Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Hanumada Ashtottarashata Namavali 5 Lyrics in Hindi:

॥ हनुमदष्टोत्तरशतनामावलिः ५ ॥
(रामनामाङ्किता)

ॐ रामदूताय नमः । रामभृत्याय । रामचित्तापहारकाय ।
रामनामजपासक्ताय । रामकीर्तिप्रचारकाय । रामालिङ्गनसौख्यज्ञाय ।
रामविक्रमहर्षिताय । रामबाणप्रभावज्ञाय । रामसेवाधुरन्धराय ।
रामहृत्पद्ममार्ताण्डाय । रामसङ्कल्पपूरकाय । रामामोदितवाग्वृत्तये ।
रामसन्देशवाहकाय । रामतारकगुह्यज्ञाय । रामाह्लादनपण्डिताय ।
रामभूपालसचिवाय । रामधर्मप्रवर्तकाय । रामानुजप्राणदात्रे ।
रामभक्तिलतासुमाय । रामचन्द्रजयाशंसिने नमः । २० ।

ॐ रामधैर्यप्रवर्धकाय नमः । रामप्रभावतत्त्वज्ञाय ।
रामपूजनतत्पराय । राममान्याय । रामहृद्याय । रामकृत्यपरायणाय ।
रामसौलभ्यसंवेत्त्रे । रामानुग्रहसाधकाय ।
रामार्पितवचश्चित्तदेहवृत्तिप्रवर्तिताय । रामसामुद्रिकाभिज्ञाय ।
रामपादाब्जषट्पदाय । रामायणमहामालामध्याञ्चितमहामणये ।
रामायणरसास्वादस्रवदश्रुपरिप्लुताय ।
रामकोदण्डटङ्कारसहकारिमहास्वनाय ।
रामसायूज्यसाम्राज्यद्वारोद्घाटनकर्मकृते ।
रामपादाब्जनिष्यन्दिमधुमाधुर्यलोलुपाय ।
रामकैङ्कर्यमात्रैकपुरुषार्थकृतादराय ।
रामायणमहाम्भोधिमथनोत्थसुधाघटाय ।
रामाख्यकामधुग्दोग्ध्रे । रामवक्त्रेन्दुसागराय नमः । ४० ।

ॐ रामचन्द्रकरस्पर्शद्रवच्छीतकरोपलाय नमः ।
रामायणमहाकाव्यशुक्तिनिक्षिप्तमौक्तिकाय ।
रामायणमहारण्यविहाररतकेसरिणे ।
रामपत्न्येकपत्नीत्वसपत्नायितभक्तिमते ।
रामेङ्गितरहस्यज्ञाय । राममन्त्रप्रयोगविदे ।
रामविक्रमवर्षर्तुपूर्वभूनीलनीरदाय ।
रामकारुण्यमार्तण्डप्रागुद्यदरुणायिताय ।
रामराज्याभिषेकाम्बुपवित्रीकृतमस्तकाय ।
रामविश्लेषदावाग्निशमनोद्यतनीरदाय ।
रामायणवियद्गङ्गाकल्लोलायितकीर्तिमते ।
रामप्रपन्नवात्सल्यव्रततात्पर्यकोविदाय ।
रामाख्यानसमाश्वस्तसीतामानससंशयाय ।
रामसुग्रीवमैत्र्याख्यहव्यवाहेन्धनायिताय ।
रामाङ्गुलीयमाहात्म्यसमेधितपराक्रमाय ।
रामार्तिध्वंसनचणचूडामणिलसत्कराय ।
रामनाममधुस्यन्दद्वदनाम्बुजशोभिताय ।
रामनामप्रभावेण गोष्पदीकृतवारिधये ।
रामौदार्यप्रदीपार्चिर्वर्धकस्नेहविग्रहाय ।
रामश्रीमुखजीमूतवर्षणोन्मुखचातकाय नमः । ६० ।

ॐ रामभक्त्येकसुलभब्रह्मचर्यव्रते स्थिताय नमः ।
रामलक्ष्मणसंवाहकृतार्थीकृतदोर्युगाय ।
रामलक्ष्मणसीताख्यत्रयीराजितहृद्गुहाय ।
रामरावणसङ्ग्रामवीक्षणोत्फुल्लविग्रहाय ।
रामानुजेन्द्रजिद्युद्धलब्धव्रणकिणाङ्किताय ।
रामब्रह्मानुसन्धानविधिदीक्षाप्रदायकाय ।
रामरावणसङ्ग्राममहाध्वरविधानकृते ।
रामनाममहारत्ननिक्षेपमणिपेटकाय ।
रामताराधिपज्योत्स्नापानोन्मत्तचकोरकाय ।
रामायणाख्यसौवर्णपञ्जरस्थितशारिकाय ।
रामवृत्तान्तविध्वस्तसीताहृदयशल्यकाय ।
रामसन्देशवर्षाम्बुवहन्नीलपयोधराय ।
रामराकाहिमकरज्योत्स्नाधवलविग्रहाय ।
रामसेवामहायज्ञदीक्षिताय । रामजीवनाय ।
रामप्राणाय । रामवित्ताय । रामायत्तकलेवराय ।
रामशोकाशोकवनभञ्जनोद्यत्प्रभञ्जनाय ।
रामप्रीतिवसन्तर्तुसूचकायितकोकिलाय नमः । ८० ।

ॐ रामकार्यार्थोपरोधदूरोत्सारणलम्पटाय नमः ।
रामायणसरोजस्थहंसाय । रामहिते रताय ।
रामानुजक्रोधवह्निदग्धसुग्रीवरक्षकाय ।
रामसौहार्दकल्पद्रुसुमोद्गमनदोहदाय । रामेषुगतिसंवेत्त्रे ।
रामजैत्ररथध्वजाय । रामब्रह्मनिदिध्यासनिरताय । रामवल्लभाय ।
रामसीताख्ययुगलयोजकाय । राममानिताय । रामसेनाग्रण्ये ।
रामकीर्तिघोषणडिण्डमाय । रामेतिद्य्वक्षराकारकवचावृतविग्रहाय ।
रामायणमहावृक्षफलासक्तकपीश्वराय ।
रामपादाश्रयान्वेषिविभीषणविचारविदे ।
राममाहात्म्यसर्वस्वाय । रामसद्गुणगायकाय ।
रामजायाविषादाग्निनिर्दग्धरिपुसैनिकाय ।
रामकल्पद्रुमूलस्थाय नमः । १०० ।

ॐ रामजीमूतवैद्युताय नमः । रामन्यस्तसमस्ताशाय ।
रामविश्वासभाजनाय । रामप्रभावरचितशैत्यवालाग्निशोभिताय ।
रामभद्राश्रयोपात्तधीरोदात्तगुणाकराय ।
रामदक्षिणहस्ताब्जमुकुटोद्भासिमस्तकाय ।
रामश्रीवदनोद्भासिस्मितोत्पुलकमूर्तिमते ।
रामब्रह्मानुभूत्याप्तपूर्णानन्दनिमज्जिताय नमः । १०८ ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 5:

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top