Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Varaha | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Varaha Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీవరాహసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శఙ్కర ఉవాచ
యః పూజయేత్పరాత్మానం శ్రీముష్ణేశం మహాప్రభుమ్ ।
వరాహస్య సహస్రేణ నామ్నాం పుష్పసహస్రకైః ॥ ౧ ॥

హతకణ్టకసామ్రాజ్యం లభాతే నాత్ర సంశయః ।
పార్వత్యువాచ
కిం తన్నామసహస్రం మే యేన సామ్రాజ్యమాప్నుయాత్ ॥ ౨ ॥

బ్రూహి శఙ్కర తత్ప్రీత్యా వరాహస్య మహాత్మనః ।
శ్రుత్వా వరాహమాహామ్యం న తృప్తిర్జాయతే క్వచిత్ ॥ ౩ ॥

కో ను తృప్యేత తనుభృద్గుణసారవిదాం వర ।
శఙ్కర ఉవాచ
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి పవిత్రం మఙ్గలం పరమ్ ॥ ౪ ॥

ధన్యం యశస్యమాయుష్యం గోప్యాద్గోప్యతరం మహత్ ।
ఇదం పురా న కస్యాపి ప్రోక్తం గోప్యం తవాపి చ ॥ ౫ ॥

తథాఽపి చ ప్రవక్ష్యామి మదఙ్గార్ధశరీరిణి ।
సదాశివ ఋషిస్తస్య వరాహో దేవతా స్మృతః ॥ ౬ ॥

ఛన్దోఽనుష్టుప్ విశ్వనేతా కీలకం చ శరాగ్రభృత్ ।
హ్రీం బీజమస్త్రం క్లీఙ్కారః కవచం శ్రీమిహోచ్యతే ॥ ౭ ॥

విశ్వాత్మా పరమో మన్త్రో మన్త్రరాజముదీరయేత్ ।
హుఙ్కారం హృదయే న్యస్య వరాహాయేతి ముర్ధని ॥ ౮ ॥

భూర్భువః స్వః శిఖాయాం చ నేత్రయోర్భూపతిం న్యసేత్ ।
సర్వజ్ఞాయ నమోఽస్త్రం చ శ్రీం హ్రీం క్లిం హుం చ భూమపి ॥ ౯ ॥

హాం హీం హూం హైం హౌం హ ఇతి స్వీయాఙ్గుష్ఠద్వయాదికః ।
ఏవం స్వాఙ్గకృతన్యాసో మన్త్రమేతముదీరయేత్ ॥ ౧౦ ॥

నమః శ్వేతవరాహాయ నమస్తే పరమాత్మనే ।
లక్ష్మీనాథాయ నాథాయ శ్రీముష్ణ బ్రహ్మణే నమః ॥ ౧౧ ॥

ఓం శ్రీవరాహో భూవరాహః పరం జ్యోతిః పరాత్పరః ।
పరమః పురుషః సిద్ధో విభుర్వ్యోమచరో బలీ ॥ ౧౨ ॥

అద్వితీయః పరం బ్రహ్మ సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ।
నిర్ద్వన్ద్వో నిరహఙ్కారో నిర్మాయో నిశ్చయలోఽమలః ॥ ౧౩ ॥

విశిఖో విశ్వరూపశ్చ విశ్వదృగ్విశ్వభావనః ।
విశ్వాత్మా విశ్వనేతా చ విమలో వీర్యవర్ధనః ॥ ౧౪ ॥

విశ్వకర్మా వినోదీ చ విశ్వేశో విశ్వమఙ్గలః ।
విశ్వో వసున్ధరానాథో వసురేతా విరోధహృత్ ॥ ౧౫ ॥

హిరణ్యగర్భో హర్యశ్వో దైత్యారిర్హరిసేవితః ।
మహాతపా మహాదర్శో మనోజ్ఞో నైకసాధనః ॥ ౧౬ ॥

సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వసాక్షీ సతాం పతిః ।
సర్వగః సర్వభూతాత్మా సర్వదోషవివర్జితః ॥ ౧౭ ॥

సర్వభూతహితోఽసఙ్గః సత్యః సత్యవ్యవస్థితః ।
సత్యకర్మా సత్యపతిః సర్వసత్యప్రియో మతః ॥ ౧౮ ॥

ఆధివ్యాధిభియో హర్తా మృగాఙ్గో నియమప్రియః ।
బలవీరస్తపః శ్రేష్ఠో గుణకర్తా గుణీ బలీ ॥ ౧౯ ॥

అనన్తః ప్రథమో మన్త్రః సర్వభావవిదవ్యయః ।
సహస్రనామా చానన్తోఽనన్తరూపో రమేశ్వరః ॥ ౨౦ ॥

అగాధనిలయోఽపారో నిరాకారో నిరాయుధః ।
అమోఘదృగమేయాత్మా వేదవేద్యో విశాం పతిః ॥ ౨౧ ॥

విహృతిర్విభవో భవ్యో భవహీనో భవాన్తకః ।
భక్తప్రియః పవిత్రాఙ్ఘ్రిః సునాసః పవనార్చితః ॥ ౨౨ ॥

భజనీయగుణోఽదృశ్యో భద్రో భద్రయశా హరిః ।
వేదాన్తకృద్వేదవన్ద్యో వేదాధ్యయనతత్పరః ॥ ౨౩ ॥

వేదగోప్తా ధర్మగోప్తా వేదమార్గప్రవర్తకః ।
వేదాన్తవేద్యో వేదాత్మా వేదాతీతో జగత్ప్రియః ॥ ౨౪ ॥

జనార్దనో జనాధ్యక్షో జగదీశో జనేశ్వరః ।
సహస్రబాహుః సత్యాత్మా హేమాఙ్గో హేమభూషణః ॥ ౨౫ ॥

హరిద(తా)శ్వప్రియో నిత్యో హరిః పూర్ణో హలాయుధః ।
అమ్బుజాక్షోఽమ్బుజాధారో నిర్జరశ్చ నిరఙ్కుశః ॥ ౨౬ ॥

నిష్ఠురో నిత్యసన్తోషో నిత్యానన్దపదప్రదః ।
నిర్జరేశో నిరాలమ్బో నిర్గుణోఽపి గుణాన్వితః ॥ ౨౭ ॥

మహామాయో మహావీర్యో మహాతేజా మదోద్ధతః ।
మనోఽభిమానీ మాయావీ మానదో మానల(ర)క్షణః ॥ ౨౮ ॥

మన్దో మానీ మనః కల్పో మహాకల్పో మహేశ్వరః ।
మాయాపతిర్మానపతిర్మనసః పతిరీశ్వరః ॥ ౨౯ ॥

అక్షోభ్యో బాహ్య ఆనన్దీ అనిర్దేశ్యోఽపరాజితః ।
అజోఽనన్తోఽప్రమేయశ్చ సదానన్దో జనప్రియః ॥ ౩౦ ॥

అనన్తగుణగమ్భీర ఉగ్రకృత్పరివేష్టనః ।
జితేన్ద్రియో జితక్రోధో జితామిత్రో జయోఽజయః ॥ ౩౧ ॥

సర్వారిష్టార్తిహా సర్వహృదన్తరనివాసకః ।
అన్తరాత్మా పరాత్మా చ సర్వాత్మా సర్వకారకః ॥ ౩౨ ॥

గురుః కవిః కిటిః కాన్తః కఞ్జాక్షః ఖగవాహనః ।
సుశర్మా వరదః శార్ఙ్గీ సుదాసాభీష్టదః ప్రభుః ॥ ౩౩ ॥

ఝిల్లికాతనయః ప్రేషీ ఝిల్లికాముక్తిదాయకః ।
గుణజిత్కథితః కాలః క్రోడః కోలః శ్రమాపహః ॥ ౩౪ ॥

కిటిః కృపాకరః స్వామీ సర్వదృక్సర్వగోచరః ।
యోగాచార్యో మతో వస్తు బ్రహ్మణ్యో వేదసత్తమః ॥౩౫ ॥

మహాలమ్బోష్ఠకశ్చైవ మహాదేవో మనోరమః ।
ఊర్ధ్వబాహురిభస్థూలః శ్యేనః సేనాపతిః ఖనిః ॥ ౩౬ ॥

దీర్ఘాయుః శఙ్కరః కేశీ సుతీర్థో మేఘనిఃస్వనః ।
అహోరాత్రః సూక్తవాకః సుహృన్మాన్యః సువర్చలః ॥ ౩౭ ॥

సారభృత్సర్వసారశ్చ సర్వగ్ర(గ్రా)హః సదాగతిః ।
సూర్యశ్చన్ద్రః కుజో జ్ఞశ్చ దేవమన్త్రీ భృగుః శనిః ॥ ౩౮ ॥

రాహుః కేతుర్గ్రహపతిర్యజ్ఞభృద్యజ్ఞసాధనః ।
సహస్రపాత్సహస్రాక్షః సోమకాన్తః సుధాకరః ॥ ౩౯ ॥

యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యాజీ యజ్ఞాఙ్గో యజ్ఞవాహనః ।
యజ్ఞాన్తకృద్యజ్ఞగుహ్యో యజ్ఞకృద్యజ్ఞసాధకః ॥ ౪౦ ॥

ఇడాగర్భః స్రవత్కర్ణో యజ్ఞకర్మఫలప్రదః ।
గోపతిః శ్రీపతిర్ఘోణస్త్రికాలజ్ఞః శుచిశ్రవాః ॥ ౪౧ ॥

శివః శివతరః శూరః శివప్రేష్ఠః శివార్చితః ।
శుద్ధసత్త్వః సురార్తిఘ్నః క్షేత్రజ్ఞోఽక్షర ఆదికృత్ ॥ ౪౨ ॥

శఙ్ఖీ చక్రీ గదీ ఖడ్గీ పద్మీ చణ్డపరాక్రమః
చణ్డః కోలాహలః శార్ఙ్గీ స్వయమ్భూరగ్ర్యభుగ్విభుః ॥ ౪౩ ॥

సదాచారః సదారమ్భో దురాచారనివర్తకః ।
జ్ఞానీ జ్ఞానప్రియోఽవజ్ఞో జ్ఞానదోఽజ్ఞానదో యమీ ॥ ౪౪ ॥

లయోదకవిహారీ చ సామగానప్రియో గతిః ।
యజ్ఞమూర్తిస్త్రిలోకేశస్త్రిధామా కౌస్తుభోజ్జ్వలః ॥ ౪౬ ॥

శ్రీవత్సలాఞ్ఛనః శ్రీమాన్శ్రీధరో భూధరోఽర్భకః ।
వరుణో వారుణో వృక్షో వృషభో వర్ధనో వరః ॥ ౪౭ ॥

యుగాదికృద్యుగావర్తః పక్షో మాస ఋతుర్యుగః ।
వత్సరో వత్సలో వేదః శిపివిష్టః సనాతనః ॥ ౪౮ ॥

ఇన్ద్రత్రాతా భయత్రాతా క్షుద్రకృత్క్షుద్రనాశనః ।
మహాహనుర్మహాఘోరో మహాదీప్తిర్మహావ్రతః ॥ ౪౯ ॥

మహాపాదో మహాకాలో మహాకాయో మహాబలః ।
గమ్భీరఘోషో గమ్భీరో గభీరో ఘుర్ఘురస్వనః ॥ ౫౦ ॥

ఓఙ్కారగర్భో న్యగ్రోధో వషట్కారో హుతాశనః ।
భూయాన్బహుమతో భూమా విశ్వకర్మా విశామ్పతిః ॥ ౫౧ ॥

వ్యవసాయోఽఘమర్షశ్చ విదితోఽభ్యుత్థితో మహః ।
బలబిద్బలవాన్దణ్డీ వక్రదంష్ట్రో వశో వశీ ॥ ౫౨ ॥

సిద్ధః సిద్ధిప్రదః సాధ్యః సిద్ధసఙ్కల్ప ఊర్జవాన్ ।
ధృతారిరసహాయశ్చ సుముఖో బడవాముఖః ॥ ౫౩ ॥

వసుర్వసుమనాః సామశరీరో వసుధాప్రదః ।
పీతామ్బరీ వాసుదేవో వామనో జ్ఞానపఞ్జరః ॥ ౫౪ ॥

నిత్యతృప్తో నిరాధారో నిఃసఙ్గో నిర్జితామరః ।
నిత్యముక్తో నిత్యవన్ద్యో ముక్తవన్ద్యో మురాన్తకః ॥ ౫౫ ॥

బన్ధకో మోచకో రుద్రో యుద్ధసేనావిమర్దనః ।
ప్రసారణో నిషేధాత్మా భిక్షుర్భిక్షుప్రియో ఋజుః ॥ ౫౬ ॥

మహాహంసో భిక్షురూపీ మహాకన్దో మహాశనః ।
మనోజవః కాలకాలః కాలమృత్యుః సభాజితః ॥ ౫౭ ॥

ప్రసన్నో నిర్విభావశ్చ భూవిదారీ దురాసదః ।
వసనో వాసవో విశ్వవాసవో వాసవప్రియః ॥ ౫౮ ॥

సిద్ధయోగీ సిద్ధకామః సిద్ధికామః శుభార్థవిత్ ।
అజేయో విజయీన్ద్రశ్చ విశేషజ్ఞో విభావసుః ॥ ౫౯ ॥

ఈక్షామాత్రజగత్స్రష్టా భ్రూభఙ్గనియతాఖిలః ।
మహాధ్వగో దిగీశేశో మునిమాన్యో మునీశ్వరః ॥ ౬౦ ॥

మహాకాయో వజ్రకాయో వరదో వాయువాహనః ।
వదాన్యో వజ్రభేదీ చ మధుహృత్కలిదోషహా ॥ ౬౧ ॥

వాగీశ్వరో వాజసనో వానస్పత్యో మనోరమః ।
సుబ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మధనో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవర్ధనః ॥ ౬౨ ॥

విష్టమ్భీ విశ్వహస్తశ్చ విశ్వాహో విశ్వతోముఖః ।
అతులో వసువేగోఽర్కః సమ్రాట్ సామ్రాజ్యదాయకః ॥ ౬౩ ॥

శక్తిప్రియః శక్తిరూపో మారశక్తివిభఞ్జనః ।
స్వతన్త్రః సర్వతన్త్రజ్ఞో మీమాంసితగుణాకరః ॥ ౬౪ ॥

అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీశో నిత్యశ్రీర్నిత్యమఙ్గలః ।
నిత్యోత్సవో నిజానన్దో నిత్యభేదీ నిరాశ్రయః ॥ ౬౫ ॥

అన్తశ్చరో భవాధీశో బ్రహ్మయోగీ కలాప్రియః ।
గోబ్రాహ్మణహితాచారో జగద్ధితమహావ్రతః ॥ ౬౬ ॥

దుర్ధ్యేయశ్చ సదాధ్యేయో దుర్వాసాదివిబోధనః ।
దురాపో దుర్ధియాం గోప్యో దూరాద్దూరః సమీపగః ॥ ౬౭ ॥

వృషాకపిః కపిః కార్యః కారణః కారణక్రమః ।
జ్యోతిషాం మథనజ్యోతిః జ్యోతిశ్చక్రప్రవర్తకః ॥ ౬౮ ॥

ప్రథమో మధ్యమస్తారః సుతీక్ష్ణోదర్కకార్యవాన్ ।
సురూపశ్చ సదావేత్తా సుముఖః సుజనప్రియః ॥ ౬౯ ॥

మహావ్యాకరణాచార్యః శిక్షాకల్పప్రవర్తకః ।
స్వచ్ఛశ్ఛన్దోమయః స్వేచ్ఛాస్వాహితార్థవినాశనః ॥ ౭౦ ॥

సాహసీ సర్వహన్తా చ సమ్మతోఽనిన్దితోఽసకృత్ ।
కామరూపః కామపాలః సుతీర్థ్యోఽథ క్షపాకరః ॥ ౭౧ ॥

జ్వాలీ విశాలశ్చ పరో వేదకృజ్జనవర్ధనః ।
వేద్యో వైద్యో మహావేదీ వీరహా విషమో మహః ॥ ౭౨ ॥

ఈతిభానుర్గ్రహశ్చైవ ప్రగ్రహో నిగ్రహోఽగ్నిహా ।
ఉత్సర్గః సన్నిషేధశ్చ సుప్రతాపః ప్రతాపధృత్ ॥ ౭౩ ॥

సర్వాయుధధరః శాలః సురూపః సప్రమోదనః ।
చతుష్కిష్కుః సప్తపాదః సింహస్కన్ధస్త్రిమేఖలః ॥ ౭౪ ॥

సుధాపానరతోఽరిఘ్నః సురమేడ్యః సులోచనః ।
తత్త్వవిత్తత్త్వగోప్తా చ పరతత్త్వం ప్రజాగరః ॥ ౭౫ ॥

ఈశాన ఈశ్వరోఽధ్యక్షే మహామేరురమోఘదృక్ ।
భేదప్రభేదవాదీ చ స్వాద్వైతపరినిష్ఠితః ॥ ౭౬ ॥

భాగహారీ వంశకరో నిమిత్తస్థో నిమిత్తకృత్ ।
నియన్తా నియమో యన్తా నన్దకో నన్దివర్ధనః ॥ ౭౭ ॥

షడ్వింశకో మహావిష్ణుర్బ్రహ్మజ్ఞో బ్రహ్మతత్పరః ।
వేదకృన్నామ చానన్తనామా శబ్దాతిగః కృపః ॥ ౭౮ ॥

దమ్భో దమ్భకరో దమ్భవంశో వంశకరో వరః ।
అజనిర్జనికర్తా చ సురాధ్యక్షే యుగాన్తకః ॥ ౭౯ ॥

దర్భరోమా బుధాధ్యక్షే మానుకూలో మదోద్ధతః ।
శన్తనుః శఙ్కరః సూక్ష్మః ప్రత్యయశ్చణ్డశాసనః ॥ ౮౦ ॥

వృత్తనాసో మహాగ్రీవః కుమ్బుగ్రీవో మహానృణః ।
వేదవ్యాసో దేవభూతిరన్తరాత్మా హృదాలయః ॥ ౮౧ ॥

మహాభాగో మహాస్పర్శో మహామాత్రో మహామనాః ।
మహోదరో మహోష్ఠశ్చ మహాజిహ్వో మహాముఖః ॥ ౮౨ ॥

పుష్కరస్తుమ్బురుః ఖేటీ స్థావరః స్థితిమత్తరః ।
శ్వాసాయుధః సమర్థశ్చ వేదార్థః సుసమాహితః ॥ ౮౩ ॥

వేదశీర్షః ప్రకాశాత్మా ప్రమోదః సామగాయనః ।
అన్తర్భావ్యో భావితాత్మా మహీదాసో దివస్పతిః ॥ ౮౪ ॥

మహాసుదర్శనో విద్వానుపహారప్రియోఽచ్యుతః ।
అనలో ద్విశఫో గుప్తః శోభనో నిరవగ్రహః ॥ ౮౫ ॥

భాషాకరో మహాభర్గః సర్వదేశవిభాగకృత్ ।
కాలకణ్ఠో మహాకేశో లోమశః కాలపూజితః ॥ ౮౬ ॥

ఆసేవనోఽవసానాత్మా బుద్ధ్యాత్మా రక్తలోచనః ।
నారఙ్గో నరకోద్ధర్తా క్షేత్రపాలో దురిష్టహా ॥ ౮౭ ॥

హుఙ్కారగర్భో దిగ్వాసాః బ్రహ్మేన్ద్రాధిపతిర్బలః ।
వర్చస్వీ బ్రహ్మవదనః క్షత్రబాహుర్విదూరగః ॥ ౮౮ ॥

చతుర్థపాచ్చతుష్పాచ్చ చతుర్వేదప్రవర్తకః ।
చాతుర్హోత్రకృదవ్యక్తః సర్వవర్ణవిభాగకృత్ ॥ ౮౯ ॥

మహాపతిర్గృహపతిర్విద్యాధీశో విశామ్పతిః ।
అక్షరోఽధోక్షజోఽధూర్తో రక్షితా రాక్షసాన్తకృత్ ॥ ౯౦ ॥

రజఃసత్త్వతమోహాన్తా కూటస్థః ప్రకృతేః పరః ।
తీర్థకృత్తీర్థవాసీ చ తీర్థరూపో హ్యపాం పతిః ॥ ౯౧ ॥

పుణ్యబీజః పురాణర్షిః పవిత్రః పరమోత్సవః ।
శుద్ధికృచ్ఛుద్ధిదః శుద్ధః శుద్ధసత్త్వనిరూపకః ॥ ౯౨ ॥

సుప్రసన్నః శుభార్హోఽథ శుభదిత్సుః శుభప్రియః ।
యజ్ఞభాగభుజాం ముఖ్యో యక్షగానప్రియో బలీ ॥ ౯౩ ॥

సమోఽథ మోదో మోదాత్మా మోదదో మోక్షదస్మృతిః ।
పరాయణః ప్రసాదశ్చ లోకబన్ధుర్బృహస్పతిః ॥ ౯౪ ॥

లీలావతారో జననవిహీనో జన్మనాశనః ।
మహాభీమో మహాగర్తో మహేష్వాసో మహోదయః ॥ ౯౫ ॥

అర్జునో భాసురః ప్రఖ్యో విదోషో విష్టరశ్రవాః ।
సహస్రపాత్సభాగ్యశ్చ పుణ్యపాకో దురవ్యయః ॥ ౯౬ ॥

కృత్యహీనో మహావాగ్మీ మహాపాపవినిగ్రహః ।
తేజోఽపహారీ బలవాన్ సర్వదాఽరివిదూషకః ॥ ౯౭ ॥

కవిః కణ్ఠగతిః కోష్ఠో మణిముక్తాజలాప్లుతః ।
అప్రమేయగతిః కృష్ణో హంసశ్చైవ శుచిప్రియః ॥ ౯౮ ॥

విజయీన్ద్రః సురేన్ద్రశ్చ వాగిన్ద్రో వాక్పతిః ప్రభుః ।
తిరశ్చీనగతిః శుక్లః సారగ్రీవో ధరాధరః ॥ ౯౯ ॥

ప్రభాతః సర్వతోభద్రో మహాజన్తుర్మహౌషధిః ।
ప్రాణేశో వర్ధకస్తీవ్రప్రవేశః పర్వతోపమః ॥ ౧౦౦ ॥

సుధాసిక్తః సదస్యస్థో రాజరాట్ దణ్డకాన్తకః ।
ఊర్ధ్వకేశోఽజమీఢశ్చ పిప్పలాదో బహుశ్రవాః ॥ ౧౦౧ ॥

గన్ధర్వోఽభ్యుదితః కేశీ వీరపేశో విశారదః ।
హిరణ్యవాసాః స్తబ్ధాక్షో బ్రహ్మలాలితశైశవః ॥ ౧౦౨ ॥

పద్మగర్భో జమ్బుమాలీ సూర్యమణ్డలమధ్యగః ।
చన్ద్రమణ్డలమధ్యస్థః కరభాగగ్నిసంశ్రయః ॥ ౧౦౩ ॥

అజీగర్తః శాకలాగ్ర్యః సన్ధానః సింహవిక్రమః ।
ప్రభావాత్మా జగత్కాలః కాలకాలో బృహద్రథః ॥ ౧౦౪ ॥

సారాఙ్గో యతమాన్యశ్చ సత్కృతిః శుచిమణ్డలః ।
కుమారజిద్వనేచారీ సప్తకన్యామనోరమః ॥ ౧౦౫ ॥

ధూమకేతుర్మహాకేతుః పక్షికేతుః ప్రజాపతిః ।
ఊర్ధ్వరేతా బలోపాయో భూతావర్తః సజఙ్గమః ॥ ౧౦౬ ॥

రవిర్వాయుర్విధాతా చ సిద్ధాన్తో నిశ్చలోఽచలః ।
ఆస్థానకృదమేయాత్మాఽనుకూలశ్చాధికో భువః ॥ ౧౦౭ ॥

హ్రస్వః పితామహోఽనర్థః కాలవీర్యో వృకోదరః ।
సహిష్ణుః సహదేవశ్చ సర్వజిచ్ఛాత్రుతాపనః ॥ ౧౦౮ ॥

పాఞ్చరాత్రపరో హంసీ పఞ్చభూతప్రవర్తకః ।
భూరిశ్రవాః శిఖణ్డీ చ సుయజ్ఞః సత్యఘోషణః ॥ ౧౦౯ ॥

ప్రగాఢః ప్రవణో హారీ ప్రమాణం ప్రణవో నిధిః ।
మహోపనిషదో వాక్ చ వేదనీడః కిరీటధృత్ ॥ ౧౧౦ ॥

భవరోగభిషగ్భావో భావసాఢ్యో భవాతిగః ।
షడ్ ధర్మవర్జితః కేశీ కార్యవిత్కర్మగోచరః ॥ ౧౧౧ ॥

యమవిధ్వంసనః పాశీ యమివర్గనిషేవితః ।
మతఙ్గో మేచకో మేధ్యో మేధావీ సర్వమేలకః ॥ ౧౧౨ ॥

మనోజ్ఞదృష్టిర్మారారినిగ్రహః కమలాకరః ।
నమద్గణేశో గోపీడః సన్తానః సన్తతిప్రదః ॥ ౧౧౩ ॥

బహుప్రదో బలాధ్యక్షే భిన్నమర్యాదభేదనః ।
అనిర్ముక్తశ్చారుదేష్ణః సత్యాషాఢః సురాధిపః ॥ ౧౧౪ ॥

ఆవేదనీయోఽవేద్యశ్చ తారణస్తరుణోఽరుణః ।
సర్వలక్షణలక్షణ్యః సర్వలోకవిలక్షణః ॥ ౧౧౫ ॥

సర్వదక్షః సుధాధీశః శరణ్యః శాన్తవిగ్రహః ।
రోహిణీశో వరాహశ్చ వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపధృత్ ॥ ౧౧౬ ॥

స్వర్గద్వారః సుఖద్వారో మోక్షద్వారస్త్రివిష్టపః ।
అద్వితీయః కేవలశ్చ కైవల్యపతిరర్హణః ॥ ౧౧౭ ॥

తాలపక్షస్తాలకరో యన్త్రీ తన్త్రవిభేదనః ।
షడ్రసః కుసుమాస్త్రశ్చ సత్యమూలఫలోదయః ॥ ౧౧౮ ॥

కలా కాష్ఠా ముహూర్తశ్చ మణిబిమ్బో జగద్ధృణిః ।
అభయో రుద్రగీతశ్చ గుణజిద్గుణభేదనః ॥౧౧౯ ॥

దేవాసురవినిర్మాతా దేవాసురనియామకః ।
ప్రారమ్భశ్చ విరామశ్చ సామ్రాజ్యాధిపతిః ప్రభుః ॥౧౨౦ ॥

పణ్డితో గహనారమ్భః జీవనో జీవనప్రదః ।
రక్తదేవో దేవమూలః వేదమూలో మనఃప్రియః ॥౧౨౧ ॥

విరాచనః సుధాజాతః స్వర్గాధ్యక్షో మహాకపిః ।
విరాడ్రూపః ప్రజారూపః సర్వదేవశిఖామణిః ॥౧౨౨ ॥

భగవాన్ సుముఖః స్వర్గః మఞ్జుకేశః సుతున్దిలః ।
వనమాలీ గన్ధమాలీ ముక్తామాల్యచలోపమః ॥౧౨౩ ॥

ముక్తోఽసృప్యః సుహృద్భ్రాతా పితా మాతా పరా గతిః ।
సత్వధ్వనిః సదాబన్ధుర్బ్రహ్మరుద్రాధిదైవతమ్ ॥౧౨౪ ॥

సమాత్మా సర్వదః సాఙ్ఖ్యః సన్మార్గధ్యేయసత్పదః ।
ససఙ్కల్పో వికల్పశ్చ కర్తా స్వాదీ తపోధనః ॥౧౨౫ ॥

విరజా విరజానాథః స్వచ్ఛశృఙ్గో దురిష్టహా ।
ఘోణో బన్ధుర్మహాచేష్టః పురాణః పుష్కరేక్షణః ॥౧౨౬ ॥

అహిర్బుధ్న్యో మునిర్విష్ణుర్ధర్మయూపస్తమోహరః ।
అగ్రాహ్యశ్శాశ్వతః కృష్ణః ప్రవరః పక్షివాహనః ॥౧౨౭ ॥

కపిలః ఖపథిస్థశ్చ ప్రద్యుమ్నోఽమితభోజనః ।
సఙ్కర్షణో మహావాయుస్త్రికాలజ్ఞస్త్రివిక్రమః ॥౧౨౮ ॥

పూర్ణప్రజ్ఞః సుధీర్హృష్టః ప్రబుద్ధః శమనః సదః ।
బ్రహ్మాణ్డకోటినిర్మాతా మాధవో మధుసూదనః ॥౧౨౯ ॥

శశ్వదేకప్రకారశ్చ కోటిబ్రహ్మాణ్డనాయకః ।
శశ్వద్భక్తపరాధీనః శశ్వదానన్దదాయకః ॥౧౩౦ ॥

సదానన్దః సదాభాసః సదా సర్వఫలప్రదః ।
ఋతుమానృతుపర్ణశ్చ విశ్వనేతా విభూత్తమః ॥౧౩౧ ॥

రుక్మాఙ్గదప్రియోఽవ్యఙ్గో మహాలిఙ్గో మహాకపిః ।
సంస్థానస్థానదః స్రష్టా జాహ్నవీవాహధృక్ప్రభుః ॥౧౩౨ ॥

మాణ్డుకేష్టప్రదాతా చ మహాధన్వన్తరిః క్షితిః ।
సభాపతిసేసిద్ధమూలశ్చరకాదిర్మహాపథః ॥౧౩౩ ॥

ఆసన్నమృత్యుహన్తా చ విశ్వాస్యః ప్రాణనాయకః ।
బుధో బుధేజ్యో ధర్మేజ్యో వైకుణ్ఠపతిరిష్టదః ॥౧౩౪ ॥

ఫలశ్రుతిః –
ఇతి శ్వేతవరాహస్య ప్రోక్తం హే గిరికన్యకే ।
సమస్తభాగ్యదం పుణ్యం భూపతిత్వప్రదాయకమ్ ॥౧౩౫ ॥

మహాపాతకకోటిఘ్నం రాజసూయఫలప్రదమ్ ।
య ఇదం ప్రాతరుత్థాయ దివ్యం నామసహస్రకమ్ ॥౧౩౬ ॥

పఠతే నియతో భూత్వా మహాపాపైః ప్రముచ్యతే ।
సహస్రనామభిర్దివ్యైః ప్రత్యహం తులసీదలైః ॥౧౩౭ ॥

పూజయేద్యో వరాహం తు శ్రద్ధయా నిష్ఠయాన్వితః ।
ఏవం సహస్రనామభిః పుష్పైర్వాథసుగన్ధిభిః ॥౧౩౮ ॥

అభిజాతకులే జాతో రాజా భవతి నిశ్చితమ్ ।
ఏవం నామసహస్రేణ వరాహస్య మహాత్మనః ॥౧౩౯ ॥

న దారిద్ర్యమవాప్నోతి న యాతి నరకం ధ్రువమ్ ।
త్రికాలమేకకాలం వా పఠన్ నామసహస్రకమ్ ॥ ౧౪౦ ॥

మాసమేకం జపేన్మర్త్యో భవిష్యతి జితేన్ద్రియః ।
మహతీం శ్రియమాయుష్యం విద్యాం చైవాధిగచ్ఛతి ॥ ౧౪౧ ॥

యో వా శ్వేతవరాహస్య దివ్యైర్నామసహస్రకైః ।
ప్రవర్తయేన్నిత్యపూజాం దత్వా నిర్వాహముత్తమమ్ ॥ ౧౪౨ ॥

భవేజ్జన్మసహస్రైస్తు సామ్రాజ్యాధిపతిర్ధ్రువమ్ ।
రాత్రౌ శ్వేతవరాహస్య సన్నిధౌ య ఇదం పఠేత్ ॥ ౧౪౩ ॥

క్షయాపస్మారకుష్ఠాద్యైర్మహారోగైస్తథాఽపరైః ।
మాసాదేవ వినిర్ముక్తః స జీవేచ్ఛరదాం శతమ్ ॥ ౧౪౪ ॥

సర్వేషు పుణ్యకాలేషు పఠన్నామసహస్రకమ్ ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తో లభతే శాశ్వతం పదమ్ ॥ ౧౪౫ ॥

సహస్రనామపఠనాద్వరాహస్య మహాత్మనః ।
న గ్రహోపద్రవం యాతి యాతి శత్రుక్షయం తథా ॥ ౧౪౬ ॥

రాజా చ దాసతాం యాతి సర్వే యాన్తి చ మిత్రతామ్ ।
శ్రియశ్చ స్థిరతాం యాన్తి యాన్తి సర్వేఽపి సౌహృదమ్ ॥ ౧౪౭ ॥

రాజదస్యుగ్రహాదిభ్యో వ్యాధ్యాధిభ్యశ్చ కిఞ్చన ।
న భయం జాయతే క్వాపి వృద్ధిస్తస్య దినే దినే ॥ ౧౪౮ ॥

విప్రస్తు విద్యామాప్నోతి క్షత్రియో విజయీ భవేత్ ।
వార్ధుష్యవిభవం యాతి వైశ్యః శూద్రః సుఖం వ్రజేత్ ॥ ౧౪౯ ॥

సకామః కామమాప్నోతి నిష్కామో మోక్షమాప్నుయాత్ ।
మహారాక్షసవేతాలభూతప్రేతపిశాచకాః ॥ ౧౫౦ ॥

రోగాః సర్పవిషాద్యాశ్చ నశ్యన్త్యస్య ప్రభావతః ।
య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్ ।
నామఙ్గలమవాప్నోతి సోఽముత్రేహ చ మానవః ॥ ౧౫౧ ॥

నమః శ్వేతవరాహాయ నమస్తే పరమాత్మనే ।
లక్ష్మీనాథాయ నాథాయ శ్రీముష్ణబ్రహ్మణే నమః ॥ ౧౫౨ ॥

యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం ఇమం మన్త్రం నగాత్మజే ।
స పాపపాశనిర్ముక్తః ప్రయాతి పరమాం గతిమ్ ॥ ౧౫౩ ॥

ఇతి శ్రీవరాహసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read 1000 Names of Shri Varaha:

1000 Names of Sri Varaha| Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *