Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Lakshmi 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Laxmi 1 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ 1 ॥

ವನ್ದೇ ಪದ್ಮಕರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಸೌಭಜ್ಞದಾಂ ಭಾಜ್ಞದಾಂ
ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಅಭಯಂ ಪ್ರದಾಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ನಾನಾವಿಧೈರ್ಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಂ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಸೇವಿತಾಂ
ಪಾಶ್ವೇ ಪಂಕಜಶಂಖಪದ್ಮ ನಿಧಿಭಿರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಸದಾ ಶಕ್ತಿಭಿಃ ॥

ಸರಸಿಜನಿಲಯೇ ಸರೋಜಹಸ್ತೇ ಧವಲ ತರಾಂಶುಕ ಗನ್ಧಮಾಲ್ಯಶೋಭೇ ।
ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಜ್ಞೇ ತ್ರಿಭುವನಭೂತಿಕರಿ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಮ್ ॥

ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । var ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟ್ಯೈ
ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಅದಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಧಸಮ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ । var ಕಾಮಾಯೈ and ಕ್ಷೀರೋದಸಮ್ಭವಾಯೈ
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಶೋಕವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಗನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಗನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಚನ್ದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದುಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಹ್ಲಾದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । var ಪುಷ್ಟ್ಯೈ
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । var ತುಷ್ಟ್ಯೈ
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಿಪುಷ್ಕರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಲ್ವನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾರಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತ್ರೈಣಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪವೇಶ್ಮಗತಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮುದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಳಾ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವ ವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾಮಾವಲಿಃ ॥

Also Read 108 Names of Sri Lakshmi 1:

108 Names of Shri Lakshmi 1 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Lakshmi 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top