108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Rama 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Rama 2 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ 2॥

॥ ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದರಾಮಾಯಣಾನ್ತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಮನ್ದಾರಾಕೃತಿ ಪುಣ್ಯಧಾಮ ವಿಲಸತ್ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ಕೋಮಲಮ್
ಶಾನ್ತಂ ಕಾನ್ತಮಹೇನ್ದ್ರನೀಲ ರುಚಿರಾಭಾಸಂ ಸಹಸ್ರಾನನಮ್ ।
ವನ್ದೇಹಂ ರಘುನನ್ದನಂ ಸುರಪತಿಂ ಕೋದಂಡ ದೀಕ್ಷಾಗುರುಂ
ರಾಮಂ ಸರ್ವಜಗತ್ ಸುಸೇವಿತಪದಂ ಸೀತಾಮನೋವಲ್ಲಭಮ್ ॥

ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ್ಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಚರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀಮೂತವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೇಷಶಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖನಿಷೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಜಟಾಮುಕುಟಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ರಾಜೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಕೇಯೀಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರತುಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ಂಗಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಘುನಾಥಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಅನಾಥನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಸಲ್ಯಾಹರ್ಷಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವನಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಸದ್ಭಕ್ತಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತತಾಲಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖರದೂಷಣಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀನೃಸಿಮ್ಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇತುಬನ್ಧಕಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹನುಮದಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪೇನ್ದ್ರಚನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರೀಚಮಥನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಿಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾದರ್ಪಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರತಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಯೋಧ್ಯೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಲ್ಯೋದ್ಧಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಪಭಂಜಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾರಾಮಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಣಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋದಂಡಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಬನ್ಧಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಲಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಪ್ರಾಣಸಂಹಾರಕಾರಿಣೇ ನಮಃ । 108 ।
॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದರಾಮಾಯಣಾನ್ತರ್ಗತ
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read 108 Names of Sree Rama 2:

108 Names of Shrirama 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment