Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Rakaradi Shri Parashurama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Rakaradi Lord Parashurama Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ರಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ

ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಾಟವೀವಹ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಕ್ತಾರುಣಸ್ನಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಾಯತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೈಣುಕೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇಣುಕಾಚ್ಛೇದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಯಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣಧೂತಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ರುದ್ರಾಣೀಧರ್ಮಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜತ್ಪರಶುವಿಚ್ಛಿನ್ನಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತಾಖಿಲರಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಕೃತಪೈತೃಕ ತರ್ಪಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಾಕರಕೃತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತೀಶಕೃತವಿಸ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗದೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷಿತಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಯಮತ್ತಕ್ಷತ್ತ್ರಬೀಜ ಭರ್ಜನಾಗ್ನಿಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ರಾಜದ್ಭೃಗುಕುಲಾಮ್ಬೋಧಿಚನ್ದ್ರಮಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಜಿತದ್ವಿಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತೋಪವೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಲಿಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣೋದ್ಧತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣತ್ಕುಠಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಿಭೂದಂಡಾಯಿತ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾನಾಧಧನುರ್ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಪತಿಕಲಾಮಯಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ರಮಾಲಯಮಹಾವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾನುಜಲಸನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣೈಕಮಲ್ಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸನಾಽವಿಷಯೋದ್ದಂಡ ಪೌರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮನಾಮಶ್ರುತಿಸ್ರಸ್ತಕ್ಷತ್ರಿಯಾಗರ್ಭಸಂಚಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಷಾನಲಮಯಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇಣುಕಾಪುನರಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಧೇಯಚಾತಕಾಮ್ಭೋದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ಧಚಾಪಕಲಾಪಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಚರಣದ್ವನ್ದ್ವಚಿಹ್ನಪೂತಮಹೇನ್ದ್ರಕಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರನ್ಯಸ್ತತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಶಬ್ದಾರ್ಧನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾದ್ಧದೇವದ್ವಿಜವ್ರಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಹಿತಾಶ್ವಾನನಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಹಿತಾಶ್ವದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಹಿತಾಶ್ವಪ್ರಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮನಾಮಪ್ರಧಾನಾರ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಾಕರಗಭೀರಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜನ್ಮೌಂಜೀಸಮಾಬದ್ಧ ಸಿಂಹಮಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಿದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ರಜತಾದ್ರಿಗುರುಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಣೀಪ್ರೇಮಭಾಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೌದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಧಿಕಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಿತಾರಾಚಿರಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತದೇವರ್ಷಿಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ರಾತಭಕ್ತಾಖಿಲೇಪ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಚಿತಸ್ವರ್ಗಗೋಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರನ್ಧಿತಾಶಯವಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ಧಪ್ರಾಣಾದಿಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜದ್ಬ್ರಹ್ಮಪದಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಸಾನುಮಹಾಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾಸುರಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತತೀರ್ಥಾಟನಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ರಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಚಿತಭ್ರಾತೃಹನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷಿತಭಾತೃಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಣಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಾಪಹೃತತಾತೇಷ್ಟಿಧೇನ್ವಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷಿತಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೌದ್ರಾಣೇಯಜಯಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಕೀರ್ತಿಮಯಚ್ಛತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಮಹರ್ಷಣವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ರಾಜಸೌರ್ಯರಸಾಮ್ಭೋಧಿಕುಮ್ಭಸಮ್ಭೂತಿಸಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿನ್ದಿವಸಮಾಜಾಗ್ರತ್ಪ್ರತಾಪಗ್ರೀಷ್ಮಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಬೀಜೋದರಕ್ಷೋಣೀಪರಿತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾತ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾಭಾರಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಜಕೃತಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಮೇರುಧನುರ್ಭಂಗ ಕೃದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೌದ್ರಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಮುಖಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮೃತಕ್ಷಾಲಿತಹೃನ್ಮಲಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ರಾಮಾಭಿನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮರುದ್ರೋ ಭಯಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಪೂಜಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮವಿದ್ವೇಷಿಕೈತವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮನಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾತ್ಮನಿರ್ಭಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ರಾಮತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮವಿಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಜ್ಞಾನಕುಠಾರಾತ್ತರಾಜಲೋಕಮಹಾತಮಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾತ್ಮಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ರಾಮೇಣಕೃತಂ ಪರಾಭವಾಬ್ದೇ ವೈಶಾಖಶುದ್ಧ ತ್ರಿತೀಯಾಂ
ಪರಶುರಾಮ ಜಯನ್ತ್ಯಾಂ ರಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮ್
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ ॥

Also Read 108 Names of Rakaradi Sage Parashurama:

108 Names of Rakaradi Shri Parashurama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Rakaradi Shri Parashurama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top