Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hariharaputra 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Ayyappa Swamy Ashtottarashata Namavali 2 in Kannada:

॥ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥

ದ್ವಿಹಸ್ತಂ ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಚ ಶುಕ್ಲಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಮ್ ।
ಪೂರ್ಣಾಯಾ ಪುಷ್ಕಲಾದೇವ್ಯಾ ಯುಕ್ತಂ ಶಾಸ್ತಾರಮಾಶ್ರಯೇ ॥

ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಹರಿಹರೋದ್ಭೂತಾಯ । ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಯ ।
ಉನ್ಮತ್ತಗಜವಾಹನಾಯ । ಪುತ್ರಲಾಭಕರಾಯ । ಮದನೋದ್ಭವಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾಯ ।
ಚೈತನ್ಯಾಯ । ಚೇತೌದ್ಭವಾಯ । ಉತ್ತರಾಯ । ರೂಪಪಂಚಕಾಯ ।
ಸ್ಥಾನಪಂಚಕಾಯ । ಘೃಣಯೇ । ವೀರಾಯ । ಸಮುದ್ರವರ್ಣಾಯ । ಕಾಲಾಯ ।
ಪರಿಗ್ರಹಾಯ । ಅಮೃತಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ । ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ರುದ್ರರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । ವೀರರುದ್ರಾಯ । ಪ್ರಭವೇ । ಸ್ತ್ರೀರೂಪಿಣೇ । ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೇ ।
ಮಾತಂಗಿನೇ । ಮೋಹನಾಯ । ಮಹಾಮತಯೇ । ಕಾಮಿತದಾಯ । ದಿದ್ದಕ್ಷವೇ ।
ಗರಲಾಶನಾಯ । ಜಾತಸ್ಥಾಯ । ಮಹಾಕೋಟಯೇ । ಮೇಧಾವಿನೇ । ದ್ವಿನೇತ್ರಾಯ ।
ದ್ವಿಭುಜಾಯ । ಭೂಷಿತಾಯ । ಶ್ಯಾಮಲಾಯ । ಯಕ್ಷಾಯ ।
ನಾಗಯಜ್ಞೇಪವೀತಧೃತೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ರಕ್ತಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ । ಕುಂಡಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ । ಪಾಣಿದೇವಾಯ । ಪೀತರಕ್ತಾಯ । ಸಮ್ಯಙ್ನುತಾಯ ।
ಸರ್ವಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತಾಯ । ಶಕ್ತಿಪಾರ್ಶ್ವಾಯ । ವಿದ್ವೇಷಾಯ । ಮದನಾಯ ।
ಆರ್ಯಾಯ । ಕನ್ಯಾಸುತಾಯ । ಮಾನಿನೇ । ವಿಕೃತಾಯ । ಅಮೃತಾಯ । ವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ವೀರಾಯ । ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾಯ । ಹಸ್ತೀಶಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಚಕ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ । ದಂಡಧಾರಣಾಯ । ಮಥನೇಶಾಯ । ಮಂಗಲದಾಯ ।
ಪಲ್ಲವೇಶಾಯ । ಅಸ್ತ್ರೇಶಾಯ । ಕುಂಚಿತಾಯ । ವ್ಯಾಪಕಾಯ । ಭೂತಪಾಲಾಯ ।
ಬೃಹತ್ಕುಕ್ಷಯೇ । ನೀಲಾಂಗಾಯ । ಕವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಧೃತಬಾಣಾಯ ।
ಚಾಪಧರಾಯ । ಶಕ್ತ್ಯಾನನ್ದಿತಮೂರ್ತಿಮತೇ । ಭೂಲೋಕಾಯ । ಯೌವನಾಯ ।
ಭೀಮಾಯ । ತುಂಗಭಂಗಾಯ । ಕುನ್ತಲಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಸಾರಸ್ವತಾಯ ನಮಃ । ಯೋಗಪಟ್ಟಾಯ । ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಾಯ । ಸಾಮ್ನೇ । ಈಶ್ವರಾಯ ।
ಛಾಗಾವೃತಾಯ । ಶ್ವಾನಾವೃತಾಯ । ಕುಕ್ಕುಟಾವೃತಾಯ । ಮೇಷಾವೃತಾಯ ।
ಪೀತರಕ್ತಾಯ । ಉತ್ಪಲಾಭಾಯ । ಧರ್ಮಿಣೇ । ಪದ್ಮಾಲಯಾಯ । ಕ್ಷೀಬಾಯ । ಭೋಗಿನೇ ।
ಯೋಗಿನೇ । ಕರಾಲಭೂತಾಸ್ತ್ರಾಯ । ಭೂತಲೀಲಾಧಾರಿಣೇ । ಭೇತಾಲಸಂವೃತಾಯ ।
ಆವೃತಪ್ರಮಥಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಜಟಾಮಕುಟಧಾರಿಣೇ ನಮಃ । ರುಂಡಮಾಲಾಧರಾಯ । ಭೂತಾಯ । ಭೂತಾಂಡಾಯ ।
ಹುಂಕಾರಭೂತಾಯ । ಕಾಲರಾತ್ರಾಯ । ಚಾಮುಂಡಾಯ ।
ಪೂರ್ಣಾಪುಷ್ಕಲಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read:

108 Names of Hariharaputra 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hariharaputra 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top