Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Gauri 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Gauri 2 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗೌರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥

ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣಗೌರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಚ ।

ಓಂ ಮಹಾಮನೋನ್ಮಣೀಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತ್ಯತೀತ ಕಲಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಪರಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಡಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದನೋಲ್ಲಾಸ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಶಿವಕಾಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಚಿತ್ಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದ್ಘನಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾದುರ್ಗಾದಿಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕುಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಸುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಭಾಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಜಾಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಜಾಲವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಮನ್ತ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲೀಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಮಹಾಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡಕುಲಾನ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರನಾಯಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ದರ್ಶನವಿಚಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಿರಾಜಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾತಿಲಕಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಜನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಭಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಾರ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಾಕಾರತಟಿತ್ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರವ್ಯಂಜನವರ್ಣೋದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾದಿಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿನ್ದುನಾದಾದಿಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷೇಶಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಂಕಾರಕಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

। ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣಗೌರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

Also Read 108 Names of Sri Gauri 2:

108 Names of Shri Gauri 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Gauri 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top