Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1008 Names of Sri Yajnavalkya Lyrics in Kannada

Shri Yajnavalkya Sahasranamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಸದಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುನಂದಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯಾತಯಾಮಾಮ್ನಾಯತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯಾತಯಾಮೋಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಶೀತಿಮುನಿಗಣಪರಿವೇಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೂರ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧಿಕಸುಂದರತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಘಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭಿನವಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಿತತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಿಮುಕ್ತಕ್ಷೇತ್ರಮಹಿಮಾವರ್ಣಯಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೀಮಹಾಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರೀಮಹಾಮಂತ್ರಾಧಿಷ್ಟಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾತಶತ್ರೋರಧ್ವರ್ಯವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಮೇವಸಾನಂದೇತಿವಾದಿನೇ ನಮಃ | ೨೦ |

ಓಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕರ್ತೃತ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಕವಾಗರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಕಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಕುರಿತಾಶ್ವಶಾಲಾ ಸ್ತಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿಚ್ಛಂದಾದಿ ಸ್ವರೂಪೋಪದೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಕಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಲಘುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯಾತಯಾಮಾಮ್ನಾಯಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತ್ರೇಃತಾರಕಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಪರಿಶಿಷ್ಟಪ್ರಕಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ವರ್ಥಾಚಾರ್ಯಸಂಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಲೇಶಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಾಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿವೇದವ್ಯಾಸವೇದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಲ್ಪತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನಸಂಹಿತಾಯಾಂ-ಚಕ್ರರಾಜಾರ್ಚನವಿಧಾನದಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಥಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತಿ ಮುಖ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವ್ಯುತ್ಪಾಕಾಯ ನಮಃ | ೪೦ |

ಓಂ ಅಧಿಕಗುರುಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಲಂಬುದ್ಧಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಚ್ಛಿಷ್ಟಯಜುಃಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸಾಧ್ಯಕಾರ್ಯಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನನ್ಯಸಾಧಾರಣಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯಾತಯಾಮಯಜುಃಪಾರಂಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದೈತ್ಯಸ್ಪರ್ಶವೇದೋದ್ಧಾರಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗೀರ್ಣಾಮ್ನಾಯವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧ್ವರ್ಯುಸತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಜಾಕ್ಷಯಕ್ಲೇಭ್ಯೇ ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧಕಾಮಾಯಮಾನೇತಿ ಮೋಕ್ಷಸ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶಃ ಸೂತ್ರಾಧಿಷ್ಟಾನಮಿತಿಪ್ರತಿವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಖಂಡಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ಯೇತಿತ್ತಿರಯೋಭೂತ್ವಾ ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಯಶಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯಾತಯಾಮಂಶುಕ್ಲಂ ಚೇತ್ಯತ್ರಸಂಭೂತಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಥಮಂಡಲಮಿತ್ಯತ್ರ ಯಶೋಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜ್ಞಶಿಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯತುನಾನೋಸ್ತಿ ವಿತ್ತೇನೇತ್ಯುಪದ್ರೇಷ್ಟೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಥರ್ವಶಿರಸಿಪ್ರೋಕ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಜೇತ್ರೇ ನಮಃ | ೬೦ |

ಓಂ ಅನುಗ್ರಹಸಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಕ್ತ್ವಾವಿಪ್ರಿಯಂ ಕಿಂಚಿದಾಚಾರ್ಯಮತಮಾಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯಾತಯಾಮಯಜುಷಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಾವತೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತೋವೇದಃ ಪ್ರಮಾಣಂವಹತ್ಯಾದಿನಿಯಮಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮನೇನಿರುಪಾಧಿಕಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವಿವೇಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಶನವ್ರತಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ಭುತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಕಂಟಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವತಾರಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ[ಂ]ವರಾಯಾಮಸೀತ್ವಾದಿ-ಮಹತ್ಯಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶ್ವಮೇಧಪರ್ವೋಕ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಾನುಷಚರಿತ್ರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮಾಣದ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಗೋಪಾಂಗಪ್ರತ್ಯಂಗವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಮೋನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದಿತಿದೌಹಿತ್ರೇಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಲ್ಲಿಕೇತಿಶಾಕಲ್ಯಸಂಬೋಧಯಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಧೂತಾಶ್ರಮವಿಧಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ | ೮೦ |

ಓಂ ಅಗಾಧಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ನಂಬ್ರಹ್ಮೇತ್ವಾದಿತತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಂಕಾರಮಾದಿಕೇತ್ಯಾದಿಲಬ್ದಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕಗುರುಸೇವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕಮುನಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಘಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯೋನಿಜಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಸನ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತ್ರಾಯಮಿತ್ಯಾತ್ಮನಃ-ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾವತಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮನೋಅನ್ಯಸ್ಯಾರ್ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಪುರಾಣೋಕ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಪುರವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ತಭಾಗಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಂಜನೇಯಸತೀರ್ಥ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಾನಂದೈಕನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶ್ವಲಾಯನಜಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತಿಮಂತ್ರೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದ್ಯಮಾವಾಸ್ಯಾನುಷ್ಠಾನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ | ೧೦೦ |

ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಭಿಮುಖಸ್ನಾನಕಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಮೈಥಿಲಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಜನಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿವಿಷ್ಣೋರವತಾರಭೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮನಸ್ತುಕಾಮಾಯೇತಿಸ್ವಾತ್ಮನಃ-ಪರಮಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದತ್ವನಿರ್ಧಾರಯಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಪ್ತಕಾಮಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಕಾಮಸ್ವರೂಪವಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆವರ್ತಾನದೀತೀರಸಪ್ತತಂತುಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಹಯಗ್ರೀವಾವತಾರ-ಪ್ರಸಾದಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿವೇದಾರ್ಥಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಸಮವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಮಹಿಮಾನಂದಮಗ್ನಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರುಣ್ಯಂತೇವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿರ್ದಂಷ್ಟ್ರಾಂತತಯಾದಿತ್ಯಾದಿ-ವಾಗಂತಜ್ಯೋತಿರುಪನ್ಯಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರುಣಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಕೋಪಭೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಂತೇವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧ್ವರ್ಯವರಪ್ರದಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಾಜ್ಞಾನುಸಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೧೨೦ |

ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಭಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಮತಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯದೋಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಶಾಖಾವಿಭಾಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿವೇದಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಶಾಖಾಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧ್ವರ್ಯವಂಕ್ವಚಿದ್ಧೌತ್ರ-ಮಿತ್ಯಾತ್ರಾಖ್ಯಾತಶಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದರ್ವಣಋಷಿಜ್ಞಾತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದೌಕೋವೇದೇತ್ಯತ್ರಪ್ರಖ್ಯಾತ-ಗುಣಜಾತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಮೀಮಾಂಸಯಾಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಸ್ಯ-ನಿರತಿಶಯತ್ವನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿನಾರಾಯಣಕ್ಷಾತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿವಿಷ್ಣ್ವೋಪ್ತತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಪ್ತಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿವಿಷ್ಣ್ವಾಪ್ತತತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿವಿಷ್ಣುದತ್ತನಾಮಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿವಿಷ್ಣುಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಸನ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತಕಾಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಸನ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಪಸ್ತಂಭಮುನೇಃತೈತ್ತಿರೀಯತ್ವದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೧೪೦ |

ಓಂ ಇಂದ್ರಸಭಾಸದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇದಂಸರ್ವಂಯದಯಮಾತ್ಮೇತೇಕವಿಜ್ಞಾನೇನ-ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಪ್ರತಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇತಿನುಕಾಮಯಮಾನೇತಿ-ಸಂಸಾರಸ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಾದಿತ್ಯವಸುರುದ್ರಾದಿಭಾಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಮಾದೇವೇತ್ಯಾದಿಮಂತ್ರಾರ್ಥವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇದಂಮಮೇತಿಸಂಸಾರಬಂಧ-ಪ್ರಯೋಜಕೋಪಾಧಿಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾವಾಸ್ಯರಹಸ್ಯವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ದಾಲಕಾಂತೇವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಿತಾರ್ಕಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠಶಾಕಲ್ಯೇತಿವಾದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಷಸ್ತುಋಷಿಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ದಾಲಕಋಷಿಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಂಕಋಷಿಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ದಾಮವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಯಾಚಲತಪಃಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಪನಿಷದ್ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ | ೧೬೦ |

ಓಂ ಋಗ್ವೇದಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಗ್ವೇದಶಾಖಾಧ್ಯೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಷ್ಯಷ್ಟಸಹಸ್ರವಿದಿತವೈಭವಾಯ ನಮಃ | [ವೇದಿತ]
ಓಂ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಷಿಸಂಘಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಷಯಸ್ತ್ವೇಕತಸ್ಸರ್ವೇತ್ಯತ್ರೋಕ್ತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಷಿರೂಪಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಷಿಸಂಘಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಷಿಮಂಡಲಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಯನಶಾಖಾಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕರ್ಷಿಶಾಖಾವಲಂಬಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಸೀದ್ಯಜುರ್ವೇದಸ್ತಮಿತ್ಯಾದಿರಹಸ್ಯವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಶ್ರೇಯಃಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂಕಾರಾಕ್ಷರಾನುಸಂಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂಕಾರಮಂತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಖಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿಮಂತ್ರಾರ್ಥಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔಖೇಯಗುರವೇ ನಮಃ | ೧೮೦ |

ಓಂ ಔಖೇಯಋಷೌತೈತ್ತಿರೀಯತ್ವಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಔದುಂಬರಪ್ರಭಾವಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔಪಗಾಯನಾದ್ಯಷ್ಟಸಹಸ್ರಋಷಿಮಂಡಲಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಔಪನಿಷದಪುರುಷವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಠಋಷೇತೈತ್ತಿರೀಯಕತ್ವದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಣ್ವಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ದಮಜ್ಞಾತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಕ್ಯವತಾರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣನಾಮಧೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಶ್ಯಪದೌಹಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಣ್ವಾನುಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಹೋಳಿಋಷಿಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕತ್ಯೇವದೇವಾಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ-ಇತ್ಯತ್ರದೇವತಾಮಧ್ಯಸಂಖ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕತಮೇರುದ್ರ ಇತ್ಯತ್ರರುದ್ರಶಬ್ದನಿರ್ವಚನಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕತಮಾತ್ಮೇತಿಪ್ರಾಣಾದಿಭಿನ್ನತ್ವೇನ-ಆತ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಮಕಾಂಡಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಮಲಕಪದಪರೋಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿಲಜಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ | ೨೦೦ |

ಓಂ ಕರ್ಮಂದ್ಯಾಶ್ರಮಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂಡಿಕಋಷೇಸ್ತೈತ್ತಿರೀಯತ್ವದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಹೇತುತ್ವೇನಕರ್ಮಪ್ರಶಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನಜನಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತೀಯಕಲ್ಪತರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀದೈನ್ಯಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂಚ್ಯಾಂಬ್ರಹ್ಮಾಶ್ವಮೇಧಾರ್ತಿಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಣ್ವಾದಿಕಾಮಧೇನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಣ್ವಾದಿಪಂಚದಶಶಾಖಾವಿಭಾಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಮಂತ್ರವಿಭಾಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಣ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಕ್ತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತೀಯಾರ್ಜಿತಮಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಣ್ವಾದೀನಾಂತ್ರಿಪಂಚಾನಾಂಋಷೀಣಾಂಶೃತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಣ್ವಾರಣ್ಯಕಸ್ಥಕಾಮಧೇನುಮಂತ್ರಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರಣಜನ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತೀಯಸೂತ್ರಕಾರಣಾಯ ನಮಃ | ೨೨೦ |

ಓಂ ಕಿಂದೇವತೋಽಸ್ಯಾಮಿತಿದಿಗ್ವಿಷಯಪರೀಕ್ಷದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುತರ್ಕವಾದಿಧಿಕ್ಕಾರಭಾನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುತ್ಸಿತಾಕ್ಷೇಪಚಕ್ಷುಃಶ್ರವಃಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುಭೂಮೇತಪಃಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುಪಾಂಚಾಲದೇಶೋದ್ಭವಋಷಿಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುಭೂಮಿವನಮಧ್ಯಪರ್ಣಶಾಲಾವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಯುಗಾವತಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಂಶಸಂಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತ್ವಾಸವಿಧಿವತ್ಪೂಜಾಂ-ಆಚಾರ್ಯೇತಿಕೀರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋವಾವಿಷ್ಣುದೈವತ್ಯೈತ್ಯಗಾಥಾಕಥಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರಮಸನ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವರಾಜಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗವಾಮುಜ್ಜೀವನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ದಛೀವೀಪೀತಮತಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಭಸ್ತಕಾಲಾಭ್ಯಸ್ತವೇದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾರ್ಗಿಮಾತಿಪ್ರಾಕ್ಷೇರಿತಿ-ಅನುಗ್ರಹಾರ್ದನಿಷೇಧಕೃತೇ ನಮಃ | ೨೪೦ |

ಓಂ ಗಾಲವಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾರ್ಗೀಮನಃಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾರ್ಗೀಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾರ್ಗೀಗರ್ವಾದ್ರಿವಜ್ರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾರ್ಗೀಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಕ್ತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾರ್ಗೀಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾರ್ಗೀಮರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾರ್ಗೀವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀಹೃದಯಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀದಕಾರಋಷಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀವರಲಬ್ದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀಮಂತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀಪ್ರಸಾದಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರ್ವಾಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುವೃತ್ತಿಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಪೂಜಾತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಣಾಂಗುರವೇ ನಮಃ | ೨೬೦ |

ಓಂ ಗುರುಮಂತ್ರೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಸಂತೋಷಕಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಪ್ರತ್ಯರ್ಪಿತಯಜುರ್ವೇದೈಕದೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರ್ವಜ್ಞಾತಯಜುರ್ವೇದಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಹತಿಗ್ರಹವಿವೇಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಗಣಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಸಹಸ್ರಾಧೀಶಾಯ (ಗೋಸಹಸ್ರಾಧಿಷಾಯ) ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪಾಲಖ್ಯಾತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋದಾವರೀತೀರವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌತಮದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌತಮಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘನತಪೋಮಹಿಮಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ವೇದವಮನಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಕಾಂತಜನಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಕಾಧ್ವರ್ಯುಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಿಷ್ಯೇಹಂತವವ್ರತಮಿತಿವಾದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗುರವೇ ನಮಃ | ೨೮೦ |

ಓಂ ಚತುಃರ್ವಿಂಶದ್ವರ್ಷಕಾಲಮಾತೃಗರ್ಭವಷಃಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವಿಂಶಾಕ್ಷರಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣಪಟುವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವಿಧಪುರಾಣಾರ್ಥಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಮತ್ಕಾರಪುರವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಲಾಚಲವಿಭಾಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಂಬರರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರರಥಬ್ರಾಹ್ಮಣಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರಚರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛರ್ದಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಬೀಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಸ್ಯವಿಜಿಜ್ಞಾಸಾಪರಿಷ್ಕರಣಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಸ್ಯಾತಿಮೇಧಾಂದೃಷ್ಟ್ವಾಜಾತಭೀತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಾನಾಂಮಹಾಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂಬೂವತೀನದೀತೀರಜನ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕವಿಶ್ವಜಿದ್ಯಜ್ಞರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಾಶ್ವಮೇಧಕಾರಯಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಯಜ್ಞಾಗ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಸ್ಯಾಶ್ವಮೇಧಾಂಗದೇವರ್ಷಿಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ | ೩೦೦ |

ಓಂ ಜನಕಾದಿಮುಮುಕ್ಷಾಣಾಂಜಗದ್ಬೀಜಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಾಜ್ಞಾನಸಂದೇಹಪಂಕನಾಶಪ್ರಭಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಸ್ಯಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪರೀಕ್ಷಾಪಂಡಿತೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಸಭಾಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರಭಾನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಾಯಕಾಮಪ್ರಶ್ನವರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಸ್ಯಜಗತ್ತತ್ತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕಾಭಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಸ್ಥಾನತೀರ್ಥಕಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂಬೂಸರೋವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದಾಧಾರಶಾಸ್ತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನನೀಜಠರೇವಿಷ್ಣುಮಾಯಾತೀತವರಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂಬೂಸರೋವರಸೌವರ್ಣಪುರವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂಬೂನದೀಸಲಿಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಬಾಲಾಜ್ಞಾನನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಬಾಲಮಖನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಬಾಲಋಷಿಜೈತ್ರೇ ನಮಃ | ೩೨೦ |

ಓಂ ಜಿತ್ವಾಶೈಲಿನಿಋಷಿಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೈಮಿನಿಮಾನಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಧಿತಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪವಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪೋಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪೋಬಲಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವವಿದಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪೋಮಾಸಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತರ್ಕಾಧ್ಯಾಯೋಕ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತರ್ಕವಿದಾಂವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಸ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಮಿತಿಮಂತ್ರಮರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮಮಂತ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾವತ್ಪೂರ್ವಂವಿಶುದಾನಿಯಜುಷ್ಯೇವೇತಿಮೂಲವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಬುಕಋಷೀಃತೈತ್ತಿರೀಯತ್ವದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತುರೀಯಾವಾದತತ್ವಾರ್ಥವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತೈತ್ತಿರೀಯಯಜುರ್ವಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯೀಧಾಮಾಪ್ತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ೩೪೦ |

ಓಂ ತ್ರಿದಂಡಸನ್ಯಾಸವಿಧಿಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲಢಮರುದಂಡಕಮಂಡಲುಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಗುರುಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಂತೇವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಕರುಣಾಲಬ್ದತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಪ್ರಸಾದಲಬ್ದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಭುವನಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿದಂತಸನ್ಯಾಸಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರವಿಧ್ಯುಪದೇಷ್ಣ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾಕಾರನಿಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಸುಧಾಸಿಂಧವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾನಸಮರ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾದಶಸಹಸ್ರವತ್ಸರಸೂರ್ಯೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ | ೩೬೦ |

ಓಂ ದ್ವಾದಶೀವ್ರತತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾದಶವಿಧನಾಮಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾದಶವರ್ಷಸಹಸ್ರಪಂಚಾಗ್ನಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾದಶವರ್ಷಸಹಸ್ರಯಜ್ಞದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾರ್ಕನಮಸ್ಕರಣೈಕಮಹಾವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಮಹಾಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಜಬೃಂದಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವಾಕರಾತ್ಸಕೃತ್ಪ್ರಾಪ್ತಸರ್ವವೇದಾಂತಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿಗ್ವಿಷಯಕಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನವಿದುಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀರ್ಘತಪನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ವಾದಖಂಡನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಂದುಧ್ಯಾದಿದೃಷ್ಟಾಂತೇನಪದಾರ್ಥಾನಾಂ-ಬ್ರಹ್ಮಸಾಮಾನ್ಯಸತ್ತಾಕತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟದ್ವಿಜಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟತಪಸಗರ್ವಾದಿಭಂಜನೈಕಮಹಾಶನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವರಾತಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಗಂಧರ್ವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಪೂಜನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವತಾಗುರವೇ ನಮಃ | ೩೮೦ |

ಓಂ ದೇವಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಸೂತ್ರಪ್ರಣೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಾದಿಗುರುವಾಕ್ಯಪಾಲನಕೃತನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಲಜ್ಞಾತಯಶಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಮಾರ್ಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಂವಿದ್ಯಾರ್ಯತಾನ್ವೇದಾನೇತಿ-ವಿಷ್ಣುಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಪುತ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೇನುಪಾಲನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾಯತೇವೇತಿಬುದ್ಧ್ಯಧ್ಯಾಸವಶಾತಾತ್ಮನಃ-ಸ್ಸಂಸಾರಿತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋವಯಂಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯೇತಿವಿನಯಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಂತೇವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಪೌತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರದಜ್ಞಾತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಶ್ರಮಖ್ಯಾತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನನುಶಿಷ್ಯಹರೇತಿಪಿತ್ರಭಿಮತಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ | ೪೦೦ |

ಓಂ ನಿರ್ಜೀವಾನಾಂಜೀವದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಜೀವಸ್ತಂಭಜೀವದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶ್ವಸಿತಶೃತ್ಯಾವೇದಸ್ಯನಿರಪೇಕ್ಷಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಪ್ರತೀಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನೃಸಿಂಹಸಮವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೃಪಜ್ಞಾನಪರೀಕ್ಷಾದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೃಪವಿವೇಕಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನೇತಿನೇತೀತಿನ್ನಿಷೇಧಮುಖೇನಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನೇಹನಾನಾಸ್ತೀತಿಬ್ರಹ್ಮಣಿದ್ವೈತನಿರಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಯೋವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಧಾರ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾರಣ್ಯಮಧ್ಯಸ್ಥಭಾಸ್ಕರ-ಕ್ಷೇತ್ರಾನುಷ್ಠಿತಸತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಶರಪುರೋಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾವಟಿಕಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ | ೪೨೦ |

ಓಂ ಪರಮಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಶರೋಕ್ತಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಕ್ಷರಸ್ವರೂಪವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಹರ್ಷಸ್ಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಶೇಷಪರಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಮನೋರಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠ್ಯಾದಿಪರಂಪರಾಗತಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠ್ಯಾದಿಪರಂಪರಾಪ್ರಾಪ್ತವೇದತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಶಿಷ್ಠವಿಶೇಷವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರ್ಣಶಾಲಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ಪುತ್ರಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಶಿಷ್ಠಾಷ್ಟಾದಶಗ್ರಂಥಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಶರಪುತ್ರೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮವಿಜ್ಞಾನಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಮನ್ಯುನಿಹ್ನಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಗುರುಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಶತವರ್ಷಪರ್ಯಂತಾಜ್ಯಧಾರಾಹೋಮಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪತ್ನೀದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ | ೪೪೦ |

ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಿಕ್ಷಿತಗತಿಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಿಕ್ಷಿತಸ್ವಸ್ತಿಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಷಂಡದ್ವೇಷಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಾಶರ್ಯೋಪನಯನಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಶರ್ಯದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನಚರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಶರ್ಯಾಶ್ರಮಾಣಾಂಪ್ರಥಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಿಕಾಂಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಾಯಣವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಪ್ಪಲಾದಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಪ್ಪಲಾದಜ್ಞಾತಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿತಾಮಹಸತ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿತಾಮಹಾಧ್ವರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿತೃವಾಕ್ಯಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಕ್ತಯಶಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಪೀಕೃತಾಶ್ವಸ್ತಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯವಿಜ್ಞಾನರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾರಣ್ಯೋಪವಾಸಿನೇ ನಮಃ | ೪೬೦ |

ಓಂ ಪುಣ್ಯಾರಣ್ಯಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುತ್ರಶಿಷ್ಯಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಖ್ಯಾತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಿಮಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಧಿವೈವೇತ್ಯಷ್ಟಧಾಪ್ರಾಣೋಪದೇಶಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೈಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೈಂಗಲೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೈಂಗಲಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೈಪ್ಪಲಾದಿವಿದಿತಯಶಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೈಲಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೌತಿಮಾಷ್ಯಾದಿಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರಪ್ರಾಪ್ತವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಭಾಸ್ಯತಿತೇವೇದ-ಇತ್ಯರ್ಕವರಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರಪ್ರಸಾದಾಪ್ತಪ್ರಧಾನ-ಯಜುಷಾಂಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷವಿವೇಕಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರಪ್ರೀತಿಕರಾಯ ನಮಃ | ೪೮೦ |

ಓಂ ಪ್ರಣವೋವೃಕ್ಷಬೀಜಂಸ್ಯಾದಿತಿವೇದಿಕಮೂಲವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಥಮಶಾಖಾಪ್ರಸಿದ್ಧಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಚಂಡಾಜ್ಞಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಬಲಶೃತ್ಯುಕ್ತಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಥಮವೇದಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಣಧೀಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಯಾಂಶೃತ್ಯಾಂಸತ್ಯಾಂನಾನ್ಯಾಂ-ಇತ್ಯಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯಾಪರಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಲೀಕೃತಸ್ತಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹೃಚಶಾಖಾಧ್ಯೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುಪುರಾಣಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಟ್ಕುರ್ವಾಣಮತಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುದಕ್ಷಿಣಯಾಗಮಾನಿತಾಯ ನಮಃ | ೫೦೦ |

ಓಂ ಬಹುಪ್ರಮಾಣಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹದ್ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಕ್ತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತೇಸ್ತಾರಕೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಸೀಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾತಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶಸಂಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಮನೋಜಗಾರ್ಗೀರಮಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಾಶ್ವಮೇಧಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಾದಿಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಭಯಬ್ರಾಂತಗುರೋಃದೋಷವಿನಾಶೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಲಬ್ದಗಾಯತ್ರೀಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಯೋಗತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠದೋಷಸಂದಗ್ದಶಾಕಲ್ಯಪ್ರಾಣರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಮವತೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪವಿದೇ ನಮಃ | ೫೨೦ |

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಮಾಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವೀಶಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾಪಿತವೇದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಸ್ಥಾಪಿತಂಪೂರ್ವಂ-ಇತ್ಯತ್ಪ್ರೇರಿತಕೀರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಷ್ಟಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋಜ್ವಲನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಗರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣಾಭಾವಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಸನ್ಬ್ರಹ್ಮಪೋತೀತಿ-ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣೋಕ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾದಾನಶೀಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋಕ್ತಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾತಜಠರಾಬ್ದಸುಧಾಮಯೂಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಃಅನಿಯತಾಚಾರವತ್ವಪ್ರದರ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ | ೫೪೦ |

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷ್ಕಲಾಧೀತಋಗ್ವೇದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸಂಕೀರ್ಣಯಜುರ್ವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾದೃಢೀಕರಣದಕ್ಷ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೀಜಮೇತತ್ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ-ಇತ್ಯುಕ್ತವ್ರತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಿನೈರ್ಮಲ್ಯದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಿವೃದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಮಾಲಿನ್ಯಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೈಜವಾಸಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೈಜವಾಸಾಯನವೇದಬೀಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೋಧಾಯನಜನಕವೇದದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೌದ್ಧಮತನಿರಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತ್ಯೇವತತ್ತೇಮಯೋದಿತಮಿತಿವಾದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಪಾಪಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಪದನಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾರ್ಚನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ | ೫೬೦ |

ಓಂ ಭಾರದ್ವಾಜತಾರಕಮಂತ್ರೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯಾನುಗ್ರಹಪ್ರಾಪ್ತಯಜುರ್ವೇದ-ಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಗುಪ್ತಯಜುರ್ವೇದಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಗುಪ್ತಾಯುತಯಾಮ-ಯಜುರ್ವೇದೈಕನಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಿವೃತ್ತಾಂತಮಿತ್ಯಾದಿಪಾಠ್ಯಮಾನಪ್ರಸಿದ್ಧಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರದಿನಜನ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರದ್ವಾಜಮತಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಂಜಮುನಿಮತಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನಕೋಶಪರಿಮಾಣಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಪತಿಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೃಗುವಿದಿತಚರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೃಗುಕರ್ದಮಸಂವೇದ್ಯಮಹಾಗಾಥಕಥಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನಸ್ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದ್ಯಂದಿನವೇದದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾರ್ಕಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಡಲಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಕಾಣ್ಡೋಕ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸೌರಮಂತ್ರಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | ೫೮೦ |

ಓಂ ಮಹಾಶಾಂತಿವಿಧಾನಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮತ್ಸ್ಯ, ಶ್ಯೇನದೃಷ್ಟಾಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ-ಆತ್ಮನಃಸಂಸಾರಿಧರ್ಮಾಸಂಗಿತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮೇಧಾಜನಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಕಾಯಕುಂಧಪುತ್ರಮಂತ್ರೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾದ್ಯಂದಿನಯಜುಃಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಧೀತಂತ್ಯಜೇತ್ಯತ್ರಮಹಾಯೋಗಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರಾಜಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದ್ಯಂದಿನೋಮನುಷ್ಯಾಣಾಃ-ಇತ್ಯತ್ರಾಖ್ಯಾತ ಮತವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಕಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುವಿದ್ಯಾರಹಸ್ಯವಿಧೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನ್ನಾಮ್ನಾಚಾತ್ರವಿಶ್ರಾಮಮಿತ್ಯತ್ರಶಿವತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತೋಽಧೀತಂವೇದಜಾಲಂದೇಹೇತಿಗುರುವಾಕ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಧೀತಂತ್ಯಜೇತ್ಯತ್ರಮಹಾಶ್ಚರ್ಯಕರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಮಾಪ್ಯಲಂತ್ವಯೇತ್ಯತ್ರಮಾರ್ತಾಂಡಸಮವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ | ೬೦೦ |

ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಖನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಂಯಮೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಹಿಮಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾದ್ಯಂದಿನವರಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಕೋಷಂಕುರುಯಜ್ಞೇಶ-ಇತ್ಯಾಕಾಶಾಖ್ಯಾತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತುಲದ್ವೇಷಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಮತಮಂಡನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಪ್ರವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾವಾದಿಜನವಿದ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತೃಗರ್ಭಸ್ಥಕಾಲೈಕಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತೃಗರ್ಭಸ್ಥೋಪಿವಿಷ್ಣೂಕ್ತ-ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶಭಾಜನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತೃಗರ್ಭಸ್ಥಕಾಲೈಕತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಘಪೂರ್ಣಿಮಾಯಾಂಕೃತಾಭಿಷೇಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತುಲಮಹಾಪಾತಕಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರಸಭಾಸದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯರಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿಹಿರಾವತಾರಾಯ ನಮಃ | ೬೨೦ |

ಓಂ ಮಿಥಿಲಾಪುರವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಮಾನಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಸಂಘಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿವೇಷಮಿಹಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತ್ಯತಿಮುಕ್ತಿವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿನಾಂಕಕುದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಹೂರ್ತಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಕಾಂಡೋಕ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಹೂರ್ತಂಸಹ್ಯತಾಂದಾಹಂ-ಇತ್ಯರ್ಕವಚನಾನುಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಹೂರ್ತಮಾತ್ರಸಂಲಬ್ದ-ಸರ್ವವೇದಾಂತಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಪುಂಗವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ತಿಮತ್ಕೃಷ್ಣಯಾಜುಷವಮನಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯೋರಪಿಮೃತ್ಯುಸತ್ವ-ತತ್ಸ್ವರೂಪಪ್ರವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರುಪೃಷ್ಠಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈತ್ರೇಯೀಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈತ್ರೇಯೀಸ್ತತ್ವೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾತ್ಮಾಸರ್ವಾಂತರಸ್ತಂ-ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ | ೬೪೦ |

ಓಂ ಯಜ್ಞಾವತಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯತ್ರಸುಪ್ತೇತಿಪರಮಲೋಕಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜುರ್ಮೂಲಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯದಾಸರ್ವೇತಿಜ್ಞಾನಾದೇವ-ಮುಕ್ತಿರಿತಿಸೂಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜುರ್ವೇದಮಹಾವಾಕ್ಯ-ಫಲಾಸ್ವಾದನಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜಮಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಧಾಕಾಮಪ್ರಕಾಶಧಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯದಾರ್ಷವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಥೇಷ್ಟಮಾರ್ಗಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಥಾಭಿಲಷಿತದೇಶಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯದೇವಸಾಕ್ಷಾದಿತ್ಯತ್ರಪ್ರಖ್ಯಾತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾತಿಷ್ಟನಿತ್ಯಾಧೌಅಧಿದೈವತಂ-ಅಂತರ್ಯಾಮಿಸ್ವರೂಪಪಂಚಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಃ ಸರ್ವೇಷ್ವಿತಿಅಧಿಭೂತಂ-ಅಂತರ್ಯಾಮಿರಹಸ್ಯೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಃಪ್ರಾಣೇತಿಷ್ಟನಿತ್ಯಾದೌ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮಮಂತರ್ಯಾಮಿತತ್ತ್ವೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯದೇತನ್ಮಂಡಲಂ ತಪತಿ ಇತಿ ಮಂತ್ರ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯತ್ತೇಕಶ್ಚಾದಿತ್ಯಾದಿಮಂತ್ರೇಷು ಜನಕಾಜ್ಞಾನಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜೂಂಷಿಶುಕ್ಲಾನಿ ಇತ್ಯಾಮ್ನಾಯೋಕ್ತ ಕೀರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ | ೬೬೦ |

ಓಂ ಯಜುರ್ವೇದಸ್ಸಾತ್ತ್ವಿಕಸ್ಯಾದಿತ್ಯಾದಿಗುಣವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜುರೋಂಕಾರರೂಪೇಣವರ್ತತೇತಿ ವಿಶೇಷವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯತಿರಾಜಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯತೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯತಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾತಯಾಮಾಽಯಾತಯಾಮವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾತಯಾಮಯಜುಸ್ತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾದ್ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೇತ್ಯಾಚಾರ್ಯಾನ್ವಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ ಸಮಾದಾಯೇತಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಮತೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಇತೀರತಕೀರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಜಯಾಮಾಸತಿ ಪ್ರೇದ ಇತ್ಯತ್ರಾಖ್ಯಾತ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಶ್ವಮೇಧಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಶ್ವಮೇಧಾಧ್ವರ್ಯವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾನಂದ ಮುನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಣೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಮಾರ್ಗೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಶಿರೋಮಣಯೇ ನಮಃ | ೬೮೦ |

ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರದ್ವಾದಶೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಹ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಿತ್ಯುಕ್ತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಸಾಮರ್ಥ್ಯಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೀಂದ್ರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಥಮಾರೋಪ್ಯತಂ ಭಾನುರಿತ್ಯಾದುಕ್ತಪ್ರತಾಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಥಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಸ್ತೋತ್ರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಪ್ರೀತಿಕರಸತ್ರಯಾಗಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಮಂತ್ರರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮದರ್ಶನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಮಂತ್ರಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಧಿರಾಕ್ತ ಯಜುರ್ವಮನಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಮಂತ್ರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಮಹರ್ಷಣಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೌತ್ರಾಯ ನಮಃ | ೭೦೦ |

ಓಂ ಲಕ್ಷಗಾಯತ್ರೀಜಪಾನುಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಾದ್ಭುತಕಾರ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸಿಷ್ಠವದ್ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಮನಜಾಡ್ಯಾಪಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಕರಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುಂಚಾಪಿ ಸಮಾಹೂಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರ್ವಸ್ಥ ಕೀರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಮುನೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಸನಿಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಸನೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯುಪುರಾಣೋಕ್ತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯುಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಿಮಂತ್ರಾರ್ಥಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಿರೂಪಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಿವಿಪ್ರಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಸೋಕ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಸವೇದೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ | ೭೨೦ |

ಓಂ ವಾಣೀ ಮಹಾಮಂತ್ರೋಪಾಸನಾಲಬ್ಧ ಅಷ್ಟಾದಶ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮದೇವಾರ್ಚನಪ್ರಿಯ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಿಶಬ್ದಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಿವೇದಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಿಮಂತ್ರರಹಸ್ಯವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಿನಾಮಾಷ್ಟಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಿಗ್ರೀವಾಪ್ತ ವಾಗ್ವಿಭೂತಿ ವಿಜೃಂಭಿತ ದಿಗನ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಪೇಯಾತಿರಾತ್ರಾದಿ ಯಜ್ಞಾದೀಕ್ಷಾಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿವಿದಿಷಾ ವಿದ್ವತ್ಸನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕಾಶಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾವಸೋಃ ಸಂಶಯಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಜನಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣ್ವವತಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣೋಕ್ತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾವಸುಜ್ಞಾನಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದೇಹ ವಾಜಿಮೇಧಯಾಜಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭಾವಸೋದ್ವರಬಲಾತ್ಸರ್ವ-ವೇದಾಂತಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾವಸುವಿವೇಕದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾವಸುವಿಭಾಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | ೭೪೦ |

ಓಂ ವಿದಗ್ದ ವಿದ್ಯಾವೈತಂಡ ವಿವಾದೇ ವಿಶ್ವರೂಪ ಧೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಜಾಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತುರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಜಾತೀರೇ ತಪಃ ಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಮಾನೇಗುರೌ-ಜನಕಸಖ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಪೂರ್ವ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಂ ದೇಹಾಂತರಾರಂಭಕತ್ವ ಪ್ರವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣೋರಾಪ್ತಜನ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಂತ್ರೈಕ ಹೃಷ್ಠಧಿಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಮಿತಿ ಜಗತ್ಕಾರಣ ವಿದುಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರ್ಯವತ್ತರ ವೇದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರ್ಯವತ್ತರವೈದಿಕಪಾಲನೇ ಕೃತ ನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃದ್ಧಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಶರೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಭಾಷ್ಯಾರ್ಥಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಶರೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದ್ಯಮತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತಜ್ಞಾನವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾವೇದವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಾಸ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕರ್ಮ ಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಪುರುಷಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೭೬೦ |

ಓಂ ವೇದವೃಕ್ಷಮಹಾವಾಕ್ಯ-ಫಲಾಸ್ವಾದಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದೋಽನಾದಿಃ ಶಬ್ದಮಯಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವಟಮೂಲೈಕತತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವಟಮೂಲೇವಿರಾಜಮಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದೈಕವಿಭಾಗಕರಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದೋಕ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾನಾಹೃತ್ಯಚೌರ್ಯೇಣೇತ್ಯಾಗಮೈಕಪ್ರವೃತ್ತಿವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೃಕ್ಷೋದ್ಭವನ್ನಿತ್ಯಮಿತ್ಯಸ್ಮಿನ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈದೇಹಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈದೇಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈದೇಹಾಶ್ವಮೇಧಗವಾಂಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈನೇಯಾಧ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈದೇಹವಿವೇಕದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಶಂಪಾಯನವೇದಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈದೇಹಾಽಭಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈದೇಹಸಭಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈದೇಹೀಪ್ರಾಣನಾಥಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೭೮೦ |

ಓಂ ವೈಶಂಪಾಯನವೈತಂಡವಾದ-ಖಂಡನಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಶಂಪಾಯನ ವೇದೈಕದಾನಶೌಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಕುಂಠಸ್ಥ ಸುನಂದಾಬ್ರಹ್ಮರಾತಾನಂದವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಶಂಪಾಯನಹತ್ಯಾದ್ರಿಭಂಜನೈಕ ಮಹಾಶನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣಬೀಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತತಾರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರತ್ಕಾಲಜನ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಾನೀಕಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಮಂತ್ರೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಶಿಷ್ಯಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಶಿಷ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪಥಪರಿಷ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತಗಂಧರ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತಗಾರ್ಗ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತಶಾಕಲ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತಗಂಧರ್ವ-ಶತಸಂದೇಹಪ್ರಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತಮೈತ್ರೇಯೀ-ಶಾಶ್ವತಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರತ್ರಿಶೂಲಾಬ್ಜ-ಗದಾಢಮರುಕಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತರುದ್ರೀಯೇಣಾಮೃತೋ-ಭವತೀತ್ಯುಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ | ೮೦೦ |

ಓಂ ಶತಸಂಶಯವಿಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಪ್ರಸಾದಲಬ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಕಲ್ಯಜೀವದಾನಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಗುಣಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಿಪರ್ವಸ್ಥವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಪೇಯದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಕಲ್ಯಪ್ರಾಣಪತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಕಲ್ಯಾಽಭಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಕಲ್ಯಪ್ರಾಣದಾನವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಖಾಪರಂಪರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಕಲ್ಯಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಖಾರಂತತ್ವದೋಷನಿರಾಕರಣಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಖಾಸ್ತತ್ರ ಶಿಖಾಕಾರಾಃ ಇತ್ಯತ್ರೇತಿ ಶೃತಿಮೂಲವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಖಾಶ್ಚಕ್ರೇ ಪಂಚದಶ ಕಣ್ವಾದ್ಯಾಶೇತಿ ಕೀರ್ತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಕಲ್ಯಮಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಿಕಪದಾಽಧಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾರಾಧನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ | ೮೨೦ |

ಓಂ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಭಂಗರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಬುದ್ಧಿಪರೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಯಾಜುಷಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾಖ್ಯ-ಲೋಚನತ್ರಯಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲಾವತಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲವೇದಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲಂ ವಾಜಸನೇಯಂ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯತ್ರಾಖ್ಯಾತಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಷ್ಕಸ್ತಂಭಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಷ್ಕಸ್ತಂಭಪ್ರಸೂನದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಗುಣೋಪೇತ-ಯಜುರ್ವೇದಪ್ರಕಾಶಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲಾನ್ಯಯಾತಯಾಮಾನಿ ಯಜೂಂಷೀತಿ ಪ್ರೋಕ್ತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಖ್ಯಾಂಚ ಯಜುಃ ಪಂಚದಶ ಶಾಖಾಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ | ೮೪೦ |

ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕೋಪನಯನಕಾರಯಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತಭಸ್ಮಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈವವೈಷ್ಣವಮತೋದ್ಧಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಚರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಕನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಪುರಾಲಯಕೃತಾಧ್ವರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯಸ್ಥವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯಾಪ್ತಕೀರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಭೂರ್ಮಾಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತೀಸದಾವಾಸ್ಯವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿದಾರಕತ್ವಾತಕ್ಷರಾಂತಿತ್ವಾನುಮಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಜಾತೀಯಾದಿ ಭೇದ ರಹಿತತ್ವೇನ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ಋಷ್ಯುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ೮೬೦ |

ಓಂ ಸಭಾಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಜ್ಞಾನಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಂಶಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಜ್ಞಾತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಯಥಾರ್ಥೇತಿ ಜಗತಃ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ತ್ವಾವಗಮಯಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಬ್ರಹ್ಮಭ್ರೂಣಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನದೃಷ್ಟಾಂತೇನ-ಪರಲೋಕಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಕಂದಾರಾಧನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನಾದೇ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೈವ ವ್ಯವಹಾರಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನೇವಾಸನಾಮಯ-ಸೃಷ್ಟ್ಯಂಗೀಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಾಧಿಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಯಥಾಸೈಂಧವಖಿಲ್ಯ ಇತ್ಯಾಂತ್ಯಂತಿಕ ಪ್ರಳಯೇ ವಿಶೇಷವಿಜ್ಞಾನಾಭಾವೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ | ೮೮೦ |

ಓಂ ಸ್ಕಂದವರ್ಣಿತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾನಂದಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಗುಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಭಾಮಧ್ಯವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತಾಂವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಗೀಯಮಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಯಧಾಸರ್ಯಾ ಸಾಮಿತಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಲಯೇ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕತ್ವ ಬೋಧಯಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮುದ್ರೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಷಾಢಮುನೇಃ ತೈತ್ತಿರೀಯತ್ವದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನ್ಯಾಸಾರ್ಥಂ ಮೈತ್ರೇಯ್ಯನುಮತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಭಾಪರ್ವೋಕ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತೀಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತೋತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಂವೃತಾಯ ನಮಃ | ೯೦೦ |

ಓಂ ಸರ್ವಶಾಖಾದೈತೃಶಿಷ್ಯಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಗುರ್ವಂತೇವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ-ದಾನಶೌಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಂದೇಹವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಕಾಮಮತಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಮೋಕ್ಷಯೋಃ ಸ್ವರೂಪವಿವೇಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಕೋಚವಿಕಾಸಾಭ್ಯಾಂ-ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪನಿರ್ಧಾರಯಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನವೇದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಸತ್ಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲ ಋಷಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಲಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಗ್ರಕೀರ್ತಿಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಮಯನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನತ್ಕುಮಾರ-ಸಂಹಿತೋಕ್ತಸತ್ಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾನುಕ್ರಮಣಿಕೋಕ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾಯ ನಮಃ | ೯೨೦ |

ಓಂ ಸನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಂಕಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನ್ಮುನೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತೀಪ್ರಸಾದಲಬ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಾದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ರಯಾಗ ಮಹಾದೀಕ್ಷಾ ಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತಪಾರಂಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭಾಷಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಶ್ರವದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಶಾಖಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರೀಮಂತ್ರಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮವೇದೋಕ್ತವೈಭವಾಯ ನಮಃ | ೯೪೦ |

ಓಂ ಸ್ಕಂದೋಕ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಿದ್ಯಾನುಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾರ್ಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಾಂಶಧರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಭೂತ ಯಜುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುನಂದಾನಂದವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ | [ನರ್ಷನಾಯ]
ಓಂ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತಿ ದೃಷ್ಟಾಂತೇನ ಮೋಕ್ಷಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಸಾದಕಾಯನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತೇ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರ ಜ್ಞಾನಾಭಾವೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾನುಭವ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮನಸಾಂಕಾಮನಾಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಂತುಸಮ್ಮಾನಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುದುಷ್ಕರ ತಪಃ ಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುತಸಹಸ್ರಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುನಂದಾನಂದಕಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾವತಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಂತೇವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಜಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ | ೯೬೦ |

ಓಂ ಸೂರ್ಯಸಂತೋಷಕಾರ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂತ್ರಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಸ್ವರೂಪಸ್ತುತಿಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಲಬ್ಧವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದಲಬ್ಧಸಾರಸ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾತಿಸೂರ್ಯಭೇದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯತೇಜೋವಿಜೃಂಭಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ-ಪರಿಪೂರ್ಣಮನೋರಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಲೋಕಸ್ಥವೈದಿಕಪ್ರಕಾಶನ-ಪಟುವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂತ್ರಾತ್ಮತತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಸತ್ತಾಪ್ರದರ್ಶಯಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮವಾರವ್ರತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಕಾಸುರಾಪಹೃತ-ವೇದಪ್ರಚುರಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌರಮಂತ್ರಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌರಸಂಹಿತೋಕ್ತವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷೇಃ ಶಿಷ್ಯಾಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷೇಃ ಏಷ್ಯಜ್ಜನ್ಮ ಪರಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ | ೯೮೦ |

ಓಂ ಹರಿವದನೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಹರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಸಾದಲಬ್ಧವೈದುಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಹರಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ-ಪ್ರಸಾದಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಯಶಿರೋರೂಪಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ-ವೇದದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯೇನೇತ್ಯಾದಿಮಂತ್ರೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯನಾಭಾಯ-ಯೋಗತತ್ತ್ವೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಧೇನುಸಹಸ್ರಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೋತಾಶ್ವಲಜೈತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರೋಪೇದದ್ವಿಜಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಮಾದಿಗುಣೋಪೇತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯವರ್ಗೋಪಯೋಗ-ರಾಜ್ಯತಂತ್ರಪ್ರಣೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸಹಸ್ರಶಿರೋಲುಠಿತ-ಚರಣಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಾಜ್ಞಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜನಸ್ಥಾನೇ-ಜನಕಯಜ್ಞಸಂಪಾದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞವಿವೇಕಿನೇ ನಮಃ | ೧೦೦೦ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ |

Also Read:

Sri Yajnavalkya Sahasranamavali in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

1008 Names of Sri Yajnavalkya Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top