108 - Shatanamavali Hanuman Stotras

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Hanumada Ashtottarashata Namavali 5 Lyrics in Telugu:

॥ హనుమదష్టోత్తరశతనామావలిః ౫ ॥
(రామనామాఙ్కితా)

ఓం రామదూతాయ నమః । రామభృత్యాయ । రామచిత్తాపహారకాయ ।
రామనామజపాసక్తాయ । రామకీర్తిప్రచారకాయ । రామాలిఙ్గనసౌఖ్యజ్ఞాయ ।
రామవిక్రమహర్షితాయ । రామబాణప్రభావజ్ఞాయ । రామసేవాధురన్ధరాయ ।
రామహృత్పద్మమార్తాణ్డాయ । రామసఙ్కల్పపూరకాయ । రామామోదితవాగ్వృత్తయే ।
రామసన్దేశవాహకాయ । రామతారకగుహ్యజ్ఞాయ । రామాహ్లాదనపణ్డితాయ ।
రామభూపాలసచివాయ । రామధర్మప్రవర్తకాయ । రామానుజప్రాణదాత్రే ।
రామభక్తిలతాసుమాయ । రామచన్ద్రజయాశంసినే నమః । ౨౦ ।

ఓం రామధైర్యప్రవర్ధకాయ నమః । రామప్రభావతత్త్వజ్ఞాయ ।
రామపూజనతత్పరాయ । రామమాన్యాయ । రామహృద్యాయ । రామకృత్యపరాయణాయ ।
రామసౌలభ్యసంవేత్త్రే । రామానుగ్రహసాధకాయ ।
రామార్పితవచశ్చిత్తదేహవృత్తిప్రవర్తితాయ । రామసాముద్రికాభిజ్ఞాయ ।
రామపాదాబ్జషట్పదాయ । రామాయణమహామాలామధ్యాఞ్చితమహామణయే ।
రామాయణరసాస్వాదస్రవదశ్రుపరిప్లుతాయ ।
రామకోదణ్డటఙ్కారసహకారిమహాస్వనాయ ।
రామసాయూజ్యసామ్రాజ్యద్వారోద్ఘాటనకర్మకృతే ।
రామపాదాబ్జనిష్యన్దిమధుమాధుర్యలోలుపాయ ।
రామకైఙ్కర్యమాత్రైకపురుషార్థకృతాదరాయ ।
రామాయణమహామ్భోధిమథనోత్థసుధాఘటాయ ।
రామాఖ్యకామధుగ్దోగ్ధ్రే । రామవక్త్రేన్దుసాగరాయ నమః । ౪౦ ।

ఓం రామచన్ద్రకరస్పర్శద్రవచ్ఛీతకరోపలాయ నమః ।
రామాయణమహాకావ్యశుక్తినిక్షిప్తమౌక్తికాయ ।
రామాయణమహారణ్యవిహారరతకేసరిణే ।
రామపత్న్యేకపత్నీత్వసపత్నాయితభక్తిమతే ।
రామేఙ్గితరహస్యజ్ఞాయ । రామమన్త్రప్రయోగవిదే ।
రామవిక్రమవర్షర్తుపూర్వభూనీలనీరదాయ ।
రామకారుణ్యమార్తణ్డప్రాగుద్యదరుణాయితాయ ।
రామరాజ్యాభిషేకామ్బుపవిత్రీకృతమస్తకాయ ।
రామవిశ్లేషదావాగ్నిశమనోద్యతనీరదాయ ।
రామాయణవియద్గఙ్గాకల్లోలాయితకీర్తిమతే ।
రామప్రపన్నవాత్సల్యవ్రతతాత్పర్యకోవిదాయ ।
రామాఖ్యానసమాశ్వస్తసీతామానససంశయాయ ।
రామసుగ్రీవమైత్ర్యాఖ్యహవ్యవాహేన్ధనాయితాయ ।
రామాఙ్గులీయమాహాత్మ్యసమేధితపరాక్రమాయ ।
రామార్తిధ్వంసనచణచూడామణిలసత్కరాయ ।
రామనామమధుస్యన్దద్వదనామ్బుజశోభితాయ ।
రామనామప్రభావేణ గోష్పదీకృతవారిధయే ।
రామౌదార్యప్రదీపార్చిర్వర్ధకస్నేహవిగ్రహాయ ।
రామశ్రీముఖజీమూతవర్షణోన్ముఖచాతకాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం రామభక్త్యేకసులభబ్రహ్మచర్యవ్రతే స్థితాయ నమః ।
రామలక్ష్మణసంవాహకృతార్థీకృతదోర్యుగాయ ।
రామలక్ష్మణసీతాఖ్యత్రయీరాజితహృద్గుహాయ ।
రామరావణసఙ్గ్రామవీక్షణోత్ఫుల్లవిగ్రహాయ ।
రామానుజేన్ద్రజిద్యుద్ధలబ్ధవ్రణకిణాఙ్కితాయ ।
రామబ్రహ్మానుసన్ధానవిధిదీక్షాప్రదాయకాయ ।
రామరావణసఙ్గ్రామమహాధ్వరవిధానకృతే ।
రామనామమహారత్ననిక్షేపమణిపేటకాయ ।
రామతారాధిపజ్యోత్స్నాపానోన్మత్తచకోరకాయ ।
రామాయణాఖ్యసౌవర్ణపఞ్జరస్థితశారికాయ ।
రామవృత్తాన్తవిధ్వస్తసీతాహృదయశల్యకాయ ।
రామసన్దేశవర్షామ్బువహన్నీలపయోధరాయ ।
రామరాకాహిమకరజ్యోత్స్నాధవలవిగ్రహాయ ।
రామసేవామహాయజ్ఞదీక్షితాయ । రామజీవనాయ ।
రామప్రాణాయ । రామవిత్తాయ । రామాయత్తకలేవరాయ ।
రామశోకాశోకవనభఞ్జనోద్యత్ప్రభఞ్జనాయ ।
రామప్రీతివసన్తర్తుసూచకాయితకోకిలాయ నమః । ౮౦ ।

ఓం రామకార్యార్థోపరోధదూరోత్సారణలమ్పటాయ నమః ।
రామాయణసరోజస్థహంసాయ । రామహితే రతాయ ।
రామానుజక్రోధవహ్నిదగ్ధసుగ్రీవరక్షకాయ ।
రామసౌహార్దకల్పద్రుసుమోద్గమనదోహదాయ । రామేషుగతిసంవేత్త్రే ।
రామజైత్రరథధ్వజాయ । రామబ్రహ్మనిదిధ్యాసనిరతాయ । రామవల్లభాయ ।
రామసీతాఖ్యయుగలయోజకాయ । రామమానితాయ । రామసేనాగ్రణ్యే ।
రామకీర్తిఘోషణడిణ్డమాయ । రామేతిద్య్వక్షరాకారకవచావృతవిగ్రహాయ ।
రామాయణమహావృక్షఫలాసక్తకపీశ్వరాయ ।
రామపాదాశ్రయాన్వేషివిభీషణవిచారవిదే ।
రామమాహాత్మ్యసర్వస్వాయ । రామసద్గుణగాయకాయ ।
రామజాయావిషాదాగ్నినిర్దగ్ధరిపుసైనికాయ ।
రామకల్పద్రుమూలస్థాయ నమః । ౧౦౦ ।

ఓం రామజీమూతవైద్యుతాయ నమః । రామన్యస్తసమస్తాశాయ ।
రామవిశ్వాసభాజనాయ । రామప్రభావరచితశైత్యవాలాగ్నిశోభితాయ ।
రామభద్రాశ్రయోపాత్తధీరోదాత్తగుణాకరాయ ।
రామదక్షిణహస్తాబ్జముకుటోద్భాసిమస్తకాయ ।
రామశ్రీవదనోద్భాసిస్మితోత్పులకమూర్తిమతే ।
రామబ్రహ్మానుభూత్యాప్తపూర్ణానన్దనిమజ్జితాయ నమః । ౧౦౮ ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 5:

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment