Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Hanumada Ashtottarashata Namavali 5 Lyrics in Gujarati:

॥ હનુમદષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૫ ॥
(રામનામાઙ્કિતા)

ૐ રામદૂતાય નમઃ । રામભૃત્યાય । રામચિત્તાપહારકાય ।
રામનામજપાસક્તાય । રામકીર્તિપ્રચારકાય । રામાલિઙ્ગનસૌખ્યજ્ઞાય ।
રામવિક્રમહર્ષિતાય । રામબાણપ્રભાવજ્ઞાય । રામસેવાધુરન્ધરાય ।
રામહૃત્પદ્મમાર્તાણ્ડાય । રામસઙ્કલ્પપૂરકાય । રામામોદિતવાગ્વૃત્તયે ।
રામસન્દેશવાહકાય । રામતારકગુહ્યજ્ઞાય । રામાહ્લાદનપણ્ડિતાય ।
રામભૂપાલસચિવાય । રામધર્મપ્રવર્તકાય । રામાનુજપ્રાણદાત્રે ।
રામભક્તિલતાસુમાય । રામચન્દ્રજયાશંસિને નમઃ । ૨૦ ।

ૐ રામધૈર્યપ્રવર્ધકાય નમઃ । રામપ્રભાવતત્ત્વજ્ઞાય ।
રામપૂજનતત્પરાય । રામમાન્યાય । રામહૃદ્યાય । રામકૃત્યપરાયણાય ।
રામસૌલભ્યસંવેત્ત્રે । રામાનુગ્રહસાધકાય ।
રામાર્પિતવચશ્ચિત્તદેહવૃત્તિપ્રવર્તિતાય । રામસામુદ્રિકાભિજ્ઞાય ।
રામપાદાબ્જષટ્પદાય । રામાયણમહામાલામધ્યાઞ્ચિતમહામણયે ।
રામાયણરસાસ્વાદસ્રવદશ્રુપરિપ્લુતાય ।
રામકોદણ્ડટઙ્કારસહકારિમહાસ્વનાય ।
રામસાયૂજ્યસામ્રાજ્યદ્વારોદ્ઘાટનકર્મકૃતે ।
રામપાદાબ્જનિષ્યન્દિમધુમાધુર્યલોલુપાય ।
રામકૈઙ્કર્યમાત્રૈકપુરુષાર્થકૃતાદરાય ।
રામાયણમહામ્ભોધિમથનોત્થસુધાઘટાય ।
રામાખ્યકામધુગ્દોગ્ધ્રે । રામવક્ત્રેન્દુસાગરાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ રામચન્દ્રકરસ્પર્શદ્રવચ્છીતકરોપલાય નમઃ ।
રામાયણમહાકાવ્યશુક્તિનિક્ષિપ્તમૌક્તિકાય ।
રામાયણમહારણ્યવિહારરતકેસરિણે ।
રામપત્ન્યેકપત્નીત્વસપત્નાયિતભક્તિમતે ।
રામેઙ્ગિતરહસ્યજ્ઞાય । રામમન્ત્રપ્રયોગવિદે ।
રામવિક્રમવર્ષર્તુપૂર્વભૂનીલનીરદાય ।
રામકારુણ્યમાર્તણ્ડપ્રાગુદ્યદરુણાયિતાય ।
રામરાજ્યાભિષેકામ્બુપવિત્રીકૃતમસ્તકાય ।
રામવિશ્લેષદાવાગ્નિશમનોદ્યતનીરદાય ।
રામાયણવિયદ્ગઙ્ગાકલ્લોલાયિતકીર્તિમતે ।
રામપ્રપન્નવાત્સલ્યવ્રતતાત્પર્યકોવિદાય ।
રામાખ્યાનસમાશ્વસ્તસીતામાનસસંશયાય ।
રામસુગ્રીવમૈત્ર્યાખ્યહવ્યવાહેન્ધનાયિતાય ।
રામાઙ્ગુલીયમાહાત્મ્યસમેધિતપરાક્રમાય ।
રામાર્તિધ્વંસનચણચૂડામણિલસત્કરાય ।
રામનામમધુસ્યન્દદ્વદનામ્બુજશોભિતાય ।
રામનામપ્રભાવેણ ગોષ્પદીકૃતવારિધયે ।
રામૌદાર્યપ્રદીપાર્ચિર્વર્ધકસ્નેહવિગ્રહાય ।
રામશ્રીમુખજીમૂતવર્ષણોન્મુખચાતકાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ રામભક્ત્યેકસુલભબ્રહ્મચર્યવ્રતે સ્થિતાય નમઃ ।
રામલક્ષ્મણસંવાહકૃતાર્થીકૃતદોર્યુગાય ।
રામલક્ષ્મણસીતાખ્યત્રયીરાજિતહૃદ્ગુહાય ।
રામરાવણસઙ્ગ્રામવીક્ષણોત્ફુલ્લવિગ્રહાય ।
રામાનુજેન્દ્રજિદ્યુદ્ધલબ્ધવ્રણકિણાઙ્કિતાય ।
રામબ્રહ્માનુસન્ધાનવિધિદીક્ષાપ્રદાયકાય ।
રામરાવણસઙ્ગ્રામમહાધ્વરવિધાનકૃતે ।
રામનામમહારત્નનિક્ષેપમણિપેટકાય ।
રામતારાધિપજ્યોત્સ્નાપાનોન્મત્તચકોરકાય ।
રામાયણાખ્યસૌવર્ણપઞ્જરસ્થિતશારિકાય ।
રામવૃત્તાન્તવિધ્વસ્તસીતાહૃદયશલ્યકાય ।
રામસન્દેશવર્ષામ્બુવહન્નીલપયોધરાય ।
રામરાકાહિમકરજ્યોત્સ્નાધવલવિગ્રહાય ।
રામસેવામહાયજ્ઞદીક્ષિતાય । રામજીવનાય ।
રામપ્રાણાય । રામવિત્તાય । રામાયત્તકલેવરાય ।
રામશોકાશોકવનભઞ્જનોદ્યત્પ્રભઞ્જનાય ।
રામપ્રીતિવસન્તર્તુસૂચકાયિતકોકિલાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ રામકાર્યાર્થોપરોધદૂરોત્સારણલમ્પટાય નમઃ ।
રામાયણસરોજસ્થહંસાય । રામહિતે રતાય ।
રામાનુજક્રોધવહ્નિદગ્ધસુગ્રીવરક્ષકાય ।
રામસૌહાર્દકલ્પદ્રુસુમોદ્ગમનદોહદાય । રામેષુગતિસંવેત્ત્રે ।
રામજૈત્રરથધ્વજાય । રામબ્રહ્મનિદિધ્યાસનિરતાય । રામવલ્લભાય ।
રામસીતાખ્યયુગલયોજકાય । રામમાનિતાય । રામસેનાગ્રણ્યે ।
રામકીર્તિઘોષણડિણ્ડમાય । રામેતિદ્ય્વક્ષરાકારકવચાવૃતવિગ્રહાય ।
રામાયણમહાવૃક્ષફલાસક્તકપીશ્વરાય ।
રામપાદાશ્રયાન્વેષિવિભીષણવિચારવિદે ।
રામમાહાત્મ્યસર્વસ્વાય । રામસદ્ગુણગાયકાય ।
રામજાયાવિષાદાગ્નિનિર્દગ્ધરિપુસૈનિકાય ।
રામકલ્પદ્રુમૂલસ્થાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ રામજીમૂતવૈદ્યુતાય નમઃ । રામન્યસ્તસમસ્તાશાય ।
રામવિશ્વાસભાજનાય । રામપ્રભાવરચિતશૈત્યવાલાગ્નિશોભિતાય ।
રામભદ્રાશ્રયોપાત્તધીરોદાત્તગુણાકરાય ।
રામદક્ષિણહસ્તાબ્જમુકુટોદ્ભાસિમસ્તકાય ।
રામશ્રીવદનોદ્ભાસિસ્મિતોત્પુલકમૂર્તિમતે ।
રામબ્રહ્માનુભૂત્યાપ્તપૂર્ણાનન્દનિમજ્જિતાય નમઃ । ૧૦૮ ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 5:

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top