Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Kakaradi Shri Kurma | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Kakaradi Sri Kurma Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಕೂರ್ಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ

ಓಂ ಕಮಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಾಚಲಸಮುದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಡಲೀನ್ದ್ರಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಠೋರಪೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲುಷೀಕೃತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರತುಭುಕ್ಪ್ರಾರ್ಥನಾಧೃತ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಕುಲಾಚಲಸಮುದ್ಭ್ರಾನ್ತಿಘೃಷ್ಟಕಂಡೂತಿಸೌಖ್ಯವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಶ್ವಾಸಸಂಕ್ಷುಬ್ಧಸಿನ್ಧೂರ್ಮಿಪ್ರಹತಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಧಿಕರ್ದಮಕಸ್ತೂರೀಲಿಪ್ತವಕ್ಷಸ್ಥಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲೀರಾದಿಪಯಸ್ಸತ್ತ್ವನಿಷ್ಪೇಷಣಚತುಷ್ಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಗ್ರಾದತ್ತಸಮ್ಭುಕ್ತತಿಮಿಂಗಿಲಗಿಲೋತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಧಿಪುಷ್ಪದ್ವಿರೇಫಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪರ್ದ್ಯಾದಿಸಮೀಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲತುಂಗಾತ್ಮಗಾಧೀಕೃತಪಯೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಿಶತ್ಪೃಷ್ಠಸಂಘರ್ಷಕ್ಷೀಣಮೂಲಕುಲಾಚಲಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಸತ್ಕುಚಪ್ರಾಯಮನ್ದರಾಹತಪೃಷ್ಠಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಯೈಕದೇಶಾಪರ್ಯಾಪ್ತಶೇಷದಿಗ್ಗಜಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಠೋರಚರಣಾಘಾತದ್ವೈಧೀಕೃತಪಯೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕೂಟಕೃತತ್ರಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಡದುರ್ಮಿತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಕಲ್ಯಾಣಸನ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಕಲಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಷತದೇವಾರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇನ್ದ್ರಾದಿವಿಧೃತಾಂಜಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲೀಪತಿಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಧಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಟಕಮಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಟಯೋಗಿಸುದುರ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಹೀನಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಕಾಮಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರತುಭುಗ್ದೈನ್ಯವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರತುಭುಕ್ಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರತುಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರತುನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರತುತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರತೂದ್ಭವಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಸೌಖ್ಯದಕಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಶೋರೋತ್ಕ್ಷಿಪ್ತಮನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯನಿರ್ವಾಣಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಟಭಪ್ರತಿಸೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಾನ್ತಸರ್ವಾಮ್ಬುಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಾನ್ತಪಾತಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಮಲೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಧಿಸೋರ್ಮಿಜಲಕ್ಷೌಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಾಚಲಕಚೋತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಟುನಿಶ್ಶ್ವಾಸನಿರ್ಧೂತರಕ್ಷಸ್ತೂಲಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಕೃತಾದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಮೋದಕೀಹತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌತುಕಾಕಲಿತಾಹವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಶಿಕಂಟಕೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಿತಾಬ್ಧಿಮಣೀಸುಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯವಲ್ಲರೀಕನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದುಕೀಕೃತಚನ್ದಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಪೀತಸಮಸ್ತಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಯಾನ್ತರ್ಗತವಾಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಪರಾಬ್ಜದ್ವಿರೇಫಾಭಮನ್ದರಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಕನ್ದಲತ್ಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಯಪೀವ್ರತತೀಕನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಶ್ಯಪಾದಿಸಮಾನತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಜಾಲನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರತುಭುಙ್ನೇತ್ರನನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಬನ್ಧಚರಹರ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಾನ್ತದರ್ಶಿಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಠಾವಿಷಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಕರ್ತೃಭಾವಾದಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಾನಧೀನಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಕರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಚೋದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಹೇತನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನವಿಭಾಗಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರಯಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾತಿಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಚೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಣಾಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣತಾತಿಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾವಶಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಕಾಲಪಾಶಬದ್ಧಭಕ್ತಾವನಾಭಿಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಲಿಫಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತೇತರಮಹಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಸತ್ಸುಖಾಯ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಮಠಾವತಾರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮ್ ಪರಾಭವ
ವೈಶಾಖ ಬಹುಲದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಲಿಖಿತಂ ರಾಮೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಂ ಚ
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವದೇವಾಯ ॥

Also Read 108 Names of Kakaradi Sri Kurma:

108 Names of Kakaradi Shri Kurma | Ashtottara Shatanamavali Lyrics  in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Kakaradi Shri Kurma | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top