Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Padmavati Devi | Mata Padmavati Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Padmavathamma Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada :

ಮಾತಾಪದ್ಮಾವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ

ಓಂ ಹ್ರೀँ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಕಲ್ಣಾತ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಭುವನೇಶ್ಚರ್ಯ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಾಂ ಚಂಡ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಗೌರ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಜಿನಧರ್ಮ ಪರಾಯಣ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಪದಾರಧ್ಯಾಯೈ ಪಚವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಪಂಚಮನ್ತ್ರೋಪದೇಶಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಪಂಯವ್ರತಗುಣೋಪೇತಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಹ್ರೀँ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣದರ್ಶಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ಗಮಃ
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಶ್ರಿಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ತೋತಲಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ನಿತ್ಯಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಕಾಮ್ಯಸಾಧಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಮದನೋನ್ಮಾಲಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ವಿದ್ಯಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸಾರಸ್ವತಗಣಾಧೀಶಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸರ್ವೇಶ್ಚರ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಮಹಾದುರ್ಗಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೇ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಫಣಿಶೇಖರ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಜಟಾಬಾಲೇನ್ದುಮುಕುತಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಕುರ್ಕುಟೋರಗವಾಹಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾಯತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಚತುರ್ಮುಖ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಮಹಾಯಶಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಹ್ರೀँ ಮಹಾದುರ್ಗಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಗುಹೇಶ್ವರಯಿ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ನಾಗರಾಜಮಹಾಪತ್ನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ನಾಗಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ನಾಗದೇವತಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಸಮ್ಪನ್ನಾಯೇ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ದ್ವಾದಶಾಂಗಪರಾಯಣ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಚತುರ್ದಶಮಹಾವಿಧಾಯೈ ಪದ್ಮಾಯತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಅವಧಜ್ಞಾನಲೋಚನಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ವಾಸನ್ತ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಹ್ರೀँ ವನದೇವ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ವನಮಾಲಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೇ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಮಹಾಘೋರಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಮಹಾರೌದ್ರಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ವೀತಭೀತಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಅಭಯಂಕರ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಕಂಕಾಲಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಕಾಲರಾತ್ರಯೇ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಗಂಗಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಹ್ರೀँ ಗನ್ಧರ್ವನಾಯಕ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸಮ್ಯಗ ಜ್ಞಾನ ಪರಾಯಣ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸಮ್ಯಗ್ಚಾರಿತ್ರಸಮ್ಪನ್ನಾಯೇ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ನರೋಪಕಾರಿಣ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಅಗಣ್ಯಪುಏಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಗಣನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಗಣನಾಯಕ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಪಾತಾಲವಾಸಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಪದ್ಮಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಹ್ರೀँ ಪದ್ಮಾಸ್ಯಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಾಂ ಪದ್ಮಲೋಚಯನಾಯೇ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಪ್ರಜ್ಞಪ್ತ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ರೋಹಿಣ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಜೃಭಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸ್ತಮ್ಭಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಜಯಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಯೋಗವಿಜ್ಞಾನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಹ್ರೀँ ಮೃತ್ಯಿದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಕ್ಷಮಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸಮ್ಪನ್ನಧರಣ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸರ್ವಪಾಪನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ವಜ್ರಶೃಂಖಲಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ನಾಗಪಾಶಧರಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಧೋರ್ಯಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೀಃ ಶ್ರೇಣಿತಾನಫಲಾನ್ವಿತಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಹ್ರೀँ ಹಸ್ತಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಪ್ರಶಸ್ತವಿಧಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಆರ್ಯಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಹಸ್ತಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಹಸ್ತಿವಾಹಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ವಸನ್ತಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಗೀರ್ವಾಣ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಶರ್ವಣ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಪದ್ಮವಿಷ್ಟರಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಬಾಲಾರ್ಕವರ್ಣಸಂಕಾಶಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಹ್ರೀँ ಶೃಂಗಾರರಸನಾಯಕ್ಯೈ ಪದ್ಮಾಯತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಅನೇಕಾನ್ತಾತ್ಮತತ್ವಜ್ಞಾಯೈ ಪದ್ಮಾಯತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಚಿನ್ತಾಮಣ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಪಾಪಾರಮ್ಭವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಸಮಾಕಾರಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಕಾಮಧೇನವೇ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಶುಭಂಕರ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸದ್ಧರ್ಮೋವತ್ಸಲಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸರ್ವಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸದ್ಧರ್ಮೋತ್ಸವವರ್ಧಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸರ್ವ ಪಾಪೋಪಶಮನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಗಮ್ಭೀರಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀँ ಶೇಫಾಲೀತರೂವಾಸಿನ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಮಾತಾಪದ್ಮಾವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Padmavathi Ammavaru:

108 Names of Padmavati Devi | Mata Padmavati Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Padmavati Devi | Mata Padmavati Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top