Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Tandav Eshwari Tandav Eshwara Sammelan Ashtottara Shatanamani | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Tandav Eshvari Tandav Eshvara Sammelan Ashtottara Shatanama ni Lyrics in English:

cidambararahasyoktani

॥ sriganesaya namah ॥

॥ purvapithika ॥

srisutah ।

srnudhvam munayassarve rahasyatirahasyakam ।
pura vyasena kathitam vivikte mam prati priyat ॥ 1॥

narayanat samalabdham smaranat pathanat sakrt ।
istarthadam hi sarvesamante kaivalyadam subham ॥ 2॥

sammelanasabhanathaparamesvaratandavam ।
astottarasatam vaksye tatha dhyanapurassaram ॥ 3॥

॥ iti purvapithika ॥

dhyanam –

sayyapasmaraprsthe sthitapadavilasadvamamuddhrtya padam
jvalamalasu madhye natanamahipatim vyaghrapadadisevyam ।
bhasmalepaksamalabharanavilasitam vahnidolabhayankam
hastairdhakkam dadhanam bhaja hrdi satatam sambikam tandavesam ॥

Om sadasivatandavayai namah ।
Om sadasivatandavaya namah । 1

Om mahesatandavayai namah ।
Om mahesatandavaya namah । 2

Om raudratandavayai namah ।
Om raudratandavaya namah । 3

Om onkaratandavayai namah ।
Om onkaratandavaya namah । 4

Om visnuhrdbrahmatandavayai namah ।
Om visnuhrdbrahmatandavaya namah । 5

Om brahmasirsordhvatandavayai namah ।
Om brahmasirsordhvatandavayanamah । 6

Om anandatandavayai namah ।
Om anandatandavaya namah । 7

Om cinmahavyomatandavayai namah ।
Om cinmahavyomatandavaya namah । 8

Om sattvacidghanatandavayai namah ।
Om sattvacidghanatandavaya namah । 9

Om gauritandavayai namah ।
Om gauritandavaya namah । 10

Om sandhyatandavayai namah ।
Om sandhyatandavaya namah । 11

Om ajapatandavayai namah ।
Om ajapatandavaya namah । 12

Om kalitandavayai namah ।
Om kalitandavaya namah । 13

Om daharakasatandavayai namah ।
Om daharakasatandavaya namah । 14

Om tripuratandavayai namah ।
Om tripuratandavaya namah । 15

Om anavaratatandavayai namah ।
Om anavaratatandavaya namah । 16

Om hamsatandavayai namah ।
Om hamsatandavaya namah । 17

Om unmattatandavayai namah ।
Om unmattatandavaya namah । 18

Om paravatatarangatandavayai namah ।
Om paravatatarangatandavaya namah । 19

Om mahakukkutatandavayai namah ।
Om mahakukkutatandavaya namah । 20

Om bhrngitandavayai namah ।
Om bhrngitandavaya namah । 21

Om kamalatandavayai namah ।
Om kamalatandavaya namah । 22

Om hamsapadatandavayai namah।
Om hamsapadatandavaya namah । 23

Om sundaratandavayai namah ।
Om sundaratandavaya namah24

Om sada’bhayapradatandavayai namah ।
Om sada’bhayapradatandavaya namah । 25

Om murtitandavayai namah ।
Om murtitandavaya namah । 26

Om kaivalyatandavayai namah।
Om kaivalyatandavaya namah । 27

Om moksatandavayai namah ।
Om moksatandavaya namah । 28

Om halasyatandavayai namah ।
Om halasyatandavaya namah । 29

Om sasvatatandavayai namah ।
Om sasvatatandavaya namah । 30

Om rupatandavayai namah ।
Om rupatandavaya namah । 31

Om niscalatandavayai namah ।
Om niscalatandavaya namah । 32

Om jnanatandavayai namah ।
Om jnanatandavaya namah । 33

Om niramayatandavayai namah ।
Om niramayatandavaya namah । 34

Om jaganmohanatandavayai namah ।
Om jaganmohanatandavaya namah । 35

Om helakalitatandavayai namah ।
Om helakalitatandavaya namah । 36

Om vacamagocaratandavayai namah ।
Om vacamagocaratandavaya namah । 37

Om akhandakaratandavayai namah ।
Om akhandakaratandavaya namah । 38

Om satcakratandavayai namah ।
Om satcakratandavaya namah । 39

Om sarpatandavayai namah ।
Om sarpatandavaya namah । 40

Om daksadhvaradhvamsatandavayai namah ।
Om daksadhvaradhvamsatandavaya namah । 41

Om saptalokaikatandavayai namah ।
Om saptalokaikatandavaya namah । 42

Om apasmaraharatandavayai namah ।
Om apasmaraharatandavaya namah । 43

Om adyatandavayai namah ।
Om adyatandavaya namah । 44

Om gajasamharatandavayai namah-
Om gajasamharatandavaya namah । 45

Om tilvaranyatandavayai namah ।
Om tilvaranyatandavaya namah । 46

Om astakatandavayai namah ।
Om astakatandavaya namah । 47

Om citsabhamadhyatandavayai namah ।
Om citsabhamadhyatandavaya namah । 48

Om cidambaratandavayai namah।
Om cidambaratandavaya namah । 49

Om trailokyasundaratandavayai namah ।
Om trailokyasundaratandavaya namah । 50

Om bhimatandavayai namah ।
Om bhamitandavaya namah । 51

Om pundarikaksadrstapadatandavayai namah ।
Om pundarikaksadrstapadatandavaya namah । 52

Om vyaghratandavayai namah ।
Om vyaghratandavaya namah । 53

Om kuncitatandavayai namah ।
Om kuncitatandavaya namah । 54

Om aghoratandavayai namah ।
Om aghoratandavaya namah । 55

Om visvarupatandavayai namah।
Om visvarupatandavaya namah । 56

Om mahapralayatandavayai namah ।
Om mahapralayatandavaya namah । 57

Om hunkaratandavayai namah ।
Om hunkaratandavaya namah । 58

Om vijayatandavayai namah ।
Om vijayatandavaya namah । 59

Om bhadratandavayai namah ।
Om bhadratandavaya namah । 60

Om bhairavanandatandavayai namah ।
Om bhairavanandatandavaya namah । 61

Om mahattahasatandavayai namah ।
Om mahattahasatandavaya nameh 62

Om ahankaratandavayai namah ।
Om ahankaratandavaya namah । 63

Om pracandatandavayai namah ।
Om pracandatandavaya namah । 64

Om candatandavayai namah।
Om candatandavaya namah । 65

Om mahogratandavayai namah ।
Om mahogratandavaya namah । 66

Om yugantatandavayai namah ।
Om yugantatandavaya namah । 67

Om manvantaratandavayai namah ।
Om manvantaratandavaya namah । 68

Om kalpatandavayai namah ।
Om kalpatandavaya namah । 69

Om ratnasamsattandavayai namah ।
Om ratnasamsattandavaya namah । 70

Om citrasamsattandavayai namah ।
Om citrasamsattandavaya namah । 71

Om tamrasamsattandavayai namah ।
Om tamrasamsattandavaya namah । 72

Om rajatasrisabhatandavayai namah ।
Om rajatasrisabhatandavaya namah । 73

Om svarnasabhasricakratandavayai namah ।
Om svarnasabhasricakratandavaya namah । 74

Om kamagarvaharatandavayai namah ।
Om kamagarvaharatandavaya namah । 75

Om nanditandavayai namah ।
Om nanditandavaya namah । 76

Om mahadordandatandavayai namah।
Om mahadordandatandavaya namah । 77

Om paribhramanatandavayai namah ।
Om paribhramanatandavaya namah । 78

Om uddandatandavayai namah ।
Om uddandatandavaya namah । 79

Om bhramarayitatandavayai namah ।
Om bhramarayitatandavaya namah । 80

Om saktitandavayai namah ।
Om saktitandavaya namah । 81

Om nisaniscalatandavayai namah ।
Om nisaniscalatandavaya namah । 82

Om apasavyatandavayai namah ।
Om apasavyatandavaya namah । 83

Om urjitatandavayai namah ।
Om urjitatandavaya namah । 84

Om karabjadhrtakalagnitandavayai namah ।
Om karabjadhrtakalagnitandavaya namah । 85

Om krtyapancakatandavayai namah ।
Om krtyapancakatandavaya namah । 86

Om patanjalisusandrstatandavayai namah ।
Om patanjalisusandrstatandavaya namah । 87

Om kankalatandavayai namah ।
Om kankalatandavaya namah । 88

Om urdhvatandavayai namah ।
Om urdhvatandavaya namah । 89

Om pradosatandavayai namah ।
Om pradosatandavaya namah । 90

Om mrtyumathanatandavayai namah ।
Om mrtyumathanatandavaya namah । 91

Om vrsasrngagratandavayai namah ।
Om vrsasrngagratandavaya namah । 92

Om bindumadhyatandavayai namah ।
Om bindumadhyatandavaya namah । 93

Om kalarupatandavayai namah ।
Om kalarupatandavaya namah । 94

Om vinodatandavayai namah ।
Om vinodatandavaya namah । 95

Om praudhatandavayai namah ।
Om praudhatandavaya namah । 96

Om bhiksatanatandavayai namah ।
Om bhiksatanatandavaya namah । 97

Om viradrupatandavayai namah ।
Om viradrupatandavaya namah । 98

Om bhujangatrasatandavayai namah ।
Om bhujangatrasatandavaya namah । 99

Om tattvatandavayai namah ।
Om tattvatandavaya namah । 100

Om munitandavayai namah ।
Om munitandavaya namah । 101

Om kalyanatandavayai namah ।
Om kalyanatandavaya namah । 102

Om manojnatandavayai namah ।
Om manojnatandavaya namah । 103

Om arbhatitandavayai namah ।
Om arbhatitandavaya namah । 104

Om bhujangalalitatandavayai namah ।
Om bhujangalalitatandavaya namah । 105

Om kalakutabhaksanatandavayai namah ।
Om kalakutabhaksanatandavaya namah । 106

Om pancaksaramahamantratandavayai namah ।
Om pancaksaramahamantratandavayai namah । 107

Om paramanandatandavayai namah ।
Om paramanandatandavaya namah । 108

Om bhavasya devasya patnyai namah ।
Om bhavaya devaya namah । 109

Om sarvasya devasya patnyai namah ।
Om sarvaya devaya namah । 110

Om pasupaterdevasya patnyai namah ।
Om pasupataye devaya namah । 111

Om rudrasya devasya patnyai namah ।
Om rudraya devaya namah । 112

Om ugrasya devasya patnyai namah ।
Om ugraya devaya namah । 113

Om bhimasya devasya patnyai namah ।
Om bhimaya devaya namah । 114

Om mahato devasya patnyai namah ।
Om mahate devaya namah । 115

॥ iti sritandavesvaritandavesvarasammelanastottarasatanamavalih
samapta ॥

॥ iti sivam ॥

ityevam kathitam viprah tandavastottaram satam ।
padante tandavam yojyam stripullingakramenatu ॥

sugandhaih kusumairbilvapatrairdronarkacampakaih ।
sampujya srisivam devim nityam kalatrayesvapi ॥

ekakalam dvikalam va tripaksam va sarvapapanivarakam ।
sarvankamanavapnoti sarvapapaih pramucyate ।

॥ iti uttarapithika ॥

॥ iti sricidambararahasye mahetihase prathamamse
sritandavesvaritandavesvarasammelanastottarasatanama
stotrannama caturvimso’dhyayah ॥

॥ Om natarajayavidmahe tandavesvaraya dhimahi tanno cidambarah pracodayat ॥

Also Read 108 Names of Sri Tandav Eshvari Eshwara Tandava:

108 Names of Shri Tandav Eshwari Tandav Eshwara Sammelan Ashtottara Shatanamani | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Tandav Eshwari Tandav Eshwara Sammelan Ashtottara Shatanamani | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top