Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Dhana Lakshmi Lyrics in Kannada

Sri Dhanalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಆನಂದಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅನಿನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಆಚಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಭಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಶಕ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಜೇಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಮರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಇಂದ್ರಾಣೀವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಇಂದೀವರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಉರಗೇನ್ದ್ರಶಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಉತ್ಕೇಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಶ್ಮೀರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾದಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೮ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಲರವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕುಚಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃತಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೌಶಾಂಬ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೋಶವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಖಡ್ಗಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಖನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಖಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗೀತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗೌತಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಿತ್ರಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಣೂರ್ಮದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಂಡಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಂಡಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ತಮೋಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಧೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಾತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಗತ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೫ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಂಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಜನ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಜ್ವಲಿತದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಗಜ್ಜೀವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಧರ್ಮಫಲದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಧಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಧರಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಧವಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಧರ್ಮಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಧನುರ್ಧರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಾಭಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಾಸಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನೂತನಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನರಕಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಾಗಪಾಶಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪರ್ವತನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪ್ರೀತಿಮಂಜರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪಾತಾಳವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪಾಂಚಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರಸವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಬಲಿಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಬೃಹದ್ಧಾಮ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಬಾದರಾಯಣಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಭಯಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಭೀಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಬಿಲ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಭೂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಾತಾಮಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಾನಸ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೦ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮೇನಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮುದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಯತ್ತತ್ಪದನಿಬಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಯಶೋದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಯಾದವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಯೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ರಕ್ತದಂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ರತಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ರಕ್ತಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ರಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಲಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಲವಣೋದಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಲಂಕೇಶಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಲೇಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಾಮನಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವೈದಿಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಿದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಾರಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸಮಿಧೇ ನಮಃ | ೧೧೩ |

Also Read:

Sri Dhana Laxmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Dhana Lakshmi Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top