Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Varaha | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Varaha Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીવરાહસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શઙ્કર ઉવાચ
યઃ પૂજયેત્પરાત્માનં શ્રીમુષ્ણેશં મહાપ્રભુમ્ ।
વરાહસ્ય સહસ્રેણ નામ્નાં પુષ્પસહસ્રકૈઃ ॥ ૧ ॥

હતકણ્ટકસામ્રાજ્યં લભાતે નાત્ર સંશયઃ ।
પાર્વત્યુવાચ
કિં તન્નામસહસ્રં મે યેન સામ્રાજ્યમાપ્નુયાત્ ॥ ૨ ॥

બ્રૂહિ શઙ્કર તત્પ્રીત્યા વરાહસ્ય મહાત્મનઃ ।
શ્રુત્વા વરાહમાહામ્યં ન તૃપ્તિર્જાયતે ક્વચિત્ ॥ ૩ ॥

કો નુ તૃપ્યેત તનુભૃદ્ગુણસારવિદાં વર ।
શઙ્કર ઉવાચ
શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ પવિત્રં મઙ્ગલં પરમ્ ॥ ૪ ॥

ધન્યં યશસ્યમાયુષ્યં ગોપ્યાદ્ગોપ્યતરં મહત્ ।
ઇદં પુરા ન કસ્યાપિ પ્રોક્તં ગોપ્યં તવાપિ ચ ॥ ૫ ॥

તથાઽપિ ચ પ્રવક્ષ્યામિ મદઙ્ગાર્ધશરીરિણિ ।
સદાશિવ ઋષિસ્તસ્ય વરાહો દેવતા સ્મૃતઃ ॥ ૬ ॥

છન્દોઽનુષ્ટુપ્ વિશ્વનેતા કીલકં ચ શરાગ્રભૃત્ ।
હ્રીં બીજમસ્ત્રં ક્લીઙ્કારઃ કવચં શ્રીમિહોચ્યતે ॥ ૭ ॥

વિશ્વાત્મા પરમો મન્ત્રો મન્ત્રરાજમુદીરયેત્ ।
હુઙ્કારં હૃદયે ન્યસ્ય વરાહાયેતિ મુર્ધનિ ॥ ૮ ॥

ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ શિખાયાં ચ નેત્રયોર્ભૂપતિં ન્યસેત્ ।
સર્વજ્ઞાય નમોઽસ્ત્રં ચ શ્રીં હ્રીં ક્લિં હું ચ ભૂમપિ ॥ ૯ ॥

હાં હીં હૂં હૈં હૌં હ ઇતિ સ્વીયાઙ્ગુષ્ઠદ્વયાદિકઃ ।
એવં સ્વાઙ્ગકૃતન્યાસો મન્ત્રમેતમુદીરયેત્ ॥ ૧૦ ॥

નમઃ શ્વેતવરાહાય નમસ્તે પરમાત્મને ।
લક્ષ્મીનાથાય નાથાય શ્રીમુષ્ણ બ્રહ્મણે નમઃ ॥ ૧૧ ॥

ૐ શ્રીવરાહો ભૂવરાહઃ પરં જ્યોતિઃ પરાત્પરઃ ।
પરમઃ પુરુષઃ સિદ્ધો વિભુર્વ્યોમચરો બલી ॥ ૧૨ ॥

અદ્વિતીયઃ પરં બ્રહ્મ સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહઃ ।
નિર્દ્વન્દ્વો નિરહઙ્કારો નિર્માયો નિશ્ચયલોઽમલઃ ॥ ૧૩ ॥

વિશિખો વિશ્વરૂપશ્ચ વિશ્વદૃગ્વિશ્વભાવનઃ ।
વિશ્વાત્મા વિશ્વનેતા ચ વિમલો વીર્યવર્ધનઃ ॥ ૧૪ ॥

વિશ્વકર્મા વિનોદી ચ વિશ્વેશો વિશ્વમઙ્ગલઃ ।
વિશ્વો વસુન્ધરાનાથો વસુરેતા વિરોધહૃત્ ॥ ૧૫ ॥

હિરણ્યગર્ભો હર્યશ્વો દૈત્યારિર્હરિસેવિતઃ ।
મહાતપા મહાદર્શો મનોજ્ઞો નૈકસાધનઃ ॥ ૧૬ ॥

સર્વાત્મા સર્વવિખ્યાતઃ સર્વસાક્ષી સતાં પતિઃ ।
સર્વગઃ સર્વભૂતાત્મા સર્વદોષવિવર્જિતઃ ॥ ૧૭ ॥

સર્વભૂતહિતોઽસઙ્ગઃ સત્યઃ સત્યવ્યવસ્થિતઃ ।
સત્યકર્મા સત્યપતિઃ સર્વસત્યપ્રિયો મતઃ ॥ ૧૮ ॥

આધિવ્યાધિભિયો હર્તા મૃગાઙ્ગો નિયમપ્રિયઃ ।
બલવીરસ્તપઃ શ્રેષ્ઠો ગુણકર્તા ગુણી બલી ॥ ૧૯ ॥

અનન્તઃ પ્રથમો મન્ત્રઃ સર્વભાવવિદવ્યયઃ ।
સહસ્રનામા ચાનન્તોઽનન્તરૂપો રમેશ્વરઃ ॥ ૨૦ ॥

અગાધનિલયોઽપારો નિરાકારો નિરાયુધઃ ।
અમોઘદૃગમેયાત્મા વેદવેદ્યો વિશાં પતિઃ ॥ ૨૧ ॥

વિહૃતિર્વિભવો ભવ્યો ભવહીનો ભવાન્તકઃ ।
ભક્તપ્રિયઃ પવિત્રાઙ્ઘ્રિઃ સુનાસઃ પવનાર્ચિતઃ ॥ ૨૨ ॥

ભજનીયગુણોઽદૃશ્યો ભદ્રો ભદ્રયશા હરિઃ ।
વેદાન્તકૃદ્વેદવન્દ્યો વેદાધ્યયનતત્પરઃ ॥ ૨૩ ॥

વેદગોપ્તા ધર્મગોપ્તા વેદમાર્ગપ્રવર્તકઃ ।
વેદાન્તવેદ્યો વેદાત્મા વેદાતીતો જગત્પ્રિયઃ ॥ ૨૪ ॥

જનાર્દનો જનાધ્યક્ષો જગદીશો જનેશ્વરઃ ।
સહસ્રબાહુઃ સત્યાત્મા હેમાઙ્ગો હેમભૂષણઃ ॥ ૨૫ ॥

હરિદ(તા)શ્વપ્રિયો નિત્યો હરિઃ પૂર્ણો હલાયુધઃ ।
અમ્બુજાક્ષોઽમ્બુજાધારો નિર્જરશ્ચ નિરઙ્કુશઃ ॥ ૨૬ ॥

નિષ્ઠુરો નિત્યસન્તોષો નિત્યાનન્દપદપ્રદઃ ।
નિર્જરેશો નિરાલમ્બો નિર્ગુણોઽપિ ગુણાન્વિતઃ ॥ ૨૭ ॥

મહામાયો મહાવીર્યો મહાતેજા મદોદ્ધતઃ ।
મનોઽભિમાની માયાવી માનદો માનલ(ર)ક્ષણઃ ॥ ૨૮ ॥

મન્દો માની મનઃ કલ્પો મહાકલ્પો મહેશ્વરઃ ।
માયાપતિર્માનપતિર્મનસઃ પતિરીશ્વરઃ ॥ ૨૯ ॥

અક્ષોભ્યો બાહ્ય આનન્દી અનિર્દેશ્યોઽપરાજિતઃ ।
અજોઽનન્તોઽપ્રમેયશ્ચ સદાનન્દો જનપ્રિયઃ ॥ ૩૦ ॥

અનન્તગુણગમ્ભીર ઉગ્રકૃત્પરિવેષ્ટનઃ ।
જિતેન્દ્રિયો જિતક્રોધો જિતામિત્રો જયોઽજયઃ ॥ ૩૧ ॥

સર્વારિષ્ટાર્તિહા સર્વહૃદન્તરનિવાસકઃ ।
અન્તરાત્મા પરાત્મા ચ સર્વાત્મા સર્વકારકઃ ॥ ૩૨ ॥

ગુરુઃ કવિઃ કિટિઃ કાન્તઃ કઞ્જાક્ષઃ ખગવાહનઃ ।
સુશર્મા વરદઃ શાર્ઙ્ગી સુદાસાભીષ્ટદઃ પ્રભુઃ ॥ ૩૩ ॥

ઝિલ્લિકાતનયઃ પ્રેષી ઝિલ્લિકામુક્તિદાયકઃ ।
ગુણજિત્કથિતઃ કાલઃ ક્રોડઃ કોલઃ શ્રમાપહઃ ॥ ૩૪ ॥

કિટિઃ કૃપાકરઃ સ્વામી સર્વદૃક્સર્વગોચરઃ ।
યોગાચાર્યો મતો વસ્તુ બ્રહ્મણ્યો વેદસત્તમઃ ॥૩૫ ॥

મહાલમ્બોષ્ઠકશ્ચૈવ મહાદેવો મનોરમઃ ।
ઊર્ધ્વબાહુરિભસ્થૂલઃ શ્યેનઃ સેનાપતિઃ ખનિઃ ॥ ૩૬ ॥

દીર્ઘાયુઃ શઙ્કરઃ કેશી સુતીર્થો મેઘનિઃસ્વનઃ ।
અહોરાત્રઃ સૂક્તવાકઃ સુહૃન્માન્યઃ સુવર્ચલઃ ॥ ૩૭ ॥

સારભૃત્સર્વસારશ્ચ સર્વગ્ર(ગ્રા)હઃ સદાગતિઃ ।
સૂર્યશ્ચન્દ્રઃ કુજો જ્ઞશ્ચ દેવમન્ત્રી ભૃગુઃ શનિઃ ॥ ૩૮ ॥

રાહુઃ કેતુર્ગ્રહપતિર્યજ્ઞભૃદ્યજ્ઞસાધનઃ ।
સહસ્રપાત્સહસ્રાક્ષઃ સોમકાન્તઃ સુધાકરઃ ॥ ૩૯ ॥

યજ્ઞો યજ્ઞપતિર્યાજી યજ્ઞાઙ્ગો યજ્ઞવાહનઃ ।
યજ્ઞાન્તકૃદ્યજ્ઞગુહ્યો યજ્ઞકૃદ્યજ્ઞસાધકઃ ॥ ૪૦ ॥

ઇડાગર્ભઃ સ્રવત્કર્ણો યજ્ઞકર્મફલપ્રદઃ ।
ગોપતિઃ શ્રીપતિર્ઘોણસ્ત્રિકાલજ્ઞઃ શુચિશ્રવાઃ ॥ ૪૧ ॥

શિવઃ શિવતરઃ શૂરઃ શિવપ્રેષ્ઠઃ શિવાર્ચિતઃ ।
શુદ્ધસત્ત્વઃ સુરાર્તિઘ્નઃ ક્ષેત્રજ્ઞોઽક્ષર આદિકૃત્ ॥ ૪૨ ॥

શઙ્ખી ચક્રી ગદી ખડ્ગી પદ્મી ચણ્ડપરાક્રમઃ
ચણ્ડઃ કોલાહલઃ શાર્ઙ્ગી સ્વયમ્ભૂરગ્ર્યભુગ્વિભુઃ ॥ ૪૩ ॥

સદાચારઃ સદારમ્ભો દુરાચારનિવર્તકઃ ।
જ્ઞાની જ્ઞાનપ્રિયોઽવજ્ઞો જ્ઞાનદોઽજ્ઞાનદો યમી ॥ ૪૪ ॥

લયોદકવિહારી ચ સામગાનપ્રિયો ગતિઃ ।
યજ્ઞમૂર્તિસ્ત્રિલોકેશસ્ત્રિધામા કૌસ્તુભોજ્જ્વલઃ ॥ ૪૬ ॥

શ્રીવત્સલાઞ્છનઃ શ્રીમાન્શ્રીધરો ભૂધરોઽર્ભકઃ ।
વરુણો વારુણો વૃક્ષો વૃષભો વર્ધનો વરઃ ॥ ૪૭ ॥

યુગાદિકૃદ્યુગાવર્તઃ પક્ષો માસ ઋતુર્યુગઃ ।
વત્સરો વત્સલો વેદઃ શિપિવિષ્ટઃ સનાતનઃ ॥ ૪૮ ॥

ઇન્દ્રત્રાતા ભયત્રાતા ક્ષુદ્રકૃત્ક્ષુદ્રનાશનઃ ।
મહાહનુર્મહાઘોરો મહાદીપ્તિર્મહાવ્રતઃ ॥ ૪૯ ॥

મહાપાદો મહાકાલો મહાકાયો મહાબલઃ ।
ગમ્ભીરઘોષો ગમ્ભીરો ગભીરો ઘુર્ઘુરસ્વનઃ ॥ ૫૦ ॥

ઓઙ્કારગર્ભો ન્યગ્રોધો વષટ્કારો હુતાશનઃ ।
ભૂયાન્બહુમતો ભૂમા વિશ્વકર્મા વિશામ્પતિઃ ॥ ૫૧ ॥

વ્યવસાયોઽઘમર્ષશ્ચ વિદિતોઽભ્યુત્થિતો મહઃ ।
બલબિદ્બલવાન્દણ્ડી વક્રદંષ્ટ્રો વશો વશી ॥ ૫૨ ॥

સિદ્ધઃ સિદ્ધિપ્રદઃ સાધ્યઃ સિદ્ધસઙ્કલ્પ ઊર્જવાન્ ।
ધૃતારિરસહાયશ્ચ સુમુખો બડવામુખઃ ॥ ૫૩ ॥

વસુર્વસુમનાઃ સામશરીરો વસુધાપ્રદઃ ।
પીતામ્બરી વાસુદેવો વામનો જ્ઞાનપઞ્જરઃ ॥ ૫૪ ॥

નિત્યતૃપ્તો નિરાધારો નિઃસઙ્ગો નિર્જિતામરઃ ।
નિત્યમુક્તો નિત્યવન્દ્યો મુક્તવન્દ્યો મુરાન્તકઃ ॥ ૫૫ ॥

બન્ધકો મોચકો રુદ્રો યુદ્ધસેનાવિમર્દનઃ ।
પ્રસારણો નિષેધાત્મા ભિક્ષુર્ભિક્ષુપ્રિયો ઋજુઃ ॥ ૫૬ ॥

મહાહંસો ભિક્ષુરૂપી મહાકન્દો મહાશનઃ ।
મનોજવઃ કાલકાલઃ કાલમૃત્યુઃ સભાજિતઃ ॥ ૫૭ ॥

પ્રસન્નો નિર્વિભાવશ્ચ ભૂવિદારી દુરાસદઃ ।
વસનો વાસવો વિશ્વવાસવો વાસવપ્રિયઃ ॥ ૫૮ ॥

સિદ્ધયોગી સિદ્ધકામઃ સિદ્ધિકામઃ શુભાર્થવિત્ ।
અજેયો વિજયીન્દ્રશ્ચ વિશેષજ્ઞો વિભાવસુઃ ॥ ૫૯ ॥

ઈક્ષામાત્રજગત્સ્રષ્ટા ભ્રૂભઙ્ગનિયતાખિલઃ ।
મહાધ્વગો દિગીશેશો મુનિમાન્યો મુનીશ્વરઃ ॥ ૬૦ ॥

મહાકાયો વજ્રકાયો વરદો વાયુવાહનઃ ।
વદાન્યો વજ્રભેદી ચ મધુહૃત્કલિદોષહા ॥ ૬૧ ॥

વાગીશ્વરો વાજસનો વાનસ્પત્યો મનોરમઃ ।
સુબ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મધનો બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મવર્ધનઃ ॥ ૬૨ ॥

વિષ્ટમ્ભી વિશ્વહસ્તશ્ચ વિશ્વાહો વિશ્વતોમુખઃ ।
અતુલો વસુવેગોઽર્કઃ સમ્રાટ્ સામ્રાજ્યદાયકઃ ॥ ૬૩ ॥

શક્તિપ્રિયઃ શક્તિરૂપો મારશક્તિવિભઞ્જનઃ ।
સ્વતન્ત્રઃ સર્વતન્ત્રજ્ઞો મીમાંસિતગુણાકરઃ ॥ ૬૪ ॥

અનિર્દેશ્યવપુઃ શ્રીશો નિત્યશ્રીર્નિત્યમઙ્ગલઃ ।
નિત્યોત્સવો નિજાનન્દો નિત્યભેદી નિરાશ્રયઃ ॥ ૬૫ ॥

અન્તશ્ચરો ભવાધીશો બ્રહ્મયોગી કલાપ્રિયઃ ।
ગોબ્રાહ્મણહિતાચારો જગદ્ધિતમહાવ્રતઃ ॥ ૬૬ ॥

દુર્ધ્યેયશ્ચ સદાધ્યેયો દુર્વાસાદિવિબોધનઃ ।
દુરાપો દુર્ધિયાં ગોપ્યો દૂરાદ્દૂરઃ સમીપગઃ ॥ ૬૭ ॥

વૃષાકપિઃ કપિઃ કાર્યઃ કારણઃ કારણક્રમઃ ।
જ્યોતિષાં મથનજ્યોતિઃ જ્યોતિશ્ચક્રપ્રવર્તકઃ ॥ ૬૮ ॥

પ્રથમો મધ્યમસ્તારઃ સુતીક્ષ્ણોદર્કકાર્યવાન્ ।
સુરૂપશ્ચ સદાવેત્તા સુમુખઃ સુજનપ્રિયઃ ॥ ૬૯ ॥

મહાવ્યાકરણાચાર્યઃ શિક્ષાકલ્પપ્રવર્તકઃ ।
સ્વચ્છશ્છન્દોમયઃ સ્વેચ્છાસ્વાહિતાર્થવિનાશનઃ ॥ ૭૦ ॥

સાહસી સર્વહન્તા ચ સમ્મતોઽનિન્દિતોઽસકૃત્ ।
કામરૂપઃ કામપાલઃ સુતીર્થ્યોઽથ ક્ષપાકરઃ ॥ ૭૧ ॥

જ્વાલી વિશાલશ્ચ પરો વેદકૃજ્જનવર્ધનઃ ।
વેદ્યો વૈદ્યો મહાવેદી વીરહા વિષમો મહઃ ॥ ૭૨ ॥

ઈતિભાનુર્ગ્રહશ્ચૈવ પ્રગ્રહો નિગ્રહોઽગ્નિહા ।
ઉત્સર્ગઃ સન્નિષેધશ્ચ સુપ્રતાપઃ પ્રતાપધૃત્ ॥ ૭૩ ॥

સર્વાયુધધરઃ શાલઃ સુરૂપઃ સપ્રમોદનઃ ।
ચતુષ્કિષ્કુઃ સપ્તપાદઃ સિંહસ્કન્ધસ્ત્રિમેખલઃ ॥ ૭૪ ॥

સુધાપાનરતોઽરિઘ્નઃ સુરમેડ્યઃ સુલોચનઃ ।
તત્ત્વવિત્તત્ત્વગોપ્તા ચ પરતત્ત્વં પ્રજાગરઃ ॥ ૭૫ ॥

ઈશાન ઈશ્વરોઽધ્યક્ષે મહામેરુરમોઘદૃક્ ।
ભેદપ્રભેદવાદી ચ સ્વાદ્વૈતપરિનિષ્ઠિતઃ ॥ ૭૬ ॥

ભાગહારી વંશકરો નિમિત્તસ્થો નિમિત્તકૃત્ ।
નિયન્તા નિયમો યન્તા નન્દકો નન્દિવર્ધનઃ ॥ ૭૭ ॥

ષડ્વિંશકો મહાવિષ્ણુર્બ્રહ્મજ્ઞો બ્રહ્મતત્પરઃ ।
વેદકૃન્નામ ચાનન્તનામા શબ્દાતિગઃ કૃપઃ ॥ ૭૮ ॥

દમ્ભો દમ્ભકરો દમ્ભવંશો વંશકરો વરઃ ।
અજનિર્જનિકર્તા ચ સુરાધ્યક્ષે યુગાન્તકઃ ॥ ૭૯ ॥

દર્ભરોમા બુધાધ્યક્ષે માનુકૂલો મદોદ્ધતઃ ।
શન્તનુઃ શઙ્કરઃ સૂક્ષ્મઃ પ્રત્યયશ્ચણ્ડશાસનઃ ॥ ૮૦ ॥

વૃત્તનાસો મહાગ્રીવઃ કુમ્બુગ્રીવો મહાનૃણઃ ।
વેદવ્યાસો દેવભૂતિરન્તરાત્મા હૃદાલયઃ ॥ ૮૧ ॥

મહાભાગો મહાસ્પર્શો મહામાત્રો મહામનાઃ ।
મહોદરો મહોષ્ઠશ્ચ મહાજિહ્વો મહામુખઃ ॥ ૮૨ ॥

પુષ્કરસ્તુમ્બુરુઃ ખેટી સ્થાવરઃ સ્થિતિમત્તરઃ ।
શ્વાસાયુધઃ સમર્થશ્ચ વેદાર્થઃ સુસમાહિતઃ ॥ ૮૩ ॥

વેદશીર્ષઃ પ્રકાશાત્મા પ્રમોદઃ સામગાયનઃ ।
અન્તર્ભાવ્યો ભાવિતાત્મા મહીદાસો દિવસ્પતિઃ ॥ ૮૪ ॥

મહાસુદર્શનો વિદ્વાનુપહારપ્રિયોઽચ્યુતઃ ।
અનલો દ્વિશફો ગુપ્તઃ શોભનો નિરવગ્રહઃ ॥ ૮૫ ॥

ભાષાકરો મહાભર્ગઃ સર્વદેશવિભાગકૃત્ ।
કાલકણ્ઠો મહાકેશો લોમશઃ કાલપૂજિતઃ ॥ ૮૬ ॥

આસેવનોઽવસાનાત્મા બુદ્ધ્યાત્મા રક્તલોચનઃ ।
નારઙ્ગો નરકોદ્ધર્તા ક્ષેત્રપાલો દુરિષ્ટહા ॥ ૮૭ ॥

હુઙ્કારગર્ભો દિગ્વાસાઃ બ્રહ્મેન્દ્રાધિપતિર્બલઃ ।
વર્ચસ્વી બ્રહ્મવદનઃ ક્ષત્રબાહુર્વિદૂરગઃ ॥ ૮૮ ॥

ચતુર્થપાચ્ચતુષ્પાચ્ચ ચતુર્વેદપ્રવર્તકઃ ।
ચાતુર્હોત્રકૃદવ્યક્તઃ સર્વવર્ણવિભાગકૃત્ ॥ ૮૯ ॥

મહાપતિર્ગૃહપતિર્વિદ્યાધીશો વિશામ્પતિઃ ।
અક્ષરોઽધોક્ષજોઽધૂર્તો રક્ષિતા રાક્ષસાન્તકૃત્ ॥ ૯૦ ॥

રજઃસત્ત્વતમોહાન્તા કૂટસ્થઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
તીર્થકૃત્તીર્થવાસી ચ તીર્થરૂપો હ્યપાં પતિઃ ॥ ૯૧ ॥

પુણ્યબીજઃ પુરાણર્ષિઃ પવિત્રઃ પરમોત્સવઃ ।
શુદ્ધિકૃચ્છુદ્ધિદઃ શુદ્ધઃ શુદ્ધસત્ત્વનિરૂપકઃ ॥ ૯૨ ॥

સુપ્રસન્નઃ શુભાર્હોઽથ શુભદિત્સુઃ શુભપ્રિયઃ ।
યજ્ઞભાગભુજાં મુખ્યો યક્ષગાનપ્રિયો બલી ॥ ૯૩ ॥

સમોઽથ મોદો મોદાત્મા મોદદો મોક્ષદસ્મૃતિઃ ।
પરાયણઃ પ્રસાદશ્ચ લોકબન્ધુર્બૃહસ્પતિઃ ॥ ૯૪ ॥

લીલાવતારો જનનવિહીનો જન્મનાશનઃ ।
મહાભીમો મહાગર્તો મહેષ્વાસો મહોદયઃ ॥ ૯૫ ॥

અર્જુનો ભાસુરઃ પ્રખ્યો વિદોષો વિષ્ટરશ્રવાઃ ।
સહસ્રપાત્સભાગ્યશ્ચ પુણ્યપાકો દુરવ્યયઃ ॥ ૯૬ ॥

કૃત્યહીનો મહાવાગ્મી મહાપાપવિનિગ્રહઃ ।
તેજોઽપહારી બલવાન્ સર્વદાઽરિવિદૂષકઃ ॥ ૯૭ ॥

કવિઃ કણ્ઠગતિઃ કોષ્ઠો મણિમુક્તાજલાપ્લુતઃ ।
અપ્રમેયગતિઃ કૃષ્ણો હંસશ્ચૈવ શુચિપ્રિયઃ ॥ ૯૮ ॥

વિજયીન્દ્રઃ સુરેન્દ્રશ્ચ વાગિન્દ્રો વાક્પતિઃ પ્રભુઃ ।
તિરશ્ચીનગતિઃ શુક્લઃ સારગ્રીવો ધરાધરઃ ॥ ૯૯ ॥

પ્રભાતઃ સર્વતોભદ્રો મહાજન્તુર્મહૌષધિઃ ।
પ્રાણેશો વર્ધકસ્તીવ્રપ્રવેશઃ પર્વતોપમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

સુધાસિક્તઃ સદસ્યસ્થો રાજરાટ્ દણ્ડકાન્તકઃ ।
ઊર્ધ્વકેશોઽજમીઢશ્ચ પિપ્પલાદો બહુશ્રવાઃ ॥ ૧૦૧ ॥

ગન્ધર્વોઽભ્યુદિતઃ કેશી વીરપેશો વિશારદઃ ।
હિરણ્યવાસાઃ સ્તબ્ધાક્ષો બ્રહ્મલાલિતશૈશવઃ ॥ ૧૦૨ ॥

પદ્મગર્ભો જમ્બુમાલી સૂર્યમણ્ડલમધ્યગઃ ।
ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યસ્થઃ કરભાગગ્નિસંશ્રયઃ ॥ ૧૦૩ ॥

અજીગર્તઃ શાકલાગ્ર્યઃ સન્ધાનઃ સિંહવિક્રમઃ ।
પ્રભાવાત્મા જગત્કાલઃ કાલકાલો બૃહદ્રથઃ ॥ ૧૦૪ ॥

સારાઙ્ગો યતમાન્યશ્ચ સત્કૃતિઃ શુચિમણ્ડલઃ ।
કુમારજિદ્વનેચારી સપ્તકન્યામનોરમઃ ॥ ૧૦૫ ॥

ધૂમકેતુર્મહાકેતુઃ પક્ષિકેતુઃ પ્રજાપતિઃ ।
ઊર્ધ્વરેતા બલોપાયો ભૂતાવર્તઃ સજઙ્ગમઃ ॥ ૧૦૬ ॥

રવિર્વાયુર્વિધાતા ચ સિદ્ધાન્તો નિશ્ચલોઽચલઃ ।
આસ્થાનકૃદમેયાત્માઽનુકૂલશ્ચાધિકો ભુવઃ ॥ ૧૦૭ ॥

હ્રસ્વઃ પિતામહોઽનર્થઃ કાલવીર્યો વૃકોદરઃ ।
સહિષ્ણુઃ સહદેવશ્ચ સર્વજિચ્છાત્રુતાપનઃ ॥ ૧૦૮ ॥

પાઞ્ચરાત્રપરો હંસી પઞ્ચભૂતપ્રવર્તકઃ ।
ભૂરિશ્રવાઃ શિખણ્ડી ચ સુયજ્ઞઃ સત્યઘોષણઃ ॥ ૧૦૯ ॥

પ્રગાઢઃ પ્રવણો હારી પ્રમાણં પ્રણવો નિધિઃ ।
મહોપનિષદો વાક્ ચ વેદનીડઃ કિરીટધૃત્ ॥ ૧૧૦ ॥

ભવરોગભિષગ્ભાવો ભાવસાઢ્યો ભવાતિગઃ ।
ષડ્ ધર્મવર્જિતઃ કેશી કાર્યવિત્કર્મગોચરઃ ॥ ૧૧૧ ॥

યમવિધ્વંસનઃ પાશી યમિવર્ગનિષેવિતઃ ।
મતઙ્ગો મેચકો મેધ્યો મેધાવી સર્વમેલકઃ ॥ ૧૧૨ ॥

મનોજ્ઞદૃષ્ટિર્મારારિનિગ્રહઃ કમલાકરઃ ।
નમદ્ગણેશો ગોપીડઃ સન્તાનઃ સન્તતિપ્રદઃ ॥ ૧૧૩ ॥

બહુપ્રદો બલાધ્યક્ષે ભિન્નમર્યાદભેદનઃ ।
અનિર્મુક્તશ્ચારુદેષ્ણઃ સત્યાષાઢઃ સુરાધિપઃ ॥ ૧૧૪ ॥

આવેદનીયોઽવેદ્યશ્ચ તારણસ્તરુણોઽરુણઃ ।
સર્વલક્ષણલક્ષણ્યઃ સર્વલોકવિલક્ષણઃ ॥ ૧૧૫ ॥

સર્વદક્ષઃ સુધાધીશઃ શરણ્યઃ શાન્તવિગ્રહઃ ।
રોહિણીશો વરાહશ્ચ વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપધૃત્ ॥ ૧૧૬ ॥

સ્વર્ગદ્વારઃ સુખદ્વારો મોક્ષદ્વારસ્ત્રિવિષ્ટપઃ ।
અદ્વિતીયઃ કેવલશ્ચ કૈવલ્યપતિરર્હણઃ ॥ ૧૧૭ ॥

તાલપક્ષસ્તાલકરો યન્ત્રી તન્ત્રવિભેદનઃ ।
ષડ્રસઃ કુસુમાસ્ત્રશ્ચ સત્યમૂલફલોદયઃ ॥ ૧૧૮ ॥

કલા કાષ્ઠા મુહૂર્તશ્ચ મણિબિમ્બો જગદ્ધૃણિઃ ।
અભયો રુદ્રગીતશ્ચ ગુણજિદ્ગુણભેદનઃ ॥૧૧૯ ॥

દેવાસુરવિનિર્માતા દેવાસુરનિયામકઃ ।
પ્રારમ્ભશ્ચ વિરામશ્ચ સામ્રાજ્યાધિપતિઃ પ્રભુઃ ॥૧૨૦ ॥

પણ્ડિતો ગહનારમ્ભઃ જીવનો જીવનપ્રદઃ ।
રક્તદેવો દેવમૂલઃ વેદમૂલો મનઃપ્રિયઃ ॥૧૨૧ ॥

વિરાચનઃ સુધાજાતઃ સ્વર્ગાધ્યક્ષો મહાકપિઃ ।
વિરાડ્રૂપઃ પ્રજારૂપઃ સર્વદેવશિખામણિઃ ॥૧૨૨ ॥

ભગવાન્ સુમુખઃ સ્વર્ગઃ મઞ્જુકેશઃ સુતુન્દિલઃ ।
વનમાલી ગન્ધમાલી મુક્તામાલ્યચલોપમઃ ॥૧૨૩ ॥

મુક્તોઽસૃપ્યઃ સુહૃદ્ભ્રાતા પિતા માતા પરા ગતિઃ ।
સત્વધ્વનિઃ સદાબન્ધુર્બ્રહ્મરુદ્રાધિદૈવતમ્ ॥૧૨૪ ॥

સમાત્મા સર્વદઃ સાઙ્ખ્યઃ સન્માર્ગધ્યેયસત્પદઃ ।
સસઙ્કલ્પો વિકલ્પશ્ચ કર્તા સ્વાદી તપોધનઃ ॥૧૨૫ ॥

વિરજા વિરજાનાથઃ સ્વચ્છશૃઙ્ગો દુરિષ્ટહા ।
ઘોણો બન્ધુર્મહાચેષ્ટઃ પુરાણઃ પુષ્કરેક્ષણઃ ॥૧૨૬ ॥

અહિર્બુધ્ન્યો મુનિર્વિષ્ણુર્ધર્મયૂપસ્તમોહરઃ ।
અગ્રાહ્યશ્શાશ્વતઃ કૃષ્ણઃ પ્રવરઃ પક્ષિવાહનઃ ॥૧૨૭ ॥

કપિલઃ ખપથિસ્થશ્ચ પ્રદ્યુમ્નોઽમિતભોજનઃ ।
સઙ્કર્ષણો મહાવાયુસ્ત્રિકાલજ્ઞસ્ત્રિવિક્રમઃ ॥૧૨૮ ॥

પૂર્ણપ્રજ્ઞઃ સુધીર્હૃષ્ટઃ પ્રબુદ્ધઃ શમનઃ સદઃ ।
બ્રહ્માણ્ડકોટિનિર્માતા માધવો મધુસૂદનઃ ॥૧૨૯ ॥

શશ્વદેકપ્રકારશ્ચ કોટિબ્રહ્માણ્ડનાયકઃ ।
શશ્વદ્ભક્તપરાધીનઃ શશ્વદાનન્દદાયકઃ ॥૧૩૦ ॥

સદાનન્દઃ સદાભાસઃ સદા સર્વફલપ્રદઃ ।
ઋતુમાનૃતુપર્ણશ્ચ વિશ્વનેતા વિભૂત્તમઃ ॥૧૩૧ ॥

રુક્માઙ્ગદપ્રિયોઽવ્યઙ્ગો મહાલિઙ્ગો મહાકપિઃ ।
સંસ્થાનસ્થાનદઃ સ્રષ્ટા જાહ્નવીવાહધૃક્પ્રભુઃ ॥૧૩૨ ॥

માણ્ડુકેષ્ટપ્રદાતા ચ મહાધન્વન્તરિઃ ક્ષિતિઃ ।
સભાપતિસેસિદ્ધમૂલશ્ચરકાદિર્મહાપથઃ ॥૧૩૩ ॥

આસન્નમૃત્યુહન્તા ચ વિશ્વાસ્યઃ પ્રાણનાયકઃ ।
બુધો બુધેજ્યો ધર્મેજ્યો વૈકુણ્ઠપતિરિષ્ટદઃ ॥૧૩૪ ॥

ફલશ્રુતિઃ –
ઇતિ શ્વેતવરાહસ્ય પ્રોક્તં હે ગિરિકન્યકે ।
સમસ્તભાગ્યદં પુણ્યં ભૂપતિત્વપ્રદાયકમ્ ॥૧૩૫ ॥

મહાપાતકકોટિઘ્નં રાજસૂયફલપ્રદમ્ ।
ય ઇદં પ્રાતરુત્થાય દિવ્યં નામસહસ્રકમ્ ॥૧૩૬ ॥

પઠતે નિયતો ભૂત્વા મહાપાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
સહસ્રનામભિર્દિવ્યૈઃ પ્રત્યહં તુલસીદલૈઃ ॥૧૩૭ ॥

પૂજયેદ્યો વરાહં તુ શ્રદ્ધયા નિષ્ઠયાન્વિતઃ ।
એવં સહસ્રનામભિઃ પુષ્પૈર્વાથસુગન્ધિભિઃ ॥૧૩૮ ॥

અભિજાતકુલે જાતો રાજા ભવતિ નિશ્ચિતમ્ ।
એવં નામસહસ્રેણ વરાહસ્ય મહાત્મનઃ ॥૧૩૯ ॥

ન દારિદ્ર્યમવાપ્નોતિ ન યાતિ નરકં ધ્રુવમ્ ।
ત્રિકાલમેકકાલં વા પઠન્ નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૪૦ ॥

માસમેકં જપેન્મર્ત્યો ભવિષ્યતિ જિતેન્દ્રિયઃ ।
મહતીં શ્રિયમાયુષ્યં વિદ્યાં ચૈવાધિગચ્છતિ ॥ ૧૪૧ ॥

યો વા શ્વેતવરાહસ્ય દિવ્યૈર્નામસહસ્રકૈઃ ।
પ્રવર્તયેન્નિત્યપૂજાં દત્વા નિર્વાહમુત્તમમ્ ॥ ૧૪૨ ॥

ભવેજ્જન્મસહસ્રૈસ્તુ સામ્રાજ્યાધિપતિર્ધ્રુવમ્ ।
રાત્રૌ શ્વેતવરાહસ્ય સન્નિધૌ ય ઇદં પઠેત્ ॥ ૧૪૩ ॥

ક્ષયાપસ્મારકુષ્ઠાદ્યૈર્મહારોગૈસ્તથાઽપરૈઃ ।
માસાદેવ વિનિર્મુક્તઃ સ જીવેચ્છરદાં શતમ્ ॥ ૧૪૪ ॥

સર્વેષુ પુણ્યકાલેષુ પઠન્નામસહસ્રકમ્ ।
સર્વપાપવિનિર્મુક્તો લભતે શાશ્વતં પદમ્ ॥ ૧૪૫ ॥

સહસ્રનામપઠનાદ્વરાહસ્ય મહાત્મનઃ ।
ન ગ્રહોપદ્રવં યાતિ યાતિ શત્રુક્ષયં તથા ॥ ૧૪૬ ॥

રાજા ચ દાસતાં યાતિ સર્વે યાન્તિ ચ મિત્રતામ્ ।
શ્રિયશ્ચ સ્થિરતાં યાન્તિ યાન્તિ સર્વેઽપિ સૌહૃદમ્ ॥ ૧૪૭ ॥

રાજદસ્યુગ્રહાદિભ્યો વ્યાધ્યાધિભ્યશ્ચ કિઞ્ચન ।
ન ભયં જાયતે ક્વાપિ વૃદ્ધિસ્તસ્ય દિને દિને ॥ ૧૪૮ ॥

વિપ્રસ્તુ વિદ્યામાપ્નોતિ ક્ષત્રિયો વિજયી ભવેત્ ।
વાર્ધુષ્યવિભવં યાતિ વૈશ્યઃ શૂદ્રઃ સુખં વ્રજેત્ ॥ ૧૪૯ ॥

સકામઃ કામમાપ્નોતિ નિષ્કામો મોક્ષમાપ્નુયાત્ ।
મહારાક્ષસવેતાલભૂતપ્રેતપિશાચકાઃ ॥ ૧૫૦ ॥

રોગાઃ સર્પવિષાદ્યાશ્ચ નશ્યન્ત્યસ્ય પ્રભાવતઃ ।
ય ઇદં શૃણુયાન્નિત્યં યશ્ચાપિ પરિકીર્તયેત્ ।
નામઙ્ગલમવાપ્નોતિ સોઽમુત્રેહ ચ માનવઃ ॥ ૧૫૧ ॥

નમઃ શ્વેતવરાહાય નમસ્તે પરમાત્મને ।
લક્ષ્મીનાથાય નાથાય શ્રીમુષ્ણબ્રહ્મણે નમઃ ॥ ૧૫૨ ॥

યઃ પઠેચ્છૃણુયાન્નિત્યં ઇમં મન્ત્રં નગાત્મજે ।
સ પાપપાશનિર્મુક્તઃ પ્રયાતિ પરમાં ગતિમ્ ॥ ૧૫૩ ॥

ઇતિ શ્રીવરાહસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read 1000 Names of Shri Varaha:

1000 Names of Sri Varaha| Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *