Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names Mantra of Maa Kali in Sanskrit | MataKali Names List

Goddess Kali Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit:

1) ॐ काल्यै नमः।
2) ॐ कपालिन्यै नमः।
3) ॐ कान्तायै नमः।
4) ॐ कामदायै नमः।
5) ॐ कामसुन्दर्यै नमः।
6) ॐ कालरात्र्यै नमः।
7) ॐ कालिकायै नमः।
8) ॐ कालभैरवपूजितायै नमः।
9) ॐ कुरूकुल्लायै नमः।
10) ॐ कामिन्यै नमः। || 10 ||

11) ॐ कमनीयस्वभाविन्यै नमः।
12) ॐ कुलीनायै नमः।
13) ॐ कुलकर्त्र्यै नमः।
14) ॐ कुलवर्त्मप्रकाशिन्यै नमः।
15) ॐ कस्तूरीरसनीलायै नमः।
16) ॐ काम्यायै नमः।
17) ॐ कामस्वरूपिण्यै नमः।
18) ॐ ककारवर्णनिलयायै नमः।
19) ॐ कामधेन्वै नमः।
20) ॐ कारालिकायै नमः। || 20 ||

21) ॐ कुलकान्तायै नमः।
22) ॐ करालास्यायै नमः।
23) ॐ कामार्तायै नमः।
24) ॐ कलावत्यै नमः।
25) ॐ कृशोदर्यै नमः।
26) ॐ कामाख्यायै नमः।
27) ॐ कौमार्यै नमः।
28) ॐ कुलपालिन्यै नमः।
29) ॐ कुलजायै नमः।
30) ॐ कुलकन्यायै नमः। || 30 ||

31) ॐ कलहायै नमः।
32) ॐ कुलपूजितायै नमः।
33) ॐ कामेश्वर्यै नमः।
34) ॐ कामकान्तायै नमः।
35) ॐ कुञ्जेश्वरगामिन्यै नमः।
36) ॐ कामदात्र्यै नमः।
37) ॐ कामहर्त्र्यै नमः।
38) ॐ कृष्णायै नमः।
39) ॐ कपर्दिन्यै नमः।
40) ॐ कुमुदायै नमः। || 40 ||

41) ॐ कृष्णदेहायै नमः।
42) ॐ कालिन्द्यै नमः।
43) ॐ कुलपूजितायै नमः।
44) ॐ काश्यप्यै नमः।
45) ॐ कृष्णमात्रे नमः।
46) ॐ कुशिशाङ्ग्यै नमः।
47) ॐ कलायै नमः।
48) ॐ क्रींरूपायै नमः।
49) ॐ कुलगम्यायै नमः।
50) ॐ कमलायै नमः। || 50 ||

51) ॐ कृष्णपूजितायै नमः।
52) ॐ कृशाङ्ग्यै नमः।
53) ॐ किन्नर्यै नमः।
54) ॐ कर्त्र्यै नमः।
55) ॐ कलकण्ठयै नमः।
56) ॐ कार्तिक्यै नमः।
57) ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः।
58) ॐ कौलिन्यै नमः।
59) ॐ कुमुदायै नमः।
60) ॐ कामजीविन्यै नमः। || 60 ||

61) ॐ कुलस्त्रियै नमः।
62) ॐ कीर्तिकायै नमः।
63) ॐ कृत्यायै नमः।
64) ॐ कीर्त्यै नमः।
65) ॐ कुलपालिकायै नमः।
66) ॐ कामदेवकलायै नमः।
67) ॐ कल्पलतायै नमः।
68) ॐ कामाङ्ग्वर्धिन्यै नमः।
69) ॐ कुन्तायै नमः।
70) ॐ कुमुदप्रीतायै नमः। || 70 ||

71) ॐ कदम्बकुसुमोत्सुकायै नमः।
72) ॐ कादम्बिन्यै नमः।
73) ॐ कमलिन्यै नमः।
74) ॐ कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नमः।
75) ॐ कुमारीपूजनरतायै नमः।
76) ॐ कुमारीगणशोभितायै नमः।
77) ॐ कुमारीरञ्जनरतायै नमः।
78) ॐ कुमारीव्रतधारिण्यै नमः।
79) ॐ कङ्काल्यै नमः।
80) ॐ कमनीयायै नमः। || 80 ||

81) ॐ कामशास्त्रविशारदायै नमः।
82) ॐ कपालखट्वाङ्गधरायै नमः।
83) ॐ कालभैरवरूपिण्यै नमः।
84) ॐ कोटर्यै नमः।
85) ॐ कोटराक्ष्यै नमः।
86) ॐ काशीवासिन्यै नमः।
87) ॐ कैलासवासिन्यै नमः।
88) ॐ कात्यायन्यै नमः।
89) ॐ कार्यकर्यै नमः।
90) ॐ काव्यशास्त्रप्रमोदिन्यै नमः। || 90 ||

91) ॐ कामाकर्षणरूपायै नमः।
92) ॐ कामपीठनिवासिन्यै नमः।
93) ॐ कङ्गिन्यै नमः।
94) ॐ काकिन्यै नमः।
95) ॐ क्रीडायै नमः।
96) ॐ कुत्सितायै नमः।
97) ॐ कलहप्रियायै नमः।
98) ॐ कुण्डगोलोद्भवप्राणायै नमः।
99) ॐ कौशिक्यै नमः।
100) ॐ कीर्तिवर्धिन्यै नमः। || 100 ||

101) ॐ कुम्भस्तन्यै नमः।
102) ॐ कटाक्षायै नमः।
103) ॐ काव्यायै नमः।
104) ॐ कोकनदप्रियायै नमः।
105) ॐ कान्तारवासिन्यै नमः।
106) ॐ कान्त्यै नमः।
107) ॐ कठिनायै नमः।
108) ॐ कृष्णवल्लभायै नमः। || 108 ||

108 Names Mantra of Maa Kali in Sanskrit | MataKali Names List

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top