Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Hanumada Ashtottarashata Namavali 5 Lyrics in Malayalam:

॥ ഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ 5 ॥
(രാമനാമാങ്കിതാ)

ഓം രാമദൂതായ നമഃ । രാമഭൃത്യായ । രാമചിത്താപഹാരകായ ।
രാമനാമജപാസക്തായ । രാമകീര്‍തിപ്രചാരകായ । രാമാലിങ്ഗനസൌഖ്യജ്ഞായ ।
രാമവിക്രമഹര്‍ഷിതായ । രാമബാണപ്രഭാവജ്ഞായ । രാമസേവാധുരന്ധരായ ।
രാമഹൃത്പദ്മമാര്‍താണ്ഡായ । രാമസങ്കല്‍പപൂരകായ । രാമാമോദിതവാഗ്വൃത്തയേ ।
രാമസന്ദേശവാഹകായ । രാമതാരകഗുഹ്യജ്ഞായ । രാമാഹ്ലാദനപണ്ഡിതായ ।
രാമഭൂപാലസചിവായ । രാമധര്‍മപ്രവര്‍തകായ । രാമാനുജപ്രാണദാത്രേ ।
രാമഭക്തിലതാസുമായ । രാമചന്ദ്രജയാശംസിനേ നമഃ । 20 ।

ഓം രാമധൈര്യപ്രവര്‍ധകായ നമഃ । രാമപ്രഭാവതത്ത്വജ്ഞായ ।
രാമപൂജനതത്പരായ । രാമമാന്യായ । രാമഹൃദ്യായ । രാമകൃത്യപരായണായ ।
രാമസൌലഭ്യസംവേത്ത്രേ । രാമാനുഗ്രഹസാധകായ ।
രാമാര്‍പിതവചശ്ചിത്തദേഹവൃത്തിപ്രവര്‍തിതായ । രാമസാമുദ്രികാഭിജ്ഞായ ।
രാമപാദാബ്ജഷട്പദായ । രാമായണമഹാമാലാമധ്യാഞ്ചിതമഹാമണയേ ।
രാമായണരസാസ്വാദസ്രവദശ്രുപരിപ്ലുതായ ।
രാമകോദണ്ഡടങ്കാരസഹകാരിമഹാസ്വനായ ।
രാമസായൂജ്യസാംരാജ്യദ്വാരോദ്ഘാടനകര്‍മകൃതേ ।
രാമപാദാബ്ജനിഷ്യന്ദിമധുമാധുര്യലോലുപായ ।
രാമകൈങ്കര്യമാത്രൈകപുരുഷാര്‍ഥകൃതാദരായ ।
രാമായണമഹാംഭോധിമഥനോത്ഥസുധാഘടായ ।
രാമാഖ്യകാമധുഗ്ദോഗ്ധ്രേ । രാമവക്ത്രേന്ദുസാഗരായ നമഃ । 40 ।

ഓം രാമചന്ദ്രകരസ്പര്‍ശദ്രവച്ഛീതകരോപലായ നമഃ ।
രാമായണമഹാകാവ്യശുക്തിനിക്ഷിപ്തമൌക്തികായ ।
രാമായണമഹാരണ്യവിഹാരരതകേസരിണേ ।
രാമപത്ന്യേകപത്നീത്വസപത്നായിതഭക്തിമതേ ।
രാമേങ്ഗിതരഹസ്യജ്ഞായ । രാമമന്ത്രപ്രയോഗവിദേ ।
രാമവിക്രമവര്‍ഷര്‍തുപൂര്‍വഭൂനീലനീരദായ ।
രാമകാരുണ്യമാര്‍തണ്ഡപ്രാഗുദ്യദരുണായിതായ ।
രാമരാജ്യാഭിഷേകാംബുപവിത്രീകൃതമസ്തകായ ।
രാമവിശ്ലേഷദാവാഗ്നിശമനോദ്യതനീരദായ ।
രാമായണവിയദ്ഗങ്ഗാകല്ലോലായിതകീര്‍തിമതേ ।
രാമപ്രപന്നവാത്സല്യവ്രതതാത്പര്യകോവിദായ ।
രാമാഖ്യാനസമാശ്വസ്തസീതാമാനസസംശയായ ।
രാമസുഗ്രീവമൈത്ര്യാഖ്യഹവ്യവാഹേന്ധനായിതായ ।
രാമാങ്ഗുലീയമാഹാത്മ്യസമേധിതപരാക്രമായ ।
രാമാര്‍തിധ്വംസനചണചൂഡാമണിലസത്കരായ ।
രാമനാമമധുസ്യന്ദദ്വദനാംബുജശോഭിതായ ।
രാമനാമപ്രഭാവേണ ഗോഷ്പദീകൃതവാരിധയേ ।
രാമൌദാര്യപ്രദീപാര്‍ചിര്‍വര്‍ധകസ്നേഹവിഗ്രഹായ ।
രാമശ്രീമുഖജീമൂതവര്‍ഷണോന്‍മുഖചാതകായ നമഃ । 60 ।

