Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shani Deva | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Sani Deva Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥
ಶನಿ ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ –
ಓಂ ಪ್ರಾँ ಪ್ರೀಂ ಪ್ರೌಂ ಸಃ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸುರವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸುರಲೋಕವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸುಖಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಘನಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಘನರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಘನಾಭರಣಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಘನಸಾರವಿಲೇಪಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಖದ್ಯೋತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮನ್ದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮನ್ದಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮಹನೀಯಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮರ್ತ್ಯಪಾವನಪದಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಛಾಯಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶತತೂಣೀರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಚರಸ್ಥಿರಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಅಚಂಚಲಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ನೀಲವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ನೀಲಾಂಜನನಿಭಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ನೀಲಾಮ್ಬರವಿಭೂಶಣಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಿಧಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಿರೋಧಾಧಾರಭೂಮಯೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭೇದಾಸ್ಪದಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಜ್ರದೇಹಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವೀತರೋಗಭಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಿಪತ್ಪರಮ್ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಗೃಧ್ನವಾಹಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಗೂಢಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕೂರ್ಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕುರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕುತ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಗುಣಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಮೂಲನಾಶಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಆಯುಷ್ಯಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಆಪದುದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಿವಿಧಾಗಮವೇದಿನೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಿಧಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ವಜ್ರಾಂಕುಶಧರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಪತ್ನೀಸಮೇತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕಷ್ಟೌಘನಾಶಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭಾನುಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಧನುರ್ಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಧನುಷ್ಮತೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ತನುಪ್ರಕಾಶದೇಹಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ತಾಮಸಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಅಶೇಷಜನವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಿಶೇಶಫಲದಾಯಿನೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಶೀಕೃತಜನೇಶಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಖೇಚರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಖಗೇಶಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಘನನೀಲಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕಾಠಿನ್ಯಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಆರ್ಯಗಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ನೀಲಚ್ಛತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ನಿನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವನ್ದನೀಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ದಿವ್ಯದೇಹಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ದೀನಾರ್ತಿಹರಣಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ದೈನ್ಯನಾಶಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಆರ್ಯಜನಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕ್ರೂರಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಕರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕಲತ್ರಪುತ್ರಶತ್ರುತ್ವಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಪರಿಪೋಷಿತಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಪರಭೀತಿಹರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭಕ್ತಸಂಘಮನೋಽಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯ ನಮಃ ॥
॥ ಇತಿ ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Propitiation of Saturn / Saturday:

Charity: Donate leather, farm land, a black cow, a cooking oven with cooking utensils, a buffalo, black mustard or black sesamum seeds, to a poor man on Saturday evening.

Fasting: On Saturday during Saturn transits, and especially major or minor Saturn periods.
MANTRA: To be chanted on Saturday, two hours and forty minutes before sunrise, especially during major or minor Saturn periods:

Result: The planetary deity Shani Deva is propitiated insuring victory in quarrels, over coming chronic pain, and bringing success to those engaged in the iron or steel trade.

Also Read 108 Names of Shani Bhagwan:

108 Names of Shani Deva | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shani Deva | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top