Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Hanumada Ashtottarashata Namavali 5 Lyrics in Punjabi:

॥ ਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੫ ॥
(ਰਾਮਨਾਮਾਙ੍ਕਿਤਾ)

ॐ ਰਾਮਦੂਤਾਯ ਨਮਃ । ਰਾਮਭਤ੍ਯਾਯ । ਰਾਮਚਿਤ੍ਤਾਪਹਾਰਕਾਯ ।
ਰਾਮਨਾਮਜਪਾਸਕ੍ਤਾਯ । ਰਾਮਕੀਰ੍ਤਿਪ੍ਰਚਾਰਕਾਯ । ਰਾਮਾਲਿਙ੍ਗਨਸੌਖ੍ਯਜ੍ਞਾਯ ।
ਰਾਮਵਿਕ੍ਰਮਹਰ੍ਸ਼ਿਤਾਯ । ਰਾਮਬਾਣਪ੍ਰਭਾਵਜ੍ਞਾਯ । ਰਾਮਸੇਵਾਧੁਰਨ੍ਧਰਾਯ ।
ਰਾਮਹਤ੍ਪਦ੍ਮਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਾਯ । ਰਾਮਸਙ੍ਕਲ੍ਪਪੂਰਕਾਯ । ਰਾਮਾਮੋਦਿਤਵਾਗ੍ਵਤ੍ਤਯੇ ।
ਰਾਮਸਨ੍ਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਯ । ਰਾਮਤਾਰਕਗੁਹ੍ਯਜ੍ਞਾਯ । ਰਾਮਾਹ੍ਲਾਦਨਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ।
ਰਾਮਭੂਪਾਲਸਚਿਵਾਯ । ਰਾਮਧਰ੍ਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ । ਰਾਮਾਨੁਜਪ੍ਰਾਣਦਾਤ੍ਰੇ ।
ਰਾਮਭਕ੍ਤਿਲਤਾਸੁਮਾਯ । ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਜਯਾਸ਼ਂਸਿਨੇ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਰਾਮਧੈਰ੍ਯਪ੍ਰਵਰ੍ਧਕਾਯ ਨਮਃ । ਰਾਮਪ੍ਰਭਾਵਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ।
ਰਾਮਪੂਜਨਤਤ੍ਪਰਾਯ । ਰਾਮਮਾਨ੍ਯਾਯ । ਰਾਮਹਦ੍ਯਾਯ । ਰਾਮਕਤ੍ਯਪਰਾਯਣਾਯ ।
ਰਾਮਸੌਲਭ੍ਯਸਂਵੇਤ੍ਤ੍ਰੇ । ਰਾਮਾਨੁਗ੍ਰਹਸਾਧਕਾਯ ।
ਰਾਮਾਰ੍ਪਿਤਵਚਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਦੇਹਵਤ੍ਤਿਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਤਾਯ । ਰਾਮਸਾਮੁਦ੍ਰਿਕਾਭਿਜ੍ਞਾਯ ।
ਰਾਮਪਾਦਾਬ੍ਜਸ਼ਟ੍ਪਦਾਯ । ਰਾਮਾਯਣਮਹਾਮਾਲਾਮਧ੍ਯਾਞ੍ਚਿਤਮਹਾਮਣਯੇ ।
ਰਾਮਾਯਣਰਸਾਸ੍ਵਾਦਸ੍ਰਵਦਸ਼੍ਰੁਪਰਿਪ੍ਲੁਤਾਯ ।
ਰਾਮਕੋਦਣ੍ਡਟਙ੍ਕਾਰਸਹਕਾਰਿਮਹਾਸ੍ਵਨਾਯ ।
ਰਾਮਸਾਯੂਜ੍ਯਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਦ੍ਵਾਰੋਦ੍ਘਾਟਨਕਰ੍ਮਕਤੇ ।
ਰਾਮਪਾਦਾਬ੍ਜਨਿਸ਼੍ਯਨ੍ਦਿਮਧੁਮਾਧੁਰ੍ਯਲੋਲੁਪਾਯ ।
ਰਾਮਕੈਙ੍ਕਰ੍ਯਮਾਤ੍ਰੈਕਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਕਤਾਦਰਾਯ ।
ਰਾਮਾਯਣਮਹਾਮ੍ਭੋਧਿਮਥਨੋਤ੍ਥਸੁਧਾਘਟਾਯ ।
ਰਾਮਾਖ੍ਯਕਾਮਧੁਗ੍ਦੋਗ੍ਧ੍ਰੇ । ਰਾਮਵਕ੍ਤ੍ਰੇਨ੍ਦੁਸਾਗਰਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਕਰਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਦ੍ਰਵਚ੍ਛੀਤਕਰੋਪਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਮਾਯਣਮਹਾਕਾਵ੍ਯਸ਼ੁਕ੍ਤਿਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਮੌਕ੍ਤਿਕਾਯ ।
ਰਾਮਾਯਣਮਹਾਰਣ੍ਯਵਿਹਾਰਰਤਕੇਸਰਿਣੇ ।
ਰਾਮਪਤ੍ਨ੍ਯੇਕਪਤ੍ਨੀਤ੍ਵਸਪਤ੍ਨਾਯਿਤਭਕ੍ਤਿਮਤੇ ।
ਰਾਮੇਙ੍ਗਿਤਰਹਸ੍ਯਜ੍ਞਾਯ । ਰਾਮਮਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਯੋਗਵਿਦੇ ।
ਰਾਮਵਿਕ੍ਰਮਵਰ੍ਸ਼ਰ੍ਤੁਪੂਰ੍ਵਭੂਨੀਲਨੀਰਦਾਯ ।
ਰਾਮਕਾਰੁਣ੍ਯਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡਪ੍ਰਾਗੁਦ੍ਯਦਰੁਣਾਯਿਤਾਯ ।
ਰਾਮਰਾਜ੍ਯਾਭਿਸ਼ੇਕਾਮ੍ਬੁਪਵਿਤ੍ਰੀਕਤਮਸ੍ਤਕਾਯ ।
ਰਾਮਵਿਸ਼੍ਲੇਸ਼ਦਾਵਾਗ੍ਨਿਸ਼ਮਨੋਦ੍ਯਤਨੀਰਦਾਯ ।
ਰਾਮਾਯਣਵਿਯਦ੍ਗਙ੍ਗਾਕਲ੍ਲੋਲਾਯਿਤਕੀਰ੍ਤਿਮਤੇ ।
ਰਾਮਪ੍ਰਪਨ੍ਨਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਵ੍ਰਤਤਾਤ੍ਪਰ੍ਯਕੋਵਿਦਾਯ ।
ਰਾਮਾਖ੍ਯਾਨਸਮਾਸ਼੍ਵਸ੍ਤਸੀਤਾਮਾਨਸਸਂਸ਼ਯਾਯ ।
ਰਾਮਸੁਗ੍ਰੀਵਮੈਤ੍ਰ੍ਯਾਖ੍ਯਹਵ੍ਯਵਾਹੇਨ੍ਧਨਾਯਿਤਾਯ ।
ਰਾਮਾਙ੍ਗੁਲੀਯਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਸਮੇਧਿਤਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ।
ਰਾਮਾਰ੍ਤਿਧ੍ਵਂਸਨਚਣਚੂਡਾਮਣਿਲਸਤ੍ਕਰਾਯ ।
ਰਾਮਨਾਮਮਧੁਸ੍ਯਨ੍ਦਦ੍ਵਦਨਾਮ੍ਬੁਜਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ।
ਰਾਮਨਾਮਪ੍ਰਭਾਵੇਣ ਗੋਸ਼੍ਪਦੀਕਤਵਾਰਿਧਯੇ ।
ਰਾਮੌਦਾਰ੍ਯਪ੍ਰਦੀਪਾਰ੍ਚਿਰ੍ਵਰ੍ਧਕਸ੍ਨੇਹਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਰਾਮਸ਼੍ਰੀਮੁਖਜੀਮੂਤਵਰ੍ਸ਼ਣੋਨ੍ਮੁਖਚਾਤਕਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਰਾਮਭਕ੍ਤ੍ਯੇਕਸੁਲਭਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਯਵ੍ਰਤੇ ਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਸਂਵਾਹਕਤਾਰ੍ਥੀਕਤਦੋਰ੍ਯੁਗਾਯ ।
ਰਾਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਸੀਤਾਖ੍ਯਤ੍ਰਯੀਰਾਜਿਤਹਦ੍ਗੁਹਾਯ ।
ਰਾਮਰਾਵਣਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮਵੀਕ੍ਸ਼ਣੋਤ੍ਫੁਲ੍ਲਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਰਾਮਾਨੁਜੇਨ੍ਦ੍ਰਜਿਦ੍ਯੁਦ੍ਧਲਬ੍ਧਵ੍ਰਣਕਿਣਾਙ੍ਕਿਤਾਯ ।
ਰਾਮਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨੁਸਨ੍ਧਾਨਵਿਧਿਦੀਕ੍ਸ਼ਾਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ।
ਰਾਮਰਾਵਣਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮਮਹਾਧ੍ਵਰਵਿਧਾਨਕਤੇ ।
ਰਾਮਨਾਮਮਹਾਰਤ੍ਨਨਿਕ੍ਸ਼ੇਪਮਣਿਪੇਟਕਾਯ ।
ਰਾਮਤਾਰਾਧਿਪਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਪਾਨੋਨ੍ਮਤ੍ਤਚਕੋਰਕਾਯ ।
ਰਾਮਾਯਣਾਖ੍ਯਸੌਵਰ੍ਣਪਞ੍ਜਰਸ੍ਥਿਤਸ਼ਾਰਿਕਾਯ ।
ਰਾਮਵਤ੍ਤਾਨ੍ਤਵਿਧ੍ਵਸ੍ਤਸੀਤਾਹਦਯਸ਼ਲ੍ਯਕਾਯ ।
ਰਾਮਸਨ੍ਦੇਸ਼ਵਰ੍ਸ਼ਾਮ੍ਬੁਵਹਨ੍ਨੀਲਪਯੋਧਰਾਯ ।
ਰਾਮਰਾਕਾਹਿਮਕਰਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਧਵਲਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਰਾਮਸੇਵਾਮਹਾਯਜ੍ਞਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ । ਰਾਮਜੀਵਨਾਯ ।
ਰਾਮਪ੍ਰਾਣਾਯ । ਰਾਮਵਿਤ੍ਤਾਯ । ਰਾਮਾਯਤ੍ਤਕਲੇਵਰਾਯ ।
ਰਾਮਸ਼ੋਕਾਸ਼ੋਕਵਨਭਞ੍ਜਨੋਦ੍ਯਤ੍ਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਾਯ ।
ਰਾਮਪ੍ਰੀਤਿਵਸਨ੍ਤਰ੍ਤੁਸੂਚਕਾਯਿਤਕੋਕਿਲਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਰਾਮਕਾਰ੍ਯਾਰ੍ਥੋਪਰੋਧਦੂਰੋਤ੍ਸਾਰਣਲਮ੍ਪਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਰਾਮਾਯਣਸਰੋਜਸ੍ਥਹਂਸਾਯ । ਰਾਮਹਿਤੇ ਰਤਾਯ ।
ਰਾਮਾਨੁਜਕ੍ਰੋਧਵਹ੍ਨਿਦਗ੍ਧਸੁਗ੍ਰੀਵਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ।
ਰਾਮਸੌਹਾਰ੍ਦਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਸੁਮੋਦ੍ਗਮਨਦੋਹਦਾਯ । ਰਾਮੇਸ਼ੁਗਤਿਸਂਵੇਤ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਰਾਮਜੈਤ੍ਰਰਥਧ੍ਵਜਾਯ । ਰਾਮਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਦਿਧ੍ਯਾਸਨਿਰਤਾਯ । ਰਾਮਵਲ੍ਲਭਾਯ ।
ਰਾਮਸੀਤਾਖ੍ਯਯੁਗਲਯੋਜਕਾਯ । ਰਾਮਮਾਨਿਤਾਯ । ਰਾਮਸੇਨਾਗ੍ਰਣ੍ਯੇ ।
ਰਾਮਕੀਰ੍ਤਿਘੋਸ਼ਣਡਿਣ੍ਡਮਾਯ । ਰਾਮੇਤਿਦ੍ਯ੍ਵਕ੍ਸ਼ਰਾਕਾਰਕਵਚਾਵਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਰਾਮਾਯਣਮਹਾਵਕ੍ਸ਼ਫਲਾਸਕ੍ਤਕਪੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਰਾਮਪਾਦਾਸ਼੍ਰਯਾਨ੍ਵੇਸ਼ਿਵਿਭੀਸ਼ਣਵਿਚਾਰਵਿਦੇ ।
ਰਾਮਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾਯ । ਰਾਮਸਦ੍ਗੁਣਗਾਯਕਾਯ ।
ਰਾਮਜਾਯਾਵਿਸ਼ਾਦਾਗ੍ਨਿਨਿਰ੍ਦਗ੍ਧਰਿਪੁਸੈਨਿਕਾਯ ।
ਰਾਮਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮੂਲਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਰਾਮਜੀਮੂਤਵੈਦ੍ਯੁਤਾਯ ਨਮਃ । ਰਾਮਨ੍ਯਸ੍ਤਸਮਸ੍ਤਾਸ਼ਾਯ ।
ਰਾਮਵਿਸ਼੍ਵਾਸਭਾਜਨਾਯ । ਰਾਮਪ੍ਰਭਾਵਰਚਿਤਸ਼ੈਤ੍ਯਵਾਲਾਗ੍ਨਿਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ।
ਰਾਮਭਦ੍ਰਾਸ਼੍ਰਯੋਪਾਤ੍ਤਧੀਰੋਦਾਤ੍ਤਗੁਣਾਕਰਾਯ ।
ਰਾਮਦਕ੍ਸ਼ਿਣਹਸ੍ਤਾਬ੍ਜਮੁਕੁਟੋਦ੍ਭਾਸਿਮਸ੍ਤਕਾਯ ।
ਰਾਮਸ਼੍ਰੀਵਦਨੋਦ੍ਭਾਸਿਸ੍ਮਿਤੋਤ੍ਪੁਲਕਮੂਰ੍ਤਿਮਤੇ ।
ਰਾਮਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨੁਭੂਤ੍ਯਾਪ੍ਤਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਨਿਮਜ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 5:

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top