Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Krikaradi Sri Krishna | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Krikaradi Shri Krishna Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ कृकारादि श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥
श्री हयग्रीवाय नमः ।
हरिः ॐ

ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ कृतिने नमः ।
ॐ कृपाशीताय नमः ।
ॐ कृतज्ञाय नमः ।
ॐ कृष्णमूर्थजाय नमः ।
ॐ कृष्णाव्यसनसंहर्त्रे नमः ।
ॐ कृष्णाम्बुधरविग्रहाय नमः ।
ॐ कृष्णाब्जवदनाय नमः ।
ॐ कृष्णाप्रकृत्यङ्गाय नमः ।
ॐ कृताखिलाय नमः । १० ।

ॐ कृतगीताय नमः ।
ॐ कृष्णगीताय नमः ।
ॐ कृष्णगोपीजनाम्बराय नमः ।
ॐ कृष्णस्वराय नमः ।
ॐ कृत्तजिष्णुगर्वाय नमः ।
ॐ कृष्णोत्तरस्रजाय नमः ।
ॐ कृतलोकेशसम्मोहाय नमः ।
ॐ कृतदावाग्निपारणाय नमः ।
ॐ कृष्टोलूखलनिर्भिन्न यमलार्जुनभूरुहाय नमः ।
ॐ कृतगोवर्धनच्छत्राय नमः । २० ।

ॐ कृताहिफणताण्डवाय नमः ।
ॐ कृत्ताघाय नमः ।
ॐ कृत्तभक्ताघाय नमः ।
ॐ कृतदैवतमङ्गलाय नमः ।
ॐ कृतान्तसदनानीतगुरुपुत्राय नमः ।
ॐ कृतस्मिताय नमः ।
ॐ कृतान्तभगिनीवारि विहारिणे नमः ।
ॐ कृतवित्प्रियाय नमः ।
ॐ कृतगोवत्ससन्त्त्राणाय नमः ।
ॐ कृतकेतरसौहृदाय नमः । ३० ।

ॐ कृत्तभूमिभराय नमः ।
ॐ कृष्णबन्धवे नमः ।
ॐ कृष्णमहागुरवे नमः ।
ॐ कृष्णप्रियाय नमः ।
ॐ कृष्णसखाय नमः ।
ॐ कृष्णेशाय नमः ।
ॐ कृष्णसारधये नमः ।
ॐ कृतरासोत्सवाय नमः ।
ॐ कृष्णगोपीजनमनोधनाय नमः ।
ॐ कृष्णगोपीकटाक्षालि पूजितेन्दीवराकृतये नमः । ४० ।

ॐ कृष्णप्रतापाय नमः ।
ॐ कृष्णाप्ताय नमः ।
ॐ कृष्णमानाभिरक्षणाय नमः ।
ॐ कृपीटधिकृतावासाय नमः ।
ॐ कृपीटरुहलोचनाय नमः ।
ॐ कृशानुवदनाधीशाय नमः ।
ॐ कृशानुहुतखाण्डवाय नमः ।
ॐ कृत्तिवासस्स्मयाहर्त्रे नमः ।
ॐ कृत्तिवासोज्ज्वरार्दनाय नमः ।
ॐ कृत्तबाणभुजाबृन्दाय नमः । ५० ।

ॐ कृतबृन्दारकावनाय नमः ।
ॐ कृतादियुगसंस्थाकृते नमः ।
ॐ कृतधर्मपालनाय नमः ।
ॐ कृतचित्तजनप्राणाय नमः ।
ॐ कृतकन्दर्पविग्रहाय नमः ।
ॐ कृशोदरीबृन्दबन्दीमोचकाय नमः ।
ॐ कृपणावनाय नमः ।
ॐ कृत्स्नविदे नमः ।
ॐ कृत्स्नदुर्ञ्जेयमहिम्ने नमः ।
ॐ कृत्स्नपालकाय नमः । ६० ।

ॐ कृत्स्नान्तराय नमः ।
ॐ कृत्स्नयन्त्रे नमः ।
ॐ कृत्स्नहने नमः ।
ॐ कृत्स्नधारकाय नमः ।
ॐ कृत्स्नाकृतये नमः ।
ॐ कृत्स्नदृष्टये नमः ।
ॐ कृच्छलभ्याय नमः ।
ॐ कृताद्भुताय नमः ।
ॐ कृत्स्नप्रियाय नमः ।
ॐ कृत्स्नहीनाय नमः । ७० ।

ॐ कृत्स्नात्मने नमः ।
ॐ कृत्स्नभासकाय नमः ।
ॐ कृत्तिकानन्तरोद्भूताय नमः ।
ॐ कृत्तरुक्मिकचव्रजाय नमः ।
ॐ कृपात्तरुक्मिणीकान्ताय नमः ।
ॐ कृतधर्मक्रियावनाय नमः ।
ॐ कृष्णपक्षाष्टमीचन्द्रफालभागमनोहराय नमः ।
ॐ कृत्यसाक्षिणे नमः ।
ॐ कृत्यपतये नमः ।
ॐ कृत्स्नक्रतुफलप्रदाय नमः । ८० ।

ॐ कृष्णवर्मलसच्चक्राय नमः ।
ॐ कृपीटजविभूषणाय नमः ।
ॐ कृताख्यारूपनिर्वाहाय नमः ।
ॐ कृतार्धीकृतबाडबाय नमः ।
ॐ कृतवन्यस्रजाभूषाय नमः ।
ॐ कृपीटजलसत्काराय नमः ।
ॐ कृपीटजालयावक्षसे नमः ।
ॐ कृतपादार्चनाम्बुजाय नमः ।
ॐ कृतिमेतरसौन्दर्याय नमः ।
ॐ कृतिमाशयदुर्लभाय नमः । ९० ।

ॐ कृततार्क्ष्यध्वजारधाय नमः ।
ॐ कृतमोक्षाभिधेयकाय नमः ।
ॐ कृतीकृतद्वापरकाय नमः ।
ॐ कृतसौभाग्यभूतलाय नमः ।
ॐ कृतलोकत्रयानन्दाय नमः ।
ॐ कृतीकृतकलिप्रधाय नमः ।
ॐ कृतोत्तरागर्भरक्षाय नमः ।
ॐ कृतधिये नमः ।
ॐ कृतलक्षणाय नमः ।
ॐ कृतत्रिजगतीमोहाय नमः । १०० ।

ॐ कृतदेवद्रुमाहृतये नमः ।
ॐ कृत्स्नानन्दाय नमः ।
ॐ कृत्स्नदुःखदूराय नमः ।
ॐ कृत्स्नविलक्षणाय नमः ।
ॐ कृत्स्नांशाय नमः ।
ॐ कृत्स्नजीवांशाय नमः ।
ॐ कृत्स्नसत्ताय नमः ।
ॐ कृतिप्रियाय नमः । १०८ ।

॥ इति कृवर्णादि श्री कृष्णाष्टोत्तरशतम् रामेण
लिखितं समर्पितं च श्री हयग्रीवाय विश्वावसु
श्रावणाशुद्ध चतुर्दश्याम् ॥

Also Read 108 Names of Krikaradi Sri Krishna:

108 Names of Krikaradi Sri Krishna | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Krikaradi Sri Krishna | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top