Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

106 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Gopala Ashtottarashatanamavali Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಬಾಲತನಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಗೋಕುಲನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲನನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಸಂರಕ್ಷಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋವತ್ಸರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೋಷಿಅಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಸುತರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಘೃತದಧಿಕ್ಷೀರಶಿಕ್ಯಭಾಜನಲುಂಠಕಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಗಂಡಸಂಸಕ್ತಶ್ರೀಮದ್ವದನಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಸಂಗಮೋಲ್ಲಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಕುಚಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಽಕ್ಷ್ಯಂಜನಾಸಕ್ತಮಂಜುಲಾಧರಪಲ್ಲವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾರದನಸನ್ದಷ್ಟರಕ್ತಿಮಾಧರವಿದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಪೀನಕುಚದ್ವನ್ದ್ವ ಮರ್ದನಾತ್ಯನ್ತನಿರ್ದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಗಾನಸಂಸಕ್ತಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾನರ್ತನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಸಂಭಾಷಣರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಕ್ರೀಡಾಮಹೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಕೃತನಖಕ್ಷತಾಯಾ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಸಹಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಪಾದಸೇವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಧವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀವೇಷಮೂರ್ತಿಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಗಾನಾನುಸರಣಮುರಳೀಗಾನರಂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಪುಣ್ಯನಿವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಜನವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾದತ್ತಸೂಪಾನ್ನದಧಿಕ್ಷೀರಘೃತಾಶಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಚರ್ಚಿತತಾಂಬೂಲಗ್ರಹಣೋತ್ಸುಕಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಭುಕ್ತಾವಶಿಷ್ಟಾನ್ನಸಂಪೂರಿತನಿಜೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಮುಖಾಬ್ಜಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀನಯನಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಪಂಚವಿಶಿಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಹೃದಯಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಹೃದಬ್ಜಭ್ರಮರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಚರಿತ್ರಗಾನವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಪರಮಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಧ್ಯಾನನಿಷ್ಟಾವತೇ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪನಾರೀಮನೋಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀದತ್ತಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಸೌದಾಮಿನೀಮೇಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀನೀರಧಿಚನ್ದ್ರಮಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಲಂಕೃತಾತ್ಯನ್ತಸೂಕ್ಷ್ಮಾಚ್ಛೋಷ್ಣೀಷಕಂಚುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಭುಜೋಪಧಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಚಿತ್ತಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಸಂಗಮಶ್ರಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಹೃದಯಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಪುಲ್ಲಮುಖಾಂಭೋಜಮಧ್ವಾಸ್ವಾದನಬಂಭರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀದನ್ತಪೀಡ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಸಲ್ಲಾಪ ಸಾದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀವಾಮಾಂಕಸಂರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಭ್ಯಂಜನೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಭಾವಪರಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀದರ್ಶನೋನ್ಮೀಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಸುತಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಲಿಂಗನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನಾಚಲೋದ್ಧರ್ತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋದೋಹನಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋವೃನ್ದವೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಗೋಪಗೋವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಾಂಗಣಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಬಾಲಾನುರಂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾರ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋನಾಮಭೂಷಿಣೇ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಮಾನಸರಂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಸಹಸ್ರಾಲಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಬಾಲಶತಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋವೃನ್ದಭಾಷಾವಿಜಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪದ್ರವ್ಯಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪವೇಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಭೂಷಣಸಂಭ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪದಾಸಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕಶುಭಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪನೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಸಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಸಂಕಟಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಪಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಭ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಬನ್ಧವೇ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಸಂತಾನಭೂರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಾನೀತದಧ್ಯನ್ನಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲರಂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಪ್ರಾಣಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಗೋಪೀಜನಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಸಂತೋಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋದಧಿಕ್ಷೀರಚೋರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಗೋಪಾಹ್ವಾನಕೃತಾದರಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಗ್ರಾಸಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಕಂಡೂನಿವಾರಣನಖಾವಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗೋಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ । 106 ।

॥ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ॥

॥ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ॥

Also Read Sri Gopala 106 Names:

106 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

106 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top