Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Kakaradi Shri Kalkya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Kakaradi Sri Kalka Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ ककारादि श्रीकल्क्यष्टोत्तरशतनामावलिः ॥
श्री हयग्रीवाय नमः ।
हरिः ॐ

ॐ कल्किने नमः ।
ॐ कल्किने नमः ।
ॐ कल्किहन्त्रे नमः ।
ॐ कल्किजिते नमः ।
ॐ कलिमारकाय नमः ।
ॐ कल्क्यलभ्याय नमः ।
ॐ कल्मषघ्नाय नमः ।
ॐ कल्पितक्षोणिमङ्गलाय नमः ।
ॐ कलिताश्वाकृतये नमः ।
ॐ कन्तुसुन्दराय नमः । १० ।

ॐ कञ्जलोचनाय नमः ।
ॐ कल्याणमूर्तये नमः ।
ॐ कमलाचित्तचोराय नमः ।
ॐ कलानिधये नमः ।
ॐ कमनीयाय नमः ।
ॐ कलिनिशाकल्यनाम्ने नमः ।
ॐ कनत्तनवे नमः ।
ॐ कलानिधिसहस्राभाय नमः ।
ॐ कपर्दिगिरि सन्निभाय नमः ।
ॐ कन्दर्पदर्पदमनाय नमः । २० ।

ॐ कण्ठीरवपराक्रमाय नमः ।
ॐ कन्धरोच्चलितश्वेतपटानिर्धूतकन्धराय नमः ।
ॐ कठोरहेषानिनदत्रासिताशेषमानुषाय नमः ।
ॐ कवये नमः ।
ॐ कवीन्द्रसंस्तुत्याय नमः ।
ॐ कमलासन सन्नुताय नमः ।
ॐ कनत्खुराग्रकुलिशचूर्णीकृताखिलाचलाय नमः ।
ॐ कचित्तदर्पदमनगमनस्तम्भिताहिपाय नमः ।
ॐ कलाकुलकलाजालचलवालामलाचलाय नमः ।
ॐ कल्याणकान्तिसन्तान पारदक्षालिताखिलाय नमः । ३० ।

ॐ कल्पद्रुकुसुमाकीर्णाय नमः ।
ॐ कलिकल्पमहीरुहाय नमः ।
ॐ कचन्द्राग्नीन्द्ररुद्रादि बुधलोकमयाकृतये नमः ।
ॐ कञ्जासनाण्डामितात्मप्रतापाय नमः ।
ॐ कन्धिबन्धनाय नमः ।
ॐ कठोरखुरविन्यासपीडिताशेषभूतलाय नमः ।
ॐ कबलीकृतमार्ताण्डहिमांशुकिरणाङ्कुराय नमः ।
ॐ कदर्थीकृतरुद्रादिवीरवर्याय नमः ।
ॐ कठोरदृशे नमः ।
ॐ कविलोकामृतासारवर्षायितदृगावलये नमः । ४० ।

ॐ कदात्मायुर्घृतग्राहिकोपाग्निरुचिदृक्ततये नमः ।
ॐ कठोरश्वासनिर्धूतखलतुलावृताम्बुधये नमः ।
ॐ कलानिधिपदोद्भेदलीलाकृतसमुत्प्लवाय नमः ।
ॐ कठोरखुरनिर्भेदक्रोशदाकाशसंस्तुताय नमः ।
ॐ कञ्जास्याण्डबिभित्सोर्थ्वदृष्टिश्रुतियुगाद्भुताय नमः ।
ॐ कनत्पक्षद्वयव्याजशङ्खचक्रोपशोभिताय नमः ।
ॐ कदर्थीकृतकौबेरशङ्खश्रुतियुगाञ्चिताय नमः ।
ॐ कलितांशुगदावालाय नमः ।
ॐ कण्ठसन्मणिविभ्रमाय नमः ।
ॐ कलानिधिलसत्फालाय नमः । ५० ।

ॐ कमलालयविग्रहाय नमः ।
ॐ कर्पूरखण्डरदनाय नमः ।
ॐ कमलाबडबान्विताय नमः ।
ॐ करुणासिन्धुफेनान्तलम्बमानाधरोष्टकाय नमः ।
ॐ कलितानन्तचरणाय नमः ।
ॐ कर्मब्रह्मसमुद्भवाय नमः ।
ॐ कर्मब्रह्माब्जमार्ताण्डाय नमः ।
ॐ कर्मब्रह्मद्विडर्दनाय नमः ।
ॐ कर्मब्रह्ममयाकाराय नमः ।
ॐ कर्मब्रह्मविलक्षणाय नमः । ६० ।

ॐ कर्मब्रह्मात्यविषयाय नमः ।
ॐ कर्मब्रह्मस्वरूपविदे नमः ।
ॐ कर्मास्पृष्टाय नमः ।
ॐ कर्मवीराय नमः ।
ॐ कल्याणानन्दचिन्मयाय नमः ।
ॐ कञ्जासनाण्डजठराय नमः ।
ॐ कल्पिताखिलविभ्रमाय नमः ।
ॐ कर्मालसजनाज्ञेयाय नमः ।
ॐ कर्मब्रह्ममतासहाय नमः ।
ॐ कर्माकर्मविकर्मस्थाय नमः । ७० ।

ॐ कर्मसाक्षिणे नमः ।
ॐ कभासकाय नमः ।
ॐ कचन्द्राग्न्युडुतारादिभासहीनाय नमः ।
ॐ कमध्यगाय नमः ।
ॐ कचन्द्रादित्यलसनाय नमः ।
ॐ कलावार्ताविवर्जिताय नमः ।
ॐ करुद्रमाधवमयाय नमः ।
ॐ कलाभूतप्रमातृकाय नमः ।
ॐ कलितानन्तभुवनसृष्टिस्थितिलयक्रियाय नमः ।
ॐ करुद्रादितरङ्गाध्यस्वात्मानन्दपयोदधये नमः । ८० ।

ॐ कलिचित्तानन्दसिन्धुसम्पूर्णानङ्कचन्द्रमसे नमः ।
ॐ कलिचेतस्सरोहंसाय नमः ।
ॐ कलिताखिलचोदनाय नमः ।
ॐ कलानिधिवरज्योत्स्नामृतक्षालितविग्रहाय नमः ।
ॐ कपर्दिमकुटोदञ्चद्गङ्गापुष्करसेविताय नमः ।
ॐ कञ्जासनात्ममोदाब्धितरङ्गार्द्रानिलार्चिताय नमः ।
ॐ कलानिधिकलाश्वेतशारदाम्बुदविग्रहाय नमः ।
ॐ कमलावाङ्मरन्दाब्धिफेनचन्दनचर्चिताय नमः ।
ॐ कलितात्मानन्दभुक्तये नमः ।
ॐ करुङ्नीराजिताकृतये नमः । ९० ।

ॐ कश्यपादिस्तुतख्यातये नमः ।
ॐ कविचेतस्सुमार्पणाय नमः ।
ॐ कलिताकार सद्धर्माय नमः ।
ॐ कलाफलमयाकृतये नमः ।
ॐ कठोरखुरघातात्तप्राणाधर्मवशवे नमः ।
ॐ कलिजिते नमः ।
ॐ कलापूर्णीकृतवृषाय नमः ।
ॐ कल्पितादियुगस्थितये नमः ।
ॐ कम्राय नमः ।
ॐ कल्मषपैशाचमुक्ततुष्टधरानुताय नमः । 100 ।

ॐ कर्पूरधवलात्मीय कीर्तिव्याप्तदिगन्तराय नमः ।
ॐ कल्याणात्मयशोवल्लीपुष्पायितकलानिधये नमः ।
ॐ कल्याणात्मयशस्सिन्धुजाताप्सरसनर्तिताय नमः ।
ॐ कमलाकीर्तिगङ्गाम्भः परिपूर्णयशोम्बुधये नमः ।
ॐ कमलासनधीमन्थमथितानन्दसिन्धुभुवे नमः ।
ॐ कल्याणसिन्धवे नमः ।
ॐ कल्याणदायिने नमः ।
ॐ कल्याणमङ्गलाय नमः । 108 ।

॥ इति ककारादि श्री कल्क्यष्टोत्तरशतनामावलिः
पराभवाश्वयुजकृष्णचतुर्थीदिने लिखिता रामेण समर्पिता
च श्री हयग्रीवाय देवाय श्री हयग्रीवार्पणमस्तु श्री ॥

Also Read 108 Names of Kakaradi Sri Kalka:

108 Names of Kakaradi Shri Kalkya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Kakaradi Shri Kalkya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top