Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Nrisinha 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Shri NrusinhaAshtottarashata Namavali 2 Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਨਸਿਂਹਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ੨

ॐ ਨਾਰਸਿਂਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰਨਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਬੀਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਚੈਤਨ੍ਯਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸ੍ਮੈ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਸਰ੍ਵਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਮੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰਿਞ੍ਚਿਜਨਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਧਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਮੌਲਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਮਙ੍ਗਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੁਰੀਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਿਰਣ੍ਯਕਸ਼ਿਪੁ-ਪ੍ਰਾਣਹਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦ-ਧ੍ਯੇਯਮਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਾਰ੍ਤਿਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦ-ਸ੍ਥਿਰਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯ-ਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਦੈਤ੍ਯ-ਵਕ੍ਸ਼ੋਵਿਦਲਨ-ਵ੍ਯਗ੍ਰ-ਵਜ੍ਰਨਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਨ੍ਤ੍ਰਮਾਲਾ-ਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਰੌਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਗ੍ਰਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਵਲਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੀਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖ-ਦੁਰ੍ਵਾਰ-ਤੇਜੋਵਿਕ੍ਰਮ-ਸ਼ਾਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਰਸਿਂਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੌਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਮਤ੍ਯੁਮਤ੍ਯਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤ੍ਸ੍ਯਾਦ੍ਯਨਨ੍ਤ-ਕਲ੍ਯਾਣ-ਲੀਲਾਵੈਭਵ-ਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯੂਹ-ਚਤੁਸ਼੍ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯਾਰ੍ਚਾਰੂਪ-ਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਸ੍ਮੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਞ੍ਚਜਨ੍ਯਾਦਿ-ਪਞ੍ਚ-ਦਿਵ੍ਯਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਸਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਧਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤ-ਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਰੂਢਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਤੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਰ੍ਦੋਸ਼-ਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਸ਼੍ਟਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਿਰੀਟ-ਹਾਰਾਦਿ-ਦਿਵ੍ਯਾਭਰਣ-ਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਲਙ੍ਕਾਰ-ਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਕਣ੍ਠ-ਹਰਿਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਲੋਲਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਆਕਣ੍ਠ-ਨਰਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤ੍ਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਚ੍ਚਿਤ੍ਰਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵ-ਵੇਦਾਨ੍ਤਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤ-ਸਾਰਸਤ੍ਤਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਾਧਿਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਤਮ੍ਭ-ਡਿਮ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਂਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤ-ਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣ-ਰਤ੍ਨਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗਵਚ੍ਛਬ੍ਦ-ਵਾਚ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਵਾਗਤੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਘਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਕਰ੍ਮ-ਫਲਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼ੇਸ਼-ਦੋਸ਼-ਦੂਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਤ੍ਮਦਰ੍ਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਵੈਕੁਣ੍ਠਪਦ-ਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੇਸ਼ਵਾਦਿ-ਚਤੁਰ੍ਵਿਂਸ਼ਤ੍ਯਵਤਾਰ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜੀਵੇਸ਼ਾਯਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਗੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਕ੍ਸ਼ਸ-ਭੂਤਾਦਿ-ਨਾਨਾਭਯ-ਵਿਨਾਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਖਣ੍ਡਾਨਨ੍ਦ-ਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਸਿਦ੍ਧਬੀਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਪਞ੍ਚ-ਜਨ੍ਮਾਦਿ-ਨਿਮਿਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਯੋਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜੀਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਭੇਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਭਗਵਤਾਰਾਧ੍ਯ-ਸਤ੍ਯ-ਲੀਲਾਵਿਭੂਤਯੇ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਨਰਕੇਸਰਿਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤ-ਸਦਸਨ੍ਮਯ-ਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਤਾਮਾਤ੍ਰ-ਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਸ਼ਯਗ੍ਰਨ੍ਥਿ-ਭੇਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮ੍ਯਜ੍ਜ੍ਞਾਨ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਤਮੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰਾਣ-ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮ-ਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਨਸਿਂਹਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਂਪੂਰ੍ਣਾ॥

Also Read 108 Names of Sri Nrusinha 2:

108 Names of Sri Nrisinha 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Nrisinha 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top