Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Varaha | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Varaha Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਵਰਾਹਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਉਵਾਚ
ਯਃ ਪੂਜਯੇਤ੍ਪਰਾਤ੍ਮਾਨਂ ਸ਼੍ਰੀਮੁਸ਼੍ਣੇਸ਼ਂ ਮਹਾਪ੍ਰਭੁਮ੍ ।
ਵਰਾਹਸ੍ਯ ਸਹਸ੍ਰੇਣ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਪੁਸ਼੍ਪਸਹਸ੍ਰਕੈਃ ॥ ੧ ॥

ਹਤਕਣ੍ਟਕਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਂ ਲਭਾਤੇ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੁਵਾਚ
ਕਿਂ ਤਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਮੇ ਯੇਨ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੨ ॥

ਬ੍ਰੂਹਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਤਤ੍ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਵਰਾਹਸ੍ਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਵਰਾਹਮਾਹਾਮ੍ਯਂ ਨ ਤਪ੍ਤਿਰ੍ਜਾਯਤੇ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ॥ ੩ ॥

ਕੋ ਨੁ ਤਪ੍ਯੇਤ ਤਨੁਭਦ੍ਗੁਣਸਾਰਵਿਦਾਂ ਵਰ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਉਵਾਚ
ਸ਼ਣੁ ਦੇਵਿ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਮਙ੍ਗਲਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਧਨ੍ਯਂ ਯਸ਼ਸ੍ਯਮਾਯੁਸ਼੍ਯਂ ਗੋਪ੍ਯਾਦ੍ਗੋਪ੍ਯਤਰਂ ਮਹਤ੍ ।
ਇਦਂ ਪੁਰਾ ਨ ਕਸ੍ਯਾਪਿ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਗੋਪ੍ਯਂ ਤਵਾਪਿ ਚ ॥ ੫ ॥

ਤਥਾऽਪਿ ਚ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਮਦਙ੍ਗਾਰ੍ਧਸ਼ਰੀਰਿਣਿ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵ ऋਸ਼ਿਸ੍ਤਸ੍ਯ ਵਰਾਹੋ ਦੇਵਤਾ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੬ ॥

ਛਨ੍ਦੋऽਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਨੇਤਾ ਕੀਲਕਂ ਚ ਸ਼ਰਾਗ੍ਰਭਤ੍ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਮਸ੍ਤ੍ਰਂ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰਃ ਕਵਚਂ ਸ਼੍ਰੀਮਿਹੋਚ੍ਯਤੇ ॥ ੭ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਮੁਦੀਰਯੇਤ੍ ।
ਹੁਙ੍ਕਾਰਂ ਹਦਯੇ ਨ੍ਯਸ੍ਯ ਵਰਾਹਾਯੇਤਿ ਮੁਰ੍ਧਨਿ ॥ ੮ ॥

ਭੂਰ੍ਭੁਵਃ ਸ੍ਵਃ ਸ਼ਿਖਾਯਾਂ ਚ ਨੇਤ੍ਰਯੋਰ੍ਭੂਪਤਿਂ ਨ੍ਯਸੇਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮੋऽਸ੍ਤ੍ਰਂ ਚ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲਿਂ ਹੁਂ ਚ ਭੂਮਪਿ ॥ ੯ ॥

ਹਾਂ ਹੀਂ ਹੂਂ ਹੈਂ ਹੌਂ ਹ ਇਤਿ ਸ੍ਵੀਯਾਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਦ੍ਵਯਾਦਿਕਃ ।
ਏਵਂ ਸ੍ਵਾਙ੍ਗਕਤਨ੍ਯਾਸੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮੇਤਮੁਦੀਰਯੇਤ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਨਮਃ ਸ਼੍ਵੇਤਵਰਾਹਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਥਾਯ ਨਾਥਾਯ ਸ਼੍ਰੀਮੁਸ਼੍ਣ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ॥ ੧੧ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਵਰਾਹੋ ਭੂਵਰਾਹਃ ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ।
ਪਰਮਃ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਸਿਦ੍ਧੋ ਵਿਭੁਰ੍ਵ੍ਯੋਮਚਰੋ ਬਲੀ ॥ ੧੨ ॥

ਅਦ੍ਵਿਤੀਯਃ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੋ ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰੋ ਨਿਰ੍ਮਾਯੋ ਨਿਸ਼੍ਚਯਲੋऽਮਲਃ ॥ ੧੩ ॥

ਵਿਸ਼ਿਖੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਦਗ੍ਵਿਸ਼੍ਵਭਾਵਨਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਨੇਤਾ ਚ ਵਿਮਲੋ ਵੀਰ੍ਯਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੪ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਾ ਵਿਨੋਦੀ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਮਙ੍ਗਲਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵੋ ਵਸੁਨ੍ਧਰਾਨਾਥੋ ਵਸੁਰੇਤਾ ਵਿਰੋਧਹਤ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭੋ ਹਰ੍ਯਸ਼੍ਵੋ ਦੈਤ੍ਯਾਰਿਰ੍ਹਰਿਸੇਵਿਤਃ ।
ਮਹਾਤਪਾ ਮਹਾਦਰ੍ਸ਼ੋ ਮਨੋਜ੍ਞੋ ਨੈਕਸਾਧਨਃ ॥ ੧੬ ॥

ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਵਿਖ੍ਯਾਤਃ ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਤਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਸਰ੍ਵਗਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਦੋਸ਼ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੭ ॥

ਸਰ੍ਵਭੂਤਹਿਤੋऽਸਙ੍ਗਃ ਸਤ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਵ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਸਤ੍ਯਕਰ੍ਮਾ ਸਤ੍ਯਪਤਿਃ ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਮਤਃ ॥ ੧੮ ॥

ਆਧਿਵ੍ਯਾਧਿਭਿਯੋ ਹਰ੍ਤਾ ਮਗਾਙ੍ਗੋ ਨਿਯਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਬਲਵੀਰਸ੍ਤਪਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਗੁਣਕਰ੍ਤਾ ਗੁਣੀ ਬਲੀ ॥ ੧੯ ॥

ਅਨਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਥਮੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵਭਾਵਵਿਦਵ੍ਯਯਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾ ਚਾਨਨ੍ਤੋऽਨਨ੍ਤਰੂਪੋ ਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੦ ॥

ਅਗਾਧਨਿਲਯੋऽਪਾਰੋ ਨਿਰਾਕਾਰੋ ਨਿਰਾਯੁਧਃ ।
ਅਮੋਘਦਗਮੇਯਾਤ੍ਮਾ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯੋ ਵਿਸ਼ਾਂ ਪਤਿਃ ॥ ੨੧ ॥

ਵਿਹਤਿਰ੍ਵਿਭਵੋ ਭਵ੍ਯੋ ਭਵਹੀਨੋ ਭਵਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਃ ਪਵਿਤ੍ਰਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ਸੁਨਾਸਃ ਪਵਨਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੨੨ ॥

ਭਜਨੀਯਗੁਣੋऽਦਸ਼੍ਯੋ ਭਦ੍ਰੋ ਭਦ੍ਰਯਸ਼ਾ ਹਰਿਃ ।
ਵੇਦਾਨ੍ਤਕਦ੍ਵੇਦਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵੇਦਾਧ੍ਯਯਨਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੨੩ ॥

ਵੇਦਗੋਪ੍ਤਾ ਧਰ੍ਮਗੋਪ੍ਤਾ ਵੇਦਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯੋ ਵੇਦਾਤ੍ਮਾ ਵੇਦਾਤੀਤੋ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੪ ॥

ਜਨਾਰ੍ਦਨੋ ਜਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਜਗਦੀਸ਼ੋ ਜਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਬਾਹੁਃ ਸਤ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਹੇਮਾਙ੍ਗੋ ਹੇਮਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੨੫ ॥

ਹਰਿਦ(ਤਾ)ਸ਼੍ਵਪ੍ਰਿਯੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਹਰਿਃ ਪੂਰ੍ਣੋ ਹਲਾਯੁਧਃ ।
ਅਮ੍ਬੁਜਾਕ੍ਸ਼ੋऽਮ੍ਬੁਜਾਧਾਰੋ ਨਿਰ੍ਜਰਸ਼੍ਚ ਨਿਰਙ੍ਕੁਸ਼ਃ ॥ ੨੬ ॥

ਨਿਸ਼੍ਠੁਰੋ ਨਿਤ੍ਯਸਨ੍ਤੋਸ਼ੋ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਪਦਪ੍ਰਦਃ ।
ਨਿਰ੍ਜਰੇਸ਼ੋ ਨਿਰਾਲਮ੍ਬੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣੋऽਪਿ ਗੁਣਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੨੭ ॥

ਮਹਾਮਾਯੋ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯੋ ਮਹਾਤੇਜਾ ਮਦੋਦ੍ਧਤਃ ।
ਮਨੋऽਭਿਮਾਨੀ ਮਾਯਾਵੀ ਮਾਨਦੋ ਮਾਨਲ(ਰ)ਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੨੮ ॥

ਮਨ੍ਦੋ ਮਾਨੀ ਮਨਃ ਕਲ੍ਪੋ ਮਹਾਕਲ੍ਪੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਮਾਯਾਪਤਿਰ੍ਮਾਨਪਤਿਰ੍ਮਨਸਃ ਪਤਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੯ ॥

ਅਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯੋ ਬਾਹ੍ਯ ਆਨਨ੍ਦੀ ਅਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯੋऽਪਰਾਜਿਤਃ ।
ਅਜੋऽਨਨ੍ਤੋऽਪ੍ਰਮੇਯਸ਼੍ਚ ਸਦਾਨਨ੍ਦੋ ਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੦ ॥

ਅਨਨ੍ਤਗੁਣਗਮ੍ਭੀਰ ਉਗ੍ਰਕਤ੍ਪਰਿਵੇਸ਼੍ਟਨਃ ।
ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯੋ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧੋ ਜਿਤਾਮਿਤ੍ਰੋ ਜਯੋऽਜਯਃ ॥ ੩੧ ॥

ਸਰ੍ਵਾਰਿਸ਼੍ਟਾਰ੍ਤਿਹਾ ਸਰ੍ਵਹਦਨ੍ਤਰਨਿਵਾਸਕਃ ।
ਅਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ਪਰਾਤ੍ਮਾ ਚ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਕਾਰਕਃ ॥ ੩੨ ॥

ਗੁਰੁਃ ਕਵਿਃ ਕਿਟਿਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਞ੍ਜਾਕ੍ਸ਼ਃ ਖਗਵਾਹਨਃ ।
ਸੁਸ਼ਰ੍ਮਾ ਵਰਦਃ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗੀ ਸੁਦਾਸਾਭੀਸ਼੍ਟਦਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੩੩ ॥

ਝਿਲ੍ਲਿਕਾਤਨਯਃ ਪ੍ਰੇਸ਼ੀ ਝਿਲ੍ਲਿਕਾਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯਕਃ ।
ਗੁਣਜਿਤ੍ਕਥਿਤਃ ਕਾਲਃ ਕ੍ਰੋਡਃ ਕੋਲਃ ਸ਼੍ਰਮਾਪਹਃ ॥ ੩੪ ॥

ਕਿਟਿਃ ਕਪਾਕਰਃ ਸ੍ਵਾਮੀ ਸਰ੍ਵਦਕ੍ਸਰ੍ਵਗੋਚਰਃ ।
ਯੋਗਾਚਾਰ੍ਯੋ ਮਤੋ ਵਸ੍ਤੁ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਵੇਦਸਤ੍ਤਮਃ ॥੩੫ ॥

ਮਹਾਲਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠਕਸ਼੍ਚੈਵ ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਨੋਰਮਃ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਬਾਹੁਰਿਭਸ੍ਥੂਲਃ ਸ਼੍ਯੇਨਃ ਸੇਨਾਪਤਿਃ ਖਨਿਃ ॥ ੩੬ ॥

ਦੀਰ੍ਘਾਯੁਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਕੇਸ਼ੀ ਸੁਤੀਰ੍ਥੋ ਮੇਘਨਿਃਸ੍ਵਨਃ ।
ਅਹੋਰਾਤ੍ਰਃ ਸੂਕ੍ਤਵਾਕਃ ਸੁਹਨ੍ਮਾਨ੍ਯਃ ਸੁਵਰ੍ਚਲਃ ॥ ੩੭ ॥

ਸਾਰਭਤ੍ਸਰ੍ਵਸਾਰਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਗ੍ਰ(ਗ੍ਰਾ)ਹਃ ਸਦਾਗਤਿਃ ।
ਸੂਰ੍ਯਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਃ ਕੁਜੋ ਜ੍ਞਸ਼੍ਚ ਦੇਵਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਭਗੁਃ ਸ਼ਨਿਃ ॥ ੩੮ ॥

ਰਾਹੁਃ ਕੇਤੁਰ੍ਗ੍ਰਹਪਤਿਰ੍ਯਜ੍ਞਭਦ੍ਯਜ੍ਞਸਾਧਨਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸੋਮਕਾਨ੍ਤਃ ਸੁਧਾਕਰਃ ॥ ੩੯ ॥

ਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞਪਤਿਰ੍ਯਾਜੀ ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗੋ ਯਜ੍ਞਵਾਹਨਃ ।
ਯਜ੍ਞਾਨ੍ਤਕਦ੍ਯਜ੍ਞਗੁਹ੍ਯੋ ਯਜ੍ਞਕਦ੍ਯਜ੍ਞਸਾਧਕਃ ॥ ੪੦ ॥

ਇਡਾਗਰ੍ਭਃ ਸ੍ਰਵਤ੍ਕਰ੍ਣੋ ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਗੋਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਰ੍ਘੋਣਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਃ ਸ਼ੁਚਿਸ਼੍ਰਵਾਃ ॥ ੪੧ ॥

ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ਿਵਤਰਃ ਸ਼ੂਰਃ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸ਼ਿਵਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਸਤ੍ਤ੍ਵਃ ਸੁਰਾਰ੍ਤਿਘ੍ਨਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞੋऽਕ੍ਸ਼ਰ ਆਦਿਕਤ੍ ॥ ੪੨ ॥

ਸ਼ਙ੍ਖੀ ਚਕ੍ਰੀ ਗਦੀ ਖਡ੍ਗੀ ਪਦ੍ਮੀ ਚਣ੍ਡਪਰਾਕ੍ਰਮਃ
ਚਣ੍ਡਃ ਕੋਲਾਹਲਃ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗੀ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਰਗ੍ਰ੍ਯਭੁਗ੍ਵਿਭੁਃ ॥ ੪੩ ॥

ਸਦਾਚਾਰਃ ਸਦਾਰਮ੍ਭੋ ਦੁਰਾਚਾਰਨਿਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਜ੍ਞਾਨੀ ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਿਯੋऽਵਜ੍ਞੋ ਜ੍ਞਾਨਦੋऽਜ੍ਞਾਨਦੋ ਯਮੀ ॥ ੪੪ ॥

ਲਯੋਦਕਵਿਹਾਰੀ ਚ ਸਾਮਗਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਗਤਿਃ ।
ਯਜ੍ਞਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਧਾਮਾ ਕੌਸ੍ਤੁਭੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ॥ ੪੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਲਾਞ੍ਛਨਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਸ਼੍ਰੀਧਰੋ ਭੂਧਰੋऽਰ੍ਭਕਃ ।
ਵਰੁਣੋ ਵਾਰੁਣੋ ਵਕ੍ਸ਼ੋ ਵਸ਼ਭੋ ਵਰ੍ਧਨੋ ਵਰਃ ॥ ੪੭ ॥

ਯੁਗਾਦਿਕਦ੍ਯੁਗਾਵਰ੍ਤਃ ਪਕ੍ਸ਼ੋ ਮਾਸ ऋਤੁਰ੍ਯੁਗਃ ।
ਵਤ੍ਸਰੋ ਵਤ੍ਸਲੋ ਵੇਦਃ ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਃ ਸਨਾਤਨਃ ॥ ੪੮ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਤ੍ਰਾਤਾ ਭਯਤ੍ਰਾਤਾ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਕਤ੍ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਮਹਾਹਨੁਰ੍ਮਹਾਘੋਰੋ ਮਹਾਦੀਪ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਵ੍ਰਤਃ ॥ ੪੯ ॥

ਮਹਾਪਾਦੋ ਮਹਾਕਾਲੋ ਮਹਾਕਾਯੋ ਮਹਾਬਲਃ ।
ਗਮ੍ਭੀਰਘੋਸ਼ੋ ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਗਭੀਰੋ ਘੁਰ੍ਘੁਰਸ੍ਵਨਃ ॥ ੫੦ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਗਰ੍ਭੋ ਨ੍ਯਗ੍ਰੋਧੋ ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰੋ ਹੁਤਾਸ਼ਨਃ ।
ਭੂਯਾਨ੍ਬਹੁਮਤੋ ਭੂਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਾ ਵਿਸ਼ਾਮ੍ਪਤਿਃ ॥ ੫੧ ॥

ਵ੍ਯਵਸਾਯੋऽਘਮਰ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਵਿਦਿਤੋऽਭ੍ਯੁਤ੍ਥਿਤੋ ਮਹਃ ।
ਬਲਬਿਦ੍ਬਲਵਾਨ੍ਦਣ੍ਡੀ ਵਕ੍ਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਵਸ਼ੋ ਵਸ਼ੀ ॥ ੫੨ ॥

ਸਿਦ੍ਧਃ ਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਃ ਸਾਧ੍ਯਃ ਸਿਦ੍ਧਸਙ੍ਕਲ੍ਪ ਊਰ੍ਜਵਾਨ੍ ।
ਧਤਾਰਿਰਸਹਾਯਸ਼੍ਚ ਸੁਮੁਖੋ ਬਡਵਾਮੁਖਃ ॥ ੫੩ ॥

ਵਸੁਰ੍ਵਸੁਮਨਾਃ ਸਾਮਸ਼ਰੀਰੋ ਵਸੁਧਾਪ੍ਰਦਃ ।
ਪੀਤਾਮ੍ਬਰੀ ਵਾਸੁਦੇਵੋ ਵਾਮਨੋ ਜ੍ਞਾਨਪਞ੍ਜਰਃ ॥ ੫੪ ॥

ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤੋ ਨਿਰਾਧਾਰੋ ਨਿਃਸਙ੍ਗੋ ਨਿਰ੍ਜਿਤਾਮਰਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤੋ ਨਿਤ੍ਯਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਮੁਕ੍ਤਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਮੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੫੫ ॥

ਬਨ੍ਧਕੋ ਮੋਚਕੋ ਰੁਦ੍ਰੋ ਯੁਦ੍ਧਸੇਨਾਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਪ੍ਰਸਾਰਣੋ ਨਿਸ਼ੇਧਾਤ੍ਮਾ ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਪ੍ਰਿਯੋ ऋਜੁਃ ॥ ੫੬ ॥

ਮਹਾਹਂਸੋ ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਰੂਪੀ ਮਹਾਕਨ੍ਦੋ ਮਹਾਸ਼ਨਃ ।
ਮਨੋਜਵਃ ਕਾਲਕਾਲਃ ਕਾਲਮਤ੍ਯੁਃ ਸਭਾਜਿਤਃ ॥ ੫੭ ॥

ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋ ਨਿਰ੍ਵਿਭਾਵਸ਼੍ਚ ਭੂਵਿਦਾਰੀ ਦੁਰਾਸਦਃ ।
ਵਸਨੋ ਵਾਸਵੋ ਵਿਸ਼੍ਵਵਾਸਵੋ ਵਾਸਵਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫੮ ॥

ਸਿਦ੍ਧਯੋਗੀ ਸਿਦ੍ਧਕਾਮਃ ਸਿਦ੍ਧਿਕਾਮਃ ਸ਼ੁਭਾਰ੍ਥਵਿਤ੍ ।
ਅਜੇਯੋ ਵਿਜਯੀਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞੋ ਵਿਭਾਵਸੁਃ ॥ ੫੯ ॥

ਈਕ੍ਸ਼ਾਮਾਤ੍ਰਜਗਤ੍ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਭ੍ਰੂਭਙ੍ਗਨਿਯਤਾਖਿਲਃ ।
ਮਹਾਧ੍ਵਗੋ ਦਿਗੀਸ਼ੇਸ਼ੋ ਮੁਨਿਮਾਨ੍ਯੋ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੬੦ ॥

ਮਹਾਕਾਯੋ ਵਜ੍ਰਕਾਯੋ ਵਰਦੋ ਵਾਯੁਵਾਹਨਃ ।
ਵਦਾਨ੍ਯੋ ਵਜ੍ਰਭੇਦੀ ਚ ਮਧੁਹਤ੍ਕਲਿਦੋਸ਼ਹਾ ॥ ੬੧ ॥

ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੋ ਵਾਜਸਨੋ ਵਾਨਸ੍ਪਤ੍ਯੋ ਮਨੋਰਮਃ ।
ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਧਨੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੬੨ ॥

ਵਿਸ਼੍ਟਮ੍ਭੀ ਵਿਸ਼੍ਵਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਾਹੋ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਃ ।
ਅਤੁਲੋ ਵਸੁਵੇਗੋऽਰ੍ਕਃ ਸਮ੍ਰਾਟ੍ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਕਃ ॥ ੬੩ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰੂਪੋ ਮਾਰਸ਼ਕ੍ਤਿਵਿਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞੋ ਮੀਮਾਂਸਿਤਗੁਣਾਕਰਃ ॥ ੬੪ ॥

ਅਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯਵਪੁਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋ ਨਿਤ੍ਯਸ਼੍ਰੀਰ੍ਨਿਤ੍ਯਮਙ੍ਗਲਃ ।
ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਸਵੋ ਨਿਜਾਨਨ੍ਦੋ ਨਿਤ੍ਯਭੇਦੀ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੬੫ ॥

ਅਨ੍ਤਸ਼੍ਚਰੋ ਭਵਾਧੀਸ਼ੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਯੋਗੀ ਕਲਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਗੋਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਹਿਤਾਚਾਰੋ ਜਗਦ੍ਧਿਤਮਹਾਵ੍ਰਤਃ ॥ ੬੬ ॥

ਦੁਰ੍ਧ੍ਯੇਯਸ਼੍ਚ ਸਦਾਧ੍ਯੇਯੋ ਦੁਰ੍ਵਾਸਾਦਿਵਿਬੋਧਨਃ ।
ਦੁਰਾਪੋ ਦੁਰ੍ਧਿਯਾਂ ਗੋਪ੍ਯੋ ਦੂਰਾਦ੍ਦੂਰਃ ਸਮੀਪਗਃ ॥ ੬੭ ॥

ਵਸ਼ਾਕਪਿਃ ਕਪਿਃ ਕਾਰ੍ਯਃ ਕਾਰਣਃ ਕਾਰਣਕ੍ਰਮਃ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਂ ਮਥਨਜ੍ਯੋਤਿਃ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੬੮ ॥

ਪ੍ਰਥਮੋ ਮਧ੍ਯਮਸ੍ਤਾਰਃ ਸੁਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣੋਦਰ੍ਕਕਾਰ੍ਯਵਾਨ੍ ।
ਸੁਰੂਪਸ਼੍ਚ ਸਦਾਵੇਤ੍ਤਾ ਸੁਮੁਖਃ ਸੁਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੬੯ ॥

ਮਹਾਵ੍ਯਾਕਰਣਾਚਾਰ੍ਯਃ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਕਲ੍ਪਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਸ੍ਵਚ੍ਛਸ਼੍ਛਨ੍ਦੋਮਯਃ ਸ੍ਵੇਚ੍ਛਾਸ੍ਵਾਹਿਤਾਰ੍ਥਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੭੦ ॥

ਸਾਹਸੀ ਸਰ੍ਵਹਨ੍ਤਾ ਚ ਸਮ੍ਮਤੋऽਨਿਨ੍ਦਿਤੋऽਸਕਤ੍ ।
ਕਾਮਰੂਪਃ ਕਾਮਪਾਲਃ ਸੁਤੀਰ੍ਥ੍ਯੋऽਥ ਕ੍ਸ਼ਪਾਕਰਃ ॥ ੭੧ ॥

ਜ੍ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲਸ਼੍ਚ ਪਰੋ ਵੇਦਕਜ੍ਜਨਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਵੇਦ੍ਯੋ ਵੈਦ੍ਯੋ ਮਹਾਵੇਦੀ ਵੀਰਹਾ ਵਿਸ਼ਮੋ ਮਹਃ ॥ ੭੨ ॥

ਈਤਿਭਾਨੁਰ੍ਗ੍ਰਹਸ਼੍ਚੈਵ ਪ੍ਰਗ੍ਰਹੋ ਨਿਗ੍ਰਹੋऽਗ੍ਨਿਹਾ ।
ਉਤ੍ਸਰ੍ਗਃ ਸਨ੍ਨਿਸ਼ੇਧਸ਼੍ਚ ਸੁਪ੍ਰਤਾਪਃ ਪ੍ਰਤਾਪਧਤ੍ ॥ ੭੩ ॥

ਸਰ੍ਵਾਯੁਧਧਰਃ ਸ਼ਾਲਃ ਸੁਰੂਪਃ ਸਪ੍ਰਮੋਦਨਃ ।
ਚਤੁਸ਼੍ਕਿਸ਼੍ਕੁਃ ਸਪ੍ਤਪਾਦਃ ਸਿਂਹਸ੍ਕਨ੍ਧਸ੍ਤ੍ਰਿਮੇਖਲਃ ॥ ੭੪ ॥

ਸੁਧਾਪਾਨਰਤੋऽਰਿਘ੍ਨਃ ਸੁਰਮੇਡ੍ਯਃ ਸੁਲੋਚਨਃ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਗੋਪ੍ਤਾ ਚ ਪਰਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਜਾਗਰਃ ॥ ੭੫ ॥

ਈਸ਼ਾਨ ਈਸ਼੍ਵਰੋऽਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇ ਮਹਾਮੇਰੁਰਮੋਘਦਕ੍ ।
ਭੇਦਪ੍ਰਭੇਦਵਾਦੀ ਚ ਸ੍ਵਾਦ੍ਵੈਤਪਰਿਨਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ॥ ੭੬ ॥

ਭਾਗਹਾਰੀ ਵਂਸ਼ਕਰੋ ਨਿਮਿਤ੍ਤਸ੍ਥੋ ਨਿਮਿਤ੍ਤਕਤ੍ ।
ਨਿਯਨ੍ਤਾ ਨਿਯਮੋ ਯਨ੍ਤਾ ਨਨ੍ਦਕੋ ਨਨ੍ਦਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੭੭ ॥

ਸ਼ਡ੍ਵਿਂਸ਼ਕੋ ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਵੇਦਕਨ੍ਨਾਮ ਚਾਨਨ੍ਤਨਾਮਾ ਸ਼ਬ੍ਦਾਤਿਗਃ ਕਪਃ ॥ ੭੮ ॥

ਦਮ੍ਭੋ ਦਮ੍ਭਕਰੋ ਦਮ੍ਭਵਂਸ਼ੋ ਵਂਸ਼ਕਰੋ ਵਰਃ ।
ਅਜਨਿਰ੍ਜਨਿਕਰ੍ਤਾ ਚ ਸੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇ ਯੁਗਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੭੯ ॥

ਦਰ੍ਭਰੋਮਾ ਬੁਧਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇ ਮਾਨੁਕੂਲੋ ਮਦੋਦ੍ਧਤਃ ।
ਸ਼ਨ੍ਤਨੁਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸ਼੍ਚਣ੍ਡਸ਼ਾਸਨਃ ॥ ੮੦ ॥

ਵਤ੍ਤਨਾਸੋ ਮਹਾਗ੍ਰੀਵਃ ਕੁਮ੍ਬੁਗ੍ਰੀਵੋ ਮਹਾਨਣਃ ।
ਵੇਦਵ੍ਯਾਸੋ ਦੇਵਭੂਤਿਰਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ਹਦਾਲਯਃ ॥ ੮੧ ॥

ਮਹਾਭਾਗੋ ਮਹਾਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਮਾਤ੍ਰੋ ਮਹਾਮਨਾਃ ।
ਮਹੋਦਰੋ ਮਹੋਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚ ਮਹਾਜਿਹ੍ਵੋ ਮਹਾਮੁਖਃ ॥ ੮੨ ॥

ਪੁਸ਼੍ਕਰਸ੍ਤੁਮ੍ਬੁਰੁਃ ਖੇਟੀ ਸ੍ਥਾਵਰਃ ਸ੍ਥਿਤਿਮਤ੍ਤਰਃ ।
ਸ਼੍ਵਾਸਾਯੁਧਃ ਸਮਰ੍ਥਸ਼੍ਚ ਵੇਦਾਰ੍ਥਃ ਸੁਸਮਾਹਿਤਃ ॥ ੮੩ ॥

ਵੇਦਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਮੋਦਃ ਸਾਮਗਾਯਨਃ ।
ਅਨ੍ਤਰ੍ਭਾਵ੍ਯੋ ਭਾਵਿਤਾਤ੍ਮਾ ਮਹੀਦਾਸੋ ਦਿਵਸ੍ਪਤਿਃ ॥ ੮੪ ॥

ਮਹਾਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨੋ ਵਿਦ੍ਵਾਨੁਪਹਾਰਪ੍ਰਿਯੋऽਚ੍ਯੁਤਃ ।
ਅਨਲੋ ਦ੍ਵਿਸ਼ਫੋ ਗੁਪ੍ਤਃ ਸ਼ੋਭਨੋ ਨਿਰਵਗ੍ਰਹਃ ॥ ੮੫ ॥

ਭਾਸ਼ਾਕਰੋ ਮਹਾਭਰ੍ਗਃ ਸਰ੍ਵਦੇਸ਼ਵਿਭਾਗਕਤ੍ ।
ਕਾਲਕਣ੍ਠੋ ਮਹਾਕੇਸ਼ੋ ਲੋਮਸ਼ਃ ਕਾਲਪੂਜਿਤਃ ॥ ੮੬ ॥

ਆਸੇਵਨੋऽਵਸਾਨਾਤ੍ਮਾ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਰਕ੍ਤਲੋਚਨਃ ।
ਨਾਰਙ੍ਗੋ ਨਰਕੋਦ੍ਧਰ੍ਤਾ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲੋ ਦੁਰਿਸ਼੍ਟਹਾ ॥ ੮੭ ॥

ਹੁਙ੍ਕਾਰਗਰ੍ਭੋ ਦਿਗ੍ਵਾਸਾਃ ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਾਧਿਪਤਿਰ੍ਬਲਃ ।
ਵਰ੍ਚਸ੍ਵੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਦਨਃ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਬਾਹੁਰ੍ਵਿਦੂਰਗਃ ॥ ੮੮ ॥

ਚਤੁਰ੍ਥਪਾਚ੍ਚਤੁਸ਼੍ਪਾਚ੍ਚ ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਚਾਤੁਰ੍ਹੋਤ੍ਰਕਦਵ੍ਯਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣਵਿਭਾਗਕਤ੍ ॥ ੮੯ ॥

ਮਹਾਪਤਿਰ੍ਗਹਪਤਿਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾਧੀਸ਼ੋ ਵਿਸ਼ਾਮ੍ਪਤਿਃ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਰੋऽਧੋਕ੍ਸ਼ਜੋऽਧੂਰ੍ਤੋ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਨ੍ਤਕਤ੍ ॥ ੯੦ ॥

ਰਜਃਸਤ੍ਤ੍ਵਤਮੋਹਾਨ੍ਤਾ ਕੂਟਸ੍ਥਃ ਪ੍ਰਕਤੇਃ ਪਰਃ ।
ਤੀਰ੍ਥਕਤ੍ਤੀਰ੍ਥਵਾਸੀ ਚ ਤੀਰ੍ਥਰੂਪੋ ਹ੍ਯਪਾਂ ਪਤਿਃ ॥ ੯੧ ॥

ਪੁਣ੍ਯਬੀਜਃ ਪੁਰਾਣਰ੍ਸ਼ਿਃ ਪਵਿਤ੍ਰਃ ਪਰਮੋਤ੍ਸਵਃ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਿਕਚ੍ਛੁਦ੍ਧਿਦਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸਤ੍ਤ੍ਵਨਿਰੂਪਕਃ ॥ ੯੨ ॥

ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਃ ਸ਼ੁਭਾਰ੍ਹੋऽਥ ਸ਼ੁਭਦਿਤ੍ਸੁਃ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਯਜ੍ਞਭਾਗਭੁਜਾਂ ਮੁਖ੍ਯੋ ਯਕ੍ਸ਼ਗਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਬਲੀ ॥ ੯੩ ॥

ਸਮੋऽਥ ਮੋਦੋ ਮੋਦਾਤ੍ਮਾ ਮੋਦਦੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਸ੍ਮਤਿਃ ।
ਪਰਾਯਣਃ ਪ੍ਰਸਾਦਸ਼੍ਚ ਲੋਕਬਨ੍ਧੁਰ੍ਬਹਸ੍ਪਤਿਃ ॥ ੯੪ ॥

ਲੀਲਾਵਤਾਰੋ ਜਨਨਵਿਹੀਨੋ ਜਨ੍ਮਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਮਹਾਭੀਮੋ ਮਹਾਗਰ੍ਤੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸੋ ਮਹੋਦਯਃ ॥ ੯੫ ॥

ਅਰ੍ਜੁਨੋ ਭਾਸੁਰਃ ਪ੍ਰਖ੍ਯੋ ਵਿਦੋਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਟਰਸ਼੍ਰਵਾਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ਸਭਾਗ੍ਯਸ਼੍ਚ ਪੁਣ੍ਯਪਾਕੋ ਦੁਰਵ੍ਯਯਃ ॥ ੯੬ ॥

ਕਤ੍ਯਹੀਨੋ ਮਹਾਵਾਗ੍ਮੀ ਮਹਾਪਾਪਵਿਨਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਤੇਜੋऽਪਹਾਰੀ ਬਲਵਾਨ੍ ਸਰ੍ਵਦਾऽਰਿਵਿਦੂਸ਼ਕਃ ॥ ੯੭ ॥

ਕਵਿਃ ਕਣ੍ਠਗਤਿਃ ਕੋਸ਼੍ਠੋ ਮਣਿਮੁਕ੍ਤਾਜਲਾਪ੍ਲੁਤਃ ।
ਅਪ੍ਰਮੇਯਗਤਿਃ ਕਸ਼੍ਣੋ ਹਂਸਸ਼੍ਚੈਵ ਸ਼ੁਚਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੯੮ ॥

ਵਿਜਯੀਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਵਾਗਿਨ੍ਦ੍ਰੋ ਵਾਕ੍ਪਤਿਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਤਿਰਸ਼੍ਚੀਨਗਤਿਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਃ ਸਾਰਗ੍ਰੀਵੋ ਧਰਾਧਰਃ ॥ ੯੯ ॥

ਪ੍ਰਭਾਤਃ ਸਰ੍ਵਤੋਭਦ੍ਰੋ ਮਹਾਜਨ੍ਤੁਰ੍ਮਹੌਸ਼ਧਿਃ ।
ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼ੋ ਵਰ੍ਧਕਸ੍ਤੀਵ੍ਰਪ੍ਰਵੇਸ਼ਃ ਪਰ੍ਵਤੋਪਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਸੁਧਾਸਿਕ੍ਤਃ ਸਦਸ੍ਯਸ੍ਥੋ ਰਾਜਰਾਟ੍ ਦਣ੍ਡਕਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਕੇਸ਼ੋऽਜਮੀਢਸ਼੍ਚ ਪਿਪ੍ਪਲਾਦੋ ਬਹੁਸ਼੍ਰਵਾਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵੋऽਭ੍ਯੁਦਿਤਃ ਕੇਸ਼ੀ ਵੀਰਪੇਸ਼ੋ ਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਵਾਸਾਃ ਸ੍ਤਬ੍ਧਾਕ੍ਸ਼ੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਲਾਲਿਤਸ਼ੈਸ਼ਵਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭੋ ਜਮ੍ਬੁਮਾਲੀ ਸੂਰ੍ਯਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਰਭਾਗਗ੍ਨਿਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਅਜੀਗਰ੍ਤਃ ਸ਼ਾਕਲਾਗ੍ਰ੍ਯਃ ਸਨ੍ਧਾਨਃ ਸਿਂਹਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਪ੍ਰਭਾਵਾਤ੍ਮਾ ਜਗਤ੍ਕਾਲਃ ਕਾਲਕਾਲੋ ਬਹਦ੍ਰਥਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਸਾਰਾਙ੍ਗੋ ਯਤਮਾਨ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸਤ੍ਕਤਿਃ ਸ਼ੁਚਿਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਕੁਮਾਰਜਿਦ੍ਵਨੇਚਾਰੀ ਸਪ੍ਤਕਨ੍ਯਾਮਨੋਰਮਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਧੂਮਕੇਤੁਰ੍ਮਹਾਕੇਤੁਃ ਪਕ੍ਸ਼ਿਕੇਤੁਃ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਰੇਤਾ ਬਲੋਪਾਯੋ ਭੂਤਾਵਰ੍ਤਃ ਸਜਙ੍ਗਮਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਰਵਿਰ੍ਵਾਯੁਰ੍ਵਿਧਾਤਾ ਚ ਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤੋ ਨਿਸ਼੍ਚਲੋऽਚਲਃ ।
ਆਸ੍ਥਾਨਕਦਮੇਯਾਤ੍ਮਾऽਨੁਕੂਲਸ਼੍ਚਾਧਿਕੋ ਭੁਵਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਹ੍ਰਸ੍ਵਃ ਪਿਤਾਮਹੋऽਨਰ੍ਥਃ ਕਾਲਵੀਰ੍ਯੋ ਵਕੋਦਰਃ ।
ਸਹਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸਹਦੇਵਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਜਿਚ੍ਛਾਤ੍ਰੁਤਾਪਨਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਪਾਞ੍ਚਰਾਤ੍ਰਪਰੋ ਹਂਸੀ ਪਞ੍ਚਭੂਤਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਭੂਰਿਸ਼੍ਰਵਾਃ ਸ਼ਿਖਣ੍ਡੀ ਚ ਸੁਯਜ੍ਞਃ ਸਤ੍ਯਘੋਸ਼ਣਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਪ੍ਰਗਾਢਃ ਪ੍ਰਵਣੋ ਹਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਂ ਪ੍ਰਣਵੋ ਨਿਧਿਃ ।
ਮਹੋਪਨਿਸ਼ਦੋ ਵਾਕ੍ ਚ ਵੇਦਨੀਡਃ ਕਿਰੀਟਧਤ੍ ॥ ੧੧੦ ॥

ਭਵਰੋਗਭਿਸ਼ਗ੍ਭਾਵੋ ਭਾਵਸਾਢ੍ਯੋ ਭਵਾਤਿਗਃ ।
ਸ਼ਡ੍ ਧਰ੍ਮਵਰ੍ਜਿਤਃ ਕੇਸ਼ੀ ਕਾਰ੍ਯਵਿਤ੍ਕਰ੍ਮਗੋਚਰਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਯਮਵਿਧ੍ਵਂਸਨਃ ਪਾਸ਼ੀ ਯਮਿਵਰ੍ਗਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਮਤਙ੍ਗੋ ਮੇਚਕੋ ਮੇਧ੍ਯੋ ਮੇਧਾਵੀ ਸਰ੍ਵਮੇਲਕਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਮਨੋਜ੍ਞਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਮਾਰਾਰਿਨਿਗ੍ਰਹਃ ਕਮਲਾਕਰਃ ।
ਨਮਦ੍ਗਣੇਸ਼ੋ ਗੋਪੀਡਃ ਸਨ੍ਤਾਨਃ ਸਨ੍ਤਤਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਬਹੁਪ੍ਰਦੋ ਬਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇ ਭਿਨ੍ਨਮਰ੍ਯਾਦਭੇਦਨਃ ।
ਅਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚਾਰੁਦੇਸ਼੍ਣਃ ਸਤ੍ਯਾਸ਼ਾਢਃ ਸੁਰਾਧਿਪਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਆਵੇਦਨੀਯੋऽਵੇਦ੍ਯਸ਼੍ਚ ਤਾਰਣਸ੍ਤਰੁਣੋऽਰੁਣਃ ।
ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਲਕ੍ਸ਼ਣ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਸਰ੍ਵਦਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਧਾਧੀਸ਼ਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਰੋਹਿਣੀਸ਼ੋ ਵਰਾਹਸ਼੍ਚ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਧਤ੍ ॥ ੧੧੬ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਗਦ੍ਵਾਰਃ ਸੁਖਦ੍ਵਾਰੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦ੍ਵਾਰਸ੍ਤ੍ਰਿਵਿਸ਼੍ਟਪਃ ।
ਅਦ੍ਵਿਤੀਯਃ ਕੇਵਲਸ਼੍ਚ ਕੈਵਲ੍ਯਪਤਿਰਰ੍ਹਣਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਤਾਲਪਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤਾਲਕਰੋ ਯਨ੍ਤ੍ਰੀ ਤਨ੍ਤ੍ਰਵਿਭੇਦਨਃ ।
ਸ਼ਡ੍ਰਸਃ ਕੁਸੁਮਾਸ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਸਤ੍ਯਮੂਲਫਲੋਦਯਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਕਲਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਮੁਹੂਰ੍ਤਸ਼੍ਚ ਮਣਿਬਿਮ੍ਬੋ ਜਗਦ੍ਧਣਿਃ ।
ਅਭਯੋ ਰੁਦ੍ਰਗੀਤਸ਼੍ਚ ਗੁਣਜਿਦ੍ਗੁਣਭੇਦਨਃ ॥੧੧੯ ॥

ਦੇਵਾਸੁਰਵਿਨਿਰ੍ਮਾਤਾ ਦੇਵਾਸੁਰਨਿਯਾਮਕਃ ।
ਪ੍ਰਾਰਮ੍ਭਸ਼੍ਚ ਵਿਰਾਮਸ਼੍ਚ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਾਧਿਪਤਿਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥੧੨੦ ॥

ਪਣ੍ਡਿਤੋ ਗਹਨਾਰਮ੍ਭਃ ਜੀਵਨੋ ਜੀਵਨਪ੍ਰਦਃ ।
ਰਕ੍ਤਦੇਵੋ ਦੇਵਮੂਲਃ ਵੇਦਮੂਲੋ ਮਨਃਪ੍ਰਿਯਃ ॥੧੨੧ ॥

ਵਿਰਾਚਨਃ ਸੁਧਾਜਾਤਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਕਪਿਃ ।
ਵਿਰਾਡ੍ਰੂਪਃ ਪ੍ਰਜਾਰੂਪਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਸ਼ਿਖਾਮਣਿਃ ॥੧੨੨ ॥

ਭਗਵਾਨ੍ ਸੁਮੁਖਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਃ ਮਞ੍ਜੁਕੇਸ਼ਃ ਸੁਤੁਨ੍ਦਿਲਃ ।
ਵਨਮਾਲੀ ਗਨ੍ਧਮਾਲੀ ਮੁਕ੍ਤਾਮਾਲ੍ਯਚਲੋਪਮਃ ॥੧੨੩ ॥

ਮੁਕ੍ਤੋऽਸਪ੍ਯਃ ਸੁਹਦ੍ਭ੍ਰਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਪਰਾ ਗਤਿਃ ।
ਸਤ੍ਵਧ੍ਵਨਿਃ ਸਦਾਬਨ੍ਧੁਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੁਦ੍ਰਾਧਿਦੈਵਤਮ੍ ॥੧੨੪ ॥

ਸਮਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਦਃ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਃ ਸਨ੍ਮਾਰ੍ਗਧ੍ਯੇਯਸਤ੍ਪਦਃ ।
ਸਸਙ੍ਕਲ੍ਪੋ ਵਿਕਲ੍ਪਸ਼੍ਚ ਕਰ੍ਤਾ ਸ੍ਵਾਦੀ ਤਪੋਧਨਃ ॥੧੨੫ ॥

ਵਿਰਜਾ ਵਿਰਜਾਨਾਥਃ ਸ੍ਵਚ੍ਛਸ਼ਙ੍ਗੋ ਦੁਰਿਸ਼੍ਟਹਾ ।
ਘੋਣੋ ਬਨ੍ਧੁਰ੍ਮਹਾਚੇਸ਼੍ਟਃ ਪੁਰਾਣਃ ਪੁਸ਼੍ਕਰੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥੧੨੬ ॥

ਅਹਿਰ੍ਬੁਧ੍ਨ੍ਯੋ ਮੁਨਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਧਰ੍ਮਯੂਪਸ੍ਤਮੋਹਰਃ ।
ਅਗ੍ਰਾਹ੍ਯਸ਼੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ ਕਸ਼੍ਣਃ ਪ੍ਰਵਰਃ ਪਕ੍ਸ਼ਿਵਾਹਨਃ ॥੧੨੭ ॥

ਕਪਿਲਃ ਖਪਥਿਸ੍ਥਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨੋऽਮਿਤਭੋਜਨਃ ।
ਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਣੋ ਮਹਾਵਾਯੁਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਸ੍ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥੧੨੮ ॥

ਪੂਰ੍ਣਪ੍ਰਜ੍ਞਃ ਸੁਧੀਰ੍ਹਸ਼੍ਟਃ ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧਃ ਸ਼ਮਨਃ ਸਦਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕੋਟਿਨਿਰ੍ਮਾਤਾ ਮਾਧਵੋ ਮਧੁਸੂਦਨਃ ॥੧੨੯ ॥

ਸ਼ਸ਼੍ਵਦੇਕਪ੍ਰਕਾਰਸ਼੍ਚ ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਨਾਯਕਃ ।
ਸ਼ਸ਼੍ਵਦ੍ਭਕ੍ਤਪਰਾਧੀਨਃ ਸ਼ਸ਼੍ਵਦਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ॥੧੩੦ ॥

ਸਦਾਨਨ੍ਦਃ ਸਦਾਭਾਸਃ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ऋਤੁਮਾਨਤੁਪਰ੍ਣਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਨੇਤਾ ਵਿਭੂਤ੍ਤਮਃ ॥੧੩੧ ॥

ਰੁਕ੍ਮਾਙ੍ਗਦਪ੍ਰਿਯੋऽਵ੍ਯਙ੍ਗੋ ਮਹਾਲਿਙ੍ਗੋ ਮਹਾਕਪਿਃ ।
ਸਂਸ੍ਥਾਨਸ੍ਥਾਨਦਃ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਜਾਹ੍ਨਵੀਵਾਹਧਕ੍ਪ੍ਰਭੁਃ ॥੧੩੨ ॥

ਮਾਣ੍ਡੁਕੇਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚ ਮਹਾਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰਿਃ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਃ ।
ਸਭਾਪਤਿਸੇਸਿਦ੍ਧਮੂਲਸ਼੍ਚਰਕਾਦਿਰ੍ਮਹਾਪਥਃ ॥੧੩੩ ॥

ਆਸਨ੍ਨਮਤ੍ਯੁਹਨ੍ਤਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯਃ ਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕਃ ।
ਬੁਧੋ ਬੁਧੇਜ੍ਯੋ ਧਰ੍ਮੇਜ੍ਯੋ ਵੈਕੁਣ੍ਠਪਤਿਰਿਸ਼੍ਟਦਃ ॥੧੩੪ ॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ –
ਇਤਿ ਸ਼੍ਵੇਤਵਰਾਹਸ੍ਯ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਹੇ ਗਿਰਿਕਨ੍ਯਕੇ ।
ਸਮਸ੍ਤਭਾਗ੍ਯਦਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਭੂਪਤਿਤ੍ਵਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ॥੧੩੫ ॥

ਮਹਾਪਾਤਕਕੋਟਿਘ੍ਨਂ ਰਾਜਸੂਯਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਯ ਇਦਂ ਪ੍ਰਾਤਰੁਤ੍ਥਾਯ ਦਿਵ੍ਯਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥੧੩੬ ॥

ਪਠਤੇ ਨਿਯਤੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਮਹਾਪਾਪੈਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਭਿਰ੍ਦਿਵ੍ਯੈਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਤੁਲਸੀਦਲੈਃ ॥੧੩੭ ॥

ਪੂਜਯੇਦ੍ਯੋ ਵਰਾਹਂ ਤੁ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਨਿਸ਼੍ਠਯਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਏਵਂ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਭਿਃ ਪੁਸ਼੍ਪੈਰ੍ਵਾਥਸੁਗਨ੍ਧਿਭਿਃ ॥੧੩੮ ॥

ਅਭਿਜਾਤਕੁਲੇ ਜਾਤੋ ਰਾਜਾ ਭਵਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ।
ਏਵਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰੇਣ ਵਰਾਹਸ੍ਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ ॥੧੩੯ ॥

ਨ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਨ ਯਾਤਿ ਨਰਕਂ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਕਾਲਮੇਕਕਾਲਂ ਵਾ ਪਠਨ੍ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੪੦ ॥

ਮਾਸਮੇਕਂ ਜਪੇਨ੍ਮਰ੍ਤ੍ਯੋ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ।
ਮਹਤੀਂ ਸ਼੍ਰਿਯਮਾਯੁਸ਼੍ਯਂ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਚੈਵਾਧਿਗਚ੍ਛਤਿ ॥ ੧੪੧ ॥

ਯੋ ਵਾ ਸ਼੍ਵੇਤਵਰਾਹਸ੍ਯ ਦਿਵ੍ਯੈਰ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕੈਃ ।
ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਯੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਪੂਜਾਂ ਦਤ੍ਵਾ ਨਿਰ੍ਵਾਹਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧੪੨ ॥

ਭਵੇਜ੍ਜਨ੍ਮਸਹਸ੍ਰੈਸ੍ਤੁ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਾਧਿਪਤਿਰ੍ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਰਾਤ੍ਰੌ ਸ਼੍ਵੇਤਵਰਾਹਸ੍ਯ ਸਨ੍ਨਿਧੌ ਯ ਇਦਂ ਪਠੇਤ੍ ॥ ੧੪੩ ॥

ਕ੍ਸ਼ਯਾਪਸ੍ਮਾਰਕੁਸ਼੍ਠਾਦ੍ਯੈਰ੍ਮਹਾਰੋਗੈਸ੍ਤਥਾऽਪਰੈਃ ।
ਮਾਸਾਦੇਵ ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸ ਜੀਵੇਚ੍ਛਰਦਾਂ ਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੧੪੪ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਪੁਣ੍ਯਕਾਲੇਸ਼ੁ ਪਠਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਲਭਤੇ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਂ ਪਦਮ੍ ॥ ੧੪੫ ॥

ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਪਠਨਾਦ੍ਵਰਾਹਸ੍ਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਨ ਗ੍ਰਹੋਪਦ੍ਰਵਂ ਯਾਤਿ ਯਾਤਿ ਸ਼ਤ੍ਰੁਕ੍ਸ਼ਯਂ ਤਥਾ ॥ ੧੪੬ ॥

ਰਾਜਾ ਚ ਦਾਸਤਾਂ ਯਾਤਿ ਸਰ੍ਵੇ ਯਾਨ੍ਤਿ ਚ ਮਿਤ੍ਰਤਾਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰਿਯਸ਼੍ਚ ਸ੍ਥਿਰਤਾਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਯਾਨ੍ਤਿ ਸਰ੍ਵੇऽਪਿ ਸੌਹਦਮ੍ ॥ ੧੪੭ ॥

ਰਾਜਦਸ੍ਯੁਗ੍ਰਹਾਦਿਭ੍ਯੋ ਵ੍ਯਾਧ੍ਯਾਧਿਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਕਿਞ੍ਚਨ ।
ਨ ਭਯਂ ਜਾਯਤੇ ਕ੍ਵਾਪਿ ਵਦ੍ਧਿਸ੍ਤਸ੍ਯ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ॥ ੧੪੮ ॥

ਵਿਪ੍ਰਸ੍ਤੁ ਵਿਦ੍ਯਾਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯੋ ਵਿਜਯੀ ਭਵੇਤ੍ ।
ਵਾਰ੍ਧੁਸ਼੍ਯਵਿਭਵਂ ਯਾਤਿ ਵੈਸ਼੍ਯਃ ਸ਼ੂਦ੍ਰਃ ਸੁਖਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ॥ ੧੪੯ ॥

ਸਕਾਮਃ ਕਾਮਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਨਿਸ਼੍ਕਾਮੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਮਹਾਰਾਕ੍ਸ਼ਸਵੇਤਾਲਭੂਤਪ੍ਰੇਤਪਿਸ਼ਾਚਕਾਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਰੋਗਾਃ ਸਰ੍ਪਵਿਸ਼ਾਦ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵਤਃ ।
ਯ ਇਦਂ ਸ਼ਣੁਯਾਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਯਸ਼੍ਚਾਪਿ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਯੇਤ੍ ।
ਨਾਮਙ੍ਗਲਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸੋऽਮੁਤ੍ਰੇਹ ਚ ਮਾਨਵਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਨਮਃ ਸ਼੍ਵੇਤਵਰਾਹਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਥਾਯ ਨਾਥਾਯ ਸ਼੍ਰੀਮੁਸ਼੍ਣਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਯਃ ਪਠੇਚ੍ਛਣੁਯਾਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਇਮਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਨਗਾਤ੍ਮਜੇ ।
ਸ ਪਾਪਪਾਸ਼ਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ਪਰਮਾਂ ਗਤਿਮ੍ ॥ ੧੫੩ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਰਾਹਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read 1000 Names of Shri Varaha:

1000 Names of Sri Varaha| Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *