Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Bavarnadi Shri Buddha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Bavarnadi Sri Buddha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಬವರ್ಣಾದಿ ಶ್ರೀಬುದ್ಧಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ

ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುಧಜನಾನನ್ದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಚೋದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಷಟ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೋಧಿತಾದ್ವೈತಸಂಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿದೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೋಧರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಸರ್ವಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಬುಧಾನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಭಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಪತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಬುಧೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುಧಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಪ್ರತಿಗತಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಮುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಭಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಬುದ್ಧಿಶೋಧಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುಧಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಸಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಬಾನ್ಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿನಿರ್ಮಿತಭೂತೌಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುಧೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಬಹುಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಮಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಭೋಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಮತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುಧೇತರವರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಪ್ರಧಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಬೃನ್ದಾರಕಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದೂಷಣಕೈತವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಶ್ವರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುವೈರಾಗ್ಯಭರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಧರ್ಮವಿದೇ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಬಹುಲೋಕಜಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಧಿತಸ್ಮರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಧ್ನಭಾಸ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಸಖಾಯ ನಮಃ । 70
ಓಂ ಬದ್ಧಸುಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಜೀವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹಿರನ್ತಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹಿರಿನ್ದ್ರಿಯದುರ್ಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಾಹಕಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಧಾಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಸಪುಷ್ಪಾಭಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದ್ವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹತ್ಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಬೃಹದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹತ್ತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಧಿತದ್ವೈತವಿಷಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುವರ್ಣವಿಭಾಗಹೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹಜ್ಜಗದ್ಭೇದದೂಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹ್ವಾಶ್ಚರ್ಯರಸೋದಧಯೇ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಬೃಹತ್ಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಕೃಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಧಿತಾಶಿಷ್ಟನಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಧಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹೂದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಧಿತಾನ್ತಶ್ಶತ್ರುಜಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬದ್ಧಚಿತ್ತಹಯೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಧರ್ಮಪ್ರವಚನಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಬಹುಮನ್ತವ್ಯಭಾಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬರ್ಹಿರ್ಮುಖಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಯ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ಬಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಬುದ್ಧಾವತಾರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿ
ರಿಯಂ ರಾಮೇಣ ರಚಿತಾ ಪರಾಭವ ಶ್ರಾವಣಬಹುಲ ದ್ವಿತೀಯಾಯಾಂ
ಸಮರ್ಪಿತಾ ಚ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯದೇವಾಯ ॥

Also Read 108 Names of Bavarnadi Sri Buddha:

108 Names of Bavarnadi Shri Buddha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Bavarnadi Shri Buddha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top