Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Saubhagya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Saubhagya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಸೌಭಾಗ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮಶಕ್ತ್ಯೈ । ಕಾಮಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ । ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ।
ಕಾಮಕಲಾಯೈ । ಕಾಮಿನ್ಯೈ । ಕಮಲಾಸನಾಯೈ । ಕಮಲಾಯೈ । ಕಲ್ಪನಾಹೀನಾಯೈ ।
ಕಮನೀಯಕಲಾವತ್ಯೈ । ಕಮಲಾಭಾರತೀಸೇವ್ಯಾಯೈ । ಕಲ್ಪಿತಾಶೇಷಸಂಸೃತ್ಯೈ ।
ಅನುತ್ತರಾಯೈ । ಅನಘಾಯೈ । ಅನನ್ತಾಯೈ । ಅದ್ಭುತರೂಪಾಯೈ । ಅನಲೋದ್ಭವಾಯೈ ।
ಅತಿಲೋಕಚರಿತ್ರಾಯೈ । ಅತಿಸುನ್ದರ್ಯೈ । ಅತಿಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಅಘಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಅತಿವಿಸ್ತಾರಾಯೈ । ಅರ್ಚನತುಷ್ಟಾಯೈ । ಅಮಿತಪ್ರಭಾಯೈ ।
ಏಕರೂಪಾಯೈ । ಏಕವೀರಾಯೈ । ಏಕನಾಥಾಯೈ । ಏಕಾನ್ತಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಏಕಸ್ಯೈ । ಏಕಭಾವತುಷ್ಟಾಯೈ । ಏಕರಸಾಯೈ । ಏಕಾನ್ತಜನಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಏಧಮಾನಪ್ರಭಾವಾಯೈ । ಏಧದ್ಭಕ್ತಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ । ಏಲಾಮೋದಮುಖಾಯೈ ।
ಏನೋಽದ್ರಿಶಕ್ರಾಯುಧಸಮಸ್ಥಿತ್ಯೈ । ಈಹಾಶೂನ್ಯಾಯೈ । ಈಪ್ಸಿತಾಯೈ । ಈಶಾದಿಸೇವ್ಯಾಯೈ ।
ಈಶಾನವರಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಈಶ್ವರಾಽಽಜ್ಞಾಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಈಕಾರಭಾವ್ಯಾಯೈ । ಈಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಾಯೈ ।
ಈಶಾನಾಯೈ । ಈತಿಹರಾಯೈ । ಈಕ್ಷಾಯೈ । ಈಷದರುಣಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಈಶ್ವರೇಶ್ವರ್ಯೈ ।
ಲಲಿತಾಯೈ । ಲಲನಾರೂಪಾಯೈ । ಲಯಹೀನಾಯೈ । ಲಸತ್ತನವೇ । ಲಯಸರ್ವಾಯೈ ।
ಲಯಕ್ಷೋಣ್ಯೈ । ಲಯಕರ್ಣ್ಯೈ (ಲಯಕರ್ತ್ರ್ಯೈ) । ಲಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ಲಘಿಮ್ನೇ ।
ಲಘುಮಧ್ಯಾಽಽಢ್ಯಾಯೈ । ಲಲಮಾನಾಯೈ । ಲಘುದ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಹಯಾಽಽರೂಢಾಯೈ ನಮಃ । ಹತಾಽಮಿತ್ರಾಯೈ । ಹರಕಾನ್ತಾಯೈ । ಹರಿಸ್ತುತಾಯೈ ।
ಹಯಗ್ರೀವೇಷ್ಟದಾಯೈ । ಹಾಲಾಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಹರ್ಷಸಮುದ್ಧತಾಯೈ । ಹರ್ಷಣಾಯೈ ।
ಹಲ್ಲಕಾಭಾಂಗ್ಯೈ । ಹಸ್ತ್ಯನ್ತೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ । ಹಲಹಸ್ತಾರ್ಚಿತಪದಾಯೈ ।
ಹವಿರ್ದಾನಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ । ರಾಮಾಯೈ । ರಾಮಾರ್ಚಿತಾಯೈ । ರಾಜ್ಞ್ಯೈ । ರಮ್ಯಾಯೈ ।
ರವಮಯ್ಯೈ । ರತ್ಯೈ । ರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ । ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ರಾಕಾಯೈ ನಮಃ । ರಮಣೀಮಂಡಲಪ್ರಿಯಾಯೈ । ರಕ್ಷಿತಾಖಿಲಲೋಕೇಶಾಯೈ ।
ರಕ್ಷೋಗಣನಿಷೂದಿನ್ಯೈ । ಅಮ್ಬಾಯೈ । ಅನ್ತಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಅಮ್ಭೋಜಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಅನ್ತಕಭಯಂಕರ್ಯೈ । ಅಮ್ಬುರೂಪಾಯೈ । ಅಮ್ಬುಜಕರಾಯೈ । ಅಮ್ಬುಜಜಾತವರಪ್ರದಾಯೈ ।
ಅನ್ತಃಪೂಜಾಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಅನ್ತಃಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ (ಅನ್ತಃಸ್ಥರೂಪಿಣ್ಯೈ) । ಅನ್ತರ್ವಚೋಮಯ್ಯೈ ।
ಅನ್ತಕಾರಾತಿವಾಮಾಂಕಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಅನ್ತಃಸುಖರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ।
ಸರ್ವಗಾಯೈ । ಸಾರಾಯೈ । ಸಮಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಸಮಸುಖಾಯೈ ನಮಃ । ಸತ್ಯೈ । ಸನ್ತತ್ಯೈ । ಸನ್ತತಾಯೈ । ಸೋಮಾಯೈ । ಸರ್ವಸ್ಯೈ ।
ಸಾಂಖ್ಯಾಯೈ । ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Saubhagya:

108 Names of Saubhagya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Saubhagya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top