Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Valli | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi

Shri Valli Sahasranamavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीवल्लीसहस्रनामावली ॥

ॐ वल्ल्यै नमः ।
ॐ वल्लीश्वर्यै नमः ।
ॐ वल्लीभवायै नमः ।
ॐ वल्लीनिभाकृत्यै नमः ।
ॐ वैकुण्ठाक्षिसमुद्भूतायै नमः ।
ॐ विष्णुसंवर्धितायै नमः ।
ॐ वरायै नमः ।
ॐ वारिजाक्षायै नमः ।
ॐ वारिजास्यायै नमः ।
ॐ वामायै नमः ॥ १० ॥

ॐ वामेतराश्रितायै नमः ।
ॐ वन्यायै नमः ।
ॐ वनभवायै नमः ।
ॐ वन्द्यायै नमः ।
ॐ वनजायै नमः ।
ॐ वनजासनायै नमः ।
ॐ वनवासप्रियायै नमः ।
ॐ वादविमुखायै नमः ।
ॐ वीरवन्दितायै नमः ।
ॐ वामाङ्गायै नमः ॥ २० ॥

ॐ वामनयनायै नमः ।
ॐ वलयादिविभूषणायै नमः ।
ॐ वनराजसुतायै नमः ।
ॐ वीरायै नमः ।
ॐ वीणावादविदूषिण्यै नमः ।
ॐ वीणाधरायै नमः ।
ॐ वैणिकर्षिश्रुतस्कन्दकथायै नमः ।
ॐ वध्वै नमः ।
ॐ शिवङ्कर्यै नमः ।
ॐ शिवमुनितनयायै नमः ॥ ३० ॥

ॐ हरिणोद्भवायै नमः ।
ॐ हरीन्द्रविनुतायै नमः ।
ॐ हानिहीनायै नमः ।
ॐ हरिणलोचनायै नमः ।
ॐ हरिणाङ्कमुख्यै नमः ।
ॐ हारधरायै नमः ।
ॐ हरजकामिन्यै नमः ।
ॐ हरस्नुषायै नमः ।
ॐ हराधिक्यवादिन्यै नमः ।
ॐ हानिवर्जितायै नमः ॥ ४० ॥

ॐ इष्टदायै नमः ।
ॐ इभसम्भीतायै नमः ।
ॐ इभवक्त्रान्तकप्रियायै नमः ।
ॐ इन्द्रेश्वर्यै नमः ।
ॐ इन्द्रनुतायै नमः ।
ॐ इन्दिरातनयार्चितायै नमः ।
ॐ इन्द्रादिमोहिन्यै नमः ।
ॐ इष्टायै नमः ।
ॐ इभेन्द्रमुखदेवरायै नमः ।
ॐ सर्वार्थदात्र्यै नमः ॥ ५० ॥

ॐ सर्वेश्यै नमः ।
ॐ सर्वलोकाभिवन्दितायै नमः ।
ॐ सद्गुणायै नमः ।
ॐ सकलायै नमः ।
ॐ साध्व्यै नमः ।
ॐ स्वाधीनपत्यै नमः ।
ॐ अव्ययायै नमः ।
ॐ स्वयंवृतपत्यै नमः ।
ॐ स्वस्थायै नमः ।
ॐ सुखदायै नमः ॥ ६० ॥

ॐ सुखदायिन्यै नमः ।
ॐ सुब्रह्मण्यसख्यै नमः ।
ॐ सुभ्रुवे नमः ।
ॐ सुब्रह्मण्यमनस्विन्यै नमः ।
ॐ सुब्रह्मण्यां कनिलयायै नमः ।
ॐ सुब्रह्मण्यविहारिण्यै नमः ।
ॐ सुरोद्गीतायै नमः ।
ॐ सुरानन्दायै नमः ।
ॐ सुधासारायै नमः ।
ॐ सुधाप्रियायै नमः ॥ ७० ॥

ॐ सौधस्थायै नमः ।
ॐ सौम्यवदनायै नमः ।
ॐ स्वामिन्यै नमः ।
ॐ स्वामिकामिन्यै नमः ।
ॐ स्वाम्यद्रिनिलयायै नमः ।
ॐ सामपरायणायै नमः ।
ॐ स्वाम्यहीनायै नमः ।
ॐ सामपरायणायै नमः ।
ॐ सामवेदप्रियायै नमः ।
ॐ सारायै नमः ।
ॐ सारस्थायै नमः ॥ ८० ॥

ॐ सारवादिन्यै नमः ।
ॐ सरलायै नमः ।
ॐ सङ्घविमुखायै नमः ।
ॐ सङ्गीतालापनोत्सुकायै नमः ।
ॐ साररूपायै नमः ।
ॐ सत्यै नमः ।
ॐ सौम्यायै नमः ।
ॐ सोमजायै नमः ।
ॐ सुमनोहरायै नमः ।
ॐ सुष्ठुप्रयुक्तायै नमः ॥ ९० ॥

ॐ सुष्ठूक्त्यै नमः ।
ॐ सुष्ठुवेषायै नमः ।
ॐ सुरारिहायै नमः ।
ॐ सौदामिनीनिभायै नमः ।
ॐ सौरपुरन्द्र्युद्गीतवैभवायै नमः ।
ॐ सम्पत्कर्यै नमः ।
ॐ सदातुष्टायै नमः ।
ॐ साधुकृत्यायै नमः ।
ॐ सनातनायै नमः ।
ॐ प्रियङ्गुपालिन्यै नमः ॥ १०० ॥

ॐ प्रीतायै नमः ।
ॐ प्रियङ्गुमुदितान्तरायै नमः ।
ॐ प्रियाङ्गुदीपसम्प्रीतायै नमः ।
ॐ प्रियङ्गुकलिकाधरायै नमः ।
ॐ प्रियङ्गुवनमध्यस्थायै नमः ।
ॐ प्रियङ्गुगुडभक्षिण्यै नमः ।
ॐ प्रियङ्गुवनसन्दृष्टगुहायै नमः ।
ॐ प्रच्छन्नगामिन्यै नमः ।
ॐ प्रेयस्यै नमः ।
ॐ प्रेयआश्लिष्टायै नमः ॥ ११० ॥

ॐ प्रेयसीज्ञातसत्कृतये नमः ।
ॐ प्रेयस्युक्तगृहोदन्तायै नमः ।
ॐ प्रेयस्या वनगामिन्यै नमः ।
ॐ प्रेयोविमोहिन्यै नमः ।
ॐ प्रेयःकृतपुष्पेषुविग्रहायै नमः ।
ॐ पीताम्बरप्रियसुतायै नमः ।
ॐ पीताम्बरधरायै नमः ।
ॐ प्रियायै नमः ।
ॐ पुष्पिण्यै नमः ।
ॐ पुष्पसुषमायै नमः ॥ १२० ॥

ॐ पुष्पितायै नमः ।
ॐ पुष्पगन्धिन्यै नमः ।
ॐ पुलिन्दिन्यै नमः ।
ॐ पुलिन्देष्टायै नमः ।
ॐ पुलिन्दाधिपवर्धितायै नमः ।
ॐ पुलिन्दविद्याकुशलायै नमः ।
ॐ पुलिन्दजनसंवृतायै नमः ।
ॐ पुलिन्दजातायै नमः ।
ॐ वनितायै नमः ।
ॐ पुलिन्दकुलदेवतायै नमः ॥ १३० ॥

ॐ पुरुहूतनुतायै नमः ।
ॐ पुण्यायै नमः ।
ॐ पुण्यलभ्यायै नमः ।
ॐ अपुरातनायै नमः ।
ॐ पूज्यायै नमः ।
ॐ पूर्णकलायै नमः ।
ॐ अपूर्वायै नमः ।
ॐ पौर्णिमीयजनप्रियायै नमः ।
ॐ बालायै नमः ।
ॐ बाललतायै नमः ॥ १४० ॥

ॐ बाहुयुगलायै नमः ।
ॐ बाहुपङ्कजायै नमः ।
ॐ बलायै नमः ।
ॐ बलवत्यै नमः ।
ॐ बिल्वप्रियायै नमः ।
ॐ बिल्वदलार्चितायै नमः ।
ॐ बाहुलेयप्रियायै नमः ।
ॐ बिम्बफलोष्ठायै नमः ।
ॐ बिरुदोन्नतायै नमः ।
ॐ बिलोत्तारितवीरेन्द्रायै नमः ॥ १५० ॥

ॐ बलाढ्यायै नमः ।
ॐ बालदोषहायै नमः ।
ॐ लवलीकुञ्जसम्भूतायै नमः ।
ॐ लवलीगिरिसंस्थितायै नमः ।
ॐ लावण्यविग्रहायै नमः ।
ॐ लीलायै नमः ।
ॐ सुन्दर्यै नमः ।
ॐ ललितायै नमः ।
ॐ लतायै नमः ।
ॐ लतोद्भवायै नमः ॥ १६० ॥

ॐ लतानन्दायै नमः ।
ॐ लताकारायै नमः ।
ॐ लतातनवे नमः ।
ॐ लताक्रीडायै नमः ।
ॐ लतोत्साहायै नमः ।
ॐ लताडोलाविहारिण्यै नमः ।
ॐ लालितायै नमः ।
ॐ लालितगुहायै नमः ।
ॐ ललनायै नमः ।
ॐ ललनाप्रियायै नमः ॥ १७० ॥

ॐ लुब्धपुत्र्यै नमः ।
ॐ लुब्धवंश्यायै नमः ।
ॐ लुब्धवेषायै नमः ।
ॐ लतानिभायै नमः ।
ॐ लाकिन्यै नमः ।
ॐ लोकसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ लोकत्रयविनोदिन्यै नमः ।
ॐ लोभहीनायै नमः ।
ॐ लाभकर्त्र्यै नमः ।
ॐ लाक्षारक्तपदाम्बुजायै नमः ॥ १८० ॥

ॐ लम्बवामेतरकरायै नमः ।
ॐ लब्धाम्भोजकरेतरायै नमः ।
ॐ मृग्यै ।
ॐ मृगसुतायै ।
ॐ मृग्यायै नमः ।
ॐ मृगयासक्तमानसायै नमः ।
ॐ मृगाक्ष्यै नमः ।
ॐ मार्गितगुहायै नमः ।
ॐ मार्गक्रीडितवल्लभायै नमः ।
ॐ सरलद्रुकृतावासायै नमः ॥ १९० ॥

ॐ सरलायितषण्मुखायै नमः ।
ॐ सरोविहाररसिकायै नमः ।
ॐ सरस्तीरेभभीमरायै नमः ।
ॐ सरसीरुहसङ्काशायै नमः ।
ॐ समानायै नमः ।
ॐ समनागतायै नमः ।
ॐ शबर्यै नमः ।
ॐ शबराराध्यायै नमः ।
ॐ शबरेन्द्रियविवर्धितायै नमः ।
ॐ शम्बरारातिसहजायै नमः ॥ २०० ॥

ॐ शाम्बर्यै नमः ।
ॐ शाम्बरीमयायै नमः ।
ॐ शक्त्यै नमः ।
ॐ शक्तिकर्यै नमः ।
ॐ शक्तितनयेष्टायै नमः ।
ॐ शरासनायै नमः ।
ॐ शरोद्भवप्रियायै नमः ।
ॐ शिञ्जन्मणिभूषायै नमः ।
ॐ शिवस्नुषायै नमः ।
ॐ सनिर्बन्धसखीपृष्टरहः केलिनताननायै नमः ॥ २१० ॥

ॐ दन्तक्षतोहितस्कन्दलीलायै नमः ।
ॐ स्मरानुजायै नमः ।
ॐ स्मराराध्यायै नमः ।
ॐ स्मरारातिस्नुषायै नमः ।
ॐ स्मरसतीडितायै नमः ।
ॐ सुदत्यै नमः ।
ॐ सुमत्यै नमः ।
ॐ स्वर्णायै नमः ।
ॐ स्वर्णाभायै नमः ।
ॐ स्वर्णदीप्रियायै नमः ॥ २२० ॥

ॐ विनायकानुजसख्यै नमः ।
ॐ अनायकपितामहायै नमः ।
ॐ प्रियमातामहाद्रीशायै नमः ।
ॐ पितॄस्वस्रेयकामिन्यै नमः ।
ॐ प्रियमातुलमैनकायै नमः ।
ॐ सपत्नीजननीधरायै नमः ।
ॐ सपत्नीन्द्रसुतायै नमः ।
ॐ देवराजसोदरसम्भवायै नमः ।
ॐ विवधानेकभृद्भक्त सङ्घसंस्तुतवैभवायै नमः ।
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ विश्ववन्द्यायै नमः ।
ॐ विरिञ्चिमुखसन्नुतायै नमः ।
ॐ वातप्रमीभवायै नमः ।
ॐ वायुविनुतायै नमः ।
ॐ वायुसारथ्यै नमः ।
ॐ वाजिवाहायै नमः ।
ॐ वज्रभूषायै नमः ।
ॐ वज्राद्यायुधमण्डितायै नमः ।
ॐ विनतायै नमः ।
ॐ विनतापूज्यायै नमः ॥ २४० ॥

ॐ विनतानन्दनेडितायै नमः ।
ॐ वीरासनगतायै नमः ।
ॐ वीतिहोत्राभायै नमः ।
ॐ वीरसेवितायै नमः ।
ॐ विशेषशोभायै नमः ।
ॐ वैश्येष्टायै नमः ।
ॐ वैवस्वतभयङ्कर्यै नमः ।
ॐ कामेश्यै नमः ।
ॐ कामिन्यै नमः ।
ॐ काम्यायै नमः ॥ २५० ॥

ॐ कमलायै नमः ।
ॐ कमलाप्रियायै नमः ।
ॐ कमलाक्षाक्षिसम्भूतायै नमः ।
ॐ कुमुदायै नमः ।
ॐ कुमुदोद्भवायै नमः ।
ॐ कुरङ्गनेत्रायै नमः ।
ॐ कुमुदवल्ल्यै नमः ।
ॐ कुङ्कुमशोभितायै नमः ।
ॐ गुञ्जाहारधरायै नमः ।
ॐ गुञ्जामणिभूषायै नमः ॥ २६० ॥

ॐ कुमारगायै नमः ।
ॐ कुमारपत्न्यै नमः ।
ॐ कौमारीरूपिण्यै नमः ।
ॐ कुक्कुटध्वजायै नमः ।
ॐ कुक्कुटारावमुदितायै नमः ।
ॐ कुक्कुटध्वजमेदुरायै नमः ।
ॐ कुक्कुटाजिप्रियायै नमः ।
ॐ केलिकरायै नमः ।
ॐ कैलासवासिन्यै नमः ।
ॐ कैलासवसितनयकलत्रायै नमः ।
ॐ केशवात्मजायै नमः ।
ॐ किराततनयायै नमः ।
ॐ कीर्तिदायिन्यै नमः ।
ॐ कीरवादिन्यै नमः ।
ॐ किरातक्यै नमः ।
ॐ किरातेड्यायै नमः ।
ॐ किराताधिपवन्दितायै नमः ।
ॐ कीलकीलितभक्तेड्यायै नमः ।
ॐ कलिहीनायै नमः ।
ॐ कलीश्वर्यै नमः ॥ २८० ॥

ॐ कार्तस्वरसमच्छायायै नमः ।
ॐ कार्तवीर्यसुपूजितायै नमः ।
ॐ काकपक्षधरायै नमः ।
ॐ केकिवाहायै नमः ।
ॐ केकिविहारिण्यै नमः ।
ॐ कृकवाकुपताकाढ्यायै नमः ।
ॐ कृकवाकुधरायै नमः ।
ॐ कृशायै नमः ।
ॐ कृशाङ्ग्यै नमः ।
ॐ कृष्णसहजपूजितायै नमः ॥ २९० ॥

ॐ कृष्णवन्दितायै नमः ।
ॐ कल्याणाद्रिकृतावासायै नमः ।
ॐ कल्याणायातषण्मुखायै नमः ।
ॐ कल्याण्यै नमः ।
ॐ कन्यकायै नमः ।
ॐ कन्यायै नमः ।
ॐ कमनीयायै नमः ।
ॐ कलावत्यै नमः ।
ॐ कारुण्यविग्रहायै नमः ।
ॐ कान्तायै नमः ॥ ३०० ॥

ॐ क्रान्तक्रीडारतोत्सवायै नमः ।
ॐ कावेरीतीरगायै नमः ।
ॐ कार्तस्वराभायै नमः ।
ॐ कामितार्थदायै नमः ।
ॐ विवधासहमानास्यायै नमः ।
ॐ विवधोत्साहिताननायै नमः ।
ॐ वीरावेशकर्यै नमः ।
ॐ वीर्यायै नमः ।
ॐ वीर्यदायै नमः ।
ॐ वीर्यवर्धिन्यै नमः ।
ॐ वीरभद्रायै नमः ।
ॐ वीरनवशतसाहस्रसेवितायै नमः ।
ॐ विशाखकामिन्यै नमः ।
ॐ विद्याधरायै नमः ।
ॐ विद्याधरार्चितायै नमः ।
ॐ शूर्पकारातिसहजायै नमः ।
ॐ शूर्पकर्णानुजाङ्गनायै नमः ।
ॐ शूर्पहोत्र्यै नमः ।
ॐ शूर्पणखासहोदरकुलान्तकायै नमः ।
ॐ शुण्डालभीतायै नमः ॥ ३२० ॥

ॐ शुण्डालमस्तकाभस्तनद्वयायै नमः ।
ॐ शुण्डासमोरुयुगलायै नमः ।
ॐ शुद्धायै नमः ।
ॐ शुभ्रायै नमः ।
ॐ शुचिस्मितायै नमः ।
ॐ श्रुतायै नमः ।
ॐ श्रुतप्रियालापायै ।
ॐ श्रुतिगीतायै नमः ।
ॐ शिखिप्रियायै नमः ।
ॐ शिखिध्वजायै नमः ॥ ३३० ॥

ॐ शिखिगतायै नमः ।
ॐ शिखिनृत्तप्रियायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ शिवलिङ्गार्चनपरायै नमः ।
ॐ शिवलास्येक्षणोत्सुकायै नमः ।
ॐ शिवाकारान्तरायै नमः ।
ॐ शिष्टायै नमः ।
ॐ शिव(वा)देशानुचारिण्यै नमः ।
ॐ शिवस्थानगतायै नमः ।
ॐ शिष्यशिवकामायै नमः ॥ ३४० ॥

ॐ शिवाद्वयायै नमः ।
ॐ शिवतापससम्भूतायै नमः ।
ॐ शिवतत्त्वावबोधिकायै नमः ।
ॐ श‍ृङ्गाररससर्वस्वायै नमः ।
ॐ श‍ृङ्गाररसवारिधये नमः ।
ॐ श‍ृङ्गारयोनिसहजायै नमः ।
ॐ श‍ृङ्गबेरपुराश्रितायै नमः ।
ॐ श्रिताभीष्टप्रदायै नमः ।
ॐ श्रीड्यायै नमः ।
ॐ श्रीजायै नमः ।
ॐ श्रीमन्त्रवादिन्यै नमः ।
ॐ श्रीविद्यायै नमः ।
ॐ श्रीपरायै नमः ।
ॐ श्रीशायै नमः ।
ॐ श्रीमय्यै नमः ।
ॐ श्रीगिरिस्थितायै नमः ।
ॐ शोणाधरायै नमः ।
ॐ शोभनाङ्ग्यै नमः ।
ॐ शोभनायै नमः ।
ॐ शोभनप्रदायै नमः ॥ ३६० ॥

ॐ शेषहीनायै नमः ।
ॐ शेषपूज्यायै नमः ।
ॐ शेषतल्पसमुद्भवायै नमः ।
ॐ शूरसेनायै नमः ।
ॐ शूरपद्मकुलधूमपताकिकायै नमः ।
ॐ शून्यापायायै नमः ।
ॐ शून्यकट्यै नमः ।
ॐ शून्यसिंहासनस्थितायै नमः ।
ॐ शून्यलिङ्गायै नमः ।
ॐ शून्यशून्यायै नमः ।
ॐ शौरिजायै नमः ।
ॐ शौर्यवर्धिन्यै नमः ।
ॐ शरानेकस्यूतकायभक्तसङ्घाश्रितालयायै नमः ।
ॐ शश्वद्वैवधिकस्तुत्यायै नमः ।
ॐ शरण्यायै नमः ।
ॐ शरणप्रदायै नमः ।
ॐ अरिगण्डादिभयकृद्यन्त्रोद्वाहिजनार्चितायै नमः ।
ॐ कालकण्ठस्नुषयै नमः ।
ॐ कालकेशायै नमः ।
ॐ कालभयङ्कर्यै नमः ॥ ३८० ॥

ॐ अजावाहायै नमः ।
ॐ अजामित्रायै नमः ।
ॐ अजासुरहरायै नमः ।
ॐ अजायै नमः ।
ॐ अजामुखीसुतारातिपूजितायै नमः ।
ॐ अजरायै नमः ।
ॐ अमरायै नमः ।
ॐ आजानपावनायै नमः ।
ॐ अद्वैतायै नमः ।
ॐ आसमुद्रक्षितीश्वर्यै नमः ।
ॐ आसेतुहिमाशैलार्च्यायै नमः ।
ॐ आकुञ्चितशिरोरुहायै नमः ।
ॐ आहाररसिकायै नमः ।
ॐ आद्यायै नमः ।
ॐ आश्चर्यनिलयायै नमः ।
ॐ आधारायै नमः ।
ॐ आधेयायै नमः ।
ॐ आधेयवर्जितायै नमः ।
ॐ आनुपूर्वीक्लृप्तरथायै नमः ।
ॐ आशापालसुपूजितायै नमः ॥ ४०० ॥

ॐ उमास्नुषायै नमः ।
ॐ उमासूनुप्रियायै नमः ।
ॐ उत्सवमोदितायै नमः ।
ॐ ऊर्ध्वगायै नमः ।
ॐ ऋद्धिदायै नमः ।
ॐ ऋद्धायै नमः ।
ॐ ओषधीशातिशायिन्यै नमः ।
ॐ औपम्यहीनायै नमः ।
ॐ औत्सुक्यकर्यै नमः ।
ॐ औदार्यशालिन्यै नमः ॥ ४१० ॥

ॐ श्रीचक्रावालातपत्रायै नमः ।
ॐ श्रीवत्साङ्कितभूषणायै नमः ।
ॐ श्रीकान्तभागिनेयेष्टायै नमः ।
ॐ श्रीमुखाब्दाधिदेवतायै नमः ।
ॐ अस्यै नमः ।
ॐ नार्यै नमः ।
ॐ वरनुतायै नमः ।
ॐ पीनोन्नतकुचद्वयायै नमः ।
ॐ श्यामायै नमः ।
ॐ यौवनमध्यस्थायै नमः ॥ ४२० ॥

ॐ कस्यै नमः ।
ॐ जातायै नमः ।
ॐ तस्यै नमः ।
ॐ गृहादृतायै नमः ।
ॐ एतस्यै नमः ।
ॐ सम्मोहिन्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ प्रियलक्ष्यायै नमः ।
ॐ वराश्रितायै नमः ।
ॐ कामायै नमः ॥ ४३० ॥

ॐ अनुभुक्तायै नमः ।
ॐ मृगयासक्तायै नमः ।
ॐ आवेद्यायै नमः ।
ॐ गुहाश्रितायै नमः ।
ॐ पुलिन्दवनितानीतायै नमः ।
ॐ रहःकान्तानुसारिण्यै नमः ।
ॐ निशायै नमः ।
ॐ आक्रीडितायै नमः ।
ॐ आबोध्यायै नमः ।
ॐ निर्निद्रायै नमः ॥ ४४० ॥

ॐ पुरुषायितायै नमः ।
ॐ स्वयंवृतायै नमः ।
ॐ सुदृशे नमः ।
ॐ सूक्ष्मायै नमः ।
ॐ सुब्रह्मण्यमनोहरायै नमः ।
ॐ परिपूर्णाचलारूढायै नमः ।
ॐ शबरानुमतायै नमः ।
ॐ अनघायै नमः ।
ॐ चन्द्रकान्तायै नमः ।
ॐ चन्द्रमुख्यै नमः ॥ ४५० ॥

ॐ चन्दनागरुचर्चितायै नमः ।
ॐ चाटुप्रियोक्तिमुदितायै नमः ।
ॐ श्रेयोदात्र्यै नमः ।
ॐ विचिन्ततायै नमः ।
ॐ मूर्धास्फाटिपुराधीशायै नमः ।
ॐ मूर्धारूढपदाम्बुजायै नमः ।
ॐ मुक्तिदायै नमः ।
ॐ मुदितायै नमः ।
ॐ मुग्धायै नमः ।
ॐ मुहुर्ध्येयायै नमः ॥ ४६० ॥

ॐ मनोन्मन्यै नमः ।
ॐ चित्रितात्मप्रियाकारायै नमः ।
ॐ चिदम्बरविहारिण्यै नमः ।
ॐ चतुर्वेदस्वरारावायै नमः ।
ॐ चिन्तनीयायै नमः ।
ॐ चिरन्तन्यै नमः ।
ॐ कार्तिकेयप्रियायै नमः ।
ॐ कामशजायै नमः ।
ॐ कामिनीवृतायै नमः ।
ॐ काञ्चनाद्रिस्थितायै नमः ॥ ४७० ॥

ॐ कान्तिमत्यै नमः ।
ॐ साधुविचिन्तितायै नमः ।
ॐ नारायणसमुद्भूतायै नमः ।
ॐ नागरत्नविभूषणायै नमः ।
ॐ नारदोक्तप्रियोदन्तायै नमः ।
ॐ नम्यायै नमः ।
ॐ कल्याणदायिन्यै नमः ।
ॐ नारदाभीष्टजनन्यै नमः ।
ॐ नाकलोकनिवासिन्यै नमः ।
ॐ नित्यानन्दायै नमः ॥ ४८० ॥

ॐ निरतिशयायै नमः ।
ॐ नामसाहस्रपूजितायै नमः ।
ॐ पितामहेष्टदायै नमः ।
ॐ पीतायै नमः ।
ॐ पीताम्बरसमुद्भवायै नमः ।
ॐ पीताम्बरोज्ज्वलायै नमः ।
ॐ पीननितम्बायै नमः ।
ॐ प्रार्थितायै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ गण्यायै नमः ॥ ४९० ॥

ॐ गणेश्वर्यै नमः ।
ॐ गम्यायै नमः ।
ॐ गहनस्थायै नमः ।
ॐ गजप्रियायै नमः ।
ॐ गजारूढायै नमः ।
ॐ गजगत्यै नमः ।
ॐ गजाननविनोदिन्यै नमः ।
ॐ अगजाननपद्मार्कायै नमः ।
ॐ गजाननसुधाकरायै नमः ।
ॐ गन्धर्ववन्द्यायै नमः ॥ ५०० ॥

ॐ गन्धर्वतन्त्रायै नमः ।
ॐ गन्धविनोदिन्यै नमः ।
ॐ गान्धर्वोद्वहितायै नमः ।
ॐ गीतायै नमः ।
ॐ गायत्यै नमः ।
ॐ गानतत्परायै नमः ।
ॐ गत्यै नमः ।
ॐ गहनस्मभूतायै नमः ।
ॐ गाढाश्लिष्टशिवात्मजायै नमः ।
ॐ गूढायै नमः ॥ ५१० ॥

ॐ गूढचरायै नमः ।
ॐ गुह्यायै नमः ।
ॐ गुह्यकेष्टायै नमः ।
ॐ गुहाश्रितायै नमः ।
ॐ गुरुप्रियायै नमः ।
ॐ गुरुस्तुत्यायै नमः ।
ॐ गुण्यायै नमः ।
ॐ गुणिगणाश्रितायै नमः ।
ॐ गुणगण्यायै नमः ।
ॐ गूढरत्यै नमः ॥ ५२० ॥

ॐ गिरे नमः ।
ॐ गीर्नुतवैभवायै नमः ।
ॐ गीर्वाण्यै नमः ।
ॐ गीतमहिमायै नमः ।
ॐ गीर्वाणेश्वरसन्नुतायै नमः ।
ॐ गीर्वाणाद्रिकृतावासायै नमः ।
ॐ गजवल्ल्यै नमः ।
ॐ गजाश्रितायै नमः ।
ॐ गाङ्गेयवनितायै नमः ।
ॐ गङ्गासूनुकान्तायै नमः ॥ ५३० ॥

ॐ गिरीश्वर्यै नमः ।
ॐ दैवसेनसपत्न्यै नमः ।
ॐ यस्यै नमः ।
ॐ देवेन्द्रानुजसम्भवायै नमः ।
ॐ देवरेभभयाविष्टायै नमः ।
ॐ सरस्तीरलुठद्गत्यै नमः ।
ॐ वृद्धवेषगुहाश्लिष्टायै नमः ।
ॐ भीतायै नमः ।
ॐ सर्वाङ्गसुन्दर्यै नमः ।
ॐ निशासमानकबर्यै नमः ॥ ५४० ॥

ॐ निशाकरसमाननायै नमः ।
ॐ निर्निद्रिताक्षिकमलायै नमः ।
ॐ निष्ठ्यूतारुणभाधरायै नमः ।
ॐ शिवाचार्यसत्यै नमः ।
ॐ शीतायै नमः ।
ॐ शीतलायै नमः ।
ॐ शीतलेक्षणायै नमः ।
ॐ किमेतदिति साशङ्कभटायै नमः ।
ॐ धम्मिल्लमार्गितायै नमः ।
ॐ धम्मिल्लसुन्दर्यै नमः ॥ ५५० ॥

ॐ धर्त्र्यै नमः ।
ॐ धात्र्यै नमः ।
ॐ धातृविमोचिन्यै नमः ।
ॐ धनदायै नमः ।
ॐ धनदप्रीतायै नमः ।
ॐ धनेश्यै नमः ।
ॐ धनदेश्वर्यै नमः ।
ॐ धन्यायै नमः ।
ॐ ध्यानपरायै नमः ।
ॐ धारायै नमः ॥ ५६० ॥

ॐ धराधारायै नमः ।
ॐ धराधरायै नमः ।
ॐ धरायै नमः ।
ॐ धराधरोद्भूतायै नमः ।
ॐ धीरायै नमः ।
ॐ धीरसमर्चितायै नमः ।
ॐ किङ्करोषीतिसम्पृष्टगुहायै नमः ।
ॐ साकूतभाषिण्यै नमः ।
ॐ रहो भवतु तद्भूयात् शमित्युक्तप्रियायै नमः ।
ॐ स्मितायै (अस्मितायै) नमः ॥ ५७० ॥

ॐ कुमारज्ञातकाठिन्यकुचायै नमः ।
ॐ अर्धोरुलसत्कट्यै नमः ।
ॐ कञ्चुक्यै नमः ।
ॐ कञ्चुकाच्छन्नायै नमः ।
ॐ काञ्चीपट्टपरिष्कृतायै नमः ।
ॐ व्यत्यस्तकच्छायै नमः ।
ॐ विन्यस्तदक्षिणांसांशुकायै नमः ।
ॐ अतुलायै नमः ।
ॐ बन्धोत्सुकितकान्तान्तायै नमः ।
ॐ पुरुषायितकौतुकायै नमः ॥ ५८० ॥

ॐ पूतायै नमः ।
ॐ पूतवत्यै नमः ।
ॐ पृष्टायै नमः ।
ॐ पूतनारिसमर्चितायै नमः ।
ॐ कण्टकोपानहोन्नृत्यद्भक्तायै नमः ।
ॐ दण्डाट्टहासिन्यै नमः ।
ॐ आकाशनिलयायै नमः ।
ॐ आकाशायै नमः ।
ॐ आकाशायितमध्यमायै नमः ।
ॐ आलोललोलायै नमः ॥ ५९० ॥

ॐ आलोलायै नमः ।
ॐ आलोलोत्सारिताण्डजायै नमः ।
ॐ रम्भोरुयुगलायै नमः ।
ॐ रम्भापूजितायै नमः ।
ॐ रतिरञ्जन्यै नमः ।
ॐ आरम्भवादविमुखायै नमः ।
ॐ चेलाक्षेपप्रियासहायै नमः ।
ॐ अन्यासङ्गप्रियोद्विग्नायै नमः ।
ॐ अभिरामायै नमः ।
ॐ अनुत्तमायै नमः ॥ ६०० ॥

ॐ सत्वरायै नमः ।
ॐ त्वरितायै नमः ।
ॐ तुर्यायै नमः ।
ॐ तारिण्यै नमः ।
ॐ तुरगासनायै नमः ।
ॐ हंसारूढायै नमः ।
ॐ व्याघ्रगतायै नमः ।
ॐ सिंहारूढायै नमः ।
ॐ अरुणाधरायै नमः ।
ॐ कृत्तिकाव्रतसम्प्रीतायै नमः ।
ॐ कार्तिकेयविमोहिन्यै नमः ।
ॐ करण्डमकुटायै नमः ।
ॐ कामदोग्ध्र्यै नमः ।
ॐ कल्पद्रुसंस्थितायै नमः ।
ॐ वार्ताव्यङ्गविनोदेष्टायै नमः ।
ॐ वञ्चितायै नमः ।
ॐ वञ्चनप्रियायै नमः ।
ॐ स्वाभादीप्तगुहायै नमः ।
ॐ स्वाभाबिम्बितेष्टायै नमः ।
ॐ स्वयङ्गृहायै नमः ॥ ६२० ॥

ॐ मूर्धाभिषिक्तवनितायै नमः ।
ॐ मरालगत्यै नमः ।
ॐ ईश्वर्यै नमः ।
ॐ मानिन्यै नमः ।
ॐ मानितायै नमः ।
ॐ मानहीनायै नमः ।
ॐ मातामहेडितायै नमः ।
ॐ मिताक्षर्यै नमः ।
ॐ मिताहारायै नमः ।
ॐ मितवादायै नमः ॥ ६३० ॥

ॐ अमितप्रभायै नमः ।
ॐ मीनाक्ष्यै नमः ।
ॐ मुग्धहसनायै नमः ।
ॐ मुग्धायै नमः ।
ॐ मूर्तिमत्यै नमः ।
ॐ मत्यै नमः ।
ॐ मात्रे नमः ।
ॐ मातृसखानन्दायै नमः ।
ॐ मारविद्यायै नमः ।
ॐ अमृताक्षरायै नमः ॥ ६४० ॥

ॐ अपञ्चीकृतभूतेश्यै नमः ।
ॐ पञ्चीकृतवसुन्धरायै नमः ।
ॐ विफलीकृतकल्पद्रुवे नमः ।
ॐ अफलीकृतदानवायै नमः ।
ॐ अनादिषट्कविपुलायै नमः ।
ॐ आदिषट्काङ्गमालिन्यै नमः ।
ॐ नवकक्ष्यायितभटायै नमः ।
ॐ नववीरसमर्चितायै नमः ।
ॐ रासक्रीडाप्रियायै नमः ।
ॐ राधाविनुतायै नमः ॥ ६५० ॥

ॐ राधेयवन्दितायै नमः ।
ॐ राजचक्रधरायै नमः ।
ॐ राज्ञ्यै नमः ।
ॐ राजीवाक्षसुतायै नमः ।
ॐ रमायै नमः ।
ॐ रामायै नमः ।
ॐ रामादृतायै नमः ।
ॐ रम्यायै नमः ।
ॐ रामानन्दायै नमः ।
ॐ मनोरमायै नमः ॥ ६६० ॥

ॐ रहस्यज्ञायै नमः ।
ॐ रहोध्येयायै नमः ।
ॐ रङ्गस्थायै नमः ।
ॐ रेणुकाप्रियायै नमः ।
ॐ रेणुकेयनुतायै नमः ।
ॐ रेवाविहारायै नमः ।
ॐ रोगनाशिन्यै नमः ।
ॐ विटङ्कायै नमः ।
ॐ विगताटङ्कायै नमः ।
ॐ विटपायितषण्मुखायै नमः ।
ॐ वीटीप्रियायै नमः ।
ॐ वीरुड्ध्वजायै नमः ।
ॐ वीरुट्प्रीतमृगावृतायै नमः ।
ॐ वीशारूढायै नमः ।
ॐ वीशरत्नप्रभायै नमः ।
ॐ अविदितवैभवायै नमः ।
ॐ चित्रायै नमः ।
ॐ चित्ररथायै नमः ।
ॐ चित्रसेनायै नमः ।
ॐ चित्रितविग्रहायै नमः ॥ ६८० ॥

ॐ चित्रसेननुतायै नमः ।
ॐ चित्रवसनायै नमः ।
ॐ चित्रितायै नमः ।
ॐ चित्यै नमः ।
ॐ चित्रगुप्तार्चितायै नमः ।
ॐ चाटुवसनायै नमः ।
ॐ चारुभूषणायै नमः ।
ॐ चमत्कृत्यै नमः ।
ॐ चमत्कारभ्रमितेष्टायै नमः ।
ॐ चलत्कचायै नमः ॥ ६९० ॥

ॐ छायापतङ्गबिम्बास्यायै नमः ।
ॐ छविनिर्जितभास्करायै नमः ।
ॐ छत्रध्वजादिबिरुदायै नमः ।
ॐ छात्रहीनायै नमः ।
ॐ छवीश्वर्यै नमः ।
ॐ जनन्यै नमः ।
ॐ जनकानन्दायै नमः ।
ॐ जाह्नवीतनयप्रियायै नमः ।
ॐ जाह्नवीतीरगायै नमः ।
ॐ जानपदस्थायै नमः ॥ ७०० ॥

ॐ अजनिमारणायै नमः ।
ॐ जम्भभेदिसुतानन्दायै नमः ।
ॐ जम्भारिविनुतायै नमः ।
ॐ जयायै नमः ।
ॐ जयावहायै नमः ।
ॐ जयकर्यै नमः ।
ॐ जयशीलायै नमः ।
ॐ जयप्रदायै नमः ।
ॐ जिनहन्त्र्यै नमः ।
ॐ जैनहन्त्र्यै नमः ॥ ७१० ॥

ॐ जैमिनीयप्रकीर्तितायै नमः ।
ॐ ज्वरघ्न्यै नमः ।
ॐ ज्वलितायै नमः ।
ॐ ज्वालामालायै नमः ।
ॐ जाज्वल्यभूषणायै नमः ।
ॐ ज्वालामुख्यै नमः ।
ॐ ज्वलत्केशायै नमः ।
ॐ ज्वलद्वल्लीसमुद्भवायै नमः ।
ॐ ज्वलत्कुण्डान्तावतरद्भक्तायै नमः ।
ॐ ज्वलनभाजनायै नमः ॥ ७२० ॥

ॐ ज्वलनोद्धूपितामोदायै नमः ।
ॐ ज्वलदीप्तधरावृतायै नमः ।
ॐ जाज्वल्यमानायै नमः ।
ॐ जयिन्यै नमः ।
ॐ जितामित्रायै नमः ।
ॐ जितप्रियायै नमः ।
ॐ चिन्तामणीश्वर्यै नमः ।
ॐ छिन्नमस्तायै नमः ।
ॐ छेदितदानवायै नमः ।
ॐ खड्गधारोन्नटद्दासायै नमः ॥ ७३० ॥

ॐ खड्गरावणपूजितायै नमः ।
ॐ खड्गसिद्धिप्रदायै नमः ।
ॐ खेटहस्तायै नमः ।
ॐ खेटविहारिण्यै नमः ।
ॐ खट्वाङ्गधरजप्रीतायै नमः ।
ॐ खादिरासनसंस्थितायै नमः ।
ॐ खादिन्यै नमः ।
ॐ खादितारात्यै नमः ।
ॐ खनीश्यै नमः ।
ॐ खनिदायिन्यै नमः ॥ ७४० ॥

ॐ अङ्कोलितान्तरगुहायै नमः ।
ॐ अङ्कुरद्दन्तपङ्क्तिकायै नमः ।
ॐ न्यङ्कूदरसमुद्भूतायै नमः ।
ॐ अभङ्गुरापाङ्गवीक्षणायै नमः ।
ॐ पितृस्वामिसख्यै नमः ।
ॐ पतिवरारूढायै नमः ।
ॐ पतिव्रतायै नमः ।
ॐ प्रकाशितायै नमः ।
ॐ पराद्रिस्थायै नमः ।
ॐ जयन्तीपुरपालिन्यै नमः ॥ ७५० ॥

ॐ फलाद्रिस्थायै नमः ।
ॐ फलप्रीतायै नमः ।
ॐ पाण्ड्यभूपालवन्दितायै नमः ।
ॐ अफलायै नमः ।
ॐ सफलायै नमः ।
ॐ फालदृक्कुमारतपःफलायै नमः ।
ॐ कुमारकोष्ठगायै नमः ।
ॐ कुन्तशक्ति चिह्नधरावृतायै नमः ।
ॐ स्मरबाणायितालोकायै नमः ।
ॐ स्मरविद्योहिताकृतये नमः ॥ ७६० ॥

ॐ कालमेघायितकचायै नमः ।
ॐ कामसौभाग्यवारिधये नमः ।
ॐ कान्तालकान्तायै नमः ।
ॐ कामेड्यायै नमः ।
ॐ करकोन्नतनप्रियायै नमः ।
ॐ पौनःपुन्यप्रियालापायै नमः ।
ॐ पम्पावाद्यप्रियाधिकायै नमः ।
ॐ रमणीयायै नमः ।
ॐ स्मरणीयायै नमः ।
ॐ भजनीयायै नमः ॥ ७७० ॥

ॐ परात्परायै नमः ।
ॐ नीलवाजिगतायै नमः ।
ॐ नीलखड्गायै नमः ।
ॐ नीलांशुकायै नमः ।
ॐ अनिलायै नमः ।
ॐ रात्र्यै नमः ।
ॐ निद्रायै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ निद्राकर्त्र्यै नमः ।
ॐ विभावर्यै नमः ॥ ७८० ॥

ॐ शुकायमानकायोक्त्यै नमः ।
ॐ किंशुकाभाधराम्बरायै नमः ।
ॐ शुकमानितचिद्रूपायै नमः ।
ॐ अंशुकान्तप्रसाधिन्यै नमः ।
ॐ गूढोक्तायै नमः ।
ॐ गूढगदितायै नमः ।
ॐ गुहसङ्केतितायै नमः ।
ॐ अगगायै नमः ।
ॐ धैर्यायै नमः ।
ॐ धैर्यवत्यै नमः ॥ ७९० ॥

ॐ धात्रीप्रेषितायै नमः ।
ॐ अवाप्तकामनायै नमः ।
ॐ सन्दृष्टायै नमः ।
ॐ कुक्कुटारावध्वस्तधम्मिल्लजीविन्यै नमः ।
ॐ भद्रायै नमः ।
ॐ भद्रप्रदायै नमः ।
ॐ भक्तवत्सलायै नमः ।
ॐ भद्रदायिन्यै नमः ।
ॐ भानुकोटिप्रतीकाशायै नमः ।
ॐ चन्द्रकोटिसुशीतलायै नमः ॥ ८०० ॥

ॐ ज्वलनान्तःस्थिताय नमः ।
ॐ भक्तविनुतायै नमः ।
ॐ भास्करेडितायै नमः ।
ॐ अभङ्गुरायै नमः ।
ॐ भारहीनायै नमः ।
ॐ भारत्यै नमः ।
ॐ भारतीडितायै नमः ।
ॐ भरतेड्यायै नमः ।
ॐ भारतेश्यै नमः ।
ॐ भुवनेश्यै नमः ॥ ८१० ॥

ॐ भयापहायै नमः ।
ॐ भैरव्यै नमः ।
ॐ भैरवीसेव्यायै नमः ।
ॐ भोक्त्र्यै नमः ।
ॐ भोगीन्द्रसेवितायै नमः ।
ॐ भोगेडितायै नमः ।
ॐ भोगकर्यै नमः ।
ॐ भेरुण्डायै नमः ।
ॐ भगमालिन्यै नमः ।
ॐ भगाराध्यायै नमः ॥ ८२० ॥

ॐ भागवतप्रगीतायै नमः ।
ॐ अभेदवादिन्यै नमः ।
ॐ अन्यायै नमः ।
ॐ अनन्यायै नमः ।
ॐ निजानन्यायै नमः ।
ॐ स्वानन्यायै नमः ।
ॐ अनन्यकामिन्यै नमः ।
ॐ यज्ञेश्वर्यै नमः ।
ॐ यागशीलायै नमः ।
ॐ यज्ञोद्गीतगुहानुगायै नमः ॥ ८३० ॥

ॐ सुब्रह्मण्यगानरतायै नमः ।
ॐ सुब्रह्मण्यसुखास्पदायै नमः ।
ॐ कुम्भजेड्यायै नमः ।
ॐ कुतुकितायै नमः ।
ॐ कौसुम्भाम्बरमण्डितायै नमः ।
ॐ संस्कृतायै नमः ।
ॐ संस्कृतारावायै नमः ।
ॐ सर्वावयवसुन्दर्यै नमः ।
ॐ भूतेश्यै नमः ।
ॐ भूतिदायै नमः ॥ ८४० ॥

ॐ भूत्यै नमः ।
ॐ भूतावेशनिवारिण्यै नमः ।
ॐ भूषणायितभूताण्डायै नमः ।
ॐ भूचक्रायै नमः ।
ॐ भूधराश्रितायै नमः ।
ॐ भूलोकदेवतायै नमः ।
ॐ भूम्ने नमः ।
ॐ भूमिदायै नमः ।
ॐ भूमिकन्याकायै नमः ।
ॐ भूसुरेड्यायै नमः ॥ ८५० ॥

ॐ भूसुरारिविमुखायै नमः ।
ॐ भानुबिम्बगायै नमः ।
ॐ पुरातनायै नमः ।
ॐ अभूतपूर्वायै नमः ।
ॐ अविजातीयायै नमः ।
ॐ अधुनातनायै नमः ।
ॐ अपरायै नमः ।
ॐ स्वगताभेदायै नमः ।
ॐ सजातीयविभेदिन्यै नमः ।
ॐ अनन्तरागै नमः ॥ ८६० ॥

ॐ अरविन्दाभायै नमः ।
ॐ हृद्यायै नमः ।
ॐ हृदयसंस्थितायै नमः ।
ॐ ह्रीमत्यै नमः ।
ॐ हृदयासक्तायै नमः ।
ॐ हृष्टायै नमः ।
ॐ हृन्मोहभास्करायै नमः ।
ॐ हारिण्यै नमः ।
ॐ हरिण्यै नमः ।
ॐ हारायै नमः ॥ ८७० ॥

ॐ हारायितविलासिन्यै नमः ।
ॐ हरारावप्रमुदितायै नमः ।
ॐ हीरदायै नमः ।
ॐ हीरभूषणायै नमः ।
ॐ हीरभृद्विनुतायै नमः ।
ॐ हेमायै नमः ।
ॐ हेमाचलनिवासिन्यै नमः ।
ॐ होमप्रियायै नमः ।
ॐ हौत्रपरायै नमः ।
ॐ हुङ्कारायै नमः ॥ ८८० ॥

ॐ हुम्फडुज्ज्वलायै नमः ।
ॐ हुताशनेडितायै नमः ।
ॐ हेलामुदितायै नमः ।
ॐ हेमभूषणायै नमः ।
ॐ ज्ञानेश्वर्यै नमः ।
ॐ ज्ञाततत्त्वायै नमः ।
ॐ ज्ञेयायै नमः ।
ॐ ज्ञेयविवर्जितायै नमः ।
ॐ ज्ञानायै नमः ।
ॐ ज्ञानाकृत्यै नमः ।
ॐ ज्ञानिविनुतायै नमः ।
ॐ ज्ञातिवर्जितायै नमः ।
ॐ ज्ञाताखिलायै नमः ।
ॐ ज्ञानदात्र्यै नमः ।
ॐ ज्ञाताज्ञातविवर्जितायै नमः ।
ॐ ज्ञेयानन्यायै नमः ।
ॐ ज्ञेयगुहायै नमः ।
ॐ विज्ञेयायै नमः ।
ॐ अज्ञेयवर्जितायै नमः ।
ॐ आज्ञाकर्यै नमः ॥ ९०० ॥

ॐ पराज्ञातायै नमः ।
ॐ प्राज्ञायै नमः ।
ॐ प्रज्ञावशोषितायै नमः ।
ॐ स्वाज्ञाधीनामरायै नमः ।
ॐ अनुज्ञाकाङ्क्षोन्नृत्यत्सुराङ्गनायै नमः ।
ॐ सगजायै नमः ।
ॐ अगजानन्दायै नमः ।
ॐ सगुहायै नमः ।
ॐ अगुहान्तरायै नमः ।
ॐ साधारायै नमः ॥ ९१० ॥

ॐ निराधारायै नमः ।
ॐ भूधरस्थायै नमः ।
ॐ अतिभूधरायै नमः ।
ॐ सगुणायै नमः ।
ॐ अगुणाकारायै नमः ।
ॐ निर्गुणायै नमः ।
ॐ गुणाधिकायै नमः ।
ॐ अशेषायै नमः ।
ॐ अविशेषेड्यायै नमः ।
ॐ शुभदायै नमः ॥ ९२० ॥

ॐ अशुभपहायै नमः ।
ॐ अतर्क्यायै नमः ।
ॐ व्या (अव्या)कृतायै नमः ।
ॐ न्यायकोविदायै नमः ।
ॐ तत्त्वबोधिन्यै नमः ।
ॐ साङ्ख्योक्तायै नमः ।
ॐ कपिलानन्दायै नमः ।
ॐ वैशेषिकविनिश्चितायै नमः ।
ॐ पुराणप्रथितायै नमः ।
ॐ अपारकरुणायै नमः ।
ॐ वाक्प्रदायिन्यै नमः ।
ॐ सङ्ख्याविहीनायै नमः ।
ॐ असङ्ख्येयायै नमः ।
ॐ सुस्मृतायै नमः ।
ॐ विस्मृतापहायै नमः ।
ॐ वीरबाहुनुतायै नमः ।
ॐ वीरकेसरीडितवैभवायै नमः ।
ॐ वीरमाहेन्द्रविनुतायै नमः ।
ॐ वीरमाहेश्वरार्चितायै नमः ।
ॐ वीरराक्षससम्पूज्यायै नमः ॥ ९४० ॥

ॐ वीरमार्तण्डवन्दितायै नमः ।
ॐ वीरान्तकस्तुतायै नमः ।
ॐ वीरपुरन्दरसमर्चितायै नमः ।
ॐ वीरधीरार्चितपदायै नमः ।
ॐ नववीरसमाश्रितायै नमः ।
ॐ भैरवाष्टकसंसेव्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्माद्यष्टकसेवितायै नमः ।
ॐ इन्द्राद्यष्टकसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ वज्राद्यायुधशोभितायै नमः ।
ॐ अङ्गावरणसंयुक्तायै नमः ॥ ९५० ॥

ॐ अनङ्गामृतवर्षिण्यै नमः ।
ॐ तमोहन्त्र्यै नमः ।
ॐ तपोलभ्यायै नमः ।
ॐ तमालरुचिरायै नमः ।
ॐ अबलायै नमः ।
ॐ सानन्दायै नमः ।
ॐ सहजानन्दायै नमः ।
ॐ गुहानन्दविवर्धिन्यै नमः ।
ॐ परानन्दायै नमः ।
ॐ शिवानन्दायै नमः ॥ ९६० ॥

ॐ सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः ।
ॐ पुत्रदायै नमः ।
ॐ वसुदायै नमः ।
ॐ सौख्यदात्र्यै नमः ।
ॐ सर्वार्थदायिन्यै नमः ।
ॐ योगारूढायै नमः ।
ॐ योगिवन्द्यायै नमः ।
ॐ योगदायै नमः ।
ॐ गुहयोगिन्यै नमः ।
ॐ प्रमदायै नमः ।
ॐ प्रमदाकारायै नमः ।
ॐ प्रमादात्र्यै नमः ।
ॐ प्रमामय्यै नमः ।
ॐ भ्रमापाहायै नमः ।
ॐ भ्रामयित्र्यै नमः ।
ॐ प्रधानायै नमः ।
ॐ प्रबलायै नमः ।
ॐ प्रमायै नमः ।
ॐ प्रशान्तायै नमः ।
ॐ प्रमितानन्दायै नमः ॥ ९८० ॥

ॐ परमानन्दनिर्भरायै नमः ।
ॐ पारावारायै नमः ।
ॐ परोत्कर्षायै नमः ।
ॐ पार्वतीतनयप्रियायै नमः ।
ॐ प्रसाधितायै नमः ।
ॐ प्रसन्नास्यायै नमः ।
ॐ प्राणायामपरार्चितायै नमः ।
ॐ पूजितायै नमः ।
ॐ साधुविनुतायै नमः ।
ॐ सुरसास्वादितायै नमः ॥ ९९० ॥

ॐ सुधायै नमः ।
ॐ स्वामिन्यै नमः ।
ॐ स्वामिवनितायै नमः ।
ॐ समनीस्थायै नमः ।
ॐ समानितायै नमः ।
ॐ सर्वसम्मोहिन्यै नमः ।
ॐ विश्वजनन्यै नमः ।
ॐ शक्तिरूपिण्यै नमः ।
ॐ कुमारदक्षिणोत्सङ्गवासिन्यै नमः ।
ॐ भोगमोक्षदायै नमः ॥ १००० ॥

Also Read 1000 Names of Valli:

1000 Names of Sri Valli | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Valli | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top