ്ടോ നുതിപ്രിയഃ ।
അലസസ്തുലസീസേവ്യസ്തുഷ്ടാ രോഗനിവര്‍ഹണഃ ॥ 34 ॥

പ്രസ്കന്ദനോ വിഭാഗശ്ച നീരാഗോ ദശദിക്പതിഃ ।
വൈരാഗ്യദോ വിമാനസ്ഥോ രത്നകുംഭധരായുധഃ ॥ 35 ॥

മഹാപാദോ മഹാഹസ്തോ മഹാകായോ മഹാശയഃ ।
ഋഗ്യജുഃസാമരൂപശ്ച ത്വഷ്ടാഥര്‍വണശാഖിലഃ ॥ 36 ॥

സഹസ്രശാഖീ സദ്വൃക്ഷോ മഹാകല്‍പപ്രിയഃ പുമാന്‍ ।
കല്‍പവൃക്ഷശ്ച മന്ദാരോ ( 300) മന്ദാരാചലശോഭനഃ ॥ 37 ॥

മേരുര്‍ഹിമാലയോ മാലീ മലയോ മലയദ്രുമഃ ।
സന്താനകുസുമച്ഛന്നഃ സന്താനഫലദോ വിരാട് ॥ 38 ॥

ക്ഷീരാംഭോധിര്‍ഘൃതാംഭോധിര്‍ജലധിഃ ക്ലേശനാശനഃ ।
രത്നാകരോ മഹാമാന്യോ വൈണ്യോ വേണുധരോ വണിക് ॥ 39 ॥

വസന്തോ മാരസാമന്തോ ഗ്രീഷ്മഃ കല്‍മഷനാശനഃ ।
വര്‍ഷാകാലോ വര്‍ഷപതിഃ ശരദംഭോജവല്ലഭഃ ॥ 40 ॥

ഹേമന്തോ ഹേമകേയൂരഃ ശിശിരഃ ശിശുവീര്യദഃ ।
സുമതിഃ സുഗതിഃ സാധുര്‍വിഷ്ണുഃ സാംബോഽംബികാസുതഃ ॥ 41 ॥

സാരഗ്രീവോ മഹാരാജഃ സുനന്ദോ നന്ദിസേവിതഃ ।
സുമേരുശിഖരാവാസീ സപ്തപാതാലഗോചരഃ ॥ 42 ॥

ആകാശചാരീ നിത്യാത്മാ വിഭുത്വവിജയപ്രദഃ ।
കുലകാന്തഃ കുലാദ്രീശോ വിനയീ വിജയീ വിയത് ॥ 43 ॥

വിശ്വംഭരാ വിയച്ചാരീ വിയദ്രൂപോ വിയദ്രഥഃ ।
സുരഥഃ സുഗതസ്തുത്യോ വേണുവാദനതത്പരഃ ॥ 44 ॥

ഗോപാലോ ഗോമയോ ഗോപ്താ പ്രതിഷ്ഠായീ പ്രജാപതിഃ ।
ആവേദനീയോ വേദാക്ഷോ മഹാദിവ്യവപുഃ സുരാട് ॥ 45 ॥

നിര്‍ജീവോ ജീവനോ മന്ത്രീ മഹാര്‍ണവനിനാദഭൃത് ।
വസുരാവര്‍തനോ നിത്യഃ സര്‍വാംനായപ്രഭുഃ സുധീഃ ॥ 46 ॥

ന്യായനിര്‍വാപണഃ ശൂലീ കപാലീ പദ്മമധ്യഗഃ ।
ത്രികോണനിലയശ്ചേത്യോ ബിന്ദുമണ്ഡലമധ്യഗഃ ॥ 47 ॥

ബഹുമാലോ മഹാമാലോ ദിവ്യമാലാധരോ ജപഃ ।
ജപാകുസുമസങ്കാശോ ജപപൂജാഫലപ്രദഃ ॥ 48 ॥

സഹസ്രമൂര്‍ധാ ദേവേന്ദ്രഃ സഹസ്രനയനോ രവിഃ ।
സര്‍വതത്ത്വാശ്രയോ ബ്രധ്നോ വീരവന്ദ്യോ വിഭാവസുഃ ॥ 49 ॥

വിശ്വാവസുര്‍വസുപതിര്‍വസുനാഥോ വിസര്‍ഗവാന്‍ ।
ആദിരാദിത്യലോകേശഃ സര്‍വഗാമീ (400) കലാശ്രയഃ ॥ 50 ॥

ഭോഗേശോ ദേവദേവേന്ദ്രോ നരേന്ദ്രോ ഹവ്യവാഹനഃ ।
വിദ്യാധരേശോ വിദ്യേശോ യക്ഷേശോ രക്ഷണോ ഗുരുഃ ॥ 51 ॥

രക്ഷഃകുലൈകവരദോ ഗന്ധര്‍വകുലപൂജിതഃ ।
അപ്സരോവന്ദിതോഽജയ്യോ ജേതാ ദൈത്യനിവര്‍ഹണഃ ॥ 52 ॥

ഗുഹ്യകേശഃ പിശാചേശഃ കിന്നരീപൂജിതഃ കുജഃ ।
സിദ്ധസേവ്യഃ സമാംനായഃ സാധുസേവ്യഃ സരിത്പതിഃ ॥ 53 ॥

ലലാടാക്ഷോ വിശ്വദേഹോ നിയമീ നിയതേന്ദ്രിയഃ ।
അര്‍കോഽര്‍കകാന്തരത്രേശോഽനന്തബാഹുരലോപകഃ ॥ 54 ॥

അലിപാത്രധരോഽനങ്ഗോഽപ്യംബരേശോഽംബരാശ്രയഃ ।
അകാരമാതൃകാനാഥോ ദേവാനാമാദിരാകൃതിഃ ॥ 55 ॥

ആരോഗ്യകാരീ ചാനന്ദവിഗ്രഹോ നിഗ്രഹോ ഗ്രഹഃ ।
ആലോകകൃത് തഥാദിത്യോ വീരാദിത്യഃ പ്രജാധിപഃ ॥ 56 ॥

ആകാശരൂപഃ സ്വാകാര ഇന്ദ്രാദിസുരപൂജിതഃ ।
ഇന്ദിരാപൂജിതശ്ചേന്ദുരിന്ദ്രലോകാശ്രയസ്ത്വിനഃ ॥ 57 ॥

ഈശാന ഈശ്വരശ്ചന്ദ്ര ഈശ ഈകാരവല്ലഭഃ ।
ഉന്നതാസ്യോഽപ്യുരുവപുരുന്നതാദ്രിചരോ ഗുരുഃ ॥ 58 ॥

ഉത്പലോഽപ്യുച്ചലത്കേതുരുച്ചൈര്‍ഹയഗതിഃ സുഖീ ।
ഉകാരാകാരസുഖിതസ്തഥോഷ്മാ നിധിരൂഷണഃ ॥ 59 ॥

അനൂരുസാരഥിശ്ചോഷ്ണഭാനുരൂകാരവല്ലഭഃ ।
ഋണഹര്‍താ ൠലിഹസ്ത ഋൠഭൂഷണഭൂഷിതഃ ॥ 60 ॥

ലൃപ്താങ്ഗ ലൄമനുസ്ഥായീ ലൃലൄഗണ്ഡയുഗോജ്ജ്വലഃ ।
ഏണാങ്കാമൃതദശ്ചീനപട്ടഭൃദ് ബഹുഗോചരഃ ॥ 61 ॥

ഏകചക്രധരശ്ചൈകോഽനേകചക്ഷുസ്തഥൈക്യദഃ ।
ഏകാരബീജരമണ ഏഐഓഷ്ഠാമൃതാകരഃ ॥ 62 ॥

ഓങ്കാരകാരണം ബ്രഹ്മ ഔകാരൌചിത്യമണ്ഡനഃ ।
ഓഔദന്താലിരഹിതോ മഹിതോ മഹതാം പതിഃ ॥ 63 ॥

അംവിദ്യാഭൂഷണോ ഭൂഷ്യോ ലക്ഷ്മീശോഽംബീജരൂപവാന്‍ ।
അഃസ്വരൂപഃ (500) സ്വരമയഃ സര്‍വസ്വരപരാത്മകഃ ॥ 64 ॥

അംഅഃസ്വരൂപമന്ത്രാങ്ഗഃ കലികാലനിവര്‍തകഃ ।
കര്‍മൈകവരദഃ കര്‍മസാക്ഷീ കല്‍മഷനാശനഃ ॥ 65 ॥

കചധ്വംസീ ച കപിലഃ കനകാചലചാരകഃ ।
കാന്തഃ കാമഃ കപിഃ ക്രൂരഃ കീരഃ കേശനിസൂദനഃ ॥ 66 ॥

കൃഷ്ണഃ കാപാലികഃ കുബ്ജഃ കമലാശ്രയണഃ കുലീ ।
കപാലമോചകഃ കാശഃ കാശ്മീരഘനസാരഭൃത് ॥ 67 ॥

കൂജത്കിന്നരഗീതേഷ്ടഃ കുരുരാജഃ കുലന്ധരഃ ।
കുവാസീ കുലകൌലേശഃ കകാരാക്ഷരമണ്ഡനഃ ॥ 68 ॥

ഖവാസീ ഖേടകേശാനഃ ഖങ്ഗമുണ്ഡധരഃ ഖഗഃ ।
ഖഗേശ്വരശ്ച ഖചരഃ ഖേചരീഗണസേവിതഃ ॥ 69 ॥

ഖരാംശുഃ ഖേടകധരഃ ഖലഹര്‍താ ഖവര്‍ണകഃ ।
ഗന്താ ഗീതപ്രിയോ ഗേയോ ഗയാവാസീ ഗണാശ്രയഃ ॥ 70 ॥

ഗുണാതീതോ ഗോലഗതിര്‍ഗുച്ഛലോ ഗുണിസേവിതഃ ।
ഗദാധരോ ഗദഹരോ ഗാങ്ഗേയവരദഃ പ്രഗീ ॥ 71 ॥

ഗിങ്ഗിലോ ഗടിലോ ഗാന്തോ ഗകാരാക്ഷരഭാസ്കരഃ
ഘൃണിമാന്‍ ഘുര്‍ഘുരാരാവോ ഘണ്ടാഹസ്തോ ഘടാകരഃ ॥ 72 ॥

ഘനച്ഛന്നോ ഘനഗതിര്‍ഘനവാഹനതര്‍പിതഃ ।
ങാന്തോ ങേശോ ങകാരാങ്ഗശ്ചന്ദ്രകുങ്കുമവാസിതഃ ॥ 73 ॥

ചന്ദ്രാശ്രയശ്ചന്ദ്രധരോഽച്യുതശ്ചമ്പകസന്നിഭഃ ।
ചാമീകരപ്രഭശ്ചണ്ഡഭാനുശ്ചണ്ഡേശവല്ലഭഃ ॥ 74 ॥

ചഞ്ചച്ചകോരകോകേഷ്ടശ്ചപലശ്ചപലാശ്രയഃ ।
ചലത്പതാകശ്ചണ്ഡാദ്രിശ്ചീവരൈകധരോഽചരഃ ॥ 75 ॥

ചിത്കലാവര്‍ധിതശ്ചിന്ത്യശ്ചിന്താധ്വംസീ ചവര്‍ണവാന്‍ ।
ഛത്രഭൃച്ഛലഹൃച്ഛന്ദച്ഛുരികാച്ഛിന്നവിഗ്രഹഃ ॥ 76 ॥

ജാംബൂനദാങ്ഗദോഽജാതോ ജിനേന്ദ്രോ ജംബുവല്ലഭഃ ।
ജംവാരിര്‍ജങ്ഗിടോ ജങ്ഗീ ജനലോകതമോപഹഃ ॥ 77 ॥

ജയകാരീ (600) ജഗദ്ധര്‍താ ജരാമൃത്യുവിനാശനഃ ।
ജഗത്ത്രാതാ ജഗദ്ധാതാ ജഗദ്ധ്യേയോ ജഗന്നിധിഃ ॥ 78 ॥

ജഗത്സാക്ഷീ ജഗച്ചക്ഷുര്‍ജഗന്നാഥപ്രിയോഽജിതഃ ।
ജകാരാകാരമുകുടോ ഝഞ്ജാഛന്നാകൃതിര്‍ഝടഃ ॥ 79 ॥

ഝില്ലീശ്വരോ ഝകാരേശോ ഝഞ്ജാങ്ഗുലികരാംബുജഃ ।
ഝഞാക്ഷരാഞ്ചിതഷ്ടങ്കഷ്ടിട്ടിഭാസനസംസ്ഥിതഃ ॥ 80 ॥

ടീത്കാരഷ്ടങ്കധാരീ ച ഠഃസ്വരൂപഷ്ഠഠാധിപഃ ।
ഡംഭരോ ഡാമരുര്‍ഡിണ്ഡീ ഡാമരീശോ ഡലാകൃതിഃ ॥ 81 ॥

ഡാകിനീസേവിതോ ഡാഢീ ഡഢഗുല്‍ഫാങ്ഗുലിപ്രഭഃ ।
ണേശപ്രിയോ ണവര്‍ണേശോ ണകാരപദപങ്കജഃ ॥ 82 ॥

താരാധിപേശ്വരസ്തഥ്യസ്തന്ത്രീവാദനതത്പരഃ ।
ത്രിപുരേശസ്ത്രിനേത്രേശസ്ത്രയീതനുരധോക്ഷജഃ ॥ 83 ॥

താമസ്താമരസേഷ്ടശ്ച തമോഹര്‍താ തമോരിപുഃ ।
തന്ദ്രാഹര്‍താ തമോരൂപസ്തപസാം ഫലദായകഃ ॥ 84 ॥

തുട്യാദികലനാകാന്തസ്തകാരാക്ഷരഭൂഷണഃ ।
സ്ഥാണുസ്ഥലീസ്ഥിതോ നിത്യം സ്ഥവിരഃ സ്ഥണ്ഡില സ്ഥുലഃ ॥ 85 ॥

ഥകാരജാനുരധ്യാത്മാ ദേവനായകനായകഃ ।
ദുര്‍ജയോ ദുഃഖഹാ ദാതാ ദാരിദ്ര്യച്ഛേദനോ ദമീ ॥ 86 ॥

ദൌര്‍ഭാഗ്യഹര്‍താ ദേവേന്ദ്രോ ദ്വാദശാരാബ്ജമധ്യഗഃ ।
ദ്വാദശാന്തൈകവസതിര്‍ദ്വാദശാത്മാ ദിവസ്പതിഃ ॥ 87 ॥

ദുര്‍ഗമോ ദൈത്യശമനോ ദൂരഗോ ദുരതിക്രമഃ ।
ദുര്‍ധ്യേയോ ദുഷ്ടവംശഘ്നോ ദയാനാഥോ ദയാകുലഃ ॥ 88 ॥

ദാമോദരോ ദീധിതിമാന്‍ ദകാരാക്ഷരമാതൃകഃ ।
ധര്‍മബന്ധുര്‍ധര്‍മനിധിര്‍ധര്‍മരാജോ ധനപ്രദഃ ॥ 89 ॥

ധനദേഷ്ടോ ധനാധ്യക്ഷോ ധരാദര്‍ശോ ധുരന്ധരഃ ।
ധൂര്‍ജടീക്ഷണവാസീ ച ധര്‍മക്ഷേത്രോ ധരാധിപഃ ॥ 90 ॥

ധാരാധരോ ധുരീണശ്ച ധര്‍മാത്മാ ധര്‍മവത്സലഃ ।
ധരാഭൃദ്വല്ലഭോ ധര്‍മീ ധകാരാക്ഷരഭൂഷണഃ ॥ 91 ॥

നമപ്രിയോ നന്ദിരുദ്രോ ( 700) നേതാ നീതിപ്രിയോ നയീ ।
നലിനീവല്ലഭോ നുന്നോ നാട്യകൃന്നാട്യവര്‍ധനഃ ॥ 92 ॥

നരനാഥോ നൃപസ്തുത്യോ നഭോഗാമീ നമഃപ്രിയഃ ।
നമോന്തോ നമിതാരാതിര്‍നരനാരായണാശ്രയഃ ॥ 93 ॥

നാരായണോ നീലരുചിര്‍നംരാങ്ഗോ നീലലോഹിതഃ ।
നാദരൂപോ നാദമയോ നാദബിന്ദുസ്വരൂപകഃ ॥ 94 ॥

നാഥോ നാഗപതിര്‍നാഗോ നഗരാജാശ്രിതോ നഗഃ ।
നാകസ്ഥിതോഽനേകവപുര്‍നകാരാക്ഷരമാതൃകഃ ॥ 95 ॥

പദ്മാശ്രയഃ പരം ജ്യോതിഃ പീവരാംസഃ പുടേശ്വരഃ ।
പ്രീതിപ്രിയഃ പ്രേമകരഃ പ്രണതാര്‍തിഭയാപഹഃ ॥ 96 ॥

പരത്രാതാ പരധ്വംസീ പുരാരിഃ പുരസംസ്ഥിതഃ ।
പൂര്‍ണാനന്ദമയഃ പൂര്‍ണതേജാഃ പൂര്‍ണേശ്വരീശ്വരഃ ॥ 97 ॥

പടോലവര്‍ണഃ പടിമാ പാടലേശഃ പരാത്മവാന്‍ ।
പരമേശവപുഃ പ്രാംശുഃ പ്രമത്തഃ പ്രണതേഷ്ടദഃ ॥ 98 ॥

അപാരപാരദഃ പീനഃ പീതാംബരപ്രിയഃ പവിഃ ।
പാചനഃ പിചുലഃ പ്ലുഷ്ടഃ പ്രമദാജനസൌഖ്യദഃ ॥ 99 ॥

പ്രമോദീ പ്രതിപക്ഷഘ്നഃ പകാരാക്ഷരമാതൃകഃ ।
ഫലം ഭോഗാപവര്‍ഗസ്യ ഫലിനീശഃ ഫലാത്മകഃ ॥ 100 ॥

ഫുല്ലദംഭോജമധ്യസ്ഥഃ ഫുല്ലദംഭോജധാരകഃ ।
സ്ഫുടദ്യോതിഃ സ്ഫുടാകാരഃ സ്ഫടികാചലചാരകഃ ॥ 102 ॥

സ്ഫൂര്‍ജത്കിരണമാലീ ച ഫകാരാക്ഷരപാര്‍ശ്വകഃ ।
ബാലോ ബലപ്രിയോ ബാന്തോ ബിലധ്വാന്തഹരോ ബലീ ॥ 103 ॥

ബാലാദിര്‍ബര്‍ബരധ്വംസീ ബബോലാമൃതപാനകഃ ।
ബുധോ ബൃഹസ്പതിര്‍വൃക്ഷോ ബൃഹദശ്വോ ബൃഹദ്ഗതിഃ ॥ 104 ॥

ബപൃഷ്ഠോ ഭീമരൂപശ്ച ഭാമയോ ഭേശ്വരപ്രിയഃ ।
ഭഗോ ഭൃഗുര്‍ഭൃഗുസ്ഥായീ ഭാര്‍ഗവഃ കവിശേഖരഃ ॥ 105 ॥

ഭാഗ്യദോ ഭാനുദീപ്താങ്ഗോ ഭനാഭിശ്ച ഭമാതൃകഃ ।
മഹാകാലോ (800) മഹാധ്യക്ഷോ മഹാനാദോ മഹാമതിഃ ॥ 106 ॥

മഹോജ്ജ്വലോ മനോഹാരീ മനോഗാമീ മനോഭവഃ ।
മാനദോ മല്ലഹാ മല്ലോ മേരുമന്ദരമന്ദിരഃ ॥ 107 ॥

മന്ദാരമാലാഭരണോ മാനനീയോ മനോമയഃ ।
മോദിതോ മദിരാഹാരോ മാര്‍തണ്ഡോ മുണ്ഡമുണ്ഡിതഃ ॥ 108 ॥

മഹാവരാഹോ മീനേശോ മേഷഗോ മിഥുനേഷ്ടദഃ ।
മദാലസോഽമരസ്തുത്യോ മുരാരിവരദോ മനുഃ ॥ 109 ॥

മാധവോ മേദിനീശശ്ച മധുകൈടഭനാശനഃ ।
മാല്യവാന്‍ മേധനോ മാരോ മേധാവീ മുസലായുധഃ ॥ 110 ॥

മുകുന്ദോ മുരരീശാനോ മരാലഫലദോ മദഃ ।
മദനോ മോദകാഹാരോ മകാരാക്ഷരമാതൃകഃ ॥ 111 ॥

യജ്വാ യജ്ഞേശ്വരോ യാന്തോ യോഗിനാം ഹൃദയസ്ഥിതഃ ।
യാത്രികോ യജ്ഞഫലദോ യായീ യാമലനായകഃ ॥ 112 ॥

യോഗനിദ്രാപ്രിയോ യോഗകാരണം യോഗിവത്സലഃ ।
യഷ്ടിധാരീ ച യന്ത്രേശോ യോനിമണ്ഡലമധ്യഗഃ ॥ 113 ॥

യുയുത്സുജയദോ യോദ്ധാ യുഗധര്‍മാനുവര്‍തകഃ ।
യോഗിനീചക്രമധ്യസ്ഥോ യുഗലേശ്വരപൂജിതഃ ॥ 114 ॥

യാന്തോ യക്ഷൈകതിലകോ യകാരാക്ഷരഭൂഷണഃ ।
രാമോ രമണശീലശ്ച രത്നഭാനൂ രുരുപ്രിയഃ ॥ 115 ॥

രത്നമൌലീ രത്നതുങ്ഗോ രത്നപീഠാന്തരസ്ഥിതഃ ।
രത്നാംശുമാലീ രത്നാഢ്യോ രത്നകങ്കണനൂപുരഃ ॥ 116 ॥

രത്നാങ്ഗദലസദ്ബാഹൂ രത്നപാദുകമണ്ഡിതഃ ।
രോഹിണീശാശ്രയോ രക്ഷാകരോ രാത്രിഞ്ചരാന്തകഃ ॥ 117 ॥

രകാരാക്ഷരരൂപശ്ച ലജ്ജാബീജാശ്രിതോ ലവഃ ।
ലക്ഷ്മീഭാനുര്ലതാവാസീ ലസത്കാന്തിശ്ച ലോകഭൃത് ॥ 118 ॥

ലോകാന്തകഹരോ ലാമാവല്ലഭോ ലോമശോഽലിഗഃ ।
ലിങ്ഗേശ്വരോ ലിങ്ഗനാദോ ലീലാകാരീ ലലംബുസഃ ॥ 119 ॥

ലക്ഷ്മീവാँല്ലോകവിധ്വംസീ ലകാരാക്ഷരഭൂഷണഃ ।
വാമനോ വീരവീരേന്ദ്രോ വാചാലോ (900) വാക്പതിപ്രിയഃ ॥ 120 ॥

വാചാമഗോചരോ വാന്തോ വീണാവേണുധരോ വനം ।
വാഗ്ഭവോ വാലിശധ്വംസീ വിദ്യാനായകനായകഃ ॥ 121 ॥

വകാരമാതൃകാമൌലിഃ ശാംഭവേഷ്ടപ്രദഃ ശുകഃ ।
ശശീ ശോഭാകരഃ ശാന്തഃ ശാന്തികൃച്ഛമനപ്രിയഃ ॥ 122 ॥

ശുഭങ്കരഃ ശുക്ലവസ്ത്രഃ ശ്രീപതിഃ ശ്രീയുതഃ ശ്രുതഃ ।
ശ്രുതിഗംയഃ ശരദ്ബീജമണ്ഡിതഃ ശിഷ്ടസേവിതഃ ॥ 123 ॥

ശിഷ്ടാചാരഃ ശുഭാചാരഃ ശേഷഃ ശേവാലതാഡനഃ ।
ശിപിവിഷ്ടഃ ശിബിഃ ശുക്രസേവ്യഃ ശാക്ഷരമാതൃകഃ ॥ 124 ॥

ഷഡാനനഃ ഷട്കരകഃ ഷോഡശസ്വരഭൂഷിതഃ ।
ഷട്പദസ്വനസന്തോഷീ ഷഡാംനായപ്രവര്‍തകഃ ॥ 125 ॥

ഷഡ്സാസ്വാദസന്തുഷ്ടഃ ഷകാരാക്ഷരമാതൃകഃ ।
സൂര്യഭാനുഃ സൂരഭാനുഃ സൂരിഭാനുഃ സുഖാകരഃ ॥ 126 ॥

സമസ്തദൈത്യവംശഘ്നഃ സമസ്തസുരസേവിതഃ ।
സമസ്തസാധകേശാനഃ സമസ്തകുലശേഖരഃ ॥ 127 ॥

സുരസൂര്യഃ സുധാസൂര്യഃ സ്വഃസൂര്യഃ സാക്ഷരേശ്വരഃ ।
ഹരിത്സൂര്യോ ഹരിദ്ഭാനുര്‍ഹവിര്‍ഭുഗ് ഹവ്യവാഹനഃ ॥ 128 ॥

ഹാലാസൂര്യോ ഹോമസൂര്യോ ഹുതസൂര്യോ ഹരീശ്വരഃ ।
ഹ്രാംബീജസൂര്യോ ഹ്രീംസൂര്യോ ഹകാരാക്ഷരമാതൃകഃ ॥ 129 ॥

ളംബീജമണ്ഡിതഃ സൂര്യഃ ക്ഷോണീസൂര്യഃ ക്ഷമാപതിഃ ।
ക്ഷുത്സൂര്യഃ ക്ഷാന്തസൂര്യശ്ച ളങ്ക്ഷഃസൂര്യഃ സദാശിവഃ ॥ 130 ॥

അകാരസൂര്യഃ ക്ഷഃസൂര്യഃ സര്‍വസൂര്യഃ കൃപാനിധിഃ ।
ഭൂഃസൂര്യശ്ച ഭുവഃസൂര്യഃ സ്വഃസൂര്യഃ സൂര്യനായകഃ ॥ 131 ॥

ഗ്രഹസൂര്യ ഋക്ഷസൂര്യോ ലഗ്നസൂര്യോ മഹേശ്വരഃ ।
രാശിസൂര്യോ യോഗസൂര്യോ മന്ത്രസൂര്യോ മനൂത്തമഃ ॥ 132 ॥

തത്ത്വസൂര്യഃ പരാസൂര്യോ വിഷ്ണുസൂര്യഃ പ്രതാപവാന്‍ ।
രുദ്രസൂര്യോ ബ്രഹ്മസൂര്യോ വീരസൂര്യോ വരോത്തമഃ ॥ 133 ॥

ധര്‍മസൂര്യഃ കര്‍മസൂര്യോ വിശ്വസൂര്യോ വിനായകഃ । (1000)
ഇതീദം ദേവദേവേശി മത്രനാമസഹസ്രകം ॥ 134 ॥

ദേവദേവസ്യ സവിതുഃ സൂര്യസ്യാമിതതേജസഃ ।
സര്‍വസാരമയം ദിവ്യം ബ്രഹ്മതേജോവിവര്‍ധനം ॥ 135 ॥

ബ്രഹ്മജ്ഞാനമയം പുണ്യം പുണ്യതീര്‍ഥഫലപ്രദം ।
സര്‍വയജ്ഞഫലൈസ്തുല്യം സര്‍വസാരസ്വതപ്രദം ॥ 136 ॥

സര്‍വശ്രേയസ്കരം ലോകേ കീര്‍തിദം ധനദം പരം ।
സര്‍വവ്രതഫലോദ്രിക്തം സര്‍വധര്‍മഫലപ്രദം ॥ 137 ॥

സര്‍വരോഗഹരം ദേവി ശരീരാരോഗ്യവര്‍ധനം ।
പ്രഭാവമസ്യ ദേവേശി നാംനാം സഹസ്രകസ്യ ച ॥ 138 ॥

കല്‍പകോടിശതൈര്‍വര്‍ഷൈര്‍നൈവ ശക്നോമി വര്‍ണിതും ।
യം യം കാമമഭിധ്യായേദ് ദേവാനാമപി ദുര്ലഭം ॥ 139 ॥

തം തം പ്രാപ്നോതി സഹസാ പഠനേനാസ്യ പാര്‍വതി ।
യഃ പഠേച്ഛ്രാവയേദ്വാപി ശൃണോതി നിയതേന്ദ്രിയഃ ॥ 140 ॥

സ വീരോ ധര്‍മിണാം രാജാ ലക്ഷ്മീവാനപി ജായതേ ।
ധനവാഞ്ജായതേ ലോകേ പുത്രവാന്‍ രാജവല്ലഭഃ ॥ 141 ॥

ആയുരാരോഗ്യവാന്‍ നിത്യം സ ഭവേത് സമ്പദാം പദം ।
രവൌ പഠേന്‍മഹാദേവി സൂര്യം സമ്പൂജ്യ കൌലികഃ ॥ 142 ॥

സൂര്യോദയേ രവിം ധ്യാതാ ലഭേത് കാമാന്‍ യഥേപ്സിതാന്‍ ।
സങ്ക്രാന്തൌ യഃ പഠേദ് ദേവി ത്രികാലം ഭക്തിപൂര്‍വകം ॥ 143 ॥

ഇഹ ലോകേ ശ്രിയം ഭുക്ത്വാ സര്‍വരോഗൈഃ പ്രമുച്യതേ ।
സപ്തംയാം ശുക്ലപക്ഷേ യഃ പഠദസ്തങ്ഗതേ രവൌ ॥ 144 ॥

സര്‍വാരോഗ്യമയം ദേഹം ധാരയേത് കൌലികോത്തമഃ ।
വ്യതീപാതേ പഠേദ് ദേവി മധ്യാഹ്നേ സംയതേന്ദ്രിയഃ ॥ 145 ॥

ധനം പുത്രാന്‍ യശോ മാനം ലഭേത് സൂര്യപ്രസാദതഃ ।
ചക്രാര്‍ചനേ പഠേദ് ദേവി ജപന്‍ മൂലം രവിം സ്മരന്‍ ॥ 146 ॥

രവീഭൂത്വാ മഹാചീനക്രമാചാരവിചക്ഷണഃ ।
സര്‍വശത്രൂന്‍ വിജിത്യാശു ലഭേല്ലക്ഷ്മീം പ്രതാപവാന്‍ ॥ 147 ॥

യഃ പഠേത് പരദേശസ്ഥോ വടുകാര്‍ചനതത്പരഃ ।
കാന്താശ്രിതോ വീതഭയോ ഭവേത് സ ശിവസന്നിഭഃ ॥ 148 ॥

ശതാവര്‍തം പഠേദ്യസ്തു സൂര്യോദയയുഗാന്തരേ ।
സവിതാ സര്‍വലോകേശോ വരദഃ സഹസാ ഭവേത് ॥ 149 ॥

ബഹുനാത്ര കിമുക്തേന പഠനാദസ്യ പാര്‍വതി ।
ഇഹ ലക്ഷ്മീം സദാ ഭുക്ത്വാ പരത്രാപ്നോതി തത്പദം ॥ 150 ॥

രവൌ ദേവി ലിഖേദ്ഭൂര്‍ജേ മന്ത്രനാമസഹസ്രകം ।
അഷ്ടഗന്ധേന ദിവ്യേന നീലപുഷ്പഹരിദ്രയാ ॥ 151 ॥

പഞ്ചാമൃതൌഷധീഭിശ്ച നൃയുക്പീയൂഷബിന്ദുഭിഃ ।
വിലിഖ്യ വിധിവന്‍മന്ത്രീ യന്ത്രമധ്യേഽര്‍ണവേഷ്ടിതം ॥ 152 ॥

ഗുടീം വിധായ സംവേഷ്ട്യ മൂലമന്ത്രമനുസ്മരന്‍ ।
കന്യാകര്‍തിതസൂത്രേണ വേഷ്ടയേദ്രക്തലാക്ഷയാ ॥ 153 ॥

സുവര്‍ണേന ച സംവേഷ്ട്യ പഞ്ചഗവ്യേന ശോധയേത് ।
സാധയേന്‍മന്ത്രരാജേന ധാരയേന്‍മൂര്‍ധ്നി വാ ഭുജേ ॥ 154 ॥

കിം കിം ന സാധയേദ് ദേവി യന്‍മമാപി സുദുര്ലഭം ।
കുഷ്ഠരോഗീ ച ശൂലീ ച പ്രമേഹീ കുക്ഷിരോഗവാന്‍ ॥ 155 ॥

ഭഗന്ധരാതുരോഽപ്യര്‍ശീ അശ്മരീവാംശ്ച കൃച്ഛ്രവാന്‍ ।
മുച്യതേ സഹസാ ധൃത്വാ ഗുടീമേതാം സുദുര്ലഭാം ॥ 156 ॥

വന്ധ്യാ ച കാകവന്ധ്യാ ച മൃതവത്സാ ച കാമിനീ ।
ധാരയേദ്ഗുടികാമേതാം വക്ഷസി സ്മയതര്‍പിതാ ॥ 157 ॥

വന്ധ്യാ ലഭേത് സുതം കാന്തം കാകവന്ധ്യാപി പാര്‍വതി ।
മൃതവത്സാ ബഹൂന്‍ പുത്രാന്‍ സുരൂപാംശ്ച ചിരായുശഃ ॥ 158 ॥

രണേ ഗത്വാ ഗുടീം ധൃത്വാ ശത്രൂഞ്ജിത്വാ ലഭേച്ഛ്രിയം ।
അക്ഷതാങ്ഗോ മഹാരാജഃ സുഖീ സ്വപുരമാവിശേത് ॥ 159 ॥

യോ ധാരയേദ് ഭുജേ നിത്യം രാജലോകവശങ്കരീം ।
ഗുടികാം മോഹനാകര്‍ഷസ്തംഭനോച്ചാടനക്ഷമാം ॥ 150 ॥

സ ഭവേത് സൂര്യസങ്കാശോ മഹസാ മഹസാം നിധിഃ ।
ധനേന ധനദോ ദേവി വിഭവേന ച ശങ്കരഃ ॥ 161 ॥

ശ്രിയേന്ദ്രോ യശസാ രാമഃ പൌരുഷേണ ച ഭാര്‍ഗവഃ ।
ഗിരാ ബൃഹസ്പതിര്‍ദേവി നയേന ഭൃഗുനന്ദനഃ ॥ 162 ॥

ബലേന വായുസങ്കാശോ ദയയാ പുരുഷോത്തമഃ ।
ആരോഗ്യേണ ഘടോദ്ഭൂതിഃ കാന്ത്യാ പൂര്‍ണേന്ദുസന്നിഭഃ ॥ 163 ॥

ധര്‍മേണ ധര്‍മരാജശ്ച രത്നൈ രത്നാകരോപമഃ ।
ഗാംഭീര്യേണ തഥാംഭോധിര്‍ദാതൃത്വേന ബലിഃ സ്വയം ॥ 164 ॥

സിദ്ധ്യാ ശ്രീഭൈരവഃ സാക്ഷാദാനന്ദേന ചിദീശ്വരഃ ।
കിം പ്രലാപേന ബഹുനാ പഠേദ്വാ ധാരയേച്ഛിവേ ॥ 165 ॥

ശൃണുയാദ് യഃ പരം ദിവ്യം സൂര്യനാമസഹസ്രകം ।
സ ഭവേദ് ഭാസ്കരഃ സാക്ഷാത് പരമാനന്ദവിഗ്രഹഃ ॥ 166 ॥

സ്വതന്ത്രഃ സ പ്രയാത്യന്തേ തദ്വിഷ്ണോഃ പരമം പദം ।
ഇദം ദിവ്യം മഹത് തത്ത്വം സൂര്യനാമസഹസ്രകം ॥ 167 ॥

അപ്രകാശ്യമദാതവ്യമവക്തവ്യം ദുരാത്മനേ ।
അഭക്തായ കുചൈലായ പരശിഷ്യായ പാര്‍വതി ॥ 168 ॥

കര്‍കശായാകുലീനായ ദുര്‍ജനായാഘബുദ്ധയേ ।
ഗുരുഭക്തിവിഹീനായ നിന്ദകായ ശിവാഗമേ ॥ 169 ॥

ദേയം ശിഷ്യായ ശാന്തായ ഗുരുഭക്തിപരായ ച ।
കുലീനായ സുഭക്തായ സൂര്യഭക്തിരതായ ച ॥ 170 ॥

ഇദം തത്ത്വം ഹി തത്ത്വാനാം വേദാഗമരഹസ്യകം ।
സര്‍വമന്ത്രമയം ഗോപ്യം ഗോപനീയം സ്വയോനിവത് ॥ 171 ॥

॥ ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ തന്ത്രേ ശ്രീദേവീരഹസ്യേ
സൂര്യസഹസ്രനാമസ്തോത്രനാമനിരൂപണം ചതുസ്ത്രിംശഃ പടലഃ സമ്പൂര്‍ണഃ ॥ 34 ॥

Also Read 1000 Names of Shri Surya Bhagavan 2:

1000 Names of Sri Surya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil