Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Nama of Bilva Patra in Kannada | Ashtottara Shatanamavali of Bilwa

Bilva Patra/Bilwa Leaves/ Bel /Beal Stotram Introduction:

The following is Bilva Ashtottara Shatanama Stotram which praises Lord Shiva in beautiful words. It is recited during the worship of Shiva. The specialty of this hymn is that it uses words that are relatively simple in nature but at the same time have a really soothing effect on the ears when recited. This hymn extols Him as Sarveshwara, Lord of everything, and sadashanta, ever-peaceful.

Needless to say, it is most aptly suited for Manasa puja, mental worship. Bilva leaves are dearest to the Lord, and so are especially used in shiva puja. Shrishaila or Shrigiri is one of the holiest shrines of Lord Shiva, located in South India. Bilva trees are widely found on the mountains of this shrine. Hence this shrine is known as shrishailan (shri here being referred to the bilva trees). Adi Shankara is supposed to have composed the immortal hymns Sivananda Lahari and Soundarya Lahari, while he was living on these holy mountains. Hence shrishailan is mentioned in both these hymns. “Shri Giri Mallikarjuna Mahalingam Shivalingitam ” in shivananda lahari (50th poem).

When reciting this wonderful hymn one does not really need these sacred leaves to worship them. But one can surely imagine that he is sitting in the sanctum-sanctorum of shri giri and that he is worshipping that mahalingan (shiva) which is in union with Shiva (shiva + Alingitam = shivalingitam). That very thought is enough to transport one into that infinite bliss. He is blessed who meditates on this undivided aspect of Shiva.

Bilva Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

॥ ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಅಥ ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ತ್ರಿದಲಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಮ್ ।
ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 1 ॥

ತ್ರಿಶಾಖೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಅಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ ।
ತವ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕರ್ತಾರಂ ಸರ್ವತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲನಮ್ ।
ಸರ್ವತ್ರೈಲೋಕ್ಯಹರ್ತಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 3 ॥

ನಾಗಾಧಿರಾಜವಲಯಂ ನಾಗಹಾರೇಣ ಭೂಷಿತಮ್ ।
ನಾಗಕುಂಡಲಸಂಯುಕ್ತಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 4 ॥

ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಂ ರುದ್ರಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭಮ್ ।
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮೀಶಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 5 ॥

ತ್ರಿಲೋಚನಂ ದಶಭುಜಂ ದುರ್ಗಾದೇಹಾರ್ಧಧಾರಿಣಮ್ ।
ವಿಭೂತ್ಯಭ್ಯರ್ಚಿತಂ ದೇವಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 6 ॥

ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿಣಂ ದೇವಂ ನಾಗಾಭರಣಸುನ್ದರಮ್ ।
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮೀಶಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 7 ॥

ಗಂಗಾಧರಾಮ್ಬಿಕಾನಾಥಂ ಫಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ ।
ಕಾಲಕಾಲಂ ಗಿರೀಶಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 8 ॥

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ಶಿತಿಕಂಠಂ ಕೃಪಾನಿಧಿಮ್ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಸದಾಶಾನ್ತಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 9 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಂ ಚ ಪರಾನನ್ದಮಯಂ ಶಿವಮ್ ।
ವಾಗೀಶ್ವರಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 10 ॥

ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ಕೈಲಾಸಾಚಲವಾಸಿನಮ್ ।
ಹಿರಣ್ಯಬಾಹುಂ ಸೇನಾನ್ಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 11 ॥

ಅರುಣಂ ವಾಮನಂ ತಾರಂ ವಾಸ್ತವ್ಯಂ ಚೈವ ವಾಸ್ತವಮ್ ।
ಜ್ಯೇಷ್ಟಂ ಕನಿಷ್ಠಂ ಗೌರೀಶಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 12 ॥

ಹರಿಕೇಶಂ ಸನನ್ದೀಶಂ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಂ ಸನಾತನಮ್ ।
ಅಘೋರರೂಪಕಂ ಕುಮ್ಭಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 13 ॥

ಪೂರ್ವಜಾವರಜಂ ಯಾಮ್ಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತಸ್ಕರನಾಯಕಮ್ ।
ನೀಲಕಂಠಂ ಜಘನ್ಯಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 14 ॥

ಸುರಾಶ್ರಯಂ ವಿಷಹರಂ ವರ್ಮಿಣಂ ಚ ವರೂಧಿನಮ್
ಮಹಾಸೇನಂ ಮಹಾವೀರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 15 ॥

ಕುಮಾರಂ ಕುಶಲಂ ಕೂಪ್ಯಂ ವದಾನ್ಯಂಚ ಮಹಾರಥಮ್ ।
ತೌರ್ಯಾತೌರ್ಯಂ ಚ ದೇವ್ಯಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 16 ॥

ದಶಕರ್ಣಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ಸದಾಶಿವಮ್ ।
ಅಶೇಷಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 17 ॥

ನೀಲಕಂಠಂ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಂ ದೀನನಾಥಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ।
ಮಹಾಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 18 ॥

ಚೂಡಾಮಣೀಕೃತವಿಭುಂ ವಲಯೀಕೃತವಾಸುಕಿಮ್ ।
ಕೈಲಾಸವಾಸಿನಂ ಭೀಮಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 19 ॥

ಕರ್ಪೂರಕುನ್ದಧವಲಂ ನರಕಾರ್ಣವತಾರಕಮ್ ।
ಕರುಣಾಮೃತಸಿನ್ಧುಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 20 ॥

ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಭುಜಂಗಾಧಿಪಕಂಕಣಮ್ ।
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ದೇವಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 21 ॥

ಭೂತೇಶಂ ಖಂಡಪರಶುಂ ವಾಮದೇವಂ ಪಿನಾಕಿನಮ್ ।
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 22 ॥

ಫಾಲೇಕ್ಷಣಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಶ್ರೀಕಂಠಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್ ।
ನೀಲಲೋಹಿತಖಟ್ವಾಂಗಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 23 ॥

ಕೈಲಾಸವಾಸಿನಂ ಭೀಮಂ ಕಠೋರಂ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಮ್ ।
ವೃಷಾಂಕಂ ವೃಷಭಾರೂಢಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 24 ॥

ಸಾಮಪ್ರಿಯಂ ಸರ್ವಮಯಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಂ ಲೋಕನಾಥಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 25 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಹರಣಂ ರವಿಚನ್ದ್ರಾನಲೇಕ್ಷಣಮ್ ।
ಮೃಗಪಾಣಿಂ ಚನ್ದ್ರಮೌಳಿಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 26 ॥

ಸರ್ವಲೋಕಭಯಾಕಾರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಸಾಕ್ಷಿಣಮ್ ।
ನಿರ್ಮಲಂ ನಿರ್ಗುಣಾಕಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 27 ॥

ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಸಾಮ್ಬಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವವಿದೂರಕಮ್ ।
ಸರ್ವತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 28 ॥

ಸರ್ವಲೋಕಗುರುಂ ಸ್ಥಾಣುಂ ಸರ್ವಲೋಕವರಪ್ರದಮ್ ।
ಸರ್ವಲೋಕೈಕನೇತ್ರಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 29 ॥

ಮನ್ಮಥೋದ್ಧರಣಂ ಶೈವಂ ಭವಭರ್ಗಂ ಪರಾತ್ಮಕಮ್ ।
ಕಮಲಾಪ್ರಿಯಪೂಜ್ಯಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 30 ॥

ತೇಜೋಮಯಂ ಮಹಾಭೀಮಂ ಉಮೇಶಂ ಭಸ್ಮಲೇಪನಮ್ ।
ಭವರೋಗವಿನಾಶಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 31 ॥

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಫಲದಂ ರಘುನಾಥವರಪ್ರದಮ್ ।
ನಗರಾಜಸುತಾಕಾನ್ತಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 32 ॥

ಮಂಜೀರಪಾದಯುಗಲಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಮ್ ।
ಫಣಿರಾಜವಿರಾಜಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 33 ॥

ನಿರಾಮಯಂ ನಿರಾಧಾರಂ ನಿಸ್ಸಂಗಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಕಮ್ ।
ತೇಜೋರೂಪಂ ಮಹಾರೌದ್ರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 34 ॥

ಸರ್ವಲೋಕೈಕಪಿತರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಮಾತರಮ್ ।
ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 35 ॥

ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ವೃಷಭೇಶ್ವರವಾಹನಮ್ ।
ನೀಲಗ್ರೀವಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 36 ॥

ರತ್ನಕಂಚುಕರತ್ನೇಶಂ ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ ।
ನವರತ್ನಕಿರೀಟಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 37 ॥

ದಿವ್ಯರತ್ನಾಂಗುಲೀಸ್ವರ್ಣಂ ಕಂಠಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್ ।
ನಾನಾರತ್ನಮಣಿಮಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 38 ॥

ರತ್ನಾಂಗುಲೀಯವಿಲಸತ್ಕರಶಾಖಾನಖಪ್ರಭಮ್ ।
ಭಕ್ತಮಾನಸಗೇಹಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 39 ॥

ವಾಮಾಂಗಭಾಗವಿಲಸದಮ್ಬಿಕಾವೀಕ್ಷಣಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಪುಂಡರೀಕನಿಭಾಕ್ಷಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 40 ॥

ಸಮ್ಪೂರ್ಣಕಾಮದಂ ಸೌಖ್ಯಂ ಭಕ್ತೇಷ್ಟಫಲಕಾರಣಮ್ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯದಂ ಹಿತಕರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 41 ॥

ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರಗುಣೋಪೇತಂ ಸ್ಫುರನ್ಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾವಿಭೇದರಹಿತಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 42 ॥

ಅಪ್ರಮೇಯಗುಣಾಧಾರಂ ವೇದಕೃದ್ರೂಪವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 43 ॥

ಗೌರೀವಿಲಾಸಸದನಂ ಜೀವಜೀವಪಿತಾಮಹಮ್ ।
ಕಲ್ಪಾನ್ತಭೈರವಂ ಶುಭ್ರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 44 ॥

ಸುಖದಂ ಸುಖನಾಶಂ ಚ ದುಃಖದಂ ದುಃಖನಾಶನಮ್ ।
ದುಃಖಾವತಾರಂ ಭದ್ರಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 45 ॥

ಸುಖರೂಪಂ ರೂಪನಾಶಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಂ ಮಹಾಮಾಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 46 ॥

ಸರ್ವಪಕ್ಷಿಮೃಗಾಕಾರಂ ಸರ್ವಪಕ್ಷಿಮೃಗಾಧಿಪಮ್ ।
ಸರ್ವಪಕ್ಷಿಮೃಗಾಧಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 47 ॥

ಜೀವಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಜೀವವನ್ದ್ಯಂ ಜೀವಜೀವನರಕ್ಷಕಮ್ ।
ಜೀವಕೃಜ್ಜೀವಹರಣಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 48 ॥

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಂ ವಜ್ರಾತ್ಮಾವಜ್ರಹಸ್ತಕಮ್ ।
ವಜ್ರೇಶಂ ವಜ್ರಭೂಷಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 49 ॥

ಗಣಾಧಿಪಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರಲಯಾನಲನಾಶಕಮ್ ।
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಂ ವೀರಭದ್ರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 50 ॥

ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಂ ಮೃಡಂ ಶೂರಂ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗನಾಶನಮ್ ।
ದಿಗಮ್ಬರಂ ಕ್ಷೋಭನಾಶಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 51 ॥

ಕುನ್ದೇನ್ದುಶಂಖಧವಲಂ ಭಗನೇತ್ರಭಿದುಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಂ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 52 ॥

ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಂ ಕಮ್ಬುಕಂಠಂ ಧೈರ್ಯದಂ ಧೈರ್ಯವರ್ಧಕಮ್ ।
ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮವಸನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 53 ॥

ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಹೇತುಂ ಚ ಜಗತ್ಪ್ರಲಯಕಾರಣಮ್ ।
ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 54 ॥

ಸರ್ಗಕೇಶಂ ಮಹತ್ತೇಜಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಂ ತಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 55 ॥

ಮನ್ದಾರಮೂಲನಿಲಯಂ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಬೃನ್ದಾರಕಪ್ರಿಯತರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 56 ॥

ಮಹೇನ್ದ್ರಿಯಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ವಿಶ್ವಾಸಪರಿಪೂರಕಮ್ ।
ಸುಲಭಾಸುಲಭಂ ಲಭ್ಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 57 ॥

ಬೀಜಾಧಾರಂ ಬೀಜರೂಪಂ ನಿರ್ಬೀಜಂ ಬೀಜವೃದ್ಧಿದಮ್ ।
ಪರೇಶಂ ಬೀಜನಾಶಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 58 ॥

ಯುಗಾಕಾರಂ ಯುಗಾಧೀಶಂ ಯುಗಕೃದ್ಯುಗನಾಶನಮ್ ।
ಪರೇಶಂ ಬೀಜನಾಶಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 59 ॥

ಧೂರ್ಜಟಿಂ ಪಿಂಗಲಜಟಂ ಜಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ ।
ಕರ್ಪೂರಗೌರಂ ಗೌರೀಶಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 60 ॥

ಸುರಾವಾಸಂ ಜನಾವಾಸಂ ಯೋಗೀಶಂ ಯೋಗಿಪುಂಗವಮ್ ।
ಯೋಗದಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಸಿಂಹಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 61 ॥

ಉತ್ತಮಾನುತ್ತಮಂ ತತ್ತ್ವಂ ಅನ್ಧಕಾಸುರಸೂದನಮ್ ।
ಭಕ್ತಕಲ್ಪದ್ರುಮಸ್ತೋಮಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 62 ॥

ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಸನಂ ದಿವ್ಯಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಮ್ ।
ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ವನ್ದ್ಯಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 63 ॥

ಕುಮಾರಂ ಪಿತರಂ ದೇವಂ ಶ್ರಿತಚನ್ದ್ರಕಲಾನಿಧಿಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಶತ್ರುಂ ಜಗನ್ಮಿತ್ರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 64 ॥

ಲಾವಣ್ಯಮಧುರಾಕಾರಂ ಕರುಣಾರಸವಾರಧಿಮ್ ।
ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 65 ॥

ಜಟಾಧರಂ ಪಾವಕಾಕ್ಷಂ ವೃಕ್ಷೇಶಂ ಭೂಮಿನಾಯಕಮ್ ।
ಕಾಮದಂ ಸರ್ವದಾಗಮ್ಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 66 ॥

ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಂ ಉಮಾನಾಥಂ ಮಹಾಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಮ್ ।
ಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 67 ॥

ವಾಸುಕ್ಯುರಗಹಾರಂ ಚ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಣಮ್ ।
ಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 68 ॥

ಶಶಾಂಕಧಾರಿಣಂ ಭರ್ಗಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಶಂಕರಮ್ ।
ಶುದ್ಧಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ ನಿತ್ಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 69 ॥

ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಮ್ ।
ಗಮ್ಭೀರಂ ಚ ವಷಟ್ಕಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥70 ॥

ಭೋಕ್ತಾರಂ ಭೋಜನಂ ಭೋಜ್ಯಂ ಜೇತಾರಂ ಜಿತಮಾನಸಮ್ ।
ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 71 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಂಚ ಪರಾರ್ಧೈಕಪ್ರಯೋಜನಮ್ ।
ವ್ಯೋಮಕೇಶಂ ಭೀಮವೇಷಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 72 ॥

ಭವಜ್ಞಂ ತರುಣೋಪೇತಂ ಚೋರಿಷ್ಟಂ ಯಮನಾಶನಮ್ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಹೇಮಾಂಗಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 73 ॥

ದಕ್ಷಂ ಚಾಮುಂಡಜನಕಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಮೋಕ್ಷನಾಯಕಮ್ ।
ಹಿರಣ್ಯದಂ ಹೇಮರೂಪಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 74 ॥

ಮಹಾಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಸ್ಫಟಿಕಪ್ರಭಮ್ ।
ವೇದಾಸ್ಯಂ ವೇದರೂಪಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 75 ॥

ಸ್ಥಿರಂ ಧರ್ಮಂ ಉಮಾನಾಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಚಾಶ್ರಯಂ ವಿಭುಮ್ ।
ಜಗನ್ನಿವಾಸಂ ಪ್ರಥಮಮೇಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 76 ॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭರಣಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಪ್ರಿಯವತ್ಸಲಮ್ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಭಕ್ತಸಂಸ್ತೋಮಮೇಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 77 ॥

ಫಣೀನ್ದ್ರವಿಲಸತ್ಕಂಠಂ ಭುಜಂಗಾಭರಣಪ್ರಿಯಮ್ ।
ದಕ್ಷಾಧ್ವರವಿನಾಶಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 78 ॥

ನಾಗೇನ್ದ್ರವಿಲಸತ್ಕರ್ಣಂ ಮಹೀನ್ದ್ರವಲಯಾವೃತಮ್ ।
ಮುನಿವನ್ದ್ಯಂ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಮೇಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 79 ॥

ಮೃಗೇನ್ದ್ರಚರ್ಮವಸನಂ ಮುನೀನಾಮೇಕಜೀವನಮ್ ।
ಸರ್ವದೇವಾದಿಪೂಜ್ಯಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 80 ॥

ನಿಧನೇಶಂ ಧನಾಧೀಶಂ ಅಪಮೃತ್ಯುವಿನಾಶನಮ್ ।
ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಮಲಿಂಗಾತ್ಮಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 81 ॥

ಭಕ್ತಕಲ್ಯಾಣದಂ ವ್ಯಸ್ತಂ ವೇದವೇದಾನ್ತಸಂಸ್ತುತಮ್ ।
ಕಲ್ಪಕೃತ್ಕಲ್ಪನಾಶಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 82 ॥

ಘೋರಪಾತಕದಾವಾಗ್ನಿಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಮ್ ।
ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 83 ॥

ಮಾತಂಗಚರ್ಮವಸನಂ ವಿರಾಡ್ರೂಪವಿದಾರಕಮ್ ।
ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾನ್ತಮನನ್ತಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 84 ॥

ಯಜ್ಞಕರ್ಮಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಯಜ್ಞವಿಘ್ನವಿನಾಶಕಮ್ ।
ಯಜ್ಞೇಶಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 85 ॥

ಕಾಲಾಧೀಶಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಂ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಕಾರಕಮ್ ।
ಯೋಗಿಮಾನಸಪೂಜ್ಯಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 86 ॥

ಮಹೋನ್ನತಮಹಾಕಾಯಂ ಮಹೋದರಮಹಾಭುಜಮ್ ।
ಮಹಾವಕ್ತ್ರಂ ಮಹಾವೃದ್ಧಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 87 ॥

ಸುನೇತ್ರಂ ಸುಲಲಾಟಂ ಚ ಸರ್ವಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಮ್ ।
ಮಹೇಶ್ವರಂ ಶಿವತರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 88 ॥

ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಂ ಸಮಸ್ತಗುಣಸಾಗರಮ್ ।
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಗುಣೋಪೇತಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 89 ॥

ಮಾಘಕೃಷ್ಣಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಚ ಜಗದ್ಗುರೋಃ ।
ದುರ್ಲಭಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 90 ॥

ತತ್ರಾಪಿ ದುರ್ಲಭಂ ಮನ್ಯೇತ್ ನಭೋಮಾಸೇನ್ದುವಾಸರೇ ।
ಪ್ರದೋಷಕಾಲೇ ಪೂಜಾಯಾಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 91 ॥

ತಟಾಕಂ ಧನನಿಕ್ಷೇಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾಪ್ಯಂ ಶಿವಾಲಯಮ್
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾಮಹಾದಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 92 ॥

ದರ್ಶನಂ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ।
ಅಘೋರಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 93 ॥

ತುಲಸೀಬಿಲ್ವನಿರ್ಗುಂಡೀ ಜಮ್ಬೀರಾಮಲಕಂ ತಥಾ ।
ಪಂಚಬಿಲ್ವಮಿತಿ ಖ್ಯಾತಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 94 ॥

ಅಖಂಡಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಪೂಜಯೇನ್ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಮ್ ।
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 95 ॥

ಸಾಲಂಕೃತಾ ಶತಾವೃತ್ತಾ ಕನ್ಯಾಕೋಟಿಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪೃಥ್ವೀದಾನಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 96 ॥

ದನ್ತ್ಯಶ್ವಕೋಟಿದಾನಾನಿ ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಸವತ್ಸಧೇನುದಾನಾನಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 97 ॥

ಚತುರ್ವೇದಸಹಸ್ರಾಣಿ ಭಾರತಾದಿಪುರಾಣಕಮ್ ।
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪೃಥ್ವೀದಾನಂ ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 98 ॥

ಸರ್ವರತ್ನಮಯಂ ಮೇರುಂ ಕಾಂಚನಂ ದಿವ್ಯವಸ್ತ್ರಕಮ್ ।
ತುಲಾಭಾಗಂ ಶತಾವರ್ತಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 99 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶ್ಶತಂ ಬಿಲ್ವಂ ಯೋಽರ್ಚಯೇಲ್ಲಿಂಗಮಸ್ತಕೇ ।
ಅಧರ್ವೋಕ್ತಂ ಅಧೇಭ್ಯಸ್ತು ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 100 ॥

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಂ ಚ ಕಾಲಭೈರವದರ್ಶನಮ್ ।
ಅಘೋರಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 101 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಶ್ಲೋಕೈಃ ಸ್ತೋತ್ರಾದ್ಯೈಃ ಪೂಜಯೇದ್ಯಥಾ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನೋತಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 102 ॥

ದನ್ತಿಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಭೂಃ ಹಿರಣ್ಯಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಸರ್ವಕ್ರತುಮಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 103 ॥

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಕಂ ಭೋಗಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಚಾತ್ರ ಯಥೇಪ್ಸಿತಮ್ ।
ಅನ್ತೇ ಚ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 104 ॥

ವಿಪ್ರಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ವಿತ್ತದಾನಾಚ್ಚ ಯತ್ಫಲಮ್ ।
ತತ್ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಸತ್ಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 105 ॥

ತ್ವನ್ನಾಮಕೀರ್ತನಂ ತತ್ತ್ವಂ ತವಪಾದಾಮ್ಬು ಯಃ ಪಿಬೇತ್ ।
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 106 ॥

ಅನೇಕದಾನಫಲದಂ ಅನನ್ತಸುಕೃತಾದಿಕಮ್ ।
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಖಿಲಂ ಪುಣ್ಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 107 ॥

ತ್ವಂ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ಸರ್ವತ್ರ ಪದಧ್ಯಾನಕೃತಂ ತವ ।
ಭವನಂ ಶಾಂಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 108 ॥

ಉಮಯಾಸಹಿತಂ ದೇವಂ ಸವಾಹನಗಣಂ ಶಿವಮ್ ।
ಭಸ್ಮಾನುಲಿಪ್ತಸರ್ವಾಂಗಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 109 ॥

ಸಾಲಗ್ರಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಶತಕೋಟಿಕಮ್ ।
ಯಜ್ಞಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 110 ॥

ಅಜ್ಞಾನೇನ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಜ್ಞಾನೇನಾಭಿಕೃತಂ ಚ ಯತ್ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ನಾಶಮಾಯಾತು ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 111 ॥

ಅಮೃತೋದ್ಭವವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ।
ಮುಚ್ಯನ್ತೇ ಕಂಟಕಾಘಾತಾತ್ ಕಂಟಕೇಭ್ಯೋ ಹಿ ಮಾನವಾಃ ॥ 112 ॥

ಏಕೈಕಬಿಲ್ವಪತ್ರೇಣ ಕೋಟಿಯಜ್ಞಫಲಂ ಭವೇತ್ ।
ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 113 ॥

ಏಕಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಮ್ ।
ದ್ವಿಕಾಲೇ ಚ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮನೋರಥಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ತ್ರಿಕಾಲೇ ಚ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಆಯುರ್ವರ್ಧ್ಯೋ ಧನಪ್ರದಮ್ ।
ಅಚಿರಾತ್ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 114 ॥

ಏಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಾಪ್ತಿಶ್ಶಿವಾವಾಸಃ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ॥ 115 ॥

ಕೋಟಿಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಅರ್ಚನೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ ।
ಸಪ್ತಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಶ್ರವಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ ।
ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪಠನೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ ।
ದಿವಾರಾತ್ರಕೃತಂ ಪಾಪಂ ದರ್ಶನೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ ।
ಕ್ಷಣೇಕ್ಷಣೇಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ ।
ಪುಸ್ತಕಂ ಧಾರಯೇದ್ದೇಹೀ ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಯನಾಶನಮ್ ॥ 116 ॥

ಇತಿ ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

108 Nama Bilva Patra Lyrics in Hindi | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Nama of Bilva Patra in Kannada | Ashtottara Shatanamavali of Bilwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top