Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shukra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sukra Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶುಕ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥
ಶುಕ್ರ ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ –
ಓಂ ದ್ರಾँ ದ್ರೀಂ ದ್ರೌಂ ಸಃ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶುಭಗುಣಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶುಭದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶೋಭನಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶುಭ್ರವಾಹಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಭಾಸ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ದೀನಾರ್ತಿಹರಕಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ದೈತ್ಯಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ದೇವಾಭಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕಾಮಪಾಲಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭದ್ರಗುಣಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭಾರ್ಗವಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭಕ್ತಪಾಲನಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭೋಗದಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಭುವನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಚಾರುಶೀಲಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಚಾರುರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಚಾರುಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ನಿಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ನೀತಿವಿದ್ಯಾಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭೃಗವೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭೋಗಕರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭೂಮಿಸುರಪಾಲನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮಾನದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮಾಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಅಭಯದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭವಪಾಶಪರಿತ್ಯಾಗಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಬಲಿಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಘನಾಶಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಘನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶ್ವೇತಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶ್ವೇತವಪುಷೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಅಕ್ಷೀಣಗುಣಭಾಸುರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರಗಣಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ನಯದಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ನೀತಿಮಾರ್ಗದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವರ್ಷಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕ್ಲೇಶನಾಶಕರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶಾನ್ತಮತಯೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಚಿತ್ತಸಮಾಧಿಕೃತೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಹರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭೂರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಪುರುಹೂತಾದಿಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಅಜೇಯಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಿಜಿತಾರಾತಯೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ವಿವಿಧಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕುನ್ದಪುಷ್ಪಪ್ರತೀಕಾಶಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮನ್ದಹಾಸಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಮುಕ್ತಾಫಲಸಮಾನಾಭಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಮುನಿಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ರಥಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ರಜತಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸೂರ್ಯಪ್ರಾಗ್ದೇಶಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸುರಶತ್ರುಸುಹೃದೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ತುಲಾವೃಷಭರಾಶೀಶಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ದುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಧರ್ಮಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭಾಗ್ಯದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭವ್ಯಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಭವಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಗೌಡದೇಶೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಗುಣಿನೇ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಗುಣವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾನಕ್ಷತ್ರಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸನ್ತಾನಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥
ಓಂ ಸರ್ವಗೀರ್ವಾಣಗಣಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥
॥ ಇತಿ ಶುಕ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 108 Names of Shukra:

108 Names of Shukra | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Propitiation of Venus / Friday:

Charity: Donate silk clothes, dairy cream, yogurt, scented oils, sugar, cow dung, or camphor to a poor young woman on Friday evening.

Fasting: On Friday, especially during Venus transits and major or minor Venus periods.

Mantra: To be chanted on Friday at sunrise, especially during major or minor Venus periods:

Result: The planetary deity Shukra is propitiated increasing riches and conjugal bliss.

108 Names of Shukra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top