ഓം രാമഭക്ത്യേകസുലഭബ്രഹ്മചര്യവ്രതേ സ്ഥിതായ നമഃ ।
രാമലക്ഷ്മണസംവാഹകൃതാര്‍ഥീകൃതദോര്യുഗായ ।
രാമലക്ഷ്മണസീതാഖ്യത്രയീരാജിതഹൃദ്ഗുഹായ ।
രാമരാവണസങ്ഗ്രാമവീക്ഷണോത്ഫുല്ലവിഗ്രഹായ ।
രാമാനുജേന്ദ്രജിദ്യുദ്ധലബ്ധവ്രണകിണാങ്കിതായ ।
രാമബ്രഹ്മാനുസന്ധാനവിധിദീക്ഷാപ്രദായകായ ।
രാമരാവണസങ്ഗ്രാമമഹാധ്വരവിധാനകൃതേ ।
രാമനാമമഹാരത്നനിക്ഷേപമണിപേടകായ ।
രാമതാരാധിപജ്യോത്സ്നാപാനോന്‍മത്തചകോരകായ ।
രാമായണാഖ്യസൌവര്‍ണപഞ്ജരസ്ഥിതശാരികായ ।
രാമവൃത്താന്തവിധ്വസ്തസീതാഹൃദയശല്യകായ ।
രാമസന്ദേശവര്‍ഷാംബുവഹന്നീലപയോധരായ ।
രാമരാകാഹിമകരജ്യോത്സ്നാധവലവിഗ്രഹായ ।
രാമസേവാമഹായജ്ഞദീക്ഷിതായ । രാമജീവനായ ।
രാമപ്രാണായ । രാമവിത്തായ । രാമായത്തകലേവരായ ।
രാമശോകാശോകവനഭഞ്ജനോദ്യത്പ്രഭഞ്ജനായ ।
രാമപ്രീതിവസന്തര്‍തുസൂചകായിതകോകിലായ നമഃ । 80 ।

ഓം രാമകാര്യാര്‍ഥോപരോധദൂരോത്സാരണലമ്പടായ നമഃ ।
രാമായണസരോജസ്ഥഹംസായ । രാമഹിതേ രതായ ।
രാമാനുജക്രോധവഹ്നിദഗ്ധസുഗ്രീവരക്ഷകായ ।
രാമസൌഹാര്‍ദകല്‍പദ്രുസുമോദ്ഗമനദോഹദായ । രാമേഷുഗതിസംവേത്ത്രേ ।
രാമജൈത്രരഥധ്വജായ । രാമബ്രഹ്മനിദിധ്യാസനിരതായ । രാമവല്ലഭായ ।
രാമസീതാഖ്യയുഗലയോജകായ । രാമമാനിതായ । രാമസേനാഗ്രണ്യേ ।
രാമകീര്‍തിഘോഷണഡിണ്ഡമായ । രാമേതിദ്യ്വക്ഷരാകാരകവചാവൃതവിഗ്രഹായ ।
രാമായണമഹാവൃക്ഷഫലാസക്തകപീശ്വരായ ।
രാമപാദാശ്രയാന്വേഷിവിഭീഷണവിചാരവിദേ ।
രാമമാഹാത്മ്യസര്‍വസ്വായ । രാമസദ്ഗുണഗായകായ ।
രാമജായാവിഷാദാഗ്നിനിര്‍ദഗ്ധരിപുസൈനികായ ।
രാമകല്‍പദ്രുമൂലസ്ഥായ നമഃ । 100 ।

ഓം രാമജീമൂതവൈദ്യുതായ നമഃ । രാമന്യസ്തസമസ്താശായ ।
രാമവിശ്വാസഭാജനായ । രാമപ്രഭാവരചിതശൈത്യവാലാഗ്നിശോഭിതായ ।
രാമഭദ്രാശ്രയോപാത്തധീരോദാത്തഗുണാകരായ ।
രാമദക്ഷിണഹസ്താബ്ജമുകുടോദ്ഭാസിമസ്തകായ ।
രാമശ്രീവദനോദ്ഭാസിസ്മിതോത്പുലകമൂര്‍തിമതേ ।
രാമബ്രഹ്മാനുഭൂത്യാപ്തപൂര്‍ണാനന്ദനിമജ്ജിതായ നമഃ । 108 ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 5:

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top