Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Tejinivaneshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Tejinivaneshvara Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਤੇਜਿਨੀਵਨੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥
(ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਾਦਿਃ)
ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਬੀਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਸਾਰਸਹਂਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਮਦਮਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਮਨ੍ਤ੍ਰਵਾਸਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਾਧ੍ਵਰਦਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਵੇਦੋਪਨਿਸ਼ਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਪਰਸੌਖ੍ਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਵਰ੍ਣਭੇਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਪਦਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਨਨ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਵਿਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਹਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਓਙ੍ਕਾਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਤਾਣ੍ਡਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰੋਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਵਹ੍ਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਵਾਯਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਨਭਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ॐਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਨ੍ਦਿਵਿਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਰਸਿਂਹਗਰ੍ਵਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵੀਨਾਚਲਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਾਵਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਸ਼ਕ੍ਤਿਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਯੌਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਨੀਤਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਨ੍ਦਿਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਟਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਸ਼੍ਟਸ਼ੋਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਨਰ੍ਮਾਲਾਪਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਯਦਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਯਨਤ੍ਰਯਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਨਿਧਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਗ੍ਰਹਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵ੍ਯਾਵ੍ਯਯਭੋਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਗਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਦਾਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧੁਰਾਵਾਸਭੂਮਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਦਦੂਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਮਥਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਲਵਿਮੋਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨੋਨ੍ਮਨੀਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਮਤ੍ਤਧੂਰ੍ਤਸ਼ਿਰਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੋਤ੍ਸਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਙ੍ਕਲ਼ਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਣ੍ਡਲਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸਤ੍ਤ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਿਤਦਾਨਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਕਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਂਸ਼ੁਮਾਰਸ਼ੁਕਾਵਤਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਸੁਤਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੀਤਭੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨਜਨ੍ਮਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਸ਼ੁਪਾਲਵਿਪਕ੍ਸ਼ੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਰ:ਕਤਸੁਰਾਪਗਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਸ਼ਿਲੀਮੁਖਕਤਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਖਿਭੋਗਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਚ੍ਯੁਤੈਕਭਾਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਕੇਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਸਿਦ੍ਧਿਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਖਾਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਗ੍ਵਾਦਿਨੀਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨਪਨਸਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਵੇਸ਼ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਾਭਯਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਮਾਚਾਰਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਮਦਕ੍ਸ਼ਿਣਹਸ੍ਤੋਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰੁਣਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਰੁਣੀਮਦਵਿਹ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰਮਕੁਟਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਹ੍ਨਿਸੋਮਾਰ੍ਕਨਯਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਸਵਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਵਲ੍ਲੀਨਾਥਪਿਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਚਨਸ਼ੁਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਯੁਵੇਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸਨ੍ਤੋਤ੍ਸਵਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਹਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਿਤ੍ਵਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰ੍ਣਭੇਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਗਾਧੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜੁਰ੍ਵੇਦਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਤ੍ਕਰ੍ਮਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਤ੍ਤਨ੍ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜਮਾਨਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਦਾਕਾਸ਼ਨਗਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਤ੍ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਦ੍ਵਸ਼ਭਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਤ੍ਕਰ੍ਮਫਲਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਜ੍ਞਿਕਾਦਿਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਾਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਵਦਕ੍ਸ਼ਰਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਵਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੁਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਭੋਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਸ੍ਯ ਦਯਾਭੋਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਤ੍ਸਾਧੁਸਙ੍ਗਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਵਨ੍ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਾਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਵਦ੍ਭਕ੍ਤਹਦਿਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਚਕਵੇਸ਼ਧਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸੁਨ੍ਦਰਕੁਚਾਮ੍ਬਾਸਮੇਤ ਤੇਜਿਨੀਵਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਤੇਜਿਨੀਵਨੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Tejinivan Eshvara:

108 Names of Shri Tejinivaneshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Tejinivaneshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top