Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Varaha | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Varaha Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವರಾಹಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ
ಯಃ ಪೂಜಯೇತ್ಪರಾತ್ಮಾನಂ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣೇಶಂ ಮಹಾಪ್ರಭುಮ್ ।
ವರಾಹಸ್ಯ ಸಹಸ್ರೇಣ ನಾಮ್ನಾಂ ಪುಷ್ಪಸಹಸ್ರಕೈಃ ॥ 1 ॥

ಹತಕಂಟಕಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಲಭಾತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ
ಕಿಂ ತನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಯೇನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 2 ॥

ಬ್ರೂಹಿ ಶಂಕರ ತತ್ಪ್ರೀತ್ಯಾ ವರಾಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಶ್ರುತ್ವಾ ವರಾಹಮಾಹಾಮ್ಯಂ ನ ತೃಪ್ತಿರ್ಜಾಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 3 ॥

ಕೋ ನು ತೃಪ್ಯೇತ ತನುಭೃದ್ಗುಣಸಾರವಿದಾಂ ವರ ।
ಶಂಕರ ಉವಾಚ
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪವಿತ್ರಂ ಮಂಗಲಂ ಪರಮ್ ॥ 4 ॥

ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ಗೋಪ್ಯಾದ್ಗೋಪ್ಯತರಂ ಮಹತ್ ।
ಇದಂ ಪುರಾ ನ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಗೋಪ್ಯಂ ತವಾಪಿ ಚ ॥ 5 ॥

ತಥಾಽಪಿ ಚ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮದಂಗಾರ್ಧಶರೀರಿಣಿ ।
ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಸ್ತಸ್ಯ ವರಾಹೋ ದೇವತಾ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 6 ॥

ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ವಿಶ್ವನೇತಾ ಕೀಲಕಂ ಚ ಶರಾಗ್ರಭೃತ್ ।
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಮಸ್ತ್ರಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರಃ ಕವಚಂ ಶ್ರೀಮಿಹೋಚ್ಯತೇ ॥ 7 ॥

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಪರಮೋ ಮನ್ತ್ರೋ ಮನ್ತ್ರರಾಜಮುದೀರಯೇತ್ ।
ಹುಂಕಾರಂ ಹೃದಯೇ ನ್ಯಸ್ಯ ವರಾಹಾಯೇತಿ ಮುರ್ಧನಿ ॥ 8 ॥

ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಶಿಖಾಯಾಂ ಚ ನೇತ್ರಯೋರ್ಭೂಪತಿಂ ನ್ಯಸೇತ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮೋಽಸ್ತ್ರಂ ಚ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲಿಂ ಹುಂ ಚ ಭೂಮಪಿ ॥ 9 ॥

ಹಾಂ ಹೀಂ ಹೂಂ ಹೈಂ ಹೌಂ ಹ ಇತಿ ಸ್ವೀಯಾಂಗುಷ್ಠದ್ವಯಾದಿಕಃ ।
ಏವಂ ಸ್ವಾಂಗಕೃತನ್ಯಾಸೋ ಮನ್ತ್ರಮೇತಮುದೀರಯೇತ್ ॥ 10 ॥

ನಮಃ ಶ್ವೇತವರಾಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ 11 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀವರಾಹೋ ಭೂವರಾಹಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಪರಮಃ ಪುರುಷಃ ಸಿದ್ಧೋ ವಿಭುರ್ವ್ಯೋಮಚರೋ ಬಲೀ ॥ 12 ॥

ಅದ್ವಿತೀಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ।
ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರ್ಮಾಯೋ ನಿಶ್ಚಯಲೋಽಮಲಃ ॥ 13 ॥

ವಿಶಿಖೋ ವಿಶ್ವರೂಪಶ್ಚ ವಿಶ್ವದೃಗ್ವಿಶ್ವಭಾವನಃ ।
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವನೇತಾ ಚ ವಿಮಲೋ ವೀರ್ಯವರ್ಧನಃ ॥ 14 ॥

ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿನೋದೀ ಚ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವಮಂಗಲಃ ।
ವಿಶ್ವೋ ವಸುನ್ಧರಾನಾಥೋ ವಸುರೇತಾ ವಿರೋಧಹೃತ್ ॥ 15 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಹರ್ಯಶ್ವೋ ದೈತ್ಯಾರಿರ್ಹರಿಸೇವಿತಃ ।
ಮಹಾತಪಾ ಮಹಾದರ್ಶೋ ಮನೋಜ್ಞೋ ನೈಕಸಾಧನಃ ॥ 16 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವವಿಖ್ಯಾತಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಸತಾಂ ಪತಿಃ ।
ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 17 ॥

ಸರ್ವಭೂತಹಿತೋಽಸಂಗಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ।
ಸತ್ಯಕರ್ಮಾ ಸತ್ಯಪತಿಃ ಸರ್ವಸತ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಮತಃ ॥ 18 ॥

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಭಿಯೋ ಹರ್ತಾ ಮೃಗಾಂಗೋ ನಿಯಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಬಲವೀರಸ್ತಪಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣಕರ್ತಾ ಗುಣೀ ಬಲೀ ॥ 19 ॥

ಅನನ್ತಃ ಪ್ರಥಮೋ ಮನ್ತ್ರಃ ಸರ್ವಭಾವವಿದವ್ಯಯಃ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಾ ಚಾನನ್ತೋಽನನ್ತರೂಪೋ ರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 20 ॥

ಅಗಾಧನಿಲಯೋಽಪಾರೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರಾಯುಧಃ ।
ಅಮೋಘದೃಗಮೇಯಾತ್ಮಾ ವೇದವೇದ್ಯೋ ವಿಶಾಂ ಪತಿಃ ॥ 21 ॥

ವಿಹೃತಿರ್ವಿಭವೋ ಭವ್ಯೋ ಭವಹೀನೋ ಭವಾನ್ತಕಃ ।
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಃ ಪವಿತ್ರಾಂಘ್ರಿಃ ಸುನಾಸಃ ಪವನಾರ್ಚಿತಃ ॥ 22 ॥

ಭಜನೀಯಗುಣೋಽದೃಶ್ಯೋ ಭದ್ರೋ ಭದ್ರಯಶಾ ಹರಿಃ ।
ವೇದಾನ್ತಕೃದ್ವೇದವನ್ದ್ಯೋ ವೇದಾಧ್ಯಯನತತ್ಪರಃ ॥ 23 ॥

ವೇದಗೋಪ್ತಾ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾ ವೇದಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ವೇದಾತ್ಮಾ ವೇದಾತೀತೋ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 24 ॥

ಜನಾರ್ದನೋ ಜನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಜಗದೀಶೋ ಜನೇಶ್ವರಃ ।
ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾ ಹೇಮಾಂಗೋ ಹೇಮಭೂಷಣಃ ॥ 25 ॥

ಹರಿದ(ತಾ)ಶ್ವಪ್ರಿಯೋ ನಿತ್ಯೋ ಹರಿಃ ಪೂರ್ಣೋ ಹಲಾಯುಧಃ ।
ಅಮ್ಬುಜಾಕ್ಷೋಽಮ್ಬುಜಾಧಾರೋ ನಿರ್ಜರಶ್ಚ ನಿರಂಕುಶಃ ॥ 26 ॥

ನಿಷ್ಠುರೋ ನಿತ್ಯಸನ್ತೋಷೋ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಪದಪ್ರದಃ ।
ನಿರ್ಜರೇಶೋ ನಿರಾಲಮ್ಬೋ ನಿರ್ಗುಣೋಽಪಿ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ॥ 27 ॥

ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಮದೋದ್ಧತಃ ।
ಮನೋಽಭಿಮಾನೀ ಮಾಯಾವೀ ಮಾನದೋ ಮಾನಲ(ರ)ಕ್ಷಣಃ ॥ 28 ॥

ಮನ್ದೋ ಮಾನೀ ಮನಃ ಕಲ್ಪೋ ಮಹಾಕಲ್ಪೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಮಾಯಾಪತಿರ್ಮಾನಪತಿರ್ಮನಸಃ ಪತಿರೀಶ್ವರಃ ॥ 29 ॥

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯೋ ಬಾಹ್ಯ ಆನನ್ದೀ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯೋಽಪರಾಜಿತಃ ।
ಅಜೋಽನನ್ತೋಽಪ್ರಮೇಯಶ್ಚ ಸದಾನನ್ದೋ ಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 30 ॥

ಅನನ್ತಗುಣಗಮ್ಭೀರ ಉಗ್ರಕೃತ್ಪರಿವೇಷ್ಟನಃ ।
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಯೋಽಜಯಃ ॥ 31 ॥

ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಾರ್ತಿಹಾ ಸರ್ವಹೃದನ್ತರನಿವಾಸಕಃ ।
ಅನ್ತರಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಮಾ ಚ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಕಾರಕಃ ॥ 32 ॥

ಗುರುಃ ಕವಿಃ ಕಿಟಿಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಂಜಾಕ್ಷಃ ಖಗವಾಹನಃ ।
ಸುಶರ್ಮಾ ವರದಃ ಶಾರ್ಂಗೀ ಸುದಾಸಾಭೀಷ್ಟದಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 33 ॥

ಝಿಲ್ಲಿಕಾತನಯಃ ಪ್ರೇಷೀ ಝಿಲ್ಲಿಕಾಮುಕ್ತಿದಾಯಕಃ ।
ಗುಣಜಿತ್ಕಥಿತಃ ಕಾಲಃ ಕ್ರೋಡಃ ಕೋಲಃ ಶ್ರಮಾಪಹಃ ॥ 34 ॥

ಕಿಟಿಃ ಕೃಪಾಕರಃ ಸ್ವಾಮೀ ಸರ್ವದೃಕ್ಸರ್ವಗೋಚರಃ ।
ಯೋಗಾಚಾರ್ಯೋ ಮತೋ ವಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ವೇದಸತ್ತಮಃ ॥35 ॥

ಮಹಾಲಮ್ಬೋಷ್ಠಕಶ್ಚೈವ ಮಹಾದೇವೋ ಮನೋರಮಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಬಾಹುರಿಭಸ್ಥೂಲಃ ಶ್ಯೇನಃ ಸೇನಾಪತಿಃ ಖನಿಃ ॥ 36 ॥

ದೀರ್ಘಾಯುಃ ಶಂಕರಃ ಕೇಶೀ ಸುತೀರ್ಥೋ ಮೇಘನಿಃಸ್ವನಃ ।
ಅಹೋರಾತ್ರಃ ಸೂಕ್ತವಾಕಃ ಸುಹೃನ್ಮಾನ್ಯಃ ಸುವರ್ಚಲಃ ॥ 37 ॥

ಸಾರಭೃತ್ಸರ್ವಸಾರಶ್ಚ ಸರ್ವಗ್ರ(ಗ್ರಾ)ಹಃ ಸದಾಗತಿಃ ।
ಸೂರ್ಯಶ್ಚನ್ದ್ರಃ ಕುಜೋ ಜ್ಞಶ್ಚ ದೇವಮನ್ತ್ರೀ ಭೃಗುಃ ಶನಿಃ ॥ 38 ॥

ರಾಹುಃ ಕೇತುರ್ಗ್ರಹಪತಿರ್ಯಜ್ಞಭೃದ್ಯಜ್ಞಸಾಧನಃ ।
ಸಹಸ್ರಪಾತ್ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸೋಮಕಾನ್ತಃ ಸುಧಾಕರಃ ॥ 39 ॥

ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಾಜೀ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನಃ ।
ಯಜ್ಞಾನ್ತಕೃದ್ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯೋ ಯಜ್ಞಕೃದ್ಯಜ್ಞಸಾಧಕಃ ॥ 40 ॥

ಇಡಾಗರ್ಭಃ ಸ್ರವತ್ಕರ್ಣೋ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ।
ಗೋಪತಿಃ ಶ್ರೀಪತಿರ್ಘೋಣಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಃ ಶುಚಿಶ್ರವಾಃ ॥ 41 ॥

ಶಿವಃ ಶಿವತರಃ ಶೂರಃ ಶಿವಪ್ರೇಷ್ಠಃ ಶಿವಾರ್ಚಿತಃ ।
ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಃ ಸುರಾರ್ತಿಘ್ನಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಽಕ್ಷರ ಆದಿಕೃತ್ ॥ 42 ॥

ಶಂಖೀ ಚಕ್ರೀ ಗದೀ ಖಡ್ಗೀ ಪದ್ಮೀ ಚಂಡಪರಾಕ್ರಮಃ
ಚಂಡಃ ಕೋಲಾಹಲಃ ಶಾರ್ಂಗೀ ಸ್ವಯಮ್ಭೂರಗ್ರ್ಯಭುಗ್ವಿಭುಃ ॥ 43 ॥

ಸದಾಚಾರಃ ಸದಾರಮ್ಭೋ ದುರಾಚಾರನಿವರ್ತಕಃ ।
ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನಪ್ರಿಯೋಽವಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನದೋಽಜ್ಞಾನದೋ ಯಮೀ ॥ 44 ॥

ಲಯೋದಕವಿಹಾರೀ ಚ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯೋ ಗತಿಃ ।
ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶಸ್ತ್ರಿಧಾಮಾ ಕೌಸ್ತುಭೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 46 ॥

ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಂಛನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಶ್ರೀಧರೋ ಭೂಧರೋಽರ್ಭಕಃ ।
ವರುಣೋ ವಾರುಣೋ ವೃಕ್ಷೋ ವೃಷಭೋ ವರ್ಧನೋ ವರಃ ॥ 47 ॥

ಯುಗಾದಿಕೃದ್ಯುಗಾವರ್ತಃ ಪಕ್ಷೋ ಮಾಸ ಋತುರ್ಯುಗಃ ।
ವತ್ಸರೋ ವತ್ಸಲೋ ವೇದಃ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಸನಾತನಃ ॥ 48 ॥

ಇನ್ದ್ರತ್ರಾತಾ ಭಯತ್ರಾತಾ ಕ್ಷುದ್ರಕೃತ್ಕ್ಷುದ್ರನಾಶನಃ ।
ಮಹಾಹನುರ್ಮಹಾಘೋರೋ ಮಹಾದೀಪ್ತಿರ್ಮಹಾವ್ರತಃ ॥ 49 ॥

ಮಹಾಪಾದೋ ಮಹಾಕಾಲೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾಬಲಃ ।
ಗಮ್ಭೀರಘೋಷೋ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗಭೀರೋ ಘುರ್ಘುರಸ್ವನಃ ॥ 50 ॥

ಓಂಕಾರಗರ್ಭೋ ನ್ಯಗ್ರೋಧೋ ವಷಟ್ಕಾರೋ ಹುತಾಶನಃ ।
ಭೂಯಾನ್ಬಹುಮತೋ ಭೂಮಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿಶಾಮ್ಪತಿಃ ॥ 51 ॥

ವ್ಯವಸಾಯೋಽಘಮರ್ಷಶ್ಚ ವಿದಿತೋಽಭ್ಯುತ್ಥಿತೋ ಮಹಃ ।
ಬಲಬಿದ್ಬಲವಾನ್ದಂಡೀ ವಕ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ವಶೋ ವಶೀ ॥ 52 ॥

ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಃ ಸಾಧ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪ ಊರ್ಜವಾನ್ ।
ಧೃತಾರಿರಸಹಾಯಶ್ಚ ಸುಮುಖೋ ಬಡವಾಮುಖಃ ॥ 53 ॥

ವಸುರ್ವಸುಮನಾಃ ಸಾಮಶರೀರೋ ವಸುಧಾಪ್ರದಃ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರೀ ವಾಸುದೇವೋ ವಾಮನೋ ಜ್ಞಾನಪಂಜರಃ ॥ 54 ॥

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿಃಸಂಗೋ ನಿರ್ಜಿತಾಮರಃ ।
ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೋ ನಿತ್ಯವನ್ದ್ಯೋ ಮುಕ್ತವನ್ದ್ಯೋ ಮುರಾನ್ತಕಃ ॥ 55 ॥

ಬನ್ಧಕೋ ಮೋಚಕೋ ರುದ್ರೋ ಯುದ್ಧಸೇನಾವಿಮರ್ದನಃ ।
ಪ್ರಸಾರಣೋ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಾ ಭಿಕ್ಷುರ್ಭಿಕ್ಷುಪ್ರಿಯೋ ಋಜುಃ ॥ 56 ॥

ಮಹಾಹಂಸೋ ಭಿಕ್ಷುರೂಪೀ ಮಹಾಕನ್ದೋ ಮಹಾಶನಃ ।
ಮನೋಜವಃ ಕಾಲಕಾಲಃ ಕಾಲಮೃತ್ಯುಃ ಸಭಾಜಿತಃ ॥ 57 ॥

ಪ್ರಸನ್ನೋ ನಿರ್ವಿಭಾವಶ್ಚ ಭೂವಿದಾರೀ ದುರಾಸದಃ ।
ವಸನೋ ವಾಸವೋ ವಿಶ್ವವಾಸವೋ ವಾಸವಪ್ರಿಯಃ ॥ 58 ॥

ಸಿದ್ಧಯೋಗೀ ಸಿದ್ಧಕಾಮಃ ಸಿದ್ಧಿಕಾಮಃ ಶುಭಾರ್ಥವಿತ್ ।
ಅಜೇಯೋ ವಿಜಯೀನ್ದ್ರಶ್ಚ ವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ವಿಭಾವಸುಃ ॥ 59 ॥

ಈಕ್ಷಾಮಾತ್ರಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಭ್ರೂಭಂಗನಿಯತಾಖಿಲಃ ।
ಮಹಾಧ್ವಗೋ ದಿಗೀಶೇಶೋ ಮುನಿಮಾನ್ಯೋ ಮುನೀಶ್ವರಃ ॥ 60 ॥

ಮಹಾಕಾಯೋ ವಜ್ರಕಾಯೋ ವರದೋ ವಾಯುವಾಹನಃ ।
ವದಾನ್ಯೋ ವಜ್ರಭೇದೀ ಚ ಮಧುಹೃತ್ಕಲಿದೋಷಹಾ ॥ 61 ॥

ವಾಗೀಶ್ವರೋ ವಾಜಸನೋ ವಾನಸ್ಪತ್ಯೋ ಮನೋರಮಃ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಧನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಧನಃ ॥ 62 ॥

ವಿಷ್ಟಮ್ಭೀ ವಿಶ್ವಹಸ್ತಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾಹೋ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ।
ಅತುಲೋ ವಸುವೇಗೋಽರ್ಕಃ ಸಮ್ರಾಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಃ ॥ 63 ॥

ಶಕ್ತಿಪ್ರಿಯಃ ಶಕ್ತಿರೂಪೋ ಮಾರಶಕ್ತಿವಿಭಂಜನಃ ।
ಸ್ವತನ್ತ್ರಃ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಮೀಮಾಂಸಿತಗುಣಾಕರಃ ॥ 64 ॥

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೀಶೋ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಲಃ ।
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವೋ ನಿಜಾನನ್ದೋ ನಿತ್ಯಭೇದೀ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ॥ 65 ॥

ಅನ್ತಶ್ಚರೋ ಭವಾಧೀಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗೀ ಕಲಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಚಾರೋ ಜಗದ್ಧಿತಮಹಾವ್ರತಃ ॥ 66 ॥

ದುರ್ಧ್ಯೇಯಶ್ಚ ಸದಾಧ್ಯೇಯೋ ದುರ್ವಾಸಾದಿವಿಬೋಧನಃ ।
ದುರಾಪೋ ದುರ್ಧಿಯಾಂ ಗೋಪ್ಯೋ ದೂರಾದ್ದೂರಃ ಸಮೀಪಗಃ ॥ 67 ॥

ವೃಷಾಕಪಿಃ ಕಪಿಃ ಕಾರ್ಯಃ ಕಾರಣಃ ಕಾರಣಕ್ರಮಃ ।
ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಮಥನಜ್ಯೋತಿಃ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 68 ॥

ಪ್ರಥಮೋ ಮಧ್ಯಮಸ್ತಾರಃ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣೋದರ್ಕಕಾರ್ಯವಾನ್ ।
ಸುರೂಪಶ್ಚ ಸದಾವೇತ್ತಾ ಸುಮುಖಃ ಸುಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 69 ॥

ಮಹಾವ್ಯಾಕರಣಾಚಾರ್ಯಃ ಶಿಕ್ಷಾಕಲ್ಪಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಸ್ವಚ್ಛಶ್ಛನ್ದೋಮಯಃ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಸ್ವಾಹಿತಾರ್ಥವಿನಾಶನಃ ॥ 70 ॥

ಸಾಹಸೀ ಸರ್ವಹನ್ತಾ ಚ ಸಮ್ಮತೋಽನಿನ್ದಿತೋಽಸಕೃತ್ ।
ಕಾಮರೂಪಃ ಕಾಮಪಾಲಃ ಸುತೀರ್ಥ್ಯೋಽಥ ಕ್ಷಪಾಕರಃ ॥ 71 ॥

ಜ್ವಾಲೀ ವಿಶಾಲಶ್ಚ ಪರೋ ವೇದಕೃಜ್ಜನವರ್ಧನಃ ।
ವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯೋ ಮಹಾವೇದೀ ವೀರಹಾ ವಿಷಮೋ ಮಹಃ ॥ 72 ॥

ಈತಿಭಾನುರ್ಗ್ರಹಶ್ಚೈವ ಪ್ರಗ್ರಹೋ ನಿಗ್ರಹೋಽಗ್ನಿಹಾ ।
ಉತ್ಸರ್ಗಃ ಸನ್ನಿಷೇಧಶ್ಚ ಸುಪ್ರತಾಪಃ ಪ್ರತಾಪಧೃತ್ ॥ 73 ॥

ಸರ್ವಾಯುಧಧರಃ ಶಾಲಃ ಸುರೂಪಃ ಸಪ್ರಮೋದನಃ ।
ಚತುಷ್ಕಿಷ್ಕುಃ ಸಪ್ತಪಾದಃ ಸಿಂಹಸ್ಕನ್ಧಸ್ತ್ರಿಮೇಖಲಃ ॥ 74 ॥

ಸುಧಾಪಾನರತೋಽರಿಘ್ನಃ ಸುರಮೇಡ್ಯಃ ಸುಲೋಚನಃ ।
ತತ್ತ್ವವಿತ್ತತ್ತ್ವಗೋಪ್ತಾ ಚ ಪರತತ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜಾಗರಃ ॥ 75 ॥

ಈಶಾನ ಈಶ್ವರೋಽಧ್ಯಕ್ಷೇ ಮಹಾಮೇರುರಮೋಘದೃಕ್ ।
ಭೇದಪ್ರಭೇದವಾದೀ ಚ ಸ್ವಾದ್ವೈತಪರಿನಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 76 ॥

ಭಾಗಹಾರೀ ವಂಶಕರೋ ನಿಮಿತ್ತಸ್ಥೋ ನಿಮಿತ್ತಕೃತ್ ।
ನಿಯನ್ತಾ ನಿಯಮೋ ಯನ್ತಾ ನನ್ದಕೋ ನನ್ದಿವರ್ಧನಃ ॥ 77 ॥

ಷಡ್ವಿಂಶಕೋ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ಪರಃ ।
ವೇದಕೃನ್ನಾಮ ಚಾನನ್ತನಾಮಾ ಶಬ್ದಾತಿಗಃ ಕೃಪಃ ॥ 78 ॥

ದಮ್ಭೋ ದಮ್ಭಕರೋ ದಮ್ಭವಂಶೋ ವಂಶಕರೋ ವರಃ ।
ಅಜನಿರ್ಜನಿಕರ್ತಾ ಚ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೇ ಯುಗಾನ್ತಕಃ ॥ 79 ॥

ದರ್ಭರೋಮಾ ಬುಧಾಧ್ಯಕ್ಷೇ ಮಾನುಕೂಲೋ ಮದೋದ್ಧತಃ ।
ಶನ್ತನುಃ ಶಂಕರಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಪ್ರತ್ಯಯಶ್ಚಂಡಶಾಸನಃ ॥ 80 ॥

ವೃತ್ತನಾಸೋ ಮಹಾಗ್ರೀವಃ ಕುಮ್ಬುಗ್ರೀವೋ ಮಹಾನೃಣಃ ।
ವೇದವ್ಯಾಸೋ ದೇವಭೂತಿರನ್ತರಾತ್ಮಾ ಹೃದಾಲಯಃ ॥ 81 ॥

ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಹಾಸ್ಪರ್ಶೋ ಮಹಾಮಾತ್ರೋ ಮಹಾಮನಾಃ ।
ಮಹೋದರೋ ಮಹೋಷ್ಠಶ್ಚ ಮಹಾಜಿಹ್ವೋ ಮಹಾಮುಖಃ ॥ 82 ॥

ಪುಷ್ಕರಸ್ತುಮ್ಬುರುಃ ಖೇಟೀ ಸ್ಥಾವರಃ ಸ್ಥಿತಿಮತ್ತರಃ ।
ಶ್ವಾಸಾಯುಧಃ ಸಮರ್ಥಶ್ಚ ವೇದಾರ್ಥಃ ಸುಸಮಾಹಿತಃ ॥ 83 ॥

ವೇದಶೀರ್ಷಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರಮೋದಃ ಸಾಮಗಾಯನಃ ।
ಅನ್ತರ್ಭಾವ್ಯೋ ಭಾವಿತಾತ್ಮಾ ಮಹೀದಾಸೋ ದಿವಸ್ಪತಿಃ ॥ 84 ॥

ಮಹಾಸುದರ್ಶನೋ ವಿದ್ವಾನುಪಹಾರಪ್ರಿಯೋಽಚ್ಯುತಃ ।
ಅನಲೋ ದ್ವಿಶಫೋ ಗುಪ್ತಃ ಶೋಭನೋ ನಿರವಗ್ರಹಃ ॥ 85 ॥

ಭಾಷಾಕರೋ ಮಹಾಭರ್ಗಃ ಸರ್ವದೇಶವಿಭಾಗಕೃತ್ ।
ಕಾಲಕಂಠೋ ಮಹಾಕೇಶೋ ಲೋಮಶಃ ಕಾಲಪೂಜಿತಃ ॥ 86 ॥

ಆಸೇವನೋಽವಸಾನಾತ್ಮಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮಾ ರಕ್ತಲೋಚನಃ ।
ನಾರಂಗೋ ನರಕೋದ್ಧರ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೋ ದುರಿಷ್ಟಹಾ ॥ 87 ॥

ಹುಂಕಾರಗರ್ಭೋ ದಿಗ್ವಾಸಾಃ ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾಧಿಪತಿರ್ಬಲಃ ।
ವರ್ಚಸ್ವೀ ಬ್ರಹ್ಮವದನಃ ಕ್ಷತ್ರಬಾಹುರ್ವಿದೂರಗಃ ॥ 88 ॥

ಚತುರ್ಥಪಾಚ್ಚತುಷ್ಪಾಚ್ಚ ಚತುರ್ವೇದಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಚಾತುರ್ಹೋತ್ರಕೃದವ್ಯಕ್ತಃ ಸರ್ವವರ್ಣವಿಭಾಗಕೃತ್ ॥ 89 ॥

ಮಹಾಪತಿರ್ಗೃಹಪತಿರ್ವಿದ್ಯಾಧೀಶೋ ವಿಶಾಮ್ಪತಿಃ ।
ಅಕ್ಷರೋಽಧೋಕ್ಷಜೋಽಧೂರ್ತೋ ರಕ್ಷಿತಾ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ತಕೃತ್ ॥ 90 ॥

ರಜಃಸತ್ತ್ವತಮೋಹಾನ್ತಾ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ ।
ತೀರ್ಥಕೃತ್ತೀರ್ಥವಾಸೀ ಚ ತೀರ್ಥರೂಪೋ ಹ್ಯಪಾಂ ಪತಿಃ ॥ 91 ॥

ಪುಣ್ಯಬೀಜಃ ಪುರಾಣರ್ಷಿಃ ಪವಿತ್ರಃ ಪರಮೋತ್ಸವಃ ।
ಶುದ್ಧಿಕೃಚ್ಛುದ್ಧಿದಃ ಶುದ್ಧಃ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವನಿರೂಪಕಃ ॥ 92 ॥

ಸುಪ್ರಸನ್ನಃ ಶುಭಾರ್ಹೋಽಥ ಶುಭದಿತ್ಸುಃ ಶುಭಪ್ರಿಯಃ ।
ಯಜ್ಞಭಾಗಭುಜಾಂ ಮುಖ್ಯೋ ಯಕ್ಷಗಾನಪ್ರಿಯೋ ಬಲೀ ॥ 93 ॥

ಸಮೋಽಥ ಮೋದೋ ಮೋದಾತ್ಮಾ ಮೋದದೋ ಮೋಕ್ಷದಸ್ಮೃತಿಃ ।
ಪರಾಯಣಃ ಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ಲೋಕಬನ್ಧುರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ॥ 94 ॥

ಲೀಲಾವತಾರೋ ಜನನವಿಹೀನೋ ಜನ್ಮನಾಶನಃ ।
ಮಹಾಭೀಮೋ ಮಹಾಗರ್ತೋ ಮಹೇಷ್ವಾಸೋ ಮಹೋದಯಃ ॥ 95 ॥

ಅರ್ಜುನೋ ಭಾಸುರಃ ಪ್ರಖ್ಯೋ ವಿದೋಷೋ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಾಃ ।
ಸಹಸ್ರಪಾತ್ಸಭಾಗ್ಯಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಪಾಕೋ ದುರವ್ಯಯಃ ॥ 96 ॥

ಕೃತ್ಯಹೀನೋ ಮಹಾವಾಗ್ಮೀ ಮಹಾಪಾಪವಿನಿಗ್ರಹಃ ।
ತೇಜೋಽಪಹಾರೀ ಬಲವಾನ್ ಸರ್ವದಾಽರಿವಿದೂಷಕಃ ॥ 97 ॥

ಕವಿಃ ಕಂಠಗತಿಃ ಕೋಷ್ಠೋ ಮಣಿಮುಕ್ತಾಜಲಾಪ್ಲುತಃ ।
ಅಪ್ರಮೇಯಗತಿಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಹಂಸಶ್ಚೈವ ಶುಚಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 98 ॥

ವಿಜಯೀನ್ದ್ರಃ ಸುರೇನ್ದ್ರಶ್ಚ ವಾಗಿನ್ದ್ರೋ ವಾಕ್ಪತಿಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ತಿರಶ್ಚೀನಗತಿಃ ಶುಕ್ಲಃ ಸಾರಗ್ರೀವೋ ಧರಾಧರಃ ॥ 99 ॥

ಪ್ರಭಾತಃ ಸರ್ವತೋಭದ್ರೋ ಮಹಾಜನ್ತುರ್ಮಹೌಷಧಿಃ ।
ಪ್ರಾಣೇಶೋ ವರ್ಧಕಸ್ತೀವ್ರಪ್ರವೇಶಃ ಪರ್ವತೋಪಮಃ ॥ 100 ॥

ಸುಧಾಸಿಕ್ತಃ ಸದಸ್ಯಸ್ಥೋ ರಾಜರಾಟ್ ದಂಡಕಾನ್ತಕಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಕೇಶೋಽಜಮೀಢಶ್ಚ ಪಿಪ್ಪಲಾದೋ ಬಹುಶ್ರವಾಃ ॥ 101 ॥

ಗನ್ಧರ್ವೋಽಭ್ಯುದಿತಃ ಕೇಶೀ ವೀರಪೇಶೋ ವಿಶಾರದಃ ।
ಹಿರಣ್ಯವಾಸಾಃ ಸ್ತಬ್ಧಾಕ್ಷೋ ಬ್ರಹ್ಮಲಾಲಿತಶೈಶವಃ ॥ 102 ॥

ಪದ್ಮಗರ್ಭೋ ಜಮ್ಬುಮಾಲೀ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕರಭಾಗಗ್ನಿಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 103 ॥

ಅಜೀಗರ್ತಃ ಶಾಕಲಾಗ್ರ್ಯಃ ಸನ್ಧಾನಃ ಸಿಂಹವಿಕ್ರಮಃ ।
ಪ್ರಭಾವಾತ್ಮಾ ಜಗತ್ಕಾಲಃ ಕಾಲಕಾಲೋ ಬೃಹದ್ರಥಃ ॥ 104 ॥

ಸಾರಾಂಗೋ ಯತಮಾನ್ಯಶ್ಚ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಶುಚಿಮಂಡಲಃ ।
ಕುಮಾರಜಿದ್ವನೇಚಾರೀ ಸಪ್ತಕನ್ಯಾಮನೋರಮಃ ॥ 105 ॥

ಧೂಮಕೇತುರ್ಮಹಾಕೇತುಃ ಪಕ್ಷಿಕೇತುಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಊರ್ಧ್ವರೇತಾ ಬಲೋಪಾಯೋ ಭೂತಾವರ್ತಃ ಸಜಂಗಮಃ ॥ 106 ॥

ರವಿರ್ವಾಯುರ್ವಿಧಾತಾ ಚ ಸಿದ್ಧಾನ್ತೋ ನಿಶ್ಚಲೋಽಚಲಃ ।
ಆಸ್ಥಾನಕೃದಮೇಯಾತ್ಮಾಽನುಕೂಲಶ್ಚಾಧಿಕೋ ಭುವಃ ॥ 107 ॥

ಹ್ರಸ್ವಃ ಪಿತಾಮಹೋಽನರ್ಥಃ ಕಾಲವೀರ್ಯೋ ವೃಕೋದರಃ ।
ಸಹಿಷ್ಣುಃ ಸಹದೇವಶ್ಚ ಸರ್ವಜಿಚ್ಛಾತ್ರುತಾಪನಃ ॥ 108 ॥

ಪಾಂಚರಾತ್ರಪರೋ ಹಂಸೀ ಪಂಚಭೂತಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಭೂರಿಶ್ರವಾಃ ಶಿಖಂಡೀ ಚ ಸುಯಜ್ಞಃ ಸತ್ಯಘೋಷಣಃ ॥ 109 ॥

ಪ್ರಗಾಢಃ ಪ್ರವಣೋ ಹಾರೀ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಣವೋ ನಿಧಿಃ ।
ಮಹೋಪನಿಷದೋ ವಾಕ್ ಚ ವೇದನೀಡಃ ಕಿರೀಟಧೃತ್ ॥ 110 ॥

ಭವರೋಗಭಿಷಗ್ಭಾವೋ ಭಾವಸಾಢ್ಯೋ ಭವಾತಿಗಃ ।
ಷಡ್ ಧರ್ಮವರ್ಜಿತಃ ಕೇಶೀ ಕಾರ್ಯವಿತ್ಕರ್ಮಗೋಚರಃ ॥ 111 ॥

ಯಮವಿಧ್ವಂಸನಃ ಪಾಶೀ ಯಮಿವರ್ಗನಿಷೇವಿತಃ ।
ಮತಂಗೋ ಮೇಚಕೋ ಮೇಧ್ಯೋ ಮೇಧಾವೀ ಸರ್ವಮೇಲಕಃ ॥ 112 ॥

ಮನೋಜ್ಞದೃಷ್ಟಿರ್ಮಾರಾರಿನಿಗ್ರಹಃ ಕಮಲಾಕರಃ ।
ನಮದ್ಗಣೇಶೋ ಗೋಪೀಡಃ ಸನ್ತಾನಃ ಸನ್ತತಿಪ್ರದಃ ॥ 113 ॥

ಬಹುಪ್ರದೋ ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷೇ ಭಿನ್ನಮರ್ಯಾದಭೇದನಃ ।
ಅನಿರ್ಮುಕ್ತಶ್ಚಾರುದೇಷ್ಣಃ ಸತ್ಯಾಷಾಢಃ ಸುರಾಧಿಪಃ ॥ 114 ॥

ಆವೇದನೀಯೋಽವೇದ್ಯಶ್ಚ ತಾರಣಸ್ತರುಣೋಽರುಣಃ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯಃ ಸರ್ವಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣಃ ॥ 115 ॥

ಸರ್ವದಕ್ಷಃ ಸುಧಾಧೀಶಃ ಶರಣ್ಯಃ ಶಾನ್ತವಿಗ್ರಹಃ ।
ರೋಹಿಣೀಶೋ ವರಾಹಶ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಧೃತ್ ॥ 116 ॥

ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಃ ಸುಖದ್ವಾರೋ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಸ್ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಃ ।
ಅದ್ವಿತೀಯಃ ಕೇವಲಶ್ಚ ಕೈವಲ್ಯಪತಿರರ್ಹಣಃ ॥ 117 ॥

ತಾಲಪಕ್ಷಸ್ತಾಲಕರೋ ಯನ್ತ್ರೀ ತನ್ತ್ರವಿಭೇದನಃ ।
ಷಡ್ರಸಃ ಕುಸುಮಾಸ್ತ್ರಶ್ಚ ಸತ್ಯಮೂಲಫಲೋದಯಃ ॥ 118 ॥

ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಮುಹೂರ್ತಶ್ಚ ಮಣಿಬಿಮ್ಬೋ ಜಗದ್ಧೃಣಿಃ ।
ಅಭಯೋ ರುದ್ರಗೀತಶ್ಚ ಗುಣಜಿದ್ಗುಣಭೇದನಃ ॥119 ॥

ದೇವಾಸುರವಿನಿರ್ಮಾತಾ ದೇವಾಸುರನಿಯಾಮಕಃ ।
ಪ್ರಾರಮ್ಭಶ್ಚ ವಿರಾಮಶ್ಚ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಪ್ರಭುಃ ॥120 ॥

ಪಂಡಿತೋ ಗಹನಾರಮ್ಭಃ ಜೀವನೋ ಜೀವನಪ್ರದಃ ।
ರಕ್ತದೇವೋ ದೇವಮೂಲಃ ವೇದಮೂಲೋ ಮನಃಪ್ರಿಯಃ ॥121 ॥

ವಿರಾಚನಃ ಸುಧಾಜಾತಃ ಸ್ವರ್ಗಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಕಪಿಃ ।
ವಿರಾಡ್ರೂಪಃ ಪ್ರಜಾರೂಪಃ ಸರ್ವದೇವಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥122 ॥

ಭಗವಾನ್ ಸುಮುಖಃ ಸ್ವರ್ಗಃ ಮಂಜುಕೇಶಃ ಸುತುನ್ದಿಲಃ ।
ವನಮಾಲೀ ಗನ್ಧಮಾಲೀ ಮುಕ್ತಾಮಾಲ್ಯಚಲೋಪಮಃ ॥123 ॥

ಮುಕ್ತೋಽಸೃಪ್ಯಃ ಸುಹೃದ್ಭ್ರಾತಾ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಪರಾ ಗತಿಃ ।
ಸತ್ವಧ್ವನಿಃ ಸದಾಬನ್ಧುರ್ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾಧಿದೈವತಮ್ ॥124 ॥

ಸಮಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದಃ ಸಾಂಖ್ಯಃ ಸನ್ಮಾರ್ಗಧ್ಯೇಯಸತ್ಪದಃ ।
ಸಸಂಕಲ್ಪೋ ವಿಕಲ್ಪಶ್ಚ ಕರ್ತಾ ಸ್ವಾದೀ ತಪೋಧನಃ ॥125 ॥

ವಿರಜಾ ವಿರಜಾನಾಥಃ ಸ್ವಚ್ಛಶೃಂಗೋ ದುರಿಷ್ಟಹಾ ।
ಘೋಣೋ ಬನ್ಧುರ್ಮಹಾಚೇಷ್ಟಃ ಪುರಾಣಃ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಃ ॥126 ॥

ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯೋ ಮುನಿರ್ವಿಷ್ಣುರ್ಧರ್ಮಯೂಪಸ್ತಮೋಹರಃ ।
ಅಗ್ರಾಹ್ಯಶ್ಶಾಶ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರವರಃ ಪಕ್ಷಿವಾಹನಃ ॥127 ॥

ಕಪಿಲಃ ಖಪಥಿಸ್ಥಶ್ಚ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋಽಮಿತಭೋಜನಃ ।
ಸಂಕರ್ಷಣೋ ಮಹಾವಾಯುಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಸ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ॥128 ॥

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಃ ಸುಧೀರ್ಹೃಷ್ಟಃ ಪ್ರಬುದ್ಧಃ ಶಮನಃ ಸದಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿನಿರ್ಮಾತಾ ಮಾಧವೋ ಮಧುಸೂದನಃ ॥129 ॥

ಶಶ್ವದೇಕಪ್ರಕಾರಶ್ಚ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಃ ।
ಶಶ್ವದ್ಭಕ್ತಪರಾಧೀನಃ ಶಶ್ವದಾನನ್ದದಾಯಕಃ ॥130 ॥

ಸದಾನನ್ದಃ ಸದಾಭಾಸಃ ಸದಾ ಸರ್ವಫಲಪ್ರದಃ ।
ಋತುಮಾನೃತುಪರ್ಣಶ್ಚ ವಿಶ್ವನೇತಾ ವಿಭೂತ್ತಮಃ ॥131 ॥

ರುಕ್ಮಾಂಗದಪ್ರಿಯೋಽವ್ಯಂಗೋ ಮಹಾಲಿಂಗೋ ಮಹಾಕಪಿಃ ।
ಸಂಸ್ಥಾನಸ್ಥಾನದಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಜಾಹ್ನವೀವಾಹಧೃಕ್ಪ್ರಭುಃ ॥132 ॥

ಮಾಂಡುಕೇಷ್ಟಪ್ರದಾತಾ ಚ ಮಹಾಧನ್ವನ್ತರಿಃ ಕ್ಷಿತಿಃ ।
ಸಭಾಪತಿಸೇಸಿದ್ಧಮೂಲಶ್ಚರಕಾದಿರ್ಮಹಾಪಥಃ ॥133 ॥

ಆಸನ್ನಮೃತ್ಯುಹನ್ತಾ ಚ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಃ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ।
ಬುಧೋ ಬುಧೇಜ್ಯೋ ಧರ್ಮೇಜ್ಯೋ ವೈಕುಂಠಪತಿರಿಷ್ಟದಃ ॥134 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ –
ಇತಿ ಶ್ವೇತವರಾಹಸ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಹೇ ಗಿರಿಕನ್ಯಕೇ ।
ಸಮಸ್ತಭಾಗ್ಯದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭೂಪತಿತ್ವಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥135 ॥

ಮಹಾಪಾತಕಕೋಟಿಘ್ನಂ ರಾಜಸೂಯಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಯ ಇದಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ದಿವ್ಯಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥136 ॥

ಪಠತೇ ನಿಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ಮಹಾಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ತುಲಸೀದಲೈಃ ॥137 ॥

ಪೂಜಯೇದ್ಯೋ ವರಾಹಂ ತು ಶ್ರದ್ಧಯಾ ನಿಷ್ಠಯಾನ್ವಿತಃ ।
ಏವಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ವಾಥಸುಗನ್ಧಿಭಿಃ ॥138 ॥

ಅಭಿಜಾತಕುಲೇ ಜಾತೋ ರಾಜಾ ಭವತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ।
ಏವಂ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ವರಾಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥139 ॥

ನ ದಾರಿದ್ರ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಯಾತಿ ನರಕಂ ಧ್ರುವಮ್ ।
ತ್ರಿಕಾಲಮೇಕಕಾಲಂ ವಾ ಪಠನ್ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 140 ॥

ಮಾಸಮೇಕಂ ಜಪೇನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ।
ಮಹತೀಂ ಶ್ರಿಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಚೈವಾಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥ 141 ॥

ಯೋ ವಾ ಶ್ವೇತವರಾಹಸ್ಯ ದಿವ್ಯೈರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ ।
ಪ್ರವರ್ತಯೇನ್ನಿತ್ಯಪೂಜಾಂ ದತ್ವಾ ನಿರ್ವಾಹಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 142 ॥

ಭವೇಜ್ಜನ್ಮಸಹಸ್ರೈಸ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿರ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ರಾತ್ರೌ ಶ್ವೇತವರಾಹಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ಯ ಇದಂ ಪಠೇತ್ ॥ 143 ॥

ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದ್ಯೈರ್ಮಹಾರೋಗೈಸ್ತಥಾಽಪರೈಃ ।
ಮಾಸಾದೇವ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಜೀವೇಚ್ಛರದಾಂ ಶತಮ್ ॥ 144 ॥

ಸರ್ವೇಷು ಪುಣ್ಯಕಾಲೇಷು ಪಠನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಲಭತೇ ಶಾಶ್ವತಂ ಪದಮ್ ॥ 145 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಪಠನಾದ್ವರಾಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ನ ಗ್ರಹೋಪದ್ರವಂ ಯಾತಿ ಯಾತಿ ಶತ್ರುಕ್ಷಯಂ ತಥಾ ॥ 146 ॥

ರಾಜಾ ಚ ದಾಸತಾಂ ಯಾತಿ ಸರ್ವೇ ಯಾನ್ತಿ ಚ ಮಿತ್ರತಾಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಶ್ಚ ಸ್ಥಿರತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ಯಾನ್ತಿ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಸೌಹೃದಮ್ ॥ 147 ॥

ರಾಜದಸ್ಯುಗ್ರಹಾದಿಭ್ಯೋ ವ್ಯಾಧ್ಯಾಧಿಭ್ಯಶ್ಚ ಕಿಂಚನ ।
ನ ಭಯಂ ಜಾಯತೇ ಕ್ವಾಪಿ ವೃದ್ಧಿಸ್ತಸ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ॥ 148 ॥

ವಿಪ್ರಸ್ತು ವಿದ್ಯಾಮಾಪ್ನೋತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ।
ವಾರ್ಧುಷ್ಯವಿಭವಂ ಯಾತಿ ವೈಶ್ಯಃ ಶೂದ್ರಃ ಸುಖಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 149 ॥

ಸಕಾಮಃ ಕಾಮಮಾಪ್ನೋತಿ ನಿಷ್ಕಾಮೋ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಮಹಾರಾಕ್ಷಸವೇತಾಲಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಕಾಃ ॥ 150 ॥

ರೋಗಾಃ ಸರ್ಪವಿಷಾದ್ಯಾಶ್ಚ ನಶ್ಯನ್ತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ ।
ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ ।
ನಾಮಂಗಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸೋಽಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ ॥ 151 ॥

ನಮಃ ಶ್ವೇತವರಾಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ 152 ॥

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಇಮಂ ಮನ್ತ್ರಂ ನಗಾತ್ಮಜೇ ।
ಸ ಪಾಪಪಾಶನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪ್ರಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ ॥ 153 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read 1000 Names of Shri Varaha:

1000 Names of Sri Varaha| Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *