Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Nakaradi Shri Narasimha Swamy | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ನಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ

ಓಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವೇತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಚೋದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಖಭಿನ್ನಸ್ವರ್ಣಶಯ್ಯಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾವಿಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಭೀತದಿಶಾನಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಖರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದನಿರ್ಭಿನ್ನಪಾದ್ಮಾಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯನಾಗ್ನಿಹುತಾಸುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟತ್ಕೇಸರಸಂಜಾತವಾತವಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾರಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಲಿನೀಶಸಹಸ್ರಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನತಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಭೋವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಭ್ಯನ್ತರ್ವ್ಯಾಪಿದುರ್ವೀಕ್ಷ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ನಿಶ್ಶ್ವಾಸವಾತಸಂರಮ್ಭ ಘೂರ್ಣಮಾನಪಯೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ದ್ರಯಾಂಘ್ರಿಯುಗನ್ಯಾಸದಲಿತಕ್ಷ್ಮಾಹಿಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಸಂರಮ್ಭಸನ್ತ್ರಪ್ತಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿದೇವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ದಮ್ಭಭಕ್ತಿಮದ್ರಕ್ಷೋಡಿಮ್ಭನೀತಶಮೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಕಪಾಲಾದಿವಿನುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಕಿಲೋಕಕೃತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಕಿಶತ್ರೂದರಾನ್ತ್ರಾದಿಮಾಲಾಭೂಷಿತಕನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಕೇಶಾಸಿಕೃತತ್ರಾಸದಂಷ್ಟ್ರಾಭಾಧೂತತಾಮಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಕಮರ್ತ್ಯಾತಲಾಪೂರ್ಣನಾದನಿಶ್ಶೇಷಿತದ್ವಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮವಿದ್ರಾವಿತಾಶೇಷಭೂತರಕ್ಷಃಪಿಶಾಚಕಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ನಾಮನಿಶ್ಶ್ರೇಣಿಕಾರೂಢ ನಿಜಲೋಕನಿಜಪ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಲೀಕನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಾರಿಮಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಾಧಿರಾಡ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗೇನ್ದ್ರಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರಾನ್ತಸ್ಖ್ಸಲದಗ್ನಿಕಣಚ್ಛಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀದುರಾಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಲೋಕಭೀಕರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ತಾರಿತಾತ್ಮೀಯ ಸನ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜೈಕಜ್ಞೇಯ ವೈಭವಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಭಕ್ತಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪರಿಪಾಲನ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಭಕ್ತೈಕಪ್ರಾಪ್ಯತತ್ಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಹ್ರಾದಮಯನಿರ್ಘಾತದಲಿತಾಸುರರಾಡ್ಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಪ್ರತಾಪಮಾರ್ತಾಂಡಖದ್ಯೋತೀಕೃತಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೀಕ್ಷಣಕ್ಷತಜ್ಯೋತಿರ್ಗ್ರಹತಾರೋಡುಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಬೃಹದ್ಭಾನುಜ್ವಾಲಾರುಣನಿರೀಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಖಾಗ್ರಲಗ್ನಾರಿವಕ್ಷ್ಸಸೃತರಕ್ತಾರುಣಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶ್ಶೇಷರೌದ್ರನೀರನ್ಧ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರಾಚ್ಛಾದಿತಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಣಿದ್ರ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ನಿರಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಹವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕುಲೀಕೃತಸುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಣಿಮೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರುದ್ಧದಶದಿಗ್ಭಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಸ್ತಾಖಿಲಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗಮಾದ್ರಿ ಗುಹಾಮಧ್ಯನಿರ್ಣಿದ್ರಾದ್ಭುತ ಕೇಸರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಾನನ್ದಾಬ್ಧಿನಿರ್ಮಗ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರವಿಬುಧಚಿತ್ತಕಾನನ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಗುಣೋದಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿದಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ತಮಶ್ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಖಿಲಪ್ರತಿಭಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೂಢಜ್ಞಾನಿಸಚಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಾವನಕೃತಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಖಿಲಾಯುಧನಿರ್ಘಾತಭುಜಾನೀಕಶತಾದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಿತಾಸಿಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಬದ್ಧಭೃಕುಟೀಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗೇನ್ದ್ರಕನ್ದರವ್ಯಾತ್ತ ವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ್ರೇತರಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ನಿಶಾಕರಕರಾಂಕೂರ ಗೌರಸಾರತನೂರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಥಹೀನಜನತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರದಾದಿಸಮೀಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಚಿತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಲೋಕಾಂಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ನಭಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನತಲೋಕಪರಿತ್ರಾಣನಿಷ್ಣಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗಮಾಗಮಶಾಖಾಗ್ರ ಪ್ರವಾಲಚರಣಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಜಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವೇದತಾತ್ಪರ್ಯಭೂಮಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಣೀತತತ್ತ್ವಕಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶ್ಶ್ರೇಯಸಮಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗಮಶ್ರೀಮಹಾಮಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ದಗ್ಧತ್ರಿಪುರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮುಕ್ತಶೇಷಾಹಿಯಶಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ದ್ವನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಿಣೇ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ನಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಪರಾಭವ
ಶ್ರಾವಣಶುದ್ಧೈಕಾದಶ್ಯಾಂ ರಾಮೇಣ ಲಿಖಿತಾ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ಸಮರ್ಪಿತ ॥

Also Read 108 Names of Nakaradi Sri Narasimha:

108 Names of Nakaradi Shri Narasimha Swamy | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Nakaradi Shri Narasimha Swamy | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top