Home / Shatinamavali / 108 Names of Shri Rama 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

108 Names of Shri Rama 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Rama 2 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ 2॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਮਦਾਨਨ੍ਦਰਾਮਾਯਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਮਨ੍ਦਾਰਾਕਤਿ ਪੁਣ੍ਯਧਾਮ ਵਿਲਸਤ੍ ਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਥਲਂ ਕੋਮਲਮ੍
ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਕਾਨ੍ਤਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲ ਰੁਚਿਰਾਭਾਸਂ ਸਹਸ੍ਰਾਨਨਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇਹਂ ਰਘੁਨਨ੍ਦਨਂ ਸੁਰਪਤਿਂ ਕੋਦਣ੍ਡ ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਗੁਰੁਂ
ਰਾਮਂ ਸਰ੍ਵਜਗਤ੍ ਸੁਸੇਵਿਤਪਦਂ ਸੀਤਾਮਨੋਵਲ੍ਲਭਮ੍ ॥

ॐ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼੍ਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹਸ੍ਰਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹਸ੍ਰਚਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜੀਮੂਤਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਭੂਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਮੂਲਪ੍ਰਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਾਨਾਂ ਹਿਤਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਲੋਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਨਿਸ਼ੂਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਗਦਾਪਦ੍ਮਜਟਾਮੁਕੁਟਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਂ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ॐ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰੁਣ੍ਯਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੈਕੇਯੀਪ੍ਰਿਯਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰਤੁਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰ੍ਙ੍ਗਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਧਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਵਿਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਘੁਨਾਥਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਅਨਾਥਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧੁਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੀਤਾਯਾਃ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਘਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਨਕੀਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੌਸਲ੍ਯਾਹਰ੍ਸ਼ਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜੀਵਨਯਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਗ੍ਰਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਕੁਤ੍ਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਮੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਭੀਸ਼ਣਪਰਿਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਿਰੁਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਸਦ੍ਭਕ੍ਤਿਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਪ੍ਤਤਾਲਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਰਦੂਸ਼ਣਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਨਸਿਮ੍ਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੇਤੁਬਨ੍ਧਕਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਜਨਾਰ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਨੁਮਦਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਪੇਨ੍ਦ੍ਰਚਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਰੀਚਮਥਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲਿਪ੍ਰਹਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਗ੍ਰੀਵਰਾਜ੍ਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਮਹਾਦਰ੍ਪਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਰਤਾਗ੍ਰਜਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਪਿਤਭਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨਪੂਰ੍ਵਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਯੋਧ੍ਯਾਧਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਦਿਜ੍ਞਾਨਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਦ੍ਵੈਤਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਰਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਧਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਦਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਯੋਧ੍ਯੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਹਲ੍ਯੋਦ੍ਧਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਾਪਭਞ੍ਜਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੀਤਾਰਾਮਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਣਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਦਣ੍ਡਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਬਨ੍ਧਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਲਿਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵਪ੍ਰਾਣਸਂਹਾਰਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।
॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦਾਨਨ੍ਦਰਾਮਾਯਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ॥

Also Read 108 Names of Sree Rama 2:

108 Names of Shrirama 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment