Home / Ashtottara Shatanamavali / 106 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

106 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Gopala Ashtottarashatanamavali English Lyrics:

Om sri gopalabalatanayaya namah ।
Om sri gopaya namah ।
Om sri gopagokulanayakaya namah ।
Om sri gopalaya namah ।
Om sri gokulanandanaya namah ।
Om sri gopasamraksanotsukaya namah ।
Om sri govatsarupine namah ।
Om sri goposiane namah ।
Om sri gopikasutarupabhrte namah ।
Om sri gopighrtadadhiksirasikyabhajanalunthakaya namah । 10 ।

Om sri gopikagandasamsaktasrimadvadanapamkajaya namah ।
Om sri gopikasamgamollasaya namah ।
Om sri gopikakucamardanaya namah ।
Om sri gopika'ksyamjanasaktamamjuladharapallavaya namah ।
Om sri gopikaradanasandastaraktimadharavidrumaya namah ।
Om sri gopipinakucadvandva mardanatyantanirdayaya namah ।
Om sri gopikaganasamsaktaya namah ।
Om sri gopikanartanotsukaya namah ।
Om sri gopisambhasanarataya namah ।
Om sri gopakridamahotsavaya namah । 20 ।

Om sri gopivastrapaharine namah ।
Om sri gopikrtanakhaksataya namah ।
Om sri gopikasahabhoktre namah ।
Om sri gopikapadasevakaya namah ।
Om sri gopikadhavarupaya namah ।
Om sri gopastrivesamurtibhrte namah ।
Om sri gopigananusaranamuraḷiganaramjakaya namah ।
Om sri gopikapunyanivahaya namah ।
Om sri gopikajanavallabhaya namah ।
Om sri gopikadattasupannadadhiksiraghrtasaya namah । 30 ।

Om sri gopicarcitatambulagrahanotsukamanasaya namah ।
Om sri gopibhuktavasistannasampuritanijodaraya namah ।
Om sri gopimukhabjamartandaya namah ।
Om sri gopinayanagocaraya namah ।
Om sri gopastripamcavisikhaya namah ।
Om sri gopikahrdayalayaya namah ।
Om sri gopihrdabjabhramaraya namah ।
Om sri gopicaritraganavate namah ।
Om sri gopastriparamapritaya namah ।
Om sri gopikadhyananistavate namah । 40 ।

Om sri gopastrimadhyasamsthitaya namah ।
Om sri gopanarimanoharine namah ।
Om sri gopastridattabhusanaya namah ।
Om sri gopisaudaminimeghaya namah ।
Om sri gopiniradhicandramase namah ।
Om sri gopikalamkrtatyantasuksmacchosnisakamcukaya namah ।
Om sri gopibhujopadhanaya namah ।
Om sri gopicittaphalapradaya namah ।
Om sri gopikasamgamasrantaya namah । 50 ।

Om sri gopihrdayasamsthitaya namah ।
Om sri gopipullamukhambhojamadhvasvadanabambharaya namah ।
Om sri gopastridantapidyaya namah ।
Om sri gopisallapa sadaraya namah ।
Om sri gopivamamkasamrudhaya namah ।
Om sri gopikabhyamjanodyataya namah ।
Om sri gopibhavaparijnatre namah ।
Om sri gopastridarsanonmisaya namah ।
Om sri gopikasutapritaya namah ।
Om sri gopikaliṅganotsukaya namah । 60 ।

Om sri govardhanacaloddharte namah ।
Om sri godohanalasatkaraya namah ।
Om sri govrndavitaya namah ।
Om sri govindaya namah ।
Om sri gopikagopagovrtaya namah ।
Om sri gopalaṅganasamcarine namah ।
Om sri gopabalanuramjakaya namah ।
Om sri govrataya namah ।
Om sri gopikartipradaya namah ।
Om sri gonamabhusine namah । 70 ।

Om sri gogoptre namah ।
Om sri gopamanasaranjakaya namah ।
Om sri gosahasralimadhyasthaya namah ।
Om sri gopabalasatavrtaya namah ।
Om sri govrndabhasavijatre namah ।
Om sri gopadravyapaharakaya namah ।
Om sri gopavesaya namah ।
Om sri gopanathaya namah ।
Om sri gopabhusanasambhramaya namah ।
Om sri gopadasaya namah । 80 ।

Om sri gopapujyaya namah ।
Om sri gopalakasubhapradaya namah ।
Om sri gopanetre namah ।
Om sri gopasakhaya namah ।
Om sri gopasamkatamocakaya namah ।
Om sri gopamatre namah ।
Om sri gopapitre namah ।
Om sri gopabhratre namah ।
Om sri gopanaya namah ।
Om sri gopabandhave namah । 90 ।

Om sri gopapunyaya namah ।
Om sri gopasamtanabhuruhaya namah ।
Om sri gopalanitadadhyannabhoktre namah ।
Om sri gopalaranjakaya namah ।
Om sri gopalapranadhatre namah ।
Om sri gopagopijanavrtaya namah ।
Om sri gokulotsavasamtosaya namah ।
Om sri godadhiksiracorakaya namah ।
Om sri govardhanarataya namah ।
Om sri gopigopahvanakrtadaraya namah । 100 ।

Om sri gograsadharine namah ।
Om sri gokamdunivarananakhavalaye namah ।
Om sri gohitaya namah ।
Om sri gokularadhyaya namah ।
Om sri gogopijanavallabhaya namah ।
Om srimate namah । 106 ।

॥ sri gopalastottarasatanamavalih sampurna ॥

॥ Om tatsat ॥

Also Read Sri Gopala 108 Names:

106 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment