Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Varaha | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Varaha Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീവരാഹസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ശങ്കര ഉവാച
യഃ പൂജയേത്പരാത്മാനം ശ്രീമുഷ്ണേശം മഹാപ്രഭും ।
വരാഹസ്യ സഹസ്രേണ നാംനാം പുഷ്പസഹസ്രകൈഃ ॥ 1 ॥

ഹതകണ്ടകസാംരാജ്യം ലഭാതേ നാത്ര സംശയഃ ।
പാര്‍വത്യുവാച
കിം തന്നാമസഹസ്രം മേ യേന സാംരാജ്യമാപ്നുയാത് ॥ 2 ॥

ബ്രൂഹി ശങ്കര തത്പ്രീത്യാ വരാഹസ്യ മഹാത്മനഃ ।
ശ്രുത്വാ വരാഹമാഹാംയം ന തൃപ്തിര്‍ജായതേ ക്വചിത് ॥ 3 ॥

കോ നു തൃപ്യേത തനുഭൃദ്ഗുണസാരവിദാം വര ।
ശങ്കര ഉവാച
ശൃണു ദേവി പ്രവക്ഷ്യാമി പവിത്രം മങ്ഗലം പരം ॥ 4 ॥

ധന്യം യശസ്യമായുഷ്യം ഗോപ്യാദ്ഗോപ്യതരം മഹത് ।
ഇദം പുരാ ന കസ്യാപി പ്രോക്തം ഗോപ്യം തവാപി ച ॥ 5 ॥

തഥാഽപി ച പ്രവക്ഷ്യാമി മദങ്ഗാര്‍ധശരീരിണി ।
സദാശിവ ഋഷിസ്തസ്യ വരാഹോ ദേവതാ സ്മൃതഃ ॥ 6 ॥

ഛന്ദോഽനുഷ്ടുപ് വിശ്വനേതാ കീലകം ച ശരാഗ്രഭൃത് ।
ഹ്രീം ബീജമസ്ത്രം ക്ലീങ്കാരഃ കവചം ശ്രീമിഹോച്യതേ ॥ 7 ॥

വിശ്വാത്മാ പരമോ മന്ത്രോ മന്ത്രരാജമുദീരയേത് ।
ഹുങ്കാരം ഹൃദയേ ന്യസ്യ വരാഹായേതി മുര്‍ധനി ॥ 8 ॥

ഭൂര്‍ഭുവഃ സ്വഃ ശിഖായാം ച നേത്രയോര്‍ഭൂപതിം ന്യസേത് ।
സര്‍വജ്ഞായ നമോഽസ്ത്രം ച ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലിം ഹും ച ഭൂമപി ॥ 9 ॥

ഹാം ഹീം ഹൂം ഹൈം ഹൌം ഹ ഇതി സ്വീയാങ്ഗുഷ്ഠദ്വയാദികഃ ।
ഏവം സ്വാങ്ഗകൃതന്യാസോ മന്ത്രമേതമുദീരയേത് ॥ 10 ॥

നമഃ ശ്വേതവരാഹായ നമസ്തേ പരമാത്മനേ ।
ലക്ഷ്മീനാഥായ നാഥായ ശ്രീമുഷ്ണ ബ്രഹ്മണേ നമഃ ॥ 11 ॥

ഓം ശ്രീവരാഹോ ഭൂവരാഹഃ പരം ജ്യോതിഃ പരാത്പരഃ ।
പരമഃ പുരുഷഃ സിദ്ധോ വിഭുര്‍വ്യോമചരോ ബലീ ॥ 12 ॥

അദ്വിതീയഃ പരം ബ്രഹ്മ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹഃ ।
നിര്‍ദ്വന്ദ്വോ നിരഹങ്കാരോ നിര്‍മായോ നിശ്ചയലോഽമലഃ ॥ 13 ॥

വിശിഖോ വിശ്വരൂപശ്ച വിശ്വദൃഗ്വിശ്വഭാവനഃ ।
വിശ്വാത്മാ വിശ്വനേതാ ച വിമലോ വീര്യവര്‍ധനഃ ॥ 14 ॥

വിശ്വകര്‍മാ വിനോദീ ച വിശ്വേശോ വിശ്വമങ്ഗലഃ ।
വിശ്വോ വസുന്ധരാനാഥോ വസുരേതാ വിരോധഹൃത് ॥ 15 ॥

ഹിരണ്യഗര്‍ഭോ ഹര്യശ്വോ ദൈത്യാരിര്‍ഹരിസേവിതഃ ।
മഹാതപാ മഹാദര്‍ശോ മനോജ്ഞോ നൈകസാധനഃ ॥ 16 ॥

സര്‍വാത്മാ സര്‍വവിഖ്യാതഃ സര്‍വസാക്ഷീ സതാം പതിഃ ।
സര്‍വഗഃ സര്‍വഭൂതാത്മാ സര്‍വദോഷവിവര്‍ജിതഃ ॥ 17 ॥

സര്‍വഭൂതഹിതോഽസങ്ഗഃ സത്യഃ സത്യവ്യവസ്ഥിതഃ ।
സത്യകര്‍മാ സത്യപതിഃ സര്‍വസത്യപ്രിയോ മതഃ ॥ 18 ॥

ആധിവ്യാധിഭിയോ ഹര്‍താ മൃഗാങ്ഗോ നിയമപ്രിയഃ ।
ബലവീരസ്തപഃ ശ്രേഷ്ഠോ ഗുണകര്‍താ ഗുണീ ബലീ ॥ 19 ॥

അനന്തഃ പ്രഥമോ മന്ത്രഃ സര്‍വഭാവവിദവ്യയഃ ।
സഹസ്രനാമാ ചാനന്തോഽനന്തരൂപോ രമേശ്വരഃ ॥ 20 ॥

അഗാധനിലയോഽപാരോ നിരാകാരോ നിരായുധഃ ।
അമോഘദൃഗമേയാത്മാ വേദവേദ്യോ വിശാം പതിഃ ॥ 21 ॥

വിഹൃതിര്‍വിഭവോ ഭവ്യോ ഭവഹീനോ ഭവാന്തകഃ ।
ഭക്തപ്രിയഃ പവിത്രാങ്ഘ്രിഃ സുനാസഃ പവനാര്‍ചിതഃ ॥ 22 ॥

ഭജനീയഗുണോഽദൃശ്യോ ഭദ്രോ ഭദ്രയശാ ഹരിഃ ।
വേദാന്തകൃദ്വേദവന്ദ്യോ വേദാധ്യയനതത്പരഃ ॥ 23 ॥

വേദഗോപ്താ ധര്‍മഗോപ്താ വേദമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകഃ ।
വേദാന്തവേദ്യോ വേദാത്മാ വേദാതീതോ ജഗത്പ്രിയഃ ॥ 24 ॥

ജനാര്‍ദനോ ജനാധ്യക്ഷോ ജഗദീശോ ജനേശ്വരഃ ।
സഹസ്രബാഹുഃ സത്യാത്മാ ഹേമാങ്ഗോ ഹേമഭൂഷണഃ ॥ 25 ॥

ഹരിദ(താ)ശ്വപ്രിയോ നിത്യോ ഹരിഃ പൂര്‍ണോ ഹലായുധഃ ।
അംബുജാക്ഷോഽംബുജാധാരോ നിര്‍ജരശ്ച നിരങ്കുശഃ ॥ 26 ॥

നിഷ്ഠുരോ നിത്യസന്തോഷോ നിത്യാനന്ദപദപ്രദഃ ।
നിര്‍ജരേശോ നിരാലംബോ നിര്‍ഗുണോഽപി ഗുണാന്വിതഃ ॥ 27 ॥

മഹാമായോ മഹാവീര്യോ മഹാതേജാ മദോദ്ധതഃ ।
മനോഽഭിമാനീ മായാവീ മാനദോ മാനല(ര)ക്ഷണഃ ॥ 28 ॥

മന്ദോ മാനീ മനഃ കല്‍പോ മഹാകല്‍പോ മഹേശ്വരഃ ।
മായാപതിര്‍മാനപതിര്‍മനസഃ പതിരീശ്വരഃ ॥ 29 ॥

അക്ഷോഭ്യോ ബാഹ്യ ആനന്ദീ അനിര്‍ദേശ്യോഽപരാജിതഃ ।
അജോഽനന്തോഽപ്രമേയശ്ച സദാനന്ദോ ജനപ്രിയഃ ॥ 30 ॥

അനന്തഗുണഗംഭീര ഉഗ്രകൃത്പരിവേഷ്ടനഃ ।
ജിതേന്ദ്രിയോ ജിതക്രോധോ ജിതാമിത്രോ ജയോഽജയഃ ॥ 31 ॥

സര്‍വാരിഷ്ടാര്‍തിഹാ സര്‍വഹൃദന്തരനിവാസകഃ ।
അന്തരാത്മാ പരാത്മാ ച സര്‍വാത്മാ സര്‍വകാരകഃ ॥ 32 ॥

ഗുരുഃ കവിഃ കിടിഃ കാന്തഃ കഞ്ജാക്ഷഃ ഖഗവാഹനഃ ।
സുശര്‍മാ വരദഃ ശാര്‍ങ്ഗീ സുദാസാഭീഷ്ടദഃ പ്രഭുഃ ॥ 33 ॥

ഝില്ലികാതനയഃ പ്രേഷീ ഝില്ലികാമുക്തിദായകഃ ।
ഗുണജിത്കഥിതഃ കാലഃ ക്രോഡഃ കോലഃ ശ്രമാപഹഃ ॥ 34 ॥

കിടിഃ കൃപാകരഃ സ്വാമീ സര്‍വദൃക്സര്‍വഗോചരഃ ।
യോഗാചാര്യോ മതോ വസ്തു ബ്രഹ്മണ്യോ വേദസത്തമഃ ॥35 ॥

മഹാലംബോഷ്ഠകശ്ചൈവ മഹാദേവോ മനോരമഃ ।
ഊര്‍ധ്വബാഹുരിഭസ്ഥൂലഃ ശ്യേനഃ സേനാപതിഃ ഖനിഃ ॥ 36 ॥

ദീര്‍ഘായുഃ ശങ്കരഃ കേശീ സുതീര്‍ഥോ മേഘനിഃസ്വനഃ ।
അഹോരാത്രഃ സൂക്തവാകഃ സുഹൃന്‍മാന്യഃ സുവര്‍ചലഃ ॥ 37 ॥

സാരഭൃത്സര്‍വസാരശ്ച സര്‍വഗ്ര(ഗ്രാ)ഹഃ സദാഗതിഃ ।
സൂര്യശ്ചന്ദ്രഃ കുജോ ജ്ഞശ്ച ദേവമന്ത്രീ ഭൃഗുഃ ശനിഃ ॥ 38 ॥

രാഹുഃ കേതുര്‍ഗ്രഹപതിര്യജ്ഞഭൃദ്യജ്ഞസാധനഃ ।
സഹസ്രപാത്സഹസ്രാക്ഷഃ സോമകാന്തഃ സുധാകരഃ ॥ 39 ॥

യജ്ഞോ യജ്ഞപതിര്യാജീ യജ്ഞാങ്ഗോ യജ്ഞവാഹനഃ ।
യജ്ഞാന്തകൃദ്യജ്ഞഗുഹ്യോ യജ്ഞകൃദ്യജ്ഞസാധകഃ ॥ 40 ॥

ഇഡാഗര്‍ഭഃ സ്രവത്കര്‍ണോ യജ്ഞകര്‍മഫലപ്രദഃ ।
ഗോപതിഃ ശ്രീപതിര്‍ഘോണസ്ത്രികാലജ്ഞഃ ശുചിശ്രവാഃ ॥ 41 ॥

ശിവഃ ശിവതരഃ ശൂരഃ ശിവപ്രേഷ്ഠഃ ശിവാര്‍ചിതഃ ।
ശുദ്ധസത്ത്വഃ സുരാര്‍തിഘ്നഃ ക്ഷേത്രജ്ഞോഽക്ഷര ആദികൃത് ॥ 42 ॥

ശങ്ഖീ ചക്രീ ഗദീ ഖഡ്ഗീ പദ്മീ ചണ്ഡപരാക്രമഃ
ചണ്ഡഃ കോലാഹലഃ ശാര്‍ങ്ഗീ സ്വയംഭൂരഗ്ര്യഭുഗ്വിഭുഃ ॥ 43 ॥

സദാചാരഃ സദാരംഭോ ദുരാചാരനിവര്‍തകഃ ।
ജ്ഞാനീ ജ്ഞാനപ്രിയോഽവജ്ഞോ ജ്ഞാനദോഽജ്ഞാനദോ യമീ ॥ 44 ॥

ലയോദകവിഹാരീ ച സാമഗാനപ്രിയോ ഗതിഃ ।
യജ്ഞമൂര്‍തിസ്ത്രിലോകേശസ്ത്രിധാമാ കൌസ്തുഭോജ്ജ്വലഃ ॥ 46 ॥

ശ്രീവത്സലാഞ്ഛനഃ ശ്രീമാന്‍ശ്രീധരോ ഭൂധരോഽര്‍ഭകഃ ।
വരുണോ വാരുണോ വൃക്ഷോ വൃഷഭോ വര്‍ധനോ വരഃ ॥ 47 ॥

യുഗാദികൃദ്യുഗാവര്‍തഃ പക്ഷോ മാസ ഋതുര്യുഗഃ ।
വത്സരോ വത്സലോ വേദഃ ശിപിവിഷ്ടഃ സനാതനഃ ॥ 48 ॥

ഇന്ദ്രത്രാതാ ഭയത്രാതാ ക്ഷുദ്രകൃത്ക്ഷുദ്രനാശനഃ ।
മഹാഹനുര്‍മഹാഘോരോ മഹാദീപ്തിര്‍മഹാവ്രതഃ ॥ 49 ॥

മഹാപാദോ മഹാകാലോ മഹാകായോ മഹാബലഃ ।
ഗംഭീരഘോഷോ ഗംഭീരോ ഗഭീരോ ഘുര്‍ഘുരസ്വനഃ ॥ 50 ॥

ഓങ്കാരഗര്‍ഭോ ന്യഗ്രോധോ വഷട്കാരോ ഹുതാശനഃ ।
ഭൂയാന്‍ബഹുമതോ ഭൂമാ വിശ്വകര്‍മാ വിശാമ്പതിഃ ॥ 51 ॥

വ്യവസായോഽഘമര്‍ഷശ്ച വിദിതോഽഭ്യുത്ഥിതോ മഹഃ ।
ബലബിദ്ബലവാന്ദണ്ഡീ വക്രദംഷ്ട്രോ വശോ വശീ ॥ 52 ॥

സിദ്ധഃ സിദ്ധിപ്രദഃ സാധ്യഃ സിദ്ധസങ്കല്‍പ ഊര്‍ജവാന്‍ ।
ധൃതാരിരസഹായശ്ച സുമുഖോ ബഡവാമുഖഃ ॥ 53 ॥

വസുര്‍വസുമനാഃ സാമശരീരോ വസുധാപ്രദഃ ।
പീതാംബരീ വാസുദേവോ വാമനോ ജ്ഞാനപഞ്ജരഃ ॥ 54 ॥

നിത്യതൃപ്തോ നിരാധാരോ നിഃസങ്ഗോ നിര്‍ജിതാമരഃ ।
നിത്യമുക്തോ നിത്യവന്ദ്യോ മുക്തവന്ദ്യോ മുരാന്തകഃ ॥ 55 ॥

ബന്ധകോ മോചകോ രുദ്രോ യുദ്ധസേനാവിമര്‍ദനഃ ।
പ്രസാരണോ നിഷേധാത്മാ ഭിക്ഷുര്‍ഭിക്ഷുപ്രിയോ ഋജുഃ ॥ 56 ॥

മഹാഹംസോ ഭിക്ഷുരൂപീ മഹാകന്ദോ മഹാശനഃ ।
മനോജവഃ കാലകാലഃ കാലമൃത്യുഃ സഭാജിതഃ ॥ 57 ॥

പ്രസന്നോ നിര്‍വിഭാവശ്ച ഭൂവിദാരീ ദുരാസദഃ ।
വസനോ വാസവോ വിശ്വവാസവോ വാസവപ്രിയഃ ॥ 58 ॥

സിദ്ധയോഗീ സിദ്ധകാമഃ സിദ്ധികാമഃ ശുഭാര്‍ഥവിത് ।
അജേയോ വിജയീന്ദ്രശ്ച വിശേഷജ്ഞോ വിഭാവസുഃ ॥ 59 ॥

ഈക്ഷാമാത്രജഗത്സ്രഷ്ടാ ഭ്രൂഭങ്ഗനിയതാഖിലഃ ।
മഹാധ്വഗോ ദിഗീശേശോ മുനിമാന്യോ മുനീശ്വരഃ ॥ 60 ॥

മഹാകായോ വജ്രകായോ വരദോ വായുവാഹനഃ ।
വദാന്യോ വജ്രഭേദീ ച മധുഹൃത്കലിദോഷഹാ ॥ 61 ॥

വാഗീശ്വരോ വാജസനോ വാനസ്പത്യോ മനോരമഃ ।
സുബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മധനോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവര്‍ധനഃ ॥ 62 ॥

വിഷ്ടംഭീ വിശ്വഹസ്തശ്ച വിശ്വാഹോ വിശ്വതോമുഖഃ ।
അതുലോ വസുവേഗോഽര്‍കഃ സംരാട് സാംരാജ്യദായകഃ ॥ 63 ॥

ശക്തിപ്രിയഃ ശക്തിരൂപോ മാരശക്തിവിഭഞ്ജനഃ ।
സ്വതന്ത്രഃ സര്‍വതന്ത്രജ്ഞോ മീമാംസിതഗുണാകരഃ ॥ 64 ॥

അനിര്‍ദേശ്യവപുഃ ശ്രീശോ നിത്യശ്രീര്‍നിത്യമങ്ഗലഃ ।
നിത്യോത്സവോ നിജാനന്ദോ നിത്യഭേദീ നിരാശ്രയഃ ॥ 65 ॥

അന്തശ്ചരോ ഭവാധീശോ ബ്രഹ്മയോഗീ കലാപ്രിയഃ ।
ഗോബ്രാഹ്മണഹിതാചാരോ ജഗദ്ധിതമഹാവ്രതഃ ॥ 66 ॥

ദുര്‍ധ്യേയശ്ച സദാധ്യേയോ ദുര്‍വാസാദിവിബോധനഃ ।
ദുരാപോ ദുര്‍ധിയാം ഗോപ്യോ ദൂരാദ്ദൂരഃ സമീപഗഃ ॥ 67 ॥

വൃഷാകപിഃ കപിഃ കാര്യഃ കാരണഃ കാരണക്രമഃ ।
ജ്യോതിഷാം മഥനജ്യോതിഃ ജ്യോതിശ്ചക്രപ്രവര്‍തകഃ ॥ 68 ॥

പ്രഥമോ മധ്യമസ്താരഃ സുതീക്ഷ്ണോദര്‍കകാര്യവാന്‍ ।
സുരൂപശ്ച സദാവേത്താ സുമുഖഃ സുജനപ്രിയഃ ॥ 69 ॥

മഹാവ്യാകരണാചാര്യഃ ശിക്ഷാകല്‍പപ്രവര്‍തകഃ ।
സ്വച്ഛശ്ഛന്ദോമയഃ സ്വേച്ഛാസ്വാഹിതാര്‍ഥവിനാശനഃ ॥ 70 ॥

സാഹസീ സര്‍വഹന്താ ച സമ്മതോഽനിന്ദിതോഽസകൃത് ।
കാമരൂപഃ കാമപാലഃ സുതീര്‍ഥ്യോഽഥ ക്ഷപാകരഃ ॥ 71 ॥

ജ്വാലീ വിശാലശ്ച പരോ വേദകൃജ്ജനവര്‍ധനഃ ।
വേദ്യോ വൈദ്യോ മഹാവേദീ വീരഹാ വിഷമോ മഹഃ ॥ 72 ॥

ഈതിഭാനുര്‍ഗ്രഹശ്ചൈവ പ്രഗ്രഹോ നിഗ്രഹോഽഗ്നിഹാ ।
ഉത്സര്‍ഗഃ സന്നിഷേധശ്ച സുപ്രതാപഃ പ്രതാപധൃത് ॥ 73 ॥

സര്‍വായുധധരഃ ശാലഃ സുരൂപഃ സപ്രമോദനഃ ।
ചതുഷ്കിഷ്കുഃ സപ്തപാദഃ സിംഹസ്കന്ധസ്ത്രിമേഖലഃ ॥ 74 ॥

സുധാപാനരതോഽരിഘ്നഃ സുരമേഡ്യഃ സുലോചനഃ ।
തത്ത്വവിത്തത്ത്വഗോപ്താ ച പരതത്ത്വം പ്രജാഗരഃ ॥ 75 ॥

ഈശാന ഈശ്വരോഽധ്യക്ഷേ മഹാമേരുരമോഘദൃക് ।
ഭേദപ്രഭേദവാദീ ച സ്വാദ്വൈതപരിനിഷ്ഠിതഃ ॥ 76 ॥

ഭാഗഹാരീ വംശകരോ നിമിത്തസ്ഥോ നിമിത്തകൃത് ।
നിയന്താ നിയമോ യന്താ നന്ദകോ നന്ദിവര്‍ധനഃ ॥ 77 ॥

ഷഡ്വിംശകോ മഹാവിഷ്ണുര്‍ബ്രഹ്മജ്ഞോ ബ്രഹ്മതത്പരഃ ।
വേദകൃന്നാമ ചാനന്തനാമാ ശബ്ദാതിഗഃ കൃപഃ ॥ 78 ॥

ദംഭോ ദംഭകരോ ദംഭവംശോ വംശകരോ വരഃ ।
അജനിര്‍ജനികര്‍താ ച സുരാധ്യക്ഷേ യുഗാന്തകഃ ॥ 79 ॥

ദര്‍ഭരോമാ ബുധാധ്യക്ഷേ മാനുകൂലോ മദോദ്ധതഃ ।
ശന്തനുഃ ശങ്കരഃ സൂക്ഷ്മഃ പ്രത്യയശ്ചണ്ഡശാസനഃ ॥ 80 ॥

വൃത്തനാസോ മഹാഗ്രീവഃ കുംബുഗ്രീവോ മഹാനൃണഃ ।
വേദവ്യാസോ ദേവഭൂതിരന്തരാത്മാ ഹൃദാലയഃ ॥ 81 ॥

മഹാഭാഗോ മഹാസ്പര്‍ശോ മഹാമാത്രോ മഹാമനാഃ ।
മഹോദരോ മഹോഷ്ഠശ്ച മഹാജിഹ്വോ മഹാമുഖഃ ॥ 82 ॥

പുഷ്കരസ്തുംബുരുഃ ഖേടീ സ്ഥാവരഃ സ്ഥിതിമത്തരഃ ।
ശ്വാസായുധഃ സമര്‍ഥശ്ച വേദാര്‍ഥഃ സുസമാഹിതഃ ॥ 83 ॥

വേദശീര്‍ഷഃ പ്രകാശാത്മാ പ്രമോദഃ സാമഗായനഃ ।
അന്തര്‍ഭാവ്യോ ഭാവിതാത്മാ മഹീദാസോ ദിവസ്പതിഃ ॥ 84 ॥

മഹാസുദര്‍ശനോ വിദ്വാനുപഹാരപ്രിയോഽച്യുതഃ ।
അനലോ ദ്വിശഫോ ഗുപ്തഃ ശോഭനോ നിരവഗ്രഹഃ ॥ 85 ॥

ഭാഷാകരോ മഹാഭര്‍ഗഃ സര്‍വദേശവിഭാഗകൃത് ।
കാലകണ്ഠോ മഹാകേശോ ലോമശഃ കാലപൂജിതഃ ॥ 86 ॥

ആസേവനോഽവസാനാത്മാ ബുദ്ധ്യാത്മാ രക്തലോചനഃ ।
നാരങ്ഗോ നരകോദ്ധര്‍താ ക്ഷേത്രപാലോ ദുരിഷ്ടഹാ ॥ 87 ॥

ഹുങ്കാരഗര്‍ഭോ ദിഗ്വാസാഃ ബ്രഹ്മേന്ദ്രാധിപതിര്‍ബലഃ ।
വര്‍ചസ്വീ ബ്രഹ്മവദനഃ ക്ഷത്രബാഹുര്‍വിദൂരഗഃ ॥ 88 ॥

ചതുര്‍ഥപാച്ചതുഷ്പാച്ച ചതുര്‍വേദപ്രവര്‍തകഃ ।
ചാതുര്‍ഹോത്രകൃദവ്യക്തഃ സര്‍വവര്‍ണവിഭാഗകൃത് ॥ 89 ॥

മഹാപതിര്‍ഗൃഹപതിര്‍വിദ്യാധീശോ വിശാമ്പതിഃ ।
അക്ഷരോഽധോക്ഷജോഽധൂര്‍തോ രക്ഷിതാ രാക്ഷസാന്തകൃത് ॥ 90 ॥

രജഃസത്ത്വതമോഹാന്താ കൂടസ്ഥഃ പ്രകൃതേഃ പരഃ ।
തീര്‍ഥകൃത്തീര്‍ഥവാസീ ച തീര്‍ഥരൂപോ ഹ്യപാം പതിഃ ॥ 91 ॥

പുണ്യബീജഃ പുരാണര്‍ഷിഃ പവിത്രഃ പരമോത്സവഃ ।
ശുദ്ധികൃച്ഛുദ്ധിദഃ ശുദ്ധഃ ശുദ്ധസത്ത്വനിരൂപകഃ ॥ 92 ॥

സുപ്രസന്നഃ ശുഭാര്‍ഹോഽഥ ശുഭദിത്സുഃ ശുഭപ്രിയഃ ।
യജ്ഞഭാഗഭുജാം മുഖ്യോ യക്ഷഗാനപ്രിയോ ബലീ ॥ 93 ॥

സമോഽഥ മോദോ മോദാത്മാ മോദദോ മോക്ഷദസ്മൃതിഃ ।
പരായണഃ പ്രസാദശ്ച ലോകബന്ധുര്‍ബൃഹസ്പതിഃ ॥ 94 ॥

ലീലാവതാരോ ജനനവിഹീനോ ജന്‍മനാശനഃ ।
മഹാഭീമോ മഹാഗര്‍തോ മഹേഷ്വാസോ മഹോദയഃ ॥ 95 ॥

അര്‍ജുനോ ഭാസുരഃ പ്രഖ്യോ വിദോഷോ വിഷ്ടരശ്രവാഃ ।
സഹസ്രപാത്സഭാഗ്യശ്ച പുണ്യപാകോ ദുരവ്യയഃ ॥ 96 ॥

കൃത്യഹീനോ മഹാവാഗ്മീ മഹാപാപവിനിഗ്രഹഃ ।
തേജോഽപഹാരീ ബലവാന്‍ സര്‍വദാഽരിവിദൂഷകഃ ॥ 97 ॥

കവിഃ കണ്ഠഗതിഃ കോഷ്ഠോ മണിമുക്താജലാപ്ലുതഃ ।
അപ്രമേയഗതിഃ കൃഷ്ണോ ഹംസശ്ചൈവ ശുചിപ്രിയഃ ॥ 98 ॥

വിജയീന്ദ്രഃ സുരേന്ദ്രശ്ച വാഗിന്ദ്രോ വാക്പതിഃ പ്രഭുഃ ।
തിരശ്ചീനഗതിഃ ശുക്ലഃ സാരഗ്രീവോ ധരാധരഃ ॥ 99 ॥

പ്രഭാതഃ സര്‍വതോഭദ്രോ മഹാജന്തുര്‍മഹൌഷധിഃ ।
പ്രാണേശോ വര്‍ധകസ്തീവ്രപ്രവേശഃ പര്‍വതോപമഃ ॥ 100 ॥

സുധാസിക്തഃ സദസ്യസ്ഥോ രാജരാട് ദണ്ഡകാന്തകഃ ।
ഊര്‍ധ്വകേശോഽജമീഢശ്ച പിപ്പലാദോ ബഹുശ്രവാഃ ॥ 101 ॥

ഗന്ധര്‍വോഽഭ്യുദിതഃ കേശീ വീരപേശോ വിശാരദഃ ।
ഹിരണ്യവാസാഃ സ്തബ്ധാക്ഷോ ബ്രഹ്മലാലിതശൈശവഃ ॥ 102 ॥

പദ്മഗര്‍ഭോ ജംബുമാലീ സൂര്യമണ്ഡലമധ്യഗഃ ।
ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യസ്ഥഃ കരഭാഗഗ്നിസംശ്രയഃ ॥ 103 ॥

അജീഗര്‍തഃ ശാകലാഗ്ര്യഃ സന്ധാനഃ സിംഹവിക്രമഃ ।
പ്രഭാവാത്മാ ജഗത്കാലഃ കാലകാലോ ബൃഹദ്രഥഃ ॥ 104 ॥

സാരാങ്ഗോ യതമാന്യശ്ച സത്കൃതിഃ ശുചിമണ്ഡലഃ ।
കുമാരജിദ്വനേചാരീ സപ്തകന്യാമനോരമഃ ॥ 105 ॥

ധൂമകേതുര്‍മഹാകേതുഃ പക്ഷികേതുഃ പ്രജാപതിഃ ।
ഊര്‍ധ്വരേതാ ബലോപായോ ഭൂതാവര്‍തഃ സജങ്ഗമഃ ॥ 106 ॥

രവിര്‍വായുര്‍വിധാതാ ച സിദ്ധാന്തോ നിശ്ചലോഽചലഃ ।
ആസ്ഥാനകൃദമേയാത്മാഽനുകൂലശ്ചാധികോ ഭുവഃ ॥ 107 ॥

ഹ്രസ്വഃ പിതാമഹോഽനര്‍ഥഃ കാലവീര്യോ വൃകോദരഃ ।
സഹിഷ്ണുഃ സഹദേവശ്ച സര്‍വജിച്ഛാത്രുതാപനഃ ॥ 108 ॥

പാഞ്ചരാത്രപരോ ഹംസീ പഞ്ചഭൂതപ്രവര്‍തകഃ ।
ഭൂരിശ്രവാഃ ശിഖണ്ഡീ ച സുയജ്ഞഃ സത്യഘോഷണഃ ॥ 109 ॥

പ്രഗാഢഃ പ്രവണോ ഹാരീ പ്രമാണം പ്രണവോ നിധിഃ ।
മഹോപനിഷദോ വാക് ച വേദനീഡഃ കിരീടധൃത് ॥ 110 ॥

ഭവരോഗഭിഷഗ്ഭാവോ ഭാവസാഢ്യോ ഭവാതിഗഃ ।
ഷഡ് ധര്‍മവര്‍ജിതഃ കേശീ കാര്യവിത്കര്‍മഗോചരഃ ॥ 111 ॥

യമവിധ്വംസനഃ പാശീ യമിവര്‍ഗനിഷേവിതഃ ।
മതങ്ഗോ മേചകോ മേധ്യോ മേധാവീ സര്‍വമേലകഃ ॥ 112 ॥

മനോജ്ഞദൃഷ്ടിര്‍മാരാരിനിഗ്രഹഃ കമലാകരഃ ।
നമദ്ഗണേശോ ഗോപീഡഃ സന്താനഃ സന്തതിപ്രദഃ ॥ 113 ॥

ബഹുപ്രദോ ബലാധ്യക്ഷേ ഭിന്നമര്യാദഭേദനഃ ।
അനിര്‍മുക്തശ്ചാരുദേഷ്ണഃ സത്യാഷാഢഃ സുരാധിപഃ ॥ 114 ॥

ആവേദനീയോഽവേദ്യശ്ച താരണസ്തരുണോഽരുണഃ ।
സര്‍വലക്ഷണലക്ഷണ്യഃ സര്‍വലോകവിലക്ഷണഃ ॥ 115 ॥

സര്‍വദക്ഷഃ സുധാധീശഃ ശരണ്യഃ ശാന്തവിഗ്രഹഃ ।
രോഹിണീശോ വരാഹശ്ച വ്യക്താവ്യക്തസ്വരൂപധൃത് ॥ 116 ॥

സ്വര്‍ഗദ്വാരഃ സുഖദ്വാരോ മോക്ഷദ്വാരസ്ത്രിവിഷ്ടപഃ ।
അദ്വിതീയഃ കേവലശ്ച കൈവല്യപതിരര്‍ഹണഃ ॥ 117 ॥

താലപക്ഷസ്താലകരോ യന്ത്രീ തന്ത്രവിഭേദനഃ ।
ഷഡ്രസഃ കുസുമാസ്ത്രശ്ച സത്യമൂലഫലോദയഃ ॥ 118 ॥

കലാ കാഷ്ഠാ മുഹൂര്‍തശ്ച മണിബിംബോ ജഗദ്ധൃണിഃ ।
അഭയോ രുദ്രഗീതശ്ച ഗുണജിദ്ഗുണഭേദനഃ ॥119 ॥

ദേവാസുരവിനിര്‍മാതാ ദേവാസുരനിയാമകഃ ।
പ്രാരംഭശ്ച വിരാമശ്ച സാംരാജ്യാധിപതിഃ പ്രഭുഃ ॥120 ॥

പണ്ഡിതോ ഗഹനാരംഭഃ ജീവനോ ജീവനപ്രദഃ ।
രക്തദേവോ ദേവമൂലഃ വേദമൂലോ മനഃപ്രിയഃ ॥121 ॥

വിരാചനഃ സുധാജാതഃ സ്വര്‍ഗാധ്യക്ഷോ മഹാകപിഃ ।
വിരാഡ്രൂപഃ പ്രജാരൂപഃ സര്‍വദേവശിഖാമണിഃ ॥122 ॥

ഭഗവാന്‍ സുമുഖഃ സ്വര്‍ഗഃ മഞ്ജുകേശഃ സുതുന്ദിലഃ ।
വനമാലീ ഗന്ധമാലീ മുക്താമാല്യചലോപമഃ ॥123 ॥

മുക്തോഽസൃപ്യഃ സുഹൃദ്ഭ്രാതാ പിതാ മാതാ പരാ ഗതിഃ ।
സത്വധ്വനിഃ സദാബന്ധുര്‍ബ്രഹ്മരുദ്രാധിദൈവതം ॥124 ॥

സമാത്മാ സര്‍വദഃ സാങ്ഖ്യഃ സന്‍മാര്‍ഗധ്യേയസത്പദഃ ।
സസങ്കല്‍പോ വികല്‍പശ്ച കര്‍താ സ്വാദീ തപോധനഃ ॥125 ॥

വിരജാ വിരജാനാഥഃ സ്വച്ഛശൃങ്ഗോ ദുരിഷ്ടഹാ ।
ഘോണോ ബന്ധുര്‍മഹാചേഷ്ടഃ പുരാണഃ പുഷ്കരേക്ഷണഃ ॥126 ॥

അഹിര്‍ബുധ്ന്യോ മുനിര്‍വിഷ്ണുര്‍ധര്‍മയൂപസ്തമോഹരഃ ।
അഗ്രാഹ്യശ്ശാശ്വതഃ കൃഷ്ണഃ പ്രവരഃ പക്ഷിവാഹനഃ ॥127 ॥

കപിലഃ ഖപഥിസ്ഥശ്ച പ്രദ്യുംനോഽമിതഭോജനഃ ।
സങ്കര്‍ഷണോ മഹാവായുസ്ത്രികാലജ്ഞസ്ത്രിവിക്രമഃ ॥128 ॥

പൂര്‍ണപ്രജ്ഞഃ സുധീര്‍ഹൃഷ്ടഃ പ്രബുദ്ധഃ ശമനഃ സദഃ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡകോടിനിര്‍മാതാ മാധവോ മധുസൂദനഃ ॥129 ॥

ശശ്വദേകപ്രകാരശ്ച കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡനായകഃ ।
ശശ്വദ്ഭക്തപരാധീനഃ ശശ്വദാനന്ദദായകഃ ॥130 ॥

സദാനന്ദഃ സദാഭാസഃ സദാ സര്‍വഫലപ്രദഃ ।
ഋതുമാനൃതുപര്‍ണശ്ച വിശ്വനേതാ വിഭൂത്തമഃ ॥131 ॥

രുക്മാങ്ഗദപ്രിയോഽവ്യങ്ഗോ മഹാലിങ്ഗോ മഹാകപിഃ ।
സംസ്ഥാനസ്ഥാനദഃ സ്രഷ്ടാ ജാഹ്നവീവാഹധൃക്പ്രഭുഃ ॥132 ॥

മാണ്ഡുകേഷ്ടപ്രദാതാ ച മഹാധന്വന്തരിഃ ക്ഷിതിഃ ।
സഭാപതിസേസിദ്ധമൂലശ്ചരകാദിര്‍മഹാപഥഃ ॥133 ॥

ആസന്നമൃത്യുഹന്താ ച വിശ്വാസ്യഃ പ്രാണനായകഃ ।
ബുധോ ബുധേജ്യോ ധര്‍മേജ്യോ വൈകുണ്ഠപതിരിഷ്ടദഃ ॥134 ॥

ഫലശ്രുതിഃ –
ഇതി ശ്വേതവരാഹസ്യ പ്രോക്തം ഹേ ഗിരികന്യകേ ।
സമസ്തഭാഗ്യദം പുണ്യം ഭൂപതിത്വപ്രദായകം ॥135 ॥

മഹാപാതകകോടിഘ്നം രാജസൂയഫലപ്രദം ।
യ ഇദം പ്രാതരുത്ഥായ ദിവ്യം നാമസഹസ്രകം ॥136 ॥

പഠതേ നിയതോ ഭൂത്വാ മഹാപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ।
സഹസ്രനാമഭിര്‍ദിവ്യൈഃ പ്രത്യഹം തുലസീദലൈഃ ॥137 ॥

പൂജയേദ്യോ വരാഹം തു ശ്രദ്ധയാ നിഷ്ഠയാന്വിതഃ ।
ഏവം സഹസ്രനാമഭിഃ പുഷ്പൈര്‍വാഥസുഗന്ധിഭിഃ ॥138 ॥

അഭിജാതകുലേ ജാതോ രാജാ ഭവതി നിശ്ചിതം ।
ഏവം നാമസഹസ്രേണ വരാഹസ്യ മഹാത്മനഃ ॥139 ॥

ന ദാരിദ്ര്യമവാപ്നോതി ന യാതി നരകം ധ്രുവം ।
ത്രികാലമേകകാലം വാ പഠന്‍ നാമസഹസ്രകം ॥ 140 ॥

മാസമേകം ജപേന്‍മര്‍ത്യോ ഭവിഷ്യതി ജിതേന്ദ്രിയഃ ।
മഹതീം ശ്രിയമായുഷ്യം വിദ്യാം ചൈവാധിഗച്ഛതി ॥ 141 ॥

യോ വാ ശ്വേതവരാഹസ്യ ദിവ്യൈര്‍നാമസഹസ്രകൈഃ ।
പ്രവര്‍തയേന്നിത്യപൂജാം ദത്വാ നിര്‍വാഹമുത്തമം ॥ 142 ॥

ഭവേജ്ജന്‍മസഹസ്രൈസ്തു സാംരാജ്യാധിപതിര്‍ധ്രുവം ।
രാത്രൌ ശ്വേതവരാഹസ്യ സന്നിധൌ യ ഇദം പഠേത് ॥ 143 ॥

ക്ഷയാപസ്മാരകുഷ്ഠാദ്യൈര്‍മഹാരോഗൈസ്തഥാഽപരൈഃ ।
മാസാദേവ വിനിര്‍മുക്തഃ സ ജീവേച്ഛരദാം ശതം ॥ 144 ॥

സര്‍വേഷു പുണ്യകാലേഷു പഠന്നാമസഹസ്രകം ।
സര്‍വപാപവിനിര്‍മുക്തോ ലഭതേ ശാശ്വതം പദം ॥ 145 ॥

സഹസ്രനാമപഠനാദ്വരാഹസ്യ മഹാത്മനഃ ।
ന ഗ്രഹോപദ്രവം യാതി യാതി ശത്രുക്ഷയം തഥാ ॥ 146 ॥

രാജാ ച ദാസതാം യാതി സര്‍വേ യാന്തി ച മിത്രതാം ।
ശ്രിയശ്ച സ്ഥിരതാം യാന്തി യാന്തി സര്‍വേഽപി സൌഹൃദം ॥ 147 ॥

രാജദസ്യുഗ്രഹാദിഭ്യോ വ്യാധ്യാധിഭ്യശ്ച കിഞ്ചന ।
ന ഭയം ജായതേ ക്വാപി വൃദ്ധിസ്തസ്യ ദിനേ ദിനേ ॥ 148 ॥

വിപ്രസ്തു വിദ്യാമാപ്നോതി ക്ഷത്രിയോ വിജയീ ഭവേത് ।
വാര്‍ധുഷ്യവിഭവം യാതി വൈശ്യഃ ശൂദ്രഃ സുഖം വ്രജേത് ॥ 149 ॥

സകാമഃ കാമമാപ്നോതി നിഷ്കാമോ മോക്ഷമാപ്നുയാത് ।
മഹാരാക്ഷസവേതാലഭൂതപ്രേതപിശാചകാഃ ॥ 150 ॥

രോഗാഃ സര്‍പവിഷാദ്യാശ്ച നശ്യന്ത്യസ്യ പ്രഭാവതഃ ।
യ ഇദം ശൃണുയാന്നിത്യം യശ്ചാപി പരികീര്‍തയേത് ।
നാമങ്ഗലമവാപ്നോതി സോഽമുത്രേഹ ച മാനവഃ ॥ 151 ॥

നമഃ ശ്വേതവരാഹായ നമസ്തേ പരമാത്മനേ ।
ലക്ഷ്മീനാഥായ നാഥായ ശ്രീമുഷ്ണബ്രഹ്മണേ നമഃ ॥ 152 ॥

യഃ പഠേച്ഛൃണുയാന്നിത്യം ഇമം മന്ത്രം നഗാത്മജേ ।
സ പാപപാശനിര്‍മുക്തഃ പ്രയാതി പരമാം ഗതിം ॥ 153 ॥

ഇതി ശ്രീവരാഹസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read 1000 Names of Shri Varaha:

1000 Names of Sri Varaha| Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *