Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Hanumada Ashtottarashata Namavali 5 Lyrics in Kannada:

॥ ಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 5 ॥
(ರಾಮನಾಮಾಂಕಿತಾ)

ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ । ರಾಮಭೃತ್ಯಾಯ । ರಾಮಚಿತ್ತಾಪಹಾರಕಾಯ ।
ರಾಮನಾಮಜಪಾಸಕ್ತಾಯ । ರಾಮಕೀರ್ತಿಪ್ರಚಾರಕಾಯ । ರಾಮಾಲಿಂಗನಸೌಖ್ಯಜ್ಞಾಯ ।
ರಾಮವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾಯ । ರಾಮಬಾಣಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ । ರಾಮಸೇವಾಧುರನ್ಧರಾಯ ।
ರಾಮಹೃತ್ಪದ್ಮಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ । ರಾಮಸಂಕಲ್ಪಪೂರಕಾಯ । ರಾಮಾಮೋದಿತವಾಗ್ವೃತ್ತಯೇ ।
ರಾಮಸನ್ದೇಶವಾಹಕಾಯ । ರಾಮತಾರಕಗುಹ್ಯಜ್ಞಾಯ । ರಾಮಾಹ್ಲಾದನಪಂಡಿತಾಯ ।
ರಾಮಭೂಪಾಲಸಚಿವಾಯ । ರಾಮಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ರಾಮಾನುಜಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ।
ರಾಮಭಕ್ತಿಲತಾಸುಮಾಯ । ರಾಮಚನ್ದ್ರಜಯಾಶಂಸಿನೇ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ರಾಮಧೈರ್ಯಪ್ರವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ । ರಾಮಪ್ರಭಾವತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ।
ರಾಮಪೂಜನತತ್ಪರಾಯ । ರಾಮಮಾನ್ಯಾಯ । ರಾಮಹೃದ್ಯಾಯ । ರಾಮಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯ ।
ರಾಮಸೌಲಭ್ಯಸಂವೇತ್ತ್ರೇ । ರಾಮಾನುಗ್ರಹಸಾಧಕಾಯ ।
ರಾಮಾರ್ಪಿತವಚಶ್ಚಿತ್ತದೇಹವೃತ್ತಿಪ್ರವರ್ತಿತಾಯ । ರಾಮಸಾಮುದ್ರಿಕಾಭಿಜ್ಞಾಯ ।
ರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಷಟ್ಪದಾಯ । ರಾಮಾಯಣಮಹಾಮಾಲಾಮಧ್ಯಾಂಚಿತಮಹಾಮಣಯೇ ।
ರಾಮಾಯಣರಸಾಸ್ವಾದಸ್ರವದಶ್ರುಪರಿಪ್ಲುತಾಯ ।
ರಾಮಕೋದಂಡಟಂಕಾರಸಹಕಾರಿಮಹಾಸ್ವನಾಯ ।
ರಾಮಸಾಯೂಜ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ್ವಾರೋದ್ಘಾಟನಕರ್ಮಕೃತೇ ।
ರಾಮಪಾದಾಬ್ಜನಿಷ್ಯನ್ದಿಮಧುಮಾಧುರ್ಯಲೋಲುಪಾಯ ।
ರಾಮಕೈಂಕರ್ಯಮಾತ್ರೈಕಪುರುಷಾರ್ಥಕೃತಾದರಾಯ ।
ರಾಮಾಯಣಮಹಾಮ್ಭೋಧಿಮಥನೋತ್ಥಸುಧಾಘಟಾಯ ।
ರಾಮಾಖ್ಯಕಾಮಧುಗ್ದೋಗ್ಧ್ರೇ । ರಾಮವಕ್ತ್ರೇನ್ದುಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಕರಸ್ಪರ್ಶದ್ರವಚ್ಛೀತಕರೋಪಲಾಯ ನಮಃ ।
ರಾಮಾಯಣಮಹಾಕಾವ್ಯಶುಕ್ತಿನಿಕ್ಷಿಪ್ತಮೌಕ್ತಿಕಾಯ ।
ರಾಮಾಯಣಮಹಾರಣ್ಯವಿಹಾರರತಕೇಸರಿಣೇ ।
ರಾಮಪತ್ನ್ಯೇಕಪತ್ನೀತ್ವಸಪತ್ನಾಯಿತಭಕ್ತಿಮತೇ ।
ರಾಮೇಂಗಿತರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ । ರಾಮಮನ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗವಿದೇ ।
ರಾಮವಿಕ್ರಮವರ್ಷರ್ತುಪೂರ್ವಭೂನೀಲನೀರದಾಯ ।
ರಾಮಕಾರುಣ್ಯಮಾರ್ತಂಡಪ್ರಾಗುದ್ಯದರುಣಾಯಿತಾಯ ।
ರಾಮರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಾಮ್ಬುಪವಿತ್ರೀಕೃತಮಸ್ತಕಾಯ ।
ರಾಮವಿಶ್ಲೇಷದಾವಾಗ್ನಿಶಮನೋದ್ಯತನೀರದಾಯ ।
ರಾಮಾಯಣವಿಯದ್ಗಂಗಾಕಲ್ಲೋಲಾಯಿತಕೀರ್ತಿಮತೇ ।
ರಾಮಪ್ರಪನ್ನವಾತ್ಸಲ್ಯವ್ರತತಾತ್ಪರ್ಯಕೋವಿದಾಯ ।
ರಾಮಾಖ್ಯಾನಸಮಾಶ್ವಸ್ತಸೀತಾಮಾನಸಸಂಶಯಾಯ ।
ರಾಮಸುಗ್ರೀವಮೈತ್ರ್ಯಾಖ್ಯಹವ್ಯವಾಹೇನ್ಧನಾಯಿತಾಯ ।
ರಾಮಾಂಗುಲೀಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸಮೇಧಿತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ।
ರಾಮಾರ್ತಿಧ್ವಂಸನಚಣಚೂಡಾಮಣಿಲಸತ್ಕರಾಯ ।
ರಾಮನಾಮಮಧುಸ್ಯನ್ದದ್ವದನಾಮ್ಬುಜಶೋಭಿತಾಯ ।
ರಾಮನಾಮಪ್ರಭಾವೇಣ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಿಧಯೇ ।
ರಾಮೌದಾರ್ಯಪ್ರದೀಪಾರ್ಚಿರ್ವರ್ಧಕಸ್ನೇಹವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ರಾಮಶ್ರೀಮುಖಜೀಮೂತವರ್ಷಣೋನ್ಮುಖಚಾತಕಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತ್ಯೇಕಸುಲಭಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವ್ರತೇ ಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂವಾಹಕೃತಾರ್ಥೀಕೃತದೋರ್ಯುಗಾಯ ।
ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಸೀತಾಖ್ಯತ್ರಯೀರಾಜಿತಹೃದ್ಗುಹಾಯ ।
ರಾಮರಾವಣಸಂಗ್ರಾಮವೀಕ್ಷಣೋತ್ಫುಲ್ಲವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ರಾಮಾನುಜೇನ್ದ್ರಜಿದ್ಯುದ್ಧಲಬ್ಧವ್ರಣಕಿಣಾಂಕಿತಾಯ ।
ರಾಮಬ್ರಹ್ಮಾನುಸನ್ಧಾನವಿಧಿದೀಕ್ಷಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ।
ರಾಮರಾವಣಸಂಗ್ರಾಮಮಹಾಧ್ವರವಿಧಾನಕೃತೇ ।
ರಾಮನಾಮಮಹಾರತ್ನನಿಕ್ಷೇಪಮಣಿಪೇಟಕಾಯ ।
ರಾಮತಾರಾಧಿಪಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪಾನೋನ್ಮತ್ತಚಕೋರಕಾಯ ।
ರಾಮಾಯಣಾಖ್ಯಸೌವರ್ಣಪಂಜರಸ್ಥಿತಶಾರಿಕಾಯ ।
ರಾಮವೃತ್ತಾನ್ತವಿಧ್ವಸ್ತಸೀತಾಹೃದಯಶಲ್ಯಕಾಯ ।
ರಾಮಸನ್ದೇಶವರ್ಷಾಮ್ಬುವಹನ್ನೀಲಪಯೋಧರಾಯ ।
ರಾಮರಾಕಾಹಿಮಕರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಧವಲವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ರಾಮಸೇವಾಮಹಾಯಜ್ಞದೀಕ್ಷಿತಾಯ । ರಾಮಜೀವನಾಯ ।
ರಾಮಪ್ರಾಣಾಯ । ರಾಮವಿತ್ತಾಯ । ರಾಮಾಯತ್ತಕಲೇವರಾಯ ।
ರಾಮಶೋಕಾಶೋಕವನಭಂಜನೋದ್ಯತ್ಪ್ರಭಂಜನಾಯ ।
ರಾಮಪ್ರೀತಿವಸನ್ತರ್ತುಸೂಚಕಾಯಿತಕೋಕಿಲಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ರಾಮಕಾರ್ಯಾರ್ಥೋಪರೋಧದೂರೋತ್ಸಾರಣಲಮ್ಪಟಾಯ ನಮಃ ।
ರಾಮಾಯಣಸರೋಜಸ್ಥಹಂಸಾಯ । ರಾಮಹಿತೇ ರತಾಯ ।
ರಾಮಾನುಜಕ್ರೋಧವಹ್ನಿದಗ್ಧಸುಗ್ರೀವರಕ್ಷಕಾಯ ।
ರಾಮಸೌಹಾರ್ದಕಲ್ಪದ್ರುಸುಮೋದ್ಗಮನದೋಹದಾಯ । ರಾಮೇಷುಗತಿಸಂವೇತ್ತ್ರೇ ।
ರಾಮಜೈತ್ರರಥಧ್ವಜಾಯ । ರಾಮಬ್ರಹ್ಮನಿದಿಧ್ಯಾಸನಿರತಾಯ । ರಾಮವಲ್ಲಭಾಯ ।
ರಾಮಸೀತಾಖ್ಯಯುಗಲಯೋಜಕಾಯ । ರಾಮಮಾನಿತಾಯ । ರಾಮಸೇನಾಗ್ರಣ್ಯೇ ।
ರಾಮಕೀರ್ತಿಘೋಷಣಡಿಂಡಮಾಯ । ರಾಮೇತಿದ್ಯ್ವಕ್ಷರಾಕಾರಕವಚಾವೃತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ರಾಮಾಯಣಮಹಾವೃಕ್ಷಫಲಾಸಕ್ತಕಪೀಶ್ವರಾಯ ।
ರಾಮಪಾದಾಶ್ರಯಾನ್ವೇಷಿವಿಭೀಷಣವಿಚಾರವಿದೇ ।
ರಾಮಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸರ್ವಸ್ವಾಯ । ರಾಮಸದ್ಗುಣಗಾಯಕಾಯ ।
ರಾಮಜಾಯಾವಿಷಾದಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧರಿಪುಸೈನಿಕಾಯ ।
ರಾಮಕಲ್ಪದ್ರುಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ರಾಮಜೀಮೂತವೈದ್ಯುತಾಯ ನಮಃ । ರಾಮನ್ಯಸ್ತಸಮಸ್ತಾಶಾಯ ।
ರಾಮವಿಶ್ವಾಸಭಾಜನಾಯ । ರಾಮಪ್ರಭಾವರಚಿತಶೈತ್ಯವಾಲಾಗ್ನಿಶೋಭಿತಾಯ ।
ರಾಮಭದ್ರಾಶ್ರಯೋಪಾತ್ತಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣಾಕರಾಯ ।
ರಾಮದಕ್ಷಿಣಹಸ್ತಾಬ್ಜಮುಕುಟೋದ್ಭಾಸಿಮಸ್ತಕಾಯ ।
ರಾಮಶ್ರೀವದನೋದ್ಭಾಸಿಸ್ಮಿತೋತ್ಪುಲಕಮೂರ್ತಿಮತೇ ।
ರಾಮಬ್ರಹ್ಮಾನುಭೂತ್ಯಾಪ್ತಪೂರ್ಣಾನನ್ದನಿಮಜ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 108 ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 5:

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